Skip to main content

Full text of "Patrologiæ cursus completus [Series Græca]: ... omnium ss. patrum, doctorum, scriptorumque ..."

See other formats


Οοϋ^Ι^ Ήιίκ ίκ Ά (1ί§ίΐ3ΐ οορ)- οΓ ά Ιχ>οΚ ιΐι^ι \ν3κ ρΓοκοΓνοΐΙ Γογ §οηοΓ3ΐίοηκ οη ΗΙ^γ^γ^ κΐιοΐνοκ ΙίοΓοΓΟ ίι \ν3κ οω-οΓιιΠ^ κο^ηηοίΐ Ιί^ Οοο§1ο 3Κ ρ^η οΓ ά ρΓοροι 

Ιο ιη3ΐ:6 ϋιε \νοΓΐ»1'5 Ιχ>οΙ:5 ϋίκΰονεΓ^ΒΙο οηΐίηο. 

Ιι 1ΐ35 κιίΓνϊνβϋ 1οη§ βηοιι^ ίοΓ Ιΐιε ςορ>τί§1ιΙ Ιο οχρίτο 3ΐΐ(1 ΐΗο Ιχ)ο1; Ιο οηΙΟΓ ΐΗο ριιΒΗς »1οπΐ3ίη. Α ριιΙιΗς »1οπΐ3ίη Ιχ>οΙ: ίκ οηε (]ΐ3ΐ \ν35 ηενβΓ 5ΐιΒ]οοι 

(ο ςορ)^!^!!! ΟΓ \ν1ΐ056 16§31 ςορ>τί§1ιΙ Ιεηη Ιιβκ εχρίταΐ. \νΗοΙ1ιθΓ 3 Ιχ)ο1; ίκ ίη ΐΗο ριιΐιϋς »1οπΐ3ίη πιβ^' νίΐτγ ςοιιηΐτ^' Ιο ςοιιηΐΓ^. ΡιιΒΗο (Ιοπι^ίη Ιχ»ο1^κ 

3Γ6 οιΐΓ §3ΐ6\ν3>'5 Ιο ϋΐ6 ρ35ΐ, Γ6ρΓ656ηΙίη§ 3 \ν63ΐΟι οΓ ΙιίκΙΟΓ)^, ςιιΐΐιικ ίοιύ ΐ3ΐο\νΐ6»1§6 ΛβΓκ οΓίδο (Ιίίϊϊςιιΐΐ Ιο (ϋκοονοΓ. 

Μ3γΙ:5, ηοΐΒΐίοηκ ίΐηύ οϋιεΓ ιηω^ίηΒΐίΒ ρτεκεηΐ ίη ϋιε ογι^ιοβΙ νοίιιιηε \νί11 3ρρε3Γ ίη ϋιίκ ήΐε - 3 Γ6ΐηίη»ΐ6Γ οΓ Ιΐιίκ ΙχιοΚ'κ Ιοη§ ίουΓηο^ Γγοιώ ιΗο 

ριιΒΙίκΗοΓ Ιο 3 1ίΒΓ3Γ^ 3η(1 Γιη^ΙΙ^ Ιο ^οιι. 

υ83§6 §ΙΐΜ6ΐίη68 

Οοο§1ο 15 ρΓοιίίΙ Ιο ρ3ΓΐηοΓ \νίΐΗ ΙϋΐΓΒΠβΒ Ιο άϊ$ϊ62β ριιΙιΗς »1οπΐ3ίη πΐΒίεΓίΒΐκ ίΐηύ π\ίΛ:& ϋιειη \νί»ΐ6ΐ>' Βςςεκκίΐιίε. ΡιιΙιΗς »1οπΐ3ίη Ιχ)οΙ:κ 1>ε1οη§ ιο ιΗο 
ρυΐίΐίο 3η(1 \νο 3γο ιώογοΙ^ ΙΗοιγ οακΙοιΙίΒηΒ. ΝβνβΠΐιβΙεκκ, Οιίκ λνοΓΐ: ίκ «χρεηκίνε, κο ίη ογ»16γ (ο Ιιεερ ρΓονί»ϋη§ ϋιίκ τεκοϋτΰε, \ν6 ΙΐΘνε (^ί&η κίορκ ιο 
ρΓονοηι οΒιικο Β)- οοιπιπϋΓοίοΙ ροΠίοκ, ίηο1α(1ίη§ ρΐ3θίη§ ΙοεΗηίθ3ΐ γοκΙγιοΙιοπκ οη 3ΐιΙοηΐ3ΐθ£ΐ ι^υοΓ^ίη^. 
\νο αΙκο ακί^ ιΗαι )Όυ: 

+ Μαίβ ποη-ίοηιηΐβΓίϊαΙ ιΐ5β ο/ίΠεβΙεί \νο (1οκί§ηαί Οοο§1ο Βοοΐ^ 5θ3ΓθΙι Γογ ιικο Β)- ίη(1ίνί(1ιΐ3ΐΐΐ, 3η(1 \νο ΓοςιιοκΙ Ιΐΐ3ΐ ^οιι ιικο ΐΗοκο Γιΐοκ Γογ 
ρ6Γ5θη3ΐ, ηοη-ςοηιηΐ6Γςί3ΐ ριιτροκεκ. 

+ Κε/ΓαϊηβΌηι ακίοηιαίεά ^κεΓγϊη§ Όο ηοΐ Κδη»! 3ΐιΙοπΐ3ΐα1 ςιιΟΓίοκ οΓ 3η^ ϊογι ιο Οοο§1ο'5 ϊ^ϊΙοπι: ΙΓ ^οιι 3Γ0 οοη(1ιιοΙίη§ γο503ΓοΙι οη πΐ3θ1ιίηο 
ΐΓ3η5ΐ3(ίοη, ορΙΚ3ΐ ς1ΐ3Γ3ς(6Γ Γεςο^ηίϋοη ογ οϋιεΓ 3Γ635 \ν1ΐ6Γ6 Βςςεκκ (ο 3 ΐ3ΐ§ο ^ηιοιιηΙ οΓ ΙοχΙ ίκ ΗοΙρΓιιΙ, ρ1θ35θ οοηΐ3θΙ ιικ. \νο οηοοιΐΓ3§ο ιΗο 
1156 οΓ ριιΙιΗς ϋοηιωη ηΐΒίβΓίΒΐκ Γογ Λεκέ ριίΓροκεκ ίΐηύ ηΐΒ^' 1>ε Βΐιΐε Ιο Ιιείρ. 

+ Μαϊηίαϊη αίίηΙ>κίϊοηΎΙ\& Οοο§,\& "\ν3ΐ6ηη3Γΐ:" >όιι κεε οη 63ς1ι ήΐε ίκ εκκεηΙί^Ι ΓθΓίηΓθΓπιίη§ροορΙοαΙίουΐ ιΗίκ ρΓοίοίΐ αη£ΐΙιοΙρίη§ ώοπι Γιηίΐ 
3(1»ϋΙίοη3ΐ ηΐ3ΐ6Γί3ΐ5 (]ΐΓ0ΐι§1ι Οοο^ΐε ΒοοΙ: δεΒτςΙι. ΡΙεΒκε ύο ηοΐ τεηιονε ί(. 

+ Κεερ ίί Ιβ^αΙ \νΗ3ΐονθΓ ^οιΐΓ ιΐϊο, ΓοηιεηιΙιεΓ ϋΐ3ΐ >Όΐι 3Γ6 Γεκροηκίΐιΐε Γογ εηκιιτίηξ ΙΗ^Ι \νΗ3ΐ ^οιι 3Γ0 (1οίη§ ίκ 1ο§3ΐ. Βο ηοΙ 355ΐιηιο ΙΗ^Ι ]ιΐ5ΐ 
Βοε3ΐΐ5θ \νο ΙκΗονο 3 Ιχ>ο1; ίκ ίη ΐΗο ριιΐιϋς »1οηΐ3ίη Γογ ιικεΓΚ ίη Οίε υηίΐε»! δοΐεκ, ϋΐ3ΐ ϋιε \νοΓΐ: ίκ βΙκο ίη ϋιε ριιΐιΐίς ϋοηιωη Γογ ιικεΓκ ίη οϋιεΓ 
οοιιηΐΓίοϊ. \νΗοΐΗθΓ 3 Βοολ ίκ κΐίΐΐ ίη ςορ>τί§1ιΙ νΒΓίεκ ΓΓοηι ςοιιηΐΓ^' Ιο ςοιιηΐΓ^*, ίΐηά \νο 03ηΊ οΓΓογ §αί(ΐ3ηοο οη \νΙιοΙΙιθΓ ^η^' κρεςίής ιικο οΓ 
Βη^' κρεςίής Ι^οοΙ: ίκ 3ΐ1ο\ν6»1. ΡΙεΒκε ύο ηοΐ Βκκιιηιε ϋΐ3ΐ 3 ΙιοοΙ:'5 3ρρε3Γ3ηοο ίη Οοο§1ο ΒοοΚ 5θ3Γθίι πιο^ηκ ίι 03η Βο ιικαΐ ίη δη)- ηι^ηηοΓ 
βη^^ΐΑΊιεΓε ίη ϋιε \νοΓΐ»1. €ορ>τί§1ιΐ ίηΓΓίη^εηιεηΐ ΙίΒΐιίΙί^ ς3η 1>ε ςιιίΐε κενβΓε. 

ΑΙ)ου( 0οο^6 ΒοοΙί ^^γοΗ 

Οοο§Ιο'κ ηιίκκίοη ίκ ιο θΓ§αηίζο ιΗο \νθΓΐ£ΐ'κ ίηΓοΓηιαιίοη αηίΐ ιο ηιαί^ο ίι υηίνοΓκαΙΙ^ 3θοοκκίΒ1ο 3η£ΐ υκοΓυΙ. Οοο§1ο Βοοΐ^ 3οαΓθίι ΗοΙρκ [ΰϋίΙοΓΚ 
(ΙίκοονοΓ Ιίιο \νθΓΐ(1'5 ΙχιοΚϊ \νίιί1ο ίιο1ρίη§ 3ιιιΗογκ αηιΐ ριιΙίΙίκίιΟΓΚ Γοαοίι ηο\ν αιιιΐίοηοοκ. Υοιι 03η κο3Γθίι ΐίΐΓθυ§ίι ΐΗο ΓυΙΙ ΐοχΐ οΓ ΐΐιίκ ίχ)θ1^ οη ΐΗο \νοΙί 

3ΐ |ΐι1ι1ιρ : //ί^οο1^Β . ς•οος•ΐΒ . ^ο^^η/| ρατκοιοομ; €ϋΚδυ8 ΟΟΜΡΙΕΤυ» 

δΕυ ΒΙΒίΙΟΉΙΕΟΑ υΝΙΥΕΒδΑίΒ, ΙΝΤΕ6ΚΑ, υΝΙΡΟΚΜΙδ, ΟΟΜΜΟηΑ, ΟΕΟΟΝΟΜΙΟΑ, 

ΟΗΝΠΙ 8$. ΡΑΤΚΟΝ, ΟΟΟΤΟΚΙΙΜ δϋΚΙΡΤΟΚΙΙΗΟΙΙΕ ΕϋΰΙΒ$Ι1$Π(]0ΒΙΙΙΙΙ, 

ου ι ΑΒ Α!:νυ ΑΡΟ^ΤΟΙίαΟ απ /ΕΤΑΤΕΜ ΙΝΝΟΟΕΝΤΙΙ πι (ΑΝΝΟ 1216) ΡΗΟ Ι.ΑΤΙΝΙ8 
ΕΤ ΑΙ) ΒΕ88Αΐα()ΝΙ8 ΤΕλίΡΟΗΑ (.4ΛΓ/ν0 863) ΡηΟβΠ,ΕΟΙΒ ΕΙΜΠϋΕηυΝΤ : 

ΚΕΟϋδΙΟ ΟΗΚΟΝΟίΟβΙΟΑ 

ΟΜΝίυΜ ϋϋ^Ε ΚΧδΤΙΤΕΗΕ ΜΟΝϋΜΕΝΤΟΚϋΜ ΟΑΤΗΟίΙΟ.Ε ΤΙΙΑΙ)ΙΤΙΟΝΙδ ΡΕΚ ΟϋΙΝΟΕΟΙΜ ΡΚΙΟΗΛ 

ΕΟΓΧΚδΙ.Ε δ^Ε^ϋI.Α ΕΤ ΑΜΡίΐυδ, 

αυΧΤΑ ΚϋΙΤΙΟΝΕϋ Αι:«•.υηΑτΐίίϊϋ.νΐΑ8, Ι.νΤΕΚ βΚ ΟυΜΟυΚ ΝυΝΝΐ;ΐ.Ι.Ι:< (:θΟΙϋΙΒυί? ΜΑΝυ8(:ΗΙΡΤ18 Γ.ΟίΙ.ΑΤΑ8, ΡΕΙΚ^ΙΙΑΙΙ 
ΟΙΙ,ΙΟΚΝ'ΤΚΗ ΟΑδΤΚίΑΤΑ; Γ»ΙΡί5ΚΒΤΑΤΙ0ΝΙ1»υί, (ΙΟΜΜΕΝΤΑΚΙΙί*, ΥΑΚΗΡΟυΚ Ι-Κ«:Τ10Νΐηυβ ΟΟΝΤΙΝΚΝΤΚΗ ΙΙ,Ι-υβΤΚΑΤΑ • 

υΜΜΒυί« οΡΚΒίηυβ ΓοίϊΓ αμμ^ι^λιμα» κπιτιονηρ ουΛ τκιηυ8 Νονΐ83ΐΜΐ8 «.+:οιιι.ΐ8 οκηκιΝτυη ΑΒ90ΐ.τττΑκ 

ΐίΕΤΕοτίδ ΑυοτΑ; ΐΜΐΐί:ΐΒΓ8 ΡΛΒΠΓ.υΐ-Αηιηυϊ* ΑΝΑΐ-γτκιΐΗ,ΡίΝουΐ-οίϊ 8ΐνκ τϋχιοΗ «ΐΥΕ ΑυΓ.τοκκβ Αΐ,ιουιυβ 

ιιοΜΕΝτι «υΒίκουΕΝτιηυ.•*, πονατα; ί:ΛΡΐτυΐ-ΐί< ιντβα ΐΡί^υπ ΤΕΧτυΜ ηιτΕ ηΐ8Ρ08ΐτΐ8, νκονον κτ 

τιτι;ίΐ3 8ΐΝουι.ΑΒτ;Μ ΡΑΓϋΝΛΐιυΜ ΜΛΒΓϋΝΚΜ ί<ι;ι>κΒΐυΗΕΜ οΐίτίΝουιΐΝτιηυβ 8ι;η^κ(;τΑΜ^υΕ ιματκ- 

κΐΑΜ !>;ιονίκιι:ανγιοι;.^, ΑϋΟΒΧΑΤΑ; ορεβιβόη ουΜ υυϋΐι», τυΜ λρογ.ηυριιιβ, Αΐ^ιουΑ νκΐίο 

ΑϋΟτοΗΠΑΤΕ ι.Ν οηο]μ: ΑΙ) ΤΒΛΟίτιοΝΚΜ κ«:οι.ε8ια8τκ:αιι Ροι^ΐ-ΕΝτιοϋβ, αμρι,ικιοατα; 

ουοΕχτίί! κτ ΑΜΡΐ.ιυ8 ΐ-οουρί-κτΑΤΑ ΐΝπιοιια;»: Αυ«":τοκι;Μ 8ΐϋΐ;τ ετ ορκηυΜ, Αΐ,ριίΑΒΕτισίΒ, ΟΗκοΝΟίοοιοΐΑ 

ΒΤΑΤΙΛΤΙΟΙΗ, ίίΥΧ11ΙΕΤ10Ι8, ΑΝΑΙΛ'ΤΙΟΙΗ, ΑΝΑΙ.(ί(;ΐί:ΐ8, Ι\ ^υΟΠΟυΚ ΚΕΜαΐΟΝΙίΐ ΡυΜ:τυΜ, υθΓ.ΜΑΤΚ;υΜ, ΜΟΗΑί.Ε 

ι.πυηΓ.κ:ι•Μ, ί.ΑχυΝΚΧΜ, γιι8<:ιρι-ιχακκ ιιΐ8Γοκιι:υΜ, κτ <:υΝατΑ αι-ια κινκ υιΧΑ εχοερτιονε ; βκυ ρκιΕ- 

βεητίΜ ι>υοπυ8 ΐΝΟΐοίΒυΒ ιμ.μι:ν8Ι8 ετ <;κΝΕΒΑΐ-ΐϋυ8, αι,τκκο 8αι.ιι:ΕΤ ΒΕΒϋΜ, ^υο αοΝκυί-το, 

αυΐΌνιυιυ.ΝΟΝ ι«οΐ-υΜ ΤΑίΐ8 τΑΐ.ΐ8νκ ρατεβ, νκΗυχι ετιαμ υχυ^^νίυΐίϊςυΕ ΡΑΤπυιι, νε υΝο ουιηΕΜ 

υΐιΐ880, ΐΝ υυοϋΐ-ίΒΕτ τιίΕΜΑ 8ι:ΗIΡ^<ΕΚIΤ, ι:νο ίΝτυιτυ ί:οχίίρΐϋΐΑτυΒ; αι-τεκο 8ϋΗ1ΡΤυΚ/Ε 

ϊ^ΛΟΚ.Κ, ΕΧ ουο I-κ^τοκI οονιρεπιπε βιτ οΒνιυΜ <^υΐΝΑΜ ρατκε» κτ ιν ^υίΒυβ οΡΕΒυν 

^^υοπυΜ ι.ο<:ΐ8 8ΐ\ϋυι.ο•; 3ΐ\Γ.υι.0ΒυΜ ι^ιηηοΗυΐί 8. δΟΒίΡτυΒ^ε νΕη8υ8, α ρηιμο 

ίίΕΝΕβκοϊ; υ^ί^υι•: ΑΙ» Νθνΐ88Ι3ΐυΜ ΑΡ0ι:α1.ΥΡ8Ι8, οομμεντατι 8ΙΝΤ. 

ΕΟΙΤΙΟ ΑΟΓ.υΗΛΤΙϋ^^ΙΜΑ, ΟΛΤΚΚΙίΟυΚ υΜΜΟυϊ; ΡΑΟΙΙ^Κ ΑΝΤΚΡΟΝΚΝϋΛ, 81 ΡΕΚΡΕΝΟΑΝΤυΚ ΟΗΑΒΑΟΤΕΒυΜ ΜΤΙΠΙΤΑΛ 

ΟΗΑΒΤ^ 0ϋΑΐ-ΙΤΑ8, 1ΝΤΕ0.ΒΙΤΑ8 ΤΚΧΤυΛ, ΡΚΠΡΕΓ.ΤΙΟ αοηΒΕ(:ΤΙΟΝ18, ΟΡΕΒυΜ ΒΕΓ.ΙΙΗΟΒυΜ ΤυΜ ΥΑΒΙΕΤΑΒ, ΤΓΜ 

Ν-υΜΚΒυΚ, ΓΟΒΜΑ νοί,υΜΙΧυΜ ΡΚΗΐίυΑΜ ΟΟΜΜΟΟΑ ΚΙΟΙΟυΚ ιν ΤΟΤυ ΡΛΤΚΟΙ.ΟΟΙΛ Ι»Ε0υΒ817 00Ν8ΤΑΝΤΕΙΙ 

91Μ11.Ι8, ΡΒΕΤΙΙ ΕΧΚίυίΤΑβ, ΡΗΛβΚΒΤΙΜ^υΕ Ι8ΤΑ ΟΟΙ^Ι-ΕΟΤΙΟ, υΝΑ, ΜΚΤΗΟΙ»ΙΟΑ ΕΤ Γ.ΗΒΟΝΟΙ,υυΐΟΑ 

8ΚΧ0ΕΝΤϋΗυ)Ι ΡΒΑΟΜΕΝΤΟΚυΜ ΟΡΓϊ^ΟυίΟΒυΐίςυΕ ΗΑΟΤΕΝυ» ΠΙ(: ΙίΙ-Ιί: 8ΡΑΙ180ΗΓΜ, ΡΒΙλίυΐΙ ΑυΤΕΜ 

ΙΝ Ν08ΤΗΑ ΒΙΒΙ.ΙυΤΗΕεΑ, ΚΧ ΟΡΚΒΙΗυβ ΚΤ Μ88. ΑΠ 0ΜΝΕ8 -«ΤΑΤΕ.•*, 1-ΟΟι..8, Ι^ΙΝι.ΓΑΗ Κ0I(ΜΑ8^υΚ 

ΡΚΚΤΙΝΕΝΤίηυβ ΟΟΑυυ.ΝΑΤΟΗΙ'Μ. 

δΕΑΙΕ8 βΚ^ΈΟΑ 

ΙΝ ΟΙΆ ί'ΒΟΟΕυλ'Τ ΡΛΤΛΕδ. ΟΟΟΤΟΙΙΕδ, δΟΚΙΙ'ΤΟΚΕϋΐουΗ: ΕϋϋΙΕδΙ,ϊ βΚ,Εα.Ε 

Λ 8. ΒΑΚΝΛΒΑ ΑΙ) ΗΕί>8Α11ΐυΝΕΜ 

ΑοαυκΑΝΤΕ ^.-ρ. μιονε, 

ΒΙΜΙοΐΜβο» €1βΓΐ οηΙνοΓΜβ 

βΙΥΕ 

€υιΐ8υυΜ εοΜΡυιτοΗυΜ ιν βίΝουι^δ $^IΒΝΤI^Ε Εεει,Ε8ΐΑδτΐ€£ βαμοβ εοιτοεε. ΡΑΤI^οιο^1^Ε ^Η^Ε^^Ε τοΜυ8 χχχ. δ. ΒΑδίυυδ ο^εδΑΑίΕΝδίδ ΕΡίδεορυδ. 
ΡΑΚ1δΙΙ8 

ΑΡϋΌ ΟΑΚΝΙΕΗ ΡΚΑΤΒΕ8, ΕΟΙΤΟΒΕδ ΕΤ ί.-Ρ. ΜΙΟΝΕ ΒυΟΟΕδβΟΒΕδ, 

ΙΝ ΥΙΑ ΟΙΟΤΑ : ΛΥΕΝνΕ Ου ΜΑΙΝΕ, 189, ΟίΙΧ €ΗΑϋ88ΕΕ Ώϋ ΜΑΙΝΕ, Ι». 

1888 αίΰϊιχ. — Εχ Ιχρίβ ΡΑυί. ΠυΡΟΝΤ, 12, νίΛ άίοΐ» Βαο-ά'ΛκπίόΓοβ. 70.5.88. /. 30 
8Μ€υιυίί IV. 

ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΡΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, 

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚλΙΣΑΡΕΙΑΣ ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑΣ, 

ΤΑ ΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΑ ΠΑΝΤΑ. 

. Ρ. Ν. ΒΑδΙϋΙ, 

^^ΕδΑΚΕΛ ΟΑΡΡΑΒΟΟΙ^Ε ΑΚαΠΙΕΡΙδΟΟΡΙ, 

ΟΡΕΜ ΟΜΝΙΑ Ου^ ΕΧ8ΤΑΝΤ, 

ΥΕΐ ου^Ε 8υΒ Ε^υ$ νομινε αηαυΜΓΕηυΝτυη^ 

ΑΟ Μ8δ. αΟΒΙΟΕδ ΟΑΙ^ΙΟΑΝΟδ, ΥΑΤΙΟΑΝΟδ, ΡίΟΚΕΝΤϊΝΟδ ΕΤ ΑΝΟίΙΟΟδ, ΝΕΟΝΟΝ ΑΟ ΑΝΤΙΟϋΙΟΚΒβ^ 

ΕΟΙΤΙΟΧΕδ αΑδΤΙΟΑΤΑ, ΜϋΙ,ΤΙδ ΑϋΟΤΑ Ι ΝΟΥΑ ΙΝΤΕΚΡΚΕΤΑΤΙΟΝΕ, 
αΐΙΤΙΟΙδ ΡΕ^ΕΡΑΤϊΟΝΙΒϋδ, ΝΟΤΙδ, ΥΑΚΗδ Ι.Ε€ΤΙΟΝΙΒϋδ αΐ,υδΤΚΑΤΑ, Ν^ΤΑ δΑΝΟΠ 
ΟΟΟΤΟΚΙδ ΥΙΤΑ ΕΤ ΟΟΡΙΟδΙδδΙΜΙδ ΙΝΟΙ€ΙΒυδ ΕΟΟυΡίΕΤΑΤΑ, 

οΡΕλΑ ΕΤ βτυοιο 

ΑΟΟυΚΑΝΤΕ ΕΤ ΚΕ000Ν030ΕΝΤΕ ^.-Ρ. ΜΙΟΝΕ, 

ΒΙΒυΟΤΗΕΟ/Κ ΟΙ.ΕΚΙ ΙΙΝίνΕΕδ^ε , 

81 νΕ 

αυκδυυιι εοϋΡίκτοκυΜ ιν $ΐΝουι.ο5 βοίΕΝΤι^Ε Εεει.ΕδΐΑ8Τΐ(}^Ε ΚΑΜΟδ εοιτοκε τοΜυδ δΕουΝουδ 

Μ 119 ■— 


ΡΑΚΙδΙΙδ 

ΑΡϋΟ βΑΑΝΙΕΚ ΡΚλΤΚΕδ, Ε0ΠΌΚΕ8 ΕΤΙ.-Ρ. ΜΙβΝΕ 8υε0Ε88ΟΚΕ8, 

ΙΝ ΤΙλ ΙΛΟΊΧ : ΑνΕΧΟΕ ϋϋ ΜΛίΝΕ, 189, ΟίΙΗ ϋΗΛϋ886Ε Οϋ ΜΑΙ/ΤΕ, 13Τ 

1888 ΕΙΕΝΟΗϋδ ΑυτοκυΜ Ετ ορΕκυΜ ου^ε ιν ηοο τόμο χχχ οοΝτίΝΕΝτυκ. Οϋχ 9ί€ΐΐΗΐα ρτίτηοΐαηΐντ ηιηηϋ ρΓΐηντη ΰοηραν^ηί ίηΐ^Γ ορβτα ΒακίΙϋ. 8. ΒΑ8ΙΙ.ΐυ8 ΜΑ0Νυ8 α^Ε8ΑΚΙΕΝ8Ι8 ΑΚαΚΙΕΡΚΟΟΡυβ. 

Αρρβηάίχ Ιοιηι Ι ορβΓυιη 8. Β&δϋϋ. οο7. 9 

Ογ&Ιϊο ι. — Όβ Ηοιηίηίδ βίρυοΙαΓ». 10 

ΟΓβΙίο II. — — — 38 

Ορ&Ιίο III. — Όθ ρβΓ&άίδο. 02 
Ηοχηίΐία ίη ραπίοιη Ι ρδ&ΐιηί χιν (ΜθΐηοραΙυΓ ΐΑΠίαιη υίροΐβ ίηίβρ ^βηυίπΑ Ιοηιο Ι 

ΓθροδίΙα). 71 

Ηοιηί1ί& ίη ρδ&ΐπΐϋΐη χχνιη. 72 

— ίη ρδ&1πιυπι χχχνιι. 82 

— ίη ρββίπιυιη οχν. 103 

— ίη ρδβίπιυιη αχχχπ. 115 
ΟοιηιηοηΙαΓίαδ ίη Ιβ&ίαπι ρρορίΐθίαηι. 118 
1.ί1)θΡ άθ νίρ^ίηίΐαΐβ. 670 

* δβπηο άβ οοηΙα1)θΓηβ1ί1)υδ. 812 

* ΑΡβαιηβπΐΗ οοηίπα Απβηοδ. 827 

* ΕχροδίΙίο (Ιθ δαηοΐα θΐ ορίΐιοάοχα βάβ. 831 
ΙΛϊίβτ Εαηοπιίί αροΐο^βΐίοαδ. 885 
ΕαβΙαΙΙιίί Μβίαρίιραδίδ ίη ΗθχββπίθΓοη Ββδϋίί. 870 
ΝοΙ» ΚΐΌπΙοηίδ Όαο8Βί. 970 
ΝοΙ® θΐ αηίιηαάνβΓδίοηθδ Ρβάθηοί ΜοΓθΙΙί. 1115 
ν&ηβΒ ΙθοΙίοηθδ. 1131 256333 

1 • •• ΑΡΡΕΝΒΙΧ ΤΟΜΪ ΡβΙΜΙ 


ΟΡΕΚυΜ δ. ΒΑ8ΙΕΙΙ ΜΜΝΙ, ε0ΜΡΙ.Ε0ΤΕΝ8 - • .. ΟΡΕΒΑ ^υ^^ΑΜ ει ΡΑ180 ΑΞϋΜΡΤΑ, ΟϋΙΒϋ8 0Ρ08 ΕϋΝΟΜΠ ΑΌΙΌΝΟΙΤυΒ. ΜΟΝΙΤϋΜ. 

393 Η&8 1γ69 1ιοιηί1ί&Β« ςυ» ]&ιώ οΙι'ιώ βάϋ» (αβΓ&ηί, ν1()6Ηθ6ί άυβθ ρηοΓββ ίη βάϋΐοηβ 6&8ΗθΘηβί,ΐ6Γΐί& ίο 
βάίϋοηβ Ρ&ηβίθοβί, ΓαΓβυβ βάβηάαβ ουπανϋ νΪΓ άοοίίδβίιηυθ ΟοιηΙ)θΩ5ίυ8 ίη βυο ΒμχΗο νβ€€η»ίΙο : υηάβ 
ίαιη 0ηΒ0& ηυ&ιη 1ια1ίη& ιηυΐυβίί ευχουβ (α). Οογ &ιι1βιη \ά οβρθηΐ οοηβΠη, ίρδβ άοοβίίοιηο ρηιηο ρα^.558. 
£//, ίηςυίΐ, Και ΗοτηΐΗαι €χ χηΐβςτο άατβτη, ΙβοϋτηηΙ ιιηΐϋ €ΐ αΐίβτ Πβρ, ϋοά. ^α/η α$(Τίρί\^ Ικτη ηί βχ ίΙΙοηιηι 
βά€ ΒοίίΙίο αρρεηάΐ€€$ Κοδ ΙνοΑδναϋοηα α$$€Τ6νβΥη, Ιητη ηηοά ρτδβοίρηβ άηχ ρΗονβί ρβχχίτηβ βάίΙί$ ΗαΜίχ 
$ΗηΙ, ρΙαηηιί$ άβήάβταΟε, αΰ ρνοηηζ αΐία €θΐηρο$ίΙίοη6, ςηατη ηα$. οοάά, /ιαύβαηί; ρτ3β$ετΙίτη νβτο ίΙΙβ Ή^ην. 
II ίηίίρηίΰηδ ηοΐαΐηι η. 1472 (ηϋηο 503), βχ (ΐηο βϋατη Οτερονϋ Νι^ιε^ηί ίΙΙχίΒίνβ βχοετρίηιη αά άε^βηιίοηβγη 
Βαήΐα ρτοάηΰο. Τβηβί β}\ι$ αηϋςηαηϋί ζβηίβηίχαηι^ ηί η€0 ΒαιίΙίο α$$€ναΙ, ηβο αΐήηάΐΰοί^ ίβά τετη ίη άκΜο, 
άίυβΓΒοηιιη $βηΐ€ηΐα$ ρηοηαηαΐ>υ$^ νείίηςηαΐ, Μίτητη έαηβ $ίο βχρίίεαία Βα$ΐΗο ϋοηηβχίοηβ Ηονηιη (ταοΐα• 
Ιηηιη, αά ηοηατη ιΗατη εΙ< τήν Έξαήμερον, ίί€ αΙΙβ άβ ί11ί$ άηΜητη ίη$6άί$$β^ ςηοά υ€ΐ€Τ€$ ηονβτη ΗΙαπιπι 
άηηίαχαΐ τηβηιίηετίηί : οητη γιτοοΗνύ ναϋο $χΙ ϋα ιηϋτηχηχ35β^ ςηοά χΙΙχ 3Χο ςηαιχ οοηαΐη άχοΐχ, ηιαφιο- 
ςπβ ρΐαχαη αοοερΐχ, τηοχ ίη ρνΛΙίΰατη υιιΐραΐχ $χηί ; Βα$χΗο χηΙβΗηι ρ€Τ άρςτατη νΐχΐβέηίΐχηΰηί ςηίβιοβηΐβ^ αο 
ψ€τ οΐχηηι, $1 ηΐ Ιχ€6ΐ>αί ύΐα $ηρρΐ€ηΐ6. Νβο αΐχΐβν ΒβΙίατ. Βηάχχί* ςηοηηβ Ιιχηο ρααχτη Ιοω$ ΒμχΙχχ ηοηχχηβ 
€χροηχί. Οαοά βΡβροΓχνί Ν\ί$$6ηη$ ΒαιχΙϋ [Γαίη$ Ιηαώναίχοηβτη ττ^ς Εξαημέρου, χη Ηοηιχηε ίημρίευετχί, 
^Γ^ίο ρηαίχΐχΐ,χη ορβτβ ρβηβ χΙΙΐ3^ιηαΙο^ χη ςΐί0 6ίη$ ρΐαήτηητη ορ€τα άβξχιάανϋ^ τηαρίδςηβίη Ιηαιϊεηϋίζΐηιο 
ΙΛτο Οβ ορίΟοίο ΙιοΐΏίηί8, <ιχΐ€τη ΡβΐΗ (ναΐηί χη 9αηι ίρ$ατη τεηι ΗοΗαΙη οοη$€τ%ρ$χΙ^ οτηηβηιςηβ ρΚι^ίχοΙορχατη 
Ηοτηχηϊ$ τηχΓαΗΗ αΗβ αο οοηαΐη βχίηιίβ βχρνβ^^χΐ ; χρ$αςηβ Ηχο ΒαιχΙϋ βρίδάβηι νοία [βΙΊοχΙβτ χγηρΙβΌϋ, Ρακ^Λ 
αάηοΐο ; ςακ ρτχίΟίετχιη τηαρχί άοοβδαηί, ςηχ Γ$ρΓΧ$€η(ο οητη εϋίίί, ηΐ Ιη!>6αΙ^ οοΙΙαία. ΗαοΙβηυε Ιβ, ςυβιη 
άίχΐ, ν'ΐΓ άβ Β&8!Ιίο Μ&^αο ορίίιηβ ιηβή1α8. 

ΌΙ)! ρήιηυπι 1ι&8 ΐΓβ8 Ιιοιηίΐί&δ Ιβ^ ίη νυΐ^αΐίδ, θ&8 Β&8ϋϋ ηοη 688Θ ]υ(1ίο&νί ςυίάβχιι : 86(1 ρο8ΐςτι&ιη 
βββάβιη ΓβρβτΙ &\ιοϋθΓ68 ίη ΒαεχΙχο τ€θ€η&χ(ο ΟοιηΙ)6&8ίί, Ιη Ιι&ο πιβα βοηίβηΐία Ιοπ^β ιη&^8 οοηΩηη&Ιυβ 
βυπι. ΕΙ νβΓΟ ηα» &ά)60ΐ& 8ΐιηΙ, βΐ ςυ» Οοπι1)θΩ3ίυ8 ραΐ^ιΐιαί ία ναΐ^αΐίβ (ΙβδΐάβραΗ, 6«ι Ιιαρυπι ΟΓ&Ιίοηυιη 
Γ&ΙβΗ&Ιβπι ο}ΐι^ί8 αβ οαλ^ίε οείβηάαηΐ. Νβο 8ΐί(6Γ6χί8ΐίΓη&(υΓυιη ρυΐο, ςυΐαίπιφίθ ίηίβΓ 86 βοηαρ&Γ&νβηΙ. 
Ι^β^θ ΡΓβίλΙίοηβηα,υ^ί ύ& υη&ςυαςυβ γθ 8υο Ιοοο εΐ οΓάίηο άΐβραΙ&ΙΠΓ. Ησο ββΐ, ςυ» ρηιηο Ιοοο ίη Αρρβη- 
άίοβ ρο8ίί& 8ΐιη1, άβ ίί8 ρηιηο Ιοεο άί^β^ρΙϋ^υΓ ιβ ΡΓφΓλΙίοηβ : ίΐίάβιη, φι» 8Ροαηάο Ιοοο ίη Αρρβηάίεβ 
οοοιίΓΓϋοΙ, 6& 8βουηάο Ιοοο οχουΙία&ΐίΐΓ ίη ΡΓ»Γ&Ιίοηο ; ςαΐ ΟΓάο αά Ιΐηβηι αεςηβ ΒβιΛτ&1)ϋ(ΐΓ. ΤΟΓ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

Αρχιεπισκόπου Καισοφείας Καππαδοκίας 

ΛΟΓΟΣ Α' 
Περί της του άνθρωπου κατασκευής. βΑΝΟΤΙ ΡΑΤΚΙβ Ν08ΤΗΙ 

ΒΑ8ΙΙ.Π 

0β8&Γ6Φ €&ρρ&(3οοίο ΑΓοΙιίβρίβοορΙ, 

ΟΗΑΤΙΟ Ι 

Όβ Κσηχχηίζ ζπΑΗητα, 4. Παλαιού χρέους Ικτισιν άποπληρώσων ήκω* ου 394 1. Υθίυβ θβΐϊίΐΐιοι ρθΓ8θ1α1αΓ(ΐ8 αάνβηίο ; 

τήν άπ<(δοσιν άνεβαλ^μην, ούκ άγνωμοσύν^^ προαιρέ- 00308 υϋςυβ 8θ1υϋοη6Π}, ηοη ίπιρΓοΙ)! αηίπιί νίΐίο 

νεως, άλλ' ασθενείς σώματος• χρέος οτ;αγκαΐ({τατον, (1ίβθΓθΙ)&η), 8β(1 ίηΩΓΠΐ&€θΓρθΓί8ν&1θίυ(1ίηθ : ίη ίίβ^ 

χχΐ ^γειλ^μενον 6μών τ^ άκροάσει. Κα) γάρ &ν εΓη ςυοθ 8υπιπΐθ η60688&η& 8υηΙ, 1ι&1)6ηάυαι άθΜίυιη 

(α) ΡΗοΓβ• αο» Ιβ^ηοΙΟΓ βΐί&ιη ΙηΙβΓ Ορβπι βΓββοπΙ Ν^βββηΙ. νί(1β Ο&ΓηβήΙ Ργ8θΓ&1., η. 13, ρ. οχχχι. Εχ βάίΙΙ 
Οοαι5«0^&οί οοΙΙ&Ιίοοβ ηοηηυ1Ι& ΓββΙίΙαίιηαβ. ΥαπΑβ Ιβοϋοηβε οοάίοίε Ββ^ϋ οΐίηι 1472» ροΒΐβ&2286, ηαηο 503, &ηο1>ί§ 
άβηιιο οοΐΐ&ϋ, 8(1 ο&ΐοβιη ϋ1>Γί βάβοά&ι οαητίιηηβ. Εοιτ. 

ΡαποΙι• Οι. XXX• 1 11 ΑΡΡΕΝΟΙΧ ΟΡΕΙΙϋΜ 8. ΒΑδίυΐ ΜΑΟΝΙ. 12 ηβο νββίΓβΒ ςυίάςα&ιη βαάίοηΐι» (Ιοηβ^αοοΙίήρ. Ιηί- ^ άδικον, τά περί θηρίων καΐ νηκτών κβί κτηνών καί 
ςηαιη ςαίρρο ΓαβΗΙ, ςυί άθ 1)68ΐϋ9, {^^β(Ι&ο ςΤ&Ιβϋϋ- ιτυηνών, ούρ«νοΰ τε καΐ των κατ' ούρο£ν6ν, περί τε 
^αβ βΐ )αιηβηϋ8 αο νοίυθΓίΙ)υ8 >^όδ οβίβ, ΐΐεπι, βΐηβ γηο και των έν τ^ γ^ φυτών διδαχΟέντας ήμας, μή ςυ® αά ίρθυιιι 8ρ6θ(&ηΙ;•^βα1|ό^ νϋ^ 16γγ&, ϋβςυβ 
βΙίΓρίΙ)ϋ8, ςυ» ίη/«Λί• *8|^ιΙ, άίάίοβπιηϋβ, υ1 ηοη 
βϋαηι ιιθή1,Γϋ& οΛι,ίβίΒχ (ϋνίηα δοηρΙϋΓα Ιυοίβςυβ 
6]υ8•Γ£θςϋΌ\(1ρί^&ιηυΓ. Ουειη&όΐΏοάυπι οηίιη οουΐΐ 
ΐ)Ρ8€ίΐ\ 'ΰοΐη 6& ηυα 6χ(γ& 8Θ βυηΐ νίάθ&ηΐ, ββίρδοβ 
: ίιώά ίηΙϋβηΙιΐΓ, ηί8ίΓθΓΐθΐ3Βνβ&1ίςϋοά βοΠάυιηςυθ 
' αίΐίη^&ηΐ, ηηάβ ΓθΓΓ&οΙυ8 οϋΐυίυβ νβΐυΐ ΓβΟβιιι Ιιοο 
ρΓα8ΐ6ΐ υΐ ςυη 8θ ΓβίΓο δυηΐ οοηδρίοίαηΐ : 8ίο οΙ 
&ηίιηυ8 ηο8ΐ6Γ, ςυί αΐίβ νίάβαΐ, Ιιαυά εΙιΙθγ ββίρδυιη 
νίάβΐ, ςυ&ιη 8ί άίνίηίδ δοΓίρΙυΗβ ίηουιηΙ)&(. Ουιη 
θηΐιη ςηοά ίη βίβ β8( Ιυιηβα ΓβΓΓ&η^ίΙοΓ, ίά ΓαοίΙ υΐ 
ςαί8(|υο ηοδίΓυιη δβίρδυιη ρβΓνίάθ&Ι. ΙρδΊ η&ιηςυβ και τά περί της ημετέρας γενέσεως έκ της Οεοπνεύ 
στου Γραφής φωτισΟηναι. *Ί2σπερ γαρ οΐ οφθαλμοί 
ημών, τά έ'ξω βλέποντες, Ιαυτους ούχ όρώσιν, έάν μγ) 
που λείου τινός αψωνται στέρεου, κάκεΤθεν άναχλα- 
σθεΐσα ή οψις, ώσπερ άπό παλι^ροίας, όρ^ αύτους 
ποη{στ[^ τά Ιαυτών κατ($πιν• οΰτω κ«1 6 νους 6 ημέ- 
τερος, άλλα ορών, £λΛως Ιαυτόν ου βλέπει, έάν μή 
ταΤς ΓραφαΤς έγκύψγ^• τ6 γαρ ένταυΟα φώς, ανακλώ - 
μενον, του καΟορασΟαι Ικαστον α'ίτιον ημών γίνεται. 
Έπει άσυνετοί έσμεν Ιαυτών, άπερίοπτοι της εαυ- 
τών κατασκευής• δ'περ έσμεν, καί τί έσμεν άγνοου- 
μεν αμελέστατα γάρ Ιαυτών διακείμεθα, των προ- ηθ8 ίρ808 ηοη ίηίβΙΗβίιηαβ : ΐηοοηδρίουα ηο1)ί8 ηο- χείρων της γνώσεως κα? τών μικρότατων τών έν ήμΤν 
οοηδϋίαϋο βΐ ΓΛΐ)Γίοα ββΐ : ςυοά 8ϋΠΐα9,ςυίάνο ** γνώσιν ουκ έχοντες . Πολλαι πραγματεΤαι περί το 

σώμα το ήμέτερον το άνΟρώπινον, και ουκ 6λίγοι 
τών πρ6 ημών την πάσαν εαυτών σπουδήν καταν- 
άλωσαν. Κ&ν Ιατρικήν έπέλθτ[^ς, εύρήσεις π($σα περί 
της χρείας τών ημετέρων ήμΤν διηγείται* π<$σας περί 
της ?νδοβεν ήμΐν κατασκευής, έν ταΤς άνατομικαϊς 
έγχειρήσεσιν, έξεΰρε κεκρυμμένας οδούς• συντρήσεις 
έν τψ άφανεΤ, μίαν σύμπνοιαν άπδ του σώματος , 
δχετους πνεύματος, δδραγωγία^ α*ίματος, αναπνοής 
όλκήν, οΓκησιν Ιστίας του θερμού έπΙ της καρδίας, 
κίνησιν διαρκή του περικαρδίου πνεύματος. Μυρία 
παρ* έκείνοις πεφιλοσύφηται, καΐ ουδείς ημών έστιν 
έμπειρος, τψ μηδεμίβν σγόλήν άπ*)νεΤμαι τψ μέρει 
τούτψ της εξετάσεως, μηδΐ γνώναι εαυτόν Ικαστος 
δ'στις εστίν. Εδκολοί έσμεν γνώναι ούρανόν μάλλον ή 8ΐΓ& 

βίιηιΐ8, ηβδοίιηυδ. ΝοδΙή ίη ΓβΙ)υ8 8υΐΏχη& δοοοΓάία 
ΥθΓθ&ιηυΓ, η1 ηβο βΟΓυιη ςυ» ίη ρροιηρίυ βυηΐ υ1 
ΒοίαηΙϋΓ, βΐ ςυβθ ίη ηοΜδ ΐΏίηίπι& δυηί, ηοΐϋίαπι 
Ιιβώθ&ιηιΐδ. ΜυΙΙο) αρίβδ βΐ δοίθηϋ» οίΓθ& οοΓρυδ ηο- 
βΐηιοι Ιιυαι&ηυχη νβΓδ&Ι® βυηΐ; ηβο ρ&υοΙ ηοΙ)ί8 8υ- 
ρθΗοΓυιη οχηηβηι βυ&ηι ορβΓ&πι εο δΐυάίυχη ίη βο 
πΐΏ&ηάο ίπιρβηάθΓυηΙ. ΑγΙθπι ιηβάΐο&πι δί ρβΓουΓΓβ- 
ηβ, ςϋ&ιη πιαΗ& άθ υβυ βΟΓυιη ςυιο ίη ηοΙ)ί8 δυηί 
άίδδθΓ&Ι, ίαοίΐθ ίηνβηβΓίθ^ ςυ&χη ιηυΚ&δ άβ ίηΐβποπ 
ηοδίΓα δίΓυοίυΓα, (ϋβδβοϋοηαιη πιοΐίΐίοηβ, &1)άϋα8 
οοοαίΐαβςυβ νί&δ άβρρβίιβηάίΐ; οΙ)δθϋΓθβ πιοαίυδ &ο 
/οιιιιηίη&9 υηιιιη οοΓροηβ Γ&Ιίοηβ οοηοβηΐυπι &ο οοη- 
οοΓάίααι, βρίηίαδ Γίνοβ, β&η^υίηίδ άαοΐυδ, αηίπκΒ 
ΑϋΓΑοϋοηβπι, Γοοί ο&ΙοΓίδ ίη οοΓάβ βθάβηα, ρβΓρβ- ίΐχ&ΐη βρίΓϋοδ ίη ρΓβΒΟΟΓάίίβ &ςί1&Ιίοη6αΐ. Ου» ηυ- Ο εαυτούς. '^Ωστε μή καταφρύνει του έν σοί θαύματος ιηβΓυιη βχοβάαηΐ &1> ίΐΐίδ (1ίδρυ(&1α βυηΐ ; βΐ Ιαπιβη 
ηο8 οιηηίυιη ί^^η&Γί δυπιυδ, ςηίρρβ ςαί ίη 6]υδπιο(]ί 
βΐιιάίηιη ηίΐιίΐ ίηοοα)]»&αιαδ ; ηβο ββΐ ςυί ουΓβΙδοίρθ 
ςιιίβ βϋ ίρδθ. Ρροοίίνβ ηοΙ)ί8 ββΐ, υί οοΒίυπι ροΐίαβ, 
ςυαοι ηο8 ίρδΟδ οοςηοδο&ηιυβ. ΟααΓηοΙ)Γθΐη ςυοά ίη 
1θ ιηίΓ&ουΙί Θ8( ηβ οοηΐ6Πΐρ86Γί8.ΕΐΘηίιιι ρυδίΐΐυβ ββ, 
υ( &Γΐ)ί(Γ&Γίδ ; &( πι&^ηαχη ΙβΟΓ&ϋο βχουΓηηδ οοιη- 
ρβΓίβΙ. ΡΓορΙβΓβα 8&ρίοη8 Ο Ανία, ςηί ββίρδυιη οοηδί- 
άβΓ&Γβ ηονβΓ&Ι, ΜιταΙήΙΐΛ, ίηςυίΐ, ^αοΐα 6$ί ΒοίβηΙχα μικρός γάρ ει, ως νομίζεις, μέγαν δ^ επερχόμενος ό 
λύγος εύρήσει. Διά τούτο 6 σοφός Δαβίδ, είδώς ακρι- 
βώς Ιαυτόν έξετάσαι , Έθαυμαστώθη , φησίν , ^ 
γνώσίς σου έξ έμου* τουτέστι, τήν γνώσιν τήν περί 
σου θαυμα^ϊ^ώζ έξευρον πύθεν ; Έξ έμου, Έθαυ- 
μαστώθη ή γνώσις σου έξ έμου* καΐ τήν τέχνην 
τήν έν έμοί, δ'στ[ϊ σοφί^ι κατεσκευάσθη μου το σώμα, 
χατανοήσα</Ικ του μικρού μίν, θαυμαστού δε τούτου 
κατασχευάσματος, τόν μέγαν δημιουργόν ένενοήσα. Ιίΐα βχ ηιβ *. Ηοο βδΐ, ςυ» άβ Ιβ βδΐ βοίβηΐί&αι πιίΓ&1>ϋί Γ&ΐίοηβ άβρρβίίθηάί. ΙΙηάβη&ιη ροΓΓΟ ? Εχ τηβ. Μίνα- 
δίΙίΒ {αοΐα βύ ίΰίβηίία ίηα βχ ϋμ; βαπιςυβ, ςυββ ίη ιηο ββΐ, αγΙοπι, ςυ&η1& β&ρίβηΐία ηΐ6Ώοι βίΐ οοηβίΓα- 
οΐιιηι οορρυβ, οοηδίάθΓ&ηδ, βχ ρ&Γνα ςυίάβπι, ββά πιίΓ&1>ί1ί Ιιαο Γ&1)ηο&, ίη ιη&^ηΐ ββηβυπι ορίϋοίβ νβηί. 
2. ΓαείαηιηΒ Ηοτηίηβτη αά ίτηα^ίηειη ηοίίΓατη βί Ο 2. ΙΙοιήσώμεν ά^θρωπον κατ' είκύνα ήμετέραν ΒίηήϋΐΗάίηβηι *. ΟδΙβηβιιιη ββΐ ρπάβαι, αο, ςυαηίαιη 
8&1 βΓ&Ι, οδίβηδυπι ςυίδη&ιη βίΐ ςυί ΙοςυαΙυΓ, &ά βΐ 
ςυβηα βθγπιο άίη'^&ίυΓ. Η&1)β1 Εοοίββία άβ Ιιίβοβ Γβ- 
έυδ άβαιοηδίΓαΙίοηβδ ; ςυίηίπιο 395 βάβηα Ι3&1)β1 
οιηηί άοαιοηδίΓαϋοηβ ίίΓΓηίοΓβπι. Γαοιατηηχ Ηοπαί- 
ηβϊη. ϋίδοθ Ιβίρβυηα, Ιιίηο αυβρίο&Ιυδ. Νοηάυαι ίη 
υΐΐο ΟΓβαϋοηίβ ορβΓβ νοχ ίΐΐα οοηδοπρία ββΐ. Ιιυχ 
0Γ6&1& 6δΙ ; δίηιρίβχςυβ ^υβδ^ο : ΌχχίΙ ϋεια, ΡίαΙ 
Ιηχ^; οοβίυπίι ηυΐΐαςυβ οοβίυηι οοηδυΙΙαϋοηβ : 1α- 
ΐΏίη&Γί&, ηυΙΙυπίΓΐυβ ίΐΐίδ ρρφίνίΐ οοηδίϋυπι ; πιαρβ, 
θΙ ςυβΒ ηυοίθΓυπι βχεβάυηΐ φςυοΓ& ; ^υδδυ(1υβ]ρ^ο- 
<1υβ1& βαηΐ, υ( βδδβηί ία ΓβΓυηι η&ΙυΓ& ; ρίβοίυαι και καθ' όμοίωσιν. Έδείχθη πρώην έν παραδρομτΐ, 
καί αρκούντως έδείχθη, τίς 6 λέγων, και προς τίνα ό 
λύγος. "Εχει ή Εκκλησία τάς περί τούτων αποδεί- 
ξεις• μάλλον δε έχει πίστιν , αποδείξεως βεβαιοτέ- 
ραν • Ποιτζσωμεν ανθρωπον . Κατάμαθε σεαυτόν , 
εντεύθεν άρξάμενος . Ουπω περί &λλου τών κατα- 
σκευασμάτων αΰτη ή φωνή άνάγραπτος. Φώς έγένετο, 
χαί άπλουν πρύσταγμα. Ειπεν & θεύς* Γενηθήτω 
φώς* ουρανός, χαί άνευ βουλής 6 ούρανύς* φωστή- 
ρες, καί ούδΐν προεβουλεύσατο περί τών φωστήρων* 
θάλασσα καί πελάγη άπειρα, καί προσταγή ^*ρήχθη 
εις τό εΤναι, Ιχθύων γένη παντοδαπά , κελευθέντα * Ρβαΐ. σχχχνιιι, 6. * Οβη. ι, 26. • ίΙ)ίά. 3. 13 ΒΕ ΗΟΜΙΝΙδ δΤΚϋαΤϋίΙΑ ΟΗΑΉΟ Ι. 14 έγένβτο• θηρία και κτι5νη νηκτά, και πτηνά. ΕΤπι, Α. οιηηί^βη&οορίβ; 1)β8ίίββ θί ρβοοΓβ, ηαΐαΐίΐίαβ* ?ο1β- καί έγένετο. Ενταύθα ουπω 6 ^θρωπος, καΐ βουλή 
περί άνθρωπου• ουκ εΤπεν, ώς περί των άλλων πάν- 
των • Γενηθήτω ίτνΟρωπος• ΚατάμαΟε έαυτοΰ τ6 
τίμιον ου προσέ^ριψέ σου τήν γένεσιν προστάγματι* 
&λλά βουλευτήριον συνέστη τψ θεψ περί σου, πώς 
μέλλει τ^ τίμιον ζώον εΙς τόν βίον παράγεσβαΐ' 
Ιίοιγζσωμεν γάρ, φησίν 6 σοφλς βουλεύεται, 6 τεχνί- 
της ένθυμεΐται• Άρα λείηεέ αύτου τ^ 'εδχνιρ, και εκ 
της μερίμνης βόύλεται άπηρτισμένον καΐ τέλειον κ&Ι 
ήκριδωμένον αύτου ποιησαι το φιλότεχνη μα, ή Ινα 
σοι δΗξτ[4 δτι τέλειος εΐ παρά θεψ ; Έμαθες μίν οδν, 
ίίτι δύο πρ6σωπα έπΙ θεού, ό λέγων, μΧ πρ6ς δν 6 
λόγος. ΔιΙ τ( ουκ εΤπε, ΙΙοίησον, άλλα Ποιήσωμεν 
άνθρωπον ; "Ινα νοήη^ς τήν δεσποτείαν *ίνα μή, τ6ν ϋΐία. ϋίχΗ, €ΐ [αοΐα $ηηί ^ Ηίο, ηοηόαιη ββΐ Ιιοιηο, 
6ΐ (1β Ιιοιηίηβ Ιΐ8ΐ)θ(υΓ οοηβίΐίυιη. Νοη ά\χ\\, ςυβχη- 
αάααοάυιη ίη οιηηίΙ)υ8 ΓβΙίςυίβ^ Ρί&Ι Ιιοιώο. Οίβοβ 
ίυυιη ρΓβϋυιη &ο άί^ηϋ&Ιβπι. Νοη ρΓΟ^β^^^ ΟΓΐυχη 
ΙυυΐΏ ηυάο ρρ^οβρίο α1(|υθ ιη&ηά&ΐο : ββά ίη Οθο άβ 
Ιβ οοηβίΐίυιη οοςϋυΓ, (]υ& ταϋοηβ ρΓβΒβΙαηβ αηίιη&Ι 
αίςυβ ηοΜΙο ίη νϋααι 8ίΙ ρροάυοβηάυπι : Εαοίαιηηζ 
βηΐιη ίηςυίΐ. βαρίβηβ οοηβϋίυΕη ίηϋ : αρΙίΓβζ Ρββαιη 
00^1 Ι&Ι. Εγ^ο 1&1)0Γ&1 ΕΓΐίδ άβΓβοΙυ,ΟϋΓ&ηυθ 8θ11ίβϋ& 
1)00 α^ϋ, υΐ ΕΓΐίβοίοδυιη 8θ1θΓ8(ΐυ6 ορυ8 βηυιη &!)- 
βοΐυΐυπι αίςυβ ρβΓίβοΙυιη βχαοΐβςυβ βχουΐίαιη βάαΐ, 
απ υΙϋΙ)ί 08ΐ6η(ΐ8ΐί, 6886 Ιε ρ6ΓΓ6ε1υιη αρυά ΟβΏΐη? 
Νθ8ΐί ίΐ&ςυβ άυ&8 6886 ρ6Γ8οηα8 ίη Οβο, &1ίβΓ&πι 
ςα» ΙοςυαΙϋΓ, &1ΐ6Γαπ) &ά ςυααι 68ΐ ββπΏο.ΟοΓ ηοη Πατέρα έπιγινώσκων, τλν Πδν άπογνοίης* Ίνα ειδ^ς, ρ άίχίΐ, ΚαοίΙο, 8β(1, Ρα€ίατηη$ Ηοιηίη6τη? ΝίιηίΓηιη 
5τι Πατήρ έποίησε διά Που, καΐ Γΐ6ς έκτίσατο (α) υΐ ίηίβΐΐί^&β (ίοοιίηαΐααι ; ηβ, ςυί ΡαΐΓβιη &£;ηθ86β- πατρψψ θ<λήματι• καΐ δοξάστ^ς Πατέρα έν Γΐψ, και 
Γΐλν έν Πνεύματι άγίψ. Οί^τω κοινδν γέγονας Ιργον, 
Ίνα καΐ κοινός προσκυνητής αμφοτέρων 9ίς , μή 
σχίζων τήν προσκύνησιν, άλλ* Ινών τήν θεότητα. 
"Ορα Ιστορίαν άπλήν μίν τψ σχήματι, θεολογίαν δΐ 
ακραιφνή τψ νθΊΐ{ματι . Και έποίησει 6 θεός τόν 
άνθρωπον. Ποιήσωμεν* καΐ ούκ είπε. Και εποίησαν, 
*1να μή πολυθείας λάβτ[^ς άφορμάς• εΐ γάρ πληθ^ντι- 
κώς παρεισήχθη (^) καί ή ποίησις, άφειδεϊς &ν έγέ- 
νοντο ο1 άνθρωποι, πολλά πλήθη θεών ΙαυτοΤς Ιπισω- 
ρεύοντες. Νυν μέντοι, Ποιήσωμεν, Ίνα γνωρίηις Πα- 
τέρα, και ϊΐδν και Πνεύμα ίίγιον. ΓΘ8, Ρίΐίί ίςηοΓαηϋα ΙεηβΓβήΒ ; υ1 βοίΓββ ΡηΙγθιχι 
Γβ6ΐ88θρ6Γ ΡίΙίυιιι, 6( ΡίΙίυζη ραίβΓηα ΟΓβ&βββ νο- 
ΙυηΙαΙβ; Ιαυά&Γββςυβ Ρ&Ιγθπι ίαΡίΙίο, θΙ Ρϋίηζηίη 
βρίπΐυ 8&ηοΙο. Ιη Ιιυηο ηιοάαπι οοπιπιαηθ βζβίβΐίβ 
ορυ8, υΐ βΐ οοαιπΐΰηί8 ΐΓίυπι ουΙΙοΓ βίβ βΐ αάοΓ&ΙοΓ; 
ηοη αάοΓ&ϋοηβπι δοίηάβηβ, 8βά οορυΙαηΒ άβίΐ&ίθοι. 
\ίάβ θίπιρΙΙοί ςυίάθοι δρβοίβ βχροβίίυηι ^ββ\λ γθι 
ηαΓΓ&ίίοηβαι ; 8θη8υν6Γ0 αο ίηΐβΐΐΐς^βηΐία, βίηοβΓ&ιη 
()6ίΙ&(ί8 ρ6Γ80η&Γυπ) άοοίπηαηι. Εί ίβοϋ Β€η$ ϊιοπιί' 
ηβτη ^, Ροΰίαηιια, Εί ηοη άίχίΐ, ΕΙ ΓβοβΓυηΙ, ηβ ρΐα- 
Γίυηι άβοΓαιηβΓΓοήβ &η8&αι Ιηάβ ατηρβΓββ. 8ί βηίζη 
ρΙϋΓ&Ιί ηυαΐ6Γ0 ίρβα ςυοςυβ ίηάαοΐα ίαί886ΐ ΟΓβ&Ιίο, οααηί ΗοβηΙία Ιιοχηΐηββ άβΟΓοιη 8ίΙ)ί ίυΓΐ)&ιη &06Γν&88βηΙ. Ναηο βηίιηνβΓΟ, Ραάαηιηί^ υΐ Ρ&Ιγθπι ηο- 
▼βΗθ, βί Ρίΐίυιιι, 6ΐ 8ρίΗΙυοι β&ηοΐυζη. 

3. Έπειτα δέ• Και έποίησεν 6 θεός τον δνθρω- (]] 
πον Ίνα θεδν Ινα, τά τρία νοήσης πρόσωπα• ού τάς ^ποτιάσεις ενοποιών , άλλα τήν μίαν ούσίαν και 
δύναμιν λογιζόμενος• και μίαν δόξαν ^/ης, μή με- 
ριζόμ^ος περί τήν προσκύνησιν, μηδΐ ε!ς πολυθείαν 
εμπίπτων . Ού γάρ εΐπεν • Εποίησαν ο\ θεοί τον 
άνθρωπον* άλλ', Έποίησεν ό θεός. Ει γάρ και 1δ(α 
μίν ύπόστασις Πατρός, ίδια δέ Γΐοΰ, και, Ι^^ Πνεύ* 
ματος αγίου, άλλ* ούχι και τρ%ϊς θεοί• 45x1 μία και ή 
αυτή Ιν τοις τρισί νοούμενη ούαιώδης θεότης. *Ήν 
γάρ ^έπω Ιν ΙΙβτρΙ θεότητα, ταύτην και έν Γΐψ* 
κ«1^ έν Πψ, ταύτην και έν Πνεύματι άγίψ' διότι 
χαι μία ή έν τούτοις θεωρούμενη μορφή, καΐ αρχή 
ή αυτή. Λιά τοΰτο καΐ παρ* ήμΐν μία προσκύνησις 
χαΐ δοξολογία τοΤς τρισίν ώς ένι θεψ. Το γουν 3. Τυοι νβΓο, Ει (βοϋ Όϋχα Ηοτηίηβτη; η% ηηυπι 
Οβυαι αο Ιγ68 ρθΓ8οηα8 ίηΐ6ΐ1ί§εΐ8 ; ηοη ςιιί 8υ1)8ί'- 
8ίβηΙία8 υηίΐαΐθ οοιηροη&δ, 86ά (^αί ιιηαπι ββββηΐίαχη 
ΓβρυΙββ αο ροίβηΐί&πι : υοαπιςυβ 1ι&1)6&8 χη83β8ΐ&- 
1βπι,1ι&υά 8οί88υ8 αίςαβ (1ίν!8η8 &άθΓ&Ιίοηί8 ουϋυ, 
ηίΙιί1(]ϋ6 ίΐΏρίη^βηΰ ίο βΓΓΟΓθΐη ρΐηηυιη άβΟΓοιη. 
Νοη βηίιη άίχΐΐ, ΡβρβΓυηΙ άϋ Ιιοιηίηβιη ; ββά Ρ«• 
Μ ό^ίϋ, Τ&πΐ6ΐ8ί βηίαι ρΐΌρΗα ββΐ ρθΓ8οη& ΡαΐΓίβ, 
ρΓορΓίαςυβ ΡΙΗΙ, αο ρρορπα δρίπΙιΐΒ 8&ηοϋ, Ιι&ηά 
Ιαπιβη ρΓορίθΓοα είί&αι ΐΓββ (Ιίί ; ίάοίροο ςυΐα ίη 1η- 
1)08 βαάβπι 8υΙ)8ΐ&η(ί&1ί8 ίηΐ6ΐ1ί£;ίΙυΓ άθίΐ&β. Ου&οι 
βηίαι ίη Ρ&Ιγθ οβρηο άβίΐαΐβιη, Ιιαηο βΐ ίη Ρϋίο, βΐ 
ςυαηι ίη Ρϋίο, θ&ηι βΐ ίη 6ρίη1υ βαηοΐο. Οαοά ηί- 
οαίραπι ίη Ιιίβ ςυο(ΐυθ υηα ίηΙθΠί^αΙιΐΓ ΓοΓοηβ, ίάβηι- 
ςυβ ρήηοίρίυπι : ίάςυβ ίη 0(ιυ8&68ΐ, υΐ βΐ α ηο1)ί8 προοίμιον της ημετέρας γενέσεως, θεολογία κατανε- ρ. υη& Ιήΐϊυδ &(1θΓ&Ιίο αο Ιαυά&ϋο (|υ&8ί υηί Ό60 &<)- ν<{ηται αληθινή. 

4. Ποιήσω μεν άνθρωπον κατ' εΙκόνα και καθ' 
6μοίωσιν. Κίτ* εΙκόνα μεν θεοΰ γεγενησθαι ή μας, 
«ΰδηλον άπ6 της Γραφής. Πώς δέ τό, Κατ' εΙκόνα 
θεού, νοητέον. Ουδέν τι σωματικών και γήινον έν- 
νοήσασθαι χρή * άποκαθάρωμεν εαυτών καρδίαν 
Ιδιωτικήν, πρόληψιν άπαίδευτον, αμαθείς περί θεού 
υπολήψεις, όποΐά τινές φασιν. ΕΙ κατ' εΙκόνα γάρ 

^ Ρβ&Ι. (3ΐ.νιπ, 5. * Οβη. ι, 27. 
(α) Έκτίανο. Η., ίχτισβ• ίιί1)βα((ΐΓ. 0Γΐϋ8 ϋ&ςυθ ηθ8ΐΓί βχοΓάίηπι, ν6Γ& Ιπηβθ 
άθίΙ&Ιίθ ρΓθΓ68δίο ίηΙβΠίςϋυΓ. 

4. Ραοίαη^η^ Ηοτηίηβτη αά ίηιαρίηβτη βΐ 5<ιηι7ι7«ίίί- 
η^7η. Ρυί88β ηο8 εοαάίΐοθ &ά Οβί ίιη&^ίηβιη, ρ6Γ- 
βρίουυπι βχ δοπρΙϋΓα ββΐ. ΑΙ ςιιοηααι πιοάο ίηΐ6ΐ1ί- 
ςβηάυαι, ςυοά ίΐαάΐοΐυιη 681: Αά ίτηαρ%η€τη*ί Νίΐιίΐ 
Ιί1)ί οοΓροΓβυοι ΑΟ ΙβΓΓβηυιη ίη ιηβηΙοΐΏ 39β νβηίαΐ. 
ΗυΊθ οοΓηο8ΐΓαοι αίςυβ ίη8θίΙυπι (]βρυΓ£;βηιιΐ8 ;ίη- 
βΓϋάίΙ&οι οοουρ&Ι&ιη οχίβϋπι&ϋοηθίΏ ; ίηάθ€ΐ&3 άβ (6) Παρεισήχθη. Μβ., παρεδόθη. 15 ΑΡΡΕΝΌΪΧ ΟΡΒΒϋΜ 8. ΒΑδΙΙ.11 ΜΑ6ΝΙ. 16 ϋθοβο Π1ίΙ)βΡα1β9ορίηίοηθ8; ου]ϋ8Γηο(ϋςϋίάβιη (1ι- Α ^•°^ γεγ<5ναμεν, σύμμορφος πάντως ήμΤν έστιν 6 οηηΐ. ΕΙβηΙιη βί &(1 Οβί ίπι&^ηθίη οοηάίΐι βαπιαβ, 
Όβυβ ηο1>ί8 ρΓΟΓβυθ οοηΓοΓΓπίβ βχβίβΐϋ ? ηβο ΓογΙθ 
άθβυηΙΟβο οουΐί βΐ ααΓββ ; οαρυΐ, ΐΏ&ηυβςιιβ βΐ 
00X88, ςυίΙ)υ8 ΓϋΙοίαΙαΓ, 1ι&1)βΙ ? Είβηίπη ίηδοπρίυ- 
Γ& άίοϋυΓ Οθυβ 8β(1θΓβ ; ρθ(ϋΙ)υ8 ρρΰάΚυβ β33θ,ςυί- 
1)υ8&ιηΙ)υΙβΙ. ΗΛαά βηίιη νβΓΟ Ββυβ Ιαΐίβ β8ΐ.ΑΙ)8υΓ- 
(1&8&ηίαιο αΙ)Ιθ^& οο^ίΙ&ΙίοηΘ8.δβη8υπ)ειΙ)]ίθ6 &Οβί 
&1)ΐ20ΓΓθΐιΐ6χη ιη&^ηΗυ(ϋη6.Π6υ8 0Γηηί ν&ο&1Ω^ϋΓ&; 
βίιηρίβχ 68ΐ, ηαοΐβ οαγθΙθΙ ςυ&ηίϋ&Ιβ. ΝοΗ Ιιιο ίρββ 
&ηίχηο ίοΓίη&ιη ίη Οβο βο^ίίαρβ. ΝοΗ ^υ^1&^^β βυτη 
ςυί ιηα^ηαβ βδΐ, ία ιιη(2;ιΐ8ΐυ[η οο^βτβ. ΝοΗ οορρο- 
Γβί8 Οβυιη οο^ϋιιϋΙ)τΐ8 οοηορίθοϋ : ηβ ίυβθ χηβηΐίβ 
αη9ϋ8ΐϋ8 βαιη οίΓουιη8θήΙ)&8. ΙηοοιηρΓ6ΐιβη8υ8 β8ΐ 
ιη&^ηΗοάιηθ. Οο^Ια ιη&^αυιιι,&άάβςυβ τη&^ηο αιη- Θζ6ς\ καΐ δφθαλμοί τάχα περί θεον, και ώτα, κεφα- 
λή, χεΤρες, ίσχίον έφ' ου Ι^ρυται ; Λέγεται γαρ 6 
θεός έν τ^ Γραφτί καΟέζεσΟαί' και π(5δες αύτψ, δι* 
ών περιπατεί. Ούκοΰν τοιούτος 6 Θε4ς ; Άποσκευα- 
σον (α) της καρδίας φαντάσματα άπρεττη* Ι'κβαλε άπό 
σου διάνοιαν άφαρμίζουσαν τψ μεγέθει του θεοΰ , 
Ασχημάτιστος ό θεός, άπλοΰς, άμεγέθης, ίίποσο;. 
Μή φαντασΟ"5ς μορφήν έπί θεου' μή κατασμικρύν^ς 
ΊουδαΤκώς τόν μέγαν μή περίλαβες τόν θεόν σωμα- 
τικαΤς έννο(αις• μή περιγράψεις αυτόν τψ σψ νψ. 
Άπερίληπτ^ς ίστι τψ μεγέθει. Κατανόησον τόν μέγαν, 
καί τψ μεγάλψ πρ4σθες πλεΤον του νενοημένου, και 
τψ πλε(ονι τό πλεΤον καΐ τόν σεαυτοΰ λογισμού πεΤ- 
σον, ^ι των απέραντων ουκ έφίξεται. ρΗυβ ςυαιη οος^ϋ&νβΗβ ; λΐηρϋυβςυθ &άΙιυο 8υρβΓ&()<)α8,06Γΐυ8ηιΐ6 ααίιηο βίβ, ηοη ρο886 Ωοη,ΰίςυο βυαΐ 
1ηβηϋ&, υη(|υ&πι &88θ(ΐιι&η8. 

5. ΝοΗ ϋαςΟΘ οο^ΙΙ&Γβ Ο^υΓ&ιη ; α ροίβηΐία ίη- Β ^• Μή ουν σχήμα νοήσ][^ς* άπό δυνάμεως Θεός ίβΙΗ^ίϋΓ Οουβ. Νοη ςυαηΐϋαΐβιη ; οίβηίιη αΜςαβ 
ββΐ, βΐ 8υρΓ& ΓβΓϋΐη οιηηβιη υηίνβΓβϋ&Ιοιη ιηοάίβ 
χη&|οη1>ιΐ8 βχοθάϋ : ςυί ηβο αΙΐΓβοΙαπ ςυβαΐ, ηβο 
νίάβΗ, &ιι( ιηβηΐθ ίηίθΠί^ί, ςαί ηβο Ω{^υΓ& οοβΓΟβα- 
ΙοΓ, ηβο ιη&ς;η11η(ϋηβ οίΓουπ)8θπ1)&ΐΗΓ«η6θ ροίβηϋα 
ιηοηβοπιαι 1ι&1)θ&1, ηοη Ιβαιροήδ οοηοΙαάαΙαΓ αη- 
£^8(ϋ8, ηοη ΙηΙ)υ8 ίβηηίηίδ ΩηίΐιΙαΓ. ΝίΙιϋ βηίηι 
ρΓΟΓβαβ ίη Οβο, ^υ^υ8η1οά^ ίη ηοΙ)ί8, αυΐ βϋαιη ίη νοείται. Μή μέγεθος πανταχού γάρ έστι^ καΐ υπίρ 
το παν περισσεύει• άνέπαφον, ά«^ρατον, άκαταν^ητον* 
μήτε σχήματι περιλαμβαν<^μενον, μήτε μεγέθει πε- 
ριγραφομενον* μή δυνάμει έκμετρούμενον μή χρ(^νψ 
περικλειόμενον, μή πέρασι τρισιν όριζ<^μενον. Ούδεν 
γάρ έστιν 6'λως περί θεόν, όποιον πβρι ήμας, ή χα^ 
τά μονως νοητά. Ηώς ουν ή Γραφή εΤπεν ήμας κατ* 
εικόνα θεοίϊ γεγενήσθαι ; 118 ςυο 8θ1& ιηβηΐβ ροββηηΐ ίηΙβ1Η§[ί. Οαοηαιη ίςίΙιΐΓ ηιοάο δοΓίρΙαρα αά Οβί ηθ8 ίιη&£;ίη6ηι ί&ο1θ8 β88θ 
άίχϋ ? 6. Α^ηο8θ&πιυ8 ςυίά Οβί ρΓορηυιη 1ι&1)β&ιηυ8, 
Αίςαο 1(1 ςαοά βδΐ &ά ίπΐΗ^ηβαι Ιι&υά ρΓ0Γ8υ8 ίη 
ίθΓΠΐ& οοΓροΓβα αοοίρί ροδββ. Η»ο ςυίρρβ ίη οογ- 
ρΟΓβ ββΐ οοαϋβ οοηδρίουο : ηυ8(|αδΐπι νβΓΟ ίί&Ι, υΐ 
ςαοά ίηοδρβοίαιη ββΐμη ΓβοουΗβ οοη8ρίου& Γι^οΓβ- 
ΙαΓ; &1 ηβςυβ, ηίςυοά οοΓΓυρίίοηί οϋηοχίυιη ββΐ, 
63α8ίπι&£;ο βίΐ, ςηοά &13 οοιοί ββΐ οοΓΓυρΙίοηβ ίηι- 
οιηηβ. Είβηίαι οοΓρυβ &υ£;αιβαΐααι ίαοϋ, άΐιηίηυΐίο- 
ηβαι ραΙίΙϋΓ, οοηββηββοϋ, &1ϋι βχ αΠα ςυαΗΐιιΙβ άβ- 
ΙβΓβηΙβ ηααΙαΙυΓ ; &Ηυά ^η^ϋνβη^υ(β ββΐ, αίςαβ έΐίήά 
ίη ββηβοίηΐβ ;&11υ(1 οαιη ρΓοβρβΓα υΙϋυΓναίβΙυάίηβ, 
αίςαβ αΐίαά οηοι αΐ0Γΐ)ίβ ]&οΙ&1αΓ ; οΗυά οηπι Ιη- 
Ι&ΙϋΓ, αΗυά ουαι ίη άοΐοη^ηβ γβΓβαΙυΓ ; &Ηυά ρΓβ- 
ίΐάθηβ, αΠυά οαοι ηιβίυίΐ ; αΗαά ίη ρβηυηα, αίςυο 
&Ηυά ίη Γβάυηά&ηϋβ &ο β&ΐυηΐ&ίβ; αΐίυάιίη ρ&οβ, 
αίςαο αΗυά ίη 1)6Ηο. ΑΗαβ νίςίΐαηϋβ ββί οοΙογ, &1- 
ςαβ &Ηα8 άοΓηιίβηΙΙβ. νί§[ί1&η8 ιη&^ίδ οΓΟογοΙ, ςυο 
Γυ1)0Γβ ρβρΓαηάίΙυΓ, ίάοίροο ςυία ο&Ιογ 6χ1γ& ρρο- 
^βάίΙυΓ', άοΓοαίβηΙίδ αυΙοΐΏ οοηΓη^βδοϋ οβΙογ βϋη 
ρΓοΓυηάυπι οοηίΓυάίΙαπ ; αίςυβ ίά οαυββθ ββΐ ουΓ 
8υΙ)ρ&11β80Αη(, ςαΐ βοαιηο βορίΐί βαηΐ. Οαοη&ηι ϊ^ϊ- 
ϊύτ ιηοάο, ςυοά βίο βχ αίίο αΠυά ηιυΐαΐ, βυοα τβΓβ- 
Γ&Ιςιιί Αϋοπιηί ίπιαιυηίβ πΐϋΙ&Ιίοηβ β8ΐ? ίά ςυοά 
ηαηςαααι οοηβίδΐίΐ, ηβοίηβοάβπι βίβΐυ αιβηβΐ, βαηι 
ςυί βοάβπι ββιηρβΓ οιοάο ρβΓ»(|αβ 8β 1ι&1)θ1 ? Οί1&1)ί- 
ΙϋΓ ηοΙ)ί8, νβΐυΐ τββ ίΐυχα : ρπαβςυ&αι οοηβρβχβπ* 
ιηαβ, 80 νβίοοίαβ βαίχΐυοϋ : αΐίυά βχ &Ηο αρρ&ΓβΙ 
Ιιυηι&ηυιη οοΓραι. Αά ίιηαρίη^ηι ηαίταιη. Οαίη&πι β, Έπιγνώμβν τ( οΙκεΤον Θεού Ι'χομεν, κ»ί δ'τι τό 
κατ' εΙκόνα πάντως οόκ έν τ^ σωματικτ| μορφζ 
έκληοθήναι δυνατόν. Ή μεν γάρ έπΙ όρωμένου σώ- 
ματος* έν όρατψ δ^ τό άόρατον ού σχηματίζεται• 

^ άλλ' ούδΐ μίν (δ) τό φθαρτόν εΓη δν του άφθαρτου 
ή εΐκών. Τό σώμα μίν γάρ αυξεται, μειοΰται, γηρδ, 
άλλοιουται. "Αλλο έστΙν έν τ^ νεότητι, κ*^ άλλο έν 
γήρ^Ε. ^λλο δ'ταν εύεκττί, καΐ άλλο δ'ταν έν πάθεσιν 
9Ϊ* άλλο εύφραινόμενον, και δλλο λυπούμενον άλλο 
Οα^($ο^ν, κβΐ άλλο φοβούμενον* άλλο έν ένδείί^^, και 
Λλλο έν πλη*μ«ν^• άλλο έν «Ιρήνγ^,χαί άλλο έν μάχτ), 
Αλο χρώμα έγρηγορότος, χ«1 &λλο χαΟεύδοντος* του 
μίν έξανθεΐ προς τό έρυθρότερον, του θ»ρμου έπι τό 
Ιξω χωροΰντος* του δΐ κατέψυκται καΐ συνέσταλται, - 
διά τό έπΙ τό βάθος τήν θερμότητα είσδύεσθαι* διό 
καΐ ΰπωχρα τών κοιμωμένων τά σώματα. Πώς ουν 
δύναται τό άλλοιούμενον τψ άναλλοιώτψ έοικέναι ; τό 
μηδέποτε έστηκός μηδ^ έπΙ ταυτου μένον, τψ άε^ 
ωσαύτως καΐ κατά τά αυτά Ιχοντι ; Έκφεύγει ήμας 

Ο ώς τά ^ευστά, πριν θεαθήναι δπέδραμεν, άλλο έξ 
άλλου φαίνεται τό άνθρώπινον σώμα. Κατ' εΙκόνα 
ήμετέραν. Πώς σώσαι δύναται της ακινήτου φύσεως 
ή Ι&ευστή και άλλοιουμένη εΐκών ; της άμύρφου, ή 
μεμορφωμένη ; Πώς ούν ζητήσωμεν τό κατ* εικόνα ; 
Έν οίς αυτός εΤπεν έξ δπογύου η Θεός. Έάν έμόν τι 
εΓπω^ μή προσδέξησθε• έάν δΐ δεσποτικόν, καταδέ- 
ξασθε . Ποιήσω μεν £νθρωπον κατ' εικόνα ήμετέραν 
καΐ καθ* όμοίωσιν* και άρχέτωσαν τών Ιχθύων (α) Άπο9κ(ύασ•τ. ΒάίΙί, άποσχεύαζον. Εοιτ. (Ι?) Μέν. ΡοΓίβ μήν. ΕοίΤ. 17 ΟΕ Η0ΜΙΝΙ8 δΤΕΙϋΟΤϋίΙΑ ΟΕΙΑΤΙΟ Ι. 18 Τίνι βρχεις των Ιχθύων ; εΙπέ μοι• σώματι, Ι} λογι- Α. ΩβΙ, ϋΐ ίωηίΐϋΙβΙ)ίΗ8 ηαΙυΓβΒ Οϋχβ βίΐίιηββ;©, &Η&Π1- 
σμψ ; έν ψυχζ τ6 αρχον, ίξ έν σαρκί ; ςυβ θχ αΐία ςυαίϋβΐθΐη ιηυΐαηβ ? 6308 ςυί οιηηίβ Γογ- 

ζηβ βχβρβΓθ βχ8ί8ϋΙ,ςυ8θ Γοπϋα ίιη1ιΐιΙ& β8ΐ ? ϋϋίηαιη ί^Ιαρ ςυΦΓβπΐϋβ,ςυοά Θ8ΐ αά ίιηα^ίηβιη ? Ιη ϋβ ηίπιί- 
Γυιη, ίη ςυίΙ)υ8 ίρββΒβυβ ρΐΌχίιηο 397 ϋίχίΐ. 8! ςαίά ιηουαι (ΙίχβΓΟ, ηβ Γ6θίρί&ϋ8 ; βί &υΐ6Π] ςυοά Οοιηίηί 
οβί,ίά νβΓΟ Γβοίρϋβ. ΨαοίαϊΜϋ Ηοηιίιιβηι αά ΰηα§ίηβτη ηο$Ιναχη βΐ ήηιίΐχΐηάίηειη ; βί ρΓ3β$ίηί ρίίοίδηΜ. Οαοη&ιη , 
ςιι»80 Ιο, ρί8θίΙ)υ8 ρπίκββ, ϋβςαβ ίΐΏροΓ&β ? βορρορβ, αη Γ&Ιίοηβ ?ίη αηίιηο ρο8ϋα ίιηρθΓϋ νίβ, &η ίη ο&γοθ? 
7. Τ6 μίν γάρ άνθρώπινον σώμα, πολλών ζώων 7. Νβιη ςυοά αΐϋηβΐ αά 00Γρυ8 ΙιυηααηυΐΏ, ιηυΐ- άλ<^ων χαΟέστηχβν άσθενέστβρον* και ουκ &ν ποτέ 
σνγχριθείη προς δύναμιν σαρξ ημετέρα τ^ του κα- 
μήλου, ή έλέφαντος, ή του Ίππου, ή του βοδο, ή 
Ιχάστου, ων &ν εΓποις μεγίστων θηρίων. Ευάλωτος 
ή σαρξ ή άνθρωπίνη, σαρχΐ θηρίου παραλαμβανο* 
μένη (α). Άλλ' έν τίνι το αρχικών ; Έν ηΐ του λο- 
γισμού περιουσία* 6'σον λείπει τ^ δυνάμει του σώ- 
ματος, τοσούτον περίεστι τ^ του λογισμού κατασκευή. 
Και γάρ ή ψυχή ημών, και ό έν αύτ^ νους, άπαντα ί&Γυιη Ι^Γυί&Γυιη βηίιη&ηϋυπι ίιηΙ)6θί1Ηυ8 ββΐ : ηβο 
Ω&Ι υηςυ&οα, υΐ ηοθίΓα ο&γο, (|υ&η1υιη αά νίΓββ, 
εοηΓβΓ&ίυτ ουχη οαιηβΐί οαΓηβ &ΰΙ βίβρίιαηϋθ, νβΐ 
βςυί αυ11}ονί8 ββυ ου3υ8ουηςυβ πι&1α6Π8 χηι^οηιπι 
1)68ϋ&Γυιη. ΡΓΕ^ίΙί8 ββΙΙιιιιηαηαο&ΓΟ, βί ουιη 1)β8ΐί» 
ο&Γηβ 6οα1υΙθη8. ΕηίιηνβΓΟ, ίη ςυοη&ιη ροβϋα νίβ 
ίΐΐα ίηαρθηί ? Ιη ραϋοηίδ οορία &ο ρΓ»8(&ηϋ&.0α&η- 
Ιυπι άθβοίΐ οοΓροπ8 νίΓίΙ)υ8, ΙαηΙο Γαϋοηίβ &ρρ&- 
Γ&Ια βυρβηοΓ 6Ζ8ί8ΐϋ. Αηίιη& ςυίρρο ηοΙ)ΐ8, βί ςυα ταύτα ρφδίως ύποτάττειν δεδύνηται. ΙΙ^Θεν τα μεγάλα ο χ^βηίβ ρΓββάϋ& 68ΐ, Ι8ΐ1ΐ£0 οπιηία Γ&οίΐβ ροΐυϋ 8υ1)1• 
ράρη μετατίθη^ιν άνθρωπος ; Έπινβί^, ή τόνοις σω- 
ματικοΤς; "βστε το άρχιχον ήμϊν, καΐ χατ' εΙκόνα 
και καθ' όμοίωσιν Θεοΰ, έν τ^ τοί3 λογισμού κα- 
τασκευή θεωρητέον, ούκ έν τ^ του σώματος μορφχΐ. 
Ιίοιήσωμεν άνθρωπον κατ* ε1κ6να ήμετέραν. Τ&ν 
Εσω άνθρωπον λέγει, ϋοιήσωμεν άνθρωπον. Άλλ' 
έρεϊς συ. Διά τί ού λέγει ήμΤν περί λογισμού ; Τόν 
άνθρωπον εΤπε κατ* ε1κ6να θεού « 6 δΐ λογισμός, 
άνθρωπος ; "Ακουε του 'Αποστ<$λου λέγοντος• ΕΙ καΐ 
ό έξω ημών άνθρωπος φθείρεται, άλλ' ό εσω άνα- 
καινουται ήμέρ? /.αι ήμέρφ. Πώς ουν δύω γνω- 
ρίσω τόν αυτόν άνθρωπον ; ΝαΙ, φησιν, Ινα τον φαι- 
νόμενον, και Ινα τον 6πό τφ φαινομένφ κεκρυμμέ- 
νον, ά(ίρατον, νόν ϊσω άνθρωπον, τον και κυριώτερον ςθΓβ. υηάθη&ιη Ιιοιηο ίπ§(6η1ΐ8 ιηοΗθ ίΓ&ηβΓβΓΐ ροη- 
άβΓα ? ΐΏθηΙίδ αουοαΐηθ, &η οοΓροηβ ΓθΙ)θΓβ ? Ιίαςυβ 
νί8 ίΐΐα ίη ηοΙ)ί8 ίπιρβηί, βΐ ςυοά αά Οβί ίαι&^ηβιη 
&ο Βίιηίΐίΐυάίηθαι βυπιυδ, ίη Γ&ϋοηίβ αηίαιίςυβ 
8ίΓυοΙυΓ& βοη8ΐάβΓ&π άθΙ)6ΐ, ηοη ίη ΓοΓίηα οοΓροΗβ. 
Γαοίαηΐίΐ^ ΗοτηΐΜτη αά ίτηαριηβτη ηο^Ινανη. Οβ ίη- 
ίβΓίοΓί Ιιοπιίηβ ΙβςαϋυΓ, ουπι &11, ¥αοχαηα$ Ηοτηί• 
ηβτη. Αίβηίοι άίβββ, ϋΐ ςαίά ηοΜβ άβ Γ&ϋοηβ ηοη 
ΙοςυίΙυΓΡ Ηοαιίηβπι άίχίΐ &ά Οβί 688Θ 1ιη&ς;ίη6ΐη : 
ηυηςυίά Γ&Ιίο Ιιοπιο 68ΐ? ΑυΗί Αρο8ΐο1υιη (Ιίοοη- 
Ιβαι : ί,ί€6ΐ ί$ ςηί (οή$ 6»1, ίηςιΐίΐ, ηοίί€τ Κοτηο οον- 
ηίτηρίην, Ιατηεη ι$ ςηί ιηΙη$ 6$1 τβηουαΙηΓ άε άί€ (η 
άϊ6ηι\ΕΓ^ο άυρίίββπ) &^ηο8θ&ιη υηυπι 6ηηιάθΐιιςυθ 
Ιιοπιίηβιη ? ΙΙ& ρΐαηβ ; υηυαι βοηβρίουυπι, βΐ υηιιιη και άληθέστερον άνθρωπον. Έσω τοίνυν έχομεν δν- Ο βυΐ) ίΐΐο οοηβρίοϋο οοουΐίαιη, ίηΙθηοΓβιη ΙιοίηΙηβπΐ θρωπον, και διπλοί τινές έσμεν * καΐ τά γε άληθίς 
λεγύμενον, δτι Ινδον έσμέν. 'Εγώ γάρ κατά τόν εσω 
^ρωπον * τά Εξω ούκ εγώ, άλλα έμά * έγώ δΐ τό 
λογικόν της ψ«χής. "ΐΐστε τό τέλειον έν τψ λογικφ 
της ψ«χης Ιχομεν. Τό ουν σώμα, έμά • το ουν σώμα, 
όργανον του άνθρωπου, ψυχής δργανον • άνθρωπος 
δι κυρίως, τό κατ' αυτήν τήν ψυχιζν. Ηοίι^σωμ^ν 
δνθρωπον κατ' είκύνα ήμετέραν * ΐΜχκέστι, δώσω- 
μεν αύτψ λύγου ΐΜριουσΙίαΕν, »αιΙ οδτως Άρχέτωσαν 
τών (χθϋΜν ιμι^ τών θ^ιρί<*>ν καΐ πάντων. Ούκ 
«Τκέ δι, δτι ϋοιήσωμεν άνθρωπον κατ' εΙκύνα ήμε- 
τέραν, καΐ θ^μούσθωσαν, καΐ έπιθυμείτωσαν, καΐ 
λυπείσθωσβιν. Ού γάρ τά πάθη εΙς τήν του θεού εΝ 
χύνα παρελήφθη* άλλ' ό λογισμός τών παθών δεσπύ- οο(ΐΗ8 ηοη οοηδρίουυπι ; ςυί οί ρρορΗθ ηΐΕ^ίβ νο- 
Γίυ8ηυβ Ιιοηιο ββί. Ιηΐυβίΐαςυθ 1ι&1)βοιυ8ΐιοιηίη6πι, 
&1ςαβ άυρίίοββ ςαοά&ιηιηοάο βυαίΌβ ; νβΓηοαςυβ ββΐ 
ςυοά άίοίΙυΓ, ββββ ηο8 ίηίβηιιβ ; θ^ο η&αιςυβ Ιιοιηο 
ϋΙθίηΙβποΓ βαπι. Ουβοίοηβ βυηί, ηοη β^ο,Ββά ηιβ& 
3υη1 ; β§(0 αυΙβΒΐ αΑίοι& οοπιρο8 ταϋοηίβ. Ουαρρο- 
ρΐβτ, ςιιοά ρβΓίβοΙνιιη ββΐ, ίη αηίαιο Γββίάβί Γ&ϋοηίβ 
οοηιροΐβ. βοΓρυβ ί£[ίΙηΓ ίη ϋβ ςυβθ πιβα βηηΐ. Βγ^ο 
00Γρυ8 Ιιοηιίηίθ ίηδίΓϋπιβηΙιιοι 68(, &η!ιη8θ ίηβίΓυ- 
ζηβηΐυιη ; Ιιοηιο &ϋ1θπι ρρορήθ, ίρββ αηίοιυβ. Ρα- 
ψηηί Ηοτηίηβηι αά ιτηαρίπΒΐη ποΦατη ; Ιιοο ββΐ, Ρ&- 
οί&ιηα8 ίΠί Γ&ϋοηί8 οορί&αι ; ίη(|υ6 βαιη ιηοάυιη 
Ρνχήηί ρί$οίΙ)η$ βΐ ύβίΐΐί αίςυβ οο)ηίΙ)ΐΐ8. Νοη άίζϋ, 
Εαΰίαπινα Ηοτηίηβτη αά ιτηαςίηΘηι ηοΦατη^ βϊ ιγα. της, 6 &ρχων πάντων τών σωματικών, καΐ ύπεραν• η οηηάίβ ΓβΓ&ΙυΓ, ουρίάϋ&ίθ, θΐ πΐ(£8ΐίϋ& &^&1υΓ. Νοη 
κστηκως τών φαινομένων καΐ ψευδόμενων. Συ δέ μοι . - ι-^! χ * 5- ι\^ί .• 1 

θαύμασον τήν περί σΐ του θεοΰ έξ αρχής αυτής κη- 
διμ^νιαν χαΐ πρύνοιαν, &α εύθυς έκτίσθης, καΐ άρ- 
^ων έκτίσθης, και διηνεκή (χεις καΐ άδιάδοχον τήν 
αρχήν. "Άνθρωπος γάρ παρά άνθρωπου έξουσίαν 
τινά λαμβάνων, ώς θνητός παρά θνητού, καΐ ώς μή 
Ιχων παρά μή Εχοντος, (ποίαν γάρ έξουσίαν ψυχής 
Ιχει &θρ(Αΐεος;) είκύτως ταχύ μάλα αυτήν άποβέ- 
βληχε* σο δΐ «αρ' αύτοΰ ταύτην Ιλαβες του θεού, 

•ΠΟΟΓ. ιν,ΐβ. 

(α) ΠαραλαμβοΕνομένη. ΡοΗθ, «αραβαλλομένη. ΕοίΤ. βηίαι ρ6ΓΐυΓΐ)&ϋοη68 &88υη)ρ1ΐΒ 8υηΙ ίη Οβί ίιη&§μ• 
ηβπι ; Βθά ταΐίο ςυβ ρβΓΐηΓΐ)&(ίοηίΙ)ηΒ Ιιοήΐί ρο- 
ΐ68ΐ&1β άοοιίη&ΙυΓ; Γ&Ιίο ηίηαίΓαοι ίη οοΓροΓβα 
οπιηία ρηηοίρ&ΐη ροΐίβηβ, βΐ ςυ» οουΜβ 8υΙ)36θ1& 
βυηΐ Ιαάυηίςηθ 8ρΘθί6 θχοβάθηΒ. Τα νβΓΟ, ςηΦ8ο, 
ηαΐΓ&Γβ Οβί ίη Ιβ βζ ίρβο βχοράίο ουΓ&οα αο ρΓονί- 
άβηϋ&ιη, ςιιοά βίαΐίαι &(ςυβ οοηάίΐαβ β8, ρηηοβρβ 
ουαι ίπιρβήο οοηάϋηβ ββ, ]υς6ςυβ ίαιρβήυαα, αο 
ςαοά ηυΐΐο 8ηοο688θΓβ &1)οΙβηάαιη βίΐ, ηαοΐαβ ββ. 19 ΑΡΡΒΝΒΙΧ ΟΡΕΙίυΜ 8. ΒΑ8ΙΙ.ΤΙ ΜΑΟΝΙ. 20 ΙΙοιηο ηαπιςαο βΙ) Ιιοιηίηβ ροΐββίαίβιη αΐίιΐυαιη, Α ^^ιι άνεξάλειπτον έχεις• ουκ έν ξύλοις γεγραμμένην, ςυ&βΐ ιηοΓί&Ηθ α ιηοΓίαϋ, βΐ (]α&8ί ηοα 1ι&1)6η8 & 
ηοη 1ι&1}θη1θ αοοίρίβηδ (ςααιη βηίπι Ιιοιηο ία απί- 
ιηαιη ροΐοβίαΐβαι 1)α1}βΙ ?), ηαβπίο ςααηα οϋο β&ιη 
αιηΗϋΙ ; 1υ αυΐβαι &1) ίρβοΟβο β&ιη 8606ρί8ΐί,βΙ ςυβθ 
οΙ)1ιίβΓ&π ηοη ροββϋ Ι3&1)β8, ηοη ίη 1&1)υ1ί8 Ιί^ηβίδ 
80Γίρ1&αι, &υ( ίη οοάίοί11ί8 ρβπίαπθ, ςυββ α ϋηθί8 
βχθάαηΙαΓι 86ά ίη ίρ8& ηαΐαΓα άίνΐη» νοοίβ χηυηοΓθ 
ίηβοαίρίαπι αο ΟΦΐ&Ιααι ; ηβαιρβ. ΡΓχείηί, 398 
Εχ Ιιιηο ηαηιςαθ 6ΐ ίη Ωηβπι υδςυβ ουηοΐα ίΐ£0 
Ιιυοααηο 8θΓν•ι ίαοΐα βυηΐ αο αιοηοίραΐα ίοαρβηο. 
Αί( ηαιηςυθ : Ρτχ$ίηΙ ρί$οίΙ>η$^ δβ^Ιϋί Ι6ττχ^ νοίαϋ- 
ΙιΒη3 €(βΗ, ρβΰοήΰηχ αο ^^ι^ηβη^^$, τβρΙ\ΙίΙ>ιι$ ςηχ 
ΓβρΙαηί εηρβτ ΐ€7Ύαιη ''. Νοη άίχϋ ; Ραάαηιηβ Ιιοτηί- 
ηβτη αά ίτηαρίηβηι €ί ζίγηϋίΐηάίαβτη ηοδί-^αηι, βΐ νβ- ούδε έν πλαξι φθαρταΤς καΐ σητών δαπανήμασιν . 
άλλ* έν αύτ^ ττί φύσει έγκεκολαμμε'νην άπό της 
πρώτης {^εΐας φωνής, της, *Αρχέτωσαν. Δούλα γαρ 
έκτοτε και άχρι τέλους τα σύμπαντα ταΰτα της αν- 
θρωπινής αρχής . Άρχέτωσαν γαρ , φησί , των 
Ιχθύων, των θηρίων της γης, των πετεινών του 
ουρανού, των κτηνών, των ερπετών των Ιρπ<5ν- 
των έπι της γης. Ουκ είπε* ΙΙοιήσωμεν ανθρωπον 
κατ' ε1κ(5να καΐ καΟ' όμοίωσιν ήμετέραν , καί 
έσΟιέτωσαν παν ξύλον κάρπιμον , δ έχει καρπδν 
έν έαυτφ • ΰστερον γαρ ταΰτα, μετά την του πα- 
ραδείσου φυτείαν, Ινα συ διδαχΟ^ς, δεύτερα Ιχβιν 
τα της σαρκδς αναγκαία παρά τά της ψυχής προ- 
ηγούμενα. 80&1υΓ άθ οιηηί Ιί^ηο ροαιίΓοΓΟ, ςαοά 1ι&1)6ΐ ΓΓυοΙααι ίη βθπίθρϋβο. Ηφο βηίιη ροβίβα, ροδΙ ρ&ΓδκΙίβί βοίΐί- 
οβί ρΙαηΙ&ΙίοηθίΏ ; ({υο Ια άίβε&β, ίη δβουηάίδ ΙιαϋθΓβ ςα» 8ϋηΙ ηβ0688&π& β&Γηίδ, ρρ» ϋβ ςυβΒ αά αηί- 
ηιυΐΏ δρβοΐαηΐ^ δυηίςυβ ρπηοίραΠοΓα αο ρηπιο άβδίίηαία. 
8. Ρρίπια ηαιηςιΐΘ ηο1)ί8 υηαςυβ οοπίθε οοηβΐί- β 8. Επειδή και πρώτον ήμϊν συνεχειροτονήΟη ή ΙυΙα 68( ίαιρβΓ&ηάί ροΐββίαδ : ίυιη βΐ ρ&Γαάίδί 1ΙΙ)θ• 
Γ&ΙίΙαΙίδ οαπίΰΐο &()]βοΙ» (Ιβΐίοίφ. Αηίοααΐ β8, Ιιοπιο> 
ίιηρθΓίο άβδίίηαΐυπι : υί ςυίά ρ6ΓΐυΓΐ)&ΙίοηίΙ)υ8 &1- 
ςυΘ νίΐίίδ 8θΓνί8? αΐ ςυίά Ιη&ιη άί^ηΙΙαΙβιη (1β3ΐοί8> 
ΕΟ ρθοοαίί 86Γνυ3 βΓΩοβπδ ? υΐ ({αίά ΐ6άίαΙ)οΙο ο&ρϋ- 
νυιη &(1(1ίοί8? ΟΓβαΙυΓ» ρπηοορδ ΟΓΟ&Ιυδ 68, Ιυχ- 
ςαβ ^Γ&νίΙαΙβίΏ ρΓ036εί8ϋ η&ΙυτΦ. Ιη ^παάυ ςυοάαιη 
αο οαα^ίδίΓ&Ιυ 8(Βου1ί I3υ^υ8 οοηδϋΐυΐυδ θδ : ιηα^δ 
ΙβηοΓίδ αο ()θΙ)ϋθΓ 6δ, υΐ οΙ αηίιηυηι αο ΓαΙίοηβιη 
ραΓίίβΓ ίιηρβΓίο ροΐίβηίοηι 1ια1)6α8, αίςυβ νϋίίδ αο 
λίΤβοΙίΒυδ άοιηίηαηΐβιη ; ηβ ηδυβ αο 1ηάίΙ)πυαι 
8υΙ)άίϋ8 οχείδίαδ, ςυί ρρο βο αο ρπΒδΙδ αίςυο ρρ»- 
οβίΐαβ, 1β 8υΙ)άίΙιιπ), βί ςυί α^απδ ρβπηάβ αο ββρ- 
νιΐ8 νίηο1υ8 6ΐ ίηυΐΐΐίδ, ΓβρυΙβηΙ αο ίηίβΐΐί^αηΐ. 
8ίη)η$ νοοαΙιΐ9 α^? Οαίά 1ί1}ί οιοίοδίίφ ί»οϋ δΟΓνί- 
1υ8 οοΓροΗδ ? Ουίάηί ιηα^ίβ αΚηπι δαρίδ αο ^Ιοηαήδ 
άοιηίηαΐα 1ί1)ί αΟβο οοηοεβδο, ςαοά ταϋοηο ρορίυτ- 
1)αΙίοηαοι όοπιίηα ρρδβάίΐαβ θδ ? Οαπι ΙιβΓυπι, οαί 
86Γνί8, νοΙυρ1α1ί3 ββΓνυπι νί^βριβ αο ΙίΜηίβ, 1θ 
νοΓΟ ΙβιηρΘΓαϋδ οδββ οαβίίβςυβ ΐΏ0Γίί)υ8, ίηίβΐΐις^β 
6886 ίο δθΓνϋΐη δοΐυπι ηοιηίηο Ιβηυβ ; ίΠυπι οοηίρα 
ηοΕΏΐηο ςυίάθοι Ιιβπ ροΐβδίαΐθ ρο11βΓ6, ίρβα ααΐ6αι 
Γθ ο1)βΓΐΏαΙυιη 8ί1)ί οδοΐνίδββ 86^νί^υ^^8^υ$υII1.^ϋαη- 
άοςυίάβαι 6ηίαι ίΐίαιη ςυίάβιη ΓοΓηίο&Ιίοηίδ ρυΐα 
νϋίιιιη ηααηοίραΐυχη ΙπαΙιίΙ, Ιυ νβΓο Γαΐίοηίδ άοοιί- 
ηαίυ ίΐΐο δυρβποΓβναδίδίί,ηυίΩαΙυΙηοη ίρδο ρρορπο 
νθΓβςυβ άοηαίηυδ βίδ, ςυί νο1ϋρΙα(6 αο 1ΐ1)ίάίηθ δυ- 
Ρ6Π0Γ δίδ, ίΐΐθςυβ ροΐίυβ 86Γνυ8, ςηί ?ί(ίο α ίβ ρρο- τοΰ αρχειν δύναμις, έπειτα καΐ ή παραδείσου συν- 
επεδαψιλεύΟη άπόλαυσις. Άρχικον εΤ ζώον, άνθρωπε, 
καΐ τί δουλεύεις τοΤς πάθεσι ; τί σεαυτοΰ τ^ αξίωμα 
καταβάλλεις, και δούλος γίντ^ τής αμαρτίας ; δια τί 
σεαυτον ποιεΤς αίχμάλωτον του διαβόλου ; "Αρχων 
κτίσεως έχειροτοννξθης ι χαΐ άπέ^ριψας σεμνότητα 
τής σεαυτοΰ φύσεως. Έν άρχ^ τινι τέταξαι κο- 
σμική ; εστί σοι πλέον δι* βφειλής, το και τ6ν λογι- 
σμδν ομοίως ?χειν συνάρχοντα, καΐ χρατυΰντα των 
παθών *ινα μή γέλως είης τοΤς άρχομε'νοις, και εμ- 
παιγμός, άντι άρχοντος και υπερέχοντος, όποκείμε- 
νον και άγόμενον ίσα καΐ δούλφ δεσμίψ κα? άχρτ{στψ 
κατανοοΰσί σε . Δοΰλος εκλήθης ; τί σε λυττεϊ ή 
δουλεία τοΰ σώματος; διά τί ου μέγα φρονείς ττ^ 
δεσποτεί^ τ^ παρά θεοΰ σοι διδομέντ[ΐ, δτι λογισμον 
Εχεις παθών δεσπότην ; "Οταν Ι^τρς τον δεσπ<5την σου 
δοΰλον δντα τής ηδονής, σεαυτυν δ^ σώφρονα, γί• 
νωσκε 6'τι συ μίν εΐ δοΰλος 6ν6ματι μόνον ' εκεί- 
νος δε ονόματι μόνον (α) Εχει τήν δεσποτείαν, ^ργψ 
δ)ί Ρεβχιοομίνην έπεσπάσατο τήν δουΛείαν. Όποτε 
γάρ εκείνον {Λν τδ τής πορνείας πάθος τυχδν ^λκει 
χαταδουλώσαν, σύ ^ τούτου 8ιά τήν τοΰ λογισμού 
κυριότητα ύπερανέστηκας, πώς ούχΙ δεσιτότης μεν 
κυρίως εΓης αυτός , 6 τής ήδονης υπερκείμενος 
εκείνος δΐ μάλλον δοΰλος, 6 υποκείμενος τφ 6π6 
σοΰ πάτου μένφ πάθει ; "Οπου γοΰν ή τοΰ ^τρχειν δύ- 
ναμις, έκει ή τοΰ θεοΰ εΐκών* δπου δΐ ή τοΰ θεοΰ 
εΐκών, έκεΐ 6 6π* αύτοΰ πεπλασμένος άνθρωπος. οαΐοαίο 8υ1)^αο6α^ ? υΐ)ί ϋαςαβ ίιιιρ6πί νίδ αο ρηηοίραΐυδ, ίΙ)ί Οοί ίχηα§ο : ηΜ αυΐθΐη Οοί ίαια£;ο, ίΙΗο 
β1 Ιιοιηο ςυί αϊ) ίΐΐο ΓοηηαΙυδ βδΐ. 
9. Ρνχήηί ρύοχΙ)\ι$, Ρηηιαιη άαΐυπι ΟδΙ ηο1)ί8 Β 9. 'Αρχέτωσαν τών Ιχθύων. Πρώτον ήμΤν των ΙιηρδΓίυιη 60Γυιη ςυω ρροουΐ δβπιοΐα δυηΐ. Νοη 
άίχίΐ, ΕΙ ρΓΦδίηί αηίπια1ί1)υ8 ςυβθ δίιηυΐ βάυοαηίαρ, 
Βθά, Ρί$ΰίδη3, ({ΜΪ νϋαπι ίη αςυίδ άβ^υηΐ. Ρηπιο 
ί^ρίϋΓ ηοΙ>ί8 ίη ρίδοοβ ίΓαάίίυιη θδΐ ίπιροπαπι, ιιί 
ρ6Γ 6α, ςυΦ Ιοη^ίυδ άίδδίΐα δΐίη( αο αςυαίίΐία, ρο- 
Ιίοή Ιοη^θ Γαϋοηο ροδίιηοάυπι βΐίααι ςυ® αυηΐ 
νίοίηίοΓα οοαιρΙθοΙαΙοΓ, ίά οδΙ 16γγθ81γΙ&, βί ςυβθ 

^ Οβη. Ι, 26. Ι ΟοΓ. νιι, 21. 
(α) Μόνον. Μδ., μόνφ. άπψκισμενων ή αρχή έδόθή. Ουκ εΤπεν, Και άρχέ- 
τωσαν τών συντρόφων ζώων, άλλα, Τών Ιχθύων • 
Ινυδρος γάρ αυτών ή δίαιτα. Τών οΰν Ιχθύων εδόθη 
ήμΤν ή αρχή πρώτον, *ίνα, διά τών πο^^οτέρω και 
ένυδρων, πολλφ μάλλον κα? τά πλησιαίστερα δστε- 
ρον συμπεριλάβ7[^, ήγουν τά χερσαία καΐ σύντροφβ. 
Πώς οΰν τών Ιχθύων δοκοΰμεν οίρχειν, οΐ μή διά- 21 ΟΕ Η0Μ1Ν18 δΤΚϋΟΤϋίΙΑ ΟΗΑΤ]0 1. γοντις συν αύτοΤς ; ΕΓ που Ιγνως σκαυτ^ν έν λίμντ^^ ^ υηα ηοΙ)ί8ουιη νϋαπι &ςυη( βΐ βάηε&ηΐυρ. ΟιΐΒ ΐΐβτ ποτΐ καταφανέντα, ϋβλεψάς τε πώς ή σκιά σου μ6νη 
πάντα τά ένδιβιτώμενα ταύτη ΙχΟύδια διεπτ6ησεν, 
έπέγνωζ Λν πάντως ταχύ τ6 της αρχής. Τίς γαρ 
οδτω δεσπότης οΙκ(ας , θορ'^βουμένου του οίκου , 
ά6ρ<$ως έπιστάς, ήσυχίαν έποίησε, καΐ πάντα μετ- 
έβαλεν εΙς εύκοσμίαν τη παρουσίδ του κρατούντος, 
ώς πάσα ή Ενυδρος κτι'σις, έπιφάνεντος ενός άνθρω- 
που, μεταβάλλει τλ σχήμα; Ούκ^τι την έλευΟέραν 
Ιχει διαγωγή ν* ού τολμ^ έπινήξασΟαι τοΤς νώτοις 
τής θαλάσσης ή τής λίμνης. ςυβ Γ&ϋοηθ νίάβιηυΓ ρί8θϋ)υ8 ίπιρβηο ρΓβββββ, 
ςυί νϋαιη ουιη βίβ ηοη α^αιηυδ ?8ί ςυ&ηάο (βίρβαιη 
ίη ρ&ΐαάο αηίιη&άνβΓίίβΙί οοηβρίουυιη,&ΙςαΘ νίάΐβϋ, 
ςυβιη&άαιοάυιη 8θ1& ίυα υη:1)Γ& ρίβοίοαϋθ ΰυηοϋβ 
ίη β& (Ι6§βηϋ1)υ8 Ι^γγογοπι ίη]βοίΙ, είΐο ρΓΟΓβυθ ίιη- 
ρβηί νίοα Β^οονίβϋ. Ουίβ βηίιη ίΐα ρ&ίβΓίΑΐηίΙίαβ, 
1υΓΐ)Ηΐ& (Ιοπιο,άθΓθρΘηΙβ Φ8ΐαη8,8θ(1&1& ΙϋΓ^α 8ΐ1βιι- 
ϋυιη Γθοϋ, ευηοΐαςυβ άοιηίη&ηϋβ ροίβηϋα ίη οράί- 
ηβχη Γβάβ^ϋ^ ςυοιηοάο ηαΐαϋϋυιη ^βηυβ οιηηβ &ά 
υηίυ8 Ιιοοαίηίβ αδρθοίυιη, ςθ8ΐιιιη ιηυΐ&ΐ αίςαβ §;β- ηίυιη ? Νοη Αΐηρ1ίυ8 ά6£;ϋ 1ί1>6Γ6 ; ηβο ροΓ πι&Ηβ Ι&οοβνβ βαιηιηαδ ιιηά&β ΗοάβΙ η&Ι&Γβ. 

10. Ό δελφ'ς, ^αν πλησίον άνΟρωπον ^ντα θεάση- Μ%9 10. Οθΐρΐιίηαβ, α1)ί Ιιοιηίηθσι 86 ρρορβ 
ται, καίτοι αύτ^ς (λν & βασιλικώτατος των Ιχθύων, ^ οοηβρβζβΗΐ, Ιαιηβίδί ίηΙβΓ η&1&ϋ1ί& &ο ρΐ8068 Γθ£^1ί αΙδεΤται οΙονεΙ, και ούκέτι κινείται, ούδ* ώς Ιθος άλ- 
λεται. Αελφ^ς των νηκτών ό βασιλικώτατος αΙδεΤταΐ" 
οδτως έδ^θη τψ άνθρώπφ ή κατά των νηκτών αρχή. 
"Οταν δι ιδης σεαυτοΰ τον λογισμών διά πάντων δι- 
ήκοντα καΐ πάντων ταΤς τέχναις κρατούντα, πώς ούχΙ 
τών κητών των μεγάλων άρχεις ; 

11. Εΐδον έπίνοιαν άνθρωπίνην, δτι ποιοΰσιν αγ- 
κίστρων τινών κατασκευήν, καΐ τούτοις έπιβάλλον- 
τες δελεάσματα σύμμετρα τψ μεγέθει τών καταπι- 
νύντων κητών εΤτα τών &κρων εκείνων τών σχοι- 
νίων, ών άπήρτηται τα δγκιστρα κατά τ6 Ιτερον 
πέρας, άσκους πνεύματι διατείνοντες, καΐ έκδήσαν- 
τες τών άκρων εκείνων, μετεώρους άφιασιν έπΙ του οαΑχίχηβ ροΐΐθΐ ^βηίο αίςυο ίηάοΐθ, νβΐυί γβΓβίαΓ αο 
ϋΐΏθΙ; ηβο ώΗρα ζηονβΙΠΓ, ηβςιιβ υ1 &88θΐ6ΐ, 8α1Η 
&ο ίπραάί&Ι. δίο (!α1υ8 Ιιοπιίηί ίη β& ςαο ίη αςαΐβ 
άβ^ηηΐ, ρηηοίρΑΐυβ ββΙ.Ουοα ϋ&(|υ6 Γ&Ιίοηβπι Ιαααι 
&η1ηιιιιη(|(ΐθ οιηηί& ρθΓν&άβηΙβηο,βυηοΙίβςϋθ ατϋοιη 
νί άοοαίηαηΐβιη νίάθήβ ; ςυοπιοάο ηοη βϋ&ιη ιηα- 
£;αοΓυηι οβΙοΓυοι ίαιρβηο ροϋη8 ? 

11. Υίάί θΓ^ο 8ϋΙ)1ί1β Ιιοαιίηιιιη ίηνβηΐυοι, ςυί 
ΙΐΒΐηίβ αά 06ΐ08 ε&ρΐ6ηάθ8 οοηίβοΐίδ, &1ςαβ 680& ρΐΌ 
Γ&Ιίοηβ αια^ηϋυάίηΐδ βΟΓηηι ςυί (1θβ1υ1ί&η1,&€^'θοΙ& 
βϋπιοιίβ (αηί!)υ8 (ΐυϋ)η8 Ιι&αιί βηβρβηδί 8υη1, ηΐΓΜ 
βχ &1(βΓ& ρ&Γίβ νβηΐο ρίβηοδ αΐΐίς&ηΐ, βοβςηβ ρβη- 
8ί1β8 βαρβΓ οα&Γθ 3&ο1&η1. Ιηνβοϋ ϋ&ςηβ ίη ββοαιη 
ΓβΓί βθϋ, βχςυβ β& ΙιαυδΙί Ιιαηιίδ, αΐΓ68 ςαίάβαι ίη πελάγους. Ένεχθεντα τοίνυν τα έίγρια κήτη τοΤς ρ ρποΓυηάυιη ΐΓ&ΙιαηΙ : νβΓυαι οιιιη 6& υΐΓ68 ίηάοΐβ 
δελεάσμασι, καΐ τά ^ιστρα ^δον Ιαυτών δεξάμενα, βίηΐ υ1 8υΓ8υιη Ιβηά&ηΙ,αά 8υπιαι&ιη ΓυΓ8υ8 βαροτ- σύρει μεν τους άσκους εΙς τ6 βάθος• ή δΐ τών ασκών 
φύσις άνωγερής ούσα, πάλιν άνθέλκει •1ς τήν έπι- 
«ράνειαν, καΐ έμπεπαρμένα τ^ Ιδί^ τροφή &νω και 
κάτω μαιμάσσεται, καΐ άλύοντα τους βυθούς διερευ- 
νάται, πελάγη πελαγών αμείβει ' κα? τόν πολύν πύ- 
νον άπραχτον δχον, τελευταΤον βραχίϊ τψ άγκίστρψ, 
τό μέγα καΐ 5τρυτον θηρίον άλώσιμον γίνεται, τψ 
π^νψ δαμασθέν, τψ λιμψ καταπονηθίν, κα^ νεκροτ 
μετά τών ασκών συρ(5μενον , θήρα^ΑΟί γ^ηται τψ 
θηρατ^* τψ μικρψ^ τό μέγα * τψ ^οθενεΤ, τ6 Κμα- 
7ον τήν ισχύν δι^^ τ( ; 8τι τξ τό\5 λογισμού περιου- 
9ΐ^ δύναμιν το\> δρχβιν λαβών 6 &νθρωπος, ώς κα- 
κούς δραπέτας προς εύπείΟειαν $γει τους άπειΟεστά- 
τους * χαΐ τους μή δυναμένους δι' ήμερύτητος προσ- βοίβιη ΓθίΓ&ΙιιιηΙ : οοηβχίςυβ ουιη βυα 686α οβίί, 
808 άβςυο ρβΓοίίί πιοΐιι οοηοίΙαηΙαΓ, άοΙοΓοςαβ αο 
β8ΐυ ρροΓυηάα βΟΓυΙαηίαρ ; &1ία βχ αΐϋβ ιηιι1&η1β8 
βςυοΓα : ίΓΟδίΓΑςαβ οοη&Ιη αο 1αΙ)0Γθ ίηιρβηδο^ αά 
θχΐΓβηιυαι 1)Γβνί Ιι&ιηο ^Γαηάίδ&β ίη(1οη)αΙ)ί1ί8 1)β8ΐί& 
οαρία ίη ηιαηυδ νβηίΐ ; ΐΑΐ>0Γβ βάοιηϋα, Γαιηβ οοη- 
ίβοΐα^ βΐ ςυοϊ υηα οοιη ιιΐΓί1)υ8 ίηιΙι&ΙαΓ ηιΟΓίυα,νβ- 
ηααΐίβ ρΓΦθα οΙΚββΙλ ; €|Ια8 ςοί ραβίΠαδ βίΐ, ρΓβ- 
ιη&§[η&; β^α8 ςιιί ίιη1)βοί11ί8,ίηιπιβη8ο γο1)ογθ νίςυβ 
ρΓΟθάίΙ&.Ουίά ίΙ& ? Οαοά ηίπιίΓυηι πιϋοηίδ ρΓΦ8ΐιιη• 
ϋ& αίςυβ οορία, ίηιρβηο Γβ£;βη(1ί ίαοηϋ&ΐο λεββρία, 
ί&ηςιι&π) π)&ηο1ρί& ςηβά&χη ρΓθο&οίΒ8ΐηιθ8 &ά ο1)β- 
θίβηΐί&ηι ρβΓ νίπι ΓβνοοΑΐ ; η1 ςαί Ιβηίΐαΐβ &άάυβί 
ηβηυίνβπιηΐ, ίί ηβοβδβϋ&Ιθ ββΓνίΙαίβ ρΓθΐη&η1αΓ.8ίβ βχθήναι, τούτους διά της ανάγκης καταδουλοΰται. Ο ίοαρβηί νί8&0Γβιι1θΓθ Ιιοπιίηί ίη()ίΐΑ,υ1)ίςηβ%ί 0001- 
Οΰτως πανταχού ή του &ρχειν δύναμις παρά του ρβΐϋ. Ηίηοςυβ &άβθ βΐ, ιιΐ βΐ χίρΐιί» 8βα β^&άΐί, θΐ 
χτίσαντ^ έγγινομένη τψ άνθρώπψ υπάρχει. 'Εν- ζγς;6ηο,6ΐ Ι)&ΐ8Βη«, βΐ ββΓΓΦ, βΐ νίΐυΐί πι&Γίηί, β1 Γβ- 
τευΟεν ξιιρίαι, καΐ ζύγεναι, χαΐ ιράλαιναι, καΐ πρίο- 1ί(ΐυ&1βΓΓίΙ)ί1ί&θθΙθΓυαΐ ^βηβΓ&Ιιοπίίηί 8ΐιΙ))θθΙ&8ίηΙ. 
νις, χαΐ βύες, καΐ πάντα έκεΤνα τά φοβερά τών κητών ύνύματα υποχείρια γέγονε τψ άνθρώπψ. 

12. Άρχέτωσαν τών Ιχθύων τής θαλάσσης, καΐ 12. ΕΙ ρνχήη^ ράα^ιι* ηιαπί, €ΐ \>€άαί ί«τ». 

τών θηρίων τής γης. Ούχ 6ρ$ς τλν λέοντα τδν βα- Νυηςηίά ηοη ^Γ&νβοι ΙβοηβΟ), τυ^^βηΐβοι ίβΓ&ιη ρυν, τ^ν βροχητικόν, ο(> και τ6 (ίνομα άφύρητον τ^ 
άχοί{, χαΐ 6 βρυγμ^ς όπ^ρομον ποιεΤ τήν γήν ; φ (α) 
τ{ν( έστΙν οί^τως φορητών, ώστε όρμήν αύτοΰ 6πο- 
μβΤναι ; ΟύδΙν τών άλύγων καΐ μεγίστων ζώων το- 
99Μτ^ πέποιθε δυνάμεως περιουσία, &Ίτ% άντιστή- 
ναι όρμωμένψ λέοντι. Άλλ' δμως έχεΐνον 6ρ$ς έν 
μιχρψ ζ(^ρψ χαταχεχλιισμένον. Τίς 6 χαθείρξας 

(α) ^9• ΡοΓίβ, >, Μΐΐίοβΐ θηρίον νβΐ δνομα. Εοπ. ϋοη8ρίοί8, ^υ^α8 οΙ ηοπιβη &υ<1ί1α ίιηροΓί&ύίΙθ, τα- 
§;ίΙα8(]υθ ρανοΓβ ΙβΓΓ&ιη 8υοοηΙί(? βοςηοά Ιαηάβιη 
68ΐΐΌΐ)ηΓ, υί β^υ8 Βα8ϋηβΓβ ίπιρβίυπι ρο88ϋ?Νυ11& 
βηίοι 1)ηι1&Γαιη &ηίπιαηΙίαηίΐ»βΙ ςυο ρρφ^Γ&ηάί ιηοΐβ 
οοΓροΗβ βίηΐ, 1&η1& νίπααι οορία οοηΟάίΙ,ηΙ Ιβοηίβ 
ο1>8ί8ΐβΓθ ίπιρβίιιί ρο88ί1. ΛΚ&οιβη ίΐΐυιη ίη ρ&ΓΥΟ 
τίν&ηο ίηο1υ8υιη νίάββ. 0αί8η&πι ο&τββτβ οοη- 23 ΑΡΡΕΝΟΙΧ ΟΡΕΚϋΜ 8. ΒΛδΐυΐ ΜΑΟΝΙ. 24 8ΐΓΐηχίί? ςυίβ βζί^υυιη ο&ΓΟθΓβιη ^παπάί 1)β8ΐί» Α 
βχοθ9Η&νϋ? ςυίβ γ&γοθ οανβ» Ιί^ηβο ο&ηοβίΐοβ 
ίηοΐυβ» ΓβΓ8θ βχβίΓυζίΙ;, ςυο ΓββρίΓ&ΓβΙ, ηβ βϋο ίρβα 
αηΐιβϋΐα βαίΤοοαΓβΙυΓ, ββά ϋ1)6Γβ αηίιη&πι άαοβΓβΙ, 
ΒβουΓβςυβ α^βΓβΙ ? ςαίβ ? Νυηςιιΐά ηοη Ιιοιηο, ςυί 
1)68ϋ&Γααι βΦνίββίΐΏ&β 8ίΙ)ί Ιυάυιη Γ&6ϋ? 

13. Νυηςυίά ηοη ρ&ηΙΙιβΓ&β (ΙβΙυάίΙ,ουιη οΙι&γΙβ, 
ίη Ιιοιηΐηίθ θΓΩ^ίθΐη θίΠοία β βυρβηοη Ιοοο οίο^βοΐα, 
βΙι&Γΐ&ιη ρ&η11ΐ6Γ& ίΙίβοβΓρϋ, αίςυβ Ιιοιηο ϊοΓγα ρο» 
θϋαβ, Ι)68ίί8θ άθΐηβηΐί&ιη ρΓοηο ηβυ θχοίρϋ?Ναη- 
ςυΐά ηοη Ιιοιηο Γ&Ιίοηίβ οορία ουηοΐίβ βυρβηοΓ θχβί- 
8ΐϋ? Ουοη&πι ίά ιηοάο ? Οίοαιη ϋΜ άβ νοΙυοΗ1>υ8 
1)80(1 ςαίάβαι ίη &βΓ& οοπροΓθ οοηβοβηάβΓβ Ιιοιηί- 
ηβηι : η&ιη ηβςυβ αΗβ ρΓΦάίΙαβ ββΐ : ιηθη(ί8 ί&ηαβη 
ροίβηϋα, υηα ουαι βίβ νοί&ΐυπι οοηίβηάϋ. Νίΐιίΐβδί *^ 
ςυοά ΙιοηαίηίΒ Γ&ϋοηβιη &ηίιηυαιςυθ άβϋηβ&Ι. Ουο 
ίη ρΓοΓυηάο δυηΐ, ππι&ΙυΓ ; ςα® βυρβΓ Ιογγαιώ, νβ- 
ηαΐυ ΜΟ οαρϋ ; ςυ» ίη αθγθ, ρβΓηΙοϋ&Ιβ xΏ&^ο^^ 
αηίβνβΓίΚ, άθίΓ&οΙ&ςηβ 8θ1ο άβνοΐιϋ. 

14.νί(1ί8ϋ &1ί(ΐυ8η(1ο ίη βυπιπιο &Γΐ)θη8 Γ&ιηο ίη- 
βίάθηΐβιη νοΙαοΓβιη,βυΙιΙυβ ίη ΙβΓΓ& νοΓβ&ηΙβΒ Ιιοπιί- 
ηββ άβήάβηΐθπ) ; υ1 ςυ® &1αΓυιη ίΓβΙα ρβΓηίοϋαΙβ 
8ϋ? νί()θ&θ ηίΐιϋοηιίηυβ 1)ίο ςυοςιιβ Ιιαηο β ρυβΓΟ 
Ιηάο ο&ρί. βαΙαπιοθθηίπιοαίΗΠίίβ 8υ1>]ΊοίΙ,8ηπαπιθθ- 
ςυβ 60 νίββο ίΐΐίηίΐ : &ο Ιυαα ρβΓ ταπιοβ αο ΓοΗα ίίβ 
ίοΓίίαι (Ιίβροηϋ &ο Ιοοαί, υΐ νίβουπι ηοη αρρ&ΓβαΙ, 
ν&£^ΐΏςυθ&0ΒοΙ)1ί[ηβαι νο1υοπ8Γ&11&Ιο1)Ια1υηι.Ι•6νί 
αϋαβία ρβΓ &βΓ& νοί&ηΐβιη &νίου1&πι ΙβηοίΙ: ςυο 
ρβτ (ΒΐΙΐθΓ& ΓθΓ&ΙϋΓ, νοΙυοΓθπι νίδοο (ΙονίηχΙΙ. Ναοί 
^υιηί ηαίάθπι ^&^β(ι)οπ)ο; Ιιααιί νθπο β,ίαβ βΐ πι&ηυβ 
6( ρβάθΒ ; θ]υ8 θηίίηνβΓΟ πίθηβ &1ςυβ αηίιηυβ υηα ^^ 
οηιη νο1αοΗΙ)υ8 ίη δυΐΐΐίαΐθ &&οβηάϋ, αο ςυα ροΐΐβ^ 
ΑΓϋβ ίηάαβίΓί&,ρβηΙα ιΊΗ ΩαηΙβοβΙβΒϋα θί ςυββ 8υΙ) 
ιηαηη νβηίαηΐ αο οαρίβηΙυΓ, ςυΦβαηί αΐίβ ρΓβΒάίΐΑ. 
Τυιηβηίιη ΓβΙία ΙβηάαηΙυΓ νοίυοπίουθ,ΐυπι Β&^ϋία- 
ήΐ νοίαηΐθβ &θ8θςυυη(υΓ, ιιο ςα^β βυοΐ ^υΙοβίοΓββ, 
θβο&Γαπι ί11θ06ΐ)Γα ρΓΐβάβ οβάυο^ 

15. Νυιη β^ αςαϋαιη ηυη(ΐυ&ιη νίάίβϋ νβΐιβαίθηϋ 
ΙηιρβΙΰ ρΓοάοθίΙΙ&ρββαι ρΐ&^ίβ (ιυιη! οοηΓββϋοι ϊγγθ- 
ϋη ? Αο ςυ» νοίαΐυ α11& ρθ1θΙ>α^, Ιιοπιίηίβ ιΐ8ΐυ οΐ)- 
^6^1& 6βο&, ίη Ιθγγ&ιώ άβίΓυάϋυΓ αο Ιβηβΐυβ• Οπιηία 
ςυίρρβ βυΐ) Ιιοιηίηίβπι&ηυ α Οβο ρο8ίί& βοηΙ.Εΐ ίπι- 
ρΐθτίΐ 0Γΐ)βιη,θ1 Ιιοπιίηθπι ρηηοίραίυθ βχρβΓίβπι ηοη 
ίβοίΐ. Νθ (Ιίχθπθ ; Ου» ίη αβΓβ ΓοΓυηίυΓ, ςυοπ)θ(ίο 
ιηβ& 8υηΙ ? Ναιη β( ίΐΐα Γ&Ιίοηίδ ορβ 1ίΙ)ί 8υ1)]θο1& αο 
οΙ)ηοχίιι Ωυηί. β 

16. Εί ν6ρΗΐα>η$, ςηβί τβρίαηί αιρετ ίβτταιη. Υίάββ 
υ1)ί 8ϋυηι βϋ, ςαο(1 αά Οβί ίηα&^ίηβιη οοηάϋυβ 68 ? 
Ιη θοηίιηίΓυιη ςυο^ ρπηοίραίυ ροΐΐββ, ίηςυβ&ηίιηί 
ραΗβ ίηίβΙΗ^βηΙβ &ο υίβηίβ Γ&Ιίοηβ,Ε/ ^βοΗ Οβηβ Ηο- 
ψηίηβτη,^χύά ί^ίυΓ ββΐ Ιιοπιο ? Εχ ίίδ ςυβ Ιβ^ίΐΏυ8,β& 
6χ ίίβ ςυ» αυάίνίπιυβ, Ιιοπιίηβοι (]6θηίθΠ)υ8. ΝίΙ)ί1 
6ηία)3&πι ορηδ Θ8ΐ υΐ &Ιίθη&8 άβΩηίΙίοηβδ οιυΙυβπιαΓ, 
ηβςυθ υ1 &1)6χ1βΓηα ναηίΐαίβρβίίΐ&ίη νβηίαίίδεο^ί- 
ΙαΙυπι ββηβυιηςυθ ίηάυοαοιυδ. Ηοιηβ βδΐ ορυβ 06ί» 
Γ&ϋοηβ ρΓβάϋυιη,&ά ΟΓβαηΙίβ ίπι&£;ίη6ΐη οοοάϋυιη. αάτ^ν ; τ(ς ό τ6 μιχρον δ&σμωτήριον τφ μ•γάλψ 
ζώψ έπινοήσα< ; τ(ς ό τ^ άραι6τητι των στημένων 
έκβίνων των ξύλινων την άναπνοήν τφ έγχ^χλεισμέ- 
νψ (α) θηρ{φ παρασχευάσας, ώς μή άποπνΤξαι αυτό τψ 
Ιδ{ψ άσΟματι, άλλα 3ςα1 άναττνοήν έλ&υθέριον αύτφ 
δούς, υλΧ την άσφάλειαν διοιχησάμενοζ ; Τις ; ούχΙ 
άνθρωπος παίγνια ποιείται των θηρίων τα χαλεπώτχτα ; 

13. Ούχ άποπα(ζει των παρδάλεων, 6'ταν 6περ- 
τε(νΐ[) χάρτην %\ς ανθρωπον έσχηματισμένον* χαι ή μεν 
τον χάρτην έσπάραξεν, ό δε άνθρωπος κάτω κείμε- 
νος της άνο(ας . του θηρίου κατεγέλασεν ; Ου περιου- 
σία του λογισμού πάντων κρατεί ό άνθρωπος ; πώς ; 
£ίπω σοι περί των πετομένων, δτι ούκ αναβαίνει 
μίν ό άνθρωπος εις τ6ν αέρα σώματι* οό γάρ £χει 
πτερά • συμπαρίτηαται δΐ τοις πτηνοΐς τξΐ του νου 
δυνάμει. ΟύδΙν κατέχει τ&ν του άνθρωπου λογισμών * 
τα έν βυθφ διερευνάται, τα 6π1ρ γης θηρβται, τά 
έν τφ αέρι προκαταλαμβάνει, καΐ εΙς γην κατασπάσας, 
αποκομίζει. 

14. ΕΤδές ποτέ έπ' άκρου κλάδου καθεζ^μενον 
^ρνεον καταγελών των κάτω περί τήν γην στρεφομέ- 
νων ανθρώπων, έν τφ πεποιθ^ναι τζ κουφότητι του 
πτερού ; Άλλ* 6'μως Ιστιν πάλιν κάνταΰ^α Ιδεΐν 
παΐδα άδολεσχο<3ντα, καλάμους καλάμοις υποβάλλον- 
τα, και κατά των άκρων των καλάμων Ιξόν προσαρ- 
τήσαντα* είτα λανθανόντως δια των κλάδων καΐ των 
φύλλων κλέψανσα του Ιξου τήν παρουσίαν, καΐ άπο- 
μετεωριζ6μενον τ6 όμμα του όρνέου. Μικροί προσ- 
ψαύσει έκράτησε τό άεροπορούν τό διά του αΙθέρος 
φερ6μενον πτηνόν, δέσμιον Ιξφ ^ίγαγε. Κάτω μίν γάρ 
κείται 6 άνθρωπος, κάτω δλ καΐ τω χεφε αύτοΰ και 
τω πύδε' άλλ' ή διάνοια τούτου συναναβαίνει εις 
δψος τοις πτηνοϊς, καΐ διά τής τέχνης εφικτά τούτψ 
γίνεται τά ουράνια, καΐ τά πτερωτά, άλωτά. Δίκτυα 
τε γάρ Ισταται τοις πτηνοϊς, και τοξύται των πετο- 
μένων καταστοχάζονται, καΐ δελεάσμασι βρωμάτων 
θηρώνται τά λαιμαργότερα. 

^5. Ούχ βΐ^ές ποτέ καΐ άετόν λάβρως μΙν έμπε- 
σ^ντα τφ θηράμοηι, τάχος δΐ ικριπαρέντα ταΐς κάτω 
πάγαις ; Οίίτως τό 6φηλόν κάτω γίνεται τοΤς άνθρω- 
πίνοις δελεάσμασιν χαθελκυσθέν. ΙΙάντα γάρ δπ6 τήν 
χείρα ήγαγε του άνθρωπου * καΐ τήν κτίσιν έκλή- 
ρωσε, και τον ανθρωπον άμοιρον της δεσποτείας ούκ 
έποίησε. Μή εΓποις * Τά έν τφ αέρι φερόμενα, πώς 
έμοί διαφέρει ; έπεί κάκεΤνα διά του λογισμού σοι 
υποχείρια γίνεται. 

16. ΚαΙ των Ιρπιτών των Ιρπ6ντων έπΙ τής 
γης. Όρ^ς που Ιχβΐζ τ6 κατ* ε1κ6να γεγενήσθαι 
θεού ; κατά τό άρχικδν δηλαδή, καΐ τό τής ψυχής 
νοερών τε καΐ λογικών. ΚαΙ έποίησεν ό θεός τόν 
ανθρωπον. Τι ούν έστιν άνθρωπος, ϊ\ ων άνέγνω- 
μεν, καΐ έξ ών ήκούσαμεν, 6ρισ6μεθα. Ούκέτι γάρ 
χρεία δανείζεσθαι ^ρους αλλότριους, ούδΐ τά έχ τής 
ματαιότητος έπεισάγειν τφ λογισμφ της αληθείας. 
.Άνθρωπος έστιν ποίημα θεού λογικόν, κατ' είχόνα 
γεν6μενον του κτίσαντος αύτ^ν. Ε^ τι λείπει τφ (α) νβΓΐ)&, τφ έγκεχλει^μένφ υβςυβ &ά καΐ άναπνοήν ίη οάϋίοηθ Ο&Γηβηί ο1> ΙιοηκΒοίβΙοαΙοη οιπίββΑ, βζ 
0οιη5οθ8!ί ΒμιΙΙο τ€€εη$ίίο Γβδίϋιιΐιηηβ. Εηιτ. 25 ϋΕ Η0ΜΙΝΙ8 §ΤΚϋΟΤϋΕΑ ΟΒΑΤΙΟ Ι. 2β λ4γψ το'^τψ, οΐ πολλά προσανχλώααντες τ^ άν«λήψ•ι \ 
της φθ^φομένης 90^(ας έπισκεψάτωναν . ΈμεΤς δλ 
του πρόϋία έχώμ>θα. Κατ* ειχ<^να θκοΰ γέγον&ν ^- 
θρωπος. 

17. ΚαΙ κύλ^γησεν ό θε^ς τ&ν ^νθρωπον, χαι 
κΤπεν ΑύξάνεσΟ* χαΐ πληθύνεν^κ» >^^ πληρώ- 
σατε* τήν γήν. Α^η καΐ ή Ιχθύων ευλογία. ΚαΙ εΤ- 
πεν 6 ^%6ζ . Έξαγαγέτω τά ΰδατα ερπετά ψυχών 
ζωσών , χλ\ έγένετο οί>τως . ΕΤτα * Και εΤπεν 6 
Θε6ς* Αύξάνεσθε χα2 πληθύνεσθε, καΐ πληρώ- 
σατε τά ΰδατα. Τ{ οδν περισσών ; Άνοτγχαίως χαι 
τά χοινά σοι ταύτα έχαρίσατο, χαι τά Γ$ιά σε άναμέ• 
νει. Λύξάντ^ γάρ ώς χαι τά λοιπά ζώα. άπό μινρου 
του πρώτου ταΤς χατ' όλ(γον προσθι{χαΐζ έπΙ τελε(ω- 
σιν 2ρχ^. 0(>τω χτΧ *[πποι χαΐ χύνες, οί>τω χαι αε- 
τοί χαι χΟχνοι, χα{ πάντα ά'περ (α) ^ εΓποις, διά η 
μιχρας της πρώτης χυήσεως τξί χατ* ολίγον προσθήχ^ 
τά τέλειον της αύξιζσεως άπολαβ($ντα, πάλιν διά της 
μειώσεως πρό τ6 ελαττον αποστρέφει. *Α τοίνυν 
χοινά της φύσεως ήν, χαΐ ήμΤν έδωρήσατο. Αύξά- 
νεσθε* τουτέστι, τρέφεσΟε* μιχροι γεννώμενοι μεγά- 
λοι γίνεσθε, χαι πέρας ίστω της αυξήσεως. Ού γάρ 
επειδή έν τ^ πρώηο έπταετί^ τρεφύμεθα, χαΐ λαμ- 
βάνει ή μας μεθηλιχίωσις έπί τήν δευτέραν εβδομάδα 
τών Ιτών, ήδη όφείλομεν ομοίως έν παντ^ μέρει της 
ζωής τής ημετέρας χαθ' εβδομάδας μεθηλιχιουσθαι. 

18. Ή πρώτη Ιβδομάς τήν παιδιχήν ήλιχίαν ίχει. 
*Ορους της παιδιχής ήλιχίας φανεροί ή τών ύδύντων 
έχβολή* οΐ μίν ξπεσον, οΐ δΐ ανεφύησαν. Δευτέραν 
Ιλαβε αρχήν αύξησις Ιως τέλους της τεσσαρεσχαι- 
δεχάτης. Έ δευτέρα λοιπόν, ή τών παίδων* πρώτον 
μίν γάρ παιδίον, εΤτα παΤς, εΤτα ίφηβος άπό τεσσα- ^ 
ρεσχαιδεχαετους (6)' έντχυθα οΐ βροι της τρίτης αυξή- 
σεως . Είτα άνήρ . Αυξάνεστε ουν . Ούχ Ιάν γέν^ 
λχατόν Ινών άπλ πρώτου μέχρι του έχατοστου αυξη- 
σιν έπιδέχτ^• άλλα τούτο τό, Αύξάνεσθε, Ιν |5ήμα 
σοφώς λεχθίν, προνοηχιχώς οίχονομεΐται* αύξάνεσθε 
μέχρι τιν^ς. Κατά τήν πρώτην σύστασιν τήν χβκ(|(- 
βληθεισαν έν ηί μήτρί^ί, κατεβλήθη*•^ ί«1 οΐ λίγοι 
τής αυξήσεως- άλλ* «ύ τβ μετ^' ταύτα νεώτιρον τ6 
τής ήλιχίας χάρισμα Ιπιγ(ν«τα(, άλλ' αΐ μητρφαι 
χαταβολαΐ συγχαταβεβλημένας {χουσι τάς πρ&ς τό 
αύξάνεσθαι έπιτηδειύτητας. Έπεσον οΐ όδύντες ; 
ίγνωμεν δτι ηύξήθη τύσον μέτρον* τριετίς τό παιδίον 
έμέτρησεν ό πατήρ* οΤδεν δτι τό διπλάσιον τούτου 
μέγεθος άπολήψεται έν τ^ τελειώσει. "Οσος γάρ έν 
τζ τριετί^ τψ μήχβι 6 άνθρωπος φαίνεται, δΙς τόσου- β 
τον Ισται έν ηί συμπληρώσει τής αυξήσεως. Τούτο 
τλ μέτρον της άνθρωπίνης φύσεως, μέχρι πέρατος, 
μέχρι βρου. Άπλ τής εβδομάδος τής πρώτης έπι τήν 
δευτέραν μεταβαίνει* έχει λοιπόν ή θ^ρμύτης πλείων, 

ή διάπλασις του σώματος αραιότερα, ή 6γρ<ίτης έπι- 
λείπει, χραταιουται τά μέλη* Ισχυρότερων εφάπτε- 
ται ϊ^ω^, οίον οΐ τών έφηλίχων είσΐ, οίίπω μίν τό 
τέλειον ϊχοντες• νεοπαγής γάρ αυτών ή σαρξ Ιτ•., 
χαΐ πρ6ς πύνους χαρτεριχους άνεπιτηδεία. Τό μίν 
κουφον χαΐ βύχίνητον άπέλαβε λοιπόν τό ζώον* έν δΐ 

•Οβη. Ι, 28. «• ΙΜά. 20, 22. 

(α) *Α«(ρ 118., βσα. (6) ΤισσαρισΜαιδιχαιτοΰς• Εάίϋ, δί ςυίά ίη Η&ο άβ&ηϋίοηβ (Ιθβϋ, οοηβίοΙβΓθηΙ ϋ,ηυί 
ΐΏυΙΙυπα ίη Βίυάϋβ β&ρίβοΐί» ο&άυοφ ορβΓΦ ροβυο- 
ΓυηΙ : ηοβ νβΓΟ ιιΙΙθΓΐιιβ ρρο^Γβάί&ιηυΓ. λά ίιη&^ί- 
ηβιη Οβί Γ&οΙυβ ββΐ Ιιοιηο. 

17. Εξ δβηβάίχίέ ΰβΗΛ Ηοτηίηβτη ; €ΐ αίΐ : Οτβίοϋβ €ί 
ηιηΐΐιρίίεαηιιηί, Η Γβρΐ€ί€ Ιϋτταιη *. Ηφο βΐ ρίβοίυιη 
1)6οβιϋο(ίο ββΐ. Ει άίχίί Οβηχ : ΡροάηΰαηΙ αηηχ τ^ρΗ• 
Ιία αηίιηατατη υίυ^ηϋηνη : 6ϊ (αοίηηι αί ϋα, Βί αίΐ 
Ώθη» : €Γ€$€ίί^ 6ΐ τπϋΙϋρΗΰαιηίηί^ βί τβρίΰΐβ οηηαΜ '®. 
Ουίοΐ ί^ίΙιΐΓ Ιιοιηίηί &πιρ1ίυθ? Νβοβββ&ηο Ιακο ({υο- 
ςηθβοιηπιυη1&1ί1)ί ΙπΗυίΙ; ίβςυβιη&ηθηίςυββυηΐ 
ρρορΓία. Ογοθοϊθ θηίιη υΐ βΐ Γβΐίςυα &ηΐΐΏ&Η&, βΙ 
ρβυΐβϋιη ρβπ ίηθΓ6ΐΏθηΙ& βχ ραπνα αά ]υ8ΐ&ιη ρβΓ- 
Γ60ΐΑΐηι]υ6 πιαςιηϋυεΙίηθΠ) ρβΓνβηίβ. δίο β^ βςυί βϊ 
οαηββ; βίο 6( αςυίΐο βί ο^οηί, βί ςυφουηςυβ άίχβ- 
Π8 Γβΐίςυα απίπαοΐία, & ρπητιο βχί^υο ρ&Γΐυ ραυί&ΐίιη 
ρβΓ αβδίίΐυαβ αοοββΒίοπθδ &(1 &1)8θ1υ1υιη ρβΓνβαίυηΙ 
αυ^πιβηΙαίΏ ; ρυΓβυιηςιυβ ρ&υΐαΐίιη αιίηΟΓί ιηοΐβ οοη• 
ίΓαΙιυηΙυΓ. Οϋβ ί^ίΐυρ ή&ΙυΓ» οοηαηαυηί&βυηΐ, ϊϊλο 
θ1 ηοΜβ βΙ&Γ^ίΙυβ ββΐ. ΟτΒίΰίίβ : ϊά ββΐ, βηυίπιηίηί ; 
6( ουιη ρ&Γνί ηα90»ιηίηΙ, 3υ8ΐα θ(ΗΐυΓ& ιη&(|;ηίςυθ 
βν&άίΐβ; &1(]υθ &υ^ωβη1ί βίΐ ΙβηηίηαΒ. Νβςυβ βηίιη 
ςυοηίαπ) ρηιηο δβρίβηηίο &Β1 ϋ& ηυΙπιηυΓ, αίςυο 
νθΓϋηααΓ, υΐ αΙΙβΓΟ ββρίβηηίο ίη αΐίαιη ββΙ&Ιβιη ίιη• 
ιηυΙ&ιηυΓ : βίο ίη οιηηί νίΐα ρβΓ ββρίβηηία άβ ββίαΐβ 
ίη οΙ&Ιοπι οοιηιηοΙ&Γί άβύειηυβ. 

18. ΡπίΏϋΐη ββρίβηηίυιη ίηΓαηΙίΙοηη «ΙαΙβαι εοηΐί- 
ηβΐ Ιηίαηΐίΐίθ 6η68 Φΐ&Ιίβ πι&ηίΓββΙαΙ άβηΐίυπι β^β- 
εΐίο; ουπι ίη Ιοουπα βΟΓυοι ςυί οβοίάβΓυηΙ, αΐίί ίυβ« 
ςίηΐ θηαΐί. ΑΙΙθΓοηα ΓΟΓβυβ αυ^ιηβηΐηαι βυηιίΐ ρηη- 
οίρίαΐΏ, αά Ωηβιη υβςυβ αηηί ςυ&ΓΐίάβοίιηΙ. Ηβο 
&Η6Γ& 3&01 Φΐα9, ςυβ 68ΐ ρυοΓΟΓυοα. Ρπααυιη βηίηι 
ίηΓαη8β8ΐ;1υιη ρυβΓ, βχίηάβ ρυΐ36β,ΐλ5βηηοςυαΓΐο- 
(Ιβοίπιο. Ηίο ίβΓίίί αυ^πιβηΐί ίιαίβ : αο άβίηάβ νίΓ. 
ΟτβΚΛίβ 6Γ^ο. Νοη 8ί εβηίααι βηηοΓυαι νίχβπβ, α 
ρηΐΏΟ &(1 εβηΐβδίιηυΐΰ αεςυβ &ηηυιη, αυ^αιβηΐυιη 
Βυβοβρβπδ : 86(1 αη&(Π& νοζ, ΟτβαήΐΘ, β&ρίβηΐί άίοΐα 
οοηβίΐιο, Γ68 ρΓΟτίάβηΙία (ϋβροηϋ. Αά οθΓΐυαι υβςιυθ 
ΙθΓΐηίηυαι οΓβββϋθ.ΡΐΌ ταϋοηβ ρήιηο ίΠΐαβ ίη υΙβΓΟ 
οοη8(ί1υϋοηί8, ]80ΐο ΓυηΊαπιβηΙο βυηΐ βΐίαπι κα- 
(Ι^ιπβηϋ ΓΑΐίοηββ. Νοη βηίαα ςηοά ροβίβα αοοβάίΐ 
ΓβοβηΙίυβ Θ8ΐ 8ΐ&(ιΐΓβ Εηιιηυβ; ββά ιη&ΙθΓοα ΓβΙυβ 
αΙ> αίνο, υηι ςυοςυο οό αυ^παβηΐυιη ίάοηβα, Γ&Ια 
8θηαίη& Ιυΐϋ. ΟβηΙθ8 οβοίιΙβΓοηΙ : βοίπιυβ Ιαηΐυιη 
αυρηίθηΐί αοεβββίβββ. Τπβηηβιη ίηί&ηΐβαι αάιηθη- 
808 β8( ρ&Γβηβ; ηονϋ Γογο υΐ άυρΙο ρ1&^ο^βIη 1ΐ80 
ςυαηίϋαίθΐη Γβείρί&ί, οηιη ΓαεπΙ βίαΐίβ ρβΓίθοΙΦ. 
Ου&ηΙα βηίιη Ιπβηηίβ «Ι&ΐίβ 8ΐ&ΙυΓ& Ιιοιηίηΐβ νι- 
βίΐυρ, οΐυρίο αυοίίοΓ βηΐ ουιη ^αIη αυ^ιηβηΐυιη βχ- 
ρΐβνβπΐ. Ηίο Ιιυιη&ηφ ιηο()υ9 ηαΙυΓΟ ββΐ, ίη βηβιη 
υβςυβ. Α ρρίαιο ΡβρΙβηηίο 8(1 ββουηάηιη ΐΓ&ηθϋ. ΙΙ)ί 
^8^1 βχυ1)8Γ8ί ο&ΙοΓ : Γ8ΓίθΓ οοΓροΓίβ οοη&ΙίΙυϋο ββί, 
άθΩοίΙ Ιιυιηί(1ϋ8Β, ΓθΙ>θΓ&ηΙυΓ π)βιη1)Γ8, ΓθΓΐίθΓ& β^• 
^ΓΓ()ίυηΙυΓορβΓ&,ου]α8ΐηοάί ρυ1>βΓυιη,ςυί ηοηάυιη 
ρβΓΓβοίί βυηί. ΕδΙ βηίιη ί11ί8 Γβοβηβ οοιηρ&ο1& ο&γο, 
βΐ 8ά ΓθΙ)υ8ΐθ8 1&1)0Γ68 ιηίηιιβ ίο]οηθ8. Ι4βνίΐ8ΐβηι 
άαηΐ8Χ8ΐ βΐ 8^11ϋ8(θΐη 8ηίαι&1 ^8Iη Γβοβρϋ. Ιη ΙβΓϋο 

Τεσσαρεσχαίδεχα Ιτους. Εηπ. 27 ΑΡΡΕΝΟΙΧ ΟΡΒΚϋΜ δ. ΒΑδΙϋΙ ΜΑ6ΝΤ άβίηοβρβ ββρίβηηίο, υηβ ςυοςαβ ρβπΓβοΙυιη αυ^σίθη- 
ίαιη ηαηοίθβϋαΓ: ηββ 3αιη αιηρΗαδ, ΙβΓίίο θχρίβίο 8β• 
ρίβηηίο οοΓρυβ αΙΙίοΓβ βΙαΙαΓα δυΓΓί^ίΙυΓ. Ρο8ΐ(|υ&ιη 
νβρο η&ΙυΓ& & 1&1)0ΓίΙ)υβ αυ^βικϋ ίη αΐΐυιη ΓθβρΪΓ&νβ- 
ή1 : ]&ιη ΐη Ιαίυιη ίηοίρϋ αυ^παθηΙυΐΏ ΐΓ&άυοβΓθ, 
ιβάΐβοϋςυββαί Γαβϋ^ίυιη,ί&ηςίυ&ιη Γαηά&ιηθηΙίβ βυΐ)- 
βίΓΑΐίε ίυΙοίΓθ, ΟΓ&ββΰςυβ ίη ογΙ)θιώ &(1]ίοβΓθ ρβΓ^ϋ, 
&1ςα6 ία βϋΐη ιηοάυαι ΧΏβαιΙ)Γ& οοΓροπβ γο1)ογ&γθ 
αίςυθ ΓοΓΟί&Γβ,βί ίη ΓθΙ)υ8ϋθΓ6ΐη βίαΐυαι ρβράυοβΓθ. 
Α^Η Ιΐ(Β0 ςυοϋάίθ ηαΙυΓ& ίηαρΓοΙβηηίβββ βηο ίρβα 
0Γ(ϋηβ, 86(1 6υ]υ8, βχ ρΓΦΟβρΙο Οοιηίηίοο βπ^ο θθΙ; 
116 Ιυηο ρΓοΙαΙυΐΏ, ρβΓ οιηηβιη ίη Οηβιη υ8(ΐυθ ρβΓ- 
ρβΐυο ΟΓβαΙϋΓ&ιη ^Γ&$8&ΙυΓ : Ονβιοϋβ, βί ψηηίαρίίΰα- 
ηιίηί, Οτβ^ΰϋβ, ίη(|υί(, ηβ ίη υηο η&ΙυΓ& άββηί&ΙαΓ. 
ΜηΙΙίρΙίΰαιηΜ^ ηβ αά αιιυιη άυηΐ&χαΐ, ββά βΐ αά 
ρΙϋΓββ ^θπυ» βχοϋΓΓαΙ. Οηάβ βΐ &ά3βοίΙ : ΕΙ τβρίδΐβ 
ΙβΓταΥΠ. ΒβρΙβΙβ νβΓο, ηοη 1]&1)ϋ&Ιίοηβ; βίο βηίιη ί&Ι- 
8ΰ8 68961 86ΓΐΏθ,ςυαα(1οςυί(]βιη 6ΐίαπιηυιη ιη&^η&ιη 
ΙθΓΓβ ρ&Γΐβιη, ηυ» ηοη Ιι&1)ϋθΙυΓ, νί(]6ΐΏυ8 : νβΓυιη 
ΒβρΙβΙε. ΡοΙβθΙ&Ιθπι, ίηςυίΐ, άοαιίη&ηάί ΙβΓΓο ηοΙ)ί8 
ΙΗϋυίΙ• Ουοά βηίιη άίοΐυπι ββί, ΠβρΙβΙβ ίβτταιη, ίη 
1ια1)ϋ&1ίοηβ Ιοουοι ηοη 1ια1)6ΐ; ηαοι ηβςυθ βοΐίβ αΓ- 
άοηΙ)υ8 βχυβί&αι» αίςυβ ίηουΐΐ&ο), 8ίν6 ^βΐυ η^ίάαπι 
ίηνί&ιηςυβ αο ίηαοεββ&αιη. Νυηςυίά Ιι&ηο ςυοςυβ 
]3οαιίηβ8 1]&1)ϋ{ΐη(, βΐ ίαιρίβηί ΙβΓΓ&ηι? 8θά βαταϋο- 
η6 ΙθΓΓβθ ΓβρΙθΠίίθΒ αγΜΙγοθ ΓβοίΙ, βΐ Γ6ρΙβα)υ8 ρβΓ 
Γ&Ιίοηβη), ςυοά 86ί&π)υ8ςυ&ηΙ& 8ϋο]υ8 ρ&Γ8 ΙηΙι&Μ- 
1&1)ί1ί8 βοΗβςυβ βΓο]θΓίΙ)υ8 βχυβία : ςυοά ηονθΓίπιυ8 
ςααηία β]υ8 1)0Γβ&Ιί8 ρ1&^&> βχ 119 Γη^οπ8 θχβυρθ- 
ΓαηΙία ίηουΐΐα.οβΐ ηυ11ίυ8(]υβ ίΓυ^δ. Νυηςιιίά ηοη 
ίθΓΓ&αι Τ6ρΐ6νίηιυ8? ηυηςυίά ηοη άβίβοΐο ςυοά υ8υί 
688θί, ςυίάςυΐά ραρυαι οοαιηαοάυαι αά Κιυηααη&ιη 
νίΐΕοι ΐΓ&η8ί8;βηάαχη ρβίβοίπΐϋ8? Οϋβπιο1)Γβιη ςαοά 
ίΙ& άίοΐϋπι βδΐ, ΗβρϋΗ^, γθι ηο8 βΛίίΓοβ ίβοίΐ. Νοη 
ςηί& υηίνβΓβΰ υδυιη ηοη Ιι&ϋθπιυδ, ηοη 6]υ3 ςυ&ηΙ& 
68ί, (Ιοηιίηί 6οη8ΐί(υΙί δυπιηβτ Νβςυβ βηίηι 1υ, οο- 
θη)ρ{ο Ιήϋοο, ίάοΙροο ηοη β)α8 οοηηΐβ άοπιίοαβ 69 
ςαοά ίη ΙπΙίοο αΐίυά θάυΐβ, &1ίηά'({υοά ίη ββο&ηι 
06άβΓθ ηβςυο&Ι οΰΤβηάίδ, θ1 &ι)^ί^^8; &ο ροΓυρυΙοβ 
ςυίάβηι &ο 1&ρί()68 ρΓ0^^^ί8 υΐ ίηυΐίΐοδ, &ο 8ί ςυίά 
&1ίυά οοηιαιίβΐυιη οβί ςυοά &(1 υδηιη πιίηίαιβ ίάο- 
ηβυοα 8ίΙ, ^Ιυιη&ηυβ 6Χ8υΓί1&Ια &1ςυ6 ραίβα^ &ο ββ- 
€Γ6ΐο Ιοίίο, ςυίάςυίά &(1 νίΐ» βυβίοηίαΐίοηβηι ρυ- 

ΓΰΠΙ Θ8ΐ, ίά (ΐ6ΐί^8. 

19. 8ίο ϋβςυβ βΐί&ιη ΙβΓΓα, ρ&Γϋαι αά 1)&1)ί1&η- 
άυπι ηο5ί8 οοηοθ88& ΐάοηβα 68ί; ραΚίπι αά οοίβη- 
άθ8 &^Γ08 η60688&Γία; ρ&Γΐίιη &(] ςυαάΓυρβάυηι &ί- 
ςυβ ρ600Γυπι ρ&8ου& (1ίαιί58&; αΐίαςυθ 8βουηάαιη 
&]1υιη ςαβηιάαπι ηδυιη, ΙίΙ)ί νίΐο Γ&ϋοηίΙ>υ8 Ιυοη- 
άίβ ορροΓίυηυπι, άβςοβ ίΐΐα ςυ® ΗϋθΙ, βΐ ηΐ Ιίϋβΐ, 
άίδροηίβ; ίάοΪΓεο ηίαιίΓυπι, ςυοά Οοπιίηυδ 8υο Ιβ 
ΟΓθλΙυΓβθ άοπιίηυπι οοη8ΐίΙυί1•ΙιίοθϋΙ&({α6πιί1ιΙςυΐ9 
νβϋοι άίδροηοΓβ, ςυίρρο ςυί άοοιίηυβ ΟΓβαΙυδ βία), 
Ιρβίυβ ςυί πιο ΟΓβανίΙ Οοηιίηί ιηυηοΓθ. Εί ίτηρίβίβ 
ίετνατη. ΕΙ ρν»$%ά€ίβ ρί$€ίδη$ ηιανί^, α υοΐαΐίΐίΐηΐί 
£<β/ι, βί ΙεΗΟζ Ιβντχ ". Ηφο ^αη1 6^υ8, ςαοά ββΐ, Κβ- 
ρΙβί€ ίβτταιη, Ι)θη6άίοϋο; 1ι»ο Β&ηοϋα Ιοχ : Ιιηο ηο- 

Α^ Οβη. Ι, 28. 

(α) *1δω(Μν. ΡοΓίβ κΐδώμκν» αί 6( ίηΙοΓρΓοβ 1οβ;ΐ00θ Α τρίηϊ λοιπόν Ιβδομάδι και το τέλειον τζς αυξήσεως 
συναπολαμβάνει* ίτι δε καί εις μήκος ή διανάστασις 
του σώματος ουκ έπιγίνεται μετά την τρίτην εβδο- 
μάδα. Έπειδάν δΐ άνατυνεύσ^ ή φύσις των καμάτων 
της έπ? το ανω αυξήσεως, άρχεται λοιπόν εις τα 
πλάτη διαβιβάζειν τήν αυξησιν, καΐ οΙονει περιθεμε- 
λιοΰν τα άψωθέντα, κα? πάχη αύτοΤς περιτιθέναι, καΐ 
ούτω στερεουν καΐ κρατύνειν του σώματος τά μέλη, 
γ,αί ε^ς τ6 (^ωμαλεώτερον άποκαθιστ^ν. Ταΰτα ποιεΤ 
μίν Ικάστοτε ή φύσις άπαραλείιττως κατά τήν Ιαυ- 
τής άκολουΟίαν έγένετο δΐ έξ αρχής προστάγματι 
δεσποτικψ, και τότε λαληθεν, δια πάσης άεΐ της 
κτίσεως μέχρι τέλους χωρεΤ. Αύξάνεσθε καΐ πλη- 
βύνεσθε. Αύξάνεσθε γάρ, φησί, Ίνα μή άτελίς δια- 
μείν^ το ποίημα* πληθύνεσθε, Ινα μή εΙς Ενα, άλλα 

ρ και εΙς πολλούς διαδράμτ[ϊ τό γένος. Διό και έπήγαγε• 
ΚαΙ πληρώσατε τήν γην. Πληρώσατε δε, ού τ^ 
κατοικήσει* οΰτω γάρ Ισται 6 λ<5γος διεψευσμένος» 
επειδή άχρι του νυν όρωμεν πολλήν γην άοίκητον, 
άλλα , Πληρώσατε • τήν έξουσίαν, φησί , του κυ- 
ριεύειν τήν γην δέδωκεν ήμϊν. Τό γάρ. Πληρώσατε 
τήν γην, έπι της κατοικήσεως χώραν ουκ Ιχει• 
επειδή ούδΐ τήν διακεκαυμένην και άγεώργητον, 1} 
τήν κατεψυγμένην και ίίβατβν • καΐ ουχί ταύτην οΐ 
άνθρωποι κατοικοΰσι καΐ πληροΰσι τήν γην. Άλλα 
κυρίους ήμας έποίηςε πληρούν, καΐ πληρουμεν Ικεί- 
νην τψ λογισμψ, τψ είδεναι ήμα*: πόσον μέτρον της 
άοικήτου και διακεκαυμένης γης. *Οταν Ρδωμεν (α) πό- 
σον τ6 κλίμα τό βόρειον,δ διά τήν δπερβάλλουσαν ψύ- 
ξιν άγεώργητον έστι καΐ άχρηστον, ούχΙ έπληρώσσμεν 
τήν γην ; ού τό χρήσιμον έκλεξάμενοι,τό δ'σον ίίχρηστον 

β εΙς διαγωγήν άνθρώποις άπεπεμψάμεθα ; "Ωστε το. 
Πληρώσατε τήν γην , κυρίους ήμας έποίησεν. Ουκ 
επειδή πάσης ούκ Εχομεν τήν χρήσιν, ούκ Ιχομεν 
πάσης του κυριεύειν. ΟύδΙ γάρ συ τ6ν σΤτβν άγορά- 
σας (^), ούκ εΤ διά τούτο του παντός κύριος, επειδή 
έν τψ σ(τψ τό μίν έδώδιμον, τό δΐ ^βρωτον ευρίσκεις 
ΥΜ άποβάλλτι' καΐ τά λιθίδια γίν ώς άχρηστα άπο^- 
^ίπτϋς, κβΐ εΓ χι ά'λλο έπιμέμικται προς βρώσιν 
άνεπιτήδειον* τ6 δΐ «χυρον άκοφυσήσας και τό ζιζά- 
νιον άποκρίνας, τ6 βσον καθαρδν πρλς τήν του βίου 
σύστασιν τούτο έκλεξάμενος. 19, Οί5τω τοίνυν και ή γη ι ή μ^ν προς οΓκησιν 
έχαρίσθη έπιτηδεία, ή δΐ ώς πρ6ς γεωργίαν άναγ- 
ρ καία* άλλη ώς προς βοσκή μάτων και τετραπόδων 
• άνείθη νομήν, καΐ άλλη κατ' δλλην χρείαν τινά των 
σοι κατά τδν βίον άρμοζουσών* χαΐ διατάττ^ & βού- 
λει, κα) ώς βούλει περί αύτης, έττειδή σε κύριον ό 
Δεσπότης της Ιαυτου κατέστησε κτίσεως. "Κξεστιν 
οΰν διατάξασθαι & βούλομαι, επειδή γέγονα κύριος, 
παρά τήν του κτίσαντός με Δεσπότου δωρεάν. ΚαΙ 
πληρώσατε τήν γην. ΚαΙ άρχετε των ίχθύων της 
θαλάσσης, καΐ των πετεινών του ουρανού, καΐ 
των θηρίων της γης. Αΐίτη λοιπόν ή του Πληρώ- 
σατε τήν γην, ευλογία, α8τη ή νομοθεσία, τούτο τό 

τΙάβΙΟΓ. Βηΐτ. (*) 'Αγοράσας. Ι-., ώνησάμενος. 29 ΌΒ Η0ΜΙΝ18 δΤΛϋαΤϋΙΙΑ 0ΕΑΤ10 Ι. 90 αξίωμα το δεδομένον ήμΤν παρά θεού. Και έποίησεν \ Βίβ α Οοο οοΠ&Ιδί (Ιί^ηίΙαβ. Εί /βΰΐΐ ϋ6ΐί» Ηοτηίηβΐη, ο Θε6ς τ^ν &νθρωπον. Κατ* είχόνα θεού έποίησεν 
αυτόν. "Αρα ούκ έπεσημήνψ, 6'τι ελλιπής ήν ή άπ<5- 
δειξις (α) ; Ποιι^σωμεν ανΒρωπον κατ* εΓκ^^να ήμε- 
τέραν καΐ καθ* όμοίωσιν. Ή βουλή δύο είχε, κατ' 
εΙκόνα, καΐ κα0* δμοίωσιν ή δημιουργία τ6 Ιν Ιχει 
μόνον, το κατ* εΙκόνα. Μή &λλως έβουλτ^θη, καΐ &λ- 
λως μετεβουλεύσατο ; μή μεταμέλεια τις έν τ^ κτί- 
σει παρηκολούβησε ; μή ατονία τυχόν κτίσαντος, 
μεγάλα μίν προελομένου, μικρά δΐ άποτελέσαντος ; 
ί), μή που άδολετχία έν τοις πρότερο ις λο'γοις ύπολη- 
φθείη, και περιττή ή του δευτέρου προσθήκη» ώς ιών 
δύο λέξεων τήν αυτήν εννοιαν έχουσών, και τ6 αυτό 
άπαραλλάκτως σημαινουσών ; Άλλ* δ'περ £Κ> έκ τού- 
των απάντων ύπονοήσωμεν καΐ προφασισώμεΟα, εΙς Αά ίτηαρίηβΐη Οβί^βαί «ιιτη.Νπηηυΐάηοη οΙ)86Γν&8Η, 
πιαηουιη 638Θ αο άίιηίηοίαπιίά ςυοά ΓβάάίΙυΓ ? ^α- 
€ίαηΐίΐ$ Ηοτηνιβηι αά ίιηαρίηβηιηοΗνατη βί αά$ίηίίΐαη• 
άίηβηι, ΟοηβίΙίυΐΌ άυο !ι&1)υϋ, αά ίαι&^ίηβαι, βΐ &ά 
βίιηίΐϋυάίηοιη : ρΐΌΟΓβ&ϋο υη&ιη άυηΙ&χ&Ι 1ι&1)β1| 
ηβιηρθ ({00(1 ββίαά ίηηα^ιΊηβιη.Νυηςυίά &Ιί(6Γ(]βθΓθ• 
νϋ, αίςυβ αΠίβΓ ιηυΙ&Ιο οοηβίΐίο ΓθοίΙ ? ηυηα ροβηΐ- 
Ιυάο αϊίςϋα ίη ΟΓβαΙίοηβ 9υ1>8βουΙ& β8ΐ ? Νυιη ΐοτίβ 
Γγ&οΙ® ΟΓβαηϋδ νίτβδαο ιηίηυΐο,υΐ ουπι πα&^&άβ- 
δΐΐη&νβπΐ, ηηίηοΓ& ορβΓβ βχββουΐυδ βϋ ? ΑυΙ, ηαη- 
ςιιίά ίη ρΗοηύαβ νβρίΐίβ ηα^αοίΐαβ 8β8ΐίαιιιηά& βϋ 
βυρβΓΩυ&ςυβ β^υ9, ςυοά δθουηάο Ιοοο ροβϋυιη Θ8ΐ, 
&(ί^6οι^ο ; ςυίρρβ ηυοά αιηΐ)» άίβΐίοηββ 6υιη(]θΐη1ι&- 
1)βαηΐ8θη8υιη,ηο11ο(]υθ (Ιίδοπιηίηβίάβιη 8ί^ηίΩοβηΙ? κατηγορίαν τούτο της Γραφής ού μετρίαν άποτελευ- ρ ΕηίπινβΓΟ ςιιίάςυίά ΙιΟΓίιιη βαβρίβ&ϋ &ο οαυβίβοβίί τήσει. Είτε γαρ ώς παρέλκον τι τό, Καθ* όμοίωσιν, 
ΐιποι τις, ώς δίς τό αύτ6 λέγειν, άργόν ελέγχει τλ 
ρήμα* και βλασφημία δεινή τούτο κατά της Γραφής, 
ήτις ούκ οΤδε ποτΐ άργολογεΐν. Ούκοΰν αναγκαία και 
άμφω κα^ Ιδιοσή μάντρα, τό τε Κατ* ε!κύνα, κα) τ6> 
Καθ* όμοίωσιν. Πώς ούν ούχ) χαΧ μετά τθ γενέσθαι 
τ6ν ανθρωπον ομοίως έ^^^ήΟη "^^, Κατ* εΙκόνα και 
καθ* όμοίωσιν έποίησεν αύτδν 6 θεός, άλλα μόνον, 
κατ* εΙκόνα ; ΕΙ μίν δ'τι ήτόνησεν ό ποιών, άσεβης 
ό λόγος καΐ άτοπος* εΐ δΐ δτι μετεμελήθη 6 προσ- 
τάτσων, άσεβέστερον τό ενθύμημα * ε! δΐ καΐ 6τι 
τήν προτέραν βουλήν. ού πάνυ ορθώς εχουσαν, ύστε- 
ρον τάχα έν τζ ποιήσει έπιδιωρΟώσατο, καΐ τούτο 
ομοίως αθεΐας το έννόημα. Άλλ* ούτε ό Δημιουργός 
άτονεΤ, ούτε 6 αγαθός, τά πάντα είδώς, μεταμέλεται. Γυβπιηυδ,ίη θοηρΙυΓΟ 1ι&υ(1 Ιθνβοηιηβη βθάβΐ.βίνβ 
βηίιη εβυ ςυίά Γβάυτκίβηβ άίο&Ι ςιη9,(|υο(1 ί(& βοΗ- 
ρΐυιη 68^,^4(2 ίίτηίΐαηάίηΘτη^ (\ηΛΒ\ 1)ΐ8 ίάβπα άίο&ΙυΓ, 
οΙίθ8αιηνβΓΐ)υιη&Γ^υίί:^Γ&νί8(ΐυβ1ΐ85θίη8θΓΐρΙυΓ&ιη 
1>Ι&8ρ1ΐ6ΐηί&,ου3υβ ηυηςυ&ιη ιηοηδ θβΙ οΙίο8& Ιοςυί. 
Ιί&ςυθ ηβοβδβαηα &ιώ1)ο 8υηι,&οου^υ8^|αθρ^ορΓ^υIη 
8ί§;ηίΩο&Ιυοι,ίυιη θ^υδ ςυοά Αά (ηιαρίηβτη,ίητα ςυοά 
Αά ίίιηίΐϋΐίάίηβιη βοπρίυαι ββΐ. Ουίά ί^ίΙοΓ ο«υβο 
βδί, οπΓ βΐ ροδΙ οοηάίΙαίΏ Ιιοτηίηβιη, ηοη ραπίβρ 
άίοΙυιηθδΙ,Αάίιη&^ίηβιιι βΐδίιηίΐίΐυάίαβιη ΓβοίΙβυιη 
Οβαδ, δβά άηηίΒίΧΛί,Αά ίτηαρίηβτη ? Αο ςυΐα βί ίάβο 
({ϋοά ΟΓβαηβ πιίηυΐϋδ ροίβηϋα οβί,ίιηρίαδ δβηηοββΐ 
θΐ &1)8υΓΟυδ.6ίη νβΓΟ,ί^οίΓοο ςυ1&ρπυδθοηθί1ίυιι>, 
ςυοά Ιιαυά ν&Ι(]θ Γββίβ 1)&1)6Γ6ΐ, ροδίαιοάυιη ΓογΙθ 
ίη ΟΓββϋοηβ (Ιβηυο θΐηβηά&ηΐ, θ1 ϊι^βο ρβηηάβ κα^. περί τάς 6ποσχέσέΐς αναβάλλεται, ούτε ό σοφός Ο ίιηρίβίΑΐί ΙΐϊβΓβηδ βχίδΐίιηαΐίο βδί. ΑΙ ηβςυβ Ορβιιΐορ μεταβουλεύεται, ούτε ή Γραφή τοιούτον τι λέγει. Τίς 
ο\>ν ό λόγος του τό, Κατ* εικόνα, μόνον, έν τ^ ποιήσει 
του άνθρωπου, εΙπεΤν τόν θεσπέσιον Μωϋσην, τό, 
Καθ* όμοίωσιν, άποσιωπήσαντα, καίτοι έν τ^ πρότερα 
βουλή αμφοτέρων ομοίως συμπαραληφθέντων αύτφ ; νΐηϋαδ (Ιββοϋυρ ; ηβςυβ (|υί 1)οου8 ββΐ, οαηοΐ&ςυβ 
βχρΙοΓ&Ια 1ιαΙ)6ΐ,ροΒηίΙυ(1ίηβά1]θ11αΓ,&οΐΏθΓ&8η66ΐί( 
υΐ ρΓ0ΐηί88& ίωρίβαΐ: πβοςαί βαρίθηδββί,οοηδίΐιυιη 
πιυΐΕΐ, ηβο δοπρΙαΓ& 6^α8Iηο(!^ 888 ςυίάρί&ιη 1ο- 
ςυϋοΓ. ΟυδΒηαιη ί^ϋηρ γ&Ιϊο ββΙ,ουΓ άίνΐηυδ Μοδβο \ιοο, ({αοά β8ί αά ίπιβ^ίηβιη, ίη Ιιοχηίηίδ ΟΓβαΙΙοηβ.δοΙυιηιηοίΙοάΙζβτϋ,ςυοάςυθ &ά δΐιηίΐίΐυάίηοιη 68ΐ, βί- 
ΙβηΙίο ρΓ6836π( : (απηβίβί ίη ρπΌή 4)όη8!1!ο ϋΐΓϋιηςΌθ θίπαυΐ ρβηηάβ οδδηιηρδβΓ&Ι ? 20. *Ρ^δία τφ προσέχαντι και (τυνιέναι βουλομένφ 
ή έπίλυσςς. Τό μίν γάρ. Κατ* »Τκόνα, φύσει δέδοται 
ήμΤν, χαΐ άμετάβλητον εξ αρχής και εΙς τό τέλος 
συμπάρεστί' τό δΐ. Καθ* όμοίωσιν, έκ προαιρέσεως, 
χαΐ οίκοθεν κατορθοΰμεν ({στερον. Έν μΙν ο5ν τ^ 
πρώτ^ βουλ^ λέγων ό θεός, Ποιήσωμεν ^θρωπον 20. Ρ&οίΐίδ ββΐ, δί ςαίδ &η1α)υιη αΐίβηά&ί αβ ίη• 
ΙβΠΙ^βΓβ νβΐϋ, δοΐυϋο. ΕΙβηίαι ςηοά θθί &(1 ίπι&^ί- 
ηβιη, ηαΙυΓα ηο1)ί8 οοηοββδυαι 68ΐ, αίςυβ & ρΗηοί- 
ρίο ίιηαιοΙ&ΜΙθ βΐ ίη Οηβαι αδςυβ οοοαββ ββΙ.Ουοά 
νβΓΟ βά δίιηίΐίΐυίΐίηβιη, 1ίΐ36Γα νοίυηίαίβ 6( & ηο1)ί8 
ροδίιηοάυαι ρρΰδΙ&ΙυΓ.βαηι ϋ&ςυβ ίη ρΗπιοοοηδ!• κατ* εΤκόνα ήμετέραν, κα) τό. Καθ* όμοίωσιν προσ- Ο 1ίο &ϋ Οβυδ. Ραΰίαηιηί Κοπιίηετη αά ίτηαςίηβιη ηο* έθηχεν* δειχνυς, δτι χαΐ προαίρεσιν ήμΤν αύτεξουσίαν 
έμβαλεΤ, τήν δυναμένην ποιήσαι ημάς όμοιωθήναι 
θεφ. Και γουν καΐ τοιούτοι άπετελέσθημκν, κατά 
τήν πρό^^ησιν του θεού. Πολλοί γάρ οΐ όμοιωθέντβς 
αύτφ, ττάντως δΐ καΐ όμοιωθησόμενοί; κάν μή χαΐ 
πάντες ε!ς τούτο έπισπεύδοιμεν, άλλα τήν έναντίαν 
μάλλον ύπό έθελοκακίας βαδίζοιμεν. Έν δλ τ^ κατα- 
σκευή ύστερον μόνον εΤπβ τό. Κατ* εΙκόνα, ώς χαΐ 
μόνον τούτο έντελίς καΐ άναλλοίωτον τ^ άνθρωπίνη 
φύσει έγκατασκευάσας * τό δέ γε. Καθ* όμοίωσιν, 
επειδή δυνάμει τέως μόνον έγχατέσπειρε τφ άνθρώ- Ηνατη, Β^ά]^^^^ ^ί, Αά ίΐτηίΙΗηάίη^ηι ; ηϊ οδΙβηάβΓβΙ 
1ίΙ)βΓ&ιη ςιιοςυβηο1)ί8 νοΙυηΙ&ΙβιηίηάβΓβ, ρβρςα&ιη 
η&ηοίββί ϊίββ&ί;, υ1 Οβο δίιηΐΐβδ βΓΟβίαιηυΓ. Αο ββηβ 
Ι&ΐβδ βϋαπι βίΤβοΙί θυιηυδ, ρρο βο αο άίνίηο ρι*»• 
άίοΐυπι ΟΓ&ουΙο βδί. ΜυΙϋ βηίιη βίαιίΐθβ βί βν&δβΓβ, 
ρΓΟΓδϋδςυββΙί&ηι ΓυΙυΓϋπιυΙαιυΙΙί βναάαηί,ί&πίθΐβί 
ηοηοηιηβδαά {ιοορΓορβΓβαιυδ,δβάοοηίΓαΓίαπ) ρΓΟΓ- 
δϋβ νί&πι ηο8ίΓ& δροηΙθδοοοΓάί&ίηοβάαιηυδ. Ιη Ιιο- 
ιηίηίβ νβΓΟ ροδίιηοάυπι 8ΐΓυε1υΓ&8ο1υπι άίχίίςυοά 
θδΐ β(1 ίηι&^ίηβαι, ςιιίρρβ ςυί βΐί&πα υηαπι Ιιοο ρβΓ- 
ΓοοΙυιη βί ίιηιηαΙ&1)ί1β ίο Ιιαπιβοα ηαΙαΓα Γ&ϋηοαΙαβ (α) Άπ^διιξις• Ιλ^.^ άπόδοσις. 31 ΑΡΡΕΝΟΙΧ ΟΡΕΚϋΜ 8. ΒΑ8Ι1.1Ι ΜΑΟΝΙ. 32 6&86ΐ.0υοά νβΓΟ αά Βίηαϋίΐυάίηβχη βεΐ,ςυοά ροΐβη- Α 
ϋα βοΙυΐΏ Ιιαοίβηυβ Ιιοιηίαί ίθ86Γυ6Γ&1, &ο ηβεάαιη 
ίη θίΤβοΙυ βΐυχβραΐ, ββά αά αοΐαβ βίΤβοΙιιιη αοοίρίβη• 
(ίβ αάΐιυβ αηίιηυαι γοΙβηίβιηβχί^βύ&Ι,ιηβΓϋοΒϋβη- 
ϋο ρΓβ88ϋ. 8ίςυί(3θπι ί^ίΙϋΓ ηυΐΐο ρΓΦβυηίββί οοα- 
βίΐίυ (Ιίχίβδβΐ ϋβυβ,ςυοά ββΐ αά βίιηίΙίΙϋάίηβΐΏ, ρπ- 
χηίςυβ ίΐΐίαβ βίΤ&ϋ ΙβοοΓβ νίΓίαίοιη βίαΐίαι βΙαΓ^ίΙυβ 
68861, υ1 Οβο 8ίιηίΐ68 βίΟοβΓβιηυΓ,Ιι&υάςυ&ηυ&ιη οχ 
ΒοΙα ιΐ08ΐηι ροΙθ8ΐ&ΐ6 ρο8ΐαιοάυιη ιη&^αυίΏ ί8ΐυά 
άοηιιαι &8θί8βΓβ ροΐυίδββαιυβι &ε ρΓορΙβΓβα ηβββδ- 
βαπο Ιυηο &€ΐ6ρϋ ββββιηυθ. υΐ>ί ^&IΏ νβΓΟ βο «Ιβνβ- 
ηίοαυβ ϋ( οοηάβΓβαιυΓ, αίςυβ βχ αϋιίΐο υ1 βδββιηυδ 
1η ΓβΓαιη πϋΙϋΓα αάίρδοβΓβιηυΓ, ίά ςυίάβΐΏ ςυοά α 
0Γ6&ηΐ6 ηαΙϋΓ» ηοβίΓβ υΐ 6ί νβίαΐ 8ϋ1)8ΐααϋ& ίηάί- 
ίυιη,&ίςυθ ]&ιη Ιααι ρβΓΓοοίυιη ΐΓί5υ6ΐ3&ΙαΓ, βίαϋπι 
ηα6ΐί δυαιυδ,αίςυθ βχ βο ηυηουρ&Ιί,η6ΐηρ6&(1ίιη&- β 
^ίαβιη.Ουοά νβΓο ηοη βίαΐίιη υηα ιιοΙ>ί8ουιη &1)80- 
ΙυΙαιη ββΐ, ηβο ιιαΙαΓα οοιηββ Γοηη&ϋοηί ίυίΐ, ββά 
βχ ΕάνβηΙϋΓα 1ί1)θΓ& νο1υη1&ΐ6,αο8ΐΓ& ςυίρρβορβΓ&' 
Ιΐοηβ, ροβίωοάυαι ηο1)ί8 οοη^ΓυβΓβ άβ56ΐ)αί, ςαβ 
ηο1)ί8|ίαςυ&ιη,ευιιι Οβο ίηϋυΓ θίηαίΐϋϋάο, ίά ηίαιί- 
Γυιη 066 αάΐιυο βΓ&ιηαβ,ηβεάίεί ροΙβΓ&ΐΏυδ.Όίαιίδϋ 
βηίΐΏ 1ΐ06 άβ ίηάα3ΐπ& Ογθ&Ιογ ίιηρβΓΓβεΙυιη, αΐ α 
ηο5ί8 1)οηί αβυρα ρβΓΩοβΓβίυΓ, ηοδίΓυιηςυβ 1)οηυαι 
νίάθΓβΙαΓ,υΙ βΐ (ΙβύίΙ&ιη ίηάβ ιηβΓεβάβΐΏ εοηδβςαθ- 
ΓβιηυΓ : ηβ νβΐυΐ 8ίιιια1&6Γ& ίααηίοαα ββεβαιαβ, ρί- 
εΙΟΓυιη ςυίάβιη αρίθ βίβεΐα ΙβωβΓβςυβ ^α6βη^ί&, βΐ 
ςιΐΰθ & 86 ηίΐιίΐ εοηΓβΓ&ηΙ&ά άβεοΓβιη ;(ΐυ8βςϋίεοη- 
ίυθ&ΙϋΓ, βχ&οΐβςυβ (Ιβρίοΐα εοηβίάβΓβΙ, ρίεΙοΓβιη 
ςυίάβΕη ιηβπίο βΐ &άπιίΓ6ΐυΓ βΐ Ι&ιιϋβί ; ΐρβορυαι νβρο 
8υί οβ,αβα εοΙοΓυιη,&υϋηςυίύυβ άβρίεϋ^ίηΐ 1&1)6ΐ- 
Ι&Γυιη ηυΐΐαΐβ Γ&ϋοηβιη Β&ύθ&Ι. ΙΙΙ ίΐ&ςυβ &(1ιηίΓ&- ^ 
ϋο βΐί&ιη πιβλ ΓοΓβΙ, αε ευιη Οβο ορίίπΐφ Ιαυάβπι 
6Γ6&ϋοηί8 ιιη& ρ&Γϋι^,αιίΙιί Γβΐίςυϋ υΐ &(] ΟβίβΓΠ- 
6βΓ6Γ δίοαΠϋαάίηβιη. Ββ{ ιίαςαβ ίη οιβ ροίβηϋλ ςυί- 
άβιη Γ&ϋοηίβνίβαοίηΙβΙΗ^βαϋδΒ,ςαοά αϋςυβ αάΟβί 
ιηβ ί&είυιη ίηΐΒ^ίηθίη οβίβηάϋ : αοΐϋ νβΓΟ,ϋΙ βΐ νίπ- 
ΙηΙβιη αοαρΙβεΙ&Γ,δβάυΙ&ςαβ &6ϋοηβ ί(1 ςυοά Ιιοηββ- 
ίιιιη αο οΩΙεϋ ββΐ, ρΓβδΙβαι, αίςυβ ίΐα γϋ& ορίίιηίβ 
πιΙίοηί5ϋ8 ίηβΐϋυΐα, &(1 Οβί βίπιίΐίΐϋάίηβαι Μ4 
άβνβηίαιη.ΟϋαΓβ ίά ςϋίάβιη,ςυοά ββΐ&άίιη&^ίηβοι, 
Ι)θΐιί θΓί£;ο Γ&άίχςυβ βδΐ, ςυ&ιη ίρβα βΐϋΐίιη εοηάΐ- 
ϋοηβ βυιη η&ιυ^αΓυη(1αII16ηιο^&ει&xη 1ι&1)υί ; (|υοά 
ΥΘΓΟ αάΌθΙβίαιίΙίΙυάίηβΕη,βχ οιβίδ ροδίΓβιηυαι ορβ- 
η1)α8, ϋβ(|υθ ςα® ΙιοαββΙα αε οΓ6είί δαηΐ ίηιρβηδίβ 
1&1)0Γί1)υ8, ίοΐα (Ιβηίςυβ νίΐα νίΗαΙίδ ευΐΐυ βχαεία, 
ιηιΐιί αεεβάίΐ. Οοη^ρυβ ϋ&ςυβ Ιιαυά υηα ευιη εΓ6&- Β 
ϋοηβ, αΐ ηαίΐιί βίαΐίπι ςυοά αά Οβί βίαιΠίΙυάίηβπι 
ββΙ,ρΓονβηΐΓβΙ, ΟΓθαΙοΓ βαηχίΐ. Δυάί εηίαι ςυίά άί- 
εαΐ ίη Εναη^βΐίο : Ε$ίοί6 ρβφΰΐι ζχοηι €ί ΡαΙβτ νβ- 
$1βτ €ωΙβ$Η$ ρβφΰΐΐϋ αί ; ςηία εοίβηι $ηατη ΟΌΐη 
ίηιςηοί <*. 

21. Υίάίδϋ υΙ)ίη[ΐηι βΐ ςυαηάο Οοιηίηυδ ίά ςαοά 
68ΐ αά βίπιίΐίΐυάίηβηι ηοΜβ Γ6(](1ίάβΓϋ? ^Ηοη^α^η 
ίοΐβίη ίΐιηηι οΗΗ [αοιΐ ίηρβτ τηαΐοί 6ΐ δοηοδ, 6ΐ ρΐηϋ 
$ηρ6τίΗαο$ €ΐ ίηίςηοί. θί οάβπβ βεβίβρα, βί ία]αη&- 

" ΜαΙΛ. ν, 48, 45. 

(α} Ηΐ6 άβ6886 νίάθίυρ ώμβν, νβΐ ί&ΐβ ςηιά. Εηιτ. πψ, οΰπω 81 και εις τδ άποτέλίσμα έμπεφάνιστο, 
άλλ* έδιΤτο ϊτι προς αποτέλεσμα της πράξκως του 
λαβ(^ντος την προα(ρεσιν, είκ^τως άπεσιώπησεν. ΕΙ 
μεν ουν, μηδέ προλαβών έν τ^ βουλ^ & θεδς εΤπε τό, 
Καθ* 6μο(ω9ΐν, καΙ διά του πρώτου λ6γου έχείνου 
την δύναμιν εύθυς έχαρίσατο του γενήσεσΟαι 6'μοιοι 
θεφ, ουκ 2^ άπο μόνης της Ιαυτών εξουσίας ήμεΤς 
ϋστερον το μέγα τούτο χάρισμα προσδέξασΟαι ήδυνά* 
μέθα* και δια τοΰτο άναγκαίως τ6τ% προσείληπται. 
Έπει ΒΙ και εΙς τδ κτίζεσθαι ί|[δη κατέστη μεν, χαΐ 
το εΤναι άπο του μή οντος προσελαμβάνομεν, ο μίν 
παρά του κτ(ζοντος έδίδοτο ττ^ φύσει ημών οΙονεΙ συν- 
ουσιωμένον , καΐ άπ^ντεΰθεν &πηρτισμένον , τούτο 
ευθύς εχομεν, και έξ αυτού έκαλούμεβα, κατ* ε\κ6να 
δηλαδή θεού * ο δΐ ουκ ευθύς συναπετκλέσθη ήμΤν, 
ούδε συμπαρωμάρτησε φυσικώς έκ της πλάσεως, 
αλλ* έκ της έπιγενησομένης προαιρέσεως, £τε ενερ- 
γείας ημετέρας, έμελλε έσύστερον προσαρμόσαι ήμΧν, 
τό της όμοιώσεώς φημι του θεού, τούτο ουπω ούτε 
ήμΤν, ούτε λέγεσθαι ήδυνάμεθα. Άφηκε γάρ τούτο 
άτελίς 6 κτίσας έπίτηδβς, Ίνα παρ* ημών ή εργασία 
του καλού άποτελεσθ^, και ήμέτερον δ6ξ^ τό αγα- 
θόν, ώστε και μισθόν ημάς εντεύθεν 6φειλ6μενον 
σχεΤν "να μή ώσπερ εικ<^νες άψυχοι (α), παρά ζω- 
γράφοις μίν άποτελεσΟεΐσαι, εική δΐ κείμεναι, και 
μηδίν προς τό κάλλος Ιαυταΐς συμβάλλ6μεναι* ας ό 
θεώμενος , και προς άκριβειαν γεγραμμένας κατα- 
νοών, τόν μίν ζωγράφον εΐκότως και θαυμάζει και 
επαινεί, αυτά δΐ δι' έαυτά χρώματα, ή τ§ύς έφ' ων 
γεγράφαται πίνακας, ούδενός άξιοϊ λόγου. "Ινα τοί- 
νυν τδ Οοιύμα και έμόν γένηται, και συμμερίσωμαι 
τφ θεφ τον έκ της καλής δημιουργίας Ιιταινον, έμοι 
κατέλιπε το καθ* όμοίωσιν γεγενήσΟαι θεού. "Εστίν 
ούν δυνάμει μίν τδ έν έμοΙ λογικόν και νοερόν, ο δή 
και κατ' εικόνα θεού πεποιήσθαί με δείκνυσιν * εν- 
εργείς δι, τό και άντιποιηθήναι της άρετης, και 
πράξει κατορθώσαι το καλόν, καΐ ούτως έ)θε^ν διά 
τ^ς αρίστης πολιτείας είς το καθ* όμοίωσιν τού θεού. 
^Ωστκ τό μίν κατ' εικόνα θεού, αρχή έστι καΐ ρίζα 
τού αγαθού, ην εδθ^^ έν τφ κτίζεσΟαι σνγκαταβεβλη- 
μένην τ^ φύσει μου ίσχηκα* τό δΐ καΟ' όμοίωσιν 
θεού, Ισχατον έκ τών έργων μου, χα) τών περί %ά 
καλά πόνων, καΐ της προς δ'λην ζωήν ενάρετου δια- 
γωγής, περιγίνεταί μοι. Ευλόγως τοίνυν, ούχ ά'μα 
τψ κτισθήναι, καΐ τό καθ' όμοίωσιν θεού ευθύς γενέ- 
σθαι μοι ό κτίσας άπκφήνατο. "Ακουε γάρ καΐ τί 
φησιν έν Εύαγγελίφ * Γίνεσθε τέλειοι , καθώς και 
ό Πατήρ 6μών ό ουράνιος τέλειος έστιν* ότι τόν ήλιον 
αυτού ανατέλλει έπΙ πονηρούς καΐ αγαθούς, καΐ βρέχει 
έπΙ δικαίους και αδίκους. 
[αοίΐ Λίίρετ τηαΐοε βί ϋοηοε, α ρΐηίΐ $\φ6τ}η$ίο$ βΐ 

21. Είδες πού καΐ πότε άποδίδωσιν ήμΤν ό Κύριος 
τό καθ* όμοίωσιν ; "Οτι τόν ήλιον αυτού ανατέλ- 
λει έπΙ πονηρούς και αγαθούς, και βρέχει έπι δι- 
καίους καΐ αδίκους. Έάν γέν^ μισοπόνηρος, άμνη- 33 ΟΒ Η0ΜΙΝΙ8 βΤΚϋΟΤϋϊΙΑ ΟΗΑΤΙΟ Ι. 34 ;, μή άμυν(5μενος τον έχΟρον, μή μεμνημένος ^^ Γϋΐη χηβιηοΗ&πι άθΐβνοπβ, Ιιοβίβιη 1ι&α(1 υΐοίδοβρβ 
ιζής ϊχθρα<;* έΐν γέντ^ φιλά$ελφος, συμπαθής, β! ΙιββΙβΓαβ βΙοαυΗ&ϋβ Ε((|υθ οάίί ΓβοοΓάαίοβ ηοη σ(χβΜθς 

ώμοιώθης θεψ. Έάν οΧάζ έστιν έιτι σΐ τόν αμαρτω- 
λών 6 θεός, τόν έναντιούμενον αύτψ καθ* Ικάττην, 
τοιούτος γέντ[ϊ έπΙ τλν εΙς Λ πεπλημμεληκ^τα αδελ- 
φών, ττ) τελείς άγατηι και τ^ ιτρός τόν πλησίον βύ- 
σπλαγχνί^, ώμοιώθης βεφ. "Ωστε τό κατ' εΙκ4να μίν 
{χεις έκ τοΰ λογικός εΤναι* κςΒ* όμοίωσιν δΐ γεντ^ι, 
έκ τον> χρη<Γτ(5τητα άναλαβεΤν. Ανάλαβε τοιγαροΰν 
σπλάγχνα οίκτιρμοΰ, χρηστότητα, Ιτα ένδύη^ 
Χριστών δι* ών γάρ άναλάμβάνιις τήν χρηστότητα, 
διά το•>των Ινδύ^ Χριστόν, και τ^ προς αυτόν ο*κειώ- 
σει οίκειούμενος θεψ. Οδτως ή Ιστορία της άνθρω- 
π(νης πλάσεως παίδευσίς έστι του βίου του ημετέρου. 
Ιίοιήσωμεν δνθρωπον χατ' ε!κ6να ήμετέραν κα^ 
καθ* όμοίωσιν. Έχέτω Ιτ αδτξ ηί κτίσει τ($ κατ* ίυβηβ : βί ΟαΙρβαι αιώογθ αο ιηίββΓ&Ιίοηβ Γυβηβ ρπο- 
βθουΙιΐΒ, Οβο βίΐΏϋίβ βν&βίβίί. 8ί θχ&ηίιηο (ΙίηιίθίβΓι 
ίηίιηίοο, Οβο βίιηίΐίβ θχίβϋδ. 8ί ςυ&ΙΙβ βπ^α 1θ ρββ- 
οαΐίβ ο))ηοχίαιη Οβυβ ββΐ, ςυί ςιιοϋ(ϋβ ίΐΐί &(]νθΓ86- 
η8, ΐΕΐί3 βΐ ίρββ βΓ^δΐ ΓραΐΓβιη ίη Ιβ (Ιβΐίϋςυβηίβιη 
θΓΠοίαΓβ, αΕΓθοΙϋ ίΐΐο ιηίβθΓ&ηΙίΒ Ληίηαί θγ^ε ρροχί- 
ιηυιη, Οβο βίιηΐΗβ βίΤβοΙυβ ββ. 0υαιηοΙ)Γ6ΐη ({υοά ββΐ 
&ά ίιη&^ηβιχι ίη^ο Ιι&1)Θ3, ςηοά Γ&Ιίοηβ ρΓΦάϋυβ ββ : 
θΓΩββπβ νβρο &(] βίιηιΊϋυίϋηβιη, βκ βο ςυοά Ιιβηί^η^ 
ίαΐβαι αββυΐΏΐ'β. Αββοιηθ ϋοςυβ νύεβΓα γηίΛβτίΰΟΓάίχ^ 
1}€ηίρηιΙαΙ&ιη *', αϊ ΟΙιπβΙυιη ίηόυ&β. 0αί1)υ8 βηίιη 
1)θηί^ηΗ&{Θπι αββυιηίδ, ϋβ 0Ηπ3(υΐΏ Ιηάυίβ ; θ1ςυ& 
ίΙΙί ηθ6688ϋα(]ίηθ οοη^υη^6^^8, ουίΏ Οβο η60θ88ί(υ(ϋ- 
αβπι βοηΐΓβΙιΙθ. Ιη Ιιυηο ΐΏοάυιη ΙιοΐΏίηί8 Γοπη&ΐί ε\^να• γενέσθω δ^ καΐ κα9* όμοίωσιν διά της οΙκείας " ΜδΙοηα, νίί® ηοδίΓββ ΓοΓίη&Ιίο β8ΐ &ο άί8θίρΙίη&. 
σπουδής, επειδή τήν δόναμιν τούτου Ιχει έν ηί οΐ- 
κεί^ φύσει λαβών. Εΐ Ιποίη^ε κ«θ' όμοίωσιν θεού έξ 
αρχής, που σου ή χάρις ; π^θεν δν συ έστεφανοΰ ; 
ΕΙ γαρ ό Δημιουργός τό δλον τ^ φύσει άπέδωκε, πώς 
Λν σοι ή βασιλεία των ουρανών ήνοίγετο ; Νυν δΐ, τό 
μίν έδ(5θη• τό δΐ άτελες κατελείφθη' 'ίνα σεαυτόν τε- 
λειώσας, 5ξιος γ^ντρ τής παρά του θεού μισΟαποδο- 
σίας. Πώς ούν γινίμεθα καθ* όμοίωσιν ; Διά του Ευαγ- 
γελίου. Τί γάρ έστι Χριστιανισμός ; θεού όμοίωσις 
κατά τό ένδεχ^μενον άνθρωπου φύσει. ΕΙ άνεδέξω τό 
εΤναι Χριστιανός, έπείχθητι γενέσθαι δ'μοιος θεψ• 
^νδυσαι Χριστών. Πώς δΐ ένδύστ^, ό μή σφραγισάμε- 
νος ; πώς ένδύη^, ό μήπω τό βάπτισμα ε!ληφώς ; Ό 
γάρ τό Ινδυμςι τής ί^^^αρσίας μή δεξάμενος, ηά^^ω Ραΰίαηιη3 Ηοτηίηβιη αά ίτηαρίηβτη ηο3ίταιη βί αά ${- 
γηίΐίΐηάιηβτη, Η&1)6&( Ιιοπιο ίη ίρδίι ΟΓβ&Ιίοηβ,ηΙ ςαοά 
β8ί αά ίιη&^ίηβιη, Ω&( βί αά 8ίπιΙ1ϋυ(]ίη6ΐΐ) ρΓορηο 
βΐυάίο αίςυβ ορβΓα ; ςιιίρρβ ςιιί ρβί 1ια]υ8 ί&ουΐΐ&ΐβιη 
ίη ρΓορπϋ η8ΐο(ιΐ8 η&ΙπΓα βδΐ.δί Οβυβ α ρΓΐηοίρΐο &ά 
θίιηίΐϋυάίηβπι Γβοίβδβί, ηΙ)!η&πα 1χι& ΓοΓβΙ ^Γ&1ία? 
Ουιά β88βΙ υπίΐβ οοΓοηα (ίοηβΐΓθΓί? ? 8ί βηίιη ΟΓβαΙοΓ 
Γβιη ΟΓηηθίη ηαΙυρβΒ ίηΙ)αίδ3θ(, ςυα ί&ηάβιη Γ&ϋοηβ 
Γθβηυπι οοΒίοΓϋπι 1ί1)ί ραΙβΓβΙΤ Νηηο νβΓΟ &1(6Γ0ΐη 
(3β(1ϋ, βΙΙβΓυιη ίιηρβΓΓβοΙππι Γβΐίςυϋ, υΐ Ιυ Ιβ ίρβθ 
ρθΓ6βΙθη8 άί^ηαΒ βΓβοίαη8, ςυί ιηβΓββάβιη & Οβο. 
οοηββςυ&ηβ. Ου» ί^ίίυρ ταϋοηβ &(1 βίιηίΐϋυοίίηβαι 
θίΏοίιηϋΓ? ΡβΓ Εναη^βΗυηο. Ουίά βηίηη ββΐ ΟΙιΗ- 
8ΐί&η& ρΓθΓ688ίο ? ίη{1& οιιιη Πβο δίιηιΊϋυάο, φΐοαά πάνυ καθίσταται τής προς θεόν όμοιώσεως ΕΙ ελεγίν (3 β]υ8 οαρϋ 1ιυιη&η& η&ΙϋΓΑ. 8ί ίη αηίωΌΠΐίηάυχίδϋ σοι, δεΰρο γενοΰ όμοιος βασιλεΤ, ουκ δν εύεργέτην με 
Ικρινας, και πολλφ τψ τάχει Εσπευδες προς τό καλού- 
μενον; ΈπεΙ δΐ βούλομαί σε 6'μοιον θεψ ποιήσαι, 
φεύγεις τόν λύγον τόν ^εοποιουντά σε, έπιφραζάμενος 
τά ώτα, Γνα μηδΐ άκούειν Ιχγ^ς τών σωτηρίων λ(5γων. υΐ β88Ρ8 ΟϊΐΓίδίίληυδ, ορβΓ&τη παν& υ( Οβο βίπιΙΙίΒ 
θΓΓιοί&π8 : ίη(]υθ ΟΙιη&ίυΐΌ. Αί ςυαη&ιη ίηάυββ Γβ- 
ϋοηβ, ςυί ηοη ββ δί^ϋΐο οοη8ί§ρΐ8ΐυ& ? Ουοπιοάοίη- 
άυβθ, (|υί ηοη(ίυιη Ιο&ρϋβαιό 68 ίηίΙί&Ιυδ ? Ουί βηίπι 
ίηοοΓΓ.υρΙίοηίδ ίοθαιηβηΐυιη ηοη βυδοβρϋ, ν&]()θ ρΓΟουΙ Α Οβί βίηιΠίίυάίηβ οοη8ί3ϋ1. 81 άίοβΓβπν ,,Ιί.^^ίΑ «{^βάυπι. β84ο. ΐΐηαιίίδ ίιηρβΓ&ΙοΗ ; ηοηηβ αιηίβυιη 
οαθ αο 1>θηθΩουπι βχίβΙιπιαΓβδ, &ο φΐ&τη οβΙβΓπααβ'ςΌΟ Ιηνϋ&πδ ρΐΌρ6Γ8Γβ8? Ουία νβΓΟ Οβο Ιβ δίηαίΐβπι 
ρηββΙβΓθ 8&1&^ο^ οΙ>8ΐΓαοΙΐ8 βυΗΚιοβ δβΓπαοηβιη Γυς^β Ιβ άβϋ&ίβ (Ιοη&ηΙθηα, υί ηββ &α(ϋ1υ 8&1υϋ8 νβΓϋα 

ρ088ί8 ρΟΓβίρΟΤΘ. 22. ΚαΙ έποίησεν 6 θεός τόν $^θρωπον* κατ* εΐ- 
κύνα θεού έποίησεν αύτ^ν. ΕΓποι &ν τάχα ένταυ^α ή 
γυνή* Τ( προς έμΐ ό λ<5γ^ς ; ό άνήρ τηνικαυτα έγένετο. 
0& γάρ εΓπε τήν ^νθρωπον, φησίν, ή άπλως άνθρωπον. 
άλλα τ^ του άρθρου προσθήκι;^ τό ά^^ενικόν ένέφηνεν. 22. Ει /βΰίΐ θ€ΐΜ Ηοηιίίΐίΐη : αά ίπιαριηβτη ΏΗ 
(εοιΐ βηιη '^ ΟίοαΙ Ιιΐε ΓοΓβίΙ&η πιυΙίβΓ : Ουίά αά πιβ 
ΒβΓίηο 8ρ6βΙ&1? ΥίΓ Ιυηο εοηάϋυβ βδΐ. Νοη βηίιη, 
Μ5 ίηςυϋ, άίχίΐ Ιιοιηίηβιη ^βηβΓβ ίβηιίηΐηο, &υΙ 
δίιηρΗοΙΙθΓ Ιιοηιίηβοι, δβά&ΓΐίουΙί 8^1^6^ι^οηβ ιη&8οα- *Αλλ' Ινα μή άμα^ώς τις τ^ του άνθρωπου προσηγο- Ο Ηηυπ) ββχυαι ίηάίε&νϋ. ΑΙ ηβ ςυίδ ίηδοίΐβ ΙιοιηΙηίβ ρί^ έπι του ανδρός ^ μ^νον κεΧρη μένος, προσέΟηκεν. 
"Αρσεν καΐ θήλυ έποίησεν αυτούς • 'ίνα γνψς, δτι 
χαΐ ή γυνή 2χει τό κατ* εΙκόνα θεού γεγενήσθαι, 
χαΙ ό άνήρ. Όμοιαι γάρ αΐ φύσεις αμφοτέρων έπλά* 
σθησαν, χαΐ Ισαι τούτων αΐ πράξεις, Ίσα τά έπαθλα, 
ίση ή τούτων καταδίκη. Μή γάρ προφασιζέσθω τό 
άσθενέστερον ή γυνή• έν γάρ ττΐ σαρκΐ τούτο* ή 
μέντοι ψυχή επίσης ηί άνδρεί^ τήν οίκείαν Ισχηκε δύ- 
ναμιν. Επειδή οδκ όμ(^ιμον τό κατ* είκύνα θεοΰ 
είλήφανιν, όμ^ιμον Ιχουσι κ«2 τήν άρετήν, χα^ τήν αρρβίΐ&ΐίοηβ ίη νίρο άυαίαχαΐ υδυαι βζίβίί Γη6ί,&(1]βο1(: 
Μ(ΐ3€Ηΐητη βΐ ίέτηίηατη βοίΐ ϋθ$ ; υ1 ΙηΙοΙΙί^βδ 1)&1)βΓθ 
βΐ ιηαΙΙβΓβιη, ςυοά αά Οβί ίαι&^^ίηβιη βοηάίΐα 8ί1, 
θΐ ςυοά αά Οβί δίπαϋϋαάίηβιη ββββ ηαηοίδβ&ΙαΓ, ιιϋ 
θ( νίΓ. Ραπδ (Ιί^ηϋαϋδ &ιη1)0Γυιη ΓοΓοι&Ιί δβχυβ, 
ρ&Γβ8(|υβ δυηΐ ΙιΟΓυηι &οΙίοη68, ρ&πα ρρβπιία, ρ&τ 
θΟΓϋΟ) ά&αιη&ϋο. Νβ βηίαι ιηυΙίβΓ ίπαΙ)βοΐ11ίθΓθαι 
δβχυιη ο&ϋδίβοθΙυΓ. ΙβΙαά η&ιηςυβ ίη οαπηβ ββΐ ; &<! 
αηΐιη&ιη νβΓΟ ςυοά &11ΐηθΙ, ηίΐιίΐ νίΓΟ ίοαρ&Γβπι πυ- 
θία β§^ ροίβηϋαιη. Οαιιηάοςυίάθΐη ί^ϋοΓ ί6ΐηίη8θ «' βοΙοΜ. ηι, 12• ^^ 6οη. ι, 27. 8β ΑΡΡΕΝΟΙΧ ΟΡΕΑϋΗ 8. ΒΑ8ΙΜΙ ΜΑβΝΙ. 36 ρ&Η νίηβ άί^αϋαΐβ ΒΟΟβρβΓΟ υΐ πά ΟβΙ βία! ίιη&^- 
ηβιη, ρ&ΓΪ άί^ηϋαίθ νίχΊαΙβ ροΐίβηί, 1)οηοΓυιηςαθ 
ορβΓυιη θάυηί θρββίιηβη : ;3υ11&ςυθ βχουβ&ϋο ββΐ, 
βί ςυα ΐοτί3 οοΓροΗβ 1[η1)βεί1ΐ68 νίροβ οδίβηάαΐ. 
Ουαηςϋαιη θηίιη αΙ)8θΙυ1θ οαοΙΗυΒ άβΠοαΙίυβςυβ η&- 
ίυιη ββΐ, &1 ρΓοηυιη ρ&Γ&Ιυιηςυβ &(1 χηίββΓαϋοηβιη, 
αά ΙοΙβΓβηίί&ιη νίνίάϋΐη αο Ωπηυιη, ίη νί^ϋϋβ αοΓβ 
αβ οοηίβηΐυιη. ί*οη£;6βηίιη6ΐί&ιη Γβηηίηβυθ ββχυβ Ιιο- 
ηββϋ εΐυάίο, 1&1)0Π8 ίη8ΐ&η1ία αο 1οΐ6Γ&ηϋ& νίπίθοι 
βχοθάϋ. Αο ηαηςυ&ιη ί!&1 υ1 νίρ ρ&Γ'ώυβ χηοάίβ Γβ- 
χηίη» φςυβΙϋΓ, βίνβ ίη ^β^υη^^ νίΓΐυΙίβςαβ Γθΐίςυβ 
οαΐΐιι, 8ίνο ίη ΙαοΓ^αι&Γυιη βχαύβΓαηΙία, βίνβ ίη 
Γ&ϋοηίβ 1&1)0Γθ) βίνβ ίη ΙοβηβΩοβηϋβθ οορία. Υίάί ο^ο 
χηυΙίβΓβιη, οίαιη υΙγο, ({υ® υθυβ Γ&αιί]ί8θ ββββηΐ ρίο 
&β βαΐαΐαπ ΓυΗο 8υ1)ο]υο6η(6ΐη, αο ρ&υρθΓίϋυβ οο- 
οαΐίβ άίθίΓίϋυβηίθΐη, ίηνίΐαηιςυθ νίρυπι αο ηεβοίβη- 
Ιβιη, ηθβηοη άοζΏθβϋοοδ (ΙβπιβΓβηΙοπι. Ργο ίΠο ηαπι- 
ςηβ θΐ ίαιηίΐίη αυ^ωβηΐο, ηαΐοηιιηςαθ ίηοοίααιί- 
Ιαΐθ ΐ3Θηθβθ6ηϋβ ορθΓ& ρΓβΒ8ΐΑΐ)&1• 

23. Η&1)βΙ ϋαςυβ βΐ Γβαιίηα, ηίΐιίΐ νίΐΌ οιίηυβ, 
ίυπι ςυοά &(1 ίηι&^ίηβαι, ίαο) ςυοά &ά βίπιϋίΐυάίηβιη 
68( : ςυ&ηάο ηοη ίη Ιιοπιίηβ ςυί (ογιβ ραΓβΙ, ίά ββΐ 
ίη οοΓροΓθ, 8θά ίη ίηΙβΓηο αο ρπηοίραϋοη ΙιβΒΟ Ιυπι 
ϊηίοΙΠ^υηΙυΓ, Ιυπι οοη8ΐίΙαΙ& βύηί αο Γθβίάβηί. Ιά- 
ςαο αάθο ίη ο&υ8& ββΐ, υΐ βί ηοβ αά ηίΓΟβςυβ,ςιυαβί 
&ά υηιιπ), βοΓαιοηθαι ίηΐ6η(ί&αιυ8. Ε^υ8 νβΓΟ ρΓΟΓ- 
βυβ οοηιροβ βΓΟοίβΓβ ϋβηί^ηίΙ&Ιίβ βΐίρβηάίίβ, πιαίο- 
Γααι βυβίίηβηϋ®, οοιηπιυηίοηίθ, ίαιραΓίίΙίοηίβ, ηαα- 
Ιυβθ ΓΓαΙοΓηΦηυο αηιίοίϋβΒ, οάίί βοοΙοΓυαι αο νίΐίο- 
Γαιη ; αίςυο Ιιοο άβπιυηι,βί ρβοοαϋ Ιίϋίάίηυπι νίοΙοΓ 
βχβΙίΙθΗθ. Ηίηο βηίιη ίη θα ({υο Γ&Ιίοηβ ο&Γβηί 1)Γα• 
Ι&βςαο &ηίιη&ηΐ68 ίπιρβπαιη ρΓονβηϋ;. 

24. ΕΙ ρΓΧ5ίηί, ίηςαίΐ, Ββίίϋί. ΡαΚβ νβΓΟ ίΐη άί- 
0818, ςυίϋυβη&ηι ΓυΙαηιπι η Ι ρΓβθβίο) Ι)68ΐίί8, &ο υΜ 
1ΐΦ ηιίΐιί &ά8υηΙ ? ϋΐίςιιβ νοΓΟ ηββοίβ, 1)β8ϋ&8 ςυ» 
ηαπιΟΓϋπι οχοβάαηΐ οίΓοαιη Ιο ββββ, πιυΐίαπιςυθ 
β^α8η10(1ί ΙϋΛβπι ίη ίβ οίΓΟοπιίθρΡβ, βιο ίη 1β νοη&η 
οοηϋηυθ? Ρ&πν&ηθ 1>β8ΐ1& ιγα βΐ ίιίΓΟΓ, ουπι ίη 
οοΓάθ ο1)1&ΐΓ6ΐΙ| οπιηίςηβ ρ63υ8 ο&ηβ βχαοθΓΐ)&ΙυΓ αο 
βχβ8ΐααΙ? ΟοΙα8 αίςυο ίραυβ, ουιη ίη αηίαιο άοΗ- 
Ιββοϋ, αίςυβ ίηβίάίαβ ίηβίΓυϋ, ηοηηβ ϋβδίία νηΐρβ 
ΒΟθνίοΓ υΓ8&ηαβ ίηοίουΓαΙ)ί1ίθΓ? Οαί αυίβηι ίη]υΓία- 
Γηπ) ρΓΟοαοϋαΙβ ρποΒΟορβ ββΐ, ηοηηβ ραίαιη $οογ- 
ρίιιβ ? ΑΙ ςυί οίαηουΐαηι βχ ίηαίάϋδ υΙοίβοίΙυΓ,ηοηηθ 
νίρβΓα ΐΓυοΙοΓ ? Ουαοαηαηι 1)68ΐίαη) ίηΐυδ αηίαιο, βΐ 
ίη ηοϋίδ ίρδί ηοη αΐία^υδ, ςυαηάο βΐίαπι ςαΐ β1 ίβ- 
χηίηαΓααι 1ϋ)ί(1ίηβ ΰδΐυαηΐ, βςυί βυηΐ ίηβαηίβηΐβδ ? 
Εςηί βηίηι, ίηςαϋ, (ηνβηία ίη (€ΐίη%ηα$ [αοΐί $ηηί : 
ηηη5ςηί8(ΐηβ αά ηχονβηι ρνοχιτηί $ηί ΗίηηίώαηΙ <*. Ιη 
1)ΓυΙαΓυ[Ώ ηααιςυβ αηίπιαηϋυαι ίη(!ο1βπΐ8βη8υπΐ(]υθ 
936 8θ8β ςηίδ ΐΓαηβΙυΙϋ, ςυα ββ ϋΐ^ίάίηί αίςϋθ νίΐίο 
ηββθβδίΐυάίηβ άβνίηχίΐ. Μυΐΐβ ίΐαςυβ 8υηΙ ίη ηοΐ^ίβ 
56ΒϋβΒ, (]υί5υ8 βηίΙβΓβ υΐ ίαιρβήο ρρφδίδ. δί ςυίάβηι 
ίίθ ςυο ίοΗδ βυηΐ ρΓβθβίδ, ςυ® νβρο ίηΐυβ βυηΐ ίηι- 
ρβπο 1ίΙ)βΓα8, ίά ββΐ, ηοη πιαποίραΐαβ, βυΙχίίίΑδηυθ 
ΓθϋςυβΓίβ, ρβηβα αηίπιο ςαίά οεΓηβηϋϋυδ νίοίβΙ)βή8, 
ςαί ίβοηίβ ςυίάβχη οιηΐβθ αηίαιαηϋβ νίοΙοΓ θχδίεΐαδ, Α των αγαθών ?ργων Ιπ^δειζιν χα£ ουδεμία πάρα (τη - 
σίς έστι η1 προβαλλόμενη τυχ^ν τήν του σώματος 
άσθένειαν. ΕΙ γαρ χαΐ άπλως άπαλον έπεφύχει, άλλα 
ίτοιμον εις συμπάΟειαν ευτονον εΙς καρτερίαν, σύν- 
τονον έν άγρυπνίαις. 'Γπεραίρει γαρ πολύ καΐ τήν 
άνδρείαν φύσιν ή του θήλεος περί το ένστατιχόν του 
χαλοΰ και καρτερικών* κα^ ουκ &ν ποτέ έξισωθε^η 
άνήρ γυναικί, ί} περί τι^ν της νηστείας και της άλ- 
λης αρετής ασκησιν, ή τ6 έν δάκρυσι δαψιλίς, ή τ6 
έν προσευχαΤς φιλ^πονον, ^ τ6 έν εύποίαις &φθονον. 
ΕΤδον έγώ γυναίκα λάθρα του ανδρός ύφαιρουμένην τά 
της οΙκίας χρειώδη, κλοπήν επαινετή ν καΐ σωτη- 
ρ (αν, καΐ πένησιν αυτά έν τφ λεληΟ^τι δ ιαν εμούσαν, 
καΐ άκοντα κα^ άγνοουντα τόν ίίνδρα καΐ τους οι- 
κείους ευεργετούσαν υπίρ γάρ εκείνου, καΐ της του 

|ν οΓκου αυξήσεως, και της των τέκνων διαμονής ίδρα 
τήν εύποιίαν. 23. Έχει τοίνυν και ιλ θήλυ, ούχ ήττον του ά^^ε- 
νος, καΐ τό κ»τ* εικόνα, ναι τό καΟ' όμοίωσιν* επειδή 
μή έν τψ Ιζωθεν φαινομένφ άνΟρώπφ, ήτοι τφ σώ- 
ματι, άλλ' έν τφ Ισωθεν καΐ κυριωτέρφ ταΰτα καΐ 
επιθεωρείται και έπισυνίσταται * και διά τούτο καΐ 
ήμκΤς, ώς προς ενα , προς αμφότερους ποιούμεθα 
τήν διάλεξιν. Τοΰνο δΐ περιέσται σοι πάντως, δια 
της χρηστότητος, της ανεξικακίας, τής κοινωνίας, 
τής μισοπονηρίας, και του κρατεΐν των παθών της 
αμαρτίας* εντεύθεν γάρ ακολουθεί και τό &ρχειν των 
άλογων. 24. ΚαΙ άρχέτωσαν, φησιν , τών θηρίων. Τάχα 
ούν έρεΐς* Και ποίων μέλλω θ^ρίο)^^ ^ΡΧ&ιν ; χαΐ 
που μοι ταΰτα πάρεισιν ; ΆγνοεΤς δΐ άρα, δ'τι μυρία 
θηρία περί σΐ, καΐ πολύν τοιούτον δ'χλον εν σεοκυτψ 
περιφέρεις, κΐι έντος σου διατρίβει διηνεκώς ; Μι- 

. κρβν θηρίο"^ εστίν 6 θυμός, όπ6τε ύλσκτεΤ τ^ καρδίι^Ε 
κα? χε"ίρον παΐτ^,ός κυνός άγραίνεται ; 6 δόλος δΐ, 
δ'ταν τ^ ψυχή εμφωλεύει, χ«1 τάς έπιβουλάς καταρ- 
τύτ\, ού θηριον αλώπεκος άγριώτερον χαΐ άρκτου δύσ- 
η μερέστερον ; 6 δι δξύς εΙς ίίβριν, οδ σκορπ(ος &ν- 
τικρυς ; ό δΐ λάθρα αμυνόμενος, ουκ έχίδνης χαλε- 
πώτερος ; ΠοΤον θηρίον ούκ ένδον και έν Ιαυτοΐς όπο- 
τρέφομεν, έπεί καΐ 6 θηλυμανής, ίππος έστιν έπι- 
μαινόμενος ; "Ιππνι γάρ, φησι, θηλυμανεΤς έγενήθη* 

σαν • ϊκαστος ΙπΙ τήν γυναίκα του πλησίον αύτοΰ 
έχρεμέτιζε. Μετέθηκε γάρ Ιαυτόν έπι τήν τών άλογων 
φύσιν, διά τό πάθος ώ προσωκειώθη. ΗοΛλά τοίνυν 
θηρία έν ήμΤν, ών άγωνίζου δρχειν. Ει γάρ τών Ιξω 
μεν άρχεις θηρίων, τά δΐ Ινδον άβασίλευτα, εΓτουν 
ανυπότακτα καταλείψεις , σκόπει, τί τοις όρώσί σε 
δόξεις λέοντος μίν άλογου ζώου κρατών καΐ κατα- 
φρονών αύτοΰ τοΰ βρυχήματος , τοΰ δΐ περί τήν 
καρδίαν θυμοΰ ήττώμενος* και πρίων μΙν τους οδόν- 
τας, φωνήν δΐ άναρθρον πολλάκις, ύπό τής κατα- 
σχούσης μανίας, άφιείς* τυχόν δε και χεΤρας έχτεί- " ^βΓβ^1. V, 8. 37 ΟΒ Η0ΜΙΝΙ3 8ΤΒϋ(πυΚΑ ΟϋΑΤΙΟ II. 88 

νων »1ς τήν το\> ιηρκστΰτοςβμυναν. "Άρα ο& ιιαντ^ς Α ίι» νβΓΟ 8ΐ]θθαιη1)&8 ; &ο ςαίάθΒΐ βΐηάβαβ ά6ηϋΙ)υ8, 
αρχομένου μίν, βύβκτοΰντος δΐ, άθλιώτερος έντευθΕν ηβο γλγο ίοαρβάΐΙαίΏ νοοθΐη βΐ ίηάίβΐίηοΐβιη Λιγογθ 
κ«1 κατβγελαστίτερος, δ'τι δρχβι μάλλον σου 6 θυ- οοΓΓβρίϋβ βχηίϋαβ ; ΓοΓβ αυΐεοα βΐίαιη ιηβηυβ αά υΐ- 
μλς , τόν λογισμών παρωσάμενος , χαΐ τήν δυνβ- ϋοηβχη θ^ϋ8 ςαι βίαΙ; β νίοίηο βχίβηάβιβ. Νυηςυίά 
στείαν της ψυχής παραλαβών, δγει σε δ'που τύχοι ηοη ςυονίβ βυάίΐο, ουί θ&ηθ ηΐβ 1ιαΙ)ββηΙ πίθηϋβ 
ι'σα καΐ 5έσμιον, δν δρχοντα πάντων κατέστησεν 6 Γβϋοηββ, ίηάβ πιίββΓβΙ)ί1ίορ 68 &β άβηίΙίοϋΙοβίοΓ, 
Θε4ς ; «ϊ^ο^^ ϊγ» ι^^β^β ίιηρθπο ρρβιηϋ, ΒϋΙ)ΐηοία ΓΒΐίοηο, 

&ΓΓβρ(ο<ιαθ &ηίαιί άοιηίη&Ια, αο ςΰ&βί νίηοίαιη ςυο 1ϋ)υθΓίί ίΓ&Ιιϋ, ουί Οβαβ υαίνθΓ80Γυιη οοηοοΒβϋ ίιη- 

ρβηααα ? 

25 . Άλλα συ μίν φύλαττε τό δοθΐν αξίωμα • 25. ΕηίιηνθΡΟ,Ιϋ ςυίάβιη ββΓνα οοηοβββαιη άί^ηί- 

αρχω^ έκτίσβης, δρχων παθών. Άρχε θηρίων, δρχε ΙβΙβηο.Ρήαοβρβ 0ΓθΕ*α8 Θ8 : ςυί νϋϋβ ίιηρβηορΓίβ- 

ερπετών, δρχε πετεινών. Μή μετεωρίζου τοις λογι- 818 αο 8δΓοοΙίΙ>ϋ8. ΕβΙο 1)β8ΐϋ8,β8(ο 8βΓρβηϋ1)ϋ8,θ8ΐο 

σμοΤς, μή κουφός 2σο τ^ διανοί(? καΐ άστατος• δίρχειν νο1βιϋ1ίΙ)ϋ8 ρΓ«8β8. ΝοΗ αηίιηο βχΙοΙΗ. ΝοΗ ββββ 

γαρ εκρίθης πτηνών, ούχ όμοιουσθαι πτηνού. Μή ιηβηΐβ 1θνί8 ΑΟ ίη8ΐ&1)ί1ί8. Οοηβϋΐαΐϋΐη ΙίΜ θ8( υΐ 

οΰν τυφωθ^ς , μή άπεραβ^ς , μή μ»ίζω φρονήστρ.ς Β ρΓδΒβίβ νο1ϋθη1)ϋ8, ηοη ϋΐ νο1ϋθπΙ)ϋ8 δίιηίΠ8 818. 

της άνθρωπίνης καΐ γηίνης φύσεως* μή δπερφυσώ ΝοΓι ίΐβςυβ 8ϋρβΓΐ)ίβι ίηΟβπ, ηοΗ αΐϋοβ β£ΓθΓη, ηβ 

έπαινούμενος , μή δόξαζε σεαυτόν, μηδΐ μεγάλυνε ςααπι ρΓΟ Ιΐϋπιαηίΐ ΙβΓΡβηβίΐυβ ίη(1ο1θΠΐ8^υ8 8βρίίΐ8. 

τα σά, Ινα μή μετά τών πτηνών λογισθ^ς, επίσης Νβ βχΐΓΛ πιοάϋπι Γ&8ΐυ 1ηπΐβα8 Ιβυ(ϋΙ)ϋ8 &006ρ1ΐ8. 

Ικείνοις Ιπαιρίμενος, καί τξδε κάκεΤσε τζ πτήσει ΝοΗ 1θίρ8υπι ΙαυάαΓθ, ηβο πιοβηίβοβ Ιπα βίΤθΓΤβ,ηβ 

περιφερόμενος. Άρχε τών Ιν σο\ λογισμών, Ινα γέντ[ϊ ουπι νο1ϋθΓί1)υβ οοωραΙβΓίθ, ςηί ραπ ϋϋβ ταϋοηβ 

αρτίΛ^ τών όντων πάντων ο(>τως ή κατά τών ζώων δε- &ϋο11&Π8, ιιίςυβ Ιιυο βο ίΠαο νοίλία οΪΓουιηΓθΓαΓίβ. 

δομένη αρχή ^υθμίζει ήμας προς τδ ημών αυτών &ρ- Τϋί8 ίρ8β ρΓδΒ8ί8 ΓαΙίοηί1)υ8, υ1 ΓβΓυαι οιηηίϋΐη 

χειν. Άτοπον γλρ Ιστι βασιλευιίμενον οΓκοι, εθνών ρΓθ868 βΓΩοί&πβ. Εαπ) ίη ιηοάυπι οοηο688& ηοΙ)ί8 

αοχειν καΐ ^ο ετέρας κρατούμενον εΓσω εξουσίας, &άνβΓ8υ8 πιυΙ&8 &ηίοααηΐ68 ίπιροπϋ νίβ,υΐ ηο8 {ρ808 

δη μοσί^ πόλεως εΤναι προστάτην. Χρή δε τά οΙκεΐα ίιηρβΓίο Γβ^αιηυ8θοηιροηϋ.Αΐ)8υΓάϋπι ηβπιςϋθβ8ί, 

πρώτον καλώς διαΟέμενον , και τά ϊνδβν εύταξί^ αΐ ςυί ρβηθ8 δβίρβυπι ίηιρβπο ρΓθπιβίϋΓ, ^βηϋΙ>Ό8 

κοσμήσαντα, ούτω τών έκτος και δθνείων προσλαμ- ίπιρθΓίο ρΓββίΙ; ςυίςϋβ 1α1ϋ8 αηίηιο αΐΐβπ βΐΐ πΐ8η- 

βάνειν τήν έπιστασίαν • έπεί περιστραφήσεται παρά οίραΐϋδ ροίβηίί®, ρυΙ>Ηοβ υΛί ρ&ίΓοηυηι α^ορβ. 

τών αρχομένων 6 λίγος , δ'τι Ίατρϊ, θεράπευσον Ρογγο ορ6Γ89 ρΓβϋυιη β8ΐ υΐ (Ιοδαίδρηιηυιηορϋαιβ 

σεαυτίν. Αοιπδν εαυτούς θεραπευσαι πρώτον σπου- β βίαΐααί, ςυί βΟΓΟίη ςυ89 Γοπβ 8ϋη1 βΐ βχΐΓ&ηβΟΓαΐη 

δχσωμεν. Ουδείς γάρ δ'τι μή έθήρασε λέοντα κατ- ΛδδπιηρΙαΓίιβ^θδΙρΓβϊΙβΙίοηίδΠΐϋηαβ.ΑΗοςυϋηΙααιη 

εμέμφθη ποτέ• εΐ δΐ μή Ικράτησε το\} θυμού, έν- νβΓίβΙαΓ οαρυΐ α 8ϋ1)άίϋ8 (ΐϋοά ϋα άίοΙϋΒΐ ββ^ : Μβ• 

επαίχθη παρά πβντίς- ώς δ μίν μή δυνηθείς αγρίων (ίί^ί, ίοτα <«ι>5!4ίη >•.ΚβΗςαϋΐη ββΐ, οϋρβί ηο8 ρη- 

περιγενέσθαι θηρίων, ουπω μέμψεως ρίξιος • δ δΐ του πιυπι οαταΓΟ θΐυάβαιηυδ. Νοηαα βηίπι ςϋοά Ιβοηθίη 

ένοχλουντος πάθους κρατησαι ήτονηκώς, δπδ κατά- νβηΛίυ ηοη οβρβπΐ ϋηίΐυατη ΓβρΓθΙίθηάαΙυΓ ; ηίβί 

γνώσιν πάντως• δι«4τι εκείνο μεν ού συμβάλλεται τψ νβρο ςαίδ ΐΓ» οοιημοβ £&οΙα8 ΓυοπΙ, οΐ) οιηηίΙ)υ3 

ττς λογικής άξιωθέντι άρχης, τοΰτο δΐ άναγκαϊον 1ϋάίΙ)Γίο ΙιαΙοβΙυΓ.ΟαβΛ 18 ςυίάοπι ςυί ίβΓββ 1)β8ΐί88 

κα2 δφειλ<$μενον. Ό δΐ οίκονομήσας ταύτα γρ&φηναι άοιη&Γβ ΐιοςίΗνβΓϋ,Ιι&υά (Ιυιη ^ί§;ηυθ νίΙυρβΓίο Θ8ΐ; 

Κύριος, 6 και τήν μικράν ημών κα2 άτΑενη γλώσ#αν ^" ςαί αυίοιη νίηΐ^αβ Γγ&οΙϊογ ΓυβΓίΙ, ςα&ιη υΐ ιηοΐβδίβ 

παρασκευάσας μέχρι τοσούτου ύμΰ» 'ίθμιλήσαι, 6 διά ίιίςΓαβηΙθβ αίΤβοΙυδ νίΐίαςυο άοπιυβπΙ, (Ι&πιη&ϋοηί 

της ασθενούς 1>μών "(ιανόίας )ιβ^ους υμίν θησαυ• ρΓΟΓβυβ οΙ)ηοχίυ8 ΓυβπΙ. 1(]οίΓθθ ηίιηίΓΐιιη ςυοά 

ρο\κ έν τοίις βραχέσι άποσκιάσμασι της αληθείας ϋΐυά ηίΙιΠ οοηάυβϋ βί, ςυί Γ&ϋοηίβ ρπηοίραΐα άο• 

Ιγκατασπείρας, δφη 6μΐν διά τών μικρών τά μεγάλα, ηαΐυδ δίΐ, ίδΐυά νβΓΟ ηβοβθδ&Γΐυιη αο ά6ΐ)ϋυπι δϋ. 

διά τών ολίγων σπερμάτων τδ τέλειον της γνώσεως* Οοιηίηαβ ρθΓΓθ,ου3υ8 ΙιίΒΟ ρρονίάβηϋα δοήρία βηηΐ 

καΐ ήμΤν μΙν τής προαιρέσεως τδν μισθδν εντελή, ^^ αο οοηδίΗο ; ςυί οΙ οοηοβδθίΐ υ( ιηοάίοα αίςυβ άβΜ- 

6μΤν δΐ της άπολαύσεως τών θείων λύγων καρπδν Ιίδ Ιίη^υα ηοβίΓα Ιιοθο νοϋίδ ΙοςαβΓθΙϋΓ,ςυίςυβ αάθο 

πεπληρωμένον* δ'τι αύτφ ή δύξα και τδ κράτος εΙς ΐηΟπΏ» ηιβηΐίδ ηοβίΓβ ορβπα ίη^οηΐβδ νοΙ)!8 ΙΙιβ- 

τους αΙώνας τών αΙώνων. Αμήν. βαυΓΟδ, (βηυΙ νβπίαΐίβ αάυαιΙ)Γαϋοηθ, ςαονίδ ιηοάο 

ίηδρβΓδϋ, ίρββ νοΙ)ί8 6Χ ραΐΎίδ ιηα^ηα, βχ ραυοίβ 8Θΐηίηϋ)α8 ροΗβοΙαπι βοίθπϋααι ΐΓί1)υα1 : αο Ιυπι ηοΜδ 

6^α8 νοίαηίαΐίδ ουαιυΐαίιιαι ρΓΦβΙβΙρΓβθΟίίυπι, Ιαιη νοϋίδ ΓΓυθηάοΓυπι (ΙίνίηοΓϋαι ββΓοιοηυαι ρίοηαιη Γρα- 

οίαιη. Ιρ3ΐ ι^ίοπα βΙ ίπιρθηυηι ίη δφοαία 8»οα1θΓυπι. Αιηβη. 

Του αύτου περί της άνθρωπου κατασκευής, ΜΙ Ε)ίαά€κη^ άβ ΚοτηίηΗ Λΐηΐΰίηνα 

ΑΟΓΟΣ β'. ΟΚΑΤΙΟ II. 

Ό μΙν σοφδς Σολομών , ουκ έν πειθοΤς σοφίας βαρίοηβ ϋΐθ δαίοιηοη,ηοη Ιιυιηαηχ δαρίοηΐίφ νβΓ- 

άνθρωπίνης λύγοις , άλλ' έν διδακτούς Πνεύματος 1)18 αά δυαάθηάυιη οοιηροδϋΐδ, δβά (ΙοοΙπηα βαη- 

άγίου σοφισθείς, έν τοΤς άρτίως ήμΤν άνεγνωσμένοις οϋ βρίπΐυδ βΓϋάϋυδ, ίη ΙιΙδ ςυ® ραυίο αηίοα ηοΜβ 

άποσεμνύνων τδν ανθρωπον , έέύα λέγων ' Μέγα ΙθοΙα βαηΐ Ιιοαιίηβοι άθίααάαηδ αο οίο^ίο 06ΐθ5Γ&η8; 

&ν6ρωπος , καΐ τίμιον άτήρ ελεήμων. Έγώ δΐ 6χο1&ιηαΙ)α1, Ιία^ηα,ίηςυίθηδ, γ^ι Μ/ Α^ίιηο, «Ι ρΓ^ίο- 

*•• Ι-αο. IV, 43. 39 ΑΡΡΕΝΟΙΧ ΟΡΕΚΌΜ 8. ΒΑδΙίΠ ΜΑΟΝΙ. 40 $ηίη νντ ηιχεβΗοοη '^.Ε^ο αΌΐβιη βΐιιΐΐβ ιηβουιη ίρββ Α μ<χτα{ως χατ' Ιμαυτόν λογισάμκνος, α τ» βΤχον έν Γβρυί&ηβ, Ιυιη ςυ® ιηίΐιί αηίιηυβ ΐ3υ^((6Γβ1>&1, Ιυιη 
ςυ» θχ 8οηρ(υΓ& άβ Ιιοιηίηβ (ΙίάΙοθΓ&ιη ; ρΐαηβ άα- 
Ι)ϋα1}&ιη, ςυί ίΐΑ( ίη Ιιοιηο γ68 ιοβ^ηα βϋ, ηαοΗ&Ιβ 
βοίϋοθΐ &ηίηΐ8ΐ,ίηηυιη6Γ&1)ί1ίΙ)υ8ςυ6 οΙ)ηολίυιη ρβΓ. 
1υΓΐ)&Ιίοηίΐ3υ8, αίςυβ &1) ΟΓΐυ η&ϋνϋ&Ιίβ βιά ββηίοιη 
υβςυβ αιαΙοΓυαι ςυ® ηυαιβΓυιη βχοβά&αΐ οχαιηβη 
βχ&ηΐΐαηβ ; άβ ςυο βϋπρίυιη ββΐ : Ώοηινηβ^ (ΐΜχά αΐ 
Κοτηο, ςπια ίπηοίαΐ^ϋ βι '* ? Δο ςυίϋθΐη Ρβαίσιίθία 
Ιιοιηίηβιη άββρίοϋι υΐ νίΐθ &αίιη&]. Ρ&Γοβιηί&θΙβΒ νβΐΌ 
ιιΐ ιηα^αυπα ςαίά Ηοιηίηθίη ρΓββάίο&Ιβ^θΟ'θΓΐ.ΥβΓυιη 
ςυίάςυίά ίβΐυά (1υΙ)ϋ ββΐ πιίΐιί βοΐνίΐ ςυβ ΙθοΙα ββΐ 
^οιηίηίβ ΟΓΐυβ ρΓΟΟΓβαϋοηίβςηβ ΙιίβΙοΓία.Αυάίνίιηαβ 
βηίιη ααοάο ςαοά Οβυβ ραΙνβΓβιη άθ 16γγ& βυιηρβθ- τ^ έμαυτου ξιανοί^, χαΐ α παρά της Γραφής δεδι• 
δαγμδ'νος ημην π•ρι του άνθρωπου , αυτός μίν 
διηπ($ρουν, ότι πώς μέγα άνθρωπος , το έπίκηρον 
ζώον, τό μυρίοις πάθ&σιν ύποχβίμενον, τό έκ γκνβ- 
τής εΙς γήρας μυρίων χακών έσμόν εξαντλούν, πβρί 
ου εΓρηται * Κύριε, τί έστιν άνθρωπος, ότι έγνώ- 
σθης αύτφ; χαΐ ό μίν Ψαλμφδός καταφρονεί ώς 
ευτελούς του ζώου, χαΐ ή Παροιμία άποσεμνύνει ώς 
μέγα τι τον άνθρωπον. Άλλα μοι τήν τοιαύτην δια- 
πόρησιν Ιλυσεν ή Ιστορία της γενέσεως του άνθρω- 
που άναγνωσΟεΤσα. Ήχούομεν γαρ νυν ότι θεός Ιλαβε 
χουν άπο της γης , χαΐ ?πλασε τόν άνθρωπον . 
Ευρον τοίνυν έγώ έχ του (3ήματος τούτου αμφότερα, 
ό'τι ούδεν άνθρωπος , καΐ μέγα άνθρωπος , 'Εάν Γϋ, αίςυο Ιιοιηίηθπι ίθΓΐη&πΙ.Ουο βχ υθγΙϊο &ο βοη- 

Ιθηΐια, υίΓυαιςυβ Βοίϋοβΐ ίηνβηί,Ιαιη ηίΚιϋ βδβο Ιιο- |^ προς τήν φύσιν μόνον άποβλέψ^^ς, τό μηδίν, χαΐ του 
ιηίαοιη,Ιυαι ιη&^ηυαι ςυίά οβββ.Αά βοίαιη η&ΙοΓ&ιη μηδενός άξιος * έάν δΐ προς τήν τιμήν ήν έτιμτίθηι 
81 ΓββρθΧθΓΐΒ,ηϋιίΙ Θ8ΐ Ιιοαιο,ηυ11ίυ8ςυβ ρρβίϋ : 8ίη μέγα ό άνθρωπος. λοίβιη &ά ΙιοηοΓβιη ()υ6ΐη αάβρίυβ ββΐ,ιη&^ηυαι ςαίά 
Ιιοιηο 68ΐ. 

Ι.Ουβιη ί11υαι?€οιηροη6 Ιιοιηίηίβ ΟΓίαοα,οααηίυιιι- 
ςιΐθ αΗ&Γυαι ΓβΓυιη. ΟίχίΙ Οβυδ, ¥ίαΙ Ιηχ, οί (αεία 
αΐ Ιηχ ^^,Ρίαί (ίηηαηι^ίαηι ; ιηα^η&ςυβ οωΐί ΓϋΙ)Γί- 
ΟΛ άβδυρβΓ ηοΙ)ί8 βχίβηία ββΐ, βοΐο ν6Γΐ)0 βίΤοοΙα : 
βΙθΙΙφ, 8ο1, Ιυηα ; Οϋοοίαςυβ &1ί&,| Ιαπα ςυ» οεϋΐο 
06ΓηίΐΏυ8,ίυαι ςυβ ιηβηΐβ οοιηρΐ6θϋιηυΓ,ν6Γΐ)θ ηα- 
οία 8υηΙ υΐ β886η1. Μ&γθ, θΙ ΙβΓΓα, εΐ ηυαηΙϋΒ ίη 618 
ΟΓΟ&Ιυβ βδΐιαηΐαι&ΐίυαι οιηηίιιιοά&ξ6η6Γ&,8ΐίΓρίυιη 
.(ϋνβΓββ ΥΑΓί^ςυβ δροοίβδ ; βυηοΐα ρΓΦΟβρΙο εοικίϋα 
βοαΙ.ΗοΐΏΟ &αΐ6ΐη ηοη ϋθΐη.Ηαυά οηίιιι άίοΐυπι 68ΐ, 
ΡίαΙ Ιιοιηο, νβΐυϋ Ρίαί βηηαπίβηίητη; νβΓυοι &αιρ1ίυ8 1. ΙΙοίαν ταύτην ; Σύγχρινον άνθρωπου γένεσιν, 
και των ά'λλων απάντων*. ΕΤπεν ό θεός • Γενηθήτω 
φως, χα? έγένετο φως • γενηΟτζτω στερέωμα, καΐ ό 
μέγας ουρανός άνωθεν ήμΤν όπερτέταται , (^ήματι 
θεού γενόμενος • αστέρες καΐ ήλιος χαΐ σελήνη, χαΐ 
τ* άλλα όσα θεωρού μεν όφθαλμψ, και ό'σα νψ χατα- 
λαμβάνομεν, ρήααχι εσχε τό εΤναι. θάλασσα καΐ γη, 
και ή έν αύνοΤς διακόσμησις, ζώων γένη παντοδαπά, 
φυτών διάφοροι ποικιλίαι, πάντα προστάγματι γέ- 
γονεν. "Ανθρωπος δΐ ούχ οΐίτως. Ου γάρ ελέχθη (α), 
Γενηθήτω άνθρωπος , ώς Γενηθήτω στερέωμα αΐίςυίά ία Ιιοπιίηβ νίάβδ, ςυβηι ίη Ιυοβ, ςυαιη ίη Ο άλλα πλεΐόν τι όρ^ς έν τφ άνθρώπψ όπίρ φως , οωίο,ςιι&ιη (η ]υ[ΏίηαπΙ)υ8.ΡΓ»8(&Ιοπ)ηί1)υ8 Ιιοηαί- 
ηί3 ρΓΟΟΓβαΙίο. Αον^ρϋ βηίηι, ίηςυΙΙ, ϋβη$ ρυΐνβνβτη 
άβ ίεττα^ βί [οηπανϋ Ηοτηίηβτη *•*. Μβηυ ρΓορπΒ (Ιί- 
^ηαΙυΓ οοΓρυβ ηοβίΓαπι (οΓΐηβΓβ. Νοη ιιη^βΐυβ Γογ- 
ηααηάο αιίηίδίΓανϋ. Νοη νβΐυΐ οίεηοΐαβ, βροηΐο 1ιυ- 
ιηυ8 Ιιοιηίηβζη ρΓο1υ1ί(.Νοη &άηιίηίδΐΓί8ρο(69ΐ&ϋΙ)υ8 
Ιιοο υΐ ϋΐυάνβ Γ&εβΓβηΙ ρΓ960βρ11;θβά πι&ηυ 8υ& ορυβ 
β1&ΐ30Γα1, βυπιρίο β Ιογγη ρυΙν6Γ6. ΙΙϋΙ οουΐοδ &ά ίά 
(|ηο(1 αοοβρίυπι ββΐ αάνβΓίεΗδ, πίθπίο άίοΙυΓϋδ ββ, 
^Η^ά €$1 1ιοτηο? υΐ)ί &ι:1οηι &(] ΓοπΏΒηΐβπι, 63υ8ςυβ 
ίρ8ΐυ8 ΓαΙ)πο&ιη πιβηϋδ οοηδίάβΓ&Γιοηβαι &(]]θ0Ρη8, 
πιυΙ&Ια ΓϋΓβυδ ββ η ΙβηΙί α, Μπ^ηηίη €$ί Αοηιο,ρΓοηυη- 
ϋ&νβΓί8;α]ΙβΓϋηη ρρορίβρ πι&ΙβΓίαιη βχ ςυα Γ&1)Γβ• 
ί&οΐυβ βδΐ,υΐ ςαφ βυα ίρ8& ηβΙοΓα ηίΐιίΐί ΓερυίβΙυΓ; όπΙο ούρανόν, ύπίρ φωστήρας • όπίρ πάντα ή άν- 
θρωπου γε'νβσις• 'Έλαβε γάρ, φησιν , ό θεός χουν 
άπό της γης, :•αι Ιπλασε τόν άνθρωπον. Κχτ- 
αξιοΤ Ιδί^ Χ^^Ρ- διαπλάσαι τό ήμέτερον σώμα. Ούχ 
άγγελος όπηρετήσατο ε*ς τήν πλάσιν • ούχ ή γη 
αυτομάτως ώσπρο τους τέττιγας ημάς έξέβρασεν • 
ούκ εΤπε τόδε κχί τόδε ποιήσαι λειτουργιχαΐς δυνά- 
μεσιν άλλ* Ιδίς^ χε^Ρ^ φιλοτεχνεί, χουν λαβών άπό 
της γης. *Όταν μίν προς τό ληφθέν άπίδ^ς, εΐκότως 
έρεΤς • Τί έστιν άνθρωπος • όταν 51 τόν πλάββντα, 
και τήν τούτου αύτουργίαν κατανόησες, πάλιν μιτα• 
βαλών άποφήν^ ένδια^έτως , ότι Μέγα άνθρωπος • 
τό μΙν, διά τήν δλην έξ ής κατεσκεύασται, ώς ουδέν 
τι κατά τήν Ιδίαν φύσιν λογιζομε'νην • τό δΐ, διά ΕΐΙβΓυπι1ιοηοπ8 0Βυ8α(ϊυο(1οηαΙϋ8 68ί;338 ςυίρρβ β τήν τιμήν ήν τετίμηται, ώς μέγα έν αληθείς, διά ΓονεΓα ΐΏ&^ηιιΐΏ ςυΐά βχβίβίαΐ,βο ςυοά αά ίποίθ^ίηβαι βί 
8(1 8ίπιί1ίΙυ(]ίηοπι. Εί 8ίΐηιρ8ίΙ ϋ€η$ ρηΙνβΓβτη. ^\10' 
τηοάο ί5ί ίη 8υρβηοπΙ)υ8, Εΐ (βοϋ Οειιε Ηοπιχη^ηι αά 
ίτηαρίηβτη $ηαιη '>.Ηοπιίηίδ ρΓΟΟΓβαΙΙο ]απι ίη βυρβ- 
Π0ΓίΙ)αδ ΐΓ&(]ί1&; Ιιίο αυΐβιη τυρβοδ α ρπηοίρίο, αο 
81 ηίΐιίίαιη άθ Ιιοαιίηίδ ΓοΓΖΏ&ϋοηβ (Ιίάίοίδββηιυδ, 
ηαΓΓ&Ιίοηβπι ίηδίϋυΐϋ. Ει $ητηρ$α ϋβηί ρηΐνβτβίη άβ 
ί6ΓΓα, 6( [οντηανϋ Κοκηίηβηχ,^ιχοά δί ςυίίίβπι (ϋχβΓβ, τό κατ* εΓχόνα καί καθ' όμοίωσιν , κρινομένην . 
Και ^λαβεν ό θεός χουν. Πώς έκεΧ μΙν έν τοις 
κατόπιν . Και έποίησεν ό θεός τόν άνθρωπον κβτ' 
ε'κόνα αύτου, ενταύθα δΐ άνωθεν πάλιν άνθρωπου 
γένεσις Ιστορείται , ώς μήπω μηδίν περί τής του 
άνθρωπου διαπλάσεως δεδιδαγμένων ημών ; Λέγει 
γάρ • Και έ'λαβεν ό θεός χουν άπό της γης, και 
έπλασε τόν άνθρωπον . Ε? δέ τίνες εφασαν , τό *7 Ργου. XX, 6. " Ρβαΐ. αχυι, 3. »• Οοηεβ. ι, 3, β. *«> Οοηβδ. π, 6, •» Οοηβδ. ι, 27. (α) "Σλέχθμ. Μ•., ιΤπε. 41 ΟΕ Η0ΜΙΝΙ8 8ΤΚϋΟΤϋΗΑ ΟΗΑΤΙΟ II. 41 μλν ίπλασ&ν, Ιπΐ τοΐ> σώματος ί\ρΨ^(ήαι• τΐ ^\ /^ ϊΙΙνίά φιΐά^ϊη [ΌπηανίΙ^άβ οοΓ^οτβ άλοίηχη 699^ : ί^ηοά ΐπο(ησ«ν, έπΙ της ψυχήί' χ*^ ί'<ιως ούκ ?ξω της 
αληθείας δ λ(5γος. "Οπου μεν γάρ ε^ρητβι, Κα» 
έπο(τ,σ«ν δ θεός τον ανθρωπον, λέγει, χ«τ' είχ^να 
θ*οΰ έποίησεν αύτ(5ν• ίπου δΐ λοιπόν περί της 
σωματικής ημών υποστάσεως χα^ της πλάσεως 
διηγεΤται, τλ ίπλασεν λέγει. Διαφοράν δΐ ποιήσεως 
κχι πλέσεως χαι 6 Ψαλμψδός έδίδβξεν, ε^πών Αΐ 
χειρές σου εποίησαν μκ παΐ Ιπλασάν με* εποίη- 
σαν τον εσω ανθρωπον, Ιπλασαν τδν Ιξω* χα^ 
γαρ πρέπει ή μίν πλάσις πηλψ, ή δΐ ποίησις τψ 
χατ* ειχ(5ν«• ώστε έπλάσθη μίν ή σαρξ , έποιήΟη 
δε ή ψ'-^χή• "Ανω τοί•.\Λ Ιπι ψυχής υποστάσεως, νυν 
περί της του σώματος διαπλάσεως ήμΤν διαλέγεται. 
Έχε χτΧ τούτον τον λόγον. Τίς δΐ ο^^τος; Ότι τλ νβΓο βΰΗ, άα αηιτη& ; 1ιαυ(1 ΓοΚβ & τθγο ββηΙβηΙΙα 
ΙίΦΟ &1)ίβΓϋ. Ναπι υΙ)ί (ϋοίηιη ββΐ, Β( (βοιΐ Ώβη$ Κο- 
ηιιη&τη^ βηΙχϋΙυΓ, αά Ώβί ίτηορίπύτη (βοϋ ίΙΙητη : λϊ 
χι\Λ ηοΙ)ί8 οορροπβ Γ&1)Γΐο&αι η&ΓΓ&ίαο8αΙ)9ΐ&ηΗ&ιηι 
(ΟΓτηανίΙ (ΙίοίΙ. Ρογγο (ϋβοηαιβη 6^υ& ςυοά ββί Γ&οβ- 
ΓΡ, βΐ ςυοά ΓοηηιΐΓβ, άοβυϋ ηο8 βί ΡΝΐ1ιηί8(& άί- 
οβη8 : Μαη\ί$ Ιηχ [ύίχτηηί τμ, βί (οττηανβτηηί τηβ *'. 
Ρβάί ίηίβποΓβίη Ιιοτηίηβιη ; [Όηηανίί βυπι ςυί Γοηβ 
68ΐ. Α ο 8&ηθ ΙιιΙο ςυίάβιη ίοπη&Η Γοονβαϋ ; βθΗ 
νβΓΟ, θί (ΐυο(] βδΐ &(] ίΐίΐ&^αβπι. Οα&ιηοΙ)Γβιη οαγο 
ςυίάβιη ίοπηαΐα 08ΐ ; Γ&ο(υ8 νβρο &αίαια8. Οαιη ϋ&• 
ςηβ 8υρ6ηυ8 άο αηίιηί 8αΙ)8ΐ&ηΙί& (ΙΐχιββΡί, άβ οογ- 
ροπ8 ηυηο Γοπη&ϋοηβ ηο1)ί8 (1ίδ86Γϋ. Ουία Ιιααο 
(]υο(ΐυθ 1ι&1>β 86ηίθη1ί&πι. Ουβη&πα νβΓ0β8ΐΠ1&? μ£ν έν χεγαλαίφ λέγεται* τα δΐ κατά τον τρόπον, ρ Νβηαρθ ρ&ΓΐίΐΏ βυοαιη&ΙίΓη άίοβΓβ 8οπρ1υΓ&ιη; ρ&ρ- χαΟ' δν Ικαστον γέγονεν, ήμΤν παραδίδοται. *Άνω0εν 
μεν ούν βτι και Ιποίησεν, ούχ ένδιέτριψε δΐ τψ 
τρ6πψ της ποιιζσεως* ώδε και πώς 'έποίησεν. ΕΙ 
γαρ απλώς εΤπβν, δ'τι έποίησβν, έλογίξετο &ν, δτι 
Ιποίησεν ως τα κτήνη, ώς τά θηρία, ώς τα φυτά, 
ως τον χίρτον. Ίνα ουν φίγ^ΐς την πρδς τά άγριώτε- 
ρα και άναισθητότερα κοινωνίαν, την Ιδιάξουσαν 
περί σΐ του Θεού φιλοτέχνησιν 6 λ^γος παρέδωχεν. 
Έλαδεν ό θεδς χουν άπδ της γης. ΈκεΤ εΤπεν, 
5τι έποίησεν, ένταΰθα δΐ πώ; έποίησε* χουν ίλαβκ 
άπο της γης, και ϊπλασε ταΤς Ιδίαις χερσίν. Έν- 
θυμήθητι, πώς έπλάσθης* τό Ιργαστήριον της φύ- 
σεως λ^γισαι' χείρ έστι θεού ή κατασκευάσασα. 
Τδ ουν παρά θεού πλασθίν, διά πονηρίας μή μιανθεί ι 
δι' αμαρτίας μή άλλοιωθ^, μή έχπ^σ^ς βία της 

στον, παρά θεοΰ γ«ν<5μενον* δόξαζε τδν ποιήσαντα. 
ΟύδΙ γάρ άλλου τινδς Ινεκεν έγένου, -ζ Ινα όργανον 
ής Ιπιτήδειον τής δόξτι< "^ου θεού. Και γάρ 6 κόσμος 
οΰτός σοι ^ος ωσπερ τι βιβλίον ίγγραφόν έστιν, 
όπαγορευόμενον τήν του θεού δόξαν* τήν άπόκρυ- 
φον και άόρατον του Θεού μεγαλωσυνην δι' 1αυ« 
του διαγγέλλον σοι τφ νουν ίχοντι^ ίΐζ κατανίησιν 
θεού υής άληθ&ίας. Βάντ<ι*ς ουν μίμνησαι (α) των 
είρη μένων. Ιίηι ιηοάυιη ςυο δίη^υΐα ςυβςαβ ίαβία 8ίηί, ηοΐιίβ 
ΐΓ&ίΙβΓθ. θυρβΓίυβ ί^ϋυπ θϋαπα Γβοί89β Ιιοπιΐοβχη άϊ' 
χϋ, Ίη πιθ(1ο ΙαΐΏβη ςυο 8Η Γ&β1υ8 ηοη ΙιβΒ8ϋ ; Ιιίο 
ιηοάαπα ςυοςυβ (Γαάϋ ςυο Γβοϋ.δί βηίιη βίιηρΗοϋβΓ 
βυιη Γβοί836 (ΙίχίδδβΙ,βχίδϋΐΏ&ΓεΙυΓ δίο ίβοίββθ ςυβπι- 
αάααοάυιη ]υιη6ηίιι, ςυβτηαάιηοάυιη 1)θ8ϋ&8, ςαβαι- 
α(]ιηο(1υ[η δΐίρρβδ, ({υβιηβκΙπιοάυΐΏ'Γβαυαι. ϋΐ ί^ΙυΓ 
1)00 οανε&δ ; ηβ β&άβιη ΓοΓίβ αίςύθ α^^Γβδϋοπι «ηί• 
ιη&ηϋ&, αίςυβ α ββηβυ ΓθΐηοΙίθΓ& οοΓρορα 1ΐ8ΐ)β&Γθ, 
ρβουΙί&Γβ ίη 1β [)6ί αΚίΟοίδ ορθΓ&ιη 8οπρ1απι ΐΓαάί• 
άϋ : 8ητηρ$ίΙ Ώβη$ ρηΐνβτβηι άβ Ιατα, ΙΙΗο άίχϋ 
ςυο(1 ΓθοοΓϋ, Ηίο υογο αιοάααι ςυο ίβοΙΙ. θυιηρβϋ 
άβ 16ΓΓ& ρυΙνοΓβΐΏ, βΐ ΓοΓπι&νϋ ρΓορΓϋβ ιηαηίΐιυβ•- 
Α1(& ααοηΐθ οοςϋβ ςυοζηοάο Γοηη&Ιηδ δίβ : ςυη ο&- 

_^__^-— , ^, ^„ ^, ^, ^ - - , ΙϋΓβοΓΠοίπίΐ,αηίιηο ρβροΙα,Οβί δοϋίοβΐ ποαηυδ βδΐ, 

εχούσης σε χ«φδς του Θεού. Σκεύος ε! θ^όπλα- ^ ςιΐΦ Ιβ βδΐ ΓβΙ)η€ΐιΙ&. ^υοά ϋ&ςυβ Οβο βιιοίοΓβ Γορ- 

ιη&Ιαιη βδΐ,οανβ ηβ ρβπηβΐίΐί&χη ροΠυ&ίυΓ ; ηβ ρβο- 
οθίί οοηία^ο ίη άίνθΓβοιη ιηυΙβΙιΐΓ, ηβ βχουδδηβ νί 
& Οβί ιη&ηα Ιβ οοηδβΓν&ηΙβ ρΓθ1αΙ)&π8. Υλβ βδΐ άίνί- 
ηίΐαβ ίοΓοα&Ιαιη, α Ββο οοηάϋηπχ ; 1&υά& βυιη ςυί 
Γβοϋ. Νβςυβ βηίαι ιιΙΙα &1ί& βχ οβυβα οοηάΗαβ «β, 
^αβιη υ( άίνιη» 1&υθΐ8 ίιΐοηβυαι ΟΓ^&ηυπι βδβββ.ΕΙ- 
θηίιη ιηυη(!υ8 Ιιιο αηίνβΓβυδ νβΐυΐ ΗΙ)6γ ςιιίάαιη βοιί- 
ρίπδ 1ί1)ί ββ^,ςαί Οβί Ι&αάβιη αίςαβ §;1οΗ&ιη ίη οιο- 
ιηοΓί&π] Γβνοοβί; ; οοουΐΐαηι αίςαβ οουΐίβ ίη&βροβί&ιη 1>•ί ιηι^|β8ΐΑΐθΐη, & ββ 1ί1)ί, ςαί ηιϋοηβ ρΓΦάίΙυβ 8ΐ8, αά Οβί, ςαί νβιίΐ&δ βδΐ, ίηίβΙΗ^^βηϋ&πι &ηηοηϋ&η8. 
ΡΓΟΓβηβ ί£;ϋυΓ ςηο άίεΙ& βααΐ οαβχηοηιι ΙβηβΙο. 

2. ΚαΙ ηύλόγησεν αύτους δ θεδς, καΐ εΤπεν. |) 
Αύξάνεσθβ καΐ πληθύνεσθ«ι καΐ πληρώσατε τ^^ν γην. Διπλή γάρ ή αυξτ,σις* ή μίν σώματος, ή δΐ 
ψυχής. *Αλλά ή ψ^χής αϋξησις, ή διά τώτ μαθημά- 
των εΙς τελείωσιν προσθήκη* σώματος δΐ α(>ξησις, 
ή άπδ μικρού κΐς τδ καθήκον μέτρον άποκατάστασις. 
Τδ ουν Λύξάνεσθε έπΙ πάντων λεγόμενον, τοις μίν 
άλδγοις ζώοις, κατά τήν του σώματος τελείωσιν 
κατά τδν άπαρτισμδν της φύσεως, εΓρηται* ήμΐν 
καΐ τοις λογικοΤς, τδ Λύξάνεσθε, κατά τδν Ισω $ν- 
θρωπον, κατά τήν προκοπήν τήν εΙς θεδν άνάγου- 
σαν* οίος ήν δ Ηαύλος, τοις μ^ν Εμπροσθεν έπεκτει• 
νύμενος, τώνδ' (πισθεν έπιλανθανύμενος, Λυτή έστιν 
ήαΰξησις, ή τώιν θεωρημάτων της εύσεβείας άνάληψις, 

*• Ρ8λΙ. αχχιπ, 73. •• Οβη. ι, 28• » ΡΐιίΗρρ. ιιι, 13. 

(α) Μέμνησαι• ΑΙ ΙηΙθΓρΓββ ϋα νβΓίϋι ςαλβί ΙββίβββΙ μέμνησο. Εογγ• 

ΡατιοΙν Οε• XXX• 2. ΕΙ ίίβηεάίχϋ Η» Όεηζ^ βί αϋ : Οηαοα€ βΐ τηΜίΗ- 
ρΐίϋαηιιηί, €1 τβρΙΗΘ ίΰτταηι '*. Ουρίβχ ηααιςυβ βδΐ 
ίηοΓβηιβηΙυιη : υηηοι οοΓροπδ, βϋβΓαιη &ηίαιο. Υβ- 
Γυιη αα^βΙαΓ &ηιιηυ8, οαιη άΙδοίρΗηίδ βχοοΙϋοΓ &ο 
ρβΓΟοϋιΐΓ : οοΓρυδ αυΐβπι ΟΓβδοϋ, άαπι βχ ρβΓν& 
πιοΐθ αά ίυδίυιη αο οοης^Γυβηίβπι π)&§οϋυάίη!8 χηο- 
άυο) ρΓονβηΗ. ΟΓβδοβΓβ ί^ϋοΓ ςυοά άβ οηιηίΙ)υ8 άί- 
οαΙυΓ ; 1)Γαϋ8 ςυίάοιη αηίαι&ηϋ^υδ άίοΐυιη ββΐ,ηΐ &ά 
οοΓροηβ ρβρΓβοϋοηβπα ίοδϋίυΐα ηαίαπι ρβΓνβηίρβηΙ : 
ηο1)ί8 λοίοιη ίη ίηίοηοπ Ιιοιηίηθ ρο8ϋ& ΟΓββοβηάί 
Ιθχ, ρ^οΓβοίυ ίΐΐο ςαί ρΓονβΙιϋ αά Οβαιη ; ςαβίίδ βηΐ 
Ρ&ϋΐυδ, λά 6&(]ηΦ & ΓγοπΙθ βχίβηάβηβ δβαιβίίρβαιη , 
βΐ ςαο ΓβίΓΟ βδδβηί ο1)11νί8θθη8 '^. Ηοο ηίιηίΓαιη 
Αϋ^ιηβηΙυιπ, ρί&Γυιη οοηΐβαιρίαϋοηιιιη ββηδοηιιη- 43 ΑΡΡΚΝΟΙΧ ΟΡΕΪΙϋΜ 8. ΒΑ8ΐυΐ ΜΑΟΝΙ. 44 ςαθ &ηίιηί βαβοβρϋο ; βά ίά ςυοά ΓΓυ^ίβ βιηρίίοπβ Α ή "^^^^ πλείονος έπέκτασις, τ^ άκι όρέγεσθαι ημάς των βϋ βυρβΓβζΙθηβίο ; οοΓοιη ςυ» βυρπα ηοβ βυηί 
ίυ^ίδ οοηϋηΌαςυο αρρβϋϋο : ίά ςυοά αοοβδδίΐ, 
ΓβίΓΟ ββιηρβΓ άίιηίΗθΓβ ; ςαοά υθγο Γβϋςυυπι 
Θ8ΐ, υ( ςυοά άθβίάβΓβΙυΓ, ρρο νιηΐί ηοβίΓα 139 
ΓβςϋΐΓβΓβ. Τ&ΐίβ 6Γ&1 Ιβααο, άβ ςυο ίθβΐίιηοηίιιιη 
ίΐίικί δαοΓιδ ΙιϋΙβΓίθ οοηβί^η&ΐυιη ββί : ΕΙ ρτθ€βά€η$ 
€χαΙΙαΙίί$ 6$1, άοπΰΰ ηιαςηη$ (α€ΐη$ δ$1 '^ Νοη βηίαι 
&1)8ε688ϋ, ηθο οαιη ρ&Γυιη &υοΙυ8 68ββ(, 8υΙ)8(ϋϋ ; 
8θά ιη&ξηίδ δβηαρβΓ ^Γβ88ί1)υ8 ρΓΟΟββδϋ, ^ΓΑ(]υτη 
δά νίΓΐιιΙβΓη 1ο11οπ3. ΤβΓηρβΓβηΙΐβΒ βίαάίβ &ο οοηΐί- 
ηθηϋΰ οβίοπ ροάο ΐΓαηδίνίΙ ; ^ϋδι^ι;^αIη ίηδοβηάίΐ, 
θζίη ΓοΓίϋυάίηβιη οοηβεβικίϋ ; αίςυβ ϋα ρ;Γα(1ίβη8, 
αάδϋΐηιηυιη 5οηί αρΐοβίΏ νί^^υδ^υ8Γ{ι8(^^^ο&8θα^^^ι. 
ϋτβΛΰϋβ ίξίΙϋΓ 60 ΟΓβπιβηΙο, βα ρβΓΓβοΙίοηβ ςυ» βδί ύπίρήμας• το προσγεν(5μενον μίν άει κατόπιν έαυτου 
άφιένα;* το δΐ λοιπόν της εύτεβείας,τοΰτο ώς ένδέον 6'ση 
δύναμίί έπιζητεΐν. Οίος 9[ν 'Ισαάχ, περί ου ή μαρ- 
τυρία εκείνη άναγραιτται, δ'τι Ιίροβαίνων 6ψουτο, 
μέχρις ου μέγας έγένετο. Ου γάρ άπέστη, ούδΐ 
μικράν αυξηθείς άπέμεινεν• ίλλά προέσβαινεν άβΐ 
διαβήμασι μεγαΛΟίς, άναβαίνων έπΙ τήν άρετήν. 
Διέβη μεγάλψ βήματι τήν σωσροσύνην έπέβη τήν 
δικαιοσύνην* εκείθεν ϊτΧ τήν άνξρείαν άνέβη. 0{>τω 
διαβαίνων, έπΙ το άκρον του ΰψους του άγχθοΰ κο- 
ρυφοΰται & δίκαιος. Αύξάνεσθε ουν αυξησιν τήν κατά 
θελν, τελείωσιν τήν κατά τον Ινδον ανθρωπον. ΙΙλη- 
θύνεσθε. Εκκλησίας ή ευλογία. Μή Ιν ΙνΙ, φησι, και 
δυτι περιγραφείτω ή θεολογία• άλλ* εΙς πασαν τήν Ββοϋπίΐυιη Ββυιη, ςαιβ ίη ίπίβήοη Ιιοποίηβ νβΓδβιΙϋΓ. ρ γην κηρυχθήτω το Εύαγγέλιον της σωτηρίας. Ιίλη- ΜηΙίχρΙιοατηίηί, Εοοίοβί® ΙΐΰΟ 1)βη6άίοΙίο 68ΐ. Νβ ίη 
υηο &ο (]υοΙ)υ8θίΓουιη86Γί1)&1υΓ άβϋ&ϋβ ηοΐίΐία, ββά 
ίη οπιηβΓϊΐ ΙβΓΓΛίη Εναη^βΐϋ βαΐϋΐίδ ρρδΒάίοΒίίο ρρο- 
ΓβΓΛίαΓ. ΜηΙϋρΙκαηιιηΐ^ ςϋίηβπι ? Υοδ ςυί βχ Εναη- 
^βΐϋ ραϋοηίΙ)ϋ8 η&δοίιηίηί. ΗορΜβ ί^τΓατη, ΟαΓηβπι 
νοΙ)ί8 ό&ίαπι ίη ο1)8β({υίυιη τβρίβΐβ 1>οηί8 ορβπύυβ. 
Εβρΐ6&ΙυΓθου1υ8 νίβυ οοηιιη ςυβΒ οΓβοϋ δυηΐιιηβ- 
ηυδ ρ1θη8θ βίηΐ 1)οηοηιαι ορβΓυιη : ίηοβά&ηΐ ρβάβδ 
Λ(3 ίηνίδβηάοδ ίηΠηηοδ, β^ίΐΐ βΓβββα αά βα ςα® 1ιο- 
ηββίΛ βχςπβ ποαηβΓβ βυηΐ. Οαιηίβ ηιβιηΙ)Γ0Γυιη ηο- 
θίΓΟΡυαι εοηβΐϋυΐίο ρίβηα βίΐ οΙοβθΓναϋοηβ ιηαηάα- 
ίοΓυπ) Οθί. Ηοο δ'ώί νυΙΙ ςυοά αίΐ &ά Ιιοπιίηβπι, 
ΒβρΙβίό ίβτΓαηί. Οοπιιααηββ ςυΐάβιη βυηΐ βΐ ιηυϋβ 
ιηίω&ηϋΐϊυβ νοΰββ ; ρΓορπΦ Ι&πιβη ΠυηΙ,ουοι ίη βο 
ςυοά βδΐ &() ίιηϋ^ίηβπι, θΐ (]υο ΙιοηοΓβ ρΓονβοΙί θύνεσθε, τίνες ; 01 κατά τ6 Εύαγγέλιον γεννώμενοι. 
ΙΙληρώσατε τήν γήν. Τήν σάρκα τήν δεδομένη ν 
ύμΤν εΙς ύπηρεσίαν, πληρώσατε αγαθών Ιργων 
οφθαλμός πλι^ρης Ιστω του όρ^ν τά δέοντα* χειρ πλή- 
ρης Ιστω των αγαθών Ιργων* π6δες βαδιζέτωσαν 
εΙς έπίσκεψιν άσθενούντων, πορε\τικοι οντες έφ* α 
προσηκε• πάσα ή ϋών μελών ημών κατάστασις πλή- 
ρης ?στω τών κατά τάς έντολάς εργασιών* τοΰτο γάρ 
έστι τό, Πληρώσατε τήν γην. ΚοιναΙ μίν γάρ αΐ 
φωναί και τοις άλ^γοις* Ιδιάζουσαι δΐ πρ6ς τ6ν αν- 
θρωπον γίνονται, ίίταν ήμεΐς τψ κατ* εικόνα και φ 
έτιμήθημεν, τούτψ αδιαλείπτως χρησώμεθα. Τά μίν 
γάρ σωματικώς αΰξει* ήμεΐς δΐ, πνευματικώς* καΐ 
τά μίν, τψ πλήθει πληροί τήν γην ήμκΐς δΐ πλη- 
ροΰμεν ταΤς άγαθαΤς έργασίαις τήν τυνεζκυγμένην βαπιυβ ίπιρΓδ3ΐβηηί8δβ ίΐΐίβ υδί Γαβποαυβ. Ναπι ί11& Ο ήμϊν γήν,, τουτέστι τήν σωματικήν διάπλασιν. "Ιδού ςυΐάθΐη οοΓροΓ&ϋ αυςπιοηΐο ΟΓβδουηΙ ; ηυ8 &υ1βιη 
βρίηΐϋΐί : αίςπθ Ηίει ςυίάβαι ΙβΓΓ&ιη τβρίβηΐ αιιιΐΐί- 
ρΐίοί 8θΙ)θΙθ ; ηο» νβτο ^οη^υη^^αα1 ηυΜδ ΙβΓΓ&οι, 
οοΓρυδ δοίΐίοθΐ 6 ΙβΓΓ& βίΤοΓίη&ΙυΐΏ, 1)οηί8 Γβρίβαιαδ 
ορβΓί5ϋ8. Εΰΰβ άβάχ νοΙ>ί$, ίο<ΐϋϋ : Οτηηβ Ιίρηηπι 
ηνοά (πίοίητη ίκώβί ίη 8βηιβΙίρ$0, βηί νοΗ$ ίη οί• 
1>ηιη^^. ΝίΙιίΙ ΕοοΙββίβ ρπΒδΙβΓβαΙί οπιηία ΐ6£;ίΐ!πι&' 
βαηΐ. Νοη (ϋχϋ : ΟβΓίί νοΙ)ί8 ρίδοββ πιαρίδ ία εί5υαΐ; 
άβάϊ νοΙ)ί8 ρβοοΓΑ ; άβάί τβρίίΐία, νοίαϋΐία, ςυαάΓυ- 
ρβ(1&. Νοη βηίπΐ ίη Ιιοηουδυιη ΓυβΓβ ΟΓβαΙα,ίηςυϋ ; 
8βά ρπιη& Ιβχ ϋΐ ΓΓυθ(ίΐ3υ8ν68θ6Γ6ηαυΓθοηοθθ8θΓαΙ. 
ΑάΙιυο βηίηι ραΓ&άίδο (ϋ^ηΐ6χί9ΐίαι&1)&ΙυΓ, 6^υδςυβ 
ςυο ίη θ& οδΐ νίοΐυβ ταϋοηβ. Οα&ίβηαπι νβΓο ςυοά 
ίη Λΐχΐίΐο Ηίΐίΐϊοβΐ πιγ9ΐθΓίυπι? Οηοά ηίηαΐΓϋπι ηοη δ^δωκα υμΤν Παν ξύλον δ'περ καρπδν ^χει, φη- 
τΝ, Ιί Ιαυτψ, όμΐν ^σται εΙς βρώσιν, ΜηεΙν 
παρατρεχέτω ή Εκκλησία* πάντα ν6μιμά έστιν. 
Ουκ είπε* Δέδωκα όμίν τους Ιχθύας της θαλάσσης εΙς 
βρώσιν (α)• δέδωκα 6μΤν τά κτήνη, τά Ιρπετά, τά ττε- 
τεινά, τά τετράποδα* ού γάρ τούτων ϊνεκεν έκτίσΟη- 
σαν, φησίν άλλ* ή πρώτη νομοθεσία καρπών άπο'- 
λαυ«ν συνεχβ^ησεν. "Ετι γάρ ένομιζ^μεθα άξιοι είναι 
του παραδείσου Μΐι τής έ^ αύτψ διαίτπς. ΟΤον δέ τΐ 
έστι καΐ το έν τφ λανθάνοντι παραχκίμ^νον μ«»ατή- 
ριον δ'τι ού μ4νον ήμΐν, άλλα καΐ τοΤς άλ^γοις ζώοΐ( 
πασιν, ή αυτή έκ τών καρπών της γης και τών σπερ- 
μάτων ώρίσθη τψ τότε τροφή. Ίδου γάρ, φησι, δέ- 
δωκα ύμΤν κάντα χόρτον σπόριμον, σπεΤρον βοΙιιΐΏ ηοΐΐΐδ, δθά βΐ ηιυϋδ &ηίΓηαηΙίΐ3υ8 υηίνβΓδίβ η σπέρμα, δ έστιν επάνω της γης* κα^ παν ξύλον Β 
θ&άθΏ Ιυηο βχ ΓΓυ^ί1)υ8 Ιογγ» βΐ 86πιίηί1)υ8 αΐίπιο- έ'χει έν Ιαυτψ καρπδν σπέρματος σπορίμου, 6μΤν 
ηία οοηβΐϋϋΐα ίυοΓίΙ. Εοεβ εηίιη, ίηςυίΐ, άβάί νοΗ$ έ'σται εΙς βρώσιν, και πάσι τοΤς θηρίοις της γης, 
0Υηη6 ραΙ)ηΙη)η $€τηίηαΐ€ 86ΐηίηαη$ ίβτηβη^ ςηοά $$1 καΐ πάσι τοΤς πετεινοίς μου ούρανοΰ, καΐ παντί 
»ηρ€Τ Ιεννατη ; βΐ οτηηβ Ιίρηηηι ςηοά ΗαδβΙ ίη ζβηιβί- Ιρπετψ Ιρποντι έπι της γης. 

ίρ$ο (ΓΜοίητη 86Υηίηχ$ 8βτηίηαΙί$^ νοΜδ βτίΐ ίη ΰίΐηιηι, ΰηηαίχςηβ 1)β$1ίί$ Ιβηχ^ βί αιηΰΐίί υοΙηοτίΙ^Μ οβΗ 
οηιηίςηβ ΓβρΙίΙί, ςηοά νβρίαΐ βηρβΓ Ιβτραηι *^. 3. ΑΙςυί ηηηο άίοαΐ αΐίςαίδ : Υίάβοιυδ ρΙθΓαδςυβ 
1)681)08 ηοη νβδοί ΓΓυβΙίϋυβ. Οαο βηίαι ΓροοΙα ρ&η- 
11ΐ6Γ& νίΐ&ιη βηβϋηβί ΙοΙβΓ&Γβ ? ςυίδ νβΓΟ ΓΓαοΙυβ 

" Οβη. XXVI, 13. Οβη. ι, 29. ίΙ)ί(1. 29, 30. 

ία) ν6Γΐ)& δέδωκα... βρώσιν, βυρρίβνίπιυδ βχΟοηα• 
ίβίο ; ιιΐιηοχ βχ θάίίιοοβ Βαβίΐββηβί Έτι... πάρα- 3. Καί μήν ε^ποι τις* Νί3ν όρώμεν τά πλείονα τών 
θηρίων καρποΤς μή τρεφόμενα. Ποίφ γάρ καρπψ 
άνέχετκι πάρδαλις τραφήναι; τίς δΐ καρπ&ς δύνατακι δείσου, ίη υΐΓ&ςυβ ΟοΐΏΐ)θ68ίί θί β&τηβπί θάίΐίοηβ 
οιηί88&, ςα» ί&ιηοη €οιη56Ω8ίυ8 νβΓίΟΓ&ί. Εοιτ. 45 ΏΕ Η0ΜΙΝΙ8 8ΤΗϋ(3ΤϋΚΑ ΟΗΑΤΙΟ II. Μ λέοντα θΐρέψαι ; *Αλλ' ^βτω, βτι χαι τβαίτα, τφ ν6μφ ^ Ιθοηβαι ροΐββί &ΙβΓ6? δοϋβ ηίΐιιίοιηΐηιιβ ΐΑΟΐβη φΐοά της φύσ&ως ύιτυτεταγμένχ, χαρποΤς τ6 πριν Βιετρέ 
φκτο' επειδή οΐ ό άνθρωπος έξε8ΐ)[^τ>{θν)> ^^ έξέβη 
τους όρους τους δοθέντας αύτφ, μετά τ^ν κατακλυ- 
σμών ει8ώς (α) 6 Κύριος άφει8εΐς τους ανθρώπους, 
πάντων την άπόλαυσιν συνεχώρησε. Πάντα ταΰτα 
φάγεσθε ώς λάχανα χ<5ρτου• Ταύτΐ[| ι^ συγχωρήσει 
και τα λοιπά ζώα εύθυς ^λαβε την του σαρκοφαγεϊν 
άδειαν. 

4. Έξ εκείνου λοιπόν ώμο6<5ρος ό λέων • έξ εκεί- 
νου και γΰπες άναμένουσι θνησιμαΤα. Ου δήπου γαρ 
και γΰπες όμοΰ τψ γεννηθήάαι ζώα, περκσκ^πουν 
χήν γήν οΰπω γάρ τι άπε'θανεν τών παρά θεψ (ΰ) 
γενομένων, Γνα γΰπες τραφώσιν, Οί^τε γάρ ή φύσις 
διεχε(ριζεν• άκμαϊα γάρ * ούτε θηραται ανάλωσαν 
ουπω γάρ έπιτήδευσις τξν θήρας• ου θηρία διέσπα* Ιι«β ίρβα Ιθ^ί ηαίαΓ» οΙ)&66αΙιι ρηάβιη ΓΓυοϋ1)υ8 
ν680β1)&ηΙυΓ : ροβίςυαιη αυΙβίΏ Ιιοιώο ρηβϋη&ιη ιηυ- 
Ι&νϋ νϋδβ Γ&ϋοηθίη, ίίηββςυβ 8ί1)ί οοηβϋΐαΐοβ βχοθβ- 
8ϋ, νίάβηβ ΟοΐΏΐηυβ ροβΐ (Ιΐΐυνίυιη Ιιοοαίηββ ρΓοΓα- 
908 άθ1ίοίί8,ηυΙΙ&ςυθ ο1)8ΐπο1θ8 ρ&Γθίιηοηί&,ν686βηάί 
οιηη)1)α8 Γαουΐΐ&ΐβιη ΓβοίΙ. Οιιηΰίαίιχΰ, ίηςυίΐ, ΰονηβ' 
άεΐή^ ςηα$ί οΐβτα νίτ^ηϋα *^. Οαο οοηοβ88θ, Γ6ΐίςΌ& 
ςυο(]Όθ &η1ιη&η1ί& βάβηάί 8ΐ&ϋιη Ηοβηϋαζη ΑβοθρβΓβ• 
4. ΕζΠΙο ^&Iηβ^1θο ΟΓυάίνοΓΟβ: βχ ϋΙο νυΙΙυΓββ 
&νίάα ^αΙοβϋ&Ιβ βχβρβοΐαηΐ 0&(1&ν6Γ&. Νβςαβ 94# 
βηίΐΏ νυΗυΓθ8 8ίΐΏυ1 αοβηίΐΏ&Η&^βηϋ&θυιιΙ,οίΓουιη- 
1υδΐΓαΙ)&η1 ΙβΓΓ&ιη . Οαίά βηίιη βΟΓΟχη ({υβ & Οβο ΟΓθ&Ια 
β88βηί, βίαϋιη ίηΙβηβΓ&ί;, υ Ι ναΗυΓβ8 αΐ6ΓβηΙθΓ? 
Νβςυβ βηΙιη η&1υΓ& ηβοί ά&1)&ί ; ςαίρρβ ςυ» νί^ηβ 
ϋοΓβηδςυβ βΓ&Ι; ηβςυβ νβη&ΙθΓ68 άί8ρβπ1θ1)&ιιΙ ; ούτε γάρ ήν ώμοβ^ρα* γυψΐ δΐ σύνηθες άπό νεκρών ^ ηοη(1υΐΏ βηίηα &Γ8 νβη&ηάί θγ&Ι : ηβο 1>θ8ΐί8θ βΓ&ηΙ διαιτάσθαι. Ώ^τβ ουπω ήν νεκρά, ουπω δυσωδία, 
ουπω τοιαύτη τροφή γυπών άλλα πάντες τά κύκνων 
διΐ(^τώντο, καΐ πάντα τους λειμώνας έπενέμετο. ΚαΙ 
οία όρώμεν κύνχς θεραπείας ένεκεν πολλάκις άγρω- 
στιν έπινεμομένους, ουκ επειδή συμφυής αύτ^Τς έστιν 
ή τροφή, άλλ* επειδή άδιδάκτψ τινι φύσεως διδασκα- 
λία έπΙ τό συμφέρον Ιρχεται τά άλογα * τοιαύτα καΐ 
τύτε λύγισαι καθεστάναι τά νυν ώμοβ^ρα τών ζώων, 
και {ρ) χόρτον Ιαυτοΐς τροφήν έπινοεΐν, ούκ άλλήλοις 
Ιπιβουλεύοντα* άλλ' οΓα μέλλει εΤνοι μετά ταΰτα ή 
άποκατάστασις, τοιαύτη ήν ή πρώτη γένεσις. Επαν- 
έρχεται δε 6 άνθρωπος έπι τήν πάλαι αύτοΰ κατά- 
στασιν, της πονηρίας άφέμενος, και της περί τήν 
γεηράν ταύτην και δδυνηράν ζωήν μοχθηρίας, τών ςυ» (1ί806ΓρβΓβη1 ; η&ιη ηβςυβ θΓαηΙ ΟΓυάίνοΓβ, : νιιΐ- 
Ιυπϋυβ νβΓΟ βχ ίηάοΐβ ββΐ υ( ε&ά&νβηΙ)υ8 νββο&ηΙιΐΓ• 
Ου&ΓβηοηάιιΐΏ θΓ&ηΙοα<1αν6Γ&; ηοηάυιη ΓθΙογ; ηοη- 
άυιη 1&1ί8 νυΐίαρυιη ββοα: 86(1οιηηί& ογοηοΓοιη ιηο- 
Γθ νίβϋί&1)&η1, οαηοΐαηυθ ίο ρΓ&1ί8 ρ&806ΐ)&η1υΓ• Αο 
816111 νίάθΐηυβ οαηββ ουρ&ϋοηίδ β&υ8ΐι Ιιααά γ&γο^^- 
χηβη (]βρ&806Γθ ; ηοη ςαοά βίΙ; 111ί8 ς;6ηαίαυ8 βχ ηα- 
ΙϋΓα βοηνβηίβπδ 6ίΙ>υ8, βθά ςυοά ηαΙυΓ&Η ςυοάαιη 
ίηβϋηοΐα 5ΓυΙδθ ιιηίαιαηΐθδ ίη ίά ΓβΓαηίϋΓ ςαοά ία 
Γβιη β&Γϋΐη οοηάυοίύΠθ ββί. ε]υ8ΐηο(1ί βο^ίιι Ιυαο 
ίυί88β ςυ» ηυηο ΟΓοόίνοΓα 8ΐιηΙ αηίιη&Ηα, ςιι» 8ΐΙ>ί 
ίρ8ί8 Ιΐ6Γΐ)&ιη νίΓβηΙβιη β80&ιη ρροδρίοβΓβηΙ, ηβο 8ίΙ)ί 
ιηυΐιιο ίη8ί(1ία8 8ΐΓαθΓ6η(; : 8βά ςυαίίδ ρο8ΐ Ιιβο Ιιί- 
ίυρα β8ΐ ίη ρη8(ίηιιιη Γ68ΐίίυϋο, 1&1ί8 βΓ&ί ρτίπια περί τά βια>τικά ταΰτα, τά τήν ψυχήν συνθολοΰντα, Ο ρΓΟβΓβ&Ιίο. ΚβνβΓϋΙϋΡ αυίβιη Ιιοιηο Λα ρΓΐβϋηυιη ί1- φροντίδων καί μερίμνων. Ταΰτα οΰν πάντα αποθε- 
μένος, ΙπΙ τόν έν παραδείσφ υποστρέφει βίον ΙκεΤνον 
τόν άδούλωτον τοις πάθεσι της σαρκός, τόν έλκύθε• 
ρον, τόν Θεφ συνόμιλον, τ^ν άγγέλοις όμοδίαιτον. 
Ταΰτα τοίνυν ει^ρηται ήμ1[ν, ούκ επειδή άποκλείειν Ιυιη βΙ&Ιυιη, ρρ&νϋ&Ιβ 8θ1υ1α8, οίΓοβςΌβ ΙβΓΓβηααι 
Ιιαηο 80 »Γυιηηο8&ιη νίίαιη ^Γανί ιηο1β8ϋ&, ηβο ηοη 
οιιη8 &ο 8θ1ΙίοϋυάίηίΙ)υ8 βπ^ά 88βουΙ&Γί& Ιιβο βχςαβ 
νίΐφ 080, αηίαιί δβΓβηαοΐ' ίυΓΐ)&ηΙία. Ηβο ί^ίΙυΓ 
οιηηία ςυί αΙ^άίοΕνβτίΙ^'&ά νίΙαιη ί11&πι ίη ρ&Γ&άί80 θέλομε^ της δεδομένης ήμΐΐν παρά θεοΰ χρήσεως τών .^<>ϋχχι €0η8ΐΤΐιΐ(&ΐα ρό8ΐ1ίαιίηίο Γβάϋ ; νϋ&ιη υϋςυβ βρωμάτων, άλλ' Χ>ία τόν πρώην μακαρίσωμ&ννχρ6# 
νον οΓα ήν ή τ<5τε ζωή, ό'πα^ς άπροσδ^ς,. ό'πως ολιγ- 
αρκής * πώς βρ<χχέ«ι πάνυ και «όίπ^ριστα τά προς 
τήν τοΰ βίου, διΟΕγωγήν τοΤς άνθρώποις συντείνοντα, 
χακί πώς τό ποικίλον της διαίτης ήμΤν ή της αμαρ- 
τίας σννεισήνεγκεν αιτία . Επειδή γάρ της αληθι- 
νής τρυφής της έν τφ παραδείσφ έξεπέσαμεν, νενο- 
Οευμένας τρυφάς {ά) Ιαυτοις έπενοησάμεθα * καΐ ο&ΓΠ&Γώϋδ νϋϋδ ηίΐιίΐ οΙ)ηοχί8ΐη, Η1)βΓ&ιη ίΠαιη,Οβο 
οοηίυΙ)6Γη8ΐβιη, &η^βΗ8 8θοί&ιη. Η»ο ροΡΓοάίοΙα α 
ηοΙ)ί8 8υηί, ηοη ςυοά & οοηοβ88θ ηο1)ί8 α Οβο οίΙ)θ- 
Γυοι Ό8υ &ΓθβΓθ ν6ΐιιηυ8; ββά υ1 ρη8θί Ιβαιροη8 
ίβϋοίΐαίβιη ρΓ9Β(1ίοβιηυ8 ; ςυ&1ί8 νίΐα 1)β90 βΓ&Ι, υΐ 
ουπ8 ΗΙ)θΓ&, ηΐ ΓΓυ^&Ιί8, υΐ ρ&υοα ν&ΐάο ίρδαςαο 
βχρβάϋα 8(1 νίΐβπι ΐΓ&ηβίςβηάαοι 1ιυοι&ηο ^βηβπ 
οοηάυοβηΐίβ, β1 υ1 νβπίδ ά&ρίϋυδ (1ί£ΓβΓΐ&& ιηθη8&8 επειδή ούκέτι βλέπομεν τό ξύλον της ζωής, ούδΐ τφ η ηα& ηο1)ί8 ίηνβχϋ ρβοο&ϋ 08088. Ρθ8ΐ(]θ&ιη βηίπι & 
κάλλει έχείνφ (β) έναβρυν($μεθα. έδύθησαν ήμΐν εΙς νθη8 ί11ί8 ρ&Γ&(1ί8ί (Ιβΐίοϋδ 6χοίάίοια8, &(1υ1ΐ6ηη&8 
άπύλαυσιν μάγειροι λοιπόν, καΐ αρτοποιοί, καΐ πεμ- ίαΐβαβςοβ ηο]^^8(1θ1^^^88&(1^ηνβη^Iηυ8:ςυο(1^|αβ^8Iη 
μάτων ποικιλίαι καΐ θυμιαμάτων, καΐ τοιαύτα τίνα 8ΐηρΗθ8 ϋ^ηοπα νίΙβΒ ηοη οοη8ρίοίιηο8, ηβοΠΙ&ηο* 
παραμυθούμενα ημών τήν εκείθεν εκιττωσιν. 1)18 ροΐοΐιπίυάίηβ ρΐ&οβιηυθ βΐ ^Ιογϊεπιογ, ϊη Γβιη 

ηο8ΐΓ&ιη ΐΓΟβηά&ςυβ νίΙ« Ιβηία 0θ886Γβ οοςυί &ο ρΐ8ΐθΓβ8, νβη&(]θθ 1)θ11αΓίθΓθΐη &ο 8θίί1οΐ6ηΙθΓΌθΐ 
^ηβΓ&, β)08()αβ Κθηβπ8 &1ί& ςυοά&πα ηο8ΐη ιηάβ 1&ρ8α8 8θ1&ϋα. 

5. 'ϋσπερ οΐ νοσοΰντες, ((τον καταβληθώσιν 6πό 5. ϋΐ ΐΒ§;Γθ1ί8^ ςοί ^γ&υΙ Εΐίςυο ιηοΓΐ)θ οοηΟίοΙ&η- 

σφοδράς ά^^ωστίας, ού δυνάμενοι μβτέχειν της συν- ΙοΓ, οαιη 8θ1ίΙΐ8 νο1ορ1&ϋ1)α8ίΓυί ηοηρθ88ίηΙ, ςοΜ- •♦ Οβη. π, 3. 

ία) Είδώς. ΡοΗβ !δών. Βηπ. 

(Μ β«ώ ΡογΙθ Θεοΰ. Εοιτ. 

{ο) Και. Ηίο οοΠοο&νΙαιυβ Π1υάχαί| ςαοά βΐιιΐίηι ρθ8ΐ καθεστάναι ρο8ϋΐΐιη 6Γ&ί. Εοπ. 
{ά\ Τρυφάς. Μ8. τροφάς. 
\$) Έκείνφ. ΡοΓίβ εκείνου, ΕοίΤ. 47 ΑΡΡΕΝΟΙΧ ΟΡΕΗϋΜ δ. ΒΑδΙΗΙ ΜΑΟΝΙ, 48 άαπα οθοΓΏΐΏ βυ&νϋαΐββ τηβάΊοί 8υι)Iη^η^8^Γαα1. Ουπι Α ήθους &πολαύσ»ως, ^σφραντιχάς τινας ιταρο^ των βηίιη ΓθΙ)α8ϋοηΙ)υ8 οΙ)1βοίαη ηοη ΠοθαΙ, ς υ» ίοΩρ- 
ηίβ οοη8βη1&ηβ& βϋ, βχςυβ βοΓϋΐη ιηοάο 8βη8ίΙ)α8 
οΙ)1&η(1ίβηΐ6Β, άβΐίαίΐίοηβο) ρΓθ8ρίοίιιηί. Οϋίη βΐ 
ηυηο ςαο^υβ, ςοίΗυβ οοηβϋΐυΐααι βϋ, υ1 &(] β]υ8, 
ςυ» ίη ρ8Γ&(]ί80 θγ&Ι, νϋβΒηοηη&πι ηιϋοηθδ ηοβίΓ&β 
ίηβΐίΐα&αιυβ, ρίηςαβιη Ιιβηο Ι&ηϋβ άαρίΙ)υ8 αβ οο- 
ρίθ8ί8 νοίυρίαίβτη β&νβηΐββ, &(1 ραπ) νίΐ&π], ςυοά 

ΙίοθΙ ρβΓ ΓΛΟϋΙΙβΙβΓΠ, η09 ίρβΟβ βϋΓΠ^βΠΙϋβ, ΓΓϋΟίί- 

1)υ8(ΐα6 6ΐ Β6ΐηίηί1>υ8 βΐ ροιπίβ βο ηηοίΙ)υ8 νϋββ 8ΐΐ8- 
ΙβηΙιιηάβΒ υ1οηΐ68, ςυοά Ιιίβ απαρϋαδ ββΐ ηί ιηίηυβ 
η60688αΓίυΓη τρβρυ&ιηυβ. Νοα φΐιΆ 8ΐ)οηηίη&Η11ίιι 
8ΐηΙ, ςυίρρβ βυιη Οβο ααοίοΓβ οοηοΐβ ΟΓβ&Ια 8ΐη(, 
86(1 ςιιοά οΐ) ο&Γπίβ 1)οη&π) Ιι&ϋϋαάίηθίη αοοηιηβη- 
Ιο ηοη ΟΑΓθαηΙ. Ιατρών λαμβάνουσι διξιώσ«(<. Έιτβιδή γάρ των στ§- 
ρ&ωτέρων εΙ< άπ^^λαυσιν έκπετητώχασι, κ!ς άπ6λαο- 
σιν σΰμμετρον ττί ίσΟενεί^ τούτων, οΐ χολαχεύοντε< 
αυτών τά< αΙσθήσεις περινοουσι θεράπευαν. ΙΙλήν 
ίλλά χαι νυν χατά μ{μη9ΐν της έν τψ παραδκ(σφ 
ζωής Ιαυτους δγειν βουλεμένοι , φεύγοντες ταύτην 
την πολύολον των βρωμάτων άπ^λαυσιν, Ιπ* έχεΐνον 
τ^ν β(ον, χι^ώς έττι δυνατόν, Ιαυτους άναγώμε^α, 
χαρποίς χαΐ σπέρμασι, χαΐ τοΤς έχ τών άχρο8ρύων 
εΙς δ'.αγωγήν χρώμενοι* τλ δΐ περισσών τούτων, ώς 
ούχ άναγχαΐον αποπέμπω μέθα. Ούχ &ζΐ βδελυχτά* (χ 
θεοΰ γάρ πάντα γεγένηται• αλλ* δτι βλαβερά, διά τήν 
της ααρχός εύπάθειαν. β. ΕΙ τθηηίενΗ Όβ\ί$ α6 ονηηίΙηΐΒ ορβΗδυ$ $υϊ$ ρ . Κα) χατέπαυτεν 6 Θε^ς άπ& τϊάντων τών 
άΪ6 ίβρίίτηο **. Οίοβηί ί^ίΙϋΓ αΓΪίΙιιηβϋοί, θ1 ςοί 1ε- Εργων αύτου η1 ήμέρ^ τη έβ^ι^μη. Αεγέτωσαν οδν 1ίΐ3υ8 βίυάϋβ ίηευηιΐ3πη1, &ο ορυ ιη&^οηιη (|υί(1 Γβί 
1)α]υ8 &ο ηαΐΏβΡΟΓυηα 3&ε(αηΙ βοίβηΐί&τη, 8«^η8Ηυτη 
Β41ηυιη6ΓυιητηυηάίθΓ6&Ιίοηίβ88β&ΓΩηθΐη,6οςϋθ(1 
Ιοη^θ ΓββυηοΙίδβίπαηβ βϋ, ΐΏοΙΙαβ βχ 8β ρ&ηβπδ ηυ- 
ιηβΓΟΓυαι 8ρθοίθ8, δΐιίδίΐυβ ίρ8θ ρ&ΓΐίΙ)υ8 ρβΓΓβοΙαδ 
βχ8ί8ΐ&1, &ο ςαββουηςυθ άβ δβη&ηο δυίδίηβοΙιοΙίΓίβ 
(ϋ8ρυΙαϋοαίΙ)υ8 αη'ί^ιηβΐΐοί ξ&ΓπυηΙ : αο 8ί ΓοΓίβ 
ναοαΐ, ρβΓ 8686 6586 (Ιίο&ΙυΓ. Οίεβπΐ ν6Γ0 β1 (]6 86- 
ρΙβο&Γΐο, β$86 ίη 60 ςηαπκΐΗαι βιβπΐϋ&ΐίβίβΐΐβιη, αΐ 
ςηί ηβο αΐίαπ) βχ 8β ηυηηβΓυιη ^ί^η&Ι, η60 &1) αΐίο 
ίρββ ςί^η&ΙυΓ. Αο ηβ ιηυΙϋρΗεί ΓβΓυιη ΐΓ&οΙ&ϋοηβ 
ββπηοηοιη ρΓ0ΐΓ&1)&ιη, ιηί88ΐι ςυβ &(1 νθ9 ίηβΐίΐυΐα 
ΟΓ&ϋο ββΐ, &ά βα (|υ8θΦ(]υ&ιηα^ί8 ίη^6ηυίΐ(υ6 &ηίωί 
αο αβοβδδ&Ηα ρΓοοε^ΐΗΐηυβ. Ουοά 8ί ςυίδ οϋαπι Π8 ά^ιΟμητιχοΙ, χαΐ οΐ περί ταύτα έσχολαχύτες, καΐ τήν 
τοια'5την σοφ(αν άντι μεγάλου χατορθώματος προ- 
βαλλ<^μενοι, οΐ μίν δ'τι συγγενής τη του χ<$σμου 
χτίσεέ ό Ιξ άριΟμος, οΐ δ* δ'τι πολύγονός έστι, πολλά 
σχήματα αριθμών άφ* Ιαυτου τίχτων* χα) τέλειος 
τοις έαυτου μέρεσι , χα) βσα περί της έξάδος Ιν 
ααις σχολιχαΤς διαλέξεσιν άριθμητιχο) διηγούνται ■ 
εΓ πως σχολή, χαθ' Ιαυτδν λεγέσθω. Αεγέτωσαν δΙ 
χ%( περ'. της εβδομάδος, δ'τι στε{ρωσ(ς τ(ς Ιστιν &ν 
τψ έβδ'^μφ* ούτε μίν γάρ γεννη άφ' Ιαυτου, ούτε 
παρ' έτερου τίχτεται 6 τών Ιτττά άριθμ^^ Κα) ^να 
μή εΙς πολύΟλον χατάγω τδν λ4γον, τήν διάλεξιν τήν 
προς 6μας διαδρχμών , έπι τά εύγνωμονέστερα 
χωρήσωμεν χα) άναγχα κότερα. ΕΙ δέ τις χαι περ) ίη Γ6ΐ)υΒ νβΓδαίυβ ββΐ, ίδ ηονβηί ΙιαΓυιη ςυοςυβ Γβ- ^ ταΰτα Εχει τινά έμπε(ρ(αν, {^στω, δ'τι χα) παρ' ήμιν Γυιη ΙΙΐθ8&ιΐΓ(ΐιη αριι^ ηθ8 ΓβοοηάίΙυω 689β. ΟυαΓΟ 
61 πια^ι^ί ί&εΐ6ΐκΙ& βδί αηΙΙιιηβϋοβ, Ηίο 8:1& δυηΐ 
&ΓίΙΙιΐΏθ(ίοβ δβαιίηΑ. Νοβ νβΓΟ ηοη ίη ίδΐίδ αηίιηοβ 
δααιίηιαβ, ςυοά θ ιηηηάί ρΓοΓβοΙβ δβρίοηΐία βίηΐ, 
αοΐ ίη 6^υ8 ςυ® βχ δοευΐί ιιβα ββΐ β&ρίβηϋιρ ^γα- 
ϋ&ιη , (|υ8β ιηιι^ίδ δρθΓποΓβ υ1 6χίξα&, ηβο αά τίρΐη- 
Ιβηι οοηάυοβηΐία, ςυαιη 05ΐ6η1&Γθ 3υδδί βυιηυδ.Ν&ηι 
ςυί ίδΐίδ δΐυάίυπι ορβΓααιρυθ ηαναηΐ, ραπνίδ Ιιίηο 
(6Χ ηοδίΓΑ δοίΠοβΙ άοοίηηα) Γυρϋπι δυύΙ&ϋβ, βυίδ- 
ςυβ ίρβΟΓυιη 1υοα1)Γ8ΐίοη11)α8 &(!πιίβΙιν,ίΙ& βοιη&^ηί• 
βοθ ^α^ι&η^. Νοδ ίΐαςυο, αΐ Ιιίηο ίΙΙΙδ ΙίςυβαΙ, βα 
ηο3 άβδρβοίυΐ Ιι&1)6γθ ςυ» βίο αρυά ίρδοδ ρΐυηπιί 
Ο&ηΐ, δΐίβηϋο ίΓ2ΐηδουΓΓ&α)η8, ςυί άβ ϋΐίδ ββΓΟίο 
63ΐ. 8ίπαυ1 υθγο, ςυοά β^υ8^1οά^ ΓβΓυιη οοηδίάοΓαΙίο έναπύχειται ' ώατε εΐ μέγα άριθμητιχή, έντβΕοθ^ 
έστι της άριθμητιχής τά σπέρματα. ΌμεΤς €1 ού 
φρονοΰμεν έν τούτοις μέγα, διά τδ έχ ιής του χ6σμου 
εΓναι σοφίας, ή διά τήν έχ του χύσμου σο<ρ(αν, & πε- 
ριφρονεΐν μΚλλον ήμβΤς, ώς μιχρά χα) άσυντελή πρδς 
άρττήν, άλ)' ούχ έπιδε(χνυεθ»ι έντετάλμεθα. 01 γάρ 
ταΰτα περιέποντες, μιχρά ένταΰθα χλέψαντες, έχ 
τών ημετέρων λέγω, ταΤς ιτραγματείαις «ύτών χα- 
ταμ (ζάντες, ο9τως άποσεμνύνονται . "(να το Νυν 
δε{ξωμεν αύτοΤς , δ'τι τά παρ' έχέινοις πιρννπού- 
δαστα , ήμΤν έστιν εύχαταφρύνητα , σιωπξ ιεαφβ- 
δράμωμεν τδν περ) τούτων λύγον δμου δέ, χαι 9τ% 
ουχ εΰλητττος τφ χοινφ χα) Ιδιώτη λαψ , ή τεχνιχβν 
έχε(νων λ6γων χα) σοφιστιχών θεωρία* πάρ»στι δΙ^ Ιιαυά ϋ& ΓαοίΠδ δίΐ &ο ρβΓνία ρυΙ)1ίοο &β Γαάί ρΐ6ΐ)ί, β έχχλησία , ού παράδοξων λ^γον άχρύασιν ένδεχομέ- οοΠβοΙ&ςυο εοηοίο δίΐ, ηοη ςιΐΦ ΑΓίίΩοίοβοδ ίΐΐοδ αο 
βορίιίδΐίοοδ δβΓίΏοηθβ αυάίΓΟ ρ&ΓθΙ, δβά ςυο αά 
οάίβο&Ιίοηβιη ίαοΐοηΐία ςυΦ3ίΙ& 8ϋ)ί τθβοΐνί αΙ<]ηβ 
βχροηί ςυΦΓ&Ι. 

7. δβρίίαιυδ ίΐαςαθ άίββ ΙιοηοΓβ ρΓβδΙαΙυδ βδΐ, ίά 
68ΐ, 8αέΐ)&1υιη ; Ιηάβςυβ δορίβη&ηυδ ηυπίθΓυδ&ρυά 
Ηβί>ΓΦ06 νβη6Γ&1)ίϋ8 : ίη ςυο Τ&ϋβΓηαουΙοΓαπι Γβ- 
δΐυιη ΤυΙ)β αυ άίββ ΡΓορίΙΙ&Ιίοηίβ : δβά βΐ ληηυβ 
8θρΙίαΐΰ8 αρυ(1 βοδ νοη6ΓαΙ)ίΙί8, (]θβπι Κβιηίδδίοηίδ 
άίε6ΐ)&ηΙ. ΙιίοβΙ)β1 ςυίρρβ αηηίβ ββχ θζοοΙθγθ Ιογ- 

» Οβη. II, 22. 

(α) Ένδιχομένη. ΡοΗθ έχδεχομένη. ΕοίΤ. νη (α), άλλα τών έπ' οίχοδομτΐ ο^χε(^ θεωρημάτων 
επιζητούσα τάς λύσεις. 7. Τετ(μηται το(νυν ή έβδύμη ήμερα, τδ Σάββα- 
τον, χάντευθ&ν δ Εβδομος άριθμδς παρά 'Ιουδαίοις 
α(μιος' έν φ οΛ Σκηνοπηγ'αι, αΐ Σάλπιγγες, ή 
ήμερα του Ίλασμου* χα) δ ένιαυτ^ς Εβδομος δΐ παρ' 
έχε(νοις τ(μιος, δ της Αφέσεως λεγύμενος. Έξήν 
μίν γάρ αύτοΤς Ιξ Ετη έργάσασθαι τήν γην• τψ δέ 49 ΌΒ Η0ΜΙΝΙ8 δΤΗϋΟΤϋΕΑ ΟΒΑΤΙΟ II. 50 ϊ616μψ ένιαι>τφ τοΤ< αύτομάτοι< άρχεισΟαι, $τβ ^ γ&ιώ ; ββρϋιηο αυ^βιη ληαο,ϋβ οοηίβηίοβ 6Βββ ορΟΡ• •Τχον τήν γην της έιταγγελίας. *Εξ Ιτη έδούλευκν 6 
'£βρ«ΐο<, χαι τψ ιβ8ό(^ιφ ίτει άφ&ΐτο της δουλείας. 
'Ε68ομτ|Χοστφ (χει έλύθη παρ * αύτοΐς ή αΙχμαΛωσ(α. 
Λοιιών έρώ χαί τά ή^ιέτερα. Έπτάχις, φησί, πε• 
ό δίκαιος χα2 άναστήσεχαι. Οί>τως σειται οΐιςειούμεθα ήμεις τήν Ιβδομάδα. Έβδομος άπ^ 
Αδάμ Ένώχ οαχ οίδ* θάνατον* μυστήριον τοΐίτο 
Έχχλησίας. *Εβδομος άπο Άβμαάμ Μωΰτης ν6μον 
Ιλαβε* τοΰτο μεταβολή βίου, ανομίας χατάλυσις, 
διχάιοσύνης είσοδος, Θεοΰ επιδημία, ευταξία χ^σμου, 
νομοΟέτησις τών πραχτέων. 'Εβδομηχοστ^ χαΐ Ιβδύ• 
μ3[) γενε^ άπο Αδάμ ό Χριστός Ιφάνη. ΟΤδε το 
μυβτήριον της εβδομάδος Πέτρος. ΙΙοσάχις αμαρ- 
τήσει εΙς έμέ 6 αδελφές μον^ χαΐ άφήσώ αύτώ ; Ιθ5ϋΙ, (]υ« ΙβΓΓα βροηίβ ρΐΌάυοβΓΟί ",ΐυιη βοίΐίοβΐ, 
οϋΐη ΙβΓΓβ ρΐΌΐηΐβθβΒ οοωροΐββ Γ&οΙί βδββηΐ. Αηοοβ 
8βχ Ηβ^Γβυβ βθΓνίθόαΙ ; αοηο ββρίίπιο α ββΓνϋαΙβ 
1ίΙ>βΓ&5&ΙυΓ. Αηηο ββρίυ&^ββίιηο βοΐυΐα αρυά βοβ 
0Αρ(ίνϋ&8 Θ8ΐ. δβά η&8ΐΓ& ςοοςϋβ νίάβαιηυβ. 56» 
ρίΜτ<, ίηηαίΐ, ΰοάεΐ ρί$1ία, Λ τβ$ηΓρβΙ '*. 8ίο ηοβ 
1ιβ1>(1οπα&(1βιηηο1>ί8 νίηάίοαιηα8.δβρΙίαιυ8 &1> Αά&ιηο 
ΕηοοΙι ΐΏΟΓίβιη ηοη ν'ιάϋ : Εοοίββίο Ιιοο ΐΏγ»Ιβπυιιι. 
δβρϋοαυβ αΙιΑΙοΓίιΙιιιπαο Μο8Θ8 Ιβ^βιη Αοοβρϋ : ιηα• 
Ιοϋο ΐά νίΐβ, ίηίςυϋ&ϋβ βνβΓβίο ^α8ϋϋ« ίη^Γθ8ϊ)α9, 
Οβί λάνβηΐϋβ, θΓ(1ο ιηυηάί οοωροβϋυβ, ^^ΰ9ςυβ 
ΙπιηςιιϋΙίΙαΙίΒ, βΟΓυαι ςυο α^βηάα Βίηί Ιβ^ίβΙ&Ιίο. 
δ6ρΙυΑ^θ8ίαι& &β8βρΐ1ιη&ρο8ΐΑ(1&ιηαιη ο1&Ιο61ιγι- 
βΐυβ ιιρρ&ηιϋ. ΝονίΙ Ρβ^ΓΟβ 86ρΙθηαΓϋ πιγβίβηοιη. Ιως Ιπτάχις; Όλίγα ξδει τό μυστήριον* ο\Λ'κω ^ ^ι^ο^^€9 ρβΰΰαΐ^ύ ίη τηβ [ταίετ ηιβια, βΐ άίτηίϋαίηβίΐ 

α Λ. \ί> Α\ λϊ»»•.•»•» Ο Μ ' _ ^ Λ» Λ Τ\ Α » !-_ _- Ιμα0ε τό τέλειον* μαθητής γάρ £τι ήν. ^Ίίως Ιπτά- 
χις ; άπειφίθη 6 διδάσσχαλος, χαΐ ούδ αύτ6ς άπέστη 
του έπτά' άλλ' εΤπε μέν, ούχ όσον ξδει 6 μαθητής, 
άλλ' &σον όπερέβαλλε τφ τοσούτψ 6 Δεσπ^ς. Πο- 
σάχις αμαρτήσει, χαΐ αφήσω; Διά τί ούχ εΐπεν, 
ξως έ(άχις, ή Εως δχτάχις, άλλ* εως Ιπτάχις ; Διά δλ 
τί 6 Κύριος ούχ είπεν, Έως Ιχατοντάχις Ιχατόν, 
άλλα τον επτά άσιΟμόν έπολυπλασίασεν ; Ούτε 6 
Πέτρος άλλον ήρώτησεν αριθμόν, οδτε ό Κύριος 
Ιζέβη του χανύνος του Ιβδοματιχοΰ. ΙΙαρετήρησεν 4 
ΙΙέτρος, δτι χανών παραδύσεως αρχαίος, χαΐ τήν 
Ιβδομάδα εμφασιν Ιχειν τινά αφέσεως αμαρτημάτων, 
αναπαύσεως τελείας, οδ ση μείον τό Σάββατύν έστιν, 
ή έβδ^μ<2 ήμερα άπό γενέσεως. Ό Πέτρος έπτάχις• 
6 Κύριος Ιως έβδομηχοντάχις επτά. Αλλά χαΐ αΐ η$ςη$$ΒρΗβ$ '' ? Ραγοπι ηονβΓ&Ι ΐΏγ8ΐβηυιη : ηοα- 
άϋΐη ςυοά ρβΓΓβοΙυιη 68ΐ άίάίοβΓ&Ι ; &(11ιυο ηβακ^αβ 
ί1ί8θίρα1υ8 θγ&Ι. ΑΙ ηβο ΓυΓ8υ8 άοοΙΟΓ α 8βρΙοηιιηο 
ιιΙ}80ββ8ίΙ ; άίχίίςυβ,ηοα ςυαηίαιη (1Ϊ8θίριι1α8 ηονθ- 
Γ&1, 86ά ({Ό&ηΙυιη Οοααίαυβ ορυΐβοϋιι II18^ο^β βυρβ- 
Γ&Ιο&Ι. ΟηοΙμ ρβΰοαδϋ^ βί άυηίϋαψη^ί Ουηιοηάίχϋ, 
υ8ςυθ ββχίββ, αυΐ αβςυβ οοΐίββ,ββά ϋ8ςυ6 ββρϋββί 
Οαίάαί νβΐΌ άίχίΐ Οοιηΐηιΐ8, ϋβςαβ οβηΐυιη 06θϋθβ, 
ββά ηαιηβΓΰΐη ΒβρΙβη&πυιη ιηυΐϋρϋο&τίΐ 7 Νβςυβ 
ΡβΐΓυ8 λϋαιη ςαοβίνίΐ,ηοςιιβ Οοιηίηα8 & ββρΙβιίΑΗί 
Γβ^υΐιι βχοΓΐ)ϋ&τίΙ. 01)86ΓνιΐΓ&1 ΡβίΓϋβ,νθΙβΓβιη 149 
ΐΓοάαίοοίβ Γ6£^1&ιη ββββ, &Ιςαο ββρίοα&ηο ηυοαβίΌ 
νίπα ςυαοαάλΐη βχρΓθβ8ίοαί8 Γβιηί88ίοαί8 ρββο&ΐοηηιι 
ίαβ88θ ; βίςηΰΐη ςαίβϋβ ρβΓΓβοΙο ; 8&1)1)&1υιη άίββ 
8θρϋιηβ Θ8ΐ α ΟΓβ&Ιίυηβ. ΡβΐΓυ8 $βρΐί6$ ; Οοιηίηαβ άμαρτίαι τό παλαιόν χατά τούτον έχδιχουνται τον Ο ια^ιι^ $βρΙίΐαρί69 $βρΗα '*. 8βά βΐ ρβ00&^&, νβΐυβίο άριθμύν. Ούχ οΰτω, φησιν 6 Θε6ς* πάς 6 άποχτεί• 
νας Κά\'ν, επτά έχδιχούμενά χαταλύσει. ΟύδΙ 
έχεΙ ύχτώ, άλλα λπτά. ΚαΙ 6 ΛαμΙχ δΐ έαυτου χατα- 
χρίνας, του Ιβδ^μού ούχ άπέστη, Φησι γάρ 5τι, Έχ 
Κάνν έχδεδίχηται έπτάχις, έχ δΐ Λαμέχ έβδομη- 
χοντάχις επτά, Διά τΐ; Μιχοόν άνάμειγο^, χαΤ »6-/ 
ρήσεις το μυστήριον, . Ή πρώ^η ά^ιαρτία Ιπτάχις 
έχδιχεΐται, λβδομηχοντάχις δΐ επτά ό δεύτερος φύνος 
του Δαμέχ-" Οτι έχ του Κάιν έχδεδίχηται λπτάχις, έχ 
δΐ Ααμλχ Ιβδομηχοντάχις επτά. Λογιζύμεθα ούν, 
δτι ή αιτηθείσα Ιφεσις παρά Πέτρου, έν^ι (α) τ^ 
έχδιχήσει τήν τοϋ Κάΐν συγχώρησιν* ή δΐ παρά του 
Κυρίου έβδομηχοντάχις επτά, συγχωρεί τφ ΛαμΙχ 
Ιβδομηχοντάχις επτά. "Οσον γάρ τό παράπτωμα, Ηΐυ,θχ ηυιηβΓί 1ιο3υ8 ΓαΙίοηβ νΐοβϋββροθηαρίοοίοα- 
ΙυΓ. Ναη ί/α, ιιϋ Οβυβ ; 96ά οηΜΐ$ ^ηί οο<ήά€τύ €αίη 
ίβρίβτη ίίΐϋαηβχ άίαοΐνίΐί "*•. Νβ ΠΪίο ςυίάθΐη οοΐο, 
80(1 ββρίβηα• 3β(1 βΙ Μίΐηοοίι ίρ8β ίη 86ίρ8τιαι άίοβηβ 
ΒΜΐΙβηϋ&ιη, α 8θ|ΗβΐΙ&Γίο ηοιηοΓΟ αοα Γβοο88ϋ. Αϋ 
θοίιη : Εχ Οαιηο ίήηάίααίΗτη βϋ $$ρα$$^ βχ ΙαηιβϋΗ 
αηίΰτη $βρίη<ιρί$$ $βρΐίβ9 *^ Οαίά ϋ& ? Ρ&υΐυίαιη 
βυβϋηβ, 6^ ίανβηίθβ ιηγ8ΐβηοιη. ΡΗιηιιιη ρθΟβΑΐυιη 
8θρϋβ8 νίηάίοΑίΟΓ ; 8βρΙυΑκίβ8 νβΓΟ Ββρϋθβ &ΙΐθΓ& 
& ΙιΑίηβοΙιο ρΑΐΓϋΐΑ ο»(1β8. 0ι«οηίαιιι εχ ϋαίηο νίηάί- 
ΰαδϋην $6ρΙίβ$, βχ ίΜΤΜϋΗο αηίβτη ίδρίηαρίβε ^ερϋα, 
Εχί8ΐίιηαιηυ8 ίΐ&ςυβ, ςΰο<1 Ρβίρυβ ββρϋθβ (ΙίαιίΙϋ 
ρβϋίΐ, 6&ίηί οοηάοη&ϋοηβιη ίηάυοίΐ : ςυοά υθγο 
Οοιηίηυβ ββρίυβ^θβ ββρϋββ, Ιι&ιηβοΙιο ββρΙα&^ΐΜ τοσούτον χαΐ τό χάρισμα* δπου ύλίγη ή αμαρτία, |) 8θρϋθ8 !§;ηθ8θίΙ. Οα&αΙυιη θβΐ (Ιθΐίοΐυιη, Ι&αΐα θβΐ δλίγη χαι ή δφεσις. 'Ι^ γάρ άφήχεν ολίγον, ολίγον χαί 
άγαπ$. 'Οπου έπλεύνασεν ή αμαρτία, 6περεπερίσ• 
σευσιν ή χάρις. 

8. Τί 0^ έστι τό μυστήριον ; *Εβδίμ^ ήμέρ? ^^Τ<* 
ται 6 αΙών οδτος πληρουσθαι, χαΐ μετά τούτο έφίστα• 
σθβι τήν ί^μίρξρ» της χρίσεως, τήν δγδύην Ιν ζ ό 
αμαρτωλός έπτάχις, ό χαθ* ύπερβολήν αμαρτωλός βΐ §^Γ«ϋ&. υΐ>1 ρ&Γνυιη άβΐίεΐυιη ββΐ, ρ&Γν& ββΐ άί- 
ιηίββί•, 8ΘΙΙ νβηί&. Ουί βηίιη ρ&ηιιη (Ιίπιίβϋ, ρ&τυχη 
β1 άί1ί£^1 ^* Όΰ% αΙηΛηάανύ ρΰοοοίητη, ηίρεταϊίαηάα" 
νϋ ρναϋα **. 

8. Οαίά βι^ο 8ί5ί ναΐΐ χηγβίβηαιη ? Οίο ββρϋιηο 
(ΙίοίΙαΓ ονυιη Ιιοο οοιηρΐ6η()υιη ; βΐ ροκί Ιιοο τοαία* 
Γαοα ^οά^ο^^ (ϋβιη, οοίλνυιη ; ίη ςυο ρβοοαΙΟΓ ββ- 
ρΐίββ, &ο ςυί θχβηρβΓ&οΙΟΓ ρβοοαΙοΓ, 8θρ1υ&§;ίβ8 ββ- 

» ΐΛ?ϋ. ιχν, 3. " Ργου. XIX, 16. «• ΙΙεΙΛ. χγϋΐ, 21. •• ϋ)ί<!. 22. ••Οβη.ιν, 15. •> ϋ)1ά.24• «Ι-αο. 
▼11,42. «1 Κοιη. τ, 20. 

(«) ΊΚτΑγβι. ΙΑΜ ένΑγϋ. βι ΑΡΡΒΝΟΙΧ ΟΡΕΑυΜ 8. ΒΑ8ΙΙ.ΙΙ ΜΑ6ΝΙ. 52 ρϋββ ρΙθΟίβίαΓ. νίθί88ίπΐ<{υθ ^α8(^8 βορϋβδ» &0 ςαί Α Ιβδομηχοντάχις επτά έxδιx)^θή9£ται' χαΐ Ιμπαλκν, & οχοβΙΙβηΙβΓ ^α8^υ8| ββρίυ&ς^ίββ ββρϋβδ ρΓβιαίο αίίΐ- 
οίθΙαΓ• Οβί η&ιηςυβ ^βηί^ηΗαβ, ηαηο ςυίάβχη ρβΓ 
οηί£;ιη&1ιι, ςυα βαηί ΓαΙυΓα οί)8οαΓβ 8ί£;ηίβο&ί : 
Ιιιοο ααΐβιη ίη ββοαικίο αάνβηία ροΓ8ρίου&ιη αο 
ιη&ηίΓββΙαιη βχ1ιί5ίΐυΓ08 68ΐ νβηΐβίβιη : Ιαηο βηίιη 
ςυί1)υ8 ςυίβςαβ άί^αυδ ρρφχηϋβ βϋ, οδίβικίβΐ. 
8ορΙθΐηρϋοία ί@[ϋυΓ, ςαα ηο1)ί8 ρβοοαηΐίϋυβ υΙΐΗοθ 
ροΒαα ά6ΐ)0&ηΙυΓ| νίΙ& Ιιαο Οοιηίηαβ οοηάοη&1)ϋ, 
άυιηχηοάο ρβΓ ροθηίίβηΐίαιη &ο οοηΓβββίοαβιη αηο- 
1)18 ίιιβηΐ ρ1&β&1υ8. Ουί ϋαςαβ ΐΓβιηβηάυπι ίΠαιη 
άίθΐη ηονβηιηυδ, ίη ςυο Γ63θΓν&1& Ιιοο φυο ρβο- 
ο&ηϋ1)υ8 ^υ8(& δοβίθρακη ΓθΙπ1)αϋο »ςυ&ςυο Ιαηοβ 
ΓΘρθρ8ίο,ρωηίΙθηϋβ8ΐίρθη(1ϋ8 ςυο&ά νίνίαιυ8 οοου- 
ρ&ηΙββ,ρβοο&ΙαάίΙυ&ιηαβ,ρΓοϋΙίεοιυΙϋρΠοθΕηΦΓυιη• δ{χαιος Ιτττά τιμηθι{9εται* ό χαΟ' ύπερβολήν δίχαιος, 
Ιβδομηχοντάχις Ιπτά, 'ϊί γάρ του θεοΰ φιλανθρωπία, 
νυν μεν δι* αΙνιγμάτων ήμΤν τα μέλλοντα &ποφα(ν*ι* 
τότζ δι, 2πΙ της δευτέρας αύτου παρουσίας, έναργη 
χαι τεσρανωμίνην παριστ^ τήν άλήθειαν* δε(ξει γάρ 
τηνιχαυτα, τίς τίνων έστΙν άξιος. 'Επταπλασίονα 
τοίνυν τήν άντίδοσιν ήμιν χρεωστουμένην τοις άμαρ- 
τωλοΤς συγχωρήσει 6 Κύριος ενταύθα, βΐ διά μετα- 
νοίας XXI έξομολογήσεως έξιλεώθείη παρ' ημών• 
'Ώστε, ε1δ<^ες τήν φοβεράν έχείνην ήμέραν, έν ^ 
τεταμίευται τοΤς ένταΰθα ήμαρτηχ^σι ή πρ^ς άξ(αν 
των αμαρτημάτων άντιμέτρησις χαΐ άντισήχωσις, διά 
μετανοίας έν ζωη προλαβ($ντες άναλύσωμεν τα άμαρτι(- 
ματα, Ίνα έχει σ6ν πολυπλασιασμόν της Ιπιπ^νου ιααΧ ηαιη&ΙςυθάοΙοΓθΐΏ βο ΟΓυβίαΙαιη βναάβΓβ ροββίιηυβ. ρ οδυνηρός αντιδράσεως έχφυγεΐν δυνηθείημεν 

Λ II *Α ^? χί ;_*• ** Λ »^•^^7 _- / / Λ £ θ. Ηαηο ίΐ&ςυο άίβαι δθρϋιηυηι βχίδΐίαιβιηαδ 
βρϋιηο ίΐϋ άίεί, οοηδίιαιίΏ&ϋοηίβ 11υ^υ8 ββοαίί 
β£;αΓ& ΓθδροηάθΓβ. Οίο&πιυδ ϊξίίυίτ, εΐ Γβ^ηίνιί Β€η$ 
άί€ $6ρΗηιοαΙ> οηιηα>ιι$ ορ€ηΙ>η3 $ηί$ ; Ββά βΐ ίη ίϋο 
ρ&τίίβΓ, ηυΐΐα &ιηρ1ίυ8 ιηιιηάί 11υ^ι18 ΓυΙυΓα 8υηΙ 
ορβΓΑ. Νοη βΓϋηΙ ώΗγ& ηυρϋβΒ, ηοη &οαρ1ίυ8 οοη- 
ΐΓ&ο1υ8, ηοη πίθΓοαΙαπΒ : α^ήοαΙΙαΓαπι νβρο, 8ί 
ςυίά Γθΐίςυορυαι βΙυάίοΓυιη 68ΐ αο ηβςοΙίοΓυιη, ηβ 
νβΐ &ηίπιο ίΐΐίο οο^ϋ&Ρβ Ιίοβΐ : 86ά 8ΐ&1)ϋ 0Γβ&ίυΓ& 
αϋοηίΐΑαο ΐΓθΠΐβη8; βαάοΓςαο βχ οαιηΐΐΐυθ^ ςαοοι 
νί8 ηαΐΐιι οοβΓΟβ&ί, χηβίαςιιβ ρβΓρΙβχί οιηηββ : 
^α8^^ ςυοςαβ ιιρυά ηο8 ίρβί ιιηχίί Ιυαο ΓοΓοιίιϋηθ 
οηιηΐ, υΐΓ& άο ΙΙΙίβ ββηίβηΐία ίβΓβηάα βίΐ. ΕΓίΙ βί; 
Α5Γ&1ι&ιηυ8 Ιυηο &ηχίυ8 &ο 8θ11ίοϋυ8, ηοη νβΐυΐ 
ςηι ίη §^β1ιοηη&ιη άβίρυδυαι ββ ιγι θχβρθοίβΐ, ββά ίη 
ςυα ]υ8ΐθΓαιη ο1&88β ; ρηιηα^ 868ηηά&, &υ(; 1θΓΐί& (< 
1οο&ηάα8 8ϋ. Όοιηίςυδ άβ οοβίο &(1ν6ηίΙ : Γβνβίαη- 
ΙϋΓ οοθΐββίββ ροΐ68(αΐΦ8, οοβίίβ άίΓυρΙίδ ; οπιηί3 
0Γ6&Ιαρ& ΐΓβπΐ6ΐ)υηά& ηϊβΙΐΜ^αβ οοηίΓ&ΙιβΙυΓ ; ςυία 
βί ίρβί ίοΓΒΐί&η αη^βΐί &8ΐ&1)ΐ}η1 πιβία ρβκυίδΐ 
&ο ρανίάί, ηοη βα ταϋοηο ςαοά άβ 8υί8 πιβίυ&πΙ 
941 άθΙίοΙί8,86ά ςυοά ^ΙθΓίθ8υ8 ρΓβροΙεηβ'ΐυβ 3υ• 
άίοίβ οοηβρβοίηδ, ουηοΐίδ ρβήηάβ ΟΓθ&ϋβ 8υί ίρ8ίυ8 
ιηβΐυιη ίπιηιίΒ8ηΓυ8 8ϋ.Νοη &υάί8 Ι8αί&πι άίοβηΐβπι 
5ι αρίτηεήί οαίπηι^ ίνβτηον αρρτεΚβηάβΙ βχ 1$ ηιοηΙβ$ 
'^ ? ςηί1)η8 άίθΐη ίΐΐυηι 8υ1)1η(]ίο&1. ΔΙ) θ]α8θοη8ρ6θ- 
Ιηιη&Γθ οοηςίαοί&ΐ, Γβδοιηηββ οΙ)3ΐυρ68ουηΙ,η&ΙυΓ& 
βιηοηίυΓ, αρβ οιηηίδ Γΐιβίοηοα ναοαί ν6Γΐ)0Γυπις|υθ 
ί&οαίί&β,οΐ) Οθί β οοβΗθ αάνβηΐυπι. Ταηο βηίιη ]υ8ϋ 
Γ&ρίβηΙϋΓ, βΟΓυπιςυο ουΓΓυβ ηυ1)68 βΓυηΙ,αο άβάυ- 9. Έβδ^μην τοίνυν ταύτη ν ήμέροιν λογισώμεΟα 
έχείνης της έβδομης της συντελείας του αΙώνος τού- 
του άντίτυπον. Ειπωμεν τοίνυν Κα? χοηέπαυσεν 6 
θεός τ^ ήμέρ^ τ^ Ιβδ^μ^ άπ^ πάντων τών {ργων 
αύτοΰ. Και έν έχείν^ δΐ ομοίως, ούχέτι τα Ιργα του 
χ6σμου τούτου* ούχέτι γάμοι, ούχέτι συναλλάγματα, 
ούχέτι έμπορεΤαι* γεωργίας δΐ, ή τι τών λοιπών 
επιτηδευμάτων, ούχ ίστιν έχεΤ χ2Ι^ν έννοήσαι* αλλά 
πάσα ή χτίσις έπτοημένη χαΐ έντρομος Ιστηχε, χ«1 
Ιδρώς άπό πάντων άχατάσχετος, χαΐ πάντεΓ εναγώ- 
νιοι* χαΐ αύτοι οΐ παρ* ήμιν δίχαιοι, τίς ποτέ αφα 
ψήφος περί αύτώε έξενεχΟήσεται. Και Αβραάμ 
άγωνιάσει τύτε, ούχ ώς χαταδίχην εΙς γέεννχν προσ- 
δοχών, άλλ* έν ποί^Ε τάξει τών διχαίων ταχβήσετοι* 
πρώττ[^, ή δευτέρς^, ή τρίτη. Κύριος έξ ουρανού πα- 
ραγίνεται* α\ ούράνιαι δυνάμεις άποχαλύπτονται, 
ουρανών ρηγνυμένων* πάσα ή χτίσις έν τρόμψ 
χαί συστολή• χαι αύτοι ο\ ότγγελοι περιδεεΤς τάχα 
παρίστανται, ούχ δ'τι περί αμαρτημάτων οΓχείων 
δεδίασιν, άλλ* 6'τι ή ένδοξος χαι μεγαλοδύναμος του 
κριτοΰ επιφάνεια, πασιν ομοίως τοΤς γεννητοΤς τό^ 
&«υτης εμβάλλει φ($βον. Ούχ άχούεις του Ήσα^ου 
λέγοντος, Έάν ^νοί^ς τλν ουρανών, τρ6[χος Χή- 
ψεται άπ6 σου δρη; περί της ημέρας έχαίγι^ς αΐ- 
νιττομένου, έν 9ί θάλασσα πέπηγεν, Ιν Ψ^ νχίσίζ 
σχολάσει, ή φύσις νενέχρωται, πάσα μέθοδος διά 
λύγων αργή, προς τήν έξ ουρανών του θεού έπιδίξ• 
μίαν. Τύτε αρπάζονται οΐ δίχαιοι, χαι ύχήματβ βα- 
τών α\ νεφέλαι, χαΐ προπομποί «ύτών ^τγγελοι• 
Τύτε δίχαιοι μίν, ώς αστέρες, άπδ γης ε!ς ούρανΑν οβηΐ &η§[6ΐί. Τυηο ^α8^ί ()υ&8ί 8ΐ6ΐΐ6β, θ 1βΓΓ& ίη οοθ- ]) αναλαμβάνονται* οΐ δΐ αμαρτωλοί, δέσμιοι, τφ Ιδίφ Ιιιπι ΓθοίρίβηΙϋΓ ; ρθοο&ΙθΓβ8 νβΓο νίηοΐί, ρβοο&Ιο- 
πιηι ρΓορηο ροηάθΓθ ρρ^ροάϋί αά ίηΓοΓηα οαάβη^ββ 
^&0θ1>αη^, ίρ80 οοηΒοίεηϋβΒ ρΓβ]υάίο1ο οοηΓαδί. 

10. ΟοΙ&νιΐ8 ί§;ίΙυΓ ίΐΐβ άΐββ Ιιοοοθ δβρίίιηο Ω§;αΓ&- 
ΙηΓ. ΕΙ νβςηίβνϋ Οβια άιβ δβρΗτηο αδ οιηηίΙ>ια ορβ' 
ηδη$ $ηί$. Νοη ^&τηα1I1ρ]^υ8,ςυ6θ δυηί1ιυ]υ8 δοεοαίί 
γίίφηυβ πιυη6Γ&, ηβο ςυββ Ιιίο οαΓη&1ί& (Ιβδίάθπα 
ϋΟίηϋαηΙυΓ νοία. ΙΙΙο άίβ οοηδορϋα βΓϋηΙ 3υν6ηί1ί& 
άβ8ίάβπ& αο 1ίΜ(ϋη68.Να1Ι&3&πι ΓοΒ^βπδηυρΙίαΓυηι 
λΚοηίΙα τβδληαςαθ 1ί1)ί(]ο,ρΐΌΗ8νθ δυβοίρίθηάβ ου- 
ρίάο.ΝαΙΙα ^&^ι &ιιγ1 οοΓΓθ£;&ηάί οαΓ& &ο βοίΐίοίΐαάο βάρει τών αμαρτημάτων πεττεδημένοι, χάτω πεσόν- 
τες χεΤνται δυσσυνείδητοι. 

10. Έχείνην ούν τήν ύγδύην ήμέραν αδτη ή έβδο- 
μη διασχηματίζεται. ΚαΙ χατέπαυσεν 6 θεός τ$ 
ήμέρ^ί ττΐ έβδύμτι άπδ πάντων τών έργων αύτου. 
Ούχέτι τά του βίου τούτου, ούδΐ τά παραχολουΟουντα 
ενταύθα ταΐς σαρχικαΤς ύρέξεσιν. Έν έχείν^ τ^ 
ήμέρί^ έχοιμήθησαν έπιθυμίαι νεωτεριχαί* ούχέτι 
περί γάμου πτύησις, Ί} επιθυμία παιδοποιίας* χρυ- 
σού φροντίς ούδεφμία* έχιλάθετο 6 φιλάργυρος τοί> 53 ΌΕ ΗΟΜϊΝΙδ δΤΒϋΟΤϋΒΑ ΟΚΑΤΪΟ II. 54 βαλαντίου, του άρπάζβιν καί βιάζεσΟαι ό πλεονέκτης, ^ δαοοϋΐί βΙβΓΟΟΒ αναΓϋδοΙιϋνίδΟΟίϋΓ ; ίηίίϊϋυδ ΓΛρΙοΓ, της γης ό πολυκτήμων , της δ^ξης ό δοξομανής. 
Πάντα τά του βίου έξέπτη της διανοίας. *Απεσβέσθη 
τοις έπηρτημένοις όθενδήποτε των κοσμικών τούτων 
προτερημάτων τήν διάνοιαν, ή κενή καΐ κατάπτυ- 
στος δ($ξα* ουκ ενοχλεί θυμός προς άμυναν του λυ• 
πήσαντος . Πάντα εκείνα έκλέλοιπε τηνικαΰτα του 
λογισμού • ή ψυχή δΐ προς τψ φοβουντί έστι, προς 
τή προσδοκία των έπη ρτη μάνων δεινών δ'ντινα δή 
9(^βον Θεού, ε? και ενταύθα δυνηθείη τις έσοικίσαι 
ττι ιδί^ Ψ^Χί άνέκλειτττον, Ιϊ ούδΐν, 1} βραχέα "ευχόν 
άμαρτήσεται. Και έπλασεν ό θεός τον άνθρωπον, 
χουν λαβών άπό της γης. Ουκ έτΜίνάληψιν τούτον 
τόν περί της κατασκευής του άνθρωπου λ^γον ήγη- 
τέον, ει καί τισι φαίνεται, άλλ' άκολουθίαν μάλλον Γ&ρίβοάί νίβ ΛΟ ίη]υΓίδΡ ; ρΓίβάΙοΓϋΐη,ΙοοϋρΙββ ; ^Ιο- 
η» βΙ; οΙαπΙ&ϋβ,&αι^ίΐίοβαδίηβ&ηβάβρβΓίεηθ. Οϋίά- 
ςυίά ΓθΓαπι 8£ουΗ 68(,8ΐηΐιηο6χοί(1ϋ.Εχ8ϋηοί& ββΐ, 
ςαονίθ Ι&ηάβιη ιηοάο 6ΐ&ϋ8 αηίζΏΟ δΦουΙί Ιιίβοβ ιη&• 
§;ηίΩοί8 άοϋΐΐϋβ, ναηα, (1β8ρίε8ΐ)ί1ί8 αο οοηβραβηεία 
ξίοπα. Νίΐιίΐ 3α[η ιηοΐβδία ϊρα αά 63α8 υΐϋοοβιη ςυί 
ιηοΐβδϋα α£Γθοϋ.€αο6ΐα ί11& ίυηο αηίΐΏΟ αΙ)806886Γβ: 
υηο απίαια 8υ3ρβη8& ΙβΓΓβηϋδ ιηβΐυ, υαα ΐΏ&ΙοΓαιη 
ίΐΏΐΏίαθηϋυιη βχθρβοΐ&ϋοηβ : ηυβιη υϋςαβ Οβί ϋ- 
ΐΏΟΓβπι, ςυί8ςυί8 ίηάβΠοίβηΙβηι δϋο&ηίαιο νΚα Ιιαο 
ίηάυοβΓβ ροΙυβΓϋ, αυΐ ηίΐιίΐ αυΙ; ςυαπι ιηίηίΐΏΐιιη 
ρΐαοβ ρβοοαΒϋ. Ει [ύοϋ ϋβ\ι$ Κοπιίηβτη, εητηρίο άβ 
ίοτα ρηΙυ€Γβ ^'. Οανβ Ιιυηο όβ Ιιοιηίηίδ βίΓαοΙυΓα 
86ΓαιοηβΓη ΓβδυαιρΙ&αι ο&ΓΓ&Ιίοηβιη βχίδϋιηββ, Ια- άδιάκοπον της προτέρας περί τούτου επιχειρήσεως, ^^ παβίβί ηοηηαΙΗδ ίΐα νίάβΙϋΓ,δθά ΐΏα^ίδ ίηίο(6Γθί8&ιη και συνημμένην οΙονει η1 προκατάρξει συμπλήρω- 
σιν τής διηγήσεως. Είπών γάρ, δτι έποίησεν ό θεός 
τόν άνθρ(ι>πον, και τα έξης περί του αύτοΰ, και δη- 
λώσας, ότι έν τ^ ποιήσει του άνθρωπου συνετέλεσεν 
ό Θεός πάντα τά του κ($σμου ίργα, τής αυτής καΐ 
πάλιν εχεται περί του ανθρώπου διηγήσεως, συνημ- 
μένως και άμεσολαβήτως, έπεργαζ^ μένος οΙονει καΐ 
λετΓϋολογών τόν τρόπον τής τούτοτ ποιήσεως. Πρώ• 
τον μίν γάρ είπεν απλώς • Έποίησεν ό Θεός τόν 
^θρ()<>ικον * νυνί δΐ προστίθησι και πώς έποίησε, 
χουν λαβών άπό τής γής. 'Όταν οΰν άκουσας χουν, 
παιδεύοα μετριοφρονειν μη οίου μεγάλα περί σεαυ- 
του. "Οταν προσβάλλωσί σοι λογισμοί , έπαίροντες 
τήν σήν καρδίαν, καΐ δίκην φλεγμονής έξοιδοΰντες 
είς κενοδοξίαν, ή ϊγ. τύχης απλώς, ή καΐ άπό προτε- α ρποΓβ, Ιιαο άβ τβ αΓ^ϋΐηβηΙο βεπβιη, αο νβΐυΐ 
^οη^υ^^^υIΏ ]&πι ^υIηρ^ββ^&^^^8 ϋβςυβ 1)ΐ«Γβη8^68ΐδ9 
Γβί δϋρρΙβωβοΙιιΐΏ.ϋίοΙο εηίιη Γβοίβδβ ϋβυιη Ιιοιηί- 
ηβιη, βί ςυφ άθ ϋΙο ββςυυοΙυΓ, οδίβοδοηυβ α^βοΐ- 
νίβδθ ϋβυιη Ιιοιηίοίδ θΓ6αΙίοη6,<ιυίάςυίά βδΐ ιηυοάί 
ορβΓυιη, βίάβαι ςυοηυβ ΓυΓδυβ άβ ΙιοιηΊηβ η&ΓΓα- 
ϋοοί, ^αη^ι&ορβ^α ίιηιηβάίαΐβςυβ ίοουπιΒϋ, νβΐϋΐί 
βαϋοίθ&ϋυβ 6άί886Γ6η8 ΐΓαάβηδηυβ 8υΙ)ϋ1ίϋ8 Θ^α3 
ιηοάϋοη ΟΓβαΙίοηίδ. Ναιη ρππαυαι ςαιάβω άίχβΓαΙ, 
Ρβΰϋ Οΰΐΐ5 Ιιοτηίηβτη ; ηυηο νβΓΟ α^I^υ^^^^,ηυο6ι^&Iη 
ιηοάο ίθΟθΓϋ, δυιηρίο β (6Γγ& ρυΙνβΓβ. βυιη ίί&ςυβ 
ρϋΙνβΓβΐΏ ααοΐίβπδ, άίβοβ ωοάθβϋ ββοδίιιη αηίΐΏί ; 
ηοΗ άθ ίβ ΐΏα^οα ρΓδβδυιηβΓβ. 8ί ίοοβββθπ'ηΐ οο£μ« 
Ια(ίοο68 ςυ» αηίαΐϋΐη θ£Γ6Γ&ηΙ,&ο νβίαΐ ίηίΐ&ιηιη&ΐο 
ρυΐπςυβ οΙοθγθ ίηαηίβ ^Ιοπββ ΙυιηϋΓβΐΏ, νβΐ βχ Γογ- ρημάτων και κατορθωμάτων τινών , άντεισαχθήτω ΰ Ιαηα &1)δθ1υίθ, νβΐ βχ αϋίδ ρββοΙαΓί^ άο(ίΙ)υ8 αο σοι παρευθυ ή τής πλάσεώς σου υπόμνησις, καΐ σύν- 
ες, δπως έκτ(σθης, καΐ ώς χους εΤ τό ό'λον, καΐ τής 
ύπό σου πατουμένης γής άπογέννημα• £Γ τι γοΰν έν 
αύτ^ διάγων εκτελείς, κ&ν μέγα, κΙΙν μικρόν, έξ 
όπογυίου ^χεις τό υπόμνημα της σεαυτοί3 ταπεινώ-τ 
σεως. Ει θ^μός ένοχλεϊ σοι, τυχόν διά τό .^^ρισ^ναι^ 
δυσγενή σε είπόντος τινός, κβί διε|1ι{ρει σε προς τό 
άνθυβρίσαι, κοιΐ τραχύτερα ών ήχΰυσας κατειπεΤν του 
ί»βρίσαντβς, κατάγαγέ σου τό βλέμμα προς τήν γήν, 
και ένθυμήθητι, $θεν προήλθες, καΐ άπέσβεσται αύ- 
τίκα ό θυμός • συνιέντος ταχέως του λογισμού, δτι 6 
δυσγενή σε εΙπών, ούχ 6'πως ΰβρισε τφ λόγφ, άλλα 
μάλλον καΐ έτίμησβν. "Ανθρωπος γάρ έμψυχος 6 
δυσγενής έκεΤνος, κ&ν δούλος «Γη τυγχάνων* συ δέ νίΓ(ϋϋΙ>υ8 ίηάυοαηΐ, βοηΓβδϋιη οοαίΓα ϋΙ)ί ΓβοαΓΓαΙ 
ΙυβΒ ΓοΓίηαΙίοοίδ αιβωοΓία. ΙαΙβΙΗ^β ςυα ταϋοηο 
ΟΓβαΙιΐδ 818 : αο ςυίάςυίά^βιηυΐΏβδ,ρυΙνβΓβιηβδδθ, 
1βΓΓ3»<ιιΐθ Ι'βΙϋΓαΐΏ, ςύΐίίιη Ιυίβ δι1ι)^60^α[Ώ ρβ(1ί1)ϋ8 
οοϋοΰίοβδ. Β! ()φίΙ ί^ίΙυΓ ίη βα άβ^βοβ ρΓΦδίαβ 
ορβπδ, νβί ιηα^ηυΐΏ, νοί βχί^υυπι, ίη ρΓΟοίηοΙα 
68ΐ νϋϋαϋδ Ιυ» αΙ)36θϋοηί8ίΐυβ ζηοηυιηβηΐυιΐ). ΐΓα 
81 ζηοίθδία ίη^Γϋϋ, ΓογΙθ ςυοά νίοΐαΐυβ ίη]υΓία 818, 
ςυοά ςυίάαΐΏ ί@ηοΙ)ίΐ6ΐη άίχβπί : αίςυβ υΐ νίοί&βΐιη 
ίη3υηα[Ώ Γβροηαδ οοηοίΙαί,αδρβποΓαςυβ οϋίοςυαπδ, 
ςυαω ίΐΐβ ^^^υ^^αΓυIΏ ρΓΟοαοίΙαΙβ οίΓυάβπΙ, οοαίοδ 
νυΐΐυακιυβ 844 ίη ΙβΓΓ&ηι (]β^^^β, αίςαβ αηΐηαο γθ- 
ραία υηάθ ρΓΟΟβδδβπβ, ιηοχςυβ ίπα ΓυΓΟΓςαβ βχβ• 
ϋηοΐυηι ίΒίΙ; ουιιι Ιβουηι ίρββ οοηίββϋιη ίηΐβΐϋ^οδ, από τής άψυχου καΐ αναίσθητου γής κυρίως καΐ γε- β βυω ςυί ί8ηο1)ίΙβηι (Ιίχίί, ηοη ανηυβ αάβο δβΓΟίοηο 
γέννησαι καΐ υπάρχεις. 'Όστε ούχ ΰβρις τό λεχθίν ίη3υπαιη Γβοίβδβ, ηϋίηροϋυ8βϋαιηΙιοηοΓ6αίΓ6θί88β. 
κατά σου, άλλα πλέον τιμή. ΕΙβηίιηίβηοΙιίΗΒίΙΙββςϋθρορυΙίΓβΒΟθ,ΙιΟίηοβδΙ,νβίΒί 

Βθηταβ βχδΙίΙβΓϋ ; 1υ νβΓΟ βχ ίηαηίιηί οιηοίςυβ (Ιββίίΐυΐα δβηδα υθγθ ΙβΓΓαΙυαι ρΓοοΓβαΙυδ ββ,ίυαι βδ.Ουα• 
ρΓορΙβΓ ςαοάία Ιο άίοίαιη ββί, ηοη ^η^υη&, ββά ιηα^ίβ ΙιοηοΓ ββΐ. 

41. Πάλιν δταν επιθυμία τις σαρκική κράτηση σου 11. ΗϋΓδϋδ υΙ)ί οαΓηαΙίβ υΐΐα ουρίϋίΐαδ Ιϋί οοπι- τής διανοίας, καΐ πείθη μελετφ/ τό τής ορέξεως απο- 
τέλεσμα, (ίρα ταχέως έπΙ τήν γήν. Μνήσθητι ότι 
ώσπερ έκ ταύτης προήλθες , οί^τω καΐ εΙς ταύτην 
μκτ* ου πολύ άναλυθήσ^^' καΐ τά νυν σφύζοντα μέλη, 
χαι ή άλογος επιθυμία, %λ\ 6 γαργαλισμός τής σαρ- ρθ8 ίαοία ΓυβπΙ αηίΐΏΐ', δυαάβαίηυο, υΐ ου3υ8 άβδί- 
άβρίο ΙβηβΓίδ,Γβίρδα βΠίοίαβ,ίη ΙβΓΡαπα δίαΐίιη νβΓίβ 
οοαΙοδ. ΜβαιίηβΓίδ ςυα ταϋοηβ βχ ίΠα ρΓΟοββδίδΙί, 
βαάβηι ίρβα ίηβαηι 1ιαα<1 αιυΐΐο ροδΙ Ιβ τβδοΐνβηϋΐυαι 
θδδβ ; αο ςυ» ηαηο ρηιΗυηΙ αΐ6αιΙ)Γα, 1)Γυ(αιιις[υο ^ 06Ι1• Πι 7. 55 ΑΡΡΕΝΟΙΧ ΟΡΕΕίυΗ 8. ΒΛ8ΙϋΙ ΜΑβΜ. 56 οοηουρίβοβηΓι&ω, αο οβΓηίβ ϋϋΐΐαϋοηβιη, ηβο Γογθ Α *^< αδριον ούκ 2σται, των με/.ών άπονεχρωΟέντων, Ια 0Γ&8ϋηαιΐ],ιηβηα1)η8 βιηοΓίυίβ &ο αρρ^ϋΐίοοθ οβ- 
Ιθπ νοί&ΐα θίαρβα. ΑΙςυβ ϋα ςυοϋΙ ^ϋ£;^16^ 1η ΙβΓΓαιη 
ρ&ΓβηΙβιη ηο8ΐΓ&ΐΏ ρΓοηί &8ρθοΐ6αιυ8 &ο α^αοβοα- 
ιηαβ ; ίη ο&α8& 68ί,ιιί α ΐΏοΙθβϋβ ςαοΐΐάίθ οαιηίΙ)α3, 
θΐ ςα» θ{^Γθ ουΓ&ϋοοβιη αάαιίΐΐαηΐ, οΙ)Ιυη(1θηϋΙ)υ8 
νίΙϋ8 &ο ρ6Γΐυ1)&ΙίοηίΙ)υ8 ηθ8 ίρ8ί &ϋ5ϋη6&ιηυ8 αο 
111>6ΓβιηαΓ. 8ηηιρΐο, ίηςυίΐ, € ίβτΓα ραΐυβτβ. 8ί ο 
οαβίο ΓοΓίηβϋ ίυΐ88βιηΰ8, ςυοά ίΠαά Ιι&υά 86ΐΏρβΓ 
Βα8ρίοβΓβ ρο85υιηα8, ηοη εοηϋουο ηαΙοΓβ ηοβίΓΟ 
ιηθχηοΓ68 Γαί886ΐιιυ8 ; ηαηο νβΐΌ ία ρ&ΓαΙο ρΓΟοΗνβ 
αάββΐ ίη1ηΙβΓΐηΐ88υιη(ΐυ6 νϋϋαΐίβ ηοδίΓβ βί ίιηΙ)6θί1- 
Ιϋαϋβ ιηοαυααβηΐϋΐη,αηάθ ίηοβάίιηυΒ, υαάθ 1&η£;ί- 

ιηυβ, αηάε 6βΓηίαια8| αηάο αΙίιηΰΓ, υηάβ ^υ^^ιβΓ 

οοηδρυΓοαχηοΓ. Ουίά Ιιαιηο ΙυΙοςυβ, υηάβ ίυ Γογ- 

ιη&1α8 68, αΙ)θαιίη&1)ί1ίυ8 αο ΒρβΓηθηάυαι αι&($ί8 ? η άξ(ους νομίζειν Ιαοτούς ; 

Ουφ οιι^ΟΓ Γαϋο χηοάθ8ΐ6 βαρίθηά), βΐ υ1 ηυΐΐο ηοβ 

άί^ηο8 βζίδϋαίθαιαβ ? 
12. Ουιη ί^ϋυΓ ςαβααρίαιη νίάβπβ άβ 86 αΐΐυιη 

Βαρί6ηΐ6θΐ, απιΟΒηο ρίοίοςυβ &πιίοΙυ, βρίβηάβηϋ 

αηηαίο, ρβΙΐΗΟΐ ^68ΐ&ηΐ6Πΐ ίη^6ηϋ8 ρΓ6ίϋ, δυρβΓ- 

ίΐα&ιη ΐΓαΙιβηΙβπι βθΓνίΙϋ 1υΓΐ)&αι, ρΓ0ΐηί88& εοαι& 

&Ιςαβ8θ1υΐΒ, βαηυβ ί1&ν& αο ΙογΙα, &Γΐί8ςυ6 Ιοηοοί- 

ηίο ίη &υΓ&8 8ρ&Γ8&, αυΓβοβ οίΓουπιΓβΓβηΙθίη Ιογ- 

ςυ68, αυΓβ&βεΙΙ&ουΓυΙί, νυΐΐυ, ΒβΓοιοηθ ιηα]68ΐ&- 

ϋ8 ρίβηο, ΙοΠβηΙυιη αηίζηοβ,ρΓΦΐηυΙϋΙυιϋηθ οίβάυ- 

οβηϋυιη, [οοηιίΐ&ηΐίυιη, &(1υ1&ΙθΓυιη, ί&ιηυΙοΓυιη, 

ςαο8 ΐΓ&Ιιϋ, ΙυΓΐ)&ιη 8υΙ)ΐηον6ηΙθαι ; ρ&Γ&βίΙοΓυιη 

ΙααΙΪΒ ιηβηβίΒ &6 βρίβηάίάίβ ίηΐιί&ηϋυαα : &(1 Γ&υ8ΐ&8 

&6€ΐ&οι&ϋοη68 8α1υΙ&ϋοη68ςα6ίη ΓοΓΟ, ςυ&β οζηη68 

άθΓβηιηΙ, αΐϋ 6 8υ1)86ΐϋί8 Βυρ^βηΙββ, &1ϋ οΙ)νίαηι και της ορέξεως άποτττάσης. ΟίΙτως ή προς τήν γη ν 
τήν μητέρα ημών διηνεκής σύννευσις καΐ έπίγνωσις, 
αΙτία καΒίσταται αποχής καΐ ελευθερίας πάντων των 
ένοχλούντων Ικάστοτε χαλεπών καΐ δυσιάτων π^θών. 
Χουν, είπε, λφβών άπο της γης. ΕΙ άπ' ουρανού 
έπλάσθημεν, ώς μή δυνάμενοι άεΐ βλέπειν έχεΐνον, 
ούκ &ν συνεχώς της οΙκε(ας υπεμ'.μνησκόμεΟα ψ'^ 
σεως* νυν δΐ έχ του προχείρου πάρεστιν ήμΤν, καΐ 
άδιάλειπτον τ^ της ημετέρας καΐ εύτελείας καΐ ασθε- 
νείας υπο' μνήμα έξ ών πχτουμεν, έζ ων όπτ^μεθα, 
έξ ών θ^ο^μεθ^ΐ) έξ ών τρεφόμεθα, έζ ών διηνεχως 
συμφυρ^μεθα. Τί της γης καΐ του ττηλου βδελυκτ^- 
τερον και άποβλητότερον, 6'θεν συ έκμεμ($ρφωσαι ; Τί 
μεΤζον αίτιον του μετριοφρονεΤν ή μας» και τ^ μηδενός 12. Όπίταν οΰν ιδτ[ΐς τινά μέγα γρονουντα έφ* 
έαυτφ, έσθήτα άνΟηράν περιβεβλημένον, δακτυλίφ 
τήν χείρα περιλαμπόμενον, σφενδ^νην την τών πολυ- 
τίμων φέροντα , οικέτας έφελκ^μενον περισσούς , 
κ6μην περιβεβλημένον μεγάλην, χαι άνειμένην, καΐ 
ταύτη ν ξανθή ν τε και έλικτήν , καΐ σο^ουντα τοις 
έπιτηβεύμασι , μανιάκας χρυσούς περιφέροντα, έπΙ 
χρυσής καθέδρας ένιδρυ^μενον , σεμνοπροσωποΰντα , 
σεμνολογούμενον , υψηλοφρονοΰντα , σοβαρευ^μενον 
έπι τψ πλήθβι '^ών προπομπών, τών ακολούθων, τών 
κολάκων, τών οίκετών, ους έπισύρονται, τών περί 
τάις πολυτελείς τράπεζας παρασίτων, έπΙ ταΤς ευφη- 
μίας καΐ άσπασμοις ους πάντες αύτφ προσάγουσι ρΓ00θάθη1θ8,&1ϋ άβάαοθηΙββ,&Ιςυΰ&ΗυΒαΙίυά ςυίά, ^ ^^ρ^ "^ήν άγοράν, οΐ μίν έξανιστάμενοι τών βάθρων. θ^υ8 Ιιοηοηβ Ιαυάίβςυβ οαυ8& Θχ1)ί5θη1β5. Ουιη 
1ΐ080θ ηΐΕ^βίΓ&ΙαΒ ρΓβΒβίάβθςαβ νιάβρίβ, ρΓββυηΙβ 
αΐΐα νοοβ ρΓ(Β6οη6 ρΐΌΟβιΙβηΙθΒ,Βίςυβ&Ιίυαι Βυύιηο- 
ν6ηΐ68, αϋαιη οβά6ηΐ68, βϋυιη ρυϋΐίοαηΐββ, &1ίυπι 
ηβοί αά(ϋθ6ηΐ68 ; ηβ 6α ςυ» νίάβαΙυΓ ιηΒ£;ηα ρυΐα- 
νβΠΒ, ηβ ααίιηο οοηοΐάοήβ, ηβ ροηαρα Γ&8ΐυςα&- 
ο£Γ6η(1&π8. Τ6ουιη ΓβρυΙα, ΓβοίΒΒβ Οβυιη Ιιοωίηβιη 
ΒυιηρΙο β 16γγ& ρυ1ν6Γ6.Αο βι ςυίάβιη αΐίυά ςυίά- 
ρίαιη Θ8ΐ, ςυοά ίη Ιιοαιίηβ οβΓηϋυΓ, ϋαιβ, αο ςυβ 
^θΓυηΙυΓ ιηίΓβουΙο 1ι&1)6 : βίη αυίβηα ρυΙνίΒ θ ΙβΓπα 
β8ί, ςυί 86 ΙιΐΒ ^&^^&ι)υη^Iυ!3 βίΤβΓΐ, οοηΐβπιιιβ. ΕΙ 
(οτγηαυϋ Όβχα Ηοτηίηβηι. Υοχ ΐρβα, ^οηπανϋ, βγΙιΠ- 
οίοβΒοι ςυαιηά&πι Ώβϊ οΊτολ ΙοίΏίηβΐΏ ορβΓ&ϋοηβιη 
οοηΐίηυο ίηηυϋ. Νυαιςυίά νβΓο βίο βΐ ίρ86 ηοδίΓ&πι οΐ δε προϋπαντώντες, (Λ δΐ προπό μπεύοντες, άλλος 
έίλλο τι ε^ς τιμήν και δ6ξαν εκείνου ένδεικνύμενοι. 
"Οταν ίιδ^ς τους &ρχοντας τούτους, τους δπο χήρυχι 
προαγόμενους, 6ψηλ'ζ τε φων^ τον δεΤνα μεν σοβούν- 
τας, τόν δείνα δΐ ξέοντας, άλλον δημεύοντοις, χάχεΤ- 
νον θανάτφ παραδίδοντας , μή μεγάλα ήγι^^]] τά 
όρώμενα, μή καταπέστ^ς τήν διάνο ιαν, μηδΐ ξενίση σε 
ή φαντασία * ένθυμήΟητι ότι έ[;Γλασεν 4 βελν τ^ν 
άνθρωπον, χουν λαβών άπ6 της γ9|ς• Κ&ν μίν $λλο 
τί έστι τό όρώμενον περί τον &νθρωπον, φοβι^θ^Γ^Η 
και θαύμασον τά πραττ^μενα * εΐ δΐ χους άπό 
της γης, 6 ταύτα έπιδεικνύμενος, καταφρ^νησον. ΚαΙ 
Ιπλασεν ό θεός τδν ^θρωπον. Έ μίν φωνή τοό 
Ιπλασε τεχνικήν τίνα ύποφαίνει εύθυς ένέργειαν του ΒΓΐ66ίβηχίίίθΓαι&ϋοηθπι,ν6ΐυΙί(}υίΩςΗη&βίΏη£;υηΙ, β βεου περί τον ^θρωπον. Άρα δΐ ούτω καΐ αύαος τήν ςυίν6^^868 ίαΙ)Γί6(ΐηΙυΓ,ΒυΙ ς υ ί »γ6 βίαίπαβ ουάυηΐ, 
86α Βΐίυά ςαίά αΚίδ ορυ8 6ΓβοίυυΙ,ςυίΙ)υ8 &(1 ΒυρβΓΓι- 
6ί6ΐη845 υ8ςυ6 δίιηυΙ&ΟΓυπΐ, οίΓουιη8οηΙ)ίΙυΓ ;8ί- 
ουί Ιι&υά γαγο νΐ()6αιυ8,ίη 6υηι πιοάυπι βίΓοΓοιαΙυιη 
νίΓυιη, υΐ 6χΐ6Γη& 8ρ6θί6 &1ςαθ ίηάοΐ6 ίΓ&αι ρυΐα 
αε ίοΓίίίυοΙίηθίη, ββυ π)6ίυη) αο Γοηηί(ϋη6ΐΏ ρρ®- 
ΓβΓΒΐ, ΓυΓ8υ8ςυ6 ιηυΙίθΓβζη, ςυβθ νβΐ &πιογ6 ίη8&- 
ηί&ΐ,νβΐ ρυ(1ί5υηά& βχΒίΒίαΙ,αυΙ βί ςυ^^ αΠυά βεχυί 
οοιη68 ΒΟ ορροΓίυηυπι ίη &1Γ6θΙί1)υ8 Βηίοΐί βοΙθγβ 
ρ1&8ΐ68 6ίΓ6θίΙ? Η&υά βηίιη νβΓΟ 6^υ8Iηο(1ί Όβϊ Γογ- ήμετέραν έτεχυήσατο πλάσιν, ώς οΐ τά πγ{λινα πλάσ- 
σοντες, Ι| τά γύψινα διασκευάζοντες, ή τους άνδριάν• 
τας χαλκεύοντες,Ι) άλλο τι τών τεχνιτών αποτελούντες, 
οίς άχρι της επιφανείας τά τ^ς μιμήσεως περιίστα- 
ται, ώσπερ όρώμεν πολλάκις άνδρα μίν πεπλασμέ- 
νον, καΐ ήθος ^ξω έμφαίνοντα, ή θυμοΰ τυχόν καΐ 
ανδρείας, 1} φ($βου καΐ δειλίας, γυναΤκα δΐ πάλιν ^ 
έρωτιώσαν Ι) αΐδουμένην. Ι) άλλο τι παρεπ6μενον τζ 
ταύτης φύσει πάθος ό πλάστης γνωρίζων Ιξειργά- 
σατο; Θεού δΐ πλάσις ού τοιαύτη, άλλ' αύτου (α) (α) Αδτο5. ΡογΙο αδτά. Ερπ. 57 ΌΕ Η0ΜΙΝ18 δΤΕΙϋαΤϋΙΙΑ ΟΚΑΤΙΟ Π. β8 έχΕίνχ τα πρωτοτνιπβ •ί(θη του άν()ρώπου, ή δημιουρ- Α. ιηαϋο: ββΗ ίρβαιη ρΓΐιηατη &βοχβιηρΐΑΓβπι Ιιοτηίηίβ γιχή ενέργεια έπι τό βάθος γωρήσασα, {νδον Ιχαστα 
διωργάνωτε, πολλών χαΐ παντοδαπών χα^ διαφ<^ρων 
π^θών χβΐ γνωμών *1ς ταύτ($ν μίξιν χαΐ σύγκρβσιν 
άχοφή Ιχτελέσαντα. ΕιΒβ μοι τοσούτον σχολής (α), 
ώστε χατά λετττ^ν χαι άχριβολογουμένως, 6ποδεΐζα{ 
σοι την του άνθρωπου χατασχευήν* άμαθες γάρ &ν 
άπ^ σεαυτοΰ τήν περί σΐ σοφίσν του Θεού %%\ οιχο- 
νομίαν• Τφ ^ντι γαρ μιχρος διάχοσμ^ς έστιν ό άν- 
θρωπος, χαι 6ρθως έστοχάσαντο, οΐ τούτφ τφ 6ν6- 
μζΓΐ αύτ^ν άποσεμνύναντες. Π^σαι γουν, χαι παρά 
π^σων έχ παλαιού περί τ^ θ^^μβ^ν τούτο πλάσμα 
πραγματεΤαι χαταναλώθησαν ! αΐ φυσιολογ(αι τών 
φιλοσόφων, αΐ τεχνολογίαι τών ιατρών, τών γυμνά• 
στων αΐ παρατηρήσεις, αΐ περί αναλογίας, αΐ περί ίηάοΐβιη 0Γβ&η<ϋ νίβ βϋΙ ίιη& ίρβα ρβΓνΒάβηβ,βία^υΙα 
ίαΐυβ ΒΓϋουΠθ ΟΓ^βηίβ'^υθ (ϋβΐίηζϋ, ςυίΙ)υ8πηυ]1υ- 
Γυιη οιηηίβςυβ ^θηβπβ βο άίνβΓβΟΓυιη αίίββίυαιη 
8<>η8υυπιηαβ ίο ίάβηη πιίβϋοΙι^ηαρβΓ&ΙίοηαθΓηοπαβηΙο 
βχβΓδϋ. ΑΙςυβυΙίη&ιη 1&ο1υΐΏΐηίΙιί βυρρβΙΟΓβί οΐϋ, 
υΐ 8αΙ)ΙίΗ &ο ιιοουΓ&1& άίηρπί&ϋοηβ 1]0ΐηίηί8 ΙίοβΓβΙ 
ΓαΙ)Γίοαπ) 8υΙ)Π)0«8ΐΓ&Γβ.0βί οβΓίβ γγ^ιιΙθ ββρίβηϋ&ιη 
Γ&Γαιηςυβ εοηβίΙΙυιη βχ 1β ίρββ οοη€ΐΐ8θβΓ68. Ρΐαηο 
βηίπι ΙιοΐΏΟ ιηίαοΓ Π)υη(]υ8 αο 0Γη&(α8 68ΐ, ΓβοΙλ- 
ςυβ (ΙυοΙί ^οη^6^Iυ^α βυηΐ, ςυί Ιιοο ίρ8αιη ηοηαίηβ 
ΙιοηββΙβΓυηΙ. Ου&ιη ηαυίΐφϋ&ηυβ, 6(& ςυ&ιη ιηυΐ- 
118, οΐίπι ^8IΏ 1)00 1η ηβ^οϋο πιίΓ&ηάοςυβ ορϊΩοίο 
αΚββ ίοΐφ ορβΓαπι ίπορβηάβΓβ ! η&ΙαΓ&Ιββ ρΐιίΐοβο- 
ρΙιΟΓΟιη οοη8ίι1βΓ&(ίοηβ8, ιηβάίοοΓυηη &Γϋ8 (ϋ8ςαί- της τών μελών πρ^ς άλληλα συμμετρίας, α\ περί |. 8ΐ1ίοηΡ8, §^ιηη&3ί&Γυαι οΙ)86Γν&ϋοηθ8 ; ςυφ αά σώματος πολυσαρχίας * ταύτα ττάντα περί τήν του 
άνθρωπου διάπλασιν συν εισέρχεται. Καΐ π^θ^ν έμοί 
λόγος τοσούτος, ώστε δύνη θή ναι εΙπεΤν μετά άχρι- 
βείας, βσα έν μι^ φων-^ του ίπλασεν εμπεριέχεται ; 
Τα μέντοι πρόχειαα, χ!1ν έγώ μή λέγω, συ οΙΒας. 
Έπλασε σε γάρ ό Θεός, ώς όρ^ς, όρθιο ν, χαι ταύτην 
σοι τήν διάπλασιν Ιξαίρετον δέδωχε παρά τά λοιπά 
πάντα ζώα • Διά τ( ; επειδή εξαίρετων σοι χαΐ 
τήν όγειλομένην χαι άναγχαίαν ένέργειαν προσεπι• 
δούναι Ιμελλε. &ηα1θ£^&αι βρβοΐαηΐ ; βά ιίΐ6ΐηΙ)Γ0Γαιη ιηΙβΓ 8θ οθγΙα 
Γ&ϋοηβ ιηο()υιη αο οοπ)ρο8ίΐίοη6Π), αά εορροήβ 
ο1)68ί(α1βιη. €υαο1& Ιιβο, ίη ίοπηαϋ Ιιοιηίηίβ αηο 
&^ΐΏίηβ νβηίπηΐ οοηβί^ΙβΓ&Ιίοηβιη. ΕΙ αηάβ ιηίΐι! 
ί&ηία <ϋθθη(ϋ νίβ, υΐ βοουΓβΙβ β&ϋβ οιηηί& βίοςαΐ 
ν&ΐβαιη, φι» Ιιαο αηιι νοοθ, (ΟΓτηανίΙ^ β&οβΓ οοιη- 
ρΙββΙίΙυΓ ίθχΐυβ ? Ρογιό, ςαβρ ίη ρΓοηηρΙυ βυηΐ αο 
Γ&οΠία, νβΐ 81 6^0 ηοη (ΙίχβΐΌ, 1υ ρβΓ ίβ ίρ8θ ηοβϋ. 
ΡοΓίη&νϋ ηαιηςΰθ Ιβ 0θυ8, υ( νί(]€8, δΙ&ΙυΓα Γβηία, 
Ιι&ηοςυβΙίΙ)! 8ίη^υ1&Γ6οι ρρ» ΓθΠςυίδ οιηηίΙ)υ8 &αί- ιη&η1ίΙ)α8 ρΓθΚ)υίΙ Γοπη&ιη. Ουί(ϋΙ&? ςυο<1 ηίιηΪΓυηΐδίη^υΙ&Γβιη βϋ&ιη ά6ΐ)ϋ&ιη ηβοββδ&ήαπιςιΐθ &1)υηάθ 
βηΐ νΐιη &ςβη(ϋ βοηοβββυΓυβ. 13. Ναηι 1)Γυ(α ςυίάβιη οιηηθ8 αηίπι&η1β8, (1αα« 
ΙβχαΙ ρβουαηβ 8αηΙ, βΐ &(Ι ςαοά ηβΐ® 8υηί, αά !ιοο 
ςυοςυβ οοΓροπδ δίΓϋοΙυηιιη αοοβρβΓυηί ;οα|ιΐ8ΐηο(ϋ 
6ΐί&ιη ονίδ αε ρθου8. Ουί& βηίιη ίη Ιιοο βοηάΐΐλ ββΐ 

αά 13. Τά μίν άλογα πάντα ζώα βοσχήματά έστι μό- 
νον, χαι προς 8 πέφυχε, προς τούτο Ιχει χαι τήν χα- 
τασχευήν* &ποΤ6ν έστι χαΐ τό πρόβατον. Επειδή γάρ 
έγεννήθη νέμεσβαι, χάτω ^χει συννεύουσαν χαΐ τήν 
χε<ραλήν, ώστε τζ γχστρι ένορφ/ χαι τοΤς 6πό γα- ^ υΐ ρ&δΐυ νίτ&Ι, βϋ&ιη €&ρΐ1θ Ιιαοα! νβΓ^Η, υ1 αι 

— 1-_._^^-_ .^_ _<__-- _Λ-».?_- _^^ ^ ' ^ νβηΐΓβω 80 νβηβΡΟΕ νβΓ908 οοΐιΐοδ 1]8ΐ)6α1. Ρίηίβ 

θηίπ) ί1Η8 Ι)οηβ 1ι&1)ϋυ(]ίη!8, νβη(Η8 οχρίβΐίο 68ΐ αο 
ΓΓϋϋίο νο1υρΙ&ϋ8. ΗοιηΙηι νβΓΟ οαρυΐ 6χ ίρ8Α Γογ- 
πΐΑϋοΐΜ«ηΓ3υ[η θχοογγΗ,ιιΙ ςαααα αϋΙ δυρβΓηα αίΟ- 
ηίΐ&ίοιη Ιι&1)βΙ, σοηδρίοίαΐ ; βυρθποηςαβ Ιοοο Γβΐΐ- 
ςαί8 οπιηίΙ)ΰ8 ρΑΓΐίΙ)υ8 οοΓροπδ οοηδίβΐίΐ. Νοϋ ϋα- 
ςαο 1θΐΓΑη8ΐηαΙ&Γ6 ίη ίά,ςυοάββΐ ρΓΦίΟΓ ηΑΐαΓ&ιη, 

ηβΟ 0Γ6 ρΓΟηΟ ΙβΓΓβηΑ θίΓυΐΏ8ρίθίΑ8 ; 86(1 ΟΟΒίβδΙΪΑ 

]υ£^ΙβΓ οοηΙυοΓθ, αο νβΐυΐ ίη 8ρβου1ο οι)^6οι& !ι&1>β. 
υΙ)ί 6ΐ 1υυ8 ϋΐ)! πιυηίοίρΑΐυβ οϋαι ρΑΓΑΐυ8 θ8ΐ. Ιη 
Ιιαηο ιηοάυαι 111)ί ςυοηυο οορρυδ β£Γοηη&Ιυηι β8ΐ, 
αο ςυΑρΓΦ(]ΙΙυ8 ΓοΓΓηα θ8, |ί1ηθηι Ιθ άοοβΐ ίη ςαβιη 
οοη(ίΙίΙυ8 θ8. Νοη βηίιη υΐ Ιιυηαί νϋ&ιη ΙγαΙιαβ 8Θγ- 
ροηΐυιη ιηοΓβ, Γβοΐα βίΔίαΓΑ οοηάίΐαδ 68, βοά υ1 
οοβίαιη οοη8ρίοί&8; Οβυπιηυβ οι^υ8 ίη βο ββάββ 68ί ? στέρα* τέλος γάρ αύτοΐς ευεξίας, πλήρωσις γαστρός 
χαΐ άπύλαυσ'.ς ηδονής, Άνθρώπφ δΐ ή χεφαλή έπΙ 
τά ανω Ιξ αύτϊ;ς της πλάσεως άναδεδράμηχεν, 'ίνα 
τήν ^ω βλέπρ συγγένειαν, χαΐ όψηλοτέρατών οίλλων 
απάντων του σώματος μερών χαθέστηχε. Μή τοί^^υν 
μεταποίει σεαυτόν ε*ς τά παρά φύσιν, μηδΐ τ^ γήινα 
χύψχς περισχόπει ' άλλα υνράι^ια διηνεχως χ«τ- 
6πτευε, χαΐ ένοιπτρίζου, Ινθα σου χαΐ τό πολίτευμα 
«ρ^ηυτρέπισται. Οί>τω σοι τό σώμα διαπέπλασθαι, 
χαΐ τό διάπλασμα διδασχαλεϊ^ν έστι του τέλους προς 
& γέγονας. Ού γάρ Ινα έπί γής σύρηταί σου ή ζωή, 
ώς τών Ιρπετών, χατεσχεόάσθης 6ρθιος, άλλ' 'ίνα 
ούρανόν βλέπ^ς, χαΐ τόν έν αύτφ Θε6ν* ούδΐ *ίνα 
τήν χτηνώδη μεταδιώχ^ι^ς άπ^λαυσιν, άλλ' 'ίνα τήν ούρ- 
άνιον, ένδιδομέλ^ΐ) (6) σοι διανοί^ επιτελές πολιτείαν. Διά τούτο. Του σοφού οΐ οφθαλμοί έν τ^ χεφαλη Ο ηοςοβ η1 ρβου&ΠΔΠΐ ρ6Γ86ςυΑΓί8 νο1υρΐΑΐθΠ],8θά αϊ αύτοΰ, & σοφ^ς φησιν Έχχλησιασχής. Τίνος δΐ Ινε- 
χεν, ού περί τά χάτω του σώμοιτος οΐ οφθαλμοί, 
άλλ' έν ττί χεφαλή ; Ίνα τά έν Οψει περισχοπώσιν & 
δε ε^ς τά 6ψηλά μή βλέπων, άλλ' εΙς τά γήϊνα έπι- 
χύπτων, χατήγαγε εΙς Ιρπετοΰ φύσιν το!)ς όφθβιλμους, 
έπΙ της γης ώς έχεΤνα συρόμενος. οοθΐβδίβο), ίη(]υ11& ΙίΙ)ΐ αιβηΐβ, νϋβ Γ&Ιίοηοιη ίηβΑβ. 
Ε&ιη οΐ) Γβαα. Οοπϋ $αρί€ηί%$ ίη οαρϋβ έτ/ια, Αίΐ 8Α- 
ρίθη8 Ε€θΙβ8ίΑ8ΐβ8 ''. 0υοΓ8υιη νβΓο ηοη ίη ίηΓο- 
Π0Γ6 υΙίΑ οοΓροΓίδ ρΑΓίβ, 86(1 ίη ΟΑρίΙβ 8υηΙ οουΐί 7 
ΝίηιίΓυηι υ1 βα ΙυβίΓβηΙ ςυββίη 8υΙ)Ηα]ί ροβίΐΑ βυηΐ. 
Οαί Αυ(6αι ηοη Αά βχοεΙεΔ Γ68ρίοί(, δβά Αά ΐ6ΓΓ6η& ρΓΟουιηΜί, &<1 •4β 86Γρ6η1ααι ιηάοΐ6ΐη οοοΙοβ ά^Ιοϋ, ςαί 60Γαιη ίηβί&Γ ν6ηΐΓ6αι ΙγαΙιαΙ Ιιυιηί. » Εοοΐ•• η, 14. 

(α) Οβιΐάφηιΐιιτ ε^) τ•1 ΐ€8ρΐ8(η• Ιοιτ. (6) Ενδιδομέν^^. Βάΐϋ Ινδ8χ•μέν|^. Εοπ. 59 ΑΡΡΕΝΟΙΧ ΟΡΕΒϋΜ 8. ΒΑ811.ΙΙ ΜΑΟΝΙ. βο 14. €&ρυΙ ίΙ&(|υβ ΙοΙί οοΓροΗ βιηίηβηβ , Ιιυιηθπβ Α ^4• 'Η Η^^^ ^^^ χκφαλή τοΐ3 ^λου σώματος δπερ- ίηουιηΙ)ϋ ; ηοη ίΐΐίβ ίιηιηθΓβαιη, ηβ οΙ)Ιβ|;&ΙϋΓ, ββά 
οοηνβηίβηίί Γυΐοίιηβηΐο βο νβΐυΐ ββάβ ςυαϋΙ&ιη ^Γα- 
άυςυβ ίη βχβΐ&ηίθ οβΓνίοβ Ιοοαίυαι. Ιη ίΐΐο ίηΩχ& 
οοϋΙοΓϋΐΏ ^βιηίη&Ιυιιιίη&Γ&άϋςυβ.Νοη βοίπι υηυΐΏ 
8&ϋ8 ΟΓ&Ι ; ηί βί ίοΓίβ οαβυ αΐίβρυιη ^οη^^άθ^β^,6^υ8 
ςαοά ίιηιιιυυβ & ΙαΙ)β ββββΐ, 8ο1&ϋυιη ηοη ά6688βΙ. 
ΡΓΦΐθΓβανοΓΟ βϋ&ο), &1) υηο ΙιοΓυαι ρΓθΓ6θίυ8 ο1)- 
1υΙυ8, ρΓ0Γ8υ8 ίιηϋβοίΙΗοΓββί ; βχ άυρΗοίνβΓοΓοηίβ 
οοηί1αβη8 πνυδ, ναΙβηϋοΓ βχϋ. Ρροοβάοηβ η&πιηυβ 
αίπηςαβ 6χ&Ηογ& αΙΙβΓ&ςυθ η&Γβ οΜαβηάί νίβ,Ιυαι 
ίΙ)ί οοηςυίβδοίΐ, Ιυπιςυο υπα &ά 'αηΙβποΓα Ιβηάβηβ 
ϋ8ςυθ ίηϋυιηΙ)θη8, υηυβ &1ΐ6Γί οορυΙαΙϋΓ νί8θηυ8 
Γ&άίυβ, νβΐυΐ βχ τίνο άυρΗοί, οχ υΐΓ&ςαβ νίβΟΓία 
Γ&οαΗ&Ιβ, ςυ&βί βχ άυρίίοί ρΓοάβηηΙο Γοηίβ, 1υαι• ανέχου7α, τοΤς ώμοις επίκειται* ούχ ένδεδυκυΐα τού- 
τοις, Ίνα μή χρύτττητζί, άλλ' έρείσματι άξιολ^γψ, και 
οίον 6ποβάθρ? τινι τφ του αύχένος άνεστηκ6τι, έπ• 
αναπαυομένη. Έν ταύτ'^^ δΐ των οφθαλμών έμπεπή- 
γασι δίδυμοι βολαί. Ουκ ^ρκει γαρ ό εΙς, άλλα δύο 
έγενέσΟην, άλλήλοις βοηθώ* Ίνα ή του Ινός κατά 
τύχην διάλυσις, τήν του άβλαβους Ιτέρου παραμυ- 
θίαν εχ^. Και άλλως δε άπό Ινός τούτων προερχ6με- 
νον τό όρατικδν, άοθενέστερον πάντως * έκ δΐ δύο 
πηγών συμβαλλόμενος 6 όλκ^ς εύτονώτερος γίνεται. 
Ιίροΐοΰσα γαρ εκατέρωθεν της ^ινός ή ^ψις, 6μου 
μίν προσαναπαύεται; όμου δΐ προκύπτουσα έπι τ6 
έμπροσθεν, ένο\3ται ή μία τ'ζ ^"^έρ^, οίον Ικ δύο τι- 
νών οχετών άφ' έκατέρας όψεως ώσπερ πηγής έξι^ν• ςαβ 1)Γ6νί &()υ&8 οοωαιίβοφηΐβ, υηυ8 ςυί8ρί&πι ναΐί- «ν των, καΐ μετά βραχύ μιγνυμενων, εις αποτελούμενος 

• •^_ ^Γθ_•ι Λ.•. ί •ι•ι. • • Ό ^^7 ^5 ^> ΐ ( _" -. άίοΓ βΓβοϋαΓ ί1υνίυ8 ; ου]υ8 δοίϋοβΐ οαβίοΓ νίβ &ο 
βΓΒο&οίοΓ 8ί(. Ηθίηςαβ οθγΙο ρΓθ1)&ηί νίη 86068. Π 
ηαπιςυο, ςυβ βυηΐ ναΐάβ ρΓορβ,Ιι&υάςυαςυ&αι οθγ- 
ηαηΐ ; ςυο υθγο ρ&υΐο &Ι) οουΐίβ ΓοπιοϋοΓα βυηί, 
ο1&πυ8 οοηΙαβυίϋΓ. ΙάοίΓΟΟ ηίιηίΓϋαι ςυοά νίβοπο 
Γ&άίο (1ΐ8360ΐί3 ραΓϋΙ)υ8 α ρπηοίρίο ρρο^Γβββο, ίηι- 
1)θθί1ΗθΓ αΙ) υίΓοςαβ οΙ)Ιυ(υ8 είΐ : υΙ)ί αυΐβαι &ιηΙ)ο 
οοηίΐιιχβπηΐ αο οοαίυβπηί,νβΐυί ιηαΙΙίρΗοί ςυαά&ιη 
6χυηάααϋ& λίςυβ εορί&, ν&ΙβηϋοΓ βΠιο&οίοΓςϋθ αά 
ρβΓ8ρίοίβη(]α, ςυ» ίη αδρββίυιη ο&άυηΐ, οοηβυΓ^ϋ. 
Νοη ρ&υο& νβΓΟ βυηΐ, ιιιιίΙ)υ8 οουΐί ίηοοίυιηϋ&ϋ 
[ΚΌβρίοίΙυΓ. Τϋηΐο& ίηΙβΓίΟΓ, ςυ» ηβο ίρβα 8υίΟοϋ. 
Ν^η βηίηι Γβ8 ΓβΓβΙ)&ί υΐ 6Γ&88ίοΓ 8ΐΓυβΓ6ΐυΓ ; α1ίο• 
ςυΐ νίβαί ίηοοιηιηοά&886ΐ ; ηβ6β88θ αυΐβιη βΓ&Ι, υΐ 
ρβΓβρίοοααι Ιβνβςυβ β88β(, ςυοά οϋΐβ^βΐ)»!. Α1ίθΓ& ποταμός, όπ6τε δή και Ισχυρότερος γίνεται, ειτουν 
Ινεργέστερος. Καΐ τούτοτ άπόδειξις, οΐ γέροντες των 
ανθρώπων* οΐ τα μίν έγγυς πάνυ, ήκιστα βλέπουσι, 
τά δΐ πο^^ώτερΙ^ν άποδιϊστάμενα των οφθαλμών 
έναργέστερον καθορώσιν * επειδή διηρημένως μΙν 
του 6ρατικο*3 προϊόντος έξ έρ^τής, άσθενΑ^ς ή Ικατέ- 
ρου δψις * μετά δΐ τήν συμβολήν αμφοτέρων και 
Γνώσιν, οΤον έπι πλημμύρας τινός πολυπλασιαζο μέ- 
νη, εύτονωτέρα γίνεται καΐ δραστικωτέρα περί τήν 
τών ορατών άνάληψιν. ΦυλακαΙ δΐ περί τόν όφθαλμόν 
ουκ όλίγαι. Χιτών εντεύθεν, και ουκ άρκεΤ ούτος* 
ου γάρ ένεδέχετο παχύς κατασκευασθήναι • ή γΐρ 
έμπόδισμα καθειστήκει της όψεως* ίδει δΐ διαφανίς 
είναι καΐ έλαφρόν τό προκάλυμμα. Ούκοΰν εΤς μΙν 
διαυγής, εις δΐ αραιές* ό μΙν κρυσταλλοειδής, ό δΐ ίΐ&ςαο ρβΐΐυοίάλ, αΙΙΟΓα ΙϋηυίοΓ ΓαποΓ^υο ; ίΐΐα ^ κερατοειδής * ό προκεκαλυμμένος , στερεώτβρος * ό 

ςηΐάοιη ΟΓγβΙ&ΙΗηα, 1ΐ890 οοΓηβα. ΟύΙβ^βηάί ο&αβα Ινδοθεν, αραιότερος, Ίνα μή κωλύΐ[) τήν πάροδον* δ 

οΙ)Ιθη1& ΙαοΙοα αο βχίβηοτ, βηηίοΓ Θ8ΐ αίςυο άϋ- τρίτος πάλιν κρυσταλλοειδής, 'ίνα έν αύτψ τήν έμφασιν 

γϊογ; ίηΐβπορ, γ&γϊογ βΐ ΙβαιποΓ, ηβ ίιηιηθ&ηϋ& καΐ τήν διαύγειαν έκάτερα Ιχτ[1. 

ρΓθ1ιί1>β&1 : ΙβΓίία ΓυΓβυβ ΟΓγβΙαΙΙοιη τβΓβΓβηβ, υ1 ίη 

θ& αιηΐ)» ΓβΗςυ» ΓβρΓβββηΙ&ηάί νίκη αο ρβΓβρίοιιϋαΙβαι ο(>ϋη6&η1. 

15. Ρ&1ρθΙ)Γ« ρΓθ360ΐυΓ& 8υη1, οουϋ υίπιίΓυπι 15. ϋροβολή το βλέφαρον* τοϋτο γάρ προκάλυμι^α ορβπαίθηΙααι&οϋαιϋΓ&οιιΙυαι,νβΙυΙςυθάοπιίοίΗυα). 
ΡοίβΓ&Ι ηυίάβαι βΐ [ηι&ηυβ ο1)Ιβ^βΓβ; ββά ίηΐβπαι 
άυιη βα &άιηον6Γ6ΐυΓ, Ιιβυά γ&γο ρηυβ οΰΐιΐυαι 
οΙ)1φ(ϋ οοηΙίη^^βΓβΙ. Νυηο νβρυ ρπορβ β(]^α^β^ ςυοά 
ΙυβαΙυΓ. Μοχ βηίπι αο ηοουαιβηΐυηι ρΓΦββηϋαηΙ, 
ορβΓίαίθηΙυιη ο1)ΐ6η(1υη1. \ά η&ιηςιιβ ίη ο&υβα 68ΐ, του όφθβλμοΰ καΐ .σκέπασμα, και οίον οικητήρι6ν 
έστιν. Ήδύνατο μΙν γάρ σκοπεΤν (λ) κίύ χείρ* άλλ' 
ξως εκείνη ανήρχετο, έφθανε πολλάκις άμαοριοθήνάι 
ό οφθαλμός. Νυν δΐ εκείθεν παράκειται προφυλακή* 
όμου τε γάρ ^σΟετο της βλάβης, καΐ προεβάλετο τό 
προκάλυμμα. Διά γάρ τοΰτο και ή κόρη του όφΟαλ• ηΐ ρίβραιηςαβ ρυρϋ1& οουΐί, ϋβ,ςυβθ θχΙθΓίυ8 ηοου- π μου άνεπιχείρητος ώς τά πολλά ταΤς έξωθεν Ιπερχο• ιηβηΐυηι βίΓβΓ&ηΙ, ίηνίο1&1)Ι1ί8 8ί(, υί ςυ® βυΐ) ραΐ- 
ρθ1>Γ&Γααι Ιβ^υιηβηΙο άββίάβαΐ. ϋηαςυβ ΓβΓΟ βχ οηι- 
ηί1)υ8 οοΓροηβ πιβοα^ηβ ίΐα ββΓν&ΙυΓ, αΐ οοηί&οΐυιη 
οιηηβιηΓ68ρυ&1. ΡΓοαιίηβηΙ ρ&ΙρβΙ)Γί8 β( ρίΙοΓυπι 
οαβρίάββ. Οαίά ίία ? υΐ ηίαιΪΓυιη &οοαΓ&1ΙθΓ Ιι&Γϋΐη 
οοιηρΗοαϋο βίί, ϋίαιη 8υρθΓίοΓ ρ&1ρ6ΐ)Γα, ίηΓβηοή 
ρβΓ β3α8ΐηο(ϋ ρίΐο» οο&ρΙαΙϋΓ αο οοηιζηίΙΙίΙυΓ. δυηΐ 
βηίιη ρϊΗ νβΐυΐ νίηουΐα, ίπΙβΓ ββ οοηββΓίΙ &ο οοπι- 
ρΙίοΕίί. ΑοοβάίΙ ςυοά βί αιίηυβουΐα &ηίπι&1ί& αρ- 
οβ&ηΐ, ηβο 1&ηυ^ίηβ8 ρυρϋΐ» ρΓορίηςυ&Γβ βίηαηΐ, 
ςυ® Γ&οίΐβ ίη3υΓίφ οϋηοχία 8ϋ, &ο ουί ςυοάνίβ οΐ)- 
νίαιη1&1>6ΐη αΙΓθιτθ ςαβ&Ι. μέναις βλάβαις, άτε 6πό παραπετάσμασι καθεζομένη 
τφ βλεφάρφ, καΐ μόνη σχεδόν τών έν ήμΤν ττάντων 
μελών διατηρούμενη ανέπαφος. ΙΙροβέβληνται δΐ τοΤς 
βλεφάροις καΐ ακίδες τριχών. Διά τί ; Ινα ακριβε- 
στέρα γένηται ή τούτων περιπλοκή, του άνω προς 
τό κάτω διά τών τοιούτων προσαρμοζόμενου τριχών. 
Οίον γάρ σύνδεσμοι καθεστάσιν αΐ τρίχες άλλήλαις 
περιπλεκόμεναι * εΐτα, χαλ τά λετττά τών ζώων πό^- 
|$ωθεν άπείργουσι, και τά χνοώδη ουκ έώσι πλησιάσαι 
τ^ κόρτ[ϊ, έμπαθει ουη^, καΐ τψ παρατυχόντι άμαυ- 
ρούσθαι δυνομέν)[). (α) £χοπ«Τν. Ι^β^ σχέ)(•ιν• Βοιτ. βι ΌΕ ΡΑΗΑΌ180, ΟΠΑΤίΟ III. 62 16. Έτερα δΐ πάλιν εστί τις φυλακή άνωθεν Α. 16. ΑΙΙβΓα νβΓΟ ΓυΓβυβ βυρβηυβ ίιηαιίοβηθ υΐπ- έπικειμένη Ιχατέρφ των 6φθθ(λμών διά των τρι- 
χών , 6 μου μίν ττΐ περιγραφή εύπρέπειαν χαρι• 
ζομένη, 6μοΰ δΐ χαΐ τήν άσφάλειαν παραχομένη' 
^τις έστιν ή 6φρυ< , άνωθεν προβεβλημένη , Ινα 
χατευθύνη το 6ρατιχ6ν• Και τούτου άπ^δειξις, 6'ταν 
βουληθ^ς π^^ρωθέν τι κατασκόπευσα ι, και κοιλάνας 
τήν χεΤρα, 6περτε{ν^ς των οφρύων. Εις τί γαρ τούτο 
ποιεΤς ; ^να τ& έπ^ τ^ άνω διαφορούμενον της ^ψεως 
μή εΙκή σκεδάννοται, τψ πλάτει του αέρος έγκαταχεο- 
μενον αλλ* 2κ τε της άνωθεν ανοχής της χειρός, έκ 
τε της άνωθεν προβολής των οφρύων κατευθυν<5με- 
νον, άκριβέστερον σχοιη του όρατου τήν μετάληψιν. 
Δια τούτο ύφρύες, ομού μεν το ότττικδν των οφθαλ- 
μών κατευθύνουσαι, ομού δΐ καΐ τόν άνωθεν κατα^- ςυβ οευΐο, ρϋοΓυιη βχβίβΐίΐ ΙυίΙίο ; ςυββ Ιυιη άβ- 
βΟΓθΐη &ιηΙ)ίία οοοοίΗβί, Ιυαα νβΐΌ θϋ&ιη 8θοα- 
ηίαΐβαι ρΓΦβΙβί ; δυρβΓοϋίυιη 8θίΙίθ6ΐ βυρβπΐθ ρρο• 
(ΙυοΙυιη υ1 οουΙοΓαιη αοίβαι άίπ^αΐ. Ηυίοςυβ 
347 Γβί αΓ^υιηβηίο ββΐ, ςαοά ουιη αοίαιο οοηβϋ- 
Ιυίυιη βΗ, υ1 Γβιη 1οη§;θ (1ί8ΐ&ηΐ6ΐη θρβουΐβπβ, οογ- 
ν&Ιαιη ιη&ηαΐΏ βυρθΓοίΙϋβ οΒΙβηάίθ.Οαίά βηίιηο&ιιβο 
υί ίά Γ&οίαβ ? ϋΐ ηίιηίΓυιη ςυοά νίάβηάί νίβ βαρβυαι 
νβΓβυβ ^[^8^^^ί^υ^, Ιιβαά ΓρυβίΓα άίββίρβΙυΓ, ναβίοςαβ 
αβΓβ (ϋίΤυηά&ΙυΓ ; 86(1 1&η1& βυρβηυβ ηααηυ, άθ8α- 
ρβρςυβ ρΓΟίβηδίβ 8υρθΓθί1ϋ8 άΐρβοΐα, γθπι ία &8ρθ- 
οΐυιη οαάθοίβιη &06υΓ&Ιίυ8 ρβΓοίρί&Ι. Ηφο 8υρ6Γ- 
οίΗοΓυιη Γ&Ιίο, ςυ® Ιυιη οουΙοΓυιη ο^Ιυβηάΐ νίιη 
άίη^&ηΐ, (ϋπιηυβ βϋαιη άββυρβρ (ΙβΟυβηίβιη βυάο- ρέοντα Ιδρώτα έπέχουσαι, καΐ ούκ έώσαι καταχεΐσθαι π Γβιη ΓβΙΙηβαηΙ, ηβο οβυΐίδ ο£Γυηάί βίοβηΐ νίβυίςαβ 
τών αισθητηρίων και έμποδίζειν ταις οψεσιν, οΙ($ν τι οίίιοβΓθ, νβΐυΐ ςυο(1ά&ιη ίηίβΓδβρίΐηβηΙυιιΐ, α βθίάο- διατβίχισμα Ιχανον προς τήν της Ιξωθεν έπιούσης 
βλάβης άποτροπήν. 

17. Ποίος αμπελουργός οΟτω δύναται ασφαλώς τήν 
οικείαν άμπελον περικλεΤσαι, και θριγχ^ν αύτ^ τοιού- 
τον περιβαλεΧν, ώς άνεπ(βατον πάντως καθεστάναι 
τ6ν χώρον, ώς Ζ Θε^ς έξειργάσατο τήν τών οφθαλμών 
περιβοΛήν, τήν τών ύφρύων περιβολήν εΙς τήν τών 
ύφθαλμών φυλακήν, μηνοειδώς ήμΧν αύτάς περιγρά- 
ψας, άπό μιας συμβολής της κατά τήν (3Τνα, έφ' 
έκάτερα τα μέρη διατεινομένας* Ινα 6 Ιδρώς τηδε 
κάκεΤσε περιρρέων, μηδεμίαν άσχολίαν παρέχω τφ 
πονούντι άνθρώπφ περί τ6 προκε(μενον Ιργον, καϊ 
ττί τούτου χειρ ι άνιούσ^ συνεχώς έπι τους οφθαλ- 
μούς, χαΐ τάς καταφερομένας νοτίδας άπομασσο- 
μέντ[^• αλλ* ομού μΙν δια^|5έτρ αυτομάτως ΙπΙ τα ^ 
Ιχατέρωθεν πλάγια , μεταφερόμενος δια τών ιδίων 
οχετών άνωθεν τών οφρύων, 6μού τε (α) ο\ οφθαλμοί 
άνενογλήτως τήν 1δ(αν έπιτελοΤεν ένέργειαν ; ΕΙ μΙν 
ούν κατά μέρος και πιρ^ τών λοιπών μελών του (χώ- 
ματος βουληθείημεν λογίτασφαι, και τήν έφ* ίκ^ιφ 
σοφίαν του Θεού διατρανώσαι κα2 2{υμνήσαι, (ιηλεί- 
ψει πάντως ήμκς ή ήμέρβ» ιμεΤς δΐ καΐ έξ Ιν^ς 
μόνου μορίοο χοΕτοτνοήσατε πάντως τ6 της θείας προ« 
νο(ας περί τον άνθρωπον καΐ τεχνικής οικονομίας 
άπειροδύναμον* ήμας δ* έπ»ιγομένους έπ( τίνα 6δ6ν 
αναγκαία^, μετ* ευχών προπέμψατε , Ινα έν τάχει 
άποσωθέντες , και τών λειπομένων άποδώσωμεν τ& 
χρέος* χάριτι του πάντα οικονομήσαντος περί ήμας ηβυΐΏ 8αΓβοΐ6η8ςυ6 &(1 αΓΟβηά&ιη, ςα» &1) βχίθηοή 
Θ8ΐ, ίη3υπ&ιη• 

17. 0αί8 ΓΟ^ο νίοίίΟΓ 810 ίΰΐο νίηβαιη 80&ιη ςυβ&Ι 
ούοΙυάβΓβ, οίΓοαιη]βο1&(ΐυ6 οοιηιηυηίΓθ ηι&θθπ&, αϊ 
1οου8 ρΓ0Γ8υ8 ίο&οε688α8 βχβίδίαΐ, ςαβιη&άιιιοϋΐυιη 
0608 οουΙοΓυιη ηοΙ)ί8 &ιη1)Ηϋΐη βΙΓθοϋ, ςυίΙ)α8 ιιί 
οανβ&ΙυΓ βαρβΓοίϋοΓυιη 0Γΐ)βαι 8βχηίοίΓοα1&Η άαοΐα 
ηοο &(] η&8υοα οοηίΐυχα αΐήοςυθ ρΓοΐ6η8& Ιίηβα, 
βίΟοχϋ, ςυο 8α(1θΓ, Ιιίηο ίηάβ άβΟυβηθ, ηίΐιίΐ 1&1>ο- 
ΓβηΙί ΙιοιηίηΙ ηβ^οϋί Γ&οίαΐ, ίο ςυοάνίδ ορυ8 ίιηρβη•:. 
άίΙυΓ, αααηυβςυβ ΗΙ)6γ& 8ϋ, ηβο &ά οου1θ8 οοηΐίαοβ 
Ιβν&Γΐ, αίςυβ Ιηάβ άβΟυβοΙβιη ΙιυιηοΓβαι 8ΐ)8ΐβΓ^βΓ6 
(]6ΐ)θ8ΐ. βθά βίιηυΐ ςυίάβιη &(1 ηίΓυπιςαβ 8ροηΙθ 

1&1υ8 ρ6Γ 8009 6&0&168 80ρ6Γ 80ρ6Γ6ίΙί& άβΟο&Ι, 

δίαιοΐςοθ οοοΗ ηο11& ιηοΐβδίία βυαηι ορβΓ&Ιίοοβχη 
ρβρβοί&ηΐ. δ&ηβ ίςίΙΟΓ, 81 (μιίιΐθΐη 8ί£;ί11&ϋιη οοΓρο- 
Π5 ιη6ΐηΙ)Γα Γβΐίςυα ΓαΙίοηίβ Πϋρα νθϋπιοβ βχρβη- 
άβΓβ, Οθίειοθ ίο 8ίιΐ£;οϋ8 βαρίβοΐΐ&αι βηοοίθβΐίοβ 
Ιτ&άοΓθαο (ϋΙοίϋά&Γθ, οιηοίοο (ΙθΩοίβΙ 008 (βαιρυβ. 
νο8 ίΐ&ςοβ τβΐ 6χ 000 ιη('.αιΙ)Γ0, βΐ ςοίάβιη εχίςοο, 

ΡΓ0Γ808 ρ608&1β άΐνίΟΦ 6Γ^& 1100110601 ρΓΟνίάβΟΐίο 

&Γϋ8(ΐο6 άίβροδϋίοοίβ νίπι ίοΓιοίίααι ; οοδςοβ αάβο, 
ςαί &(1 θ66β3Ραηοοι ςυοάά&σι ϋβΓ ρΓορβΓβπιαβ, ρρβ- 
οί1)θ8 άβάυοϋθ, υΐ 6Χ ίΐΐο ςυαπι οϋο ίοου1υαΐθ8,ςοο 
8θο1 Γθΐίηοα ά&\)ϊίι θΧ8θ1ν&αιθ8 ; Οοαιίοΐ ^παϋα, 
ςοί 6Γ^& 008 ρΓοάθοϋ 6οθ8ί1ίο (1ί8ροοϋϋαιοί&, ςυί 
Ο08 6Γ6&νΙΙ 8αα β;Γ&ϋ& ; 6υί §1θΓί& βΙ; ροίβ8ΐ&8 ία βα- 
οοΐα 8»οο1θΓυαι. Αιηβο. Κυρίου, του κτίσαντος ήμας τ^ αυτού χάριτί' (ίτι οιύτφ ή δόξα καΐ τό κράτος εΙς τους αΙώνας τών αΙώνων• 
Αμήν. Το\> «ύτου ιηρ\ παραδείσου 

ΛΟΓΟΣ Γ. 

1. ΚαΙ Ιφύτευσβν 6 Θε6ς παράδεισον έν ΈδΙμ 
κατά ανατολάς , και εθετο έκει τον άνθρωπον, ^ν 
έπλασε. Νοήσωμεν , άκροαταΐ άξίαν Θεού φυτείαν, 
και παράδκισον πρέποντα τζ φιλοχαλί^ του τοιούτου 
χαι τηλιχούτου δημιουργού. Έν μΙν τοις χοττόπιν 

Μ Οβη. π, 8. 

(α) Τλ. ΡοΗβ Μ. Εοιτ. Ο Ε]Η$άβηι άβ ραταάΜ, 

0ΕΑΤ10 III. 

1. ΕΙ ρΐαηίανίΐ Όεη$ ραταάΜΐη ίη Βάετη αά 
οΗεηΙαΙβ9 ρΙαρα8, βί ρο^ηίΐ ι6ι Ηοτηίηβτη ςη€ΐη (οτηια' 
νεταί^. Αά πιβοΐβπι Γβνοοβπιυδ, &υάίΙθΓ68, θ]θ8- 
πιοάί ρΐβοΐ&ϋοοβαι ςυβ ϋβο άίςοα 8ϋ, &ο ρ&Γ&άΙ- 
Βοοα, ςυί Ι&ΐίβ 1&ο(ίςυ6 ορίΟοίβ &Γΐί8 Βοίθΐϋ&ιη βίο• 63 ΑΡΡΕΝ01Χ ΟΡΚΚυΜ δ. ΒΑ8ΙΙ.Ι1 ΜΑΟΝΙ. 64 ^πϋαιηςαθ ηίΐιίΐϋΐβάβοβ&ΐ. 1η8υρθΓίοη1)υ8 ςυίάθΐη Α β^Ρ^^'^βΐ' Βλαττησάτω ή γή βοτάνην χάρτου, χα^ άίβΙυΐΏ 68( : ϋ^ηηιηβΐ ΙβΓτα ΗβΓδαηι νίπίΐίύτη, €ΐ /<- 
^ηηηι [ηΐΰίφηιτη δ6ΐηίηαη$ εβτηβη^ Ιοΰίβηε ΙπΛΟίητη: 
Η [αοίηιη βϋ ίΐα ". Ηϊο νβΓΟ ΓϋΡβαβ αίΐ : Εΐ ρίαπία» 
νϋ θ€η$ ραΓοάίχητη ίη Εάετη, 6ί ςυίάβιη ρ&Γ&άίβυβ 
οοζηαιυηί5υ8 Ιίςηίβ αίςυβ δΙΪΓρίΒυβ οοηίοΓίυβ θγ&Ι, 
Α ρΓίιη& &Γΐ>οΓυιη βάίΐΐοαβ 8ΐ&1υιη 8αυαι αο οοαβίί- 
ΙαΙίοαβιη 1ιαΙ>6ΐ>&1, αβο βΙη^αΙαΓί Ώβϊ ρΐΑηΙ&ϋοηβ 
ςαβΒ ροβΙθΑ ίη βο βα&Ι» 8υη(, &Γί>0Γ68, ορυ8 Ι^&ύβ- 
ϋιιηΐ. Νυοο νβΓΟ, ςυυά &1ίβ Ιοη^β ρΓ8Β8ΐ&ηϋοΓβ8 
ςβηβΓβ ραΓίΙβΓ ^ϋδΐυςυβ, ϋβ, ςα» 8υρβπυ8 βροηΐβ 
θ ΙβΓΓα θΐιιυΓ8βΓ&ηί, ίη ρ&Γ&άίβο ροβίαιοάυαι βη^ίω 
ΒΐιηΙ οχηηίβ ξϋηβπβ &ΓϋθΓ68, νβΐ βχ ίρ8& 8οΗρΙυΓ& 
ζη&ηίίββίυιη 68ΐ. 
348 2. ΕΙ ρτοάηχϋ^ ίηςυίΐ, ϋ€η$ αάΚ%χ άβ Ιΰττα ξύΛον κάρπιμον σπεΐρον σπέρμα, ποιούν κάρπόν 
χαι έγενετο οΰτως. Ένταΰθα δε πάλιν λέγει* Και 
έφύτευσεν 6 θεός παράδεισυν έν Εδέμ . ΕΙ άπό 
των κοινών ξύλων έτεπέπληστο 6 παράδεισος, εΤχεν 
δν τήν Ιδίαν σύστασιν άπο της πρώτης γενέσεως των 
φυτών, χαι ούχ έοεΤτο εξαίρετου φυτείας του Θ•ου 
τα έν αύτφ ΰστερον άναφυέντα δένδρα. Νυν δ^, δτι 
Ιτερα πολΰ διαφορώτερα, χαΐ τφ ε!^ει χαι τ^ γεύσει, 
τών προαναδο^έντων αυτομάτως έχ της γης, τα έν τφ 
παραδείσφ ϋστερον υπ* αύτοΰ του Θεού φιλοτε'χνη- 
θέντα παντοία γένη τών φυτών χαθειστϊ{χει, χαΐ άπ* 
αύτης δηλοποιεΐται της Γραφής. 

2. Και έξανέτειλε γαρ, φησίν, 6 Θεός ^ι έχ της <ηηη€ Ιίςιηηηι ρηΐ€Κηίΐη νί$α βΐ ιηαυΒ αά ν€$ι•-€ηάΗηι **. ρ γης πάν ξύλον εΙς δρασιν ώραΐον, χαι χαλον εΙς Ουβιη&άπιοάυηι βηίοι Ιιοηιίηβπι 6χίιηί& &ο 8ίη^υ1&Γί 
ΓοΓΟί&ϋοηβ ρΓ» Γβΐίςυίβ Αηίιη&η1ϋ)υ8 (1ί^π&1υ8 68ΐ, 
βίο β1 Ιιοαιίηί8 άοωίοίΐίυηι βυβΒ ορυ8 άβχΙβΓ» νοίυϋ; 
άβίβοΐο Ιοοο ίάοηβο, οαιηί ΟΓβ&ΙΟΓυαι ρΓ«8ΐ&ηΙθ ηα- 
1υΓ&, ουί οΐ) οβΙβϋ&Ιβπι ηυΐΐ® υηιΙ)Γ8Β οΙ)Ιυη(ίΐ6Γ6η(, 
άθΟΟΓθ ιηίΓ0ΐΙ)ί1ί, ΙυΙο βίΐυ, ςυοά ευηοΐί» βιηίηβΓβΙ, 
βρίβηάίάο, &ο ςυοά οαιηί βίάβΓαοι ΟΓΐυ οοΙΙαβίΓ&Γθ- 
ΙαΓ Ιίααρίάίθβίααο οίΓουηιΓυβο αβΓβ ; ρ&Γΐίυπι αηηί 
ΙβηιρβΓ&Ιίοηο 3υουη(1ί8βίπ:& βίοαυΐ ορίίιη&ςυβ. ΙΜ 
ί^ίΐυρ 0608 ρ&Γ&άίβυω ρΙ&ηΙ&νθΓ&Ι, ίΙ)ΐ ηοη νβηίο- 
Γϋΐη νίβ, ηοη οπηί ΙβαιρββΙ&ίυιη ίαΙβωρβΗββ, ηοη 
§Γαη(1ο, ηοη ί^ηβί ΙυΓΜηββ, ηοη ρΓΟΟβΠβ, ηοη οοη- 
ΙΟϊΙιι αο νίοίβηία 1'υΐαιίηιι, ηοη ξ1&οίβ8 Ιιίβαι&ΐίβ,ηοη 
νβΗβ ΙΐΌΐηίάίΙ&6, ηοη Φ8(&1ί8 &γ(1ογ αο ϋΡβΙαβ, ηοη 
ηαΐυιηηί 8)θΰίι&8 ; ββά ΙοιηροΓαΙα ρβοαίαςοθ βηηί βρώσιν. *ϋσπερ γάρ τον άνΟρωπον Ιξαιρέτου της 
πλάσεως παρά τά λοιπά ζώα ήξίωσεν, ο{>τω χαι τ& 
ενδιαίτημα του ανθρώπου της Ιδίας αύτοΰ χειρός 
ϊργον έποίησε, τόπον έπιλεξάμενος έπιτήδειον ύπερ- 
φέροντα της 6'λης χτίσεως χαι δια τ6 ΰψος άνεπισκό- 
τητον, θαυμαστον τφ χάλλει, ασφαλή τ^ θέσει, λαμ- 
προν τ^ χατά πάντων υπεροχή χαι τψ χαταλάμπεσ()αι 
πάσαις ταΐς τών ατζρω^^ άνατολαΐς, αέρι διαυγεστάτφ 
κεριεχόμενον χαΐ τών ωρών εύχρασίαν ήδίστην τε 
άμα χαι βελτίστην Ιχοντα. Έχει ουν έφύτευσεν ό 
Θε^ς τ&ν παραδεισον, δπου ούχ άνεμων βία, ούχ 
άμετρία ωρών, ού χάλαζα, ού πρφηστήρες, ού λαίλα- 
πας, •ύ σχηπτοί, ού χειμερινή πηξις, ούχ ύγρότης 
ήρινή, ού θερινή πύρωσις, ού φθινοπωρινή ξηρ4της• 
άλλ' εΰχρατος χαΐ είρηνιχή συμφωνία τών ωρών , ΙθΐηροΓυπι ιηυ(ιι& οοηοοπάία, βίη^αϊο ςυοςυβ ρΐΌ- (> έχάστης τφ ^δίφ χάλλει χεχοσμημένης, χαΐ μή Ιπι- ρήο οοηνβ8ΐί1ο (ΙβοοΡθ, βί ςυο(] α νίοίηο ηίΐιίΐ βίύί 

ίηβίάίϋΓαιη ΙίααβΓβΙ. Ν&αι.Α.6ςυ6νβΓηθ8 ΟοΓββπρβΙ&β, 

ΓθΓ8ί(&η 8υυαι ρπβιη&ίυΓθ ώπιρυβ οοουρ&η9, 1&Ι)θ- 

ί&οΙ&Γ6ί ; ηοη β8ΐίνί &ο &υ1υπιΐι&1β8 ΓΓυοΙυβ &βΓΐ8 

Ιι&υά Γ&ΓοίηοΓάιηΑΐίοηθ&άαβΙί άίΓίΙα^ΓβαΙ^ο ίηίβη- 

Γ6ηΙ ; οαηοΐβ νβΓΟ ΟΓάίη&ΙβΙβπιρββΙ&Ιββ Ιοοαιη ϋΐυιη 

νβΐυΐ οΙιΟΓΟ οίΓουΐΓβηΙ, ίηΙοΓ 86 ρΐ&είάο, ηυΐΐα ου- 

^α8ςα6 1&1>6 αο ιηοΐ68ϋ& ίααρίβχβ αο οορυΐαΐφ ; &ο 

ςαο 8ίηβ;η1« βυο ΙβηαροΓΟ, ςαοά α 86 8ίη^υ1&Γθ βχί- 

ιηίααιςυο 68861, ηίΐιίΐ ϋυ3υ8ςυ6 ίη^υΓ^α οΙ>1Φ8ααι, 

άοηο οοη(Γί1)αθΓ6η(. ΤβΓΓα ί11& ορίηια ιηοΐΐίβςυο,&ο 

φΐΒ ρΓ08ϋ8 αΐ6ΐΐ6 πα&η&Γ6ΐ βο 1&οΐ6, &1ςυ6 Αά οωηο 

ΓΓΟΟίαυιη £;βηα8 6(ΐ6η(1υιη 65861 ίάοηοα, Γ6ΓΐίΙί88ί- 

ιηίβςυβ αςυίβ οίΓουΓπΟυα. Αςηβ ίρββΒ ρβΓρυΙοΙίΓ» &ο 

(1αΙοβ8, νΒί(ΐ6ςυ6 Ι6ηυ68 &ο Ιίαιρίά» ςυβθ βΐ88ρ66ΐα ]) τό ώφέλιμον παρεχόμενα. 

ρΐαηιηυιη Γ66Γ6&ΓθηΙ, αο ςυ&ιη οΙ)ΐ6θ1&Γ6ηΙ I^8^ο- 

Γ6ΐη ςυοςυβ υ(ΠΙΙ&ΐ6ΐη ρΓ8βΙ)6Γ6ηΙ. 

3. Ρηυβ ίΙ&ςυ6 ίρβυιη οοηάίίΐίΐ Ιοουαι, 6^υ8α1οάί 
ΒοίϋοθΙ υ( (Ιίνίη® αρίυί 8&Ιίοηί 68861, ηβο &ί> 6& 
ςυίάςυ&ιη &51ιογγ6Γ6Ι;. Εχίη(ΐ6 ίη 60 ρΐ&ηΐ&νίΐ ^οηυβ 
οαιη6 ρυ1οΗ6ΓΠΓΏ&Γυτη 8(ίΓρίυΓη, ςη» 6ί ΑδρβοΙυ 
βαιηιη&ίη β;Γα(ΐ&αι 1ιαΙ)βΓ6ηΙ, θΐ βυιηαΐΑΐη ^υβΐυ 1ιο- 
ιηίηί (]υ1θ6(1Ιη6αι ρΓΦΐ)6Γ6ηΙ. Ουα 1ί1)ί Γ&Ιίοηο οΙ> 
οοιιΐοβ οΙαγθ ρ&ΙγΙο, βχ ςαα βχοίάίβϋ, άοοοΓα Γβρρο- 

^ Οβη. 1, 14. »• Οβη. η, 9. 

(α) Άπώλοντο. ΡογΙο άπώλλυντο. Βοιτ. βουλευομένης παρά της γείτονος. Ούτε γάρ τοΤς ήρι- 
νοΤς ανθεσι τδ θέρος, προτρέχον τυχόν του Ιδίου χαι- 
ροΰ, έλυμαίνετο, ούτε πάλιν Θ^Ρ^νοΙ χαΐ μετοπωρι- 
νοί χαρποί, τ^ του αέρος άταξί^ πολλάχις χαταφλε- 
χ^έ»^ες έ^ρυίσχοντο χαΐ άπώλοντο (α)* πασαι Λ τ6ν 
τόποι^ έχεΐνογ εύτάχτως α\ ώραι περίεχόρευον, άλΑΐ[- 
λαις δμαλώς χα^ Ιλύΐιφς σ«ιμ7Τ•ριΐϊλ«χόμεναι χαι συν- 
δούμεναι, χαι τά παρ' Ιοήιτής Ιχάστη, ' χατά,τ^ν ι^ιον 
χαιρον, δωροφοροΰσα εξαίρετα χαι άνεπιβούλ^ΰα.^ 
ΚαΙ ή γή δΐ έχείνη πίων χα^ μαλαχή, χαι 6'λως ρέουσα 
μέλι χαι γάλα, χαΐ προς πάσαν χαρπογονίαν έπιτη- 
δεία* υδασι γοειμωτάτοις χατά^ρυτος* περιχαλλή χαΐ 
ηδέα τά ΰδατα, χαι σφόδρα λεπτά χαΐ διαφανή, πολύ 
μίν έξ όψεως έχοντα το τερπνόν, πλέον δΐ του τερπνού % - 3. Πρότερον μ^ ο{>ν αυτόν έδημιούργησε τόν τό- 
πον άξιον τής υποδοχής τών του Θεοΰ φυτευμάτων* 
Κπειτα δΐ ένεφύτευσεν αύτφ παντοδαπά χάλλη δέν- 
δρων, δψιν τε χαριεστάτην χαΐ άπόλαυσιν ήδίστην τψ 
άνθρώπφ χαριζόμενα. Πώς σοι δυνηθώ έπ' ^ψιν έναρ- 
γώς άγαγεΤν τά χάλλη τής πατρίδος, δ'θεν έχπέπτω- 
χας, ινα περιαλγήσας άξίως έπΙ τ^ τούτων στερήσει, 65 ΌΕ ΡΑΚΑΌΙδΟ, ΟϊΙΑΤΙΟ III. ββ δ\ινηθτί^ ^ψ^ ^^^^ "^^^ Ιξορίας 2ναχαλέσ«νθ«( (τεαυ* Α 8βη(&Γβ δοΓηοί&πΐι υ( θΟΓυηα ιηβπίο ο&τβηΐίβ πιφ- 
τλν, χαί πρλς έκιΤνχ παλιν^ρομήσαι τά βέβαια καλά Γοηβ, Ι&ηθθΐη α1ίςυ&η(1ο λ1) 6Χ3ίΙ«ο ΙβΙθ ΡβνοοιίΓΟ 
χ»^ χΕριτνά, καΐ άμ'.γη των φαύλων και λυπηρών ; ν&ΐβββ, αίςυθ ιιά ιΠα Ωηηα 1)θηα βο (ίβΙβοΙ&ΜΙίβ, 

ηυΙΗβςπβ οο&ΐί» 8θίη8ϋΙ)α8 οοιηιηίβία, ρο^ΐΗπιίοΙίο Γ6(ϋΓ6? 4. νΜ μν; γάρ κάνταυΒα λβιμώνβς εύανββΤς, και 
τήν θέαν πε,^ικαλλεΤς • άλλα τοσον>τον χαριέστατον 
τ^ί $ιανο(^ <ραντάσ6ητΐ' πώς τό |$6$ον μεν μετά τή< 
άχάνΟης ώδε κεκρυμμένον. Εχον τήν άηδίαν τζ Χ^Ρ'*^* 
σύνδρομον, και μονονουχί διαμαρτυρ^μενον ήμΐν, 6'τι 
τά τερπνά πάντα τον» τ^δε βίου τοΤς λυπηροΤς άναμέ- 
μικται. Τφ ^ντι γάρ ούδΐν τών ανθρωπίνων αγαθών 
ακραιφνές * άλλα πάσ^ κοσμική εύφροσύνΐ[1 εύθυς ή 
λύπη συμπαραπέπηγε• τψ γάμφ ή χηρεία, η1 παι- 
δοτροφί^ ή μέριμνα, τ^ εύτεκνί^ ή αποβολή, ταΤς 4. δαηβ (}υί<]βπ) όθο Ιιΐο (Ιβ^υη! ρπαία Οοήάα, 
ββρβοΐυςυο ρβΓρυΙοΙίΓΕ βο ^ΓαΙβ : ςυοά ρηίιηνβΓΟ 
\\\η αα^χίπΐθ ^Γβϋ&Γαιη 1ι&1)ςη1, απίπιο Γθρυ1&; ςυο- 
η&πι π)θ<1ο ΓΟβα ουπι βρίπα Ιιίο άοΐίΐββΐ, ου]α9 ^Γ&ϋ® 
ίη8υανϋα8&99βεΐ8βχ9ί8(&(, ρΓορ<?ηυθ ηοΙ)ί3 οοηίοβ- 
ΙβΙυΓ, ςϋί(1ίϊυί(1 νίΙβΒ Ηα3α3ί1β1βοΙαΙ)ί1ίαιη β8ί,1π8!ί- 
1)08 80 Οαοΐβδίίθ 6986 οοΐΏπιίβΙυπι. Ε6νβΓ& 6ηίιη 
ηυΙΙα ίη 1)οηί9 1)υιη8ηί8 8ίηθ6Γ& 8αη1 αο ραΓ&, 86ά 
8«ου1ί οαιηί1»ϋϋ« οοηίββίίιη ηΐ(£8ΐίϋ&άο1θΓςΰθοο- 
ΙΐΦΓβΙ; ηυρίϋ8,νίάυί1&8; 1ίΙ)6Γ0Γυιη θ(1αοαΙίοηί, βοΐ- περιφανείαις αΐ άτιμίαι, ταΤς τρυοαΤς αΐ παρέσεις, ^^ 1ίοϋυ()ο&οουΓ&; οορίθ88θ ρΓθΙ)«ςυβρΓθΗ9 8011881*0 ; ταΤς 6γιε(αις αΐ ά^ρωστίαι • άνθηρδν τδ ($<>δον, άλλ* 
ΙμοΙ κατήφειαν έμποιεΐ' οσάκις γάρ &ν ι^ω το ^θος, 
της αμαρτίας άναμιμνήσκομαι της έμής , δι* -^ς 
άκανθας ή γη καΐ τριβύλους άνατέλλειν κατεδικάσθη 
μοι. Και ενταύθα μίν ούν όλιγοχρύνιος τών ήρινών 
ανθέων ή χάρις, έτι ποθοΰντας ημάς έπιλιπουσα * ού 
γάρ {φθημεν δρεψάμενοι, και έν ταΤς χερσιν ημών 
άπεμαράνθη. ΈκεΤ δΐ τό άνθος ού πρ^ς βραχύ δια- 
λάμπον, είτα έκλεΤπον, αλλά διαρκές τ^ τερττν^ν Εχον 
κα2 άίδιον, άσυντέλεστον τήν άπ^λαυσιν ή εύωδία 
ακόρεστος, ή ευχροία διηνεκώς έξαττράπτουσα. Ού 
βίαι άνεμων παραλυποΰσιν, ο& νηνεμίαι άπομαραί- 
νουσιν, ού παγετοί άποπνίγουσιν, ούχ ηλίου φλ^γω- 
σις καταφρύσσεΐ' άλλα πνεΙ>μα μέτριον, λειιτήν τίνα οοη•ρίουί8ΐιοηοΓίΙ)υ8, ίηίβτηίβθ άβ<!600Γ&; νοίαρία- 
ϋΙ)υ8, ιηθΐηΙ)Γ0Γυιη βοΐυίίο ; 8αηίΙ&Η, »ρ^Γϋα()ο. ΡΙο- 
ρίίΐιι ροβα β8ΐ, 8ΐ ιηοΒδΙο πιβ &ηίττ)ο ΓαοίΙ. Ουοϋοβ- 
Γϊΐτϊςηβ βηίιη Οογθιώ οοη8ρίοίο, ιη πιβί ιηβιηοη&αι 
ροοο&ϋ Γβίίβο, ^ϋ^υ8 ρβαΐυ ίηίΐίοΐααι ΙβΓΓ», υΙιηϊΜ 
βρίη88 80 Ιπ1}υ1ο8 ρβηηίηβί '•. ΕΙ Ιιίο 8&η6 1)Γ6νί8- 
βίπιί ΙθΓηροπδ 349 ΟοΓίΐιη ^8ΐίΛ ββΐ, ςυί βάΐιαο 
οαρίθηΐ69 (]686Γ8η(. Ν60(]υιη βηίιη Ιβ^ίιηα8, ευχή ίη 
Π)&ηί1)υ8 ηο8(Γί9 οαι&ΓουοΓβ. ΠΗο νβΓΟ Οοβ, ηοη αά 
1)Γ6ν6 6ίΓυ1^6η8 Ι6η)ρυ8, ΙυΓυ(ΐα6άβΩοί6η8,86(1 ρβρ- 
βηηβπ), ^υ^υη^]^ι&ι6^η βο βοπιρίίοΓη&ηι 1ΐ8ΐ)6η8;&8- 
ρ60ΐυπι ^ΡβΙαπι βο ίιηιηορίβΙθΓη, ΓρυίΙίοηβιη ίηάβ- 
ΙβΜΙβηη. Ρρβ^ρβηΙίβ, οιηηΐ8 Ιβάϋ 6χρ6Γ8; οοίορί^ 
8υβνίί88 ]υ^ίΐ6Γ βϋυίξβηβ. ΝίΗιΊ νβηΙορυπιίιηρβΜΕΐβ Λ- και ήδεΐοΕν παρεχ^μενον αί^ραν, και κούφως αύτοίς ^ βο ΙυΓΐ)ίηβ8 αοοβηΐ, ηοηδαάυιηΐβιηρυβ ηυΙΙίβόυΗβ 
καί προσηνώς έπιπνέον, άδάμαστον χρονψ κα• άμά- 6Π)&ρο6806Ρ6 ΓβοίΙ ; ηοη ^1&οί68 ΙιΟΡΓίάβ οοη^6ΐβΙ ; 
ραντον τήν χάριν αυτών διασώζει. ηοη 8θϋ8βΓ(ίΙθΡ β8ΐο ίορρ6ΐ ; 86ά ηιοίΐ^βΐυθ ςυίάαηι 

▼6ηΙη8, Ιβηαβπι ςαβπΐί1&πι (ΙυΙοβαιςιηθ ρρφ))6α8βυρ&πι, ΐ6Π)ροΡ6ίη(1οπ[ΐΗΐ)ίΐ6ηι βοίηησ)8ΡΓβ8θί1>ίΐ6αιί1]ορυπι 
ΒβρνβΙ £;ρ&1ί&πι. 5. Τά δΐ τών φυτών κάλλη, &ξια καΐ αύτης (α) 
της δημιουργίας και φυτείας του κτίσαντος* όίτα φρυ- 
γανικά καΐ βσα Ενθαμνα, τά μονοστέλεχα, τά πολύ- 
κλαδα, τά ύψίκομα, τά αμφιθαλή, τά φυλλοβόλα, τά 
άβίφυλλα, τά γυμνούμενα, τά άειθαλτ^, τά Μβφπιμα, 
τά &καρπα* τά μέν τ^ ΧΡ*^? άιΑ)ρετούμενα, τά δέ 
προς άπόλαασιν συμβαλλόμενα* πάντα μτγέθει και 
χάλλει διαφέροντα, κατάσκια τοις κλάδοις, αμφιθαλή 
ταΤς κόμαις, βρύοντα τοΤς καρποΤς, &λλοις άλλην 
χρείοιν 6 μου καΐ τέρψιν άφθόνως άποπληρούσιν * 
έκαστου γάρ τών καρπών τούτων πολΙ> μΙν τ^ χάριεν, 
πλέον δΐ πάλιν του τερπνού τό χρειώδες. 

β. ϋοΤος λόγος παραστήσει τής ηδονής έκείνηί τ^ 
6περβάλλον ; Έάν γάρ συγκρίν^ τις τοΤς ώδε τά έκεΐ, 
καθυβρίζει μάλλυν τ^ παραθέσει, ή τινά σοι ένάρ- 
γειαν έκ της εΙκόνος παρίστησιν , άποπιπτούσης 
π•λυ τής εικόνος πρδς τήν του πρωτοτύπου άλήθειαν. 
ΙΙάντα τέλεια, πάντα δριμα, ού κατά μιχρον άύξη- 
θέντα (ού γάρ άπό &νθους έπΙ τήν άκμήν τφ χρ^^ψ 
προέρχεται), άλλ* αύτόθεν μηά της οΙκείας ακμής 
έκφυέντα, καΐ αποτελέσματα φύσεως ούκ άνθρωπί- 
νης επιχειρήσεως. 5. Ιρ3& ςαοςαβ δΐίρρίυιη νβηυ8ΐβ8, ςυβ βΐ ιρβλ 
οοη(ϋίορί8 ορίΩοίυπι ββ ρίβηΐβΐίοηβιη (Ι606β1;ςυ«- 
ουη({αβ β&ρηαεηΗΙιβ βυηΐ βΐ ςυ» ΓρυΙίοοββθ, ςυο 
ηηίβΐϊρροβ, ιηιϊί1ιρ&π)8θ, βΙΙίποΓηβ, ορβοβ νίρίάβΐβ, 
Γοΐϋβ άβοίάο», δβπιρβρ Γοϋβί», ςιι® Γοΐία 6ζαβηΙ, 
86Π)ρθρ ν1ρθηΐ68 βΐίΐαβ Οορ'κ^β, Γρυ^^ίΓερ», ίηΓρυςί- 
Γβρ» ; ςυβροπ) βϋβθ η8αί άβθϋηβΙβΒ βίηΐ, βΐί» οοηίβ- 
ΓβηΙ βά 3αουη()Η&ίοαιΓρυ6η(1ααι ; ρΡ8θ8(&ηΐ68 οαιηοβ 
ρροοορϊΐβΐβ θ1 νβηυβίβΐβ, ορ&ο» ρβηαίβ, οοαιίβ νί- 
" Ρθη(β8 βο Οορίάφ, ΓρυοΙίΙ>υ8 80β1βη(68, ςυβΒ βΐίβπι 
β1^υ6 βΐίβο) ουαι αϋΐϋβίβηα Ιυηι οΒΙοοΙβΙίοοβαι 
υΐ36Ρ(ίη) ρΡ8Ε|1)6βηΙ. 

β. Ουβηβπι άίοβηάί νί8 'νοίαρί&ΐίβ ίΙΓιαθ κρρο- 
8θηΐ6ΐ ρΓβ3ΐβη(ίβπ]? δί ςυί8 η&πιηαβ ουπ) ϋβ ςηβ 
βαηΐ νίίβ ι1υ^η8 ^οσ)ρβΡβνβΓ^ί,^η^αΓ^βIη ροϋηβ ίβοίβΐ 
ΓοηιρβΡβηάο, ςηβπι βχ βίπιυΐβορο υΙΙβηα 1ϋ)ί ρβί ονί- 
(Ιβηϋβιη ρρ»8ΐβΙ)ίι, ςυοά Ιοη^β ρροουΐ β ρρίηιβ νο- 
ρίΐβΐθ βο 6χβηιρ1βρί βίαιίΐίΐυάο βχοίάβΐ. ΡορΓβοία 
οπιηίβ,ουηοΐβ ηβίορβ, ηοη ρβυΐβϋηι Γβοΐο οροαοοηΐο 
β<]βυοΙβ (ηοη βηίπη β Οορθ βά δυΐηηίΐυπι ίηορβαιβη- 
1ο 01 ρρονβΐιυηΐ βο πιβίαρίΐβίοαι), ββά αΙ) ίρβο βΐ&ϋπι 
ορίη οαηι 8ΐιβ βηβΐβ βυαΐαια ρβρίβοΐίοηο βο νί^ορθ 
βίςαβ η&ΐαρ» βίΤοοΙαβ, ηοη ίηάυβίρϊ» Ιιηπιβηβ. ** Οβη• ιη, 48. 

(α) Αϊτής. ΡοΚβ αυτά, αϊ βΐ ίηΙβΓρρββ Ιβρ'βββ νίάβΙοΓ. Εηπ. 67 ΑΡΡΕΝΟΙΧ ΟΡΒΒυΜ 8. ΒΑ8ΙΙΙΙ ΜΑΟΝΙ. 68 7. 11)1 θΐ &νίβηΙ&πιηι οηιηίς^βηαιη ^ηθΓ&» ίυιη Α 7. ΈκεΤ και 6ρνίβων ιταντοδαττών γένη, τφ τε ρβηηιίΓαιη βοΓβ, Ιαιη ηβΐίνο οοηοβηΐυ αΙςυβ^ΓΓϋυ, 
ιηίΓ&ιη ςα&ιηά&ιη α 8β ]υβυηάί(&ΐ6ΐη 8ρ6εΙ&ηΙίΙ)υ8 
οίΤβΓβηΙία ; υΐ ηαΐΐο ηοη 8βη8υ Ιιοιηο 1ίΙ)6Γ&Ιί88ίΐΏΘ 
αοοορίυβ, ςυ& νί8υ, ςυα αυάίΐυ, ςυα ΙαβΙυ, ςυ& ο1- 
ίαοΐα αο ^Θ8ΐυ, &(Γ&Ιίιη (ΙβΙίοί&ΓβΙυΓ. Οαιη νο1υοηΙ)α8 
θΓ&ηΙ 6( ΙθΓΓββΙπυΐΏ αηίιη&Ηυιη οΐΏηί§;6η& 8ρβοΙ&- 
ουία, οίουΓΑ οιηηί& θ1ιη&η8αβί& ; ρ&πουηεϋ8 866υΓη 
ίηάοΐβ αο ίη^βηίο,βίο &υ(1ίθη(!& &ο Ιοςυβηίία, υΐηυΐ- 
1ο ηβ^οϋο ίηΙβΠί^βΓβηίυΓ. Νίΐιίΐ Ιυιη 86Γρ6α8 Ιιογγο- 
Π8 Γ&οίβ1)3ΐ, 8βά ίηϋί8 βο ιη&ηβαβίυβ βΓ&Ι ; ηοη 
α^Γθθϋ 8®νο(]υβ ΐΏοάο αη(1θ8θ ία ίβΡΓβ ίβοίβΐΏ Γβρ- 
Ιαηδ νβηΐΓθίηςαβ ΐΓ&Ιιβηβ, ββά βΓ60ΐυ8 οβίδυβςυβ ίη 
ρ6(1β8 ίηοβ(1βη8. 8ίϋ βΐ οδβΙβΓβ Ι)β8(ί« ςυβουηςυβ 
ηυηο ίηάοοιίΐίβ βΐ Γθγ» 8υηΙ, ίυηο οααπδυβί® 6Γ&ηΙ. των ιττβρών ^νθβι καΐ τψ της φωνής λιγυρφ άπ4- 
λαυσ(ν τίνα θαυμχστήν ιτροτιΟέντα τοις όρωμϊνοις " 
ώστε διά πασών των αισθήσεων εύωχεΐΟζι τον άν- 
θρωπον, τα μίν όρώντα, τα δΐ άκούοντα • άλλων 
ά7Γυ($ιχενον , άλλων δσφραιν($μενον, Ιτέρων άπογευ- 
6μενον. Συν τοις ^ρνισε δΐ καΐ χερσαίων ζώων παν- 
τοδαττών θεάματα, ττάντων ήμερων, πάντων συνήθως 
άλλήλοις και άκου(5ντων και ©θ^γγομένων ευσύνοπτα. 
Ου φρικτός 8φις τ<5τε, άλλα προσηνής καΐ ήμερος• 
ουκ άγριον έπικυμαίνων και Ιρπων κατά προσώπου 
■ϊή^ γή<> άλλ' δψηλός έπΙ ποδών βεβηκώς. Τοιαύτα 
μειλίχια και τά λοιπά πάντα άλογα ζώα, δ'σα νυν 
άτ^θασσα παντελώς και αμείλικτα. ΈκεΤ οΰν έ'θετο 6 θεός τον ανθρωπον δ ν δπλασεν • άλληχου Ιπλασι, 
ΙΙΙίοίΙαςυβΟβυ8ΐιοπ)ίηβπιρθ8υΗ,ςυβπιίθΓηιανβΓαί. |ν κάκεΤ είσήγαγεν. "Ωσπερ γάρ τους φωστήρας πρώ- 
ΑΗΙ)ίίθΓΠΐ8ΐΙαΓη,ί11υοίη(1υχϋ. ΟϋβαΐΛάιηοίΙυπι βηίιη τον μεν Ιποίησεν 6 θεός, και εΟετο έν τω στερεώ- Οβυθ 1υιηίη&Γί& ρηπαυαι οοηάίάϋ,βΐ ίη ΩΓοα&ιηβαΙο 
ροβυϋ ^ ; ί(& βΐΗοιηίαβιη ΓοΓπη&νίΙ ςυίάβπι Ηιηυιη β 
ΙβΓΓ&ι Ιυηαςαβ ροδυίΐ ίη ρ&Γ&άίβο ^^ 01)36Γνα &υ(βαι, 
ΙΐΛϋά ίΐίοΐϋΐη Θ88Θ, Οαβπι ΓβοβΓΛΐ, 8β€ΐ, Οη€ΐη [οττηα- 
νεταΐ. ΡβοβΓ&Ι η&ηηςυβ, ίά ββΐ, ςυοά β8( &(1 ίαια^- 
ηβπι, ΠΙαά νβΓΟ ΙηοοΓροΓβυιη ββΐ; ςαο(1 νβΓΟ υλοεΙ 
οοΓρβΓθ, ηβο Ιοοο οίΓουαιβοηρΙαιη 68ΐ. Εβί ςυίάβιη 
ςαοά ΓαοΙυπι ββΙ,Ω^ωβηΙο ηβ0688απο οοιηβ8;&ηίζη& 
δοίΐίοβί οοΓροπ. Ν66β88β βηίπι ββΐ 6886 δίΐΏυΙ ςυοά 
οοπιρο8ίΙ(][η 681. Εηίιην6Γ0 ρππι&ηα ταϋοηβ Ιοουβ 
οορροΓίδ β8ί, Αηίιη& υθγο βχ εοηδβςυβηίί 350 Ιοοο 
«^οηοΙαάϋΰΓ, ςυα Ιι&ΜΐυιΙΙηβ 8β αά οορρυθ Ιι&1)βΙ,ί11ί- 
φΛ οοιηιηί8θβ(υΓ: Ιιαυά Ι8αΐ6η βχ 8αα ίρ8&ίη(1ο1θ, 

ίά βΒΐ,(ΐιιαρΛΓΐ6 8ϋ1)8ΐαηΙίβιηβη1βρΓ«(ϋ1αβ8ΐ.ΝϋΠ), . ^ ^ ^ ^ 

ςυ£Β80, ίβ 6χ1ιίΙ&Γ&νί, η&ΓΓ&ηάο ρ&Γαάί8ί &ηΐ03ηίΙ&- ^ 6ψηλά καΐ δπερκ(^σμια φρονούσα, οΤα δή το πολ(- τψ στερ( 
μάτι* οϋτω και τδν ανθρωπον ίπλασε μεν χουν από 
γης, Ιπειτα δΐ ϊ^ςτο έν τψ παραδείσψ. Σημείωσαι 
δέ, δτι ουκ εΓρηταΐ; "Ον έποίησεν, άλλ', Όν επλασεν. 
Ό γάρ έποίησε, το κατ' ε1κ6να έστ{• τούτο δλ άσώ- 
ματον τό δΐ άσώματον, τ(5πψ άπερίγραιττον. "Ομως 
μ^ντοι εξακολουθεί έξ ανάγκης τψ πλάσματι τό ποί- 
ημα, τουτέστι νψ σώματι ή ψυχή• όμοΰ γάρ εΤναι 
δει το σύνθετον. Άλλα προηγουμένως μίν του σώ- 
ματος 6 τ(5πος, ή ψυχή δΐ κατ' έπακολούθησιν περι- 
κλείεται τ(5πψ διά της προς τό σώμα σχέσεως ή άνα- 
κράσεως, άλλ* ουκ έκ της οικείας φύσεως, εΓτουν 
της νοερας ουσίας. 'Αρά σε εύφρανα τ^ διηγήσει 
τών του παραδείσου τερπνών, ή πλέον έλύττησα τ^ 
τών φθαρτών παραθέσει ; Πάντως γάρ σου ή διάνοια, Ιβαα, νβΐ Iη8^ο^^β ςιιί(]ρί&ιη άο1θΓί8, βοΓοιη ςυη οογ- 
ταρϋοηβ ίη(6Γβαη!; εοπιραπιΜοηβ οοη86ίνί ? Οιηηίηο 
&ΰΐ6ΐη ιηθη8 Ιυα οΙ αοΙχρπβ, ςαβ βχοβίβα βαρίαΐ 
ιηαηάοςαβ 8υρθηοΓ&, η( ^υ^υ8 ίη οοΒΐί8 6οην6Γ8&ϋο 
8ϋ ^*, αίςυβ βα ςοβ 8υΓ8υιη Ικαπηα βΓβοία 1ι&1)β&1, 
ςα» ρΓθΐηί88ίοηί8 8υηΙ οοξί1αΙ)&1, 0θΓαιη(]α6 1)οηθτ 
Γυιη (γυ® 8υηΙηοΙ>ί8ρΓθΐηί883ΐ,(]υί(1ρί&ιη αυάιρβοί)- 
86Γν&1>&1 : Οη3β νίάβΙίθ€ΐ ηβο 0ΰη1η$ νίάίΐ^ ηβο αηη$ 
αηάΐΌϋ^ ηεο ίη οοτ Ηογηιηύ α$Λ€ηάβΓβ ^. 0ιιί8η&πι 
ί^ΙυΓ Θ8ΐ ςυ! 6η&ΓΓ6ΐ, 8ΐ 06υ1υ8 ηοη νίάίΙ? δί &υπ8 
ηοη &αάίνί1, ηαί Οαΐ υΐ 1υ& 8υ86ίρί&1 ? 8ί ίη οογ 
Ιιοαιίηίβ ηοη 880βη(ΐ6Γυη1, ςυοαιοάο ηο8ΐ6Γ ε&ρίβΐ 
&η1αιυ8? Νβςυβ ί^ί1υΓ6θΓροΓα1ί&Γ68ρυία]ΐί8,6ΐ;8ρί- 
η(&1ί&Γβ(ΐαίήιηυ8. Ν&ιη (]υ6ΐη&(1αιοάυπιίηΐ6ξθ6Γ&1 τευμα έχουσα έν ούρανοις και προς τήν άνω άζίαν 
άφορώσα, τά της επαγγελίας ένεν($ει, και περιεσκ<5- 
πει άκούσασθαί τι τών έπηγγελ μένων ήμΤν αγαθών, 
*Α ούτε οφθαλμός εΤδεν , ούτε ους ήκουσεν , ούτε 
έπί καρδίαν άνθρωπου άνέβη . Τίς ούν ό διηγού- 
μενος, εΐ ό οφθαλμός ουκ εΤδεν ; Ει ους ο6κ -ζκουσεν, 
πώς τό σον ύποδέξεται ; ΕΙ έπί καρδίαν άνθρωπου 
ουκ άνέβη, πώς Λ,^Ι^ετέρα χωρήσει διάνοια ; Ούτε 
οΰν τά σωματικά έ)^λλομεν, καί τά πνευματικά 
έπιζητοΰμεν.Ώς γάρ έπί του ν(5μου ήν μέν και τ^ 
αίσθητόν, άλλα καΐ τύπον έποίει του νοητού • οίίτω 
και τόν παράδεισον νοοΰμεν μίν καΐ σωματικώς 
άλληγοροΰμεν δΐ καΐ πνευματικώς . Έφύτευσεν 
ουν ό θεός παράδεισον έν ΈδΙμ κατά ανατολάς. ςυθ(1 θΙιηββηΒυο) 0&ά6Γ6ΐ, ^υIηθ^6^υ8ςυο(1π16η^6 Ο Τά μίν όν($ματα τών φυτών σεσιώπηται* 6 δΐ τ^πος 
ίηΙβΙΗ^ΙυΓ ηί1ιίΙοπιίηυ8 ΩςυΓ&οι ρΓ8β8ΐ&Γβ( ; 8ίβ βΐ έν φ έφύτευσε, δεδήλωται * τουτέστιν, έν τ^ τρυφή• 
ρ&Γα(1ί8ϋΐη, ίαπ) οοΓροΓ&Ιί ταΐίοηβ 1η1β1]ί£;ίιηυ8,1υιη ΈδΙμ γάρ τρυφή Ιρμηνεύεται. 
βΐ 8ρίΓϋΛΗ ςυοςυβ ρβΓ αΙΙβ^ΟΓίΛΓη 6χροη1ιηυ8. ΡίαηΙανϋ ϊφίΛτ Οβηχ ραναάί$χιτη ίη Εάύτη αά οΗεηΙαΙα 
ρΙαρα$, ΡίΛηΙαΓϋπι ςυ1<ΐ6ΐη 8ΐίΓρίυιη(|ϋβ ηοηαίηΛ ρΓθ88α 8ίΙβηϋο 8υηΙ ; Ιοουβ νβΓΟ, ίη ςυο ρίβηίανίΐ, άβ- 
οΙ&Γ&Ιυβ 681 ; Ιιοο 68ί, ίη νο1υρΙαΐ6. Ε(Ϊ6σι βηίηα ηοπι1ηί8 βίγπιο νοίυρίαβ άβΐίοίβςυβ βχροηίΙυΓ. 

8. Ναιη ί^ϋηΓ 688 νοοαΐ <ΐ6ΐίοί88, ςυ» ρβΓ 08 ίη 8. Άρα ουν τρυφήν τήν διά στ(5ματος ονομάζει 

VθηιΓβ^□^^α1Π1ίκΓΛη^,β^ςυ8Γαπ1βη^8 8β^β8δϋ8?6^α3- τήν τ^ κοιλί(^ παραδιδομένην, καί ής τέλος 6 άφε- χηο(ϋΐΓ&άί(ϋ1 (]6ΐίοί&8, ςυβ ίηΙθΓβυηΙΥ ίη 60(}υ6 06ΐ 
βτ^α Ιιοχηίηβιη 1)6η6βοίυαι ροΕίΙυιη 68(, αΐ Υ6ηί6Γ 
8υ&^&Γθί&ΙυΓ| 1)οη&ςα6 βϋ οοΓροΓί8 1ι»ι1)ϋυ(1ο, αο 6υ- δρών ; και τρυφήν παρέδωκε τήν άπολλυμένην ; καΐ 
τουτ(5 έστιν ή παρά θεού χάρις περί τόν ανθρωπον, 
γαστρός πλήρωσις, καί σαρκός ευπάθεια, χαΐ διάχυ- *• ββη. Ι, ίβ. *' Θβη. π, 15. *« Ρΐιίΐίρρ. ιιι, 20. ♦« Ι Οογ. ιι, 9. 69 ΌΕ ΡΑΚΑΌ180, ΟΠΑΤΙΟ 111. 70 σιςήδονήν έμποιουσα ; 'Π τούτο μίν εΙπεΤν ούδΐ βύ- Α. ΙίοαίΕ οοΓθΙαΓ, β&ςαβ (ϋ£Γϋ8ίο βίΐ, ςυα νοίαρίββ αο 
σίβές. Ακολασίας γάρ ποο και δβρεως, καΐ πάντων 1ί1)ί(1ο ορβΛίαπΡ Αί Ιιοο ηβ (ϋοΐϋ ςϋίάβιη ρίυιη ββΐ. 6μοΰ των άιτηγοριυ μένων έφ^διον , ύπερπιαίνειν τ& 
σώμα, και καταβαιττιζειν τφ πλήθει των βρωμάτων 
τήν ένοικουσαν ψυχήν, εύκατάφορον ττοιοΰντα προς 
πασαν άμαρτίαν. 

9. Ούκουν αλλην χρή νοησαι τρυφήν, άξίαν θεοΰ, 
"ινα καί ή φυτέ(α πρέπουσα τξ γεωργί^^ του θεοΰ 
λογισβίΐ . Τίς ουν δύναται γενέσθαι τρυφή άγίοις 
άρμόττουσα ; "Ακουσον του λέγοντος• Κατατρύφησον 
του Κυρίου, καΐ δώσει σοι τα α1τγ{ματα της καρδίας 
σου. 

10. Έπεί ούν άπειρον τ^ ποικίλον της αρετής, καΐ 
τ^ κάλλος άμήχανον, άπό της πολυτρ(5που σοφίας του Οορρυβ βηίπ) αϋυηάθ θ&^ίη&Γβ, ίη(:(υβ 60 άβ^βηΐβιη 
αηίπηυιη οίΙ)θΓυιη οορία οΙ)ΓϋβΓβ, νίιιΐίουα] ςαοάάαιη 
68ΐ &ά Ι&δοΐνί&ιη βίυρΓυιηςυθ αο ρΓΟοαοίΙαΙβιη, εΐ 
81 ςυίά αΐίυά ίο νβϋΙΪΒ ββΐ, αίςυβ ίη οιηοθ ρβοοα- 
Ιυαα ρΓοηαπ) Γβάάϋ αο ρΓΦβίρίΙβπ). 

9. ΑΗ» ίξϋϋΓ ίηΙθΙΗ^βηά® άβΐίοίβ βυηΐ, υί βΐ 
ρΐ&ηίαΐίο, ςυββ Οθί ουΙΙιΐΓ&ιη άβοβαΐ, ιηθηΐβ ρβΓοί- 
ρίαΙυΓ. ΟυΦη&ιη ί^ϋϋΓ νοίυρί&β, ςυβθ άβΠοίββ 6886 
ρο85ίηΙ, ςυ» 8&η6ΐί3 €οα^Γυ&ηΙ? ΏβΙβάανβ %η Οο• 
τηίηο, €ί άαΰϋ (Μ ρβΐίΐίοηβε οοκάΐί Ιηί ^^. 

10. Ουοηίαηι ίςίίυΓ ίηίΐηϋα βδί νίΓΐυϋβ ν&ΗθΙ&β, 
&6 ςυ&αιηβπιο 8&ϋ8 8&ρίαί,ρυ1οΙ]πΙυ(]ο,& οαυίϋρΐίοί θεοΰ τήν αρχήν ειληφ(5τα, δια τοΰτο γέγραπται, δ'τι « Οβί 8&ρί6ηϋ& ΙιΟΓυιη άυοία ΟΓί^ίηβ, ρΓορΙβΓβα βοή- Έφύτευσεν ό θεός παράδεισον , ούχι κατά άνα- 
τολήν , άλλα Κατά ανατολάς . "Εκαστον γαρ των 
πεφυτευ μένων παρά Κυρίου φυτών , έν Ιδίφ φωτΐ 
αρετής κεκαλλωπισμένον έξι5στραπτεν. ΈκεΤ Τοΰ πο- 
ταμού τά όρμήματα , τοΰ εύφραίνοντος τήν π6- 
λιν τοΰ θεοΰ. Άλλαχοΰ δε Χείμαρρους της τρυ- 
φής ονομάζεται , τρέφων και αΰξων τών νοητών 
εκείνων φυτών τά κάλλη* 6'στις και έν τοις έξης 
της προκειμένης Γραφής λέγεται ποταμός ό πορευ- 
6μενος έζ ΈδΙμ ποτίζειν τον παράδεισον . Έν μίν 
οΰν τοΤς κατόπιν έγέγρατττο, ότι πρ(5τερον τήν κτίσιν 
πληρώσας, ονίτως έπεισήγαγεν εΙς αρχήν οΙονει και 
κυριότητα ταύτη ν (α) τον άνθρωπον νΰν δε, το άνάπα- 
λιν, πρ6τερον Ιπλασε τον άνθρωπον, και τότε έφύ- 
τευσε τον παράδεισον. Ή δΐ αιτία. Οτι έκεΤ μεν. ρΐυπ) 68ί, ΡΙαηίανϋ θ€η$ ραταάίΒΐιηι, ηοη αά οη'βη• 
Ιβιη, 86ά αά ονίβηΐίζ ρΙαρα$. Οϋβ^ςυβ βηίιη α Οοιηίηο 
βαΙαΓυιη 8ΐίΓρίυιιι, ίη ρρορπα Ιυοβ βχίΐΏΪο ευΐΐα 
αίςυθ ΟΓοαία ρβΓβρΙβικΙβΙχιΙ. II) ίο ΡΙητηίηύ ίιηρβΙιι$, 
€ίη$ ςηοά ΙδεϋβοαΙ οινίΐαίβτη ϋβχ ^*. ΑΗο &υ1βαι Ιοοο 
ΥοΙηρΙαϋί ΙοιτβηΒ^ ηϋηοαρ&ΙϋΓ, 8ΐβη8, βΐ αά 3ϋ- 
βΐυιη 6Γ6ΐηθη(υΐΏ ΐΓ&Ιιβηβ 8ρίΓί(υ&Ηυιη ίΠαΓυο) 8ΐίΓ- 
ρίυιη ν6ηυ8ΐ&ΐ6ΐη αίςυβ (1β60Γ6αι. Ι8, ίη 86ςυβη(ί 
δοπρίυΓ» Ιβζίυ,Οϋνίυβ άίοϋυτβχ Ε ί6ΐη β^Γβάίβηβ, 
&(1 ΐΓΓίξ&ηάυιη ρ&Γαάίβυιη. δαηβ ςυίάβιη ίη βυρβ- 
ηοπΙ)ϋ$ άίοΐααι ββΐ, ςυοά αΙ)δοΙυΙ& ρπυβ ΟΓβ&ϋοηβ 
ηιυη(]θ(ΐυ6 οοηβΐίΐυΐο, 816 ίηάυχβπΐ Ιιοιιιΐηβιη, ({αί 
ΡΓΦ6886Ι; ίπιρβπο 86 (Ιοηιίηίο ροΙΙβΓβΙ. Ηίο &υ1βιη ο 
6οαν6Γ8θ, ρΓίυ8 ΓοΓοιανίΙ ΙιοιηΙηβΐΏ, άβίηάβ ρΑΓ&• 
1ί8υπι ρΐαηΐβτίΐ, IIυ^ϋ8 ροΓΓΟ ΓαΙίο βδΐ, ςυοά ίΠίο Τνα πληρώσΐ[) τόν οίκον , τόν οίκοδεσπότην εύθυς ^ ςϋΐάβιη ίβίαά οοπδίΐϋ ΓυβΓίΙ, αΙ; ίη ρΐ^βπ) άοαιυηι έπεισήγαγε* και Ίνα μή πένητα κτίσας, ΰστερον τήν 
εύπορίαν αύτφ χαρίσηται. Ένταΰ0α δΐ, τήν έκ προ- 
κοττής τελείωσιν χαρισάμενος, άλλαχοΰ Ικτισε, και 
ΰστβρον Ιγκατοικίζει τφ παραδείσφ* 'ίνα τό διάφορον 
καταμαθών τής τε εζω ζωής και τής έν παραδείσφ 
διαγωγής, έκ τής συγκρίσεως έκατέρων, χαΐ αύτης 
τής τίζίρας^ γνωρίη^ μέν την όττεροχήν τοο &ν αύτφ 
κάλλους, φοβηθώ δ^ χαι τής ^βπττώσεως τήν ζη- 
μίαν. 

11. "Ινα δΐ νοήσ^ς φυτείαν άξίαν θείας χειρός και 
εργασίας, μνήσθητι τών έν τφ Εύαγγελίφ παρά τοΰ 
Κυρίου προς τους μαθητάς είρη μένων, ότι, ΤμεΤς 
έστε τά κλήματα , καΐ ό Ιΐατήρ μου 6 γεωργός ρ&ΐΓ6ΐηΓ&Γηί1ί&8 δίαϋιη ίηάυοβΓβΙ^ ηβο 851 ςυβαι 
ρ&υρ6Γ6ΐη 0ΓβΛ88βΙ, ρο8ΐπ)θ(ϊυπι ΓβΓυπι οορία ϊοου- 
ρΙβίΛΓβΙ. ΗΙο νβΓΟ, ςαί θλοι ρβΓΓβοΙίοηβπι, ηυβ 6Χ 
ρΓοΓβοΙα 68(, ΙηΙ)υ6Γ6ΐ,4ΠΙ)ί ΟΓβ&ΙυΐΏ, ίη ραΓ&άίδΟ 
ροδίαιοάιιιη οοΐοοιιιη οοΠοοανϋ ; υΐ οχρΙοΓ&Ιο ςυίά 
ίηΐ6Γ6886ΐ ιηΙβΓ τίΐΕΟ] ηυαιη ΓοΓίβ ^βδδβΓ&Ι, βΐ ρ&- 
Γ&άίδί ίηδΙίΙυϋοηοΓη αο άίδοίρΐίη&π), 6χ υΐηαδςυβ 
οοΐΐαΐίοηβ, Ιαπι ρυΐοΐιπίυάίηίδ βχοβΙΙβπϋααι οοηάί- 
806Γ6Ι;, (υπι ςυαιη Γ&οΙυΓυδ 68861 ^α^^υΓαIΏ^ δί ίηάβ 
6χοί(1θΓβ1, αΐ6(υ6ΓθΙ. 

11. υΐ ν6Γ0 ρΐαηΐ&ΐίοηβπι 06ί π)&αα άί^ηααι Ιηίοΐ- 
Ιί^Αδ, ίη π)6ΐηοΓίαηι νβηί&Ι βΟΓυαι ηα» α Οοηηίηο 
άίοΐα δυηΐ αά άίδοίρυΐοδ : νο$ €$1ί$ ραΐηύΐα^ εΐ Ρα- 
ΙβΓ τηβηε αρήεοΐα €31^"^^ υΐ ςυί ηίπιίΓυαι δαίί αΙ) 60 
έστι* δηλονότι, ώς παρ' αύτοΰ φυτευθέντες. Ταύτης Ο 6886η1. Εχ ίΐΐα δυηΐ ρΐ&ηΐ&ΐίοηβ, 6ΐ ςαί ίη άοπΐο εισι της φυτείας καΐ οΐ έν τψ ο7κφ Κυρίου πεφυτευ- 
μένοι, ώς γέγραπται, και έν ταΐς αύλαΐς τοΰ θεοΰ 
ημών έξανθουντες. Τό δ' αυτό καί έν τψ προφήττ[^• 
Έγώ έφύτευσα &μπελον καρποφόρον , πασαν 
άληθινήν. Ό δι μιμητής τοΰ Χρίστου ΙΙαΰλος απο- 
τολμά και λέγει ^ι, θεοΰ συνεργοί έσμεν* θεοΰ 
γεώργιόν έστε . Έγώ έφύτευσα , Άπολλώς έπότι- Οοπιίηί ρΐαηίαΐί δυηΐ ^. £1 ΓϋΓδυδ ίη ρΓορΙΐ6ΐ& : 
Ερο ρΐαηίανί νίηβωη ΙιηϋΙίΙεταηι, ογηπβτη νετατη ♦•. 
Αυ(]6ΐςυ6 6ΐ &ί101ΐΓί8ΐί «αιυΐυδ Ριιυΐϋθ, Οεί αά^ηίοτβ^ 
ηίΐηη$; Ώβί αρηαίΙΙίίΓα 6$1ί$* Ερο ρΐαηίανί, ΑροΙΙο 
νίρανϋ, Οβιι$ αηΐβτη ίηοτβηιβηίηηι άεάϋ^. ^υ8^υ8 
ςυοςυ6 ίη ϋ&νί(ΐ6 δίηιίΐίδ άίοΐυδ θ8( αΓΐ)οη οοηβίΐ® 
86008 (ΐ6ουΓ8α8 ΑςαΕΓϋπι, Οίΐχ (ηχιητη ιιιιιιη άαΗί *♦ ΡβΛί. XXXVI, 4. *• Ρβ•!. ΧΙ.Τ, 5. *• ΡβλΙ. χχχν, 9. ♦τ αο&η. χν, 1. *• Ρ8βΙ. χα, 14. *• ΙβΓβιη. ιι, 21. 
•• Ι Οορ. ιπ, 9, β. (α) Ταύτην. ΡογΙο Ιβ^βη^ΠΟΙ ταύτης, ηθΐηρθ κτίσεως. Εοίτ. 71 ΑΡΡΕ1Ν0ΙΧ ΟΡΕαυΜ δ. ΒΑ8ΐυΐ ΜΑΟΝΙ. η ιη ΙβηιροΓΘ $ηο, Η (οΗ%^ηί β;ια ηοη άββΛβί '*; &ο ταΓ- Α ^^• ^ ^^ ^^^ η(>ξησ8. Και 6 δίκαιος δΐ» 6 παρά τφ ΤΏ9 : ^η$^η$ ηΐ ραΐηια βθΓ€δύ*^; &1 : νίπεατη βχ 
Λίρΐίρξο Ιταη$ΙηΙύΙ%; βίβαχίί ρβηί€$,βΙ ρίαπίαϋΐ βατή '^'. 
θα ϊ^ϋοΓορβΓ&ίη, υΐ ρβΓ ίβΐίυβιηοάί ϋοοαίίίβηία ρα- 
Γ&άΐβυιη ίΙΙυΐΏ πιβηΐβ &8θ6ςα&Γί8, ρβΓνβηί&βςυβ βΐ 
ίρββ 11(1 (ΙίνίηβΒ Ιυοίθ ίυΙι^ΟΓββ; υΒί Ιαιηοα βοιβηΐία 
ΟΓΪΙϋΓ; υΙ>ί οοηβϋυβθβΐ ραΓ&άίβα• όβϋοΐαΓυιη.Οϋ&α- 
ςυ&ΓΠ νβΓΟ θϋ&ΐΏ Ιοουπι βοΓροΓβυιη αηίαιο ίαΓοΓοαα- 
νθΓίβ, ςαί βαηοΙοΓαιη ββάββ βίΐ, ίη ςυο οαιαββ ςυί 
βυρβΓίβΓΓβιη 1)0018 ορβηΙ)υ8 οΙ&ΓυβρυηΙ, Ώβι ^Γ&Ιίο 
οοιηρο1θ8 θίΓβοΐί| νβΓβςαβ &ο 8ρίΓίΙ&Η8 ^^ουη(]^1α- 
ϋ8, νϋαιη α^&ηί, ηίΙιίΙ αΐ) θ&, ςυβ (Ιοοβ&Ι, ρ&Γ&άίβί 
^οή^β^^υ^& αο βίαααΙ&οΓΟ ΓθΓ8ϋ&η θΓΓ&νβΗβ. Δαβίδ, ώμο(ωται τφ ξύλφ τψ πεφι>τευμένφ παρά 
τάς διεξόδους των 6δάτων , 'Ό τ6ν χζρπον αύτου 
δώσει έν χαφφ αύτοΰ , χαΐ το φύλλον αύτου ούχ 
άπο^(3υήσεται * χαΐ πάλιν* Δίκαιος ώς φοίνιξ άν - 
0ή σκι • καΐ , "Αμπελον έξ Αίγύτυτον μετηρας • 
έξέβαλες έθνη , χαΐ χατεφύτευσας αυτήν . ΙΙειρά- 
θητι τοίνυν διά των τοιούτων διδαγμάτων Ιν περι- 
νοί^ γενέσθαι του παραδείσου έχείνου, χαι φθάσαι 
χαι αύτος εΙς τάς αύγάς του θείου «ρωτος* Ινθα τ6 
φως της γνώσεως ανατέλλει, Ινθα 6 παράδεισος της 
τρυφής πεφύτευται. Κ.2^ν χωρίον δέ τι νο^ς σώματι- 
χόν, δεχτιχόν των αγίων, έν φ πάντες ο1 έπΙ γης διαλάμψαντες έν Ιργοις άγαΗοΤς διαιτώνται, της του θεοΰ απολαύοντες χάριτος, κατ* άξίαν άμοιβήν, χαΐ 
της αληθινής χαι μαχαρίας τερπνότητος , ουκ άποπίτττεις τάχα ούδ' ο!>τω της πρεπούσης περί αύτου 
είχασίας. 

12. ΙΙΙίο ΐΐ&ηυβ 1)οη» ςυ&ά&ιη νίΓΐυ(β8 ΓηίβΒίΒ γα- Β 12. 'ΕχεΤ ο{>ν έ^^ιζωμέναι εισ2 χαι παγίως 1ρη< άίοίΙ)υ3 ΟπΏϋθΓ 8ΐ&1)ϋίΐΦ βυηΐ βαηοΙοΓυιη &ά[ΐΐ!ηί- 
ΒίΓΦ, ςυ&Γυιη ίΐάβί αο ουΓ» Ιιοιηο Γβοβηβ οΚυβ, 
ιηυΗαειυθ &(1 ρβΓΓθοΙίοηβιη ίηείί^βηβ βζβρβίΐιιϋοοθ 
νίΓΐυϋ8 ρ&ΐ£Β8ΐΓ& ΐΓ&άίΙυβ ββΐ. 1151 8&ηοίοΓυιη οοΒίυβ 
θβΐ; υΙ)ί Ιυοίθ βχοΓίυβ; υΙ)ί άβϋοΐφ &ηίΐΏβ : ίΙΙίο 
Οβυβ ροβυΐΐ ϊιοααίηβιη. 8ί 0&Γηα1ί8 68, 1)&1)β8 οορρο- 
Γαΐίδ ρ&Γα(]ί8ί (ΙβΙίηβ&ϋοηθίΏ,άβΗο&ϋΒθίΐΏαιηςυθ βζ- 
ρΐβϋοηβιη. Α(1 Ηφο ρΓορβΓΑ,νθΙαϋηάβΩοίβηΙβαα 8υΙ)• 
ιηίηίβίΓ&ηάαιζ) ίΙΗο νοίυρίβίβιη ηαεΙυρυΒ.δβυ βρίη- 
Ιιι1ί8 68,61 8υ1)1ίιηίθΓ& 8&ρί8 ςυ&αι ρπ) ΓβΓυιη ίο 86η• 
βυιτι οαάθαϋυιη οΙ)ΐ6θΙ&1ίοηθ, αβεβοάβ &ηίαιο αά άθ- 
00Γ& βη^θΙοΓυιη, οοηάίβοβ ςυί ίη 618 8υη1 ^υ8ι^^ίο 
ΓΓυοίΌβ. ΟοηΙυβΓβ Οβί βυΐΏ6η αςυίβ Γ6ρ1β1υπ], Οη^ια 
ίηιρβίηί ίχΐίβοαηΐ ΰίνίΐαίβτη ΰή'^^; 6η)ΐί$ ατϋ/βχ αο ρεισμέναι αΐ άγαθαΐ δυνάμεις, λειτουργοί των αγίων, 
αΤς ό άνθρωπος παρεδ($θη άρτιγενής ων χαΐ πολλής 
δε^μενος σ'^γγομνασίας πρδς τήν τελείωσιν. Έν φ 
το σύοττημα των αγίων, έν φ α\ άνατολαΐ του φωτός, 
έν φ ή τρυφή τη€ ψυχής* έχεΤ εθε-ο τον ανθρωπον 
ό θε^ς. *Αν μίν οδν σάρχινος εΐ, χχι μεγάλη ν ήγζ 
τήν των αΙσθητών άπ($λαυσιν, έχεις τήν όπογραφήν 
έχείνην του σωματικού παραδείσου, χαΐ τήν ήδίστην 
έμφόρησιν χαΐ προς ταύτα έπείγου, ώς έχει εύρή- 
σων χορηγίας τρυφήν άδιάλειπτον. Ε! δ^ πνευμα- 
τικός εΤ, χαι ανώτερα φρονείς των σαρχιχών απο- 
λαύσεων, άναβα τ^ διανοί^ προς τά χάλλη των αγ- 
γέλων , χατάμαθε τους έν αύτοϊς τής δικαιοσύνης 
καρπούς* ένοπτρίσθητι τόν ποταμών του Θεοΰ, τόν οοηάϋοΓ Όβία**' Ρθγ Ιι&ηο ΩυιΙ ί1ΐ6 ίΐυνίυβ, ςυί άα- ρ πεπληρωμένον υδάτων , Ου τά όρμήματα εύφραί- οΙα &1) Ε(ΐ6ΐη οη^ηβ, ίΓπ^αΙ ρ&Γαάίβυω.ΟυηοΙα 1ΐ]60 
ιηβηίβ ΓθραΙ&η8, Ιιοη]ΐη.]αυ(]& οοη(1ίΙθΓ6ΐΏ, ςυί ΙοΙ 
Ι8α1&(ΐυ6 1)οη& Ιυί ΟΛυβα ΑοβηΙ,βΙ υ1 1υ 618 ΓΓυβΓ6Γί8, 
ΐΒπΙ&ςυθ 1β οΐ&ηΐϋΐβ άί^η&ΐοβ β11, 8ί ααοΗο 8(1 βυιη 
β6ΠίΐρθΓ αηίπιο οοην6Γΐ8η8, ίη1θ1ΐ6ζ6Γί8ς|06 & ςιιο 
θΙςυ6ΐΏ ίη ίίηβιη ίη Γ6Γυπι ηαΐυρ&ιη ίυβπιηυβ ρρο- 
άυοίί. Ιρβί ςΙοπ& ίη 8ίΒ6α1& ββΒεαΙοΓοηΐ. Απΐ6η. νει τήν πόλιν του θεοΰ, Ής τεχνίτης καΐ δημι- 
ουργός 6 Θε6ς. Έχείνην τήν π^λιν διαρρέει 6 ποτα- 
μός ο5τος, 6 αρχόμενος έξ ΈδΙμ, 6 ποτίζων τόν τκαρά- 
δεισον. Πάντα ταΰτα τ^ διανοί^ χαταμαθών, δόξαζε 
τόν τούτων δημιουργόν, τόν τά τοσαΰτα και τηλι- 
καΟτα αγαθά διά σ^ και τήν σήν άπόλαυσιν πεποιη- 
κότα,και τοιαύτης δ($ξης σε άξιώσαντα, εΐ προς αυτόν άει έπιστρέφοις τ^ διανοί^, χαΐ συνίτ[^ς παρ* ού και έφ' φ ι!ς τό εΓναι ιιαρήχθν.μεν. δχι αύτφ ή δ(5ξα βίς το^ς 
αΙώνας των αγώνων. Αμήν. 159-357 υΟΜΙΙιΙΑ ΙΝ ΡΛΗΤΕΜ Ι Ρ8ΑΙ.ΜΙ XIV. 

Ηαηο ηΙ ςαιιΐίηαηι φτΒίΥηήχτηΜΒ βίιαάεηι ρ$αΙηιίραηί$ π, εχροίχΐίοηχ. Υίάβ ίονηηηι ρν«€€ά€ηί€ηι, 

οοΐ. 252. Εηιτ. 158 )Ν Ρ8ΑΙ.ΜυΜ XXVIII. Ώ ΕΙΣ ΚΗ' ΨΑΑΜΟΝ (1). ΛάοναΙβ Ώοτηίηητη ιη ααΐα »αη€ία έ^'ΐΜ. Προσκυνήσατε τφ Κυρίφ έν αύλ^ άγίφ αύτου. 

1. Νοη ορθΓΐ6ΐ ςυ6ΐηςυ&ιη 6Χ(γ& βαηοΐ&ιη &υΙ&ιη 1. Έξω τής αγίας αυλής ου χρή προσχονεΤν τφ 

Οοηιίηυιη 8άθΓ&Γ6 : 86(1 ίηΐΓ& 6&πι οοη8ίϋυ1υπι ; Κυρίφ, άλλ' ένδον γενύμενον* τουτέστι. μή έχβαίνειν 

" Ρ8α1. Ι, 3. " ΡβαΙ. χαι, 13. •« Ρβαΐ. ιλχιχ, 6. »* Ρββί. χι,ν, 5. »• υβ1)Γ. χι, 10. (1) Ηίο 68ί ϋΐυΐυβ ΓοΙΙ). δβζΐί. Εάϋίο Ραηβ. ε!ς 
τά λειπόμενα του χη' ψαλμού, ρ688ίιη6. Οηβ βηίιη 
ίη 1ΐ8ο 86οαη(]& ΟΓ&Ιίοηβ 6χρΙίο&η1υΓ, βα ί&ιη ίη 
ρηοΓθ 1οη^6 ε1αηυ8 (]1Ιυοί(1Ιυ8ςυ6 βχροδϋβ ν1(}6- 
ιηαβ. ΝαΠαβ ϋΐυΐηβ 68ΐ ίη Ηβ^. ςυ&Γίο; ββά γ6- ΙίοΙυιη ββί ν&ουυοα 8ρ&ϋυιη Ιίΐυΐί. ηυ&8ί 1ίΙ)Γηηυπι 
ρυ(1υ6Γϋ ΟΓβϋοηβιη Ιαηι ία6ρ1&πι Β&βΙιίο Μϋ^ηο 
1πΐ3υ6Γ6. Ορη8οαΙυιη ίΐΐυά ηοη ΓβρβπΙυρ ηβπαβ 
ίη Οοίβΐ. ηεςαβ ίη Οΐίν. η6ς[06 ίη Κβ^. 86οαηάο. π ΗΟΗΐυΑ ΙΝ Ρ8ΑI^ΒIυΜ ΧΧΥΙΠ. 74 του συστήματος της Έκχλησ^ας, χαΐ χαΟ* Ισυτόν Α ^οο β8(, ςυί νοΓβ Οβοιη οοΙθΓθ <Ιθ1)θΙ, θπΐη ηοη κτυάρχιιν παρασυναγωγής κα< σχισμάτων, τόν όφβί- 
λοντα άληΟινώς τψ θεψ λατρεύειν. Ου γάρ (4-5)προσ- 
ηκβν. "Ωσπερ δ^ οΤχ(5ν τις Ιαυτόν κχτασκευάζει του 
Κυρίου, του γενέσθαι να^ς θεού • οδτω χαί αυλή ν 
περιβαλέσβαι δύναται, περιτειχίζων εαυτόν τψ β(φ, 
χα ι τφ λόγψ, χαΐ τοΤς θείο ι ς νοήμασιν, έν έαυτψ 
προσχυνών τόν θεόν (6), άρχουσαν άφορμήν εΙς προσ- 
κύνησιν τήν ένυπάρχουταν αύτψ, Ιχ τε τη; σωματι- 
κής χχτασχευής, χαί έχ της περί ψυχήν οικονομίας 
συνέντος του κτίσαντος αύτ6ν. "Ηδη δΐ χαΐ 6 Κύριος 
αύλήν εΤπεν τήν Ιουδαίων, εΙπών ΚαΙ &λλα πρό- 
βατα Ιχω δ ουκ δστιν έκ της αυλής ταύτης, έν- 
δεικνύμενος δηλονότι και &λλη εΤναι αύλήν τήν ον- οροΚβΙ θ οοΒία Εοοίββίο ο^τθάί, ηβςυβ 87η&$ο^» 
ί&Ιθ» &υ1 8βΙ]ΐ8πιιι1υπι &υο1θΓθΐη β88θ. Νβο βηίιη 
οοηνβηϋ.Ουθίη&άιηοάυιη &υΐ6ΐη ςυίβρίαιη ββ ΐρβυτη 
(Ιοιηαιη Οοιηΐηΐ οοη8ϋΙυϋ, αϊ 1>θ! βϋ Ιβιηρίυιη : ϋβ 
βί ίηάυβΓθ ροΐβδί αυΐ» ρΓορπβί&ίβιη,8! ιηοάο νίΐβ, 
ββπηοηβηυβ, βΐ άίνίηίδ εο^ϋαΙίοηίΒαβ, οβα ιηυΐΌ ββ 
ίρ8υΐΏ ρΓβοίη§;α!;, Οβαιη &(1θΓ&η8 ίο ββααβϋρβο : 
ςυ!ρρθ 8υΓΩβί6η(θΐη βά αάοΓ&ηίΙοιη οοοαβίοηβιη ία 
ιρβο βχ8ί8ί6ηΐ6χη, Ιόιώ θχ οοΓροη8 8ΐη]0ΐαηι, Ιπιη 
θχ αηίιηο θύη8ΐί(ηϋοηθ οοηάϋοΓ ίρδίυι 6θ§;ηο8βΗ. 
^αIη νβτο βϋαοα Οοιηίηαβ &υ1αιη άίχϋ ^αάβο^υI^, 
υΙ)ί &ϋ : Ε{ αΐίαί οό€$ Ηαί}βο ςηΒ ηοη $ηηί €χ Κφο 
ονι/χ**. ΟθΙβηάϋ ααίθΐη β1 &Η&ιη αυΐ&ιη 088β νβΓβ 
8αηβ1&ιη ςυο ονθ8 ΟΙΐΓΪδϋ οοη^Γθ^&Ιαηι 8Η, βοβ τως άγίαν, τήν μέλλουσαν σύνάγειν τα Χρίστου πρό- 
βατα, το^ς άπό των εθνών προωρισμένους ε!ς σωτη- ^ νίάβΗοβΙ ςαί βχ ^βηϋΙ)α8 αά βαΐαΐβιη ρρβθάθβϋη&ϋ 
^ τουτέστι, τήν Έκκλησίαν ταύτην, έν ^ ο\ άλη- κυηΐ : 1ιοο Θ8(, Εοο1θ8ΐ&ιη Ιιαηο, ίη ςυ& νβΗ οηΙΙΟΓθβ ρίαν 

θινοί ποοσκυνηταΐ προσκυνουσιν (7) έν πνεύματι 
και αληθείς. Ουδείς δΐ θ^ο^Ο'.ών τι ^λλο παρά τόν 
θεόν δύναται προσκυνήςαι τφ Θεψ έν αύλ^ άγί^ αυ- 
τού. Θεοποιουσι δΐ, οΐ μίν, κοιλίαν* ών ό Θεός ή 
κοιλία* ο\ δι, άογύριον οΐ ηί πλεονεξία, Ι[τις έστιν 
είδωλολατρεία, προσκείμενοι, και Ικαστός γε δ πάντων 
μάλλον τετίμηκε, τούτψ τήν του θεοΰ περιτίθησι 
δόζαν. Ό δι τοιούτος ουκ Ιστιν έν τ^ άγί? αύλξ, 
ούτε προσκυνιΤ τψ Θεψ, κ&ν αχώριστος των αΙσθητών 
συνάξεων εΤναι δοκζ. 

2. Φωνή Κυρίου έπι των 6δάτων . "Αξιον δπίρ 
του νοήσαι τί έστ,ν ή φωνή του Κυρίου, συναγαγεΤν 
ήμας κατά τό δυνατόν έκ της θ^^βς Γραφής τά γε- 
γραμμένα περί φωνής . Εΰραμεν (8) τοίνυν έν τζ ίη 5ρ{ήΙη €ί ν^τϋαίε αάοταηΐ^'^. Νβιηο &υ1θΐη Οβυηα 
ίη αυΐα 8&ηο1α 6^υ8 αάοραΓΟ ροΐοβΐ, ςαί &1ίαά ςιιίά 
ρΓβΙβΓ Οθυιη, Οβαιη ί&οί&Ι. Οβαιη &α(βαι ΓλοίαηΙ 
&1ϋ νβηΐΓβιη, ςυοΓαιη ΟβαΒ νβηΐβτ 68ΐ>* : αΐϋ &γ. 
^βηίαιη, ςαί &ν&η1ί«, ({α« ίάοΐοΐ&ΐηα ββΐ'*, Αάάίοϋ 
βαηΐ. Αίςαβ ςαοϋΙ. ςαίβςυβ ρΙαπΒ οπιηϋ)α8 «βΜ- 
ϊώβΧ, βί Οβί ΐΓϋ>αϋ ^Ιοπαπι. Ταΐίβ &υ1βπι ηοη ββΐ 
ίη ααΐα 8&ηο1α, ηβςαβ &(]θΓ&ί Οβαπι, Θΐί&πΐ8{ α 8βη• 
Βΐ5ίΙί5α8 οοηΥθηΙίΙ)αΒ ηθςααςααοι 8βρ&ρ&1α8 ββββ 
νΙάβαίαΓ. 

2. νΕΒ8. 3. Υοχ Βατηιηί ιηρβτ α^ικκ. ϋί ίηΙβΙΗ- , 
^αηιυβ ςαίά βίί νοχ Οοπιίηί, βα ςηΐΒ <1β νοοβ 80Γίρ€& 
8υηί, ΘΧ άίνίηα 8βηρίαΓ& ρΓο νίηΙ)α8 οοΐΐί^βρβ ορβ- 
Γ» ρΓβΙίαπι β8ΐ. ΙΙΙαά ί(;ϋαΓ Οοηιίηί &(1 ΑΙ)γ&Ιι&πι Γενέσει γεγραμμένον (^ημα Κυρίου προς *Αβραάμ , Ο άίοίαιη ίη ββηθδί Βοπρίυπι ίηνβηίηΐ^Β, (ΙίοβηΙίβ ίη 
έν δράμοτι λέγοντος • Μή φόβου , Αβραάμ• έγώ νίβίοηβ : ΝοΙι Ιίτηετβ^ ΑΙ)ταΗατί\ : βςο ρτοί^ρο ίβ, 
υπερασπίζω σου, 6 μισθός σου πολύς* και άπ - ψηβτΰβί ίηα τηηΐία, Εί Γ€$ροηΦίΙ ΑίίταΗατη : Όοτηίηβ 
εχρίνατο Αβραάμ* Λέτποτα, τί μοι δώσεις; Έγώ ςηίά τηίΜ άαΙ)ίί? Εί^ο αηΐ^ άίτηίΙΙΟΓ $ίηβ Ιίδβη$^, 
δι απολύομαι άτεκνος. Και μετ' ολίγα* Και εύθυς Εί ρΑαΙο ροβί : £ί #α^ΐή νοχ (αΟα βίΐ οά €ΐιιη*^. 
φωνή έγένετο προς αυτόν . Και πάλιν έν τ^ Έξ^/'~^>Βί>αΡβυ8 ίη Είοβο &ίΙ : 8ίηί ραταΐί ίη άίετη («•- 
όδψ φησίν Έστωσαν Ιτοιμοι ε!ς τήν ήμέ^ ττ^ ίιαιη". ΕΙ: Οντη νθ€β3, βί ΙηΙ)3β^ €ΐ ηηΙ>6$ άύΰβαβ' τρίτην. ΚαΙ, "Οταν αΐ (9) φωναί" καί α\ σάλπιγ- 
γες καΐ ή νεφέλη άπέλθ^) άπό του δρους, έκεΤνο• 
άναβήσοντ«( έπΙ τό ^ρος. Και μετά τήν Αεχάλο- 
γον • Και πας 6 λαός Ιώρα τήν φωνήν και τάς 
λαμπάδας , καΐ τήν φωνήν της σάλπιγγος . Και 
έν τψ Έσαΐ^ γέγραπτσι• Φωνήν λέγοντος• Βόησον. 
Έστιν ούν φωνή, πληγή αέρος, ή τι τό γινόμενον εΤ- 
δος περί τόν αέρα, προς δ βούλεται (10) τυπουν τό τίηί α τηοηΐδ, ίίΐί α$α€ηάβηί ίη ηιοηϋτη **. ΕΙ ροβΐ 
Οοο&ΐο^υηι : Ε( οηιηίί ρορηίια νίάβίχιί νοΰβηι €ΐ 
Ιατηραά€3 €ΐ νοο^ηι Μχ '^. βοηρίυπι ςαοηυβ ββ( ία 
Ιβαία : Υοχ άίο€ηίί$ : βίαηια : Υοχ ίΐαςαβ αθΗβ θβΙ 
ρβΓβυΒθίο, &υΙ βρββίθβ ςυφάαιη ίη &θγθ ίπιρΓββΒΑ, 
αά (ΐυαπι ΓοΓωαηά&πι αβΓβιη ρβΓουΙβΓβ νυέΐ ςαί Ιο- 
<ΐαϋυΓ. Ουί ίΐαςυβ ο&γπιβ βυ^βίάΐο ίηΐβρ ββ οοη(&- 
1)α1&ηίαΓ, ρβΓοαΙίβηΙβΒ &6Γβαι, βί νβΐυΐ Γορπι&αι φωνοΰν. 0\ μίν δια σαρκός ομιλούντες άλλήλοις, ρ ςααπίάΛΠΐ αο βρββίθοι βί ίπίρΓίπίθηΙβΒ, ΐρίΗία 
πλήττοντες τόν αέρα, χαί οΙονεί τύπον τινά κα^ εΤδος Ιιυηβ &6Γβπΐ ίπιρβίΐαηΐ, ϋΐ &(1 &αΓθ8 β3υ8 &ά ςαβπΐ 

»• ^οβηη. χ, 16. " αοΛη. ιν, 23. »• ΡΐιίΠρρ. ιιι, 19. •» 0ο1θ88. πι, 5. •• Οβη. χν, 1-2. •* ΙΜά. 4. 
" Εχοά. XIX, 11. «ΙΜά. 13. •♦ Εχοά. χχ, 18. •• Ιβλ. χι., 6. α (4-5) ΟβθβΙ γάρ ίη ηοβίΓίβ 0188. Μοχ ίΠα ώσπερ 
άρ, βίβ., 810 ΓβαάίάβΓ&Ι ίηΙβΓρΓββ ν6ΐυ8 : Ηα €ΐ αι«• 

171 έτ;ι» $ίνβ αίτίνηι ηηάίςη$ ροίβ$ί είηρβτβ. ββά ηβ 
Βοοβββίΐ ηαίάβη) αά πιβηίβηι &υοίθΓί8. Αά ν6Γΐ)υο], 
$ί€ εί αηίαηι ροΐαί ίηάηβτβ : Ιιοο ββΐ, ροί€$ί αηΐχ 
Ιοηηαηί ξτχΗίΰβτβ, 8θα, νίΰβ αηΐχ ροΐαΐ [ηηρί, ροίαΐ 
€$$€ ΙοΰΟ αιιΐχ, 

(0) Ηβ^. ςυαΓΐα8, τψ Θεψ. Μοχ Εβ^ίί ςυ&Γίαβ βΐ 
ι^τιίηΐυβ συνιέντος. 

(7) Ηβ^. ςυ&Γΐα8 προσκυνήσουσιν. Εάίϋ νθΓΟ βΐ 
&1ϋ 1Γ08 ηΐ88. προσκυνουσιν. 

(8)θίο ΙτβΒ ηΐ8Β. ΑΙ βάίΐί ουοι Ηθ(|ρ. ςα&τίο ε{{ρομεν. 

Ρατεοι. Οε. ΧΧΧ. (9) ΠΙα, κα^ 5ταν αΐ, βίο., ΓβΒίίίυΙα Γαίββθ θζ 
5θΓίρΙυΓ8Β νβΓΐ)ί8 πιοοβΐ ΟϋΟΦυΒ. Νβο αΙίΙβΓ Ωβη 
ροΐυίΐ, ουπ) Ιιοο Ιοοο ηιοηάοβί βίηΐ νβΙβΓββ Ιαηι 
ιηαηα βχ&Γ&Ιί, Ιαπι Ιγρίβ ίηιρΓβΒΒΐ 1ί1)η. βίο βηίηι 
ΙϋξΙΙυΓ ίη Ηβ^ϋβ ςααρίο βΐ ςαίηΐο, σάλπιγγες χαϊ 
αϊ νεφέλαι άναβήσονται άπό τρΙ3 ορούς έκεΤνοι^ κα^ 
μετά. 

(10) βίο ({υβΙαοΓ ηοβίπ πΐ88. ουπι βθϋίοηβ ΒαβιΚ 
ΕάίΙίο Ρ&Γίδ., προς δν βούλεται. ΙηΓΓβ βάϋία Ρ&γϊβ., 
γινομένην πολλάκις. Οβθ8ΐ πολλάκις ίη ηοΐΙΠΒ 0188. 
βΐ ίη εάϋίοηβ Β&8ί1. 8 15 ΑΡΡΒΝΟΙΧ ΟΡΕΒϋΜ 8. ΒΑδΙΙ.11 ΜΑΟΝΙ« 1β Μ9 άΙης^ίαΓ, ροΓνβηίαΙ. Υοχ νβΐΌ Οοιηίη! &1ΐ6Γία8 Α. Ιπιβάλλοντις αύτφ, ώθουσι διά του ιτνβύμαΕτος πρ&ς Θ8ΐ ^^βηθΗβ, Οβο ίιη&^η&Ιίοηβιη θΟΓυιη ςαοβ βπ&ιη 
νοοβιη &αάίΓθ νυΚ οοααιηονβαΐβ, αίςαβ βχοϋαηίβ ; 
&(160 όΙ ίιη&^ίη&ϋο ίβΙΙιβΒΟ ουοα βα ςα» ίη δοοιηίβ 6( 
1ι&1>β&1 οο^ηβϋοηβιη. Νοη βηίιη ίΙΗο, βχΐβπηο αβΓβ 
ρβΓουιβο, ρθΓΟβρϋο βορυιη ςυφ άίευηίαΓ, ροΓ βαΓββ 
ί11&1)ίΙυΓ : ββά β&, ίρβα πίθηΐβ οο^ίΐ&ϋοηοβ βχοί- 
ρίβηΐβ, ίη ιιΐ6ηαοΗ& βορυιη ςυί νίάθΓυηί, ρβηη&ηβΓθ 
βοίθΐ;. ΡαοΙα βδΐ ϋαςυβ νοχ αά Α1)Γ&1]&ιη, ςυοά απΓβθ 
^οο Οθί ιχ;&ηά&ί& αυάΐΓθ ροβββηΐ, 1ι&1)6Γθί, (1ίνίο& 
ίρβα γοΐαηΐλίβ θ1 Ιαίβηΐβρ ίοθοη&ηίβ. Υοχ υθγο ΙΠα 
ςαο 8ΐά ρορυΐαιη ΩβΙ>&ί, βηιΐ νίβιΗΗβ ^, Ιιοο ββΐ, 
οοβ^ϋα ίαοϋίβ, &ο οιηηίΐϊαβ 00ΐΏρΓθΙΐ6η8ίΙ)ί1ί8. Νοη 
βηίαι ρΓοΓθοΙο οοΙογθ αϋςαο οοΙοΓ&Ια βραΐ αο οιγ- 
ουαίΒοηρΙβ, βίο υΐ ρροΐαΐα ογθ νοχ ρβΓοΙρί οοαίίβ το φθάνειν μέχρι τη< άχοής του ττρ^ς δν γίνιται• ή 
δι του Κυρίου φωνή, ετερογενής τΙς έστι, φαντα- 
σιοΰντος του θεού οΓς άκούειν βούλεται της φωνής οιύ- 
του, ώστε άναλογίαν ^χει τήν φαντασίαν ταύτην προς 
την έν τοΤς βνείροις γινομένην. ΚαΙ γαρ έκεΤ, ούχΙ 
του Εξωθεν αέρος πληγέντος, είσέπεσε διά της ακοής 
των λεγομένων ή αισθησις, άλλ' αύτοΰ του ηγεμονι- 
κοί» παραδεξαμένου τά νοήματα , τ^ μνήμκ^ των 
θεασαμένα>ν πέφυκε παραμένειν. Έγένετο ούν πρ6ς 
τ&ν Αβραάμ φωνή, δκ^νι εΤχεν ώτα άκούειν δυνά- 
μενα των εντολών του θεού, κατά τό άφανίς έν- 
ηχουντος αύτψ του θείου βουλή ματος. Προς δΐ τ6ν 
λαόν ή φωνή γινομένη ορατή ήν• τουτέστιν εδγνω- 
στος, συνετή πασιν. Ου γάρ δή δπο χρώματος τίνος ροβββί : 86(1 νί(1βΙ)&1 ροραΐυθ νοοβπΐ, ρρορίβρ^α «ν έχρώννυτο και περιεγράφετο , ώστε αΙσθητή βφθαλ- ςυοά Ιΐίΰΐάηηι αΐ Όοτηίηί ρνχοβρίηνη, ί11ηηιζηαη$ 
οοηΙοβ^'*^ θχο1α8& α άίοϋβ ο1)8θαΓίΐΑΐ6 οπιηί. Ουίη 
θ1 &€ΐ Ι8&ί&ιη ΟβϋαΙ τοχ, ρΓοοίρίβηβ, €1αηια; \ά ββΐ, 
ιηβηι ρΓορΙίθΙο &1> ίηάϋα 8ϋ)ί α Οβο ροΐοηϋα ίηΓοΓ- 
ιη&1)&ΙηΓ. νοχ ΟοτηΜ $ηρ€Γ αςίκα. Ουο νοχ ? δα- 
ρ6Γ ςα&8 &<]α(ΐ8 ? ΟΙοΙαιη, ιι1 ρΓορΙιβϋααι &οοίρί&- 
πιαβ. ΜθΐηίηθΓί8 ^ο&ηη^8, ςυί ουπι ίηΙβιτο^&ΓβΙηΓ α 
^αάο^8 : θα» 6$ ίη? ςΐίοά Γ$$ροηίηηι άαϋτηηχ 0$ 
ςηί ψηίίβτηηί ηο$? Γβθροηάϋ : Ερο υοχ €ΐαηιαηξί$ ίη 
ά6$$Ηο ^. ^ο&ηηθ8 βΓ^ο νοχ β8ΐ Οοηιίηί, αη^βΐυβ 
αηΐβ ίαοίθζη Οοπιίηί α ϋβο πιίββαβ, ςπί Βοηιίηο ρο- 
ηηΐιιια θχρβάϋυαι ρ&Γ&ΓθΙ '*. Ηβο ί£;ϋυΓ νοχ βυρβΓ 
ΐ^ϋω ΘΓ&1| ίη ^ο^^1&η6, ίη ςυο 1)&ρϋζ&1)8ΐ1, 1)&ρ1ί' 
Βΐηαηι ρΓΦάίοβηβ ρφηϋθηϋ® : ηβο ίη ^0Γ^I&ηθ 8θ1ο, 
8β<1 θ1 ίη Εορη ρΐΌρβ δ&ίβηι, ηυοά ίΐΐίο πιηΐΐυπι βΓ&ί μοΐς γενέσθαι ή λαλουμένη φωνή, άλλ' Ιώρα ό λα^ς 
τήν φωνήν δι<5τι ή εντολή του Κυρίου τηλβυγής 
φωτίζουσα οφθαλμούς , ουδεμίας άσαφείας περικει- 
μένης τοις λαλουμένοις. ΚαΙ τφ Ήσαΐ^ δΐ φωνή έγί- 
νετο (41) προστάσσουσα* Β^ησον άντΙ του, τ6 ήγε- 
μονικόν του προφήτου άπό της έγγινομένης αύτφ 
παρά θεοΰ δυνάμεως έτυπουτο . Φωνή Κυρίου έκΐ 
των υδάτων. Ποία φωνή ; έπι ποίων 6δάτων : 'Ος 
προφητείαν λάβωμεν το ρητ<{ν. Μνήσθητι του Ιωάν- 
νου, δς, ερωτηθείς παρά των Ιουδαίων, Τίς «Ι συ 
τίνα άπόκρισιν δώμεν τοις άποστείλασιν (12); 
ή μας ; άπεκρίνατο* *£γώ φωνή Κυρίου βοώντος Ιν 
τ^ έρήμφ. Ούκουν φωνή Κυρίου ό Ιωάννης, ^ιίγγελος 
άπό θεοΰ απεσταλμένος πρδ προσώπου Κυρίου, του 
έτοιμάσαι Κυρίφ λαδν κατεσκευασμένον. Αδτη ο^ν ή &ςυ&Γαηι''^νσχ^£^ΙαΓθοηιίηί βυρβΓ &ςυ&8,^ο&ηηβ8 € φωνή έπΙ τών υδάτων ήν, έπι τφ Ιορδάνη, έν φ 681, ςυί εοηΓθΓΐ 1>ίφϋ8ΐΏυοι. Πΐίο βί Οθυβ α18^68^&^ί8 
ίηίοηηίΐ. Υθηϋ οηίηΐ^ταχ θ οωΐο, άίοβηβ : Ηίΰ β$ί 
ΡίΙίη» ηι^ηι ϋΐβΰίία, ίη ^Ηο ηιϋιί οοηιρίαοηί'^*, Ταηο 
θϋλοι Οοπιίηυ8 8υρβΓ αςοαβ ιηι^ΙΙ&β θγ%1, οηνα^ υΐ έβαπτισε κηρύσσων τδ της μετανοίας βάπτισ{Αα' καΐ 
ουκ έν τφ Ίορδάνΐ[^ μύνφ (13), άλλα και έν τφ *Ενών 
έγγυς του Σαλήμ, ('νι ίΐδχτα πολλά ήν έκεΤ. Ούκουν 
φωνή Κυρίου έπ2 τών υδάτων, ό Ιωάννης έστΙν έπΙ οπιηβοι Ι69ί8 ^υ8ι^^^&η1 αάίιηρ1βΓ64> ΐιά Ιο&ηίιίβ χ τιοΰ βαιττίσματος. ΈκεΤ καΐ ό θεός της δ^ξης έβρόν- 
1)&ρϋ8Π)ηΐΏ (1θ86θηάβΓθ άί^η&1υ8 68ί. τησεν. Τ{]λθε γάρ φωνή έξ ουρανού λέγουσα* Οι^^ς 

έστιν 6 Γΐ6ς μου 6 αγαπητός, έν φ ευδόκησα. Τ^τε και 5 Κύριος έπΙ τών 5δάτων πολλών^ καταξιώσας «ΟΕταβήναι 
έπΙ τδ Ιωάννου βάιττισμα. Ίνα πληρώστ[\ πασαν δικαιοσύνην τήν έν τφ ν6μφ. 3. ΥΕΒβ. 4. Υοχ Ώοτηίηί ίη νίήηΐβ. ΑαίβΓΐ βηίιη 
ίηβΓηιίΙαΐ68 ρορυΐί ρβΓ ρ(Βηί1βηϋ» 1)&ρίί8ηι&, ρβρ 
ίρβηηι 1)8ρ1ίζ&η8 ίη αςα& αά ρβηϋβηΐίααι. Πΐυά, 
Ιη νίνίνΐβ, νοχ 68ί (ϋοβηβ : ΡαΒηϋβηΙίατη αρίΐβ, αρ- 
ρτορίηςηανίΐ ^ηίτη τβςηηηκ ΰοείοηιηι ''* ; ϋβαι : Γαάίβ 
Ινηοίη» άίρηοί ρ(Βηί(βηίίχ '''. ΑαΙ ΓογΙθ νοχ ίη νιΉιι^, 
ςυία Οοπιίηο νβρο ΓοΓϋ ^ο&ηηβ8 ά&Ι Ιβδϋπιοηίυο), 
(1ίοβη8 : Ερο ί}αρΙίζο ίη αςιια : ςηί αηίβγη ρο$ί τηβ 
νεηΐηηΐί €$1, ΙοΠίοτ νηβ €$1 '^^. Ηφο ί^Ιηρ νοχ νίπΐυΐί 3. Φωνή Κυρίου έν ίσχύΐ. *ΑφαΐρεΤ γάρ^άς ^»θε- 
νείας του λαοΰ διά του βαπτίσματος της μετανοίας, 
δι' αύτου βαπτίζων έν ΰδατι είς μετάνοιαν. Τδ, Έν 
Ισχύί, ή φωνή ή λέγουσα* Μετανοείτε , ήγγικβ γάρ 
ή βασιλεία τών ουρανών* και , Ποιήσατε καρπούς 
άξίους της μετανοίας. Έ μήποτε έν ισχύϊ ή φωνή, 
δι6τι μαρτυρεί τφ οντι τφ ί'σχυρψ Κυρίφ 6 Ιωάννης, 
λέγων* Έγώ βαπτίζω έν υδατι* ό δΐ δπίσω μου 
ερχόμενος ισχυρότερες μού έστιν . Έ φωνή οΰν Ι68(ίθ)οηίυαι ά&1)αΙ. Υοχ Ώοηιίηί ίη τηαρηίβΰβηΐΐα, " αΰτη έμαρτύρει τ^ *<'Χ'^**'• *ωνή Κυρίου έν μεγα- 
ΝίιηίΓυαι οαηι πιγβίοπα ηια^η& άο ^β8α η&ΤΓ&ΓβΙ λοπρεπεί^^* τά μεγάλα περί του Ιησού διαλεγομένου 

•« Κχοά. XX. 18. •^ Ρβ&Ι. χνιπ, 9. «• ^ο&η. ι, 22, 23. •• Ι-αο. ι, 17. '• αο&η. πι, 23. τ* ΜλΙΙΙι. πι, 17. 
'« ΜβιΙίΙι. ΠΙ, 2. " Ιαο. ιπ, 8. '♦ Μ&ϋΐι. πι, 11. (11) Ι1& ίΓ68 Π188. Αί θάίίίο Ρ&Π8. οαηι Ηβ^. ςυίη- 
ίο έγένετο. Μοχ βάίϋο Ρ&πβ. ουπι Ηθ^. ςυαΚο άντι 
του τ^. ΟβθθΙ τύ ίη αΐϋθ ιη8. 

(12) Ηβ^. ΙβΓίίυβ πέμψασιν. ΠΙαά ςυοά πιοχ 86- 
ςαίΙυΓ, λαδν κατεσκευασμένον, βίο ίηΙβΓρτβΙ&ϋ 8υ• 
ιηυ8| ρορίΑΐηηι €χρ€άίΙηηι^ ϊά 68ΐ, ίΙ& βηβοΐυιη, υΐ νβηίβηίβιη Οοπιίηααι ρΓοηρΙο &ηίηιο 6ΐ &1&οη 8α• 
8θίρί&ί. Νβο βηίπι &1ίϋ8 6^υ8 Ιοοί νίάβΙηΓ 6β8β 8•η- 
βαβ. νυ1^&1&, ρίΰΰύίη ρβφοίαηι. 

(13) Οαο ιη88. μύνον. Αΐίί άαο οηπι βάΐΐίβ μ6νφ• 
Ρ&υΙο ρο8ί Ηβ^. ςυ&Γ(υ8 ή φωνή. 77 ΗΟΜΙίΙΑ ΙΝ ΡδΑΙΒΠΤΜ XXVIII. 78 μ^ΜπΙρκα του 'Ιωάννοο, λέγοντος* ΕΤδον τ^ Πνκυμα Α. ^ο&ηη68, άίβθηβ : Υίάι 8ρίηίυίΐη ίοηΰΐηιη $ιαιί €0• τ^ £γ(ον ώς (14) ιηριστεράν χαταβαΧνον χαι μέ- 
νον έπ* αυτόν κβΐ ιτάλιν "Οτι έχ του πληρώμα- 
τος αύτ<3υ ήμεΐς πάντες έλάβομεν^ χαΐ χάριν άντΙ 
χάριτος. Τψηλά γαρ τά {(δατα χαΐ του μεγέθους της 
δόξης της «ερι τόν Μονογενή παραστατιχά. Δι5 Φωνή 
Κυρίου ίν μεγαλοπρεπείς. Μεγαλοπρεπές δΐ χαΐ 
το λέγειν * Θεον ουδείς έώραχε πώποτε* ό μονο- 
γενής Γΐλς , ό ών έν τοις χόλποις του Πατρός , 
έχεΤνος έξηγήσατο . ΚαΙ πολλά μεγαλοπρεπώς τά 
περί του Κυρίου φαίνεται διηγούμενος έν τψ λέγειν 
Ου δύναται άνθρωπος λαμβάνειν ούδΐν, έάν μή ^ 
δεδομ&νον αύτφ έχ του ουρανού. Μεγαλοπρεπές δΐ 
χαΐ το, Ό άνωθεν ερχόμενος έΐΰάνω πάντων εστί. 
Και τό, Ό λαβών αύτου τήν μαρτυρίαν, έσφράγι- ΐΗτηΙκίΐη άβίοεηάεηΐβψη αο τηαηβηΐβτη $ηρ€Τ βηίη ^' ; 6ΐ 
ΙΙβΓυιη : Ώβ ρΐεηϋηάιηβ €}η$ ηο$ οτηηβί αοΰβρίνηηί, 
€ί ρΓοΗαιη ρτο ρταϋα"^*. $υΙ)1ίιηβ8 η&ιηςυβδαηΐ «({πο 
ίβΙθΒ, θί ^Ιοηβ υηί^θοίΐί ιηα^ίίτκϋηθίΏ άβοΙ&Γ&ηί. 
ΙϋΙβο Υοχ Οστηίηί ϊη ηιαρηι/ιεβηαα. Οαΐη βίί&ιη βΓ&ί 
ιη&^ηίβουιη (ϋββΓθ : Οενιη ΠΘνηο υίάχΐ ηη^ιιαηι ; υη<- 
ρεηιίηε ΡίΗηι^ ςΗΪ €Η ίη ηηη Ραίτι$, ίΙΙβ βηαττα" 
νϋ "". ΑΙςυβ ρίαρα ααα^ίβοθ άθ ΟοιηίηοΙοςΌίάβρΓβ- 
ΙιβηάϋυΓ, 3β0 α1)ί αίΐ : Νοη ροί€$ί Κοηιο αοΰίρβτβ 
ςηίάςηαηι^ ηί$ί ^ηβτϋ βί άαίχιτη άβ οΰείο"^^. Μα^ίβ• 
ουιη ςυοςαβ β1 ίΐΐαά : βιιι ά$ίΗτ$ηνη νβηϋ^ $ηρ€τ 
οτηηα «ιΡ*. ΕΙ ίβΐυά : ^ιι^ αο6€ρχίβ)η$ ίβ»Ηψηοηίηη%^ 
ίίρηανϋ ςηία Βαιι νβταχ €$ί. Οίίβηι βηιηι ηιξηί Ββη$^ 
νβτίΜΐ />6< ΙοςηύηΓ^. ΠΙαά ({υοςαβ : Ονί οτβάΗιη σεγ, ^τι ^ θεός αληθινός έστιν. "Ον γάρ άπ- |. Είϋηηι, ΗαδβίνϋαηΐίβΙ^ηιαηι*^ ; βΐ Γθΐίςα» €(]α8<1θπι 
έστειλεν ό θεός, τά βήματα του θεοΰ λαλεί. Και ^ηβηβ. Νίΐιίΐ ίς^ίυΓ Ιιαιηϋθ, &1))θθ(ηιη ηί^ίΐ : βθά 
τ^, Ό πιστεύων εΙς τόν Πόν, ίχει ζωήν α^ώνιον' οιηηία ιη&£;ηίβθ6 βυιη οοηνβηίβηϋ ιη&^αί1α<1ίηθ <Ιθ 
χαΐ δσα τοιαύτα* ΟύδΙν ουν ταπεινόν, ουδέ μιχρο- Οοιηίηο <ϋοΙ& βυηί, αίροΐβ Α ^ο&ηηθ άθΟβαίβΓ βηηη- 
πρεπίς, άλλα πάντα μεγαλοφυώς μετά του έπιβάλ- ϋ&1&. ΙϋΙοίΓΟΟ Υοχ Όοτηΐηι ιη τηαρηί/ίΰβηαα. 
λοντος μεγέ6ους πρεπόντως αποδιδόμενα παρά του ^Ιωάννου (15), περί του Κυρίου λελάληται. Διά τούτο* Φωνή 
Κυρίου έν μεγαλοπρεπείς. 4. Φωνή Κυρίου νυντρίβοντος χέδρους . Δυνα- 
τόν ειπείν, Βτι έτοιμάζων Κυρίφ λαόν χατεσχευασμέ- 
νον, τάς έπαιρομένας ασεβείας χαι δψουμένας χατά 
της γνώσεως του θεού συντρίβων χαΐ χαθαιρών, 
έποίει τά σχόλια εΙς ευθείαν. Ό γάρ παντά βουνόν 
χαι παν 6ρος ταπεινών, οίκτος ήν 6 συντρίβων τάς 4. Υεββ. 5. Υοχ ϋοτηίηχ Μη^ηηρ^ηϋί οβάτοί, Ρο- 
Ιββίάίοΐ, ςυοϋΙ ρ&Γ&ηβ Ποιηίηο ροραίαιη θχρβάίΐιιιη, 
ίιηρίβ1&1θ8 «(ΙνοΓβυβ Όβί οο^ηίϋοηβιη οίαΐαβ αο βνβ• 
οί&8 οοηΙβΓβηβ, βνβΓίβηβςυο οΜίςοα ίη Γβοΐ&ιη 
νί&ιη ΐΓ&ηβιηαΙβΓβΙ. Ουί ηαιηςιιβ οοΐΐβιη οιηηθίη, βί 
ιηοηίβχη οιηηθίη (ΙβρηιηίΙ**, Ιβ βρ&Ι, ςαί οοιιΑ*1ιί^ χέδρους, χαΐ Ιξομαλίζων τήν έπιδημίαν τψ Κυρίψ, Ο ββ1)Εί οβάΓΟΒ, ΛΟ ϋοιηίηο Λάνβηίαιη ^ΟIηρι&αιΑ«^ ; διά του ένάγειν εις μετάνοιαν τήν 6ψηλήν χαΐ επηρ- 
μένη ν χαι άταπείνωτον χαρδίαν του λάου. "Οθεν δια- 
δεχόμενος α^του τήν Ιτοιμασίαν, σοντρίβει 6 Κύριος, 
διά της έαυτου επιδημίας, τάς άντιχειμένας δυνά- 
μεις, χέρδους του Λιβάνου τρ^πιχώς όνομαζομένας. 
ΔεΤ γάρ τόν Κύριον βχσιλεύειν, άχρις ο2Ι θ^ τους εχ- 
θρούς υπό τους πόόας αύτου. Και ταύτας τάς χέ-, 
δρους λεπτυνεΤ (16), ώς τόν μύσχον τον Λ^βανον^ 
Τί ουν έστιν 6 μόσχος Λ ^βαν»^; Φα«#,1>ίι (Ϊ7) άβτά 
πολ)ήν περιεργίαν «Ι τοΤςέΙδώλ•ις λατρεύοντες, διά 
του Λιβάνου μορ^οΟντες μόσχων άπειχονίσματα, οΰ- 
τω< ταύτα χατήγγιζον έπι του πυρός. Ούτως οδν 
φησι τάς άντιχειμένας δυνάμεις ε^ς άφανισμόν άξίως 
έξαφανίσεσ6αι. *Ή μόσχος ό διά του Λιβάνου 6πό του οαιη αΐίαιη, βίαΐυιηςηθ, οϋιυιηΠΚ&ϋβ ίοα'ραϋθηβ 
60Γ ροραϋ άθάαοβΓβΙ αά ροβαϋθηΙί&πίΓΐΐηάθ Οοιηί- 
0118 ρΓβρ&Γ&ϋοηί ίρβίαβ δυοββάβηβ, ροίθβΐ&ίββ αά- 
νβηαβ, οβάΐΌ8 1ιί1)&η1 ρβρ ιηθΙ«ρΙιοΓ&ιη νοοαί&β αά- 
νβηία 8αο βοηΓηης^Ι. ΟροΗβΙ ηαιηςυβ Γβ§;η&Ρθ Οο- 
ηαίηυηα, (Ιρηβο βΌΐ^^^όβ ρβϋΐββ ροηαΐ ίηίιη{οο8# 
^.ηώ. β. Ει'^»^»ι^ΐο^^ο^η^η^ηη€ι, ίαηςηαηι νιΙηίηΫη 
Ζί&αηΐέηι.0υί(ϋ^ίυΓθ8ίνί1υ1α8 I^^ι)&ηυ8? ΡθπιηΙίάο- 
ΙοΓυιη ουΙΙοΓβθ ιηαΗ& δοΙβΗία 8ίιηη1&0Γ& νίΙυΙοΓυιη 
θχ ΙΙιαΓΘ βί&η^θΓθ, βαςυβ ίυιη άβιηυιη ί^ηί αάσιο- 
νβΓθ. ΙΙ&ςηο βυιηάβιη βά ιηοάυπι ρΓορΙιβ(& ά\ο\ί 
&άνθΓ8&η&8 ρο(β8ΐ&1β8 6 ιηθάίο Θ83β ^υΓθ 1ο1ΐ6η(1&8. 
ΛοΙ νϋυΐυβ ϋΐβ, ςυί 6χ ίΙιυΓθ βίΤβοΙυθ, ί^ο ΙΙςαβ- 
8θΗ, 3υχΙ& ίά ςυοά (ΙίοΙυιη ββί : 8ί€ΐίέ ΙίςηβίίΙ αβτα α πυρός συντηχό μένος** χχτά τό είρημέννν Ώς τι5χε• -. (αοίθ ίοηί$, ήΰ ρ€ηΙηιηί ρΰοΰαΐονβί ". δίιηίΐϋβιτςυβ 
ται χηρός άπό προσώπου πυρός , ο3τως άπολοΰν- ίηΐθΐϋςί ροίθβΐ, οθάΐΌβ θΐ ίρβιιιη Ιϋ)αιιυΐη θίαΐίοαίδ 

« ^οιιη. Ι, 32 '• ί1)ί<1. 16. "" ίΜά. 18. τ• αοβη. πι, 27. '• ιΜά. 31. •• ϋ)ίά. 33, 34. •* ι1)ί<1. 36. 
" ΙβΑ. χι^ 4. " ΡβλΙ. ΐΛΥΐι, 3. (44) Ηβξ;. ςα&Γΐυβ ώσεί. 

(15) ΙΠαά, παρά του Ιωάννου, άθθβΐ ίη Ηθ^. ςααΓ- 
Ιο. Ρ&οΐο ρο8ΐ ϊάβίη οοάθχ Ιτοιμάζων θεφ. δυϋίηάθ 
θάΐΐίο Ρ&η8. ουιη άυο1)υ8 ιη88. χαθαίρων, χη&ΐβ. 
Εάίϋο Β&8ϋ. θ1 Ηβξ;. ςα&τΐυβ χαθαιρών, οβηθ. 

(16) Ιΐα Ηβ||^. ςτίΑτΙαβ. Εάίϋο νβΓΟ Ραιίβ. λεπτύ- 
νΜν. €ο11>. 80ρϋΐηΐΐ8 λεπτύνει. 

(17) βίο €Μίΐ1ί : Τί ούν έστιν ό μόσχος ; Λίβανος, φα- 
σιν, ον βίο., ςο11)α8 ίη νθΓΐ)ί8 ουπι ιηβίί νίΐίααι, ουιη 
Ιοουηι νίπ άοοϋββίαιί ΟοιηΙ)6θ8Ία8 βΐ Οαεβυβ βαιοη- 
άΑΓθ τοΙαβΓυηΙ* άοοίβ σαίάβιη ιιΙθΓς[ηθ, ββά άίνβΓ- 
»6. ΑΙΙ ι^ϋυΓ Οαοβ'υβ, ιογ(&88Θ Ιβ^βηάυπι 688Θ, Τί 
ουν έστιν ό μόσχος τί ό Λίβανος ; Οηίά €τρο β$ί VI- 
$Μΐηί?φΜ ΙίδαηίϋΤ νβΐ ΟΟΤίβ, Τί ουν έστιν ό μό- σχος του Λιβάνου ; ^η^ά €τρο β$( νίίηΐία Ι,ι^αηί ? Οοπι- 
1>6Ω8ίυ8 νβΓΟ αΙίΙβΓ βπιβηά&Γβ 8£;^ΓθάϋυΓ ; ρυΐαΐςαβ 
Ιβ^βηάαπί, Τί ο5ν έστιν 6 μόσχος Λίβανος ; Φασιν 
δτι, θΐο. Οηΐάίρί^ΓΌαηΙη$Ιίί>αηηί? Αίηηί ιάοΐατηηι 
ΰϋίΙΟΓβΒ^ 6ΐο. Νθο (1υ1)ίυηι ςυίη Ιιοο 8υο ίηνβηΐο 
ιηυΗυιη ()β1θθΙ&1υ8 8ί(, οηπι οοηΩάβηΙβΓ αάά&Ι : 5ιο 
Ιερϋ, 9€ηρ$ίΙαη6 Βα$ίΙίη9, Ουο (^υίάοηι ιηοοίο αυοΙοΓ 
β^α8 ορα8θυ1ι 8οηρ8θη1, ηοη άιο&ιη (ηβο υθγο ί&ηΐΐ 
ηοΙ)ί8 νίάθΐυρ 86ίΓ6) : ςυίαίαιηβη ^ο^^6^1υΓ8 (ϋοιηΙ>β- 
&8ϋ ηίΐιϋ ηαβίίυβ οοουΓηΙ, ολίη αιηρίβοίβηάααι ϋΐιιχί- 
πιυβ. Νβο ϋΙυοΙ οιηϋίβηάυιη, 1β^ ίη Ηβορ. ΙβΓίίο β( 
ΟοΙΙ). 8βχΙο ΦασΙν ό χατά βίο., ςυοά ςυιη πιβηθο- 
βαηι βίΐ άαΜΙ&Η ηοη ροΐββί. 79 ΑΡΡΕΝ01Χ ΟΡΒΗϋΜ 8. ΒΑδΙ[.ΙΙ ΜΑΟΝΙ. 80 ϋβ<ΐΓθηιιη &ϋβ1θΡθπι οοιηζηίηαί. Οοηιιηίηαΐυβ &Η- Α 
ςυ&ικίο ββΐ νϋυΐαβ ίΐΐβ ίη Εχοάο, ςοί ίαοίπβ ΓαθΓ&ί 
ρβΓ Α&Γοηβπι ; οααι νίάθΐίοβΐ ρορυΐυβ α Οβο (ΙβΟ- 
οίβοθ, θ1 ίη ιάοΙοΙ&ίΓίαιη άβΐ&ρβυβ, βυιη βίβηχϋ : 
ςαβιη οοΡΓβρΙαιη Μογβθβ ιηίηυί&Ιίιη οοηίηνϋ, βϋη 
&ςα&ιη οοι^βοϋ *''. ΙΙ&ςαβ αά Ιιυοο ιηοάαιη Οοιηιηυβ 
Ιοίυιη Ι^ίϋ&ητιαι, ίά ββΐ, ρηαα&ιη ιη&ΐίΐίβ οη^ίηθίη 
οοπαιηίηυβί, βίοαΐ νίίυΐαβ ίΐΐβ α Μογββ οοιηιηίηαΐυβ 
68^. Ει οοηίΥηχη%Λ€ί βοί Ιαηςηαηι νϋηΐηιη Ιϋ^απΗτη. 5. ΕΙ άίΙβϋΙη$ ςηΜίαΛηιοάηιη βΗία ηηίτ4>τηίητη, 
ΡοβΙ 8α1)1&1α8 αάνβΓβ&π&β ροΐββίβίββ Ιηηο αιηοΓ ογ- 
£;& ϋοιηίηυχη βΐυοββοβΐ, &ο ίρβίτΐθ ΓοΓίϋυάο, ηβιηίηθ 
ΕϋΙνθΓβ&ΗοΓϋΐη θ&ιη οΙ)8οαΓ&η1θ, ιη&ηίΓβ8ί& ΑβΙ. 
ΡΓορ1θΓ6& ρο8ΐ ίΐΐϋΐη ίπιιηίηυΐίοηβιη &ί( : ΟίΙβοΙίΜ «ν 
βήί $ί€Ηΐ βΐίηε ηηίΰΟΓηίν,ηι. \}η\αοτη\» απίβαι αηί- 
ιηαΐ 68ΐ ίιηρβηοβαιη, Ιιοιηίηί ηοη 8υΙ)άϋυιη, ({υο4 
νίιη 1ι&1)6ΐ ίηάοιηίίαιη, ςαοϋΙ ίη 8θ1ί(υ(]ίηίΙ)υ8 δβιη- 
ρβΓ 60ΐηηΐ0Γ&η8, ίη υηο οοΓηυ ΩάυοΙ&αι Γβροηϋ. 
Ου&ρΐΌρΐ6Γ ίη8υρ6Γ&1)ίΗ8 8β1 Οοζηίηί η&Ιαρα πηί- 
οοΓηί οοαιρ&Γ&Ιαββί, Ιυπιςυοά οαιηιΙ)υ8(]οιηίη&ΙυΓ, 
Ιηαι ςυοϋΙ υηαιη 1ι&1)β( 8υί ίρβίυβ ρηηοίρίαπι, Ρβ- 
ΐΓβαι. ΕΙβηΙπι ΟαρηίΟΗΗ$Ιχ^ ΟβΗ$^*, Υεαθ. 7. Υοχ 
Όοτηίηί ΐη(6τΜεηΗζ βαηιτηα$ ίςηί$. Ρβοοαίυηι, ςαοά 
ίη8ΐ8Γ Ι^ηίβ ΐ8Γ&θΙ άθρ&8β6ΐ)&1, ^ο&ηηθ8 ίηΙβΓοίάβ* 
1)&1, (Ιίοβηβ : ΡαπίέβηΟατη αςϋβ, αρρτοριηςηανΗ βηίτη 
Ί^^ρηηψη ϋωίοτητη *'. Ρΐαααπι&πι ί^ΙυΓ οαρίάίΐ&ΐααι, 
6Χ ροοοΕίο &ηίιη&1)υ8 &οο6άθηΐ6ΐη, βηηυηϋ&ΐίβ ^υ- 
ά8θί8 ί^ί|9 »ΐ6Γηί ροθηίβ, ίηΙβΓοίϋΙθΙ)»!, ουπι 3υ(ϋοϋ 
ΓβΓθΓΓΟί νβΐιβαίθηϋ&πι, (Ιίοβηβ : ΥβηϋΙαδηίηι ίη τηα- 
ψιη Οοπιιηΐ, Η ύτβαίπ τηηηάαΗΐ : βί ΐΓϋίοίηι ςηίάβιη ΰ 
ίη ΙιθίΤ€ί9 άβροηβΐ^ -φαΙβΜ υβνο ίρηί ςηί βχίΐίηςηί 
ηοη ροίβίί, €ύτηδηνβί*''. ^ίΐΐ&ηι θγ^ο Ο&ηααι&ιη ίηΙβΓ- 
οίάβΙ)»!, ςυοά 1ιοιτβηά& ροραίο οΐ) οοπίοβ ροδαθπί. 

β. Υεηβ. 8 ΕΙ €οηιτηον€ΐ>α ϋοηίί»ιη$4€$βηηηι ύαν 
άβΜ, Β&ρϋζβΙ)&1 βηίΐΏ ^ο&ηηβ8 ίη (ϋβββΓίο. ΟββθΗυπι 
ϊ^ίΙαΓ ίΠυά οοπιπιονίΐ ρβρ ρορυΙοΓυοι υηάίςαβ &ο- 
ουΓΓβηΙίυηι &άνθη1ηπ). Ουοά άοβθΓΐυιη,ρΓορΙβΓ θο- 
Γαο) ςηί ν6ηί6ΐ)αηΙ ρωηίίβηϋαπι, β&ηοΐυπι 8ρρβ1]&- 
Ιαηι Θ8ΐ. βαάββ βηίιη, βί ίηΙβΓρΓβΐθΓΐθ, εαηαΐηηι άί- 
οϋαρ. Ηβο νοχ ρΓβθρ&Γ&Ι ββΓΥΟβ (Υεβθ. θ), αηίοα&β 
νίάθΐίοθΐ 8&ηβί&8, ηυβ θΧ({υίΓυη1 8υ1)Ππιί&, &1)8ΰ• 
ιηοηΐςαβ βθΓρβηίββ, οΙ ίη αΐΐίβ ιηοηϋΙ)υ8 οοιηαιο- 
Γ&ηΙαΓ. Η« αυίθπι ΓυβπηΙ αηίπΐφ ιπα^ίβο», ςυ« 
&(1 οωΐββϋβ οοηνβΓ8&ΙίοηΪ8 Γαβϋ^ΐηοι &1> ίπιίβ &806η- 
()υηΙ, αίροΐθ Ιβνββ θί βΐ&ΐβθ : ςυίΙ>η8 ουιη &(ίΙν6Γ8&• [) 
ηί8 ροΐββίαϋϋυδ, ςυβπα&άπιοάαιη οβΓνίβ οηιη 86γ- 
ρβηϋΙ)υ8, 1)βΙ1υιη 68ΐ. 8β(1 ΒΙ τΰνεΐαί οσηάβηία υί ται (18) οΐ αμαρτωλοί. ΚαΙ ο^τως δΐ (υνοκ^ νοΙ{β«ι 
λειττύνεσθαι τά< χέδρους χαΐ «υτόν τ&ν ΑίββΕνον τ^ 
ίρχηγόν της των κέδρων έτυάρσεως. ΈλβπτύνΟη κοτλ 6 
μίσχος έπΙ της έξ6δου διά του Ααρών, δτε (19) άιτο- 
στατήσας του Θεού χαι εΙς εΙδωλολθΕτρε(αν έχτρα- 
ιτεις άνέπλασεν 6 λα^ς* ον λαβών Μωϋσης, χατήλΕ* 
σεν (20^ εΙς λεπτά, χζΐ έ'βαλεν εις το (>δωρ.*Ον^τως 
οΰν λεπτννεΤ δ'λον τον Αίβοίνον, τουτέστι τήν πρώτην 
της χαχ{ας αρχήν, ό Κύριος, ώς έλεπτύνθη 6 μίσχος 
έχεΐνος 6πό του Μωϋτέως. Καΐ λεπτυνεΤ α^άς ώς τ^ 
μ4χον τ&ν Αίβχνον. 

5. Καΐ δή γαπη μένος ώς υΐδς μονοχερώτων. Μ•τέ 
το τάς άντιχειμένας δυνάμεις άναιρεθηναι, τ^Ε άνα- 
φανήσεται ή προς Κύριον αγάπη, χαΐ ή ^9χυς αύτου 
φανερά γενήαεται, ούδενος έπισχιηουντος τών (νοιν- 
τίων. Δι6 φησι μετά τό λεπτυνθήναι. Ό ήγαπημέ- 
νος ίαται ώς υΐδς μονοχερώτων. Μενόχερως δλ 
ζωον άρχιχ6ν, άνυπ^^ταχτον άνθρώπψ, τήν Ισχυν άχα- 
ταμάχητον, έρημ(αις άει διαιτώμενον , ένι χερατ(φ 
πεποιθ^^• Αιά τοΰτο ή άχαταγώνιατος του Κυρ(ου 
φύσις μονοχέρφ (21) παρειχάσθη , διά τε τήν χατά 
πάντων αρχήν, καΐ διά τό μίαν ϊχειν έαυτοΰ αρχήν 
τ6ν Ιίατέρα* Κεφαλή γάρ Χρίστου 6 ΘΕ<&ς. Φωνή 
Κυρ (ου διαχ^ιττοντος φλ($γα ιπ>ρ6ς. Τήν άμαρτίαν, 
ώς πυρ έπινεμομένην τόν Ισραήλ, 6 Ιωάννης δι- 
έχοτιτε, λέγων Μετανοείτε* ήγγιχε γάρ ή βασι- 
λεία τών ουρανών. Τήν ουν φλ4γα τών παθών, τήν 
έξ αμαρτίας έγγινομένην ταΤς ψυχαΤς, διέχοπτε, δι- 
ηγούμενος τά περί του αΙωνίου πυρός τοΤς *Ιουδα(οις, 
έν τψ λέγειν τά της χρίσεως σφοδρά, δτι Τ^ πτύον 
έν ττΐ χειρί του Κυρίου , χαι διαχάθαριεΧ τήν 
ά'λωνα* χαι τόν μίν σΤτον άποθήαεται (22) εΙς τάς &πο- 
θήχας, τό δΐ ^χυρον χαταχαύσει 7η>ρι άσβέστψ.ΈχΕίνην 
ουν τήν φλόγα διέχοπ^ τψ 6π' $ψιν αιγειν τά φοβερά 
τψ λαψ. 

β. Και συσσείσει Κύριος τήν Ιρημον Κάδης. 
^Ην γάρ *Ιωάννης βατττίζων έν τχί έρήμφ . Τήν 
^ρημον ουν Ιχέίνην αυνέσεισε τ^ έπιδημίφτών παν- 
ταχόθεν λαών ήτκ, διάνο μετανοεΤν τοΙ>ς Ιρχομέ- 
νους, έρημος αγία προσηγόρευτο. Κάδης γάρ ερμη- 
νεύεται ή αγία. Αΰτη ή φωνή χαταρτίζει χαι Ιλά- 
φους, τάς αγίας ψυχάς, τάς τά υψηλά ζητούσας, τάς 
τών οφεων δαπανητιχάς, τά; έπι τών 6ψηλών ορέων 
τήν διατριβή ν ποιούμε ;ας. Αύται δ* δν εΤεν ψυχβ2 
μεγαλοφυείς, έπι τά υψηλά της κατ' *)ύρανόν πολι- 
τείας έκ τών ταπεινών άνατρέχουσαι, χουφαι χαι 
διηρμέναι* πόλεμον ^χουσαι προς τάς άντιχειμένας 
δυνάμεις, ώς πρ^ς τους οφεις αΐ Ελαφοι. Άλλα Κα{ 
αποκαλύπτει (23) δρυμούς, Γνα οΐ δφεις φανεροί •♦ Εχοά. XXXIII, 4 8βςς. •• Ι Οογ χι, 3. •• ΜλΙΙΙι. πι, 2. •' ίΙ)ίά. ιιι, 12. (18) Κβ^. ςυ&Γίαβ απώλλυντο. Ν30 ΙΙλ παυΗο ροβί 
βάιίίο Ρβηβ. δ'ν άποστήσαντας. Ε(ϋΙίο νβΓΟ ΒιΐΒίΓ. θ1 
ηθ8ΐπ ςυ&ΙυοΓ οαββ. 61τε άποστήσαντας. 

ί19) 'Ότε. ΡοπΙβ ίίν. Βοιτ. 

(20) Μ88. ΐΓβδ κατείλησεν, ιηβίο. ΕάΙΙί κατήλεσεν, 
Α νθΓΐ)0 κατηλεΤν (ίαιο καταλεΤν. Εοιτ.), //ιοίο, γηο^ 
Ιη ΰοηΐβνο, 

(21) Ββ^. ςυαΓίυ8 μονοκερωτι, βοά ιΙλ, υίτι βυρβΓ- 
ΒάϋΙίΙυιη βί ββοαηάίδ ουηβ, βλάβιη 1«ιηθη ιηαηυ. Ηαυίΐ Ιοη^θ ηοβίΓΐ ςυαΙυοΓ αΐ88. τψ Ισραήλ. Ε(ϋ1ί 
τ6ν Ισραήλ. 

(22) 8ίο Κβ^. ΙβΓίίηβ. Αΐϋ 1γ«β ιη88. οϋπιβάίίίβ άπο• 
τίθεται ΑΗσϋαηάο ρο8ΐ βάϋίο Ρ&ήβ. τλ δπ' δψίν. 
Εάίϋο ΒΕβίΙί. θΐ ηοβίΓί ςυβΙαοΓ πιββ. τ& δπ* όψιν. 

(23) ΕάΙΙί βί ΙΓΘ8 ιη88. αποκαλύπτει. Ηβ^. ςυΛΓίαβ 
ϋΠΛ Οϋπι Ι.ΧΧ αποκαλύψει. Μοχ βάίϋο Ραηβ. δπό 
συσκιασμου. Εάίϋο ΒββίΙ. ©ςυβ &ο ηοβίΓΐ ιηββ. δπλ 
του συσ. 81 ΗΟΜΙΙ^ΙΑ ΙΝ ΡβΑΙ^ΜΟΜ XXXVII. γένωνται, οΐ 6«^ του συσχι«σμοΰ των δρυμών κα• Α. 86Γρθηΐ68 8110 βοηάβηβ&ΓΟίη βίΐν&ταιη αιη1)Πΐθΐι1ο λυπτ^μκνοι, προς τό άττονώτβρον αύτους όπό των 
έλάφων καταναλίσκβσβϊΐ. Τάχα ουν ό έλεγχων τάς έν 
τψ 7(.ρΜπτ(γ χαχίας, άποκαλύιττιι δρυμούς• τουτέστιν, 
εΙς ΙμφανΙς άγει τάς έμφωλευούσας τή δλικ^ φύσει 
αμαρτίας δφεις λεγομένας διά το ποιχίλον της ηδο- 
νής. Αποκαλύψει δΐ έν ήμέρςρ, δ'τε αποκαλύψει τά 
κρυπτά του σ%6το^^ς, καΐ τάς βουλάς των καρδιών 
αυτών. Τάχα δΐ και 6 Ιωάννης, φωνή ων του Κυ- 
ρίου, έν αίνίγματι (24) τψ Ισραήλ ίιελέγετο, δ'τι 
"Ηδη ή άξ(νη πρδς τήν (^{ζαν τών δένδρων κείται. 
Παν ο1>ν δένδρον μή ποιούν καρπδν καλόν , έκ• 
κύπτεται , και εΙς πυρ βάλλεται . Απεκάλυπτε 
τους δρυμούς, τουτέστι τών καρπών τδ άχρηστον 
έφανέροο' άκαρπος γάρ ΰλη 6 δρυμός Ου το βλαβε- (Ιβΐίΐββοβηΐββ άβΙβ^ηίυΓ, υί ιηίηοΓθ ηθ^οϋο & βΟΓ 
νίβ &1)8υιη&ηΙυΓ. ΡογΙ&886 ί£;ϋϋΓ, ςυί &1)8θοηάίΙ& νί- 
ϋα &Γξυί(, 18 ΓβνβΙαΙ οοηάβαδα : ^οο Θ8ΐ, Ι&ΙϋληΙίΑ 
ίη ΐΏ&ΙβπαΙί η&1υΓ& ρβοεαΐ» ία αρθΓίαιη ρΓοΓβΓΐ : 
ςαβ οΐ) νο1ιιρΙ&ϋ8 ν&πθίαίβιη 86Γρ6ηΙθ8 άίοαηΙυΓ. 
ΒθνβΙαΙ)Η&υΐ6χη ίο ϋΐ&άίο, οαιη Γβνβΐ&ϋϋβώβοοηάϋα 
ΐ6ηθ1)ΓαΓαιη βΐ 6οη8ί1ί& οοΓάίυιη ίρ80Γαιη *' Ι*ογΙα8- 
818 αυΙβίΏ βυοαηηββ, ουιη Οοιηίηί θΒ8β( νοχ, ίη ββηί- 
^ιηαΐβ ΙδΓ&βΙ βίε &11οςυ6ΐ)&ΙυΓ : ^α^η εβαιτύ αά ναάΐ' 
€€τη ατΰοπίτη ρο$ίΙα α(. Οτηηύ βτρο ατΰον ςηχ ηοη 
(οΰϋ ΙηΐΰΙητη δοη^η, ^χοίάϋηΓ, βΐ ίη ίρηΰτη οοη^ΐοί" 
Ιίυ*^, Η6νβ1αΙ)&1 οοηάβηδα, ία 68ΐ, ΓΓυοΙαυιη ίηυϋΐί- 
ίαίθΐη ρΑίαιη Γ&οί6ί>&(. Ναιη οοηάβηβα 8ί1τ&, ιη&ΙβΓί& 
ίηΓΓαοΙυο8& 68ΐ. ^υ^υ8 βίβ άβΐηιηβαΐυχη ουιη οβίβα• ρδν επιδεικνύων αύτοΤς, εΙς τήν έπιβάλλουσαν καρ- «^ άβΓβί, &(1 οοη^Γυαια ίβουηάίΐαΐβιη ί11θ8 ρΓθνοο&1>&Ι, 
πογονίαν προσεκαλεΐτο, λέγων * ΙΙοιήσχτε τους καρ- άίοΘΐιβ : Ραοϋό [ηκΛηζ άίρηο$ ροΒηιί^ηΙχα ^, Οαο πους άξίους της μετανοίας. Έξ ων πάντων Ιίν έστιν 
αποτέλεσμα, τδ οίκοδομηθήναι τ6ν ναδν Κυρίοτ, Ινθα 
πας 6 γενύμενος δύναται αληθώς ΙνεγκεΤν τψ Κυρίψ 
δύξαν. 

7. Άλλα καΐ 6 Κύριος τόν κατακλυσμών κατοι• 
κιεΐ. Δια γάρ του βαπτίσματος ή ε'ς τάς ψυχάς τών 
ήγιασμένων του Κυρίου κατοίκησις. Τήν ούν άπο- 
λουομένην τήν άμαρτίαν ψυχήν, ταύτην κατοικεί 6 
θεός. Διά τούτο λέγεται τδν κατακλυσμόν κατοικεΤν 
(25). "Οτι γάρ τήν έκ του βαπτίσματος αφεσιν κα- 
τακλυσμόν προσηγύρευσε , και έκ του τριακοστού 
πρώτου ψαλμού μεμαΟήκαμεν, έν τψ ειπείν * Πλην 
έν κατακλυσμψ 6δάτων πολλών πρδς αύτδν ούκ 
έγγιούσιν . ΑΙ γάρ όμαρτίαι τών αμαρτωλών , έν οχηηία αηαιη βίΠοίυοί, ηβιηρβ,υΐ Ιθΐηρίαιη Όοοαίηί 
βάίβοβίυΓ : ίη ςοο ςαίβςαίβ οοηβΐίΐαΐυβ ίυβηΐ, £;1ο- 
Γίαπι Όοιηίαο υθγθ &£Γ6γγθ ροΐββΐ• 

7. 8θ(1 βΐ Ώστηχηχα άιίανίατη ιηΚαδύανβΙ (ααεί ι 
Ναπι ρθΓ 1ι&ρϋ8Πΐυαι ίη &ηίαι&1)υ8 Β&ηοϋβο&ΙοΓυπι 
1ι&1)ίΙ&Ιίο ΓιΙ Οοηιίηί.Αηίηι&ηι ί^ίΙυΓ α ρβοοαίο &1)1α- 
ί&αι 1ι&1)ϋ&1 ΟβυΒ. Ου&ρρορΙβΓ άίοίΐιιρ ίηΐι&ΐιϋ&το 
άίΐυνίαπι. Ουοά βαίπι νβηί&ηι ρβΓ 1)&ρ(ί8ηιααι ο1)- 
Ιβηίαπι άίΐανίααι νοο&νβηΐ, βϋαπι εζ ΐΓίο68ΐηιο ρΗ- 
Π10 ρ8&1οιο άί(ϋοίηιυ8, άαπι άίοϋ : Υδτηηίατηβη ίη 
άίΐηνίο αςηατητη τηηΐίαπίϊη αά ύηηι ΛΒ% ηοη φρ» 
ρτορίηςηαΰηηί. Ναοί ίη βα ΓβάβηιρΙίοηθ ςα» ρβΓ 
1)&ρ1ί8θΐυηι Πί, ρβοεαΙοΓαπι ρβοοαία &ρρΓθρίηςη&Γθ 
τ^ διά τού βαπτίσματος απολυτρώσει, ως προσεγ• Ο ηοη απιρ11υΐ8 ροΙβΓυηΙ. Εί ίεάβδίΐ ΰα/ηίηη$ Τ€Χ νη 
γίζειν ούκέτι συγχωρηθήσονται. Και καΟιειται Κύ- Β&ί€τη%ίίη, ΡΓφΙβΓ Ιιβο οηιηί& ίά οοηοβάθΙϋΓ ηο1)ί8, 
ριος βασιλεύς εΙς τον αιώνα. Έπι πασι τούτοις αΐ Οοπιίηί ίη οπιηββ ρηηοίριιΐηοι &ςη030ΕΠΐα8 : ςυί 
υπάρξει ή μΤν γνωρίσαι τήν έπι πάντων αρχήν τού άαΐ ροραίο βυο ΓθΙ)υΓ ; υί ]ά6νίο(ο αι&Ιί^ηο, 1)6ηβάί- 
Δεσπύτου, τού διδύντος Ισχυν τψ λαψ αυτού, *ίνα νι- οΙίοηθίΏ Μοίρί&πΐυ^, ςηβ ά&Ιαρ α Οοαιίηο ίη ρ&οβ, 
κι{σαντες τόν πονηρών, τήν εόλογίαν χωρι5σωμεν τή> ""-^πβ ςαί ίρ80 άίβαί^βηηΐ. Ιρβί ^ΙοπΛ ίη 8Φ0η1& 8«οα- 
διδομενην (26) 6πό Κυρίου έν ε1ρήν|) τοις ά]^ΐθ, αυ^• ΙΟΓαοΐ. Απίοη. 
τού* $τι αύτφ ή δ^^α »{ς %ο\^ αίώνβς <τών αΙώνων. Αμήν. .> ΕΙΣ ΛΖ' ΨΑΑΜΟΝ. 

Διδασκαλία έξομολογήτεως. 
Ψαλμός τψ Δαβίδ εΙς άνάμνησιν (27). 
1. 01 της θεοιτνεύστου Γραφής λύγοι στήσοντβι έπΙ 
τού βήματος τού Χριστού. Ελέγξω γάρ, φησί, καΐ 
παραστήσω κατά πρύσωπύν σου τάς αμαρτίας 
σου (28). 0(»τω καΐ πρύσχωμεν νηφύντως τοΤς λεγομέ- 
νοις κατά τήν Γραφήν, καΐ εΙς ?ργον προάγειν τάς έν- ΙΝ ΡβΑΙΛΙϋΜ XXXVII. 
ϋοανίηα €οη(€$$ίοηί$. . 
Ρ$αΙτηηΜ ϋανίάι ίη νβοοτάαΟοηϋΐτη 
1. νθΓΐ)& 8οηρΙαΓ» άίνίηϋη8 ίη8ρΐΓ«1ορΓθίΓϋ)η- 
^ ηαΐί 61ΐΓί8ϋ 8^8^βη^α^.^I^0ί1Μιη οηίαι, Ιηςαϋ, βΐ ίίοτ 
Ιηατη οοηίνα (οαετη Ιηαγη ρ$θ€αΙα Ιηα *^ ΙΙαςυθ ϋ8 
ςαβθ α 8θΓίρΙυΓ& άίουηΐυρ, άίΙίς^βηΙβΓ αϋοηά&ιηαΒ, 
οοηβιηηΓςυβ αο 8ΐυ(1β&πιυ8 Οοιηίηί ρΓβ06ρΙ& ρβρβ- I Οορ. IV, 5. •• Μβιϋΐι. ιπ, 10. «βίΐιίά. 8. •* Ρ8ε1. χι,τχ. 21. (24) Εάίϋ ουηι Εββ. ςυαΓίο έν ένι αΐνίγματι. Αΐίί 
Ιγθ8 ηΐ88. έν Ινι πράγματι. ΙηΓΓΑ Κβ^. ςυ&Γΐυ8 άν- 
ένεγκεΐν τψ. 

(25) \λ^% ΟθΠΐΙ>6β8ίη8, κατοικιεΤ, η1)ί βΐ ίη θάί1ί8 
β1 ίη ηθ8ΐΓί8 ςηαΙηοΓ πΐ88.1β^ΙηΓ κατοικεϊν. Μβΐίαβ 
ςηίάβιη Οοιη1)θ68ία8 : 8β(1 8ί 8θηρΙθΓ ίΐα Ιοςαί νο- 
Ιοϋ, β^η8 υ6γΙ)« πιυί&Γβ &η1 βπιβηά&Γο, ηο8(Γαπι 
ηοη Θ8ΐ. 

(26) Κβ^. 1βΗία8 διδο^νην ήμΤν. Ηαυά ρΓθοηϋΓβ8 
πΐΒΐ. ουηι βάίΐίοηβ Βαβιΐ. ηΐ ίη ΙοχΙιι.ΕάίΙίο Ρ&τίβ.ή 
Μξα χ«ι τ^ κράτος ν\ίν χαΐ ά»1 χ«1 ιΐς, οΙο. (27) Εάίϋο Ρ&Γί8. ρο8ΐ ίη8θπρΙίοη6πι ρ8&1πιί 
ρΓβΓθΓΐ ίΙΙ&,Κύριε, μή τψ θ^μψ ^^* 86(ί Ιιβο νθΓΐ)λ 
ηοη ΓβρβηυηΙαΓ ηβουβ ίη ηο8ΐΓί8 βθρίβηι οΐ88. ηο- 
ςαο ίη βάίίίοηβ Β&8ΐ1. 

(28) 111&, τάς αμαρτίας σου, (1θ8αηΙ ίη ΙΧΧ βΐ ίη 
Υυΐ^^αΐα. 86ά 6& ίη λΐίςυοΐ 6Χ6Π)ρ1&πΙ)υ8 ΟΓβοίβ βΐ 
αρυΗ ΤΙιβοάοΓβΙυπι ίηνβηίή πιοηβΐ ΝοΙ)ί]ίη8. Νβο 
ίΐα ηυΐΐο ροβΐ Ηβ^. 1βΓΐίυ8 έντολάς τού Κυρίου 
σπουδάσωμεν. ΗθθΙίυ8 ςυίάθοι : ιοά ΓθΓΓ&£;αηΙαΓ βΐ 
βάίΐί 6ΐ αίίί ιη88. 83 ΑΡΡΒΝ01Χ ΟΡΕΕΠΜ 8. ΒΑδΙΜΙ ΜΑβΝΙ. 84 ΟβΡΘ, ςΐΐ!» ςυα Ιιοηι απ^ άίθ Οοζηίηυβ ηοβίβΓνβηίυ- Α '^^λάς του Κυρίου σπουδάσαι έπειχΟώμκν, $τι ούχ οΚα- ΓΟ• βϋ, ί£ρΐ0ΓΕΠΐϋΒ ". Υεκβ. 2. ϋατηίηβ, ηβ ίη (ανοη 
ίηοί ατφ^αί τηβ, η^ςηβ ίη ίνα ίηα αητίρία$ τηβ, Ηίβ 
ν6Γΐ>ί8 &6 8γ11&1>ί8 θΐί&πι βθζΐυβ ρβ&ίαιυβ ρβΗοάβ &ο 
ί11οίηο1ιο&1υΓ ;ςυίη βϊ ΓθΙίςυ&ββχΗρβ&ΙιηΙ,ϋβςυΦ 
Ιη ΙιοορΓΦίβηϋ ρβ&ίπιο οοπϋπβηίυΓ, αίΒηίαβυηί : 
ΒΪςιιίιΙθίη ίη ββζία (1ίοβΙ)&1 βυα ΐρβΐαβ οββα θβββ 1ιυ- 
χηΠίαία, λίςπο ίη βυο ^ιηίΐυ αηίπι&πι 1&1)ογ&8βθ ; 
4ΐ1]ίβίοΙ)&Ι ϊηβυρβΓ, (Ιίοβπβ : ΙαναΙ>ο ρβτ $ίη{ΐηΙα$ ηο- 
€ί€9 Ιβοίητη ιηαΐΐη, Ια€η^ιηί$ πμιμ ΗταΙηηι τηβατη η- 
ί^α^ο,βΐ ςαο Ιιίβ ^ο^^υη^^& βυη!. θα» &υ1βχη β( ίη 
ρΓ6Β86ηίί ρβ&ΐηιο !ι&]:)βηίιΐΓ, ίΐΐίβ 6οηΒίΐΏί1ί& βυη! ; 
ςπίρρβ άίχϋ : Νοη βϋ $αηίΐα$ ίη οαπιβ ττβα, βί ηοη 
6»ί ραχ οαίΙ}η$ τηβίι α βοίβ ρ€θθ(άοτηίη τΜοηΐίη : 
ςίΛοηίαΐη Μςνϋαίβδ τηχ $ηρβτρνβ8$χ ιηηί οαρηΐ μεν, π6(ί^ ώρί? ή ήμέρ^ 6 Κύριος ημών Ιρχ•ται• 
Κύριβ, μή τψ 6ν>μψ σου έλεγξες με, μηδλ τ^ όργ^ 
σου παιδευσγις με. Τούτοις τοΤς ^ήμασι καΐ ταις 
συλλαβαΤς καΐ ό Ιχτος ψαλμός τούτφ παραπλησίως 
άρχεται, κα> τά λοιπά δΐ του Ιχτου τοΙς έν τφ προ- 
κειμίνφ φερομένοις συγγενή τυγχάνει • τεταπκινώ• 
σθαι γάρ βύτοϋ τά 6στα καΐ τήν ψυχήν χεχοπιοηίέ- 
ναι έν τψ στεναγμψ αύτοΰ, ίφασκεν έν τφ Ιχτφ, τκαΧ 
προστίθει (29) λέγων • Λούσω καθ* Ιχάστην νύκτα 
τήν κλίνην μου, έν δάχρυσί μου τήν στρωμνήν 
μου βρέξω, καΐ τά τούτοις συνημμένα. Παραπλήσια 
δ' δν εΓη έκείνοις καΐ τά έν τψ προκειμένψ, δι* ών 
ειρηται • Ουκ ίστιν !οισις έν τ^ σαρκί μου (30), 
και ουκ Ιστιν εΙρήνη έν τοΤς όστέοις μου άπΑ I71^ιη,6^ςυφ11^8 8υι)^ηηςυηιυΓρβ^1οιυπ1ρ8&1IΏυIη, η προσώπου των αμαρτιών μου*2ίτι αΐ άνομ(αι μου ίη ςιιίΙ)υ8 Βυαχη (Ιβϋβΐ; ιηίββΓί&ιη. Ηαο βηίπι Ιοοα- 
Ιίοηο ίρ86 βΐί&ιη πβοβ 681; άίοβη• : Μί$€τ (ααίη$ηηη, 
€ΐ οητναίχΐΛ $αιη ηζφίβ ίη (ιηβτη ναΙά€^ (οία ά%$ οαπ' 
ίτί$(αία$ ίηρτ6άίβΙ>ατ, ββΙβΓϋπι ίη-86χ(ο ίηΒοηρϋο 
1ι&1>β1. Ιη βηετη, ίη Ηι^ηιηί$ ρτο οοίανα ρ*αίτηη$ Ώα- 
νΐάί: ίη ρΓθ36η1ί νθΓοηίΙιϋ ΙιΟΓυπι, 86ά Βοίαπιάί- 
οίηαι 68ί : Ρ$αΙίηη$ Οανίάί ίη ΓβοοτάαΙίοηβτη, Ιά 
ροπΌ &(1(1ίηΐθηΙ&ϋ. Ιη νβοοτάαΗοηΰηι^ αά ββχϋ ρ8&1- 
ιηί ίηβοηρϋοηβπι ΓβιηίΙΙβΓβ ηθ8 νίάβΙυΓ : αάβο υ( 
ςπο ^&ηι ίη ηι&ΏίΙ)ΐΐ8 8υη1^ Ιη ρ,ηβτη^ %η Η.ψίηηί$ ρτο 
Οΰίαυα άίβία 8ίηί ρηβΒβηϋα. ΙΙΙυά βηίπι. Ιη τεοονάα^ 
ί;ίοη€τη, Μϊϊβο οπιηία ίηάίοαί. Υβρυοι ςυ1& ουπι 8θχ- 
ϋίΐΐι ρβ&ίπιηπι βχρ1&η&ΐθπια8, ς α» ίηΒΟπρϋοηβπι 
8ρθθΙΰΗ!ΐη1; βχρΙίοανίπιυΒ, ηο8 βΐίαιη ίη ρΓβΒΒβηΙί αά 
ίΙΙοΓαπι ηΐόΟΓά&Ιίοηβπι ΓβνβΓί&ηιυΓ. ΥίάβΙαΓ &υΐ6ηι ϋπερηραν τήν κεφαλήν μου , και τά τούτοις δι* 
6'λου του ψαλμού έπαγ<^μενα. έν οΤς άποκλαίεται τήν 
έαυτοΰ ταλαιπωρίαν. Ταύτη γάρ καί αύτ^ς τ^ λέξιι 
κέχρηται, εΙπών * *Εταλαιπώρησα χαΐ χατεκάμφΟην 
Ιως τέλους σφύδρα (31) ' δλην τήν ήμέραν σχυ- 
θρωπάζων έπορεψύμην. Άλλ* έν τψ Ικτψ ή προ- 
γραφή εΤχεν • ΕΙς το τέλος έν ΰμνοις δπ^ρ της 
6γδ6ης ψαλμός τψ Δαβ(δ*έν δλ τψ παρ^ντι τούτων μΐέν 
ούδεν, μόνον δέ* Ό ψαλμός τψ Δαβίδ εΙς άνάμνησιν 
λέλεκται. "Η γε μήν προσθήκη, εΙς άνάμνησιν, Ιοιχβν 
άναπέμπειν (32) ήμας της έν τψ Ικτψ προγραφής* ώση 
εΤναι (33) τά παρύντα* ΈΙς τέλος, και έν ΰμνοις ΰπίρ 
της όγΒύης. Οάντων γάρ &ν εΓη τούτων παραστατιχόν 
το, ΕΙς άνάμνησιν. *Αλλ' έπεί διεξιύντες τά έν τψ 
Ικτψ ύποπεσύντα, εΙς τήν προγραφήν είρήκαμβν, είς ηΐίΙιίΟ&νίά,ΟΏΠΐΙηάίνβΓΒίθ 363 οια1ίΐ8(ΐυβρ8&1πιί8 τήν εκείνων άνάμνησιν καΐ ήμεΐς έπι του παρόντος 

άπέλθωμεν (34). Δοκεΐ δέ μοι (35) 6 Δαβίδ έν διάφο- 
ρο ις και πολλοίς περί του πραχθέντος αύτψ πλημμε- 
λήματος έξομολογησάμενος. Ιδίως τ^ν παρύντα ψαΛ- 
μον άφωρικέναι εΙς άνάμνησιν, ώς άεΐ κα^ διαπαντ^ς &1)8 86 ρβΓρβίΓ&Ιιιιη Γαοίουβ οοηΓβββπΒ 68861, Ιιυηο 
ρ8&1οιυπιρΓορηθίηΓ66οτ<1&ϋοη6ηι 8βρο8υί88θ: ίίλυΐ 
6υπι 86πιρ6Γ ίη 0Γ6 ΓβΓΓβί, 60 υ8υ8 Ιοεο ά6ΐίηία)6η1ί 
αά πΐ6(ΐ6ΐ&αι αηίηΐφ βυβ. δυρρίίε^ι^ίοηβιιν ΗΐΐκμίθΌβο θοιίΐΐίΐ, (]Ώ& ίπαπιρθΟΟΛηϋΙΐϋβ οπιώΙ)υ8ίπιρ6ηάβη- ' φέρειν αυτόν άνά στόμα• κεχρήσθαι δλ αύτψ άντ' Ιβπι αν6ΓϋΙ, 6ΐ νοοίϋυβ βχίιηΐθβ οοηΓβδβίοηίΒ 1)οηυαι 
Οοπιίηυπι ρΓορίΙίυπι 8ίΙ)ί Γ&οΚ. Ουπι ν6Γ0 &ί( : Βο- 
τηίηβ,ηβ ίη (ητοτβ Ιηο ανςπαζ ηιβ : ηοη ΓβρΓθΙίθηβίο- 
η6ηι (ΐ6ΐΓ60ΐ&1«86ά θ&αι, ςυ» ουπι ΓαΐΌΓβ ^ο^^αη^^& 
βϋ. ΈΧ άαπι άίοίΐ : Νβίΐχίβ ίη ίνα Ιηα οοττίρίαε ιηβ^ 
6θΓΓ6ρΙίοη6Πΐ η6ςα&ςΏ&πι ίυ§;ί1, ββά γο^&Ι υ( οίίΓα 
ίΓ&ιη 60Γηρί&ΙηΓ : αο βϊ ςηΐΒ ηιβάίοο ρβΓ λάυθϋοηβαι, 
ρ6Γ ΓβΓΓαπι, ρ6Γ &06γ1>& Γ6πΐ6άί& Ι6ν&πΐ6η &ά ςυβπι- 

•« ΜεΙΙΙι. XXIV, 42. 

(29) Προστίθει. ΓθΓΐ6 προσετίθει. Εηιτ. 

(30) €ιθ11>. Β6Χ(ΰ8 &(1άΐ(, άπο προσώπου της βργής σου. (31) 8ίο θάίΐίο Ρ&Π8. β1 Ηβ^. ββχΙυΒ βί Οοΐΐ). ίΐί- 
(ΐ6αί 86χ1υ8. ΙΙΙυά, σφύδρα, άββδί ίη &1ίί8 ςυ&ΙυοΓ 
Π188. 6( ίη 6(1ί(ίοη6 Β&8ί1. 

(32) ΙΙ& ςηίηςη6 οιββ. Αί 6(ϋ1ί ε!ς άνάμνησιν ανα- 
πέμπει. 

(33) Ι(α ςυίηςυβ αιββ. ουαι βάίΐίοηβ Βαδίΐ. ΕάίΙίο 
νθΓο Ρ&Π8. είναι καί. Μοχ οοΐο η]89 εϋΐη βάίϋοηβ 
Β&8ί1. παραστατικών τό, εις τέλος. ΕάίΙίο νβΓΟ ΡαΓΪΒ, 
παραστατικόν το. εΙς άνάμνησιν. Μοχ Ηθβ. ςυίαΐα• 
παραγραφήν είρήκαμεν. 

(34) ΕάίΙί, άνέλθωμεν. ΟοΙο νβΓΟ ηΐ88., εΙς άνά- 
μνησιν δοκεΤ' ίη ςαί1)η8 &1ίςυίά άθ6886 ηβηιο ηοη 
νίάβΐ. Αραά ΕαββϋίαΐΏ ν6Γ0, 6 οϋ^αβ οοηιηΐ6ηΐΑηί8 επωδής, 4βΙ θεραπεί^ της έαυτοΰ ψυχής. 'Ιχετηρίβν 
γοΰν αναπέμπει τψ βεφ, ίΐ' ή[ς αποστρέφει μ^ τήν 
6ργήν τήν πασι τοΤς άμαρτάνου^ν έπηρτημένην , 
Ιλάσκεται δέ τόν άγαΟον Κύριον ταΐς μεΟ* όπ«ρβαλ« 
λούσης έζομολογήσεως φωναις. Λέγων δε (36), Κύριε, 
μή τψ θυμψ σου έλέγξτρς με, ού τόν δλεγχον παραι- 
τείται, άλλα τόν μετά θυμού* και το. Μηδέ τ"^ δργξ 
σου παίδευσες με^ ού φεύγε*. τ6 παιδευθήναι, δίχα 

Β 1ΐ£0 βυαιρία βυηΐ, ίηΐ6^6 6( ίηοοΓΠίρΙβ ίία Ιβ^ίιΐΓ 
εΙς τήν εκείνων άνάμνησιν και ήμεΐς άναπέμψομεν τόν 
έντυγχάνοντα. Νο$ ςνο^ίΐβ ίη νβοοτάαΐίοη^τη 6οηαη 
ΙβΰΐΟΓβηι τετηιίΐβιηη». 

(35) Κα Π188. ΑΙ 6(1ϋίο ηο8ΐΓ& Ρ&ήβ. 6Χ ορ6Γ&Γηπι 
ίηΐ6ΐ1ί^6ηϋ&, μή. η)ίάθπι 86ρ(6πι ηΐ83., έν διαφύροις, 
έν πολλοίς. ΕάίΙί• διαφύροιςκαι πολλοίς. Αρη ά Ευ86- 
1)ίυπι ν6Γ0, διαφύρως έν πολλοίς, ορϋπΐ6. ΚυΓ8α8ΐιοο 
ίρ80 Ιοοο Οοΐί). βορΙΙιηυΒ οαπι ΕϋΒβ^ίο,πολλοΐς περί 
του πραχθέντος, ΓβΟΐβ. Είΐΐΐί β* αΐίί ΐηβΒ., πολλοΤς 
περιπραχθέντος, πι&ι6. ^υθΠ1 6ΠΌΓ601 Ιιίηο ΟΓΐυηΐ 
6886 ρ&ΙβΙ, ςαοά 1ίΙ)Γ&Γϋ, οηιίβΒο β6Πΐ6ΐ αΠίουΙο, 
νοοβπι περί οααι νοο6 πραχθέντος οοη]υη^Γ6 εο&οϋ 
Βΐηί. 

(36) 8ίο ςα&ΙυοΓ ηΐ89. οηιη 6άί(ίοη6 Β&βϋ. θΐ ουχη 
£ιΐ86ΐ)ίο. 0θ6>1 δέ ίη θάίβόη6 Ρατίβ. 85 ΗΟΜΙίΙΑ ΙΝ ΡδΑΙ^ΜυΜ ΧΧΧΥΙΙ, 21 βργης τής παιί»(ας τυχεΤν άξιοΤ• ώς βΐ καΐ Ιατρφ \ ρίΜΐ χηοΓΐ)υπι οπΓ&ηάαπί οίΤβΓβηϋ (ΜοΕί : Νβ ιηίΜ τις, τά δια καυτήρος κβί σιδήρου χαι ιτικρών αντι- 
δότων προατρέροντι βοηθήματα έπΙ θεραπεί^ πάθους 
υποκειμένου, λέγοι • Μή διά πυρ<$ς μβ ^ζρατν!)(Τ^ς, 
μηδλ δια σιδήρου καΐ τομών, δια δΐ ήπίων και πραό- 
τερων φαρμάκων 6 γάρ τοιούτος ού τήν θκρβπείαν 
αρνείται, άλλα τδ έπίπονον των βοηθημάτων. Πολ- 
λάκις δι εΓρηται, ώς οργή καΐ θυμός του θεού λεγ({- 
μενα (37) έν ταΐς θ^οπνεύστοις ΓραφαΤς, ού πάθη 
σημαίνει • παντός γάρ πάθους άλλότριον τ6 θε^ον 
κατά μεταφοράν δΐ τά τοιαύτα εΓωθεν δνομάζειν 6 
της Γραφής λ^γος, ώς και δφθαλμους θεού, καΐ ώτα, 
και χείρας, καΐ δακτύλους, και π<$δας, καΐ τά λοιπά 
μέλη" ίίπερ ώς προς ανθρώπους χρησίμως οίκονο- ί§;η6πι, ηβ ίβιτπΐΏ, ηβ βθοίίοηββ &ά πιβάβΐ&ιη &θιηο• 
νβ&β, ββά άπΙοΐΛ ιηίϋοΓδίςαβ ΡβιηβάίΕ. Ταΐίβ βηίιη 
ποη αιβάθΙαίΏ &1)ηυϋ, βοά βυπιΙίοηΐΒ &0θΓΐ>ϋ&ΐ6ΐη. 
8βρβ ΕαΙβιη (ϋχίιηυβ, ΐΓΛίη βί ΓαΓΟΓβία Οβι ίη άίνί- 
ηϋαβ ΐΓ&άίϋβ βοηρίυηβ ηοη αχιίιηί πιοίυβ βί^ηίΟ- 
0&Γ6 ; ηαιη &1> οπιηί ρθΓίυΓΐ)&Ιίοπ6 αΗβηυιη ηυιηθη 
ββί ; 96(1 ρβΓ ΐΓ&ηβΙ&ϋοπβιη Ιι3βο βοΐβαΐ 1η δβηρΙαΓΑ 
ηοχηίη&ΓΪ, ςαβιη&άιηοάαιη οουϋ Οβί, αυΓββ, ιηαηαβ, 
φ^ϋι, ρβ(ΐ68βίΓθΗςυ&πΐ6ΐηΙ)Γ&:ςυφίρΒθΙιοιηίηί1>ιΐ8 
υΙϋϋθΓ άΪ8ρβη8&(, απάϋοΓαπι ςυ&ΐϋαϋ 8β &ϋβοι- 
ρ6Γ&η8. 8ίο ί£;ί(υΓ βΐί&ιη ίηί1ίοΙ&8 βχ ϋβί ]α(ϋοίο 
ρβοο&ηΐίϋυβ ροβοαΒ, ςαββ 8&ηβ χηοΙβΒΐ® &06Γΐ)β({υο 
ραΙίθηΙί1)ΐΐ8 8αηΙ, ςυ&8ΐ βχ ιγα β( ίυΐΌΓβ ίηνβοΐα• 
&άαοι1)Γ&1. Ηοβ αυΐβπι βΐ βλοβτ Αρο8ΐο1υ8 άοοθΐ^ άί- μεΤται, συγκοττιών τζ των άκροωμένων ποι^τητι (38). 

ΟΓπως ο^ν καί τάς έπαγομένας τιμωρίας τοΤς άμαρ- ^ οβη8 : ββαιηάητη ανίατη άηηίίατη ίηατη €ί ίΐηρίτηι- 
κατά θεού κρίσιν, σκυθρωπάς οδσας καΐ ίβη$ ϋον ίΗ€$αηηζα$ ΙίΗ ΐταηι ίη άίβ «Γ», ίί Γ^υβΙα^ τανουσι 

άλγεινάς τοΤς πάσχουσιν, ώσανεΐ έξ ύργης και θυμού 
Ιπαγομένας ύποτυποΰται. Τούτο δΙ διδάσκει καΐ 6 
1<ρδς Απόστολος, λέγων • Κατά δΙ τήν σκληρότητα 
σου και άμετανόητον καρδίαν ^τ^σαυρίζας σεαυτφ 
βργήν έν ήμέρ9 ^Ργή< $ **' άποκαλύψεως και 
δικαιοκρ ίσιας του θεοΰ , &ς αποδώσει Ικάστφ 
κατά τά Ιργα αύτοΰ. 'Ος ε? τις καΐ τάς έκ του ν^μου 
τψ άνδροφ^νφ έπηρτημένας κυλάσεις, βργήν και θυ- 
μ6ν δνομάζοι, ούκ αληθώς του ν^μου θυμουμένου κα^ 
ύργιζομένου, του δε κολαζομένου άργήν του ν<$μου 
τήν τιμωρίαν ύπειληφ^ος. "Ήδη δΐ καΐ οΐ τάς κολά- 
σεις διακονοΰντες κατά τών άσεβων πονηροί δαίμο- 
νες, αϊ τε (39) ύττηρετικαι δυνάμεις του θ€ου, αΐ τοι- 
αύται και 6ργή και θυμός ώνομάσθησαν. Οδτω γοΰν ϋαηίί ίη$α ίηάίοη Οβί, ςηΐ τϋάάεΐ ηηίοηίίΐΐίβ $β€ηηάηιη 
ορβΓα €)η$ **. Αο 8ί ςυί8 ρ(Βη&8 ςηο βχ Ιβ^θ ίιορβη• 
(ΙβηΙ Ιιοπιίοίάφ, ίΓ&ιη αβ ΓιίΓΟΓβιη αρρβΠβί, ηοη ςηοά 
Γ6νβΓ& Ιθχ ίΓ&βΙ ΓϋΓΟΓΘ οοΓΓΪρίαΙυΓ, 8βά ςαοά ςυί ρη- 
ηϊΙαΓ, 16^18 3υρρ1ίοίυπι ιγ&πι Θ886 ραΐβΐ. ^&Iη νβΐΌ 
αι&Π^ηί ςυοςυβ θββοιοηββ ςυί 8αρρΗοίυΓαπι Ιαιρϋβ 
ίΠ&ΙοΓαιη ιηίηίβίΓί βαηΐ, &β νίΚυίβΒ Οθί &€ΐοιίηί8ΐΓθ, 
ΐΓα βί ίυΐΌΓ νοοϋηΙυΓ. υΐ)1 ίΐίάβιη 8βΓΠΐο 1ι&1>θίαΓ άβ 
άθοβχη ρΐ8^ί8 οοηΐηι ^Ε^ρίϊοΒ ίιηιηί89ί8, (ΙίβΙαπι ββΐ 
8ίοιίΠΐ6Γ : Μί$α ίη €0$ ίηιτη €ΐ Ιητοτύτη, ίτηηιίίΗΟ' 
ηβτη ρβΓ αηρβΙοΒ τηαΐοε ^, δίο (1θχΙβΓ& Οβί άιοΐΜ' 
βυηί βα, ςυ» ρβΓ (1βχ1βΓ&8 βί 1)οη88 ροΙβ8ΐ&ί6»'άί- 
ςηΐ8 8αΙ)πιίηίΒΐΓ&η1υΓ. βυρρΗοαΙ ί^Ιαρ Οα/τΏ ηβ α 
πι&1ί^ηί8 ροΙθ8ΐ&ϋ1)υ3 οοαΓ^υ&ΙυΓ, ηβγβτΙΙηπιίΒΒίοηβ εΓρηται έν τψ περί της δεκαπλήγου ί 40) της κατ* β Λη^βΤοΓϋΐη πιαΙοΓϋπι οοΓπρίαΙϋΓ: 8βά 8ΕΐαΐΕΓΐ1)ϋ8 ΑίγυπτΙων έπαχθείσης λβγψ τό, Άπέστειλεν έπ* 
αυτούς δργήν και θυμόν, άποστολήν δι* αγγέλων 
πονηρών. Ο&ιως διξιά λέλεκται του θεοΰ, τά διά 
τών δεξιών καΐ αγαθών δυνάμεων τοις άξίοις χορη- 
γούμενα. 'I^^^τεύει το ί νυν & Δαβίδ μή διά πονηρά 
δυνάμεων έλεγχθήναι^ /χηδέ δι' άπρβτόλή^ αγγέλων 
πονηρών παιδευθξιται, δι«^ X6γ^^^^ δέ σωτηρίων καΐ 
μτΛ/^μάιω^ ωφελίμων. ΚαΙ Ιλλως δέ άντιβολεΐ μή ν6Γΐ)ί8 υΙί1ίΙ)υ8ςιιβ άίΒοίρΙίηίο^ΛΙζαβ ΓΠΓβιΐΒ ΓΟ^αΙ ηβ 
86Γνβ(υΓ&ά άίβπι ΐΓΦ, Γβνβΐίιϋοηίβςυβ, θί ^υ8^^^υάί- 
οϋ Οθί, 86ά ]&πι Ιιίο Ιη ρηΒΪβθηϋ νίΙ& β( αηΐβ ζηοΓίβζη 
ρΰοο&ΐβ θΤύ&Ι. ^Ι^βΙιηβ νοίί Γαϋ οοηιρο8. Ν&πι ροεη&Β 
άβάίβδβ ρ&Ι&ιη θβΙ ; ρβΓ βα ςυβ ραββοθ ββΐ^ αηΐβ 
οΜίαιΏ. Οϋίη βΐ ίρββ άβ 86 364 ροβη&β 8υιηρ8ΐ(, 
άυαι 86 ρθΓ οοηΓβΒβίοηΪΒ χηοάοΒ ΒυρρΙίοϋΒ ν&ηίβ 
8αι)^θ^^ι. τηρηθηναι εις ήμέραν δργης, και άποκαλύψεως, καΐ δικαιοκρισίας του θεοΰ • ήδη δΐ έντεΰθ»ν καΐ κατά 
τον παρόντα βίον, πρό της τελευτής, άπολήψεσθαι τά αμαρτήματα. ΚαΙ Ιτυχέ γε τοΰ σκοπού • φαίνεται γοΰν 
δίκην δεδωκως, δι' ων Ιπαθε, πρό της τελευτης. ΚαΙ &λλως δΐ αυτός εαυτόν έτιμωρείτο παντοίαις υποβάλλων 
κολάσεσιν έν τοις της έζομολογήσεως τρβποις. 

2. "Οτι τά βέλη σου ένεπάγησάν μοι , καΐ έπ- Ο 2. Υεμ. 3, 4. Οηοηίατη ίαρίΐίχ ίη» ίη/ιχεε χηηί 
εστήριξας έπ' έμΐ τήν χεΙρά σου. Ούκ ίστιν ι'ασςς νιίΗί, βί οοη/ίΓηκαΙί $ηρ€τ τηβ πιαηητη ίηαηι. Νοη αί 
έν τχΐ σαρκί μου άπό προσώπου της όργης σου, $αηίία$ ίη οανη€ τηβα α (αοίβ ίνχ ίη», Νοη €$ί ραχ Ούκ Ιστιν εΙρήνη έν τοΤς όστέοις μου άπό προσ- 
ώπου τών αμαρτιών μου. Ό μίν μέγας αθλητής 'Ιώβ, 
παντοίους ύπομείνας πειρασμούς, ούκ ήγνόει π^θκν 
αύτφ τούτο έγένηο* διό (λέγε* Βέλη γάρ Κυρίου 

^ Εοιη. Π| 5. β. *^ Ρβλί. ιζχνη, 49. ΰΐ$ίΙ)ΐϋ τηβί$ α (αοιβ ρβοΰαίοπιτη τηβονητη. $&η6 ηιας- 
£;ηα8 ίΐΐβ &11ιΐ6(& ^ο1) ίβηΙ&ΙίοηβΒ οπιηίβ ^[βηβΗβ ρβΓ- 
ρ688υ8, ηοη ί^ηοΓ&1)&( υηάβηαπ) Ιιοο 8ΐΙ)ί θνοηίΓβΙ. 
Οα&ρΓορίβΓ ά1οθ1)&1 : 8α§ίίίχ €η%ιη Οοίηίηί ίη οοτ^ (37) 86χ πΐΒβ.ι λεγ^μ^νον. £(ϋ11 οακη ΒαββΜο α( 
ίη ΧαιΧη. 

(38) δίο θάϋί. Αρυά Ευ8βΙ>ίααι υθγο νηπι^τητι, 
ηαφίίαίαΐί^ βΙ ίΐλ Ιθββηάυιη 0896 ΑτϋίΐΓ&αιυΓ. 

(&) 1«^ΙιΐΓ ίη ςίΜίαοΓ ία••• «Ι δέ• 11>ίά•αι άαο 
ιη•••, τοιανται δέ• (40) Εάίϋο Ραη•., τοΰ δεκαλύγου, αιβίο. ΕάίΙίο 
Β&8ί1• 6ί ηα&ΙυοΓ πΐ88., της δεκάλογου, ηοη ηΐ6ΐία8, 
ηίθί σαοά 1ά αά νοΓ&αι δοηρύηΓ&ηι ηια^^ίβ &οο6ά&(« 
Ειΐ86θίυ3 ά6η1ςαβ, της δεκαπλήγου, 1)6ηθ 6ΐ 0πΐ6η- 
ά&ίθ : ςαααι Ιβοϋοηβπι αΐ οοΓίίάη ίη ΙβχΙαιη ίη••* 
ΡΘΓΟ ηοη (1α1)ϋ•νίηιη8• 87 ΑΡΡΕΝΟΙΧ ΟΡΕΗυΜ 8. ΒΑδΙίυ ΜΑΟΝΙ. 88 ρον$ιη$ο ίηηί^ςναΓητηίΓατΜηηιβΜΜΐ ιαηςηίηεηι^, /^Ι'^ τψ σώμμτί μού έστιν, ών 6 θυμ^< «ύτων έχκ(* ΟανΜ αυίβιη ηοη ίη οοΓροΓβ νβΐυί ^οι) ρβΓουββυδ, 
8βά ίη ίρ5& αοΐΐΏα νυΙηβΓβ Ιβίαΐί οοπΓοδΒυβ, ηοη αϋ 
ςυβπι&άχηοάυχη 3οϊ), ΒαςίΙίχ βηιτη Ώοτηίηχ ίη οοτ- 
ρατβ ΤΜΟ αιηΐ ; ββά, Οηοπίατη εαρΙΟχ Ιηχ ϊηβχχ 
ιηηί ηιϋΐί, βί ΰοηβτηΐΜΐί &ηρετ ηιβ τηαηηηι ίηατη, ^ο1) 
ΥθΓΟ ιηαηυπι Οοιηίηί πιβαιοΓ&Ι, Ιιίδ ν6Γΐ)ί8 : Μαηη$ 
&ηίηι Ώογηίηί β$ί ςΗ3Β ΙβΙίρΐΙ τηβ β^. ΒίοίΙ βΐίαπι Οο- 
ιηίηο άί&^οΐυβ : ΜϋΙβ τηαηητη ίηαηι, €ί Ιαηςβ οτηηία 
ςηχ 1ιαί>€ΐ *^. Εί ΓαΓβιιοι : ΜΗίε ιηαηητη ίηαιη, βΐ 
ίαηρβ οανηα β^να βΐ ο$$α ε^ηί ^. ΥβΓυπι αΐία ςυ»ά&ιΐλ 
ιη&αυβ θγ&Ι, 6ΐ αΐί» βα^ίΐΐφ ςυ» ίρβίυβ ο&Γηβπι ηο 
1)θη& οοΓροΓβα &ϋίη^βΙ)&ηΙ : Ιιίο &υ(6αι, ΐ{υί& Ο&νίά 
λαίζηα β^Γθ(α1)βΙ, βθ ΙβΙίβ αΐϋβ οοηΓοδβυιη, βΐιη&ηα 
&ϋ& αΐΐαοΐυιη βί^πίβοαύ. Ρογγο β&^ϋΐ® Ιιίο πιθιώογα- νει μου το αΤμβ. Ό δΐ Δαβίδ, ού τ6 σώμα πληγβις 
όμο'ως τφ 'Ιώβ, αυτήν δΐ την ψυχήν χαιρ{αν τρω- 
Οείς, ούχ 6μο(ωζ τψ 'Ιώο ©άσκβί' Βέλη γαρ Κυρίου 
έν τψ σώματί μού είσιν (41)• άλλ', "Οτι τά ^έλη 
σου ένεπάγησάν μοι, χαι έπεστήριξας έπ* έμέ τήν 
χεΤρά σου. Ό δ^ 'Ιώβ μνημονεύει της χειρ&ζ Κυ- 
ρίου, λέγων • Χειρ Κυρίου έστιν ή άψαμένη μου. 
Και ό διάβολος τψ Κυρίψ λέγων, *Απ6στειλον τήν 
χεφά σου, χα( ά'ψαι ιτάντων ών Ιχει, Ιφασχε (42). 
Και πάλιν Άπ6στειλον τήν χεΤρά σου, καΐ £ψ«( 
των σαρκών αύτοΰ και των όστέων αύτοϋ. Άλλ* 
Ιτέρα τις ήν χειρ, και Ιτερα βέλη των σαρκών αυτοΰ 
καθικνούμενα και τών σωματικών (43) 6παρχ6ντων• 
ΈνταΰΟα δΐ, έπειδήπερ τήν ψυχήν αυτήν νενοσήκει 1φ ιηίΐιί νί(1βηΙυΓ688θΒρίπΙϋαΙθ8, ίΐΏΟ ΥβΓοίρδ&Ββί «^ ό Δαβίδ, έτερα βέλη καθικέσθαι αύτοϋ σημαίνει, χαΐ τβΓΐ}8, ςα» ρυη^6ΐ)αη1, αϊ να1ηθΓα1)αη( ίρβίυΒ &ηί- 
ιη&αι, θΐ άβ οοη8θίβηϋ&ίρ8&8ΐιη3θ1)αηΐ8υρρΗοίυΐΏ, 
θ&ιηςυθ 6&8ϋ(^&1)&ηΙ. Υιγ βηίπι Ιιίο Ι&ηΙυβ ουιη ββββΐ, 
ίοΐςαβ α Όβο 1)οη& οοηββοαίπΒ, Ι&πιβη ίπΓρβ ΓαοΙυιη 
ρ&ΐΓ&νϋ. ΡοΓΐ&88β &υ1θπι βΐί&ιη ΐρβυοι άί&1)ο1υπι, βΐ 
\^\\λ ίΐΐίυβ ιη&ΐί^αί (6ΐ&, αΕΓεοΙαιη βχοίΙ&ηΙίΑ 6ΐ 
απιαΙοΓίΑ, ςαββ ίρβυοι &ά οοηουρίβοβηΐί&πι υχοηβ 
ϋηο ίηοβηάβΓαηΙ, ΒίςηίΟβ&Ι: άβ (|υίΙ)α8 Ιι&ο π)οηϋα 
(1&1 ΑροΒίοΙυβ : Αοάρίίβ αντηαίηΓατη Οβί, ηί ρο&$ίΙί4 
%ρη€α οτηηια ίηαΐίρηί ίβία €χ$Ιίηςη€Τ€ *'. Ουοηί&ηι 
βηίζη ίηοΓχηίβ ίηνβηίαβ Ο&νίά, ί^ηίΐίβ η)&Η£;οί ΙεΙίΒ 
4ΐοη Γ68ί8ΐβ1)&ί, ^υ^θ ίη &ηίπι& θ&υοίαΐυβ, οοηουρί- 
βοΐ^ϋα οοΓΤβρΙυβ ββΐ. Ουβιη&άηιοάυπι &υΐ6πι ^οι) 
άΐιώοΗ 8&§ί11&8, ίπιιηί88& νίάβΐίοθύ οοΓροπ 8υο υ1- 
ΟΘΓ&, ({υί&^^αιί88α 06ί αοοΐάβΓ&ηΙ, βΑ^ίΙΙαβ Βοηιίηί Ιτέραν χεΤρα ήφθαι α^τοϋ. Καί μοι δοκεΤ τα ένταΰβα 
λεγόμενα βέλη, λογικά εΤναι, μάλλον δλ αύτοί)ς τους 
του θεοΰ λόγους, νύττοντας καί τιτρώσκοντας αύτοΰ 
τήν ψυχήν, και τήν συνε(δησιν αυτήν (44) τιμωρού- 
μενους καί κολάζοντας* έπεί τοσούτος ών ό &νήρ, χαΐ 
τοσούτων τετυχηκώς αγαθών 6π6 του θεοΰ, αίσχρφ 
πράξει Ιαυτον έξέδωχε. Μήποτε δΐ και αύτον τον 
διάβολον, καί τα του πονηρού πεπυρωμένα βέλη, τα 
παθητικά καί ερωτικά, εΙς έπι^υμίαν έςάψαντα της 
του Ούρίου γυναικός, σημαίνει* περί ών καί ό *Απ^ 
στόλος διδάσκει, λέγων • Αναλάβετε τήν πανοπλίαν 
του θεοΰ, προς το δύνασθαι πάντα τα βέλη του 
πονβ^ροΰ τά πεπυρωμένα σβέσαι • επειδή γάρ 
άφρακτος ευρεθείς, ούκ άντέσχε πρ6ς τά του πονη- 
ρού πεπυρωμένα βέλη, εΐκότως τήν ψυχήν τρωθείς, νοο&νί(| άίοβηΒ ; Νατη ίαρίΐίχ Όοτηϊηι ίη ΓΟΓρο;•^ ^ ί^λω τ^ έπιθυμί^.'Ώσπερ δΙό 'Ιώβ (45) τά του διαβόλου ηΐ€θ $ηηί, ςηαπίτη (μτογ βΜΗί τΜητη ίαηρηίηβτη * : 
Η& νβπρίαιϋθ 6β1 ίάβο'Β^νίάβπι Ιιίο 8&£;ί11&8 Οοηιίηί 
ηοπι1η&88β, ςυία βχ ϋοοαίιιί ροηο688υ ίηίιηίουΒ βυπι 
ορρυ£;η&1)&1, υ1 βάίδΟθΓοΙ ηοη άίςοΓβ : Ν(^ ηιονε^ΟΓ 
ίη 3βΐ€ηΐΗίη. Οαία βηίαι Ό&\ £ΓαΙί& ΓαΗαΒ, πι&^η& αΠ- 
ς[α&ηάο άβ 8β θ6η86Γ&1, ίία υΐ αΓΓΟ^&ηΙβρ άΐοβρεί : 
Ερο αηί€τη άίχί ίη αδηηάαηΐία τηβα : Νοη τηονβδοΓ ίη 
χί€Γηητη ' ; Ίάβο 3αΓβ ίβηΐ&ίοή ΐΓ&άίΙοΒ 68(, ςυί 
&ηίιη^υαα βίυΒ &άθΓΐυ8, Π18^υ8 βί ςα&ηι ^&^)ο άαπιηυιη 
ίηίυΐϋ. δβΓίηοηθΒ &υ(6οι ςαίϋυΒ &(1 οιβιηοηαα) τβ- 
νοο&ιυ^^υ8ιυπ1 ^6^^υά^^^υη1, βΙςυϋ)υ8ίΓ&ρβοοβη- 
ϋ1)υ8{ιηρ6ηά6η8 βάοοθΐυρ, Β&^ϋΙίβ βυηύ &υοϋθΓ68 : 
ςυίρρβραη^υηΙοοηΒοίβηϋαιη,Β&υοίΑηίςυβίρΒ&ΐΏ, 6( 
βΐίπιυΐαηΐ. 865 δαηβ βίο άίχβπΒ Ο&νίάβιη β&ογιβ Ιιίβ- βέλη, τή 'έλκη τά έπιτεθέντα αύτψ κατά του σώματος, 
επειδή κατά συγχώρησιν έγίγνετο του θεοΰ, βέλη 
Κυρίου ώνόμασεν, ειπών. Εέλη γάρ (46) Κυρίου έν 
τψ σώματί μού έσνιν, ών ό Θυμ6ς αυτών έκπίνει 
μου το αίμα* οδτως εΙκος καί τον Δαβίδ ένταΰθα βέλη 
Κυρίοο εΫρηκέναι, έπεί κατ^ συγχώρησιν τοΰ Κυρίου 
κατεστρατεύσατο αύτοΰ 6 αντίπαλος, ΐνα μά6τ[^ μή 
λέγειν* Ού μή σαλέυθώ ε?ς τον ύκΐώνα. Έπεί γάρ 
τ^ χάριτι τοΰ θεοΰ δυναμούμενος, μέγα έφ' ΙοΕυτψ 
έφρόνησέ ποτέ, ώς άπαυθαδιάσασθαι καί κΙπεΤν * 
Έγώ δΐ εΤπον έν τ^ εύθηνί^ μου* Ού μή σαλευΟώ 
εις τ^ν αιώνα* τούτου χάριν είκύτως παρεδόθη τψ 
πειράζοντι, δς της ψυχής αύτοΰ καθαψάμενος, μει- 
ζονως αύτον ή τον 'Ιώβ έζημίωσεν. Οΐ δΐ λόγοι, της 06 αο άίνίηΐΒ 8&^ϋί8 οοηΓβββαηι, τβρΓβΙίθηβίοηβιη βχ ]) δικαιοκρισίας αύτοΰ ύπομνηστικοί, καί της όργης της ίαΓΟΓθ αά1ιί1)ίΐΑΐη, βΐ ο&Βΐίςαϋοηοιη οχ ίΓ& Όοί ίΐΐα- Μ ^ο1) XIX, 21. »^ ^ο1) Ι, ί1. •• ^οι) VI, 4. 
* ΡβοΙ. XXIX, 7. 

(Αί) Είσιν. ΓορΙβ έστιν, υΐ; ρΛΐιΙο βυρβπϋβ. Εηιτ, 

(42) 8ίο οάίϋ. νβΓΐ)υπ) Ιφασκε άοβδί ίη Ηβ^. ίβΓ- 
ϋο. 

(43) Ιία ςηαΙϋΟΓ πιββ. ουπι β(5ίΙίοη6 Βαβίΐ. βΐ οαπι 
Ευθθοίο. λί εάίϋ, βιωτικών. 

(44) ΌϋΟ Π183., αυτών. ΒΙαϋιη ΐΓββ πιββ., τοσού- 
τος ήν. 8υΙ)Ιη(1θ βάιΐί, τετυχηκώς αγαθών 8β<1 νοχ 
αγαθών (ΙβββΙ ία ηοδίπδ αυ&ΙυοΓ η)38. 

(45) ΙΙ& οάίΐί. ΙΙΙυά, ό Ιώβ, ίη ηοβίΓίβ συ&ΐυορ 
ιηβΒ. ηοη ΙββίΙυΓ. 11)ίί1βιη ΙΙββ. ΒβοαηάυΒ, βέλη τά 
έπιτιθέντα τψ 'Ιώβ χατά, βΙο. τοΤς άμαρτάνουσιν έπηρτημένης διδασκαλικοί (47), 
Μ ^οι) π, 5. >> ΕρΙιΟΒ. VI, 13, 16. ^ ^ο1> νι, 4. 

(46) βίο ΟοΙΙ). ρήιηυΒ βΐ Ηβ^. ίΟΓίίυβ. Οβββΐ γάρ 
ίη βάιίΐΒ. Νβο ϋα ηιυΚο ροΒΐ ςυ&ΙυοΓ ιώβ8. συγχώ- 
ρησιν τοΰ Κυρίου, ΕάίΙί νΟΓΟ συγχώρησιν Θεοΰ. 

(47) Εάίϋ β1 ηοηηυΐΐί οιββ., διδασκαλία, ο1 Η&υά 
ΟΕΠβηάαΙβ. Ηβξ. ΙβΗίυΒ ουπι ΟοΙΙ). ΒβχΙο, ρρο διδα- 
σκαλία, 1ι&1)θ1 διδασκαλίας 86(1 ηί1)ί1 ίη(]θ ορίδ &£ΓβΓ- 
(υτ. ΗοΓυπι ς^ηυίηυαι ρ&Γβηίοπι Ευ86ΐ)Ιυπι ββουΐί 
ΒυαιυΒ &ρυ(1 ςαβηι Ιβ^ΙυΓ ί1&, αΐί οάίόίπιυΒ. ίη άθ- 
Ιο^βηάίβ &υΐ6αι οΓΐΌΓυπι ο&υβίβ ηυίίΙθΙοοΙ&ηΙυΓ, ίη 
60 Ι^ίο θΓΓ&Ιυπι ΟΒΒβ νί(ΐ6ΐ)υη1, ηυοά βχ διδασχαλι* 
χοί α 1ί])πΐΓίί0 θβθοίαιη ιΗ βιβανχαλία, ο7« 89 ΗΟΜΙΙ.ΙΑ 1Ν ΡδΑίΜΟΜ ΧΥΧΥ11. &0 

β•λών βίσιν όξύτβροι, τήν συνβ(8ησιν νύττοι*τες, τι- ^ Ι&ιη ]υΓβ Γθοαβ&88β. Νβ €ηίΐη, Ιοςυϋ, ίη /ύτοτβ Ιηο 

τρώσκοντές τκ χαΐ χεντουντβζ αυτήν. Εαΐ ο(>τως ανςηοί τηβ, Οοτηίηβ^ ηβ^ηβ ίη ίνα ίίΐα οονΗρία$ ηνβ, 

ειποις &ν τον Δαβ'.8 τοΐ< Ιιροΐς τοιίτοις %λ\ Οε(οις ^}ΐ9^ϊ£ϊθ\^ν^ΐΆΊ ^ηοη^α^η $α^ί(ΙχΙ%ΐ3! %η(ίΧΧίηηίίηιΚί, 

χεντούμινον, βύλ6γως παραιτεΤσΟαι τον 8ιά θ^μ*^^ Ν&ΐΏ 1β1& &1)8 Ιθ ίιηχηί88&, ςυ« ΙΓ&ΙΏ βί ΓυΓΟΓθΐη 

Γλεγχον, και τήν δι δργης τοΰ θεού παιδε(αν. Μή γάρ ρΓ©νβΓΐβΓυηΙ, βυΙβοίβαΙβΓ άθ ωβ 8υρρ1ί6ίυΐΏ 8α- 

τφ 8υμφ σου φησιν, έλεγξες με, Κύριε,μτ,δΙ τ^ 6ργ^ ιηυηΐ, &ο 88ϋ8 ιηβ ε&δϋ^αηΐ. ΟααΓθ 8αρρ1(?χ ρβΐϋ, 

σου παίδευσες με. Διά τ( ; *Οτι τα βέλη σου ένεπάγ- πβ &)ί&οι ΐΓ&οι αυΐ ΓυΓΟΓθΠΐ θχρβη&ίαΓ, ^ηοη^Λ^η 

ησάν μοι. Ηροσλαβόντα (48) γάρ τήν 6ργήν χαι τ6ν ίορίΟχ ΙηΆ ίηίιχ3β ίηηΐ τηίΗί; αυί ββουηάαοι 8γχη- 

θυμόν τα παρά σου χαθιχ(^μενα βέλη Ιχανώς με τιμώ- ιη&οΐιααι, Ααίη9ηηί ηιβ, 

ρεΐται, χαΐ αύτάρχωζ με χολάζει. Διό Ιχανώς με τιμωρείται, χαι αυτάρχως με χολάζει. Διό Ικετεύει, μή 
όργης ετέρας μηδΐ θυμοΰ πειραθήναι, "Οτι τά βέλη σου ένειεάγησάν μοι, Ι), χαθ^πεταί μου, κατά τόν Σύμμάχον. 
3. Και έπεστήριξας έπ' έμΐ τήν χεφά σου. 3. Εί οοη/ιπηοία ιηρβκ ιηβ τηαηητη Ιηατη. Μαηαπι 

Χείρα δΐ Κυρίου καθαψαμένην αύτοΰ ν6ησον (49), βυΐθΐη Οοιηίηί ΐρ8αοι ΓθΓίβηΙθίη, β&ιη ηα» ίη ^ο1)ο 

και τήν ΙπΙ του 'Ιώβ δεδηλωμένην. Αΰτη δΐ ή χειρ (1θθ1&ηι1;& Θ8ΐ ίοΙβΠί^β. Η»ο Απίβοα Οοιηίηί ιη&ηυβ 

του Κυριον πάντα τόν οΤκον του Δαβίδ έκ βάθρων β ίυη(1&οιβη1ί8 θχου88ϋ οααηβπι Β&νίάί8 άοαιαοα, 

Ισεισε, τόν μίν πρωτ6τοκον αύτοΰ των παίδων τον ουαι ΑΐΏΐηοηθαι ςαίάβοα, 611θΓυοι η&Ια ιη&χίιηααι, 

*Αμνών ϊρωτι της αδελφής έκμήνασα, πυρώσασα δΙ βΟΓΟΠβ αοαοΓβ ίη8&ηί€η1βπι ΓβάάίάίΙ, Α1)8&1οηβιη 

τον Άβεσσαλώμ τ^ κατά του άδελφοΰ 6ργί^, ώς άν- νΟΓΟ ίη ί'Γ&ΐΓθΠΐ ίΓ& &60θη(1ϋ, αάθΟ υί Απιχηοηβΐη 

ελεΐν τόν Άμνων, ίπειτα καΐ αύτφ (50) έπαναστήναι ηβοί ίΓ&άβΓθΙ, 6ΐ ρ08ΐ1ΐ&0 ίη ραΐΓβπι ίρ8υιη ΓθΙ)6ΐ1&- 

ιφπατρί* και τά λοιπά δε πάντα διά τήι ιστορίας Γθί. 8β(1 βΐ Γθ1ίςυ&.οΐΏηί& ίη 1ιί8ΐοη& ρΐΌάίΙα, ιπα- 

παριστάμενα, ή δηλωθείσα χείρ. Χείρ σου καθήψατ^ ηαβ 8υηΙ ςυο Ιιίο ίη(1ίο&1& ββΐ. Μ&ηυβ Ιυα ΙβΙί^ίΙ 

μου διά των επαλλήλων συμφορών. Ικετεύω, φησι, ιηβ ρβΓ οαΙ&πιί1&(β8 α1ί&8 αΐίίβ βαοοθάβηΐββ. δυρ- 

μή άλλφ θ^μψ ^^^ΥΧ^ή^^^ι^ μηδΐ χείρον ι όργ^ παι- ρΐίοο, ίηςαίΐ, αΐ ηβ βΐίο ΓαΓΟΓβ &Γ£;υ&Γ, ηβνβ ίΓ& ρβ*• 

δευθήναι. Και ού μ^νον ταΰτα, άλλα καΐ (51) τά έπι- 30Γί οοΓΓίρί&Γ. ΝθΟ 1ι«β 8θ1υαι, 86(1 6& θϋ&αι ςυ» 

λεγόμενα, & διδάσκει έξης λέγων* Ούκ εστίν ιασις 8υ1)^υη§[υη^α^, 6ΐ ςυ» άοοθΐ, θχίηάβ (1ίοβη8 : Νοη 

έν τ^ σαρκι μου άπό προσώπου της ^ργης σου* β$1 $αηαα$ ίη οατηβ τηβα α (αοίο ίτχ Ιηα : ηοη 6$ί 

ούκ Ιστιν είρήνπ έν τοις όστέοις μου άπό προσ- ραχ οι$ίΙ?η3 τηβίι α ίοΰίβ ρβΰοαίοτηηι τηβοπίηι. Ε^ο^ 

ώπου των αμαρτιών μου. Έγώ, φησι, προλαβών» ίη<ιαίΐ9 ρΓονβΓίί, ηβο βΧ8ρ60ΐ&νί υ1 ςυίβ θχΙβΓηας^- 

ούδΙ περιμείνας *να μού τις έξωθεν τό σώμα κολά- ιηβααι 00Γρυ8 0&8ΐί^θ1, υΙββΓθ ιη&ΐο βχΟΓϋοί&νί,ΒΙθ 
σρ, Ιλκει πονηρψ έμαυτόν έτιμωρησάμην, και τήν- ^ ίρ8θ, πιβ&Εηηυβ ο&Γηβπι ροΓ ςα&πι α ηιβ βιάιηίββαηι 

σάρκα μου, δι' ής πέπραχταί μοι τό αμάρτημα, κο- ρβοοαΙηΐΏ Θ8ΐ, 8υρρ1ίοίί8 ίΓ&άίάί, υΗίρηβήΐ άθ ηιβ 

λάσεσι (52) παρέδωκα, τιμωρούμενος έμαυτόν καΐ 8υηιβη8, &ο ιηβ οπιηίδ ^θηβΓί8 θΓυοίβ€ίΙ)υ8 ραηίβηβ. 

κολάζων παντοίαις χολάσεσι. Τοΰτο γάρ έδήλου και Ηοο θηίζη αΐίίβ ςαοςαβ νβΓΐ)ί8 ίιιάίοιι1)&1, άΙθ6η8 : 

δι* Ιτέρων, λέγων Έταπείνουν έν νηστεί^ νήν ΗηηιίΙίαδαηι ίη /'^'ιιηιο αηΗίΓαιη τηβατη^; βΐ : ϋανο 

ψοχήν μου, καΐ ή σάρζ μου ήλλοιωθη δι' Ιλαιον, τηβα ίηιηιηίαία €$1 ρνορί^ οίβητη^; &1 : 0Ηί(ίΐ9 $ηιη 

χαι έοελαθύμην του φαγεΐν τον αρτον μου* άπό ΰοτηΰάβτ^^ραηβτη ηΜηι ; α υο€€ ςβτηίίηΜ τηβί οάΠα- 
φωνής του στεναγμού μου έχολλήθη τά 6(ΰαΓ^ κτηηίοί^αΐηβαβώτηί ηιβ3ε*\^1: Ιαναδο ρβτ $ίη(ΐηΙα$ 

μου τ^ σαρχΐ μου. Κα2, Λσύσω καθ> Ιϋάσ^ν ηοοίβί ΙβΰΐΜϊη ιΤΜίιηι, Ιαΰτι^τηί$ τηβίί ίΐναΐηηι ηι^ηι 

τύχτα τήν κλίνην μον, έν ίάχρυσί μου τήν Ηραδο*. βίο ίΐαςαβ β1 ηυηο &ίΙ : Νοη €%1 ιαηίίαί ίη 

στρωμνήν μο^^ίξω. Οδτως ούν και νυν φησιν σαπιβ τηβα α (α€ί€ ίνχ /!«?. Ρογγο ρΓΟ, /Γα, Αςυίΐα 

06χ ^Λΐ* ?ασις έν ηΐ σαρχι μου άπό πμοσώου βΐ δγπιιη&6ΐιυ8, Α (οΰίδ (Γβτηίίίϋ ίαί, βίηιίΙίΙβΓ ίηΙθΓ- 

της δργης σου. *ΑντΙ δέ, της όργης, συμφώνως 6' ρΓ8ΐ&ϋ 8υη1.δ&1ί8 βηίπι, ίηςυίΐ, ιηίΜ 6Γ&1 ΓΓ8ΐηίίη8 

τε *Ακύλας χαΐ ό Σύμμαχος, άπό προσώπου έμ- ίΠθ ςυί (Ιίνίηίβ 1υί8 $0ΓίρΙυΓί8 θηυηΙί&ίαΓ, βΐ οοηα- 

βριμήσεώς σου, ήρμήνενσαν, Άπήρχει γάρ μοι, πιίη&Ιίο ρβΓ ρΓορΙιβΙ&ηι Ιυυω Ναϋι&η Γ&οΙα. Ου&Γθ 
φησιν, ή άπό τών σών θείων Γραφών έμβρίμησις, τ\ α Γαοίθ ΓΓβπιίΙυ8 ίϋί ί1& ηιυΐΐ&νί ηΐ8 ίρ8υπι, α( ο&γ- 

και ή διά του σου προφήτου Νάθαν απειλή. Διό άπό ηβηι ηΐθ&ηι 0&8ΐί£^&νβΓίπι^ βΐ 088& πιβα ηοη 1ιαΙ)θΑηΙ 

προσώπου της έμβριμήσεώς σου έμαυτόν οϋτως έτι- ραοβιη, Λ /οϋίβ ρβΟΰοίονηιη, τηβοπιτη : ρΓΟ ςυο δγοί- 

μωρησάμην, ώς κολάσαι τήν έμαντοΰ σάρκα, και τά χη&οΐιυβ, ΡτορΙβτ ρίοααΐα τηβα, ίη1θΓρΓ6ί&1ύ8 β8ΐ. 

οστά μου μή ^χειν είρήνην Άπό προσώπου τών ΥκΕβ. 5-7. ^ίιοηίαη^ ίηί<ιηίΙαίβ$ ηαχ $ηρβτςΓβ$$Χ 

αμαρτιών μου. 'ΑνΟ' οΰ 6 Σύμμαχος, Διά τάς άμαρ- $νηΙ ΰαρηΐ ιτΜϋΥη, 6ί $ί€ηί οηίϋ φτανβ οταναΐΛ ίηηΐ 

' Ρ•&1. ιζζιν, 13. ^ Ρβ&Ι. ονιη, 24. * Ρβαΐ. ει, 5» β. * Ρβαΐ. νι, 7. 

(48) Εάίίί βΐ ηΐ88. παραλαβ<$ντα. δβά οαπι ίΠαά, αύτ<$ν. δίαΐίιη Ηβ^. ΙβΓίΙυβ ουπι ΟοΙΙ). ββχίο, πα- 
παγαλαβύντα, Ιιυίο Ιοοο οοηνβηίΓΟ νίχ ρθ88ίΙ, βαιβη- ρεσταμένα. 

άαΐ (Ιοπιί>θβ8ίυ8, Ιβ^ίΙςυβ προλαβ6ντα* οΐ]^υ8 ^οη^β- (51) Ιΐα Εθ^. 86ουηάυ8. ΕάίΙί ουπι αΐίςυοΐ ιη88. 

οΙϋΓ&ίη, 81 νβΐ υηυ8 ηΐ8. Γ&νβΓβΙ, ΑΟίρΙβοΙβΓβιηηΓ αάάυηΐ διά. 

ΙίΑυά ίηνίϋ. Ηα 6(1ί(1ίαιυ8, αΐί βάίίυιη ίην6ηίκηυ8 ίη (52| Ηβς. ΙβΓΐίυ8, κολάσει. Μοχ Ηβκ. 86ουηάα8, 

ΟοιηαιβηίΑΓίίβ Εα86ΐ)ϋ. δι* έτερων λόγων έταπείνουν. 11)ίάθΐη ΟοΙΙ). 86Χΐα3, 

(49) ΟοΙΙ). ρΗπιαβ ουιη Η6(;. βοοαηάο. ν^ει. έν νηοτείαις. 

(50) ΙΐΑ 6αιϋ οαιη Αοβ• ςίΜΤΙο. Αΰι Ιγμ ιομ. 94 ΑΡΡΒΝΟΙΧ ΟΡΕΗυΜ 8. ΒΑδΠ^ΙΙ ΜΑΟΝΙ. $ηρΰτ ΨΜ, ΡηΙηαηιηί βί €ονηιρίχ οΜ (ΗοαίηοΜ Α 
τηβα'^ α (αοίδ ιηΒχρνβηϋχ τμχ, Μί$ετ (ααη$ ιιιηι, €ί 
οητναΐη» αιτη Μςΐίβ ίη /ίηβτη ναΐάβ, Ου&ηάοςυίάβιη 
&ί(, Ιΐ8Ββ α ιηθ ρβΓρθίΓ&ία βυηΐ, ο1) ίά Μί$βτ (αΰΐαε 
$ηηι, βί ΰΐινναίϋί ίηιη ιαί^ηε ίη /ιηετη, εί ίοία άίβ οση- 
Μ$1α1η$ ιηρΓβάίβδαν.ί&ιη υθγο ρβρ 1ι8βο άβοΙ&Γ&Ι ςα® 
ραββαβ 8ί(, βΐ ςυοιηοάο άβ ββίρβο ροβη&β βυιηρββπΐ, 
ηοη Λβ υηο ρβοοαύο λοουβαχιβ 8β, ββά άβ ιηυΐΐίβ 
&οβΓν&ϋιη, ϋβςυβ Ι&πΙίβ^ υΐ ηβςυβ 366 ίπίυβ &1)- 
βοοηθαηΙΰΓ ίο &χιίιη& βυα, ηβςυβ ίηίΓα οοΓρυβ 1&- 
Ιβ&ηΙ, Βθά ίρβαιη 8αρβΓ^Ρβ89& βίαΐ, &άβο υΐ οπ)ηίΙ)υ9 
^&Iη ηοΐα ΒΪηϊ &ο ρβΓβρβοΙα. Ι^Ιογ ίη ρηηοίρίο βθγ- 
χηοηίβ, ίρββ βυί ίρβίυβ θγ&1&οοιι8&Ιογ; ίάςαβοοΓ&οι 
οιηηίΐίαβ, υ( ίη ίρβο ίΙΙαά ίοιρίβπ ρο39βΙ : ^α8^υ8 
&οοα8&1θΓ ββΐ 8Όί ίρβίαβ ^, ρΓβνβηίοη^ ({υβΣηοαηςυβ 
Ιιοοιίηβπι αοοαβαΙορβίΏ. Ιρββ ςυίάβιη 8β8β οοηάβοιηα• ^ 
νίΐ, 86ά οιηηβ ίηΙπιίοοΓαιη 08 ορρίΐ&νίΐ, ουοι ηίΐιίΐ 
&1ία(1 9άνβΓ8α•βααι άίεβΓβ ρο88βηΙ. ΟοοβΙ αυΐβιη ηοβ 
Ιιίο 8βΓΐηο, αΐ ηβ ηο8(ΓΑ ίρ80ΓαΐΏ πιβία οΙ)1ββ&ιηυ8 : 
ηβςυβ ρβοο&ΐΑ Ι&ηςυ&πι ηί(^<)ίηβπι ςα&πιά&ηι βο 
ρηΐΓβάίηβπι ίη ίπιο αηίηΐΦ Γθ0688υ οοηϋηβαιηυδ, 
ο&ηίβηο ηοΐ&αι οοηΒοίβηϋ» ίηυΓθηΐ68. Ουθχη&άιηο• 
άαιη ίη ΓθΙ)Γϋ)υ8. ΕΙ υθγο Γ6ΐ)Γί8, άυπι ίηίΓΟ βϊ ίη 
ρθηίϋθ8ίαιί8 ρ&ΓΐίΙ)υ8 8θΓρϋ, ηΐ0Γΐ)υοι ^&ν1οΓβπι 
θίΏοίΙ : 81 νοΓο ίη &ρ6Γΐυοι ρΓοάίΙ, 8ρβπ) άοοΗηβϋο- 
ηίβ 08ΐβη(1ί1 : 8ίο βΐ αηίπΐΦ οοηίίηβίΐ;. Οαίη βΐί&ιη 
αΐίυά (|αίά βχρβΓίαηι ββ Γυί886 άοοβΐ Ο&νίά, άίοβηβ : 
ιΚ^^ια οηη$ ςνανβ ρταναΐχ αιηί $ηρβν ηίβ. Ναοί β]α8 
ίΙ^Ι^ΟΓα £;τ&ναΙ}&η1 ίρ8ίυ8 οοηβοίθηίί&πι, ϋα ηί ο1> 
αηίηιΙ^βηβΓΟδίίαΙθοι αο οαηάοΓβηι, ίΐΐα ΓβΓΓβ ηοη 
ρο886ΐ. Οιή βηίπι ρΓ®ΓΓ&εΙυ8 68ΐ, βΐ ΐη<)υΓ&Ια8, 86- 
οαηάυπι άυηϋ&1& 8υΑθΐ,6ΐ ίαιρ(Βηί(βη8 βΟΓ, οοηςβηΐ ^ 
8ίΙ)ί Ιρ8β ίΓ&οι ίη* <1ίβ ΐΓθβ ', ςυίρρβ ηηί ρββο&Ιαοι 
ρβοοαίο &(3]αη^&1, 8υΑςοΤ»Αά&υ^β&1 πιαία. Οητη βηίοα 
νβηβήί ρβΰΰαίΟΓ ίηρνοίηηαηκηηιαίοηιιη, ΰοηίετηηϋ^: 
6οη(Γ&, νΪΓ ρΓθ1)υ8 βΐίαιηβί Ββιηβν&Ιίςυαι^ΙαρΜ^β 
ίυβηύ ρβΓ ςααιηά&πι ()ί(ΐ1)θ1ί 8α1)Γβ{>{ϊΰη6πι, ιη&χΡ "^ 
ζηορθΓθ ^Γ&ναΙυΓ θ]υ8 οοη8θίθηϋ&, υ( ηββ ^οβΓβ, 
ηβο 8ϋυαι πιαίυπι οοευΙΙαΓθ ν&ΐβαί. Εχ α!)ηηάαηΗα 
&ηίηι €0Γάί$ ο$ Ιοςηϋητ ^®. Ηίηο ουπι 8ϋβηϋαπι βί 
ίηΙοΙθΓ&ηάαπι θδββΐ, 6& ςυο ίρ8απι ρΓβηΐ6ΐ)&η(, ρα- 
ΙθΓβεΙΙ, άίοβηβ : βίαιί οηη» ρΓανβ ρναναΐχ ίηηΐ $ηρ€Γ 
ΐΜ^ νίάθΐίοβΐ ίηί({υί(Εΐ63 ιηβφ. Ε( Γοηαδ : ΡαΙηιβ- 
νηηΐ σίοαίήΰβί ηιβχ α (αοίβ ίηήριεηΐια τηβχ, Ιηβί- 
ρίβηίίΑοι &υΐ63ΐ« ίηδίρίβηΐβπι αοΐίοηβπι αΙ) ίηβί- 
ρίθηΙί& οΓίαπι ηοιηίη&Ι. Οιηηβ βηίιη ρββοαίυπι ρβΓ 
ίηβίρίβηϋ&πι &άπιίϋϋυΓ; νίΚυδ &αΐ6πι ουιη 8ί1 ίρβα Ο 
ρΓυάθηϋα, ςυΦουηςηβ ββουηάυπι ίρβαιη βυηΐ, Ιιφο 
Ιααάβ αβ νίΓίυΙβ άί^η& άβοΙαΓ&Ι. δβά βί; 6& ςυ» βζ 
ρΓαθθηϋα βυηΐ, ρ&ήυηΐ; αηίπιβ 8&ηϋ&1βιη: ίαβί- 
ρίβηϋα νβΓΟ νυΙηβΓα αο νί1)ίοβ8 ΙηΓβΓί. Οαί ί^ίίοΓ ίη 
ρβοοαίίβ ρβΓΒβνβΓ&ηί, ^&ΰά6η(ςυβ ίη ίρβίβ βΐ άβίβ- τίας μου. Ότι αΐ άνομ(α( μου ύτηρήραν τΙ{ν χβ• 
φαλήν μου, ώσε^ φορτ(ον βαρύ έβαρύνβησαν έιν' 
έμέ. ΙΙροσώζεσαν και έσάτεησοτν οΐ μώλωπες μου, 
άπο προσώπου της αφροσύνης μου. Έταλαιπώ- 
ρησα, και κατεκάμφθην Ιως τέλους σφ<$δρα (58). 
*Επειοή τάδε μοι, φησι, πέπρακται, οιά τουτ• *£τα- 
λαιπώρπσα, καΐ κατεκάμφθην Ιως τέλους, χαιΐ 
βλην τήν ήμέρ«ν σκυθρωπάζων έπορευ^μην. Διά 
τούτων δΐ παρίστησιν α πέπονθε, καΐ ^πως εαυτόν 
έτιμωρεΤτο, ου μ{αν Ιαττψ κατηγορών άμαρτίαν, 
άλλ* άθρύως πολλάς, και τοσαύτας, ώς μηδΙ Ινδον 
κρύτετεσθαι έν η1 Ιαυτου ψυχί), μηδΐ, εισω του σώ- 
ματος λανθάνειν, άλλ' 6περβεβηκέναι αυτού (54), 
ώστε καΐ πασιν αύτάς γνωρ{ζεσΟαι. Αύτ^ς γοΰν ήν 
κατήγορος Ιαυτου έν πρωτολογ(^, και παρά τοΤς πα- 
σιν, ώς ^ πληρωθε{η έτι' αύτψ* Δίκαιος εαυτού κατ- 
ήγορος, φθάνων πάντα ^θρωπον κασήγορον. Α^6ς 
μίν έαυτον κατέκρινε, παν δΐ Ιχθρών άπέφροΕττβ 
στύμα, μή έχύντων Ιτερόν τι κατ* αυτού λέγειν. 
Διδάσκει δέ ή μας ό λύγος μή κρύπτειν τά Ιαυτων 
κακά^ μ^δΐ, ώσπερ τινά μελαν(αν καΙ σήψιν, χατά 
βάθους της ψυχής συνέχειν τά άμαρτήματν, τήν 
συνείδησιν καυτή ρ ιαζο μένους. *Ωσπερ έπΙ των πυ- 
ρετών, εΓσω μεν κα^. κατά βάθους χωρών 6 πυρετός, 
μείζονα τήν νύσον εργάζεται, προκύψας δ^ τούμ- 
φαν^ς, ελπίδα παρακμής 6ποφα{νει* οΰτω χα) έπΙ 
της ψυχής αν γένοιτο. ΚαΙ 5λλο δέ τι διδάσκει περί 
Ιαυτόν γεγονός ό Δαβιδ^ λέγων 'ΟσεΙ φορτ{ον 
βαρύ έβαρύνθησαν έπ' έμέ. Έβάρει γάρ αυτού τήν 
συνείδησιν τά τετολμημένα αύτψ, ώς μή δύνασ6αι 
βαστάζειν αυτά δι' εύγένειαν καΐ εύγνωμοσύνην ψυ- 
χής. Ό μίν γάρ άτεράμνων και άπύσκληρος, χβτεά 
τήν σκληρότητα Ιαυτού (55) και άμετανύητον υλ^^ 
δίαν, θησαυρίζει έαυτψ ύργήν έν ήμέρ^ ύργης, έπι- 
σπώ μένος άμαρτίαν έφ' αμαρτίας, αύξων τά Ιαυτού 
κακά' *Οταν γάρ ^Θ^Ι αμαρτωλός είς βάθος 
κοΕ^ών, καταφρονεί* ό -Ι ευγνώμων, εΐ κα) £πα( 
πο^ ύλισ!Κ^σ^ε^ατά τίνα του διαβύλου συναρπάγήν, 
δεινώς βαρεΤται τήί^ ^νβ^δΐ^σιν, ώς μή δύναο6«ς 
σιγ^ν, μη δι κρύπτειν τό Ιαυτού χβτχόν. Έκ περισ- 
σεύματος γούν καρδίας τό στύμα λαλεί. ^(Λΐίν μ^ 
φέρων σιωπών, έξέφηνε τά συνέχοντα αυτόν, λέγων 
ΏσεΙ φορτίον βαρύ έβαρύνθησαν έπ' έμέ* δήλον 
δΐ, δ'τ> αΐ άνομίαι μου. ΚαΙ πάλιν* Ηροσώζεσαν οΐ 
μώλωπες μου άπό προσώπου της αφροσύνης μου. 
Άφροσύνην δΐ ονομάζει τήν &φρονα πραξιν έξ 
αφροσύνης γενομένην• Παν γάρ αμάρτημα κατά 
άφροσύνην γίνεται* αρετή δέ ούσα ή φρύνησις. πάν- 
τα τά καθ* Ιαυτήν πραττύμενα επαίνου καΐ άρετης 
^ια άποφαίνει. Άλλα κα? δγείας έστΙ ηί ψυχ^ ποιη- 
τικά τά κατά φρύνησιν γινύμενα* ή δΐ αφροσύνη 
τραύματα καΐ μώλωπας απεργάζεται. 01 μίν ούν ' Ργου. χνχιι, 17. « Κοιη. υ, 5. • Ργου. χνπι, 3. *<» ΜαΐΛ. χΐι, 34. (53) ΙΙα βο11)6Γϋηί ρπαιηβ βΙ ββχίαβ βΙ Ηβ^. σαίη- 
ίυβ βυιη βάίϋοηβ Β&8ί1. Α( (Ι6β8ΐ σφύδρα ίη βάϋιβ βΐ 
ίη υηο αυΐ &ϋβΓ0 ηίβ. βΙ αρυά ΙιΧΧ. 

(54) Ηβ^. 8β6υηάα8, αύτάς. Μοχ ςυ&ίυοΓ ιη88., 
παρά τοις πασιν έαυτύν. Υοχ Ιαυτύν άβββββ ςαίάβιη Ιιίο &1ί(}αίά οθγΙο ίηάίο&ί : ββά ςαίά άοβίί^ ουιη θχ 
ιη88. ηιΜΙ αίυυνβπιυΓ, άίοβΡθ ηοη ρο88υπιυ8. 

(55) Ηβ£;. ΙβΓίίοΒ, αυτού, δΐ&ϋαι ίάβπι οοάθχ, έφ' 
άμαρτίαις. 8υ1)ίηάθ Ιτββ ιη88. εΙς βάθη. Εάίϋ βά- 
θος. 93 ΗΟΜίτ,ΙΑ ΙΝ ΡδΑΙ^ΜϋΜ ΧΧΧΥΙΙ. 94 έπΙ τοΤς άμαρτήμασιν επιμένοντες , χαίροντες Ιπ' 
αύτοΤς και ένηδ^μενοι, χοίροις έοίκασιν έγκυλιομέ- 
νοις βορβ^ρφ * 6 δΐ εΙς £παξ όλισθήσας , έπειτα 
άναλαβών Ιαυτον, καί (56) τήν μιαοάν έκείνην πρα- 
ξιν ώς δυσώδη και άκάΟαρτον βδελύσσεται. Τοιούτον 
τι πεπονΟώς 6 Δαβίδ, 6πό συναισθήσεως ύγιοϋς ομο- 
λογεί, λέγων * Προσώζεσαν και έσάπησαν ο1 μώ- 
λωπες μου άπδ προσώπου της αφροσύνης μου. 
ΈπεΙ τοίνον 6περήρ6ησ«ν αΐ άνομίαι μου πληΟυν- 
θεΤσαι , και τζί κεφαλής ανώτερα γενόμενα (57) 
έβαρύνΟησαν έπ* έμΐ, και προσώζεσαν και έσάπησαν 
τούτου χάριν Ιατρεύων έμαυτόν , Ένταλαιπώρησα, 
καΐ κατεκάμφθην Ιως τέλους* και ούδΐ πρ6ς μ(αν 
ήμέραν , ουδί πρ^ς βραχεΤαν ώραν , άλλα Οασαν 
ήμέραν σκυθρωπάζων έπορευ<$μην, ή, κατά τόν 
Συμμαχον, σκυθρωπός περιεπάτουν ουκ αδιαφορών 
έπι των πεπραγμένων μοι, ούδ* οια βασιλεύς έπαιρό- 
μενος, δια τό μηδ^ει κριτ^ ύποκεϊσθαι• δια δΐ τον σόν 
φόβον καΐ τήν σήν έμβρ(μησιν, δλην τήν ήμέραν σκυ- 
θρωπάζων έπορευύμην. 

4. 'Οτι αΐ ψόαι μου Ιπλήσθησαν έμπαιγμάτων, 
καΐ ουκ Εστίν Γασις έν τ^ σαρκί μου . ΈκακώΟην 
και Ιταπεινώθην ϊως σφύδρα , ώρυύμην άπό στε* 
ναγμου της καρδίας μου . Κύριε, εναντίον σου 
πάσα ή έπιθν>μία μου, καΐ & στεναγμός μου άπ6 
σου ουκ άπεκρύβη. Άντι του, αΐ ψόαι μου έν- 
επλήσθησαν έμπαιγμάτων, δ Ακύλας, ί>τι έπλη- 
ρώθησαν αΐ λαγόνες ατιμίας (58), & δΐ Σόμματος, 
5τι αΐ ψύαι μου έπλήσθησαν ατιμία; , έκδεδώκα- 
σιν. Κα2 διά τούτο εις ύπόμνησιν έλΟών της αίσχρας 
καΐ άτίμου πράξεως, τψ έ^ρώσθαι αύτφ τ6 τής ψυχής 
αισθητή ρ ιον , ταύτα Ελεγε • Οροσώζεαν και έσά- 
πησαν ο\ μώλωπες μου άπό προσώπου της αφρο- 
σύνης μου. Αιά τί δΐ προσώζεσαν, επάγει, λέγων 
"Οτι αΐ ψύαι μου έπλήσθησαν έμπαιγμάτων , ή, 
αΐ λαγόνες μου ατιμίας* τ^νίζατο δΙ διά τούτων χο- 
εΤδος της αίσχρας πράξεως. £Ττα εαυτόν άνβχτώί&ε- 
νος Ιλεγεν • Ουκ £στιν &σις ^ν 'ττξ ^ρκί μου. 
Επειδή γαρ αΐ ι|^( μοο Ιπλΐ}(7θησαν έμπαιγμάτων, 
διά τοΰχβ, 'φησιν, ε'ς μετάνοιαν των πεπραγμένων 
Ιλθών, τήν έμαυτου σάρκα κολάζω καΐ τιμωρούμαι* 
διό φημι' Ουκ £στιν ιασις έν τ^ σαρκί μου* ώς Αν 
δυνηΟείη ποτλ κατοροώσας εΙπεΤν * Εΐ καΐ & Ιξω 
ημών άνθρωπος φθείρεται (59) , άλλ' 6 εσω άνα- 
καινουται. ΚαΙ ανωτέρω δΐ Ιλεγεν Ουκ Εστίν 
Γασις έν τ^ σαρκί μου, καΐ ούκ Εστίν εΙρήνη έν 
τοΤς δστέοις μου . Είτα έπαγει * Έκόκώθην καΐ 
έταπεινώθην Ιως σφόδρα. Τοΐ>το δ^ έτέρως έν τοις 
Εμπροσθεν έδήλου , φήσας* Έταλαιπώρησα , καΐ 
κατεκάμφθην Ιως τέλους, "ίδιον ανδρών συνετών, 
το μή έπαίρεσθαι έπΙ τοις κατά πρόληψιν καί συν- 
αρπαγήν άμαρτανομένοις , άλλ' «ΙδεΤσθαι καΐ έρυ- 
θριφ^, καΐ τήν συνείδησιν πλήττεσθαι , καΐ ταπει- 
νοΰσθαι. Ό μέν γάρ Δαβίδ ηρός τούτοις επιλέγει* 

«*ΙΙΟθΓ.ιν, 1β. 

(56) Εβ|^. ββουηάυβ. εαυτόν, ούτος. 
(57)Ε(ϋϋ, γινόμεναι. ΑΙ ςτι&ΙυοΓ 0088. γενόμε- 
ναι. 

(58) ΙΙίςα&ΙαΟΓ χη88.Α(θάίϋ, α\ λαγόνες μου άτι- Α οί&αΙαΓ,ροΓΟίΒΒββθ ίη ΙαΙο ρΓονο1ν6ηΙί1)α8 δπηΐ; βοη- 
βίΐηίΐβθ : ςιιΐ νβΓΟ βθΐηβΐ Ι&ρβυβ, ρο3ΐβ& &ά 86 γθ- 
γβΓβυΒ 68^^&Iη ίΐΏρΓοΙ)αιηΠ1&ιη&οϋοοθΐηυΐΓ6ϋ(1&ιη 
βί ίιηρυΓβιιΐ) αΙ)οιηίη&1υΓ. Τ&ΐβ ςυίά ρ&88υ8 Οανίά, 
θχ 8&η& οοηβοίβηϋα οοηΩΙοΙυΓ, άίοουβ : ΡαίΐΊΐβτηηί 
01 ΰΟΓηιρίχ $ηηΙ €ί€αίή€ί$ τηβχ α (αοίε ιη&ίρίεηΐίχ 
ίΜΧ, Ουπι ί^ϋυρ ιηβφ ίηίςαιίαΐββ ιηυίϋρΐίοαίο, βα- 
ρβΓ^ΓβΒδ» 8ίη(, αο οαρϋβ δυρθΗοΓββ ΓαοΙββ, ^Γ&ναίο 
βίηΐ βυρβΓ ιηβ, βί ρυίΓαβΗηΙβί οοΓΓορΙβδίαΙ; ρΓΟ- 
ρΙβΓοα ιηεθβπδ ιηίΐιί ίρ8ΐ, Μί$6ν (οΰίη^ χητη, €ί οηγ- 
ναΐία 9ητη ιι$(ΐη€ ίη ϋηβτη. ΑΙςυβ ηβςυβ &ά υααιη 
άίβοι, ηβςυβ αά ϋΓβνβοι Ιιογ&ιώ, ββά Οτηηί ά%€ οοη- 
ΙτύΙαίΐϋ ιηρνβάίβΒαν. ΑυΙ 3υχ1α βγηοιηαοΐιυιη, ΤΗ^• 
$1{$ αύατηΰηίηδαηι ςυίρρβ ςιιί οίΓοα βα ςυο & χηβ 
ραΐΓ&ΐΑ βαηΐ, ποη Θ88βιη ίοάίίΤβΓβαΒ, ηβο βίαΐαβ 

η β88θΐη υΐ Γ6χ,ρΓορΐ6Γβ&ςυο(υυ(3ίοίπυ11ί8α1)688βΐΏ; 
αΙ νβΓΟ ο1) Ιαυιη ίίιηοΓβΐΏ βί Ια&οα ίικϋ^η&ϋοαβιη, 
Ιο(& άίβ οοη8ΐΓί8ΐΑΐα8 ίη^Γβάί6ΐ)&Γ. 367 4. Υεκ8. 8-10. Οηοηίατη ΙχιτηΗ ΤΜΐ ίηιρΙύΗ 
Ηΐηί ίΙΙηείοηιδη^, βΐ ηοη αΐ $αηαα$ ίη οατηβ ηιβα. 
Α^υίΰΙυ^ $ηηι βΐ ΗητηίΙίαΙνα $ηηι ηιηιίί, ηιρίώαηι α 
ρβηιίΐα οονάίί τηβί, Όοηιίηε^ αηΐβ ίβ οτηηβ άβΒίάβήηηι 
ηΐδηηι^ εϊ ρ6τηίΙη3 ηΐ€η$ α ίβ ηοη β$ί αδ$ϋοηάίίη3, Ργο 
Ιιοο. Ι^ηπιδί τηεί ίτηρίβΐί ιηηί ίίΙη$ίοηίδη$, ΑςαΠ& 
ςαί<)θΐη, ^νοη^αίη ίηιρίεΐα $ηηΙ ίΙΙα ηιβα ίρηοτηίηία^ 
$γιηιη&ε1ιυ8 νβΓΟ, Οηοηίαηι ίαπιδι ηιβί ίηιρίβΐί $ηη^ 
ίρηοηιίηία^ ίηΙβΓρΓβΙ&Ιί 8υη1. ΕΙ βαιη ο1) ο&υΒ&ιη» 
ίαΓρί8&ο ]'£;ηοιηίιιίθ8ί Γ&οίηοπδ ΓβοοΓά&ίυβ, ο1)βΓ- 
ιη&Ιο &ηίΐΏ6Β 8υ« 8β08α, Ιιφο άίοβΐ).^^: ΡΐΛίηίδτηηί 

^ βΐ ΰΟΓτηρίχ $ηηί οίοαίηοβ$ γηβα α (αείβ νΜίριβηίί^β 
τηβχ. ΟαΓ αυίθοι ρυίΓαβΓαηΙ, Αάάϋ, άΐοθηβ : (2ιιο- 
ηίατη ΙηηιΙί ηιΗ ιπιρίβϋ 5μηί ίΙΙη$ίοηίΙ?Μ, νβΐ, ΠΙα 
ηιβα ίρηοτηίηία, ΡβΓ Ιμβο &υΐ6ΐη ίηηαϋ ΙιίΓρίδ ΪΛοϋ 

Ν^ &ρ6βϊθΐη. ΐίβί,η(1^ ^8αΓθίβη8 8θ8β, &ί6ΐ)&1 ; Νοη β$ΐ 
$αηίΐα3ίη οανηβιηεα. Οαοαί&ιη βηίιη 1αιηΙ)ί ιηβϋΐη- 
ρΐβΐί δυηΐ ί11ϋ$ίοιιϋ)υ8, ΐάοίΓΟΟ, ίηςυϋ, ρωαίΙβηΒ 
Γαοϋ, ε&8ΐί^ο ρΐβοίοςαβ ο&γιιθιο ιηβ&πι. Οα&ρΓορΙβΓ 
άίοο : Νοη ε$ί $αηίΙα3 ίη οατηβ τηβα. \]ϊ &1ίςυ&ηάο 
ςυβ&Ι βιηβπά&ΙαΒ άίοβΓβ : ΐΜχίίζ, ςηί [οη$ β^Ι,ηοΒίβτ 
Κοτηο ΰΟΓηιηιραΙητ ; ίατηβη ίί ([ηί ίηΙη$ €6ΐ, Γβηονα* 
Ιην^^. δβά θΐ 8υρ6Γίϋ8 &ίβ1)&1: Νοη αί ΐαηίία$ ίη 
€€Γηβ ηιβα, βΐ ηοη αί ραχ οαίΙ>\ι$ γηβί$. Οθίηάθ 8αΙ)- 
(ΙίΙ : Αί/ίοΐία $ηηι €ί ΗητηίΙιαίΜΖ $Ηηί υαΐάβ, Ηοθ αυ- 
Ιβοα ρ&αίο αηΐβ &1ί(6Γ βχρΓβδδΚ, Ιιίδ ν6Γΐ)ί8 : Μίί6Γ 

Ο (αοΐνα «Μϋΐ, βί οϋΓυαΙια $ηηι ιιεςχιβ ίη {νηβτη. ΥίΓΟΓαιη 
ρΓυάβηΙίυΐΏ ρΓορΓίυιη ββΐ, άβ ροοοαίίδ ρβΓ ρρφοο- 
οαρ&ϋοηβιη β( βαϋΓθρΙίοηβιη &(]ΐΏί88ί8 ηοη βϋοΓΠ, 
86ά ρυάοΓθ &Γβοί,θ(θΓα1)β8θ6Γβ,βΙοοπ8θί6ηϋ&ρυη§;ί, 
αο ΙιυιηίΙί&Γί. Ηίδ ί£;ίΙϋΓ Ό&νίά 8υι)^υη^^^ : Βηρίβύαηι 
α ρβηιίΐη οοΓάί$ τηβί. Ααΐ δθουηάυπι Αςυϋ&ιη : Ργο- 
ηΐ€δαηι α [ηηιίΐη οοτάΐΜ ηΐδί, Νοα βηίιη υ1 ηιαίϋβ 
ηοίθ8 &&Π1, 1&1)ϋ8 εοηβΙβΟΓ : νβΓαπι ιηίαδ Ιη !ρ80 μίας Ικδέδωκε. ΚαΙ διά. Εβς. δθβαηάυβ οαπί •<ϋ- 
ίίοηβ Β&δίΐ.) διά τούτων. 

' (59)(2οΙΙ>θΓϋηίρηηιυβοί ββζίαβ, διαφΟ•^ρ(^^ Μοζ 
φΐιιΙαοΓ ιηΜ., Λλ ίιηλίγ••• 95 ΑΡΡΕΝΟΙΧ ΟΡΕΑΟΜ 8. ΒΑ8ΙΙ.1Ι ΜΑΟΝΙ. 96 οοΓάθ, οουΐίβ οίαυβίβ, ϋ1)ί βοΐί &68θοηάί1α οοοβρί- Α Ώρυ($μην άπό ' στιναγμου τ^ς χαρδ(ας μου, -2|, οίβηΐί οβίβηάο Π160Β ^βπιϋυθ,&Ιςαβ ίη ΐΏβίρβο τυ^ίο. 
Νβςαβ θοίιη Ιοη^ίβ 86ΓΐΏ0ΐιϋ)υ8 πιίΐιί ορυβ θγ&Ι &ά 
οοχιίβθβίοηβπι : βίςυίάθΐη οοΓάίβ χηβί (ζβαιϋυβ, οί 
ΐΓ&ηβηαίββί 6Χ ίηΙίΐΏΟ &ηΐιηί ββηβυ αά Ιβ Οβυιη ςυβ- 
βΐυβ &ά βοηΓββδίοηβηι 3υΓΩοί6ΐ)αιι1.0υίη βϋαιη άββί- 
(ΙβΓΪυΐΏ οοΓαιη Ιθ,Οοιηίηβ,1)οηααι βΓ&Ι,βίΙιοοίρδυιη 
ιηθ&ΐΏ βαΐαίθΐη [Βρθο1αΙ)αΙ. Είβηίοι, ουαι ουρίάαβ 
688601 ιη&ΙοΓυιη, Ιιιιη οογαπι 16 ιη6υ(η (ΐ6θ1(ΐ6Γίαιη 
ηοη βΓ&ί ; ββά Ιιοο ΙβιηροΓβ, ςαο οιηηίιι Γ&βίο Ιιαιηί- 
Ηαΐυβ, 6( Γϋ£ρ6η8 & £^6ΐηϋα οοΓάίβ ιη6ί, ΐ6ςα6Β6ΐιιη 
86ΓνΑΐθΓ6ΐη Λο ΐΏ6άίουιη &836ςυί άθβίάβΓαηβ,οοΓΗπι 
16 68ΐ ά68ί(ΐ6Γίυαιιη6υιη, ηβο θυβρΐηοΓυο) ΐΏ60Γυοι 
οαυδ&ιη ϊ^πογ&θ. 0ο[ηρ6Γΐ;ααι 6αίαι αο ρθΓ8ρ66ΐιιιη 
68ΐ ϋ1)ί, Π1Θ 8υ8ρίπ& Ιιαιη&ηίΐ&ίθΐη Ιυαιη άβ06ηϋ& κατά τ6ν Άχύλαν, Έβρυχ^μην άπΑ βρυγμοΰ της 
καρ8(ας μου. Ου γάρ Ίνβ τοΤς πολλοίς φανκρ&ς γέ- 
νωμχι , τοις χείλβσιν εξομολογούμαι• Ινδον ίΐ ίν 
αύττΐ τ{ϊ[ χαρδ(^, τό 6'μμα μύων, σοΧ μ6νψτφ βλέ- 
ποντι τα έν κρυτττψ του^ έμαυτου (60) στεναγμούς 
επιδεικνύω, έν έμαυτφ ώρυ^μενος. ΟύδΙ γάρ μακρών 
μοι λ6γων χρ»ία ή ν προς τήν έξομολ<$γησιν- άπήρ- 
κουν γάρ οΐ στεναγμοί της καρδίας [χου πρΑς έξομο- 
λ^γησιν, και οΐ άπ6 βάθους ψυχής πρΑς 9Ϊ τ6ν βεόν 
άναπεμπ^μενοι όδυρμοι. Άλλα καΐ ή επιθυμία χαλή 
ο^σα Ιναττίον σου ήν, Κύριε, καΐ αΰτη δλ ήν ή περί 
της έμαυτου σωτηρίας. "Οτε μίν γάρ κακών γέγονα 
επιθυμητής, ουκ εναντίον σου ήν ή επιθυμία μου• 
νυνι δε, 6'τε πάντα πράττω ταπεινούμενος και ώρυ^- 6ΐηί((6Γ6; ςα&ηάθ€[υί(]6ΐη ρββο&Ιοπδ ιηοΓίβιη ηοη η μένος άπ6 στεναγμού της καρδίας μου, καΐ σου του 
▼18, 56ά ρφηϋβηϋ&ΐΏ ί{Αίυ8. θεοΰ σωτήρος και Ιατρού τυχεΐν έπιθυμών, εναντίον 

σου έστιν ή επιθυμία μου, και τήν αΐτίαν των έμών στεναγμών ουκ αγνοείς. Οϊσθα γάρ, δ'τι πρέποντα τή σου 
(61) φιλανθρωπία στεναγμών αναπέμπω* έπει μή βϋύλ^ τ6ς θ^κνατον του αμαρτωλού, ως τήν μετάνοιαν αύτου. 
5. ΟυαρΓθρΐ6Γ άίοο : Εί ρβτηίίίΐ» τηεηί α ίβ ηοη 5. Δι6 φημί' Κα{ ό στεναγμός μου άπ& σου αΐ αΙ)$ΰοηάίΙη$, ΝΈ,Έί^,α 13. Οογ ηιβηηι οοηΙηΓδα- 
ίητη 6$ί,\έίδτ6ΐίςηΗ τηβ νίΗη$ τηβα, βΐ Ιητηβη οαιία^ 
νητη νηβονητη^ βΐ χρ$ητη ηοη β&ί ηΐδοηνη, Αηιίοί νηΗ 
βΐ ρτοχίτηχ γηβί αάν€7'$ητη τηβ αρρΓορίηςηανβΓαηί, ϋΐ 
ύείβηιηΐ. Εΐ ςηί ίηχία τηβ βταηί^ άβ Ιοηρβ $1^6- 
ηιηΐ; βίνίτη ίαοιβδαηΐ ςηί ςηχτβΒαηί αηιγηακη πιβατη. 
Εί ςηί ίηςαίΓ€ΐ>αί ηιαία ιτιιΛχ, Ιοοηίί ιηηΐ ναηϋα- 
ί^$^ δΐ άοΙοΒ Ιοία άίβ τηβάίίαδαηΐην. 368 Ουιη ίη 
ϋϋιΐρ βίςηίβοανθπΐ,ρδ&ΐιηυαι ίη νβοοτάαΟοηβηι 688β, ούκ άπεκρύβη. Ή καρδία μου έταράχθη, έγκατέλιττέ 
με ή ισχύς μου, και τ6 φως των όφθ^ίλμών μου, 
καΐ αυτό ούκ εστί μετ' έμου. 01 φίλοι μου και οΐ 
πλησίον μου εξ εναντίας μου άγγισαν καΐ 2στη- 
σαν. ΚαΙ οΐ Ιγγιστά μου άπΑ μακρόθεν Ιστησαν 
κ»1 έξεβιάζοντο (62) οΐ ζητοΰντες τήν ψυχή ν μου* 
καΐ οΐ ζητοΰντες τά κακά μοι έλάλησαν ματαιότη- 
τας, καΐ δολιότητας δ'λην τήν ήμέραν έμελέτη- 
σαν. Προεπισηνάμενος έν τ^ προγραφή, ώς αρα 3αΓ6 ρΓΦΙθπΙα ΓβρυΙ&Ι,βΙ ςα® 8ί1)ί ^Λίη οΐίηι οοηϋ- ^ ει^) εΙς άνάμνησιν, εΐκότως άναπεμπάζεται (63), 

και τ^ μνήμ^ τά πάλαι αύτψ συμβεβηκότα επανα- 
λαμβάνει. Διδάσκει δΐ έν οίς γέγονεν, έν τφ της 
αμαρτίας όλισθήματι περιπεσών οδ χάριν και τήν 
πασαν ποιιΐται έξομολόγησιν. Έταλαιπώρησα ούν, 
και κατεκάμφθην, και σκυθρωπάζων έπορευέμην, 
και έταπεινώθην (64), κα; ώρυόμην άπδ στενα- 
γμοί} της καρδίας μου. Είς πάντα ταύτα έλι{λυθα* 
έπει<δή γ^^ χχιρφ τινι Ή καρδία μου έταράχθη, 
και έγκατέλιπέ μέ ή ^σχΙ>ς μου, καΐ τδ φως των 
οφθαλμών μου, κα! αυτό ούκ ίσ^νν μετ' Ιμοΰ. 
Κατά γάρ τον της αμαρτίας καιρόν, ού μιχ{9>άν- 6π-. 
έμεινεν αύτοΰ ταραχή ν το διανοητικόν, συγχυθίν και 
σκοτωθΐν 6πό του τήν άμαροίαν ενεργούντος, ώς χαι 
εΙς άφροσύνην πεσεΤν Διό καΐ ανωτέρω Ιλεγε* Ιίροσ- ς6Γ&η1, ίη ιηβΓαοπ&πι Γβνοο&Ι. 0οθ6ΐ &υΐ6Εα ςυ&ΐβιη 
ίυ 6οηάί11οη6πι ρ6Γ ρ666&1ί Ι&ρβυιη (]6ν6ηβπί, ου- 
3υ8 ^Γ&ΙίΑ ΙοΙ&ΐΏ ϋαηο 6οηΓ688ίοη6Π] 6(]ί(. Μί$€ν 
ιρίΙηΓ (α€ΐη$ $ηηι, €ί όατυαίνα $ηηι, βΐ οοηΙΗ$ϊαΙη$ 
ίηρτβάίβΙαΓ^ βΐ ίιητηίΐίαΐίϋ Λμ/ι, βΐ ηιρίβΰαηι α ρβτηϋα 
ΰοτάίί ηΐ€ίΛΏ Ιιβο οηιηία ίηοίάΓ: ςρίρρ6 ρ6Γ «ιΐίι^αοά 
ΐ6Γηρυ8. €θΓ ηίβηηι ΰοηΙητΒαΙηηι €$ί^ Η ίί^βΐίςηϋ ψηθ 
νίΗίΐ$ ηι^α, βΐ Ιηπιβη οοηίοτηηι νηβοτηηι, €ΐ χρ^ητη 
Νοη Μ^ ιη^(:ηηι. Ναιη ρβοβαΐί ΐ6ΐΏροΓ6, 1η(6ΐ1ί^6η(3ί 
νί8 ςυ& ρΓ£άϋυ8 6ΓαΙ, ηοη ραρναιη ρ6Γρ688& 68ΐ 
ρ6ΓΐυΓΐ)&(ίοη6ΐΐ), οοηΓυ8& βΐ οΙ)8ουΓ&1& αϊ) βο ςυί βί 
ρβοοαίί αυεΙΟΓ ΓαβΓ&Ι, αάθο'αΐ βϋ&ηα ίη ίηβίρίβη- 
ϋαοι (1θ1&1)6Γ6ΐυΓ. Ου&ρΓορΙβΓ 8υρβπυ8 άίχίί : Ρη• 
Ιηΐίτηηί $1 οοτηιρίχ εχιηΐ είΰαΐήοβί τηβόΒ α (αοίβ χη- ίίρίβηίχχ ψη6Χ, 6οηΙυΓΐ>&Ιυπι ββί ίΐαςυβ οογ 6]υ8, Ο ώζεσαν και έσάπησαν οΐ μώλωπες, μου άπό προσ- ηυβηάο ίη ίπ8ίρί6ηϋ& ΓυΙΙ, βί α νίΓ(υΐ6 ρΓα(36ηϋφ 
οχοίάίΙ;, &(ςυ6 ίη8ίρί6ηϋ« ορθΓ& ρ&ίΓανίΙ. Τυηο &α- 
Ιθπι 6( (!6Γ6ΐίςυί( βυηι νίΓΐυ8 ίρβίυδ. Νοη βηίιη &ιη- 
ρ1ίυ8 (ΙίοθΓθ ροίθΓ&Ι : Οηιηχα ροί$ηηί χη €ο ςηχ νηβ 
€οη(οΗοΛ 0ΙΐΓί8ΐο ^'. νίοΐυβ βοίΐίοβύ α ουρίάϋαΐβ, βο 

" ΡΜηρ. IV, 13. 

(60) δΙο €|υ&Ιιΐ0Γ 0188. ΑΙ οάίΐί, έν έμαυτψ. δΙα* 
Ιιπι ίίάθπι ΙΏ88., επιδεικνύω. Ραυίο ροδΙ Η6^.86θαη- 
(Ιαβ, έν έμοι ώρυ($μενος. 

(61) Οοάίοβδ 1γ68 ση. Μοχάυο χη88., βούλει. 
(62)6οΙ5. 86χ1υ8. εξεβιάσαντο. 

(63) Εάίΐί 6ΐ ηο8ΐΓί ιηβδ., αναπέμπεται, χΙΙίΐο Τ€- 
ψηϋϋίχιτ, 86(1 βυπι ηοη νίάθ&πιαβ τβιηίΐϋ Ιιίο ΙβοΙο- 
Γβιη &ά ίηβΟΓίρϋοηθοι ρββίιηΐ, νίχ, ιώθο ςιιίάβπι 1υ- 
άίοίο, άα1)ίαχη 6§βο ροΐ6βΙ| ^αΐη οιι Ιοοϋο ίη ΑαβίΒ ώπου της αφροσύνης μου . Έταράχθη τοίνυν ή 
καρδία αύτοΰ, βτε έν φφροσύντ[ΐ έγεγ(5νει, καΐ της μεν 
κατά τήν φρ($νησιν άρετης έξέπιτττεν έργα δΐ αφρο- 
σύνης έπραττε. Τ6τε δΐ και έγκατέλιπεν αυτόν ή 
Ισχυς αύτοΰ• ούκέτι γάρ οΐύς τε ήν λέγειν Πάντα ί>οη6η(1& 8ϋ, ΗβδίίΙυβηάυιη ί^^ίίυτ οβηβυίαιυδ Ιιυηο 
οουπ) 6Χ Ευ8θ1)ίο, «ρυά ςυβηι άναπεμπάζεται οάί- 
Ιυπι ίηνθη1πια8. Ηοο ββΐ, ΌΤ3εΙβηία τϋρηίαί, ΟθΗθ 
ηοπιίηί8 δίαηίΐϋυάο υΐ ΓβΓθΙΙβΓ&Ι Γι1)Γ&ηο8, ίΙ&ίρ8υπι 
ίηΐ6ΓρΓ6ΐ6αι Ευ8β1)ίί ΓβΓθΠϋ, ηυί μο ν6ΓΐίΙ, χΙΙαο 
ν&ηϋΐχΐίίτ, Ι1)ί<)6ΐη άηο πΐ88., τά παλαιά. ΚηΓ8υ8 Ιιοο 
ίρβο ίη Ιοοο Ηθ^• ββουηάυβ, έπαναλαμβάνων. 
( 4) Ιΐ6§;. βθοαηάαβ, έτοπεινώθην Ιως σφόδρα. 97 ΗΟΒΠίΙΑ ΙΝ ΡδΑίΙΠΤΜ ΧΧΧΤΠ. Ισχύω Ιν τφ Ιν5ανα(ΐουντ( μβ Χριντφ , νικηθείς )^ νίηΙ>υ8 άββϋΐηίαβ. Είθηίιη ίο ϋβ, ςοι βχ νίιΊιιϋβ 6π6 του πάθου< χβι έξατονήσας. ΈπΙ μίν γαρ των 
χβΤΓορθούντων • Τλ ιτνεΰμα τερόθυμον , ή 51 σαρξ 
ασθενής* έπΙ δΐ των νιχωμκνων ή σαρξ χατεπα(ρε- 
ται χαΐ κατισχύβι, άτονεΤ δλ καΐ ΙξασθενκΤ ή ψυχή. 
Τότε οδν, φησιν, δτε ήμάρτβνον, ή καρδία μου έτα- 
ράχθη, και έγκατέλιπέ με ή ισχύς μου, και άλλο τι 
χαλεπών περί έμΐ γέγονε (65). Τ6 γαρ φως των 
ύφθαλμών μου (τούτο 81 ήν τό προφητικόν Πνεύμα, 
το φωτίζον αύτοΰ της ψυχής τήν δ'ρασιν), και αυτό 
ουκ ήν μετ' έμου, καταλεΐψάν με και αναχώρησαν, 
Έπεί εΙς κακύτεχνον ψυχήν ούκ εισελεύσεται 
σοφ(οι , ούδλ κατοικήσει έν σώματι κοπάχρεφ 
αμαρτίας . *Αγιον γ6ρ Πνεύμα παιδείας φεύξετ^ι 
δύλον , και άπαναστήσεται (66) άπο λογισμών ρΓβΒθΟΓΪρΙο Α^υηΐ, 8ρίήίαί ςιιίάβτη ρνοτηρίίΐ$ €9ί^ 
οανο ίατηεη ίη/ίΐΊηα *' ; ίη ϋβ νβΓΟ, ςυί νΐηοαπΙοΓ, 
6£ΓβΓΐυΓ ο&Γο, βΐιην&1θ8βίΙ, ααίιη& υθγο Ι&η^υβΙ βο 
άβϋίΙίΙ&ΙυΓ. Τυηο ϊ^ίΙυΓ,&ϋ,οαιη ρβοβ&νί,οοηηθυιη 
θοηΙαΓΐ)8ΐυιη ββΐ, άβΓβΙίοιαίΙςυθ ιηβ νίΓΐυβ ιη6&, βΐ 
&1ίιΐ(1 ςυίάρίαιη ^Γ&νβ ιηίΐιί αοοίάϋ. Ιηνη^η βηιτα 
οοΑίοπίτη τηβοτητη (Ιιοο αυίβιη βΓ&Ι ρρορίιβϋουθ δρί 
ηΐυβ, ςυί νίβιιιη &ηίιη» ίριίυβ ί11α8ΐΓ&1}&1), β( ίρηιτη 
ηοη βταΐ τηβαιτη : οαβ ςυίρρβ άβΓβΙίςυθΓ&Ι &ο Γβοββ- 
ΒβΓ&Ι, Οηία ιη πιαίφνοΐατη αηίηιατη ηοη ιηίΓοίΜί <α- 
ρι>η£ία, η€€ ΗαδϋαδίΙ %η οοτψοτβ 9ηί>άίΙο ρ€€ΰαίί$, 
8ρίηίια ^ίτη $αη€ΐια άηοίρΐίηχ β/^ηοΐβί άοίητη^ βί 
αη^βτβΐ $€ α €οςίΐαΙ%οηίΙ>Η$^(ΐα3β 5ηηΙ ιίηβ ίηΐβΐΐβοΐα >^. 
ΙΙαςυβ βίοι αϊ υ1 δρίηΐυβ β&ηοΐαβ αϊ) ϋΙο Γβοβββϋ, ασύνετων. Αναχώρησαν τοίνυν όπ* αύτοΰ το Πνεύμα ρ ΓθϋηυΙΙ βαιη (ΙθδοΙ&Ιαιη, ροβίβ&ςυαχη οοηΙυΓΐ>&1υιη το άτγιον, Ιρημον αύτον κατέλιτην μετά τ& ταραχθή- 
ναι αύτοΰ τήν καρδίαν, καΐ έξατονήσαι αύτοΰ τήν 
Ισχύ/. Τύτε γαρ και τό φως των οφθαλμών αύτοΰ 
Ιρημον αυτόν εΐασεν. Άλλα και οΐ πρότερον αύτοΰ 
φίλοι, καΐ οΐ πλησίον αύτοΰ, οΐ τόν πάντα χρ6νον 
αύτψ συνόντες, έάσαντες αυτόν, Μακρόθεν Ιστησαν, 
ούκέτι αύτψ συνεΐναι βουλύμενοι, πό^^ωθεν άπο- 
κλαιόμενοι , ώς ίοικε , φίλου συμφοράν . Τίνες δΐ 
ήσαν, άλλ' ή ο1 έπΙ τοις προτέροις αύτοΰ άγαθοΤς 
χαίροντες, δγγελοι δηλαδή άγαθο) καΐ λειτουργοί 
θεοΰ, ηί τών ανθρώπων συγχαίρειν ειωθότες σωτη- 
ρία ; εΙ' γε, έπι άμαρτωλψ μετανοοΰντ*., έν τόΐς ούρα- 
νοΤς χαρά γίνεται * Και περεμβαλεΐ άγγελος Κυρίου 
κύκλφ τών φοβούμενων αυτόν. Και οΰτοι οΰν πάν- 
τες οΐ τοΰ Δαβίδ φίλοι, κατά τόν της αμαρτίας αύτοΰ ΓυβΓ&Ι ΟΟΓ €ΐίυ8, &ο ΓγαοΙο ΓυβΓβηΙίΠίαβνίΓββ. Τοηβ 
βηιιη θ1 Ιαζηβη οουΙοΓυιη βίυβ ίρβυιη άβΓβϋςαϋ άβ- 
8θ1&1υιη.Ιιηο βϋ&ιη ςυί αοίβα λΐηίοί βΙρίΌχίπιί 6308 
βΓ&αΙ, ςυί ουιη ίρβο οιηηί ΙβοαροΓθ νίχβηιηΐ, βο 
ΓθΗοΙο, Ώ€ Ιοηρβ $ΐ€ΐβηιηΙ, ουιη ηοΐίβηΐ υΙίΓα οαιη 
ίρβο (Ιβ^βΓθ, 8βά ρΓΟοιιΙ, υΐ νίάβΙυΓ, &ιηίοί ο&Ι&ιηί- 
Ι&Ιοοι (ΐ6ρ1θΓ&1>&η1. Οαίη&ιη &υ1θΐη ϋΐί, ηίβί ςαί ύβ 
ρΗοηϋαβ β^υ8 [)θο1β 1«1α1)&η1υΓ, νίάβΐίββΐ αη^βΗ 
1)οηί βο ιηίηίβΐη Οβί, ηαί άβ Ιιοιηίηυιη βαΐαίθ αη& 
^υθβΓβ 8θΐ6ΐιΙ?0οίρρ6 ο1) ρβοο&ΙΟΓθΐη ροβηϋβηΐβιη 
£^&υ(1ίυιη ίη οοβίίβ θχοπίαΓ ^' : Εί οα$ΐτα τη^δύητ 
αης0ΐη$ Οοτηίηι %η ηταιϋη ϋτηΘηϋητη βητη '*. Εί \Λ 
ί^ίΙαΓ οπιηββ Οανίάίβ βωίοί,ρβοο&Ιί ίρβίυβ ΙβπιρόΓθ 
Γ60688θΓυηΙ ανβΓ8ΑηΙθ8 ; ηοη Ι&πίθη ρβηϋαβ ίΐΐυπι 
(ΙβδθΓυβηιηΙ, αΙ Ιοη^θ βίαηΐββ 1ιι^β1>&η1.ΰοο6ΐ 8&ηβ καιρόν «νεχώρουν όποστρεφόμενοι ' ού μην πάντη Ο ίάΐρβαπι, (Ιίοβηβ : Ατηϊοίίηβι βί ρΓΟΧίνηί ηΐθί αάνβΤ' αυτόν κατελίμπανον, μακράν δΐ Ιστώτες έπέστενον " 
ο δή και αυτό (67) διδάσκει, λέγων* 01 φίλοι μου καΐ 
ο\ πλησίον μου έξ Ιναντίας μου ήγγισαν , καΐ 
{στησαν. Και ο\ Ιγγιστά μου, άπό μακρόθεν Ιστη- 
σαν. 'ί2ν μακράν μου γενομένων, άλλοι τινές οΐ /τήν"^ 
άμαρτίαν ενεργούντες πλησίον μου γε>^μεν^ι,'έξ- 
ββιάζοντο, και της έμη^ς ψυ)ςης κβτέπαιζον, Διό επ- 
άγει, λέγων • 'βξεβιάζοντο θί ζητούν τες τήν ψυχήν 
μου* καΐ οΐ ζητοΰντες τά κακά μοι (68) Ιλάλησαν 
ματαιότητας , και δολιότητας 6'λην τήν ήμέραν 
έμελέτησαν. Πάλαι γάρ ούτοι διψώντες τοΰ έμοΰ 
α*{ματος, καΐ έκ μακρών χρόνων ευχόμενοι θεάσασθαί 
μου τήν πτώσιν, ώσανει καιροΰ λαβόμενοι, ό'τε είδον 
καταλείψασάν με (69) τήν ίσχύν μου, και τό φώς τών 9Ηΐη τη6 αρρΓΟοίη^ιανβνηηί^ βί &ΐα(ίτηηί, Εί ςηί ριχία 
ηΐ6 Θταηί, άβ Ιοηρ€ $ίβΐ€τν/Λί» 0υίΙ)υ8 ρΓοευΙ ηβ ρο- 
8ίϋ8, &1ϋ ςυίά&πι ρβοοοΗ &υο(οΓβ8 .]'υχ(& πιο 8ΐ&η• 
168, νίι&{&οίβΙ)&ηΙ(^ Όί αηίπι» 169 ίΙ1υ(ΐ6ί)&η1 πιβ». 
Ιάθο 8υΙ>άΐΓ: Υίηί (α€%6ΐ>αηί φιί ηη^ετβδαηΐ αηιτηανη 
ψηβατη : β( ηη% ίη^ηίτβΙκΜί τηαΐα ηιίΜ, ίοΰηϋ χηηί 
ναηύαέ€ΐ^ βΐ άοΙο$ ίοΐα άίε τηβάίαΐίαηίυ,τ. Πί ηβπι- 
ςυβ οΗηι 8ί1ί6η1β8 88η£[υίηβπ] ηιβυπι,αίςυβ & Ιοο^ίβ 
ΓΟΐΐΌ 1βιηροη1)υ8 ρ6Γορ1&ηΐ68 Γυΐηαηι νίάβΓΘ ωβ&ιη, 
ςααβί ορροΓίυηϋλΙβπ) η&οΐί, οαιπνίάθΓβηΙνίΓΐυίβηι 
πιβ&ηι ηΐθ ()βΓθ1ί(]υί88θ,θ1 ΙαΐΏβη οουΙοΓυπι ιηβοΓυιη 
& ιηβ Γθβ688ί88β,&ιηίοο8 ςηοςαβ ηβοβ βΐ π)608 ρΓΟ- 

χίΠΙΟβ ρΓΟΟΟΐ Α Πΐβ Γ€ΙΏθΙθ8, ΟΟΟίβδΙίΐΏ ΙΓΓυβΠίββ 

νίηι Γ&οίβ1)&η1 αηίπι» σιεο ; αίςυβ,υΐροΐβ η&ΐβνοΐί. οφθαλμών μου αναχώρησαν μου, τους τε φίλους μου ^ ΐΛοηΗ $ΜηΙ ναηϋαίεί, ίη1α8 86ΓΠ)οηβ8 ν&ηο8 &ηίαΐφ 
καΐ τους πλησίον μου μακράν μου γενομένους * πα- πΐθ« βυ^^βΓθηίββ, ίηιο θϋ&πι (Ιοίοββ ()6Πΐυ1θ6ηΐ68, 
ραχρήμα έπιπηδήσαντες έζεβιάζοντο τήν ψοχήν μου, «ο (1βοίρίβηΐ68, ςυβδί τοβ αά 1)οη& ίη680&1)&η1, <)υαι 
και ώς &ν έθελόκακοι , Έλάλησαν ματαιότητας , ίη ρβοοΑίυιη πιβ ΐΓ&1ΐθΓβη1. ΙάοίΓΟΟ 8η1)3ίοϋ : Εί άο^ 
(νδον υποβάλλοντες μου τ^ ψ'^χ^ ματαίους λόγους. Ιο$ ίοΐα άίβ ηΐ6άααΙ)αηΙαΓ, 

ίιλλά και συν δόλψ θέλγοντες και άπατώντες, ώς έπΙ άγαθοΐς έδελέαζον, καθέλκοντές με εΙς τήν άμαρτίαν. 
Διό επάγει (70)* ΚαΙ δολιύτητας 6'λην τήν ήμέραν έμελέτησαν. 

*• ΜβΙΙΙι. XXVI, 41. <* 8Αρ. ι, 4, 5. *» Ιυο. χν, 7. *• Ρ8α1. χχχιπ, 8. 

(68) ΙΙ& ιηαΐΐί ηββ. Μ βθΗί, δ(ό επιλέγει, έζεβιά- 
ζοντο οΐ ζητοΰντες τά κακά μοι, Ιιβυϋ ίηΙβ^^Γθ. ίβ5)6οΠ>. ρπιηυβ, έγένετο. 

(66) Οκΐίοββ 1γθ8, έπαναστήσεται. Μοχ β(1ί1ί, τοί- 
νυν αυτοΰ. Ηβ^. 8600 ηάυβ, τοίνυν άπ' αύτοΰ, 1)βαβ. 
Ηιιθ(ί Ιοη^ο ΐΓβ3 πιβδ.,καταλέλοιπε. Θυ1>ίη(]θ Ββ£^. 
ΙΟΓίίοδ, έξατονήσαι αύτοΰ τήν ψυχήν. 

(67) ϋηαβ ηΐ8., αυτός. (69) 8ίο βοΐϋ. ρηπιοδ οοιη Ηβ^. δβουηάο. ΟββΓΑΐ 
μέ ίη β(]ί1ί8. 

(70) 11& 0188. Βάϋί νβΓΟ,διό και έπ. Ηβ^.δβοοηάαβ 
διό επιλέγει. 9» ΑΡΡΒΝΟΙΧ ΟηΐΕΠΙΙ 8. ΒΑ8I]:^η ΜΑΟΝΙ. 10» β. ΥκΕβ. 14, 15• Βρο αηίβηι <βη^ιιαγη ΐίΐτάίϋ ηοη Α β. Έγώ δΐ ώ«€ΐ χωφ&< ο&χ ^χοοιιν , κυαλ &Λύ αηάΐ€ΰατη^ βί $ίεηί ηκιιΐία ηοη ορ6τΐβη$ οι $η\ΐίη. 
Ει (ίΐΰΐία $ηηι ζίοηί Ηοτηο ηοη αΐϋϋέηι^ βΐ ηοη Κα^ 
1^$η$ ίη 0Γ6 $ηο τβάαΓρηΙιοηβί. ΡοβΙςα&ιη ςοί ςαοΒ- 
Γβ1)&η1 &η!ιη&ιη ιώθαιώ, ϊηνβηβΓυηΙ ΐρβαιη, Ιυιη άβ- 
ιηυαι ίανβηίφ ίΠαββΓυηΙ^&ο ιηβίθ χη&ΐίβ ίηβυΐΐαηΐββ 
ΐΓΓυβΓαηΙ; ρο8ΐ6& ναηίΐ&ΐββ βΐ άοΐοβ 1ο1& άϊβ 1ο- 
ςυβϋβαίοΓ. Αά ΙιβΒΟ ιηίΐιί, ΐΏβίβ &ιηίοί8 άθβοΐαίο, 
ηίΐιίΐ 8υρρθ1β1)&1 ςυοά άίοβΓβιη, ςυίρρο ςυί ββββιη 
ραάοΓβ Γβρίβΐυβ ; ςυ&ρρορΙβΓ Ι&αςο&ζη βοΓάαβ ηοη 
&υάίθΙ)&ιη.Ιιηο ίΐΐβ β^ο ςυίςυοηάαπι βΓ&ιη θίοηυβη- 
ϋββίιηιιβ, βϊ ρΓΦ3βηΐ6 βλρίβηϋΑ ΐηθίΓυοΙαβ, Γ&ο1(ΐ8 
βαιη Ι&ηςυ&ιη βΰΓάυβ ηβςααςυ&ιη αικΙίβηΒ, βί βίου! 
ιηυίυβ ηοη αρβηθηβ 08 βυααι. 8ί ςυίάθΐη ηυ]1α8 
ηιίΐιί 8ΘΓΠ10 &ά άβΓβηβίοηθίη 8υοουΓΓ6ΐ)&1, ηβο υΐΐο 
ρ&οΐο ίηΐιηίοοβ, 86Σηβ1 &1) !ρ8ί8 νίοίυβ, &]1οςυί ναΐβ- β;;^ άλαλος ούχ άνο{γων τ^ στ^μα αύτου * χαΐ έγιν^ 
μην ώσεί άνθρωπος ούχ άχούων, χα^ ούχ Ιχων (71) 
έν τφ στόματι αύτου έλεγμούς. Επειδή οΐ ζητούν- 
τες τήν ψυχή ν μου, βΰρον αυτήν, εΤ^' εύρύντες κβπ;- 
έπαιζον, έπέβησαν δΐ έπιτωθάζοντες τοΤς έμοΤς χαχοΤς* 
εΤτβ έλάλουν ματαιότητας χαΐ δοΑίότητας 6'λην τήν 
ήμέραν. Έπι τούτοις ^γώ έρημος γεγονώς των &μαυ- 
τοΰ φίλων, ούδΐν εΤχον λέγειν, αΙσχύνης πεπληρω- 
μένος* $10 ώσει χωφός ούχ ήχουον * άλλ' 6 πάλαι 
λογιώτατος , χαΐ τ^ παρούσ;;^ σοφί^ σε9οφ(σμένο< 
γέγονα ώσεί χωφδς (72) ούχ άχούων, χαι ώς £λαλος 
ούχ άνοίγων τό στόμα αυτού. Ού8ε2ς γάρ μοι λόγος 
ήν πρ6ς άπολογ(αν • ούδ* β^χ<^ν τίνα τοΤς έχθροΤς 
προσφθέγγεσ^ι, 4'παξ 6π' αυτών νενιχημένος • άλλ 
ή μη ν *ίΙς άνθρωπος ούχ άχούων, χαι ούχ ^χων έν ^πι ; 86ά βΓ&ΐη ϋΐ Κοτηο ηοη αηάίύη$, βί ηοη Κα- *^ τφ στόματι αύτοΰ έλεγμούς. Έλεγχόμην γάρ αύ- 6^1» Ιη οτβ ζηο ΓβάατρηΙιοηο$. ΑΓςαβ1}&Γ βηίιη ίρ8β, 
Βοα αυίοπι &Γ^υ6ΐ)&ω, ηθο ιηίΐιί νβΓ6ουη()ί& οο- 
ορβΓίο ίηθΓ&Ι Ιοςηβηάί 1ί1)θΓΐα8• Υβηθ. 16, 17. (^ηο- 
ηίαηι %η Ιβ, ϋοτηχΜ, η)βταϋί, ίη βχαηάί€$^ Βοηάηβ 
ΏθΗ8 «ηβια. Οηία άιχί: Νβ φιαηάο ΖίΐρΒτςαηάβαηί 
ψηϋίϋηίηιία ηίβί : βί άαηι ΓοηιηιονβηΙυτ ρβάβ$ ιτι^ί, 
$ηρβΓ Μβ ηιαρηα ΙοαηΙΐ ιαηί, Ηββο υ1ί((ηβ ιηίΐιί αοοί- 
άβΓπηί. ΟυαρΓορΙβΓ ΓαοΙυβ 8υιη Ι&ηςυαιη 8υΓ()υ8 
ηοη λυθίβηβ, βί βίοαί πια1;υ8ηοη &ρβηβη8 08 8υυπ}: 
βί βίουΐ Ηοαιο ηοη Ιι&ϋβηβ Γ6(1&Γ^αϋοηβ8 ; ςαοά αά 
Η)ίπιίοο8, Ι&ηςυααι &1) 1ιί8 νίοΐαβ, ηίΐιίΐ (1ίοβΙ)&αι. 
ΥοΗιπι ηοη ρΓορΙβΓβα (Ιβ ιηθίρβο άββρβΓ&νί, αΙ ϋβ- 
ΓΟΐΏ οοΐΐβ^ί ηαβ ίρ8θ : ςαί & ρβοο&Ιο ςυίάβπι νθΐυί 
& ιηοΓίβ ρββϋαβηΐΏ, αο οοηΓβ88ίοηί8 τβαιβάϋβ α1ου8 τδς, άλλ* ούχ ήλεγχον, ούδλ ε^Χ<>^ πα(^(5ησ(αν, αίσχύνρ 
χεχαλυμμένος. *Οτι έπΙ σοι. Κύριε, ^λπισα, σΙ> 
είσαχούσ^ι. Κύριε 6 Θεός μου. "Οτι είπον, μήποτε 
έπιχαρώσί μοι (73) οΐ εχθροί μου* χαΐ έν τφ σα- 
λευθηναι πόδας μου, έπ' έμΐ Ιμεγαλο^(3η μόνη σαν• 
Τά δή (74) συμβεβηχότα μοι ταυτχ. Διό γέγονα ώσει 
χωφός ούχ άχούων, χαΐ ώς έίλαλος ούχ άνοίγων τό 
στόμα αύτοΰ, χα^ ώσει άνθρωπος ούχ ίχων έλεγμούς* 
διο ούδΐν προς τυύς εχθρούς ίλεγον, ώς !^ν 6π' αυ- 
τών νενιχημένοσ. Ού μήν διά τοΰτο άπέγνων έμαυ- 
τού' συνήγον δΐ πάλιν έμαυτόν, της μίν αμαρτίας 
ώς θανάτου άποπηδήσας, τοις δλ της έξομολογήσεως 
φαρμάχοις τό έμαυτοΰ (75) Ιλχος Ιώμενος. Και τους 
προσοζέσαντάς μοι μώλωπας άπό της αφροσύνης χηβααι 8Αη&ν6Γίηι. Ουίη βί ηβ&Β οΐο&ΐΓίεθ8 &Ι) ίη8ί- (] μου, θεραπείας τυχεΐν άξιώ. Διό Έπι σοΙ, Κύριε, ρί6η1ί& 01 βα ρυ(Γθ{&ο1&8 ρο8ΐυ1ο οϋΓ&Γί. Ιάβο Ιη ίβ, 
ΰοίηίηβ, ιρβτανι : πιΐΐϋ φΐ^ρρο ηοη £ά6η8, ηοςαο 
υΐίαιη &1ί&ιη ρΓΦίβΓ Ιβ 8ρβα^ρΓ« οοαίίβ Ιια1)βη8,1ιυηο 
οαΓ&(ίοηί8 ιηοάαιη αιίΜρΓδΒΒοΗρβίί.Ουαι ι^ϋρΓβρ.^- 
Γ&νβΓίιη, Βοπιίηβ, 8ρ68 Αυΐβπι ηοή'^ο•ηΙΐιη()&1 *^ Υ 
ίάβο βχβαάί, (|υί& τίβ Ια πιίκβποοΓάί&αι, ηβςαο νί8 
ιηοΓίβπι ρβοο&Ιοπ8, 86(1 ροθπϋβηϋ&ιη ίρ8ίυ8 ^^.Ουία 
βρθΓ&νί ίη ίθ, οΙ)8βθΓθ οΙ)ϋηθ&οι ίαυιη &υχί1ίυπι : 
Νβςηαηάο $ηρβΓςαηάβαηί ηιιΗί ίηίηιίά ηιβί, Νοη- 
άυηι βηίπι οπιηίηο ^&νί8ί 8υηΙ ; 8αρ6Γ^ιιυά6ΐ)υη1 
αηΐβαι, ηί8ί Ιυαοι οοηββςυ&Γ πιίθβΗοοΓάι&Γα : Ββά 
ηθ 8αρθΓς&αά6&ηΙ πιίΐιί ίηίπιίοί πιβί, 170 ςυί 3&πι 
&ηΙθ& ουοι οοα)αιονθΓβηΙυΓρ6ά68 πίθί,ιη&^ηαΐοουϋ 
8υη1 : &ά 1θ οοηΓυ§;ί,&ο άίοο : Νοη οοη[ηηάατ %η χΐβν- •^λπισα * ού γάρ έμαυτψ θβ^Ι^^ών, ούδΙ &λλην τινά 
ελπίδα θέμενος (76) προ οφθαλμών ή σέ, τά της 
Ιάσεως όπέγραφον έμαυτφ. Επειδή ούν "έλπισα, 
Κύριε, ή δΐ έλπ^ςού χαταισχύνει, διά τοΰτο ο^σάχου- 
-"σον^, δ'τι- θελητής ελέους ει συ, χαι ού βούλει τόν Ιά- 
νατον τηΰ άμαρτωλοΰ, ώς τήν μετάνοιαν αύτοΰ. Διότι 
ήλπισα έπι σΐ, 1^ετ^ύ(ι» «βη^ παρά σου βοηθείας 
έπιτυχεΐν, Μή ποτέ έπιχαρώσί μοι «Ι έχθροΙ μου. 
Ούπω μίν γάρ παντελώ^ έχάρησαν * έπιχ&ρονηαΐ 
δι, εΐ μή τύχοιμι τοΰ σοΰίλεους* άλλ'Ίνα μή έπιχα- 
ρείησάν μοι οΐ Ιχθροί μου, οΐ ήδη χαΐ πρότερον έν τφ 
σαλευθήναι πόδας μου μεγαλο^(^ημονήσαντες, έπι σέ 
χατέφυγον, χαί φημι ' Μή καταισχυνθείην εΙς τόν 
αΙώνα, μηδέ χαταγελασάτωσάν μου (77) οΐ εχθροί ηηηι^^^ηβίΐηβ ίτΗάβαηίηιβ ίηίηι,χΰίηιβί^.ΈΧτχινηχΐΒ γ.^ί>^, Κα^ πάλιν φημί' Προς σΐ, Κύριε, χεχράξο- 

άίοο : Αά ίβ, Οοιηίηβ, οίαηιαδο, ηβ $ίΙβα» α ηΐ€, ηβ- μαι, μή παρασιώπησες άπ' έμοΰ, μή ποτέ παρα- 

ςιιαηάο Ιαοβαχ αηιβ^ βΐ ααίηιίΙαΙοΓ άβ3ββηάβηαΐ}Η$ ιη σιωπή στ^ς &π* έμοΰ, χαΐ όμοιωθήσομαι τοΤς χατα- 

Ιοβηηι ^* . Ε^ Γοΐίςυα ςυο ίη &1ϋ8 ρ8&1πιί8 α πιο ν&- βαίνουσιν εΙς λάχχον. ΚαΙ τά λοιπά έν τοις έτέροις *'' Κοηι. ν, 5. *• Κζθοίι. χνιιι, 23, 32, *• Ρ8λ1.χχχ, 1. «> Ρ8α1. χχητ, 3. " Ρ8α1. χχνιι 1. (7 )Ιία 0ο11>. βθζίυβοϋΐη 6<)ίϋοηθ 6&8ϋ. Αί ηο• 
8ΐΓα βάίίίο Ρ&Π8 ., Ιχω. βίΑΐίιη ίάβπι οοάβζ, χατ- 
έπαιξαν. 

(72) Ε(]11ί βί Π)88. ηοηηυΐΐί, ώσει χωφός χαι ώς, 
ηοη ίηΙβ^Γβ. ΑΐΗβ^. ΙβΓϋυβ αί ίη οοηΐ'θχΐυ, 1)θηβ. 

(73) 8ίο αΐ88. ΙΓΘ8. Εϋϋί, με. 

(74) Οοά• 476, τάδε. [75) Ουο ιη88., Ιαυτοΰ. 

|76) Ηβ^. θθβυηάυβ, θεώμενος. 81&ϋπι ΟοΙΙ)6Γϋηί 
ρηπιυβ βΐ βθζΐϋδ ου πι Ββ^ ΙβΓίίο, καταισχύνεται. 

(77) βίο Ηβ^. δΟουηάυδ.ΕάίΙί θΐ πΐ88.ηοηηυΙ1ί,με. 
ΙΠυά ηυοά πιοχ ββςϋίΙοΓ, μήποτε παρασιωπήσ^ι^ς 
άπ" έμοΰ, ά668ΐ ςαίάβπι ίη βάιϋβ, 86(1 ίη Π)88. Γβρβ- 
ηΙΟΓ• ΙΟΙ ΗΟΜΙίΙλ ΙΝ Ρ3ΑI^ΜυΜ ΧΧΖΥΠ. 10• φοίλμοΤς διάφορος μοι λ*λ•γμΙνβι (78)» Ιν τξ πρ^ς σΐ Α ηίβ πΐοάιβ ΓβΙ&1& βαοί, ίη Ιιαβ βαρρΠο&Ιίοηβ &(1 Ιβ Ιχιτηρ{^ σονάγων, της παρούσης βοηθκ^βς τυχεΤν 
άξιώ. Εΐ γάρ χλι τά μάλιστα σαλευθήνα( μου συνέβη 
τους πόδας, καβ* δν καιρόν ή καρδία μου έταράχΒη, 
και έγκβτίλιπέ με ή Ισχύς μου, καΐ τό φως των 
οφθαλμών μου ουκ ήν μετ' έμου, άλλ' ου πάντη π•» 
ριετράπην , ουδέ πτώμα Ιπεσον τοιουτοο , οΤον οΐ 
άποστάται (79) γενομονοι. Επειδή έν αύτψ έκε(νφ 
τφ καιρφ, έν τφ σαλευΟηναι τους πύδας μου, έπ' 
έμέ έμεγαλο^,ιδημύνησαν οΐ εχθροί μου, ινα μή μει- 
ζ<$νως έπικροτήσωσι κατ* έμου, έπι σέ κατέφυγον ώς 
επΙ λιμένα σωτηρίας, τόν και τα ανίατα παρά άνθρώ- 
ττοις της ψυγής πάθη Ιάσασθαι δυνάμενον. 

7. "Οτι έγώ εΙς μάστιγας Ιτοιμος, καΐ ή άλγη- 
δών μοο ένώπιύν μού έστι διαπαντύς. "Οτι την (1ίΓθ6ΐ& οο11ί£;6η8, αυχίϋαιη ρΓ8β8θη8 αβββςυί οιιρίο. 
Ν&01 Ι&αίθΙθί οοηϋ^Ι υΐ ιηαχίΐΏβ οοιηιηοΐί Γυβπηί 
ρβίΐβθ ιηβί βο ΙθΐηροΓβ ςυο οογ ιηβαιη εοηΙυΓΐ>&(υιη 
68ΐ, βΐ άβΓθϋςαϋ ιηβ νΐΓΐα8 χηβ&, βΐ Ιυπιβη οοαίο* 
Γααι ιηοοΓαοι ηοη βΓ&Ι ιηβουιη ; ηοη ί&Σηβη ρβηί- 
Ια 8 βνβΓ8α8 βυχη, ηβηαβ ία Ιαίθζη Γαίη&ιη άβ1&ρ8υ8 
βυιη, ίη ςυ&Ιβιη ίί, ςυί αΙ)8 16 ρΓ0Γ8υ8 άβΓβοθΓυηΙ• 
Οαί& 60 ίρβο ίβπιροΓβ, βαπι οοιηιηονβΓβηΙυΓ ρ6άβ8 
χηβί, α(1νβΓ808 ιηβ ιη&ςα& ΙοοαΙί βυηΐ ίηίιηίοί πιβί 
ηο ιη&]0Γβηι ία ιηοάυαι εοαΐΓ& ιηθ 8ΐΓ6ρθΓβη1, Αά Ιο 
Ιαηςυαηι &ά 8&1αϋ8 ροΗυιη οοηΓυ^, ςυί ίη {ιοηιί• 
ηίΙ)α8 νβΐ ίη8&α&]:)ί1θ8 αηίπιί πιΟΓίΐίρβ οΰΓ&Γβ ναΐθβ. 
7. ΥΕΒβ. 18, 19. Οηοηίατη βρο ίη βαρδΙΙα ραταΙη$ 
$ΐΑ9η^ 6ί άοΐοτ ιη6η$ ι» €οη$ρβ€ίη ηι»ο ίβτηρετ, ΟηΟ' άνομίαν μου έγω άναγγβλώ και μεριμνήσω 6π1ρ η ηίατη ίηίςηίΐαίετη ψηβατη βρο αητίΗπΟαδο, βί ΰορϋαδο της αμαρτίας μου. Καταρχάς εΙπών (80), Μή τψ 
θυμφ σου έλέγξτ^ς με, Ιπι του παρόντος φησίν. "Οτι 
Ιγώ εΙς μάστιγας Ιτοιμος. Ούκουν τήν μήν δργήν 
παραιτείται και τόν θυμόν, Ιτοιμος δΐ μαστίζεσθαι 
εΤναι λέγει* οΤδε γάρ, δτι "Ον άγαπ$ Κύριος παι- 
δεύει , μαστιγοΤ δΐ πάντα υΐόν Εν παραδέχεται. 
Διό καΐ (81) Ιφερε γενναίως τάς μάστιγας τάς διά 
τών έπαλλήλωτ συμφορών μετά τδ αμάρτημα συ μ. 
βεβηκυίας αύτφ,&ς ή Ιστορία τών Βασιλειών περιέχει. 
Και ή άλγηδών μου ενώπιον μού Ιστι διαπαντός. 
ΟΙ μίν γάρ πολλοί λήθην ποιούνται τών προτέρων 
αμαρτημάτων, αδιαφορούντες έπ* αύτοΤς, κα^ κατα- 
φρονοΰντες, ώς μηδεμιας έκδικήσεως γενησομένης* 
6 δέ το δικαστήριον του Θεού πρό άφθαλμών διαπαν- 
τλς έχων, καΐ ιιεπεισμένος , δτι πάντες παραστη- ρνο ρβοοαίο ίΜΟ. ΡοβΙςυααι ίαίΐίο <)ίχίΙ : Νβ ίη /ιι- 
νοτβ ίηο ατςηα$ τμ, ηυηο &ίΙ : ^ΐιαηιαιη βρο %η βα* 
ρβΙΙα ραταΙυΛ 5ΐιιη. ΙΐΕςαβ ίΓ&πι ςυίάβπι &ο ίυΐΌΓβαι 
άβρΓβοαΙϋΓ, ρ&Γ&ΙυΣη υθιό 8Θ ββββ &ά α&^βίΐΑ άχοΜ. 
Νονίΐ θηίηι ςυοά ^}^^^η άχίχρϋ Οοιηίητα, ΰοττίμίί^ 
βαρβΙΙαί αηΐβτη οτηηετη βϋητη ςη^τη νβάρϋ '*. ^υβπι- 
ο1)Γθαι ο(ί&πι 8ΐΓβηυ6 ρβΓίηΙίΙ Οα^^Πβ, ςυο ρβΓ οα- 
1&ιηίΐΑΐβ8 &1ί&8 &1ίί8 8υοοβά6ηΙθ3 ροβΐ ρβοοαίυπι ίρβί 
αοοίάβΓυηΙ, ςαοςυο οοπιρΙβοΙίΙυΓ Ββ^ηοραιη Ιιίβίο- 
Γία. ΒΙ άοΐον τηβηχ ζη οοπιρβοίη τμο 6$ί ανηρετ, Μαΐϋ 
ςυίάβπι ρηοΓΟίη ρβοοΑίΟΓυαι ο1)1ίνί8ουα1αρ, ηηΐΐααι 
θΟΓοαι ^8ΐ)θη1θ8 Γ&ίίοηβπι, αο βα οοηΐβπιηβηΐββ^' 
ςοα8ί ηιιΐΐα ΓυΙοΓα βίΐ ηϋίο ; ηαί υθγο ^η(Iί^ί^Ηώ1 
ϋβί ]υ£ρΐ6Γ Ιι&ΐοθί οΙ) οοα1θ8, ΟΓθάίςαθ οθγΙ^ (ογθ, 
υ1 οπιηβ3 οογ&πι 01]Γί8ΐί 1π1)υη&1ί ςί^ΐΗΐηυΓ, υΐ σύμεβλ τφ βήματι του Χριστού , *1να κομίσηται ^ ΓβροΗβΙ υηα8(]υί8({υ6 6&, ςη» βιιΐΐΐ ρβΓ 0θΓρυ8, Ικαστος τά διά τού σώματος πρ^ Ε (82) Ιπραζεν, 
είτε άγαθ^^», εΓτε φαύλον • Ϊί άγωνί^ καθέσςηκε 
πάντοτε, καΐ τήν άλγηδύνα τήν Ιν τ^ εαυτού ψυχζ, 
τάύτην Ιάσασθαι φροντίζων , αυτός εαυτού κατ- ^υζ1& ίά ςυοά Γβοϋ, 8ΐνθ 1)οηυπ)^ βΙυθ ιη&ίαπι *', ίβ 
ίη &ηζίβΙ&Ιο οοηΜηυο νβι^β&ΐοΓ, βί Ιιυηο &ηίη)θ 
ΒΰΦ άοΙοΓοπι βαη&Γθ 8ίτΙ&608, ρβΓ βυ&β &<) Οβηαι 

0θηΓθ8βίθΙ)θ8 36 ίρ8^ &0008&1. Ιάβο &ί( : ΏοΙοΓ ηγορεί διά τών προς τόν θεόν Ιξνμολογι{σεων. Διό φηί^'^^ΙΜΙΐΜΐ ιη Μη$ρώ^ τηβο 6$1 3βτηρ6τ (^ηοπίατη ιηι- σιν Ή άλγηδών μου ένώπκ$ν μού έσ^ΐ δΐι^π3|ν- 
τός, ίίτι τήν άνομ^^ |ΐοο Ιγω 'ΜίγγεΧώ, καί' με- 
ριμνήσω δπλρ ^ής^άμαρτίας μου. Πιστής δΐ ψυχής 
κ«^ ακριβώς πεπεισμένης περί της κρίσεως τού θεού 
τυγχάνουσιν αΐ τοιαύται φωναί. 01 δΐ Ιχθροί μου 
ζώσι, κα^ κεκραταίωνται 6π1ρ Ιμέ* καΐ Ιπλη- 
θύνθησαν οΐ μισούντές με αδίκως. 01 άνταποδι- 
δύντες μοι κατά (83) άντι αγαθών, ένδιέβαλλύν 
με έπεί κατεδίωκον άγαθωσύνην . Μή Ιγκαταλί- ςηίΐαί€ΐη τηβατη βρο αηηηηΐίαΙ>ο €ΐ οορϋαΐπ) ρτο ρβΟ" 
οαίο ίηβο. Ί&168 ροΓΓο βυηί νοοββ βηίπΐΦ 6άφ, βΐ 
ςαοΒ 8ί1)ί 0θΓϋ88ίπΐθ ρβΓ8α88θΓίΙ ]αάίοίυπ) Οβί ΓυΙυ- 
ΓΟΟΙ. νΕΗ8. 20-23. Ιηίτηίοί αηίβτη τηβίνίνηηΙ, βί βοη^ 
βηηαΗ ειιηΐ $ηρβΓ τηβ : βΐ τηηΙΙίρΙίβαΗ ίηηί φιι οά€• 
νηη( τηβ ι'ηίςη€. Οηί ΓβίηΙ)ηηηί τηίΜ γηαΐα ρνο δοη». 
άβΙναΚβΙα'ηΙ ηιιΛι, <ιηοηιαηι δβηηβδαν δοηύαίβηι, Νβ 
άβΓβΙίηςηα$ τηβ, Οοτηίηβ ϋβη$ ηιβν$ ηβ : άχ$οβ$$βη$ α 
ιηβ. Ιηίβηάβ ίη αάίηίοήηία τηβητη^ Όοτηίηβ ίαΙηΙί$ π^ς με. Κύριε 6 θεύς μου, μή άποστζς άπ' Ιμού. Ι) τηβ3β, Οπιηίυιη ίηίπιίοοΓυαι βαοΓαω ΓβπιίηίβοίΙυΓ, ΙΙρύσχες εΙς τήν βοήθειάν μου, Κύριε της σωτη- 
ρίας μου. Πάντων τών Ιχθρών αυτού μέμνηται, τών 
Ιπι τήν άμαρτίαν αυτόν κατασυράντων. Ικετεύει τε 
και παρακαλεί μή άποστηναι αυτού τόν Κύριον. Έώρα 
γάρ τους Ιχθρους καΐ νύν περί αυτόν έστώτας 

" Ργο?• ιπ, 12 ; Οβ1)Γ. χιι, β, »• II Οορ. ν, 10. 

(78) Οοάίοθβ άυο, λεγύμινα. βίλΐίχη αηηβ ιηββ. μοι 

συνέβη. 

(79) Ηθ^. 86οαηάυ8 αάάίΐ, μου. Αΐίςυαηΐο ροβΙ 
θάιϋο Ρ&Γί8., πύδας μου, καΐ έπ' έμέ. ΌββΒΪ καί ίη 
ΐΓίϋαβ ηΐ88., ηβο ()αΚ>ίηηι ααίη ιϋ)β88β άβ^βΕΐ. 

(80) Εββ;. Ιβηίαβ, «!πών;Κύριε, ςυί βηαι &ά ρβεο&ΐυηι ρβΓίΓ&χβΓαηΙ : βΐ 8αρρ1ίοί1}α8 
νθΓΐ)ί8 ΟΓ&Ι αο ρΓβοαΙϋΓ Οοαιίηηπ), ηΐ ηο &1) ίρβο 
άίβοβάαΐ. νίάβΙ)Αΐ βηίιη ίοίπιίοοθ βΐί&αι αυηο οιγοα 
86 8ΐ&ηΐ63, ίαιπιία6ηΐ68ςηβ 8ίΙ)ί ; ηβο ρποΓβ 171 ία 
Ιρβοηι &αά&οί& οοηίβηίοβ. ΟυαρρορΙοΓ βοΠίοΙΙαβ ηβ (81) 8ίο ίη (1αοΙ>υ8 ηΐ88. ΒββΓΑΐ καί ίη ο<)ϋί8. ΙΜ- 
0601 η6§;. ΐ6Γϋυ8, Ιφερε γενναίως τήν δμυναν καΐ 
τάς μάστιγας* ^Γβηηβ (€ΓβΙ>αί νίηάίοίατη βί βαρβΙΙα. 

ί82) Ιία Β.6^. 86ουα(1υ8 ουπι Οοίβΐ. ΕάίΙί, &. 

(83) Οοάίοθβ 1γθ8, π&νηρά« / 103 ΑΡΡΒΝΟΙΧ ΟΡΕΕυΜ 8. ΒΑβΠ^ΤΙ ΜΑΟΝΙ. ΙΜ ϋβπιιη 1η βοβάοηι Ιηοίά&Ι, νι^Ι&ηΙβΓ λάιηοάαιη &ϋ: Α ^ έπιχιιμένοιις, μηδλ (84) τ^ κροτιρφ χατ' «&νο5 ΙπίτηΜ απίετη τηβί υινηηΐ, Νοη βαίπι οαοΓίαί βυηΐ, 
ηβςαβ υ1)ί ββιηβΐ ία ιηβ ςαίάνίβ ιηοΐίϋ βυοΐ, &1)- 
ίβΓυοΙ. 0ααρΓορΐ6Γ8θΓίρΙαιηβ8ΐ: Νβ δβαίητη άίχ€τί$ 
νίηιηι αηΐβ ηιοτίαη ίρ$ίια ^^. ΥίνυηΙ ; ίιηο νβΓΟ ου- 
Π16Γ0 &υοΙί, οοηΩρπιαΙί βυηΐ βυρβΓ πιβ. Μυΐΐίρΐίο&ϋ 
βυοίβηίιη ςυίοάβΓυηΙ πιβ, β( ςυί Γ6ΐπ1)υ6ΐ3&οΙ πιί- 
1)ί πααίο ρΓο 1)οηί8 : ςυί ηβοάυοα άββίπυηΐ πιο ο&- 
Ιυιηαί&Γί, ςυοά Ι)οιι&πι βαΐαίαρβωςυβ νί&ιη ρβΓβθ• 
ςααρ, ιηβ» ίηνίάβαΐββ 8&1υϋ. Οϋ&ιηο1>Γθΐη βυρρίίοο 
&ο το^ο ηβ (ΐ6Γθ1ίηςυ&8 ιηθ, Οοοαίηβ. Νβςυβ βηίαι 
8θΙα8 ρυ88ίαι &(1ν6Γ8υ8 ΙοΙ &ο Ι&ηίοβ Γβ8ί8ΐ6Γβ. Τα 
ιςϋυΓ, 0608 χηθυ8, ηο (ϋ80β<)^8 & ιηβ, 8θά &ά8ί8Γηί- 
1ιί &4]υΙθΓ οαββΒςυβ 8&1αϋ8 ου8ΐθ8. άποστ^ς άπ' έμοΰ, παρκσο δέ μοι βοηθάς χαι φύλαξ της έμής σωτηρίας. τ^λμη άρχοομένους. Δι6 αγωνιών μή «αϊ (βύτκρον 
τοϊς αύτοΐς περιπέση, σ<ρ<5δρα έγρηγερότως φηνιν- 
01 δΐ έχβροί μου ζώσιν. Ού γαρ τεθνήχασιν, ούδΐ 
άπαξ ένεργήσαντβς παρήλθον • διο γέγραπται • Μή 
μακαρίτης £νδρα πρ6 τελευτης αύτου . Ζώσιν * 
άλλα χαΊ χεχραταίωνται πλείους βντες ύπίρ έμέ« 
Έπληθύν6ησαν γαρ οΐ μισοΰντές με, καΐ οΐ άνταπο- 
διδόντες μοι χττά άντΙ άγαμων* ο?τινες οίίπω κβΐ 
νυν παύονται ένδιαβάλλοντές με, έπει τήν άγαΟήν 
χαισωτήριον όδόν μεταδιώχω, διαφθονούμενοί μου (85) 
τη σωτηρ{^. Τούτου χάριν Ικετεύω χ«1 δέομαι, μή 
έγκαταλίπης με, Κύριε* μ^νος γαρ πρ6ς τοσούτους 
ούγ οΓός τ* δν εΓην άντέχειν. Σί) ούν, 6 θε(5ς μου, μή 1Ν Ρ8Αΐ.ΜυΜ αχν. Β 

1. ΥΕΒβ. 1,2. Οκβάίάι μτορίετ ςηοά Ιοαιίη6 $ηηι; 
Βρο αηΐ&τη ΗιιτηίΙιαίΜ $ηηι ηίηί$, Ε^ο αηίειη άιχί 
ίη βχ€β$$η ίΜΟ : Οτηηύ Ηοτηο τΜηάαχ, Ρίάθ3 ββΓοαο- 
ηίΐ3υ8 ςυί άβ Οβο βυηΐ, ρΓ«β&1 : β(ΐ68, ηοη άβιηοη- 
βίΓαϋο. Ρί<)β8, ςαββ αηίοιαιη αά (ΐ88θΐΐ8ίοη6ΐη ΐΓ&Ιιϋ 
ιη&§ρ8, ςυαιη ηαοίΐιοάί, Γ&Ιίοηβ ίηηίχφ : ίιι1β8, ςυ» 
ηοα ηβοθ88&Γϋ8 ^βοιηβΐπβθ ί11αϋοπίΙ}υ8, 86ά δρΪΓίΙυβ 
βαηοΐί ορβΓα ^ί^αίΐυρ. 1η ηαηύηβ 4€$υΛ €ΗΗ$α Να• 
ζαΓβηί, $ίίτςβ βΐ αηιδηία ^^. Ηαηο νοοβιη οοιΐ8θςυθ- 
Ι^αΙοΓ οραβ ρβΓ δρίπΐυοι. Εχ Ιιοο ιηΐΓ&βυΙο α 8ρβ- 
οϋΐ(οη1)υ8 ηβ0048&πο &άιηί88& βδΐ ΙΙηί^θηίΙί άίνί- 
ηίΙ&8. υΐΓ& Γ69, άίο ΐΏί1)ί, χηβ^ίδ αά &88θη8υΐΏ οο^ϋ, 
ρΓοροβίΙΙοηυοαηθ ηθχυ8 οοη^Γυαιη οοηοΐυβίοηβζη 
βθοαω &(^Γ&11θιιι^8, β,α ροΐίυβ Ιαηίυοι ιηίΓαβυΙυχη ΕΙΣ ΤΟΝ ΡΙΕΤ ΨΑΛΜΟΝ. 
1. Έπίστευσα, δι6 έλάλησα* έγώ δΙ ίταπει- 
νώΟην σφοδρά• έγώ δΐ εΤπα έν τ^ έκστάσει μου* 
Πας άνθρωπος ψεύστη^. Πίστις ήγείσθω τών περί 
θεού λ6γων • πίστις, /αΙ μή άπ^ίδειξις. Πίστις, ή 
ύπερ τάς λογιχάς μεθόδους (86) τήν ψυχήν εΙς συγ- 
χατάθεσιν Ιλκουσα• πίστις , ούχ ή γεωμετριχαΐς 
άνάγκαις, άλλ' ή ταίς του Πνεύματος ένεργείαις έγ- 
γινομένη. Έν τψ όνύμχτι *Ιησο3 -Χρίστου του 
Ναζωραίου, έ'γειραι (87) χαΐ περιπατεί. Ταύτρ τη 
φωνή έπηχολούθει τ6 ϊργον δια του Πνεύματος. Έχ 
του θαύματος άναγχαία ή παραδοχή της θεοτητος του 
Μονογενούς τοις όρώσιν έγίνετο. Τί άναγχαστιχώτε- 
ρον εΙς (88) συγκατάθεσιν (εΙπέ μοι) ; προτάσεων 
πλοχα: το συμπέρασμα άχ^λουΟον ΙαυταΤς έφελχ<$- βνίάθηΙβΓ οοηβρβοΐυιη, οιηηθπι Ιιυπι&η&ιη νίΓΐυΙβιη ρ μεναι, ή θαύμα τοσούτον Ιναργώς 6ρώμενον, πασαν θΧ8υρβΓ&η6? ΑΙΙαιηθη ο^ί&ιηηυαι ίβΙΙίΦΟ ηοη ρΓΟ- 

1>&ηΙυΓ, ηβςαβ 8ρΐΓϋυ8 ορ6Γ& βθΓπιοηί ηυί άβ Οβο 

68ΐ ϋάβιη Γ&οίυηΙ, 86ά &Γϋβείοβ« (1θπιοη8ΐΓ&ΙΙοη68, 

βρβιη ίη πιηηάααβΒ β&ρίβηΙίΰΒ ρβΓβυλβίοηϋϊηβ οοΠο* 

0&αΙθ8, ηοη ίη ΓοΓίί βΐ ο1&γ& ΒρίπΙυβ Γβνθί&ϋοηβ, 

ςυ&αι, ρθΓ θο8 ςυί ίη βίπιρίίοϋ&ΐθ οοΓάίβ οίΐΓ& ου- 

ΓίοβίΙ&ΙβαιΟΓβάαηίΟβο,οΙ) ωηΙΙΟΓβαιβαΙυΙβαι οβίοη- 

άϋ. 8βά ηϋη&ηι βΐ πιίΐιί οοηΐίη^αΐ άι^ηβ ΟΓοάβΓθ, υ( 

ηηηο ηι&^ηβ Ιιυίο Οθί Κοοίβδί» νοΓ^α ςυίηςυβ ίη 

χηβηΐβ πΐθ(ΐ (Ιίοααι. ΑΙςυβ ηβηιο Ιιυηο ίΓΠ(1β&( 8Θγ- 

ηιοηβαι, ςυ&8ί ηο8 8ΐηθ υΠ& ρΓθΙ)αΙίοηβ αϋ &88θηϋβη- 

άυηιϋβςυβ (ϋοίωυδ,&υάίβοΐβθίηάυο&ηιυβ. Νθο688Θ 

Θ8( οηίαι (ϋ8θίρ1ίηβ οι^υδνίβ ρπηοΐρίπ οίΐΓ& υΐΐ&ιη 

ρΓθΙ)&ϋοηθηι ΐΓ&άί (ϋβ06ηΙίΙ)υ8 ; ουπι ϋβπ ηοα ρο88ίΙ, 

«* Εοοίί. XI, 30. « ΑοΙ. ιιι, 6. άνθρωπου δύναμιν υπερβαίνον ; *Αλλ* ούχΙ καΐ νυν 
ταύτα (89) ευδοκιμεί, ούδε τα του Πνεύματος ίργα 
τον περΊ θεού λ($γον πιστουται• αλλ* έντεχνοι απο- 
δείξεις, Ιν τφ πιθανψ της του κ6σμου σοφίακς Ιχου- 
σαι τήν Ιλπίδα, ούκ Ιν τψ Ισχυρψ και ΙνΑργεΤ της 
του Πνεύματος άηοκαλύψεως, ην, δια τών έν άπλ<ί- 
τητι καρδίας άπεριεργάστως πεποίθ<^των Θεφ (θΟ), 
της σοητίρίας 'ένεκεν τών πολλών έπιίείχνυτ*;. Άλλ' 
ει'θε κάμοι γένοιτο πιστεύσαι άξίως, Γνα λαλήσω νυν 
τη Έκκλησί^ του Θεοΰ τη μεγάλη ταύτη πέντε λί- 
γους έν τψ νοί μου. Και μηδεις καταχλευάζέτω τλε 
λόγον, ώς άβασανίστως ημών εΙς τήν όπερ ών λέ- 
γομεν συγκατάθεσιν τους άκούοντας εναγόντων (91). 
Ανάγκη γάρ έκάσττ^ς μαθήσεως ανεξέταστους εΤναι (84) Ε(]ϋΙ, και μηδέ. Υοουΐα καί ίη 1ηΙ)υ8 π)88. Π ϊηίβτρΓοίβΤΏνΙά^ιηυΒ: Ρβτ€0$ςίΐι Βηατηοτηηβτηβάη' ηοη ίηνθηιΙϋΓ. 

(85) Ε(ϋ11, μοι. ΑΙ ςυαΙοΓ ιηββ., μου. Ηβ^. 86- 
ουηάίυ8, μου τήν σωτηρίαν, 

(86) Εβς;. 8βουη€ΐυ8, δυνάμεις. δ6(ί &(] ΐΏ&Γ^ίηβαι 
&ρρ08ϋ& Θ8ΐ θΐ ΙβΟΐίο &1ία, μεθ<{δους. 

(87) δίο οάϋίο Β&8:1. οηηι (πΙ)υ8 πΐ88. θΐ ουπι 8&• 
ΟΓο Ιβχίυ. Εάϋιο νβΓο Ραη8. ουπι πΐ88. ηοηηυΙΙίθ, 
Ιγειρε. Μοχ βάϋίο ΡβΠ8, έκ του θαύματος γάρ. 8βί1 
(ΙβΡθΙγάρ ίηθάίΐίοηβ Β&θίΐ. βΐία ιηυΐΐΐβ η:]88. 

(88) Οοΐ^. ςυβΓΐυ8, πρ(5ς. 

(89) Ηρ^. Ηβουπάυθ, τά αυτά. 

(90) ίΠϋά, δια τών έν άπλότητι καρδίας άπεριεργά- 
σεως πιποιθ^των θεώ. βίο οοην6Γ8υπι &ροά νθΙΟΓβΏ αατη ίη $ίιηρΙί€ίΙαί6 οοτάί&ίη ϋβητη ρΓθ]βοβΐΊΐηί, βΙο. 
δβά, ηίβί πιο ίαΐΐίΐ αηίιηυβ, πίθΐίυβ εκί πιβηίβηι βεη- 
ρ(0Γί8 ίη1θΓρΓβ1βΙ)βΓ6 Ι Ρ€τ βοι οχίϊ ίη $ίτηρΙίθίΙαίβ 
ΰοτάύ αΐτα ΰηΗοεϋαΙβτη ονεάχιηί υβο, ΕΙβηίπι πεποι- 
θέναι θΟΓίρΙΟΓΐ ίάβπι 6886 ςυοά πιστεΰσαι, θχ ϋβ 
ςυβ 86αυυη(αΓ ο1^8ουΓυιη ηοη 68^.8υ^)^υη9^1 οηίπι : 
Άλλ* ειΟι κάμοΙ γένοιτο πιστεΰσαι, άξίως• 3βά ιιίί- 
ηαηι εΐ ιηίΛί οοηΗηραί άιρηβ €Τ€ά€Τβ. δοπρίοΓ ί^ΐυρ, 
ςυίρςηίθ ββΐ, Ιιοοάίοϋ: ΟυβπιαάίηοΗιιιη υ8υ νβηϋ, 
υΐ ηοη ρ&υεί ίη 8ία)ρ1ίοίΙιιΐ6 οοΗίδοίίΓα ουΓίοβϋα- 
Ιβηι ΟΓβάαηΙ Οοο: ηΐιηαιη βΐ ιηίΗί ςυοςυο Ιιοο ίάοοι 
οοηϋη^&Ι. 
(91) όοΠ). ςα&Γίθ8. άνανίντων. 105 ΗΟΜίυΑ 1Ν ρβΑΐ^ιιυΜ οχν. 106 ψζ^ρΧ τά πρίατβ ζι>γβ μάχου ντας δυνηθήναι όδψ Αοί 
τάξβι προκλθβΤν ιΐς τό τέλος. ΚαΙ τούτο &ν μάθοις 
«αρ• αυτών των ίξωθεν. ΕΙ γάρ μή σιιγχώρήσειας 
τάς ιτρώτας άρχοί^ ^ψ γβωμέτρ^, άμήχανον αύτδν 
τά έφιξής (91•) συμπβράνβσΒαι. ΚαΙ της άριΒμητι- 
χής 6 τοΤς πρώτοις και στοιχβιώδεσιν Ιν ιστάμενος, 
τήν κΐς τδ πρ6σω 6δον διαχόπτκι. Όμο(ως δΐ χαΐ Ια- 
τριχαι άρχα^ Ιατροΐς άναπ^διιχτοι. ΚαΙ 6'λως, έν 
όποιφδήποτι έπιτηδβύματι των 6δψ και τάξει προ- 
^(^ντων έπι τδ τέλος, αδύνατον των πρώτων υπο- 
0έββων άπδείξβις έπιζητεΤν άλλ' ανάγκη πάς των 
λογικών τβχνών &ρχάς άνεξετάστως παραδεξάμενον, 
τλ Ικ τών 6ποτεθέντων (92) άκόλουθον έν τοις έφεξης 
έπιβλέπειν. Οΰτω δή ούν καΐ τό της θ*ολογ(ας μυ- 
στήριον, την έκ της άβασαν(στου πίστεως επιζητεί «% 
συγκατάΟεσιν. Πιστευσαι γάρ δει, φησιν, δτι Ιστι 
Θεός, ούχι ζητήσαι, ούδΙ ζυγομαχήσαι τ6 τί έστι. 
ΚαΙ δλως, εΐ ή π(στις έλπιζομένων έστιν δπ<5στασις 
πραγμάτων, και Ιλεγχος ού βλεπομένων, μη φιλονεί- 
κβι ΙδεΤν Ιίδη τά μακράν άποκείμενα, μηδΙ τά έλπς- 
ζ^μενα άμ^ρίβολα καταστ^η^ς, διά τλ μήπω αυτών 
^ύνασθαι κατά τήν γνώσιν έγάπτεσθαι. 

2. Ταύτα μλν ο^ν καθόλου περί πίστεως διά τους 
λογομαχοϋντας και έν ($ήμασι κβν•ΐς ϊχοντας τήν 
ελπίδα. Δοκεΐ δέ μοι 6 έν χερσί ψαλμός ώς πρδς τήν 
προάγουσαν έν τψ κατόπιν ψαλμφ διάνοι αν άκολου- 
6ίάν Ιχειν. ΕΤπβ γάρ εκεί• Εύαρεστήσο» τψ Κυρίψ 
έν χώρ^ ζώντων. Έπεί οδν περί μή βλεπομένης 
χώρας διαλέγεται, ώς σαφώς επισταμένος, τήν αΐτίαν 
άποδ'δωσι του περί τών άδηλων διορισμού, λέγων ϋ 
ΈπΙστευσα, βτι Ιστι τις χώρα ζώντων διδ έλά- 
λησα, βτι Εύαρεστήσω έν αύτ^ τψ Κυρίψ. "Ολως 
δι, ή δνευ πίστεως έπΙ τδ λαλείν ερχόμενη ψυχή δια- 
κενής ληρήσει, κατ* ούδενδς υποκειμένου τόν λόγον 
προάγουσα. Αρχή τοίνυν λ6γου Ιμφρονος, πίστις 
Ισχυρώς τ^ χαρ8ίΰ^ του λαλοΰντος ένιδρυμέυ>|. *Έ«ει^ 
τα, πόθεν ήμΤν δυναν&ν τά πιρί τήν πίστιν τέλειον 
χατορβουν, εφεξής, επάγει, λέγων Έγα> δΐ έταπει- 
νώ&ην «φόδρα. Ό γάρ μή ταπεινώσας έαυτου τήν 
διάνοιοίν, μηδΐ κατά μίμησιν του Αποστόλου λέγων 
τδ, Αδελφοί, έγώ έμαυτόν οδπω λογίζομαι κοί^ει- 
ληφέναι, άλλα περινοών ουσίας θεού κατάληψιν, και 
τψ Ιδίψ λογισμψ έκμετρών τά ανέφικτα, κα2 τοσούτον 
λογιζόμενος είναι τ^ν βεδν &σον αύτδς τψ λογισμψ 
περιέλαβεν καΐ 6'λως, 6 τυν οίκεΐον νουν μέτρον Ο 
τών δντων ποιούμενος» ού λογιζόμενος, δ'τι (3^όν έστι 
κοτύλη μι^ρ^ τήν πάσαν θάλασσαν έκμετρήσαι, ή 
τψ άνθρωπίνψ νψ της άφατου μεγαλειότητος του 
Θεοο περιδράξασθαι, είχή φυσιούμενος και έπαιρό- 
μένος τ^ ματαιότητι του νοός αύτου, ού δύναται λέ- 
γειν τό. 'Βπίστευσα, δι6 έλάλησα* επειδή ουδέ τό 
εφεξής επάγε ιν αύτψ δυνατόν, τό, 'Εγώ δε έταπει- 
νώθην σφόδρα• τύφψ γάρ καΐ άλαζονεί^ ^^ζχί» ^οΛ ηϊ ϋ,ςαί οίΓθ& ρηοοα ρΗποιρία 1ί1ί9&η1,νί& βΐ οπίίαβ 
ρΓοοβάθΓθ ν&ΐβαηΐ &ά Οπβπι. Ιάςαβ νοί βχ ιρβίβ οχ- 
ΙθΓηίθ (ϋβοίρΐίηίθίίΐ)! ΙίοβΙ (ΙίΒΟβΓβ. Είβηίιη βί £;οο- 
πιθΙγ» ρπιη& ηοη οοηοββββΓίβ ρηηοίρία, 6& ςαο 
ββςυυηΙυΓ οοηεΙαάβΓβ ηβςυϋ. ΕΙ ςυί αηϋιιηθ- 
Ιίοφ ρπαοίρϋθ 379 αο θΐβααβηϋβ ββ ορροηϋ, νί&ιη 
&ά ιι11θΓίθΓ& ίηΙβΓοίρϋ. δίιηϋίΙβΓ &υ1θΐη πβςαβ & 
πίθάίοίβ ιηβάίοίηβΒ ρηηοίρία ροββυηΐ άβιηοπθίΓ&η. 
ΕΧ ίη θυπιιη&,ίηςυ&ουοκιυθ ρΓοΓβββίοηβ ςαβΒνΪΑβΙ 
ΟΓάίηθΑθ βηβιη ρΓΟΟβάαί,ρπιηαΓυχηρΓοροβίΙίοουιη 
(ΙβΐΏοηθίΓ&Ηοηββ ηοα ςαβυηί ίηςαιΗ ; ββά ηβοβββο 
Θ8ΐ^ υί 18 ςηί αΓίίυιη Γ&Ιιοηβ ίηηίχ&ηιιη ρηηοίρία, 
βίηβ ρΓοϋ&ίίοηβ αάχηίβίΐ, ίά (|υο<) βχ ^&Iη ροβίΐίβ 
οοηββςυθΌΒ ββΐ, ίη Ιιίβ ηυβ θβίήάθ ββηυυηΙυΓ ίη- 
βρίοίαί. 8ίο θβηβ θΐί&οι11ΐθθ1θ(;ί8Β πιγβΙοηυΐΏ &88θη- 
8ααι βχ Γιάβ ρΓθ1)&Ιίοη!8 βχρβΓίβ ΓβςαίΓϋ. €ν€άβτ^ 
εηιτη οροκίβΐ, ίηςυίΐ, ^ιιια €$1 Οβυβ '* : ηοη ςυοΓβΓΟ, 
ηβςυβ ουπι οοηίβηϋοηο βχρβηάβΓβ ςυίιΐ βϊϊ, Αο 
ί&η(]θΐΏ, βί 6άβ8 ΓΟΓϋπι ςυβ βρβΓ&αΙυΓ 8υΙ>8ΐ&ηΙία 
68ΐ, βΐ θΑΓϋπι ςυββ ηοη νίάοηΙΟΓ &Γ£;υπΐθηΙυοι '^ ; 
ηβ ^οη^βηάβ^&α1 νίάθΓβςυ» ρΓοοαΙ βυηί ΓβροΒίΙα: 
ηβςυβθα ({πβΒρβΓαηΙυΓ, &πιΙ>ί^α& βΐ&ίυ&β, ρΐΌρΙβΓ• 
ΟΑ ςαοά ηοηάυιη βΟΓυηι οοςηίϋοηβΐΏ &ϋ1ηςβΓθ 
ροΐυίβΐί. 

2. Βί ςυίάοιη ίβίβο άβ Μβ ρΓορΙβΓ β08 ςηί νβΓ- 
1)08& β( οοη1βηϋθ8& (ϋβοβρίβϋοηβ ιΐΓ£[αί&ηίυΓ|&1(|υβ 
ίη ν6Γΐ)ί8 ίηΑηίΙ)υ8 βροοα οοΠοοαηΙ, άίο(Α ςβηβΓ&ϋιη 
8ΐη1.6»(θΓαοιρ8&1πια8 ςυί ίη οι&ηίύυβ ββΐ, οο^ραα- 
Ιίοηβπι οαοι ρΓβοβΗβηϋ 8βη1θηϋ& ρβ&ίοιί ΒυρβΓίοΗβ 
Ιι&1)βΓ6 ωίΐιί νίάβΙυΓ. Οίχϋ οηίπι ίΠίο : ΡΙαο^ Βο- 
τηίηο ίη ναρίοηβ υίυοΓητη '*. Ουιη ί^Ιυχ <ίΒ Γθ^ίοηβ 
ςαβΒ ηοη νί(1β1αΓ,<)ί88βΓ&1, ίαηςυ&Ο) ^οΙ&γθ 8θίβη8, 
ΒϋΦ άβ οΙ)βουπ8 αΒββΓίίοηΪΒ Γ&ΙίΟηβοι Γβάάίί, άί- 
οβηβ : Οτβάίϋ ςυ&ακί&αι ββΒο νίνβηΐίυη Γβ^ίοηβπι: 
ρτορίύτ ^ηοά άχχί : ΡΙαρβΙ^ ίη ίρΒ& ϋοτηίηο, ίη υηί- 
νθΓΒΟια ΑΟ^Βχη,&ηίαπι ςυ» οϋπα Ωάβπι Ιοςυί α^^Γβ- 
θίίοΓ, ίηβηίΙβΓ^&ΓΓίβΙ, ςυαηάοηυίάβπι &() ηαΐΐυαι 
ΓαηάαηίθηΙυη) ΓβΓβΓΐ 8βΓΐΏοη6αι•Ι(&(|υβ ίηίΐίυηι 86γ- 
ΐΏοηίδ ρΓυθβηϋβ ββΐ β(1θ8ίη οοπάβ Ιοςυοηϋβ ίίΓΟίίΙβΓ 
ίηΒίάβηβ.Οθίηάβ οοηϋηβηΙβΓ βυΐϊίυη^ίΐ, ςυα Γ&Ιίοηβ 
ρβΓΓθοΙίοηβπι βάβι ΒΒΒβςυί ροΒβίπιυΒ, άηοι αίΐ : Ερο 
ανίύτη ΗηηιιΗαΙία $ηιη ηίιηύ. Ουί βηίιη ηαβηΐβιη 
Βυαπι ηοη !ιυαιί1ί&1, ηβςυβ &ά ίωίΐαΐίοηβηι ΑροβΙοΙί 
άίοϋ : ΡταΙτβί, βςο ηΐ€ ηοηάητη ατίήΐτοτ οοτηρτεΚεΠ" 
(ίίι«0 **; ίηιονθΓοςυί άθ βΒΒβηΙία Ι)βί οοηιρΓβΙιβη- 
άβηάα οο§;ίΐΒΐ, &ο ρΓορπα Γ&ϋοοίη&Ιίοηβ ίηοοηιρΓθ- 
1ΐ6η8ίΙ)ί11& ΓΩθΙϋυΓ, βΐ Οβυαι &Γΐ)ϋΓαΙυΓ 688β Ιαη- 
ίυαι, ςυ&ηΐυπι ίρββ ταϋοηβ &8ββοη1υ8 ββί : βί ηηο 
υθγΗο, ςαί ρΓορπαπι πιβηΐβιη, υηίνβΓΒΟΓϋπι ηιβηβυ- 
Γ&αι ΒίαΙυϋ, ηοη ίηΙβΠί^βηβ Γ&οϋίυΒ β88β υί ρ&Γν& 
οοΙα1& ΙοΙυπι αάπίθΙίΒίαΓ ηα&Γβ, ςυαιη υίπιβηΐβΐιυ- 
Γηαηα ίη6η&ΓΓαΙ)ί1βπι Οβί ιη&]β8ΐ&Ιβπιοοπ)ρ)β6ΐΒΐυΓ, 
ίΓυδίΓΒ ίηί1&1ΰ8 βΐ οΐ) ηιβηΙΐΒ Βυβ ν&ηίΐαίβοι βΙ&ΙαΒ, 
ηυη ροΐββΐ (ΙίοβΓβ ίΐΐυά : Γ^Γβάίάί ρτορίΟΓ ςηοά (ογιι- 
1115 $ηηι ; ουπι ηβίά ςυίθβιη (|υο<1 ΒβςηϋΰΓ, ροβΒϋ «• Ηβ1>Γ. XI, β. " ί1)ίά. 1. Μ Ρβαΐ. αχιν, 9. " Ρΐιίΐίρ. πι, 13. ? ^91*) 8ίο 0188. ςοΒίαοΓ. Οοΐΐ) .ςηλΚυβ, έξης. Ε(1ϋ1, τ& εφεξής. 
92) Οοΐΐ). ςα&τΐυβ, υποθέσεων. 

Ρατβοι. 6ι. XXX. 107 ΑΡΡΒΝΟΙΧ ΟΡΒΒϋΗ 8. ΒΑΒίυΐ ΜΑΟΝΙ. 8θ1>]πη£^Γβ, ΕροαηΙ^τη ΗητηίΗαίΗ» ηιτη ηίηιί». Ιη 
ΓαβΙυ βοίιη βί ίη βαρθΓΐ)ί& νϋαιη (1θ§;ί(; ν6Γΐ)ί8Γ|ΐΐθ 
ίη&η11)υ8 βχβυΙίΕΐ, ίηΙβΓβαάυιη βάβί ιοΙιογ ηθ(ΐυ&- 
ςυαιη ροββίάβί. Οβίηάβ ηοη (Ιβρπιηϋβοΐυπ] ββηΐθΐ* 
ΐρβυοα, Ββά βϋ&χη οιηηβ βίιηαΐ Ιιοιηίηυαι ςβηυββίΐ)! 
&(;ιΐλ(απι αο ηαίαηΒΒΟοίυοι. Υεκβ. 2. Ερο βηίοι, 
ίηςαίΐ, άίχί ιη βχοβίίη τμο ; Οηιηί$ Ηοτηο τΜηάαχ. 
Ου&Γθ ςυί Ωάβ ηοη α(3]αίυ8, ββά βζ 8β 86ΠΏοηβπι 
&^^88ΐΐ8 68ί, ηίροίο ίηάυ8ΐΗ& 1ιαπι&η& αά νβΓϋ&- 
Ιθΐη βοιηρΓθΙιβηάβηά&αι οοη&άβηβ, ιηβηάαχ 88ΐ ; 
ςαίρρο ςυί ιηυΐΐϋοι & νβηΙ&Ιθ &1>θγγθ1. 

371 3. ΟΒίβΓοηι &ίΙ άίχΐ886 8β Ιιυηο ββπηοηθοι ίο 
6X06880. 0αΐ8 ααίβπι 68ΐ Ιιίο 6X068808 ? 8ίνθ ςοία 
αηθβοαηςοο Ιιοαιαη&οί η&ΙοΓ&ιη οοηβΙάοπίΓΑΐη, 6ΐ 
ηυηοοΙ)ί ίηίθΓ 1ιοηιίη68 &Ηςο8 68861 νβΗί&β ρβΓ- 
80ΓθΙ&ίθ8 βΓ&χη, 0ΟΠ1 Ι&οιβη οϋπι Όοί αυχίΠοιη 
ηοΒςοαπι βαοιίηνοηίΓβ ρο88βπι, 8ϋοηϋο8 ΓαοΙοβοΙ) 
Γθΐη ίηορίη&Ιαπι, οχοΐαοι^νί : Ογπηύ Ηοτηο τηβηάαχ. 
Θίν6 ίη 6X06880 ίΠο ςοβιπ οοΓ&αι Αηο1ιθ8 οοηΩηχί, 
οοπιίϋ&ΐβιη ιηοΓΐ)οιη ίοΒαηίβπιςοβ ΒίοαοΙ&ηβ : ρο3ΐ- 
ςοαιη ίηίοΐΐβχί οΐ6 60 ά6ν6ηί886 &η£;ο8ΐίφ, οΐ <ΐ6θΗ- 
ηαηάί ρβΓίοο1ί&1)1ιθ8ϋΙ)θ8ίιηρ6η(!6ηϋ8 6&υ8& οοηίΓα 
ιη6&ιη ίρ8ίο8 οοηβοίβηϋ&ιη ιη6ηΙίΓ6Γ, 6ΐ ςοο ηοη 
6886ηΙ βη§6Γθπι : ίυηο άίχΐ : Οηιηι$ Ηοτηο τΜπάοχ^ 
6ΐ8ί 180160 ηοη οχ ρΓορο8ϋο,ηβ(|θ6 ίο άθ(ηπΐ6ηΙοπι 
ρΐΌχΙοιΟΓΟιη, 86(1 οαιηίηο οΙ> οαΙ&ααίΙΟΒ&β ςο&8ά8χη 
080888 αά ιηοηάαοίοαιοοηΓο^ί. Αί(]οίρα^ο&ηΙί& ηοη 
ΙοςυϋοΓ ΡΓορ1ΐ6ΐ&, οϋ ηοηηυΐΐί 8ορΙιί8ΐφ ίρβοχη οο- 
8Γ206Γ6 οοη&οΙοΓ, άοοι άίοοοΐ ίη οίΓΟοίϋοηΙβ ρΐΌ- 
]3Γθπι ΡΓορΙΐ6ΐ&αι ΙηοΙάίθβο. 8ί βηίιη οοιηίβ Ιιοπιο 
ιηβηά&χ,ΟανΙά αοΐβιη βϋ ({ποςαβ Ιιοπιο ; 6Γ&Ιυίίςο6 
6ΐ ίρ86 οΐ6θά&χ ; 81 νβΓο ιη6οά&χ, 6( ίο 1ιί8 ςο» 
αΓβΓΟί&Ι 0ά68 8ά1ιϋ)6ηά&ηοη 68ί.Ροο(1 81 ΙιίοβΟΓΠιο 
ν6Γ08 000 68(, &1ςυ6 Ιϊοωο οιηοίβ οοο 68ΐ ιοθηά&χ, 
Ό&νίά6αι 6ϋ&πι αιβη^Ηοϋ οτίαιίηβ &58θ1ν6πιθ8. Υβ- 
ΓΟΐη βί ηοη αΐ6ηϋΙοΓ, 0Γ6<)&αιθ8 Ιρβί ίη ϋϋβ ςοβ 
6ηοοϋ&1 ; 0Γθάθοΐ68 ν6^^ο ΓΟΓβοΒ οο^6Π1ογ οοο 0Γ6- 

ά6Γ6. ϋΟ&ΓΘ 8ΐ νβΓΟηΐ (Ιΐο&ΐ 0&νί(1,8θ1νϋ 86ΓΠ10ηθΠ1 

8ααιη,υ1 ηαί βί Ιιοιηο 8ίΙ,6ΐ οοο πίθοΙίαΙοΓ : οοοΙγα, 
81 ιηβοΙίΙοΓ, 6χ 86 1ι&1)6ΐ υοάβ βάβηι οοΐΐ&πι ίον6- 
ηί&Ι. 0018 6θίχη &Ιΐ6θά6ΐ ηιβοΐίβοϋ ? Οο&Γβ οοπι 
860161 ρΓΟοαοϋ&ΓίΙ οιηο6πι Ιιοοαίοβιη 6886 ηΐ60(1&- 
06ΐη,αΐ6οΙί&1οΓθανί(1 οΐ 8υοαιοοοβΓηΐ6ΐ86ΓΠΐοοβαι: 
ααΐ 81 νβΓΟίΏ ίρ86 άίοϋ, άίββοΐνίΐ &89βΓϋοο6θΐ. Αί 
ΙίΦΟ ςοίάοπι Ιοάίβο&οΙίαιη 8οαΙ, βί βΟΓοαι,ςοί νβΓ- 
1)0Γϋπι 8ΐΓ0^ΐ8 80 ν6Γ8υϋΐ8 οΙ)ΐ6θΙαοίθΓ οοΓ&αι ίιη- 
ρ6πϋ8 : νβη1&8 υθγο ίρ8& θ6ςοα(ΐυ&αι 8ίο 86 1)&1)6ΐ. 
ΟίοοοΙΟΓ βίςοίάβπι Ιιοιηίοβδ, ςυί Ιιοηι&οίδ έΐάΐιοο 
&£Γ6θ1ίΙ)θ8 (ΙίθΙίοβοΙοΓ : 86(1 ςοί ο&Γθβΐ8 αίΤβοϋοοίΙιοΒ 
^&σ1 8θ1)1ίοιίθΓ β£Γ6βΐ08 68ΐ,θ1 ρβΓ ιηβοΐίδ ρθΓίβοϋοοβπ) 
8(1 βΙαΙοοι (Γ&08ϋί αο^βΙοΓοαι, Ιιίο οοοι (Ιο Γ6ΐ)08 
1ιαιη&ηί8 Ιο(|αϋθΓ, & 0Φΐ6Π8 οΐΐςοβ 86 ίρββ ββοβΓηϋ. Α διαχένοις ^ήμχσιν έπ«γάλλ«τ«ι, τΑ Ικ τίΙ( «(σηβκ 
Ισχύον, μή χεχτη μένος. Είτα ούχ Ιβηιτ^ τβπηινοί 
μ^νον, άλλα χαΊ πασαν 6μου τήν συγγινη Ιοηιτφ ιμ\ 
χοινωνόν τής φύσεως ανθρωπότητα. 'Εϊγώ γάρ κΤίμι, 
φησ^ν. έν τ^ έχστάσει μου. Ηάς δνΒρωπος ψιύστης- 
"ύστε 6 μή έχ πίστεως βοηθούμενος, άλλ* οΙ^κοΗν 
έπΙ τ6ν λύγο ν έρχύ μένος (92*), ταις άνθρωιε{ναι< ΐΜ- 
ρασχευαΤς ττρ^ς τήν χατάληψιν τ^ς άλη6ε^ Οθ[^|§ΰν, 
ψεύστης έστι, παραπολυ της άληθε(«ς έχπ(ιηων. 3. Τούτον δέ φησιν ε^ρηχέναι τόν λύγον Ιν τ{{ Ιχβτέ- 
σει. Τ(ς δέ έστιν ή Ιχστασις ; *Ήτοι 9τι πκριβλβψά- 
μενος τήν άνθρωπ(νην φύσιν, χαΐ ^ιερεονηβάμβνος, 
εΓ πού τ{ς έστιν έν άνθρ(ί^οις αλήθεια, μη8αμ(ΐΰ 

η ταύτην ε6<ρεΐν δυνηθείς έίνευ τ5)ς παρά του ^οΰ 
βοηθείας, Ιχθαμβος γενύμενος έπΙ τφ παρα^ύξφ τ•ύ 
πράγματος, έξεβύησα (93), $τι Πας ^θρωιεος ^ύ- 
σνης• ή έν ηί έχστάσει έχείνη, ην χατεσχηματισά- 
μην έπΙ του Αγχους, έπιληψ(αν χαΐ πκραφοράν 
όποχρινάμενος (93*), επειδή εΤδον ε!ς ανάγκην έλθ^ντα 
έμαυτυν του χαταψεύσαοθαι έμαυτου, χαι άν«Επλ4- 
σασθαι τα μή δντα, 6πέρ του τόν άπ^ των πόλε• 
μίων χ(νδυνον έχφυγεΤν, τύτε εΤπον, 5τι Πας άνθρω- 
πος ψεύστης• χ![ν μή χατά προαίρεσιν, μηί* έ«1 
χαχψ των πλησίον, άλλα πάντως διά τινας πκριοτα• 
τιχάς αιτίας χαταφεύγων έπΙ τ& ψεύδεσθαι (94). Ού 
μήν έαυτψ περιπίπτει χατά τ^ν λύγουν 4 Προφήτης, 
ώσπερ τινίς των σοφιστιχών έπιχειρουσιν αντ4ν δι• 
ελέγχειν, τψ χατά περιτροπήν έλέγχφ έμπεπτωχέ- 
ναι (94*) λέγοντες τόν Προφήτην. ΕΙ γάρ πας Ιίνθρω- 

^ πος ψεύστης, άνθρωπος δλ χαι 4 Δαβίδ* ψεύβτης ήν 
χαΐ αυτός δηλονύτι' ε^ δλ ψεύση-^ς, ού πιστευτέον αύ- 
τφ περί ών αποφαίνεται. Μή δντος 41 άληφοΐκ τον 
λύγου τούτου, μηδΐ βντος παντός άνθρωπου ψεύστου, 
άφήσομεν χα^ τόν Δαβίδ της του ψεύδους βιίτίας (95). 
£ι δΐ ού ψεύδεται, πιστεύσωμεν αύτφ περί δν απο- 
φαίνεται* πιοτεύοντες δ^, πάλιν ε^ς τήν τον άπιστεΓν 
άνάγχην περιαχθησύμεθα. *Οστε εΐ μ|« αληθεύει 
Δαβίδ, λύει τ6ν Ιαυτου λύγον, χαΐ άνθρωπος &ν, χα\ 
μή ψευδύμενος* εΐ δλ ψεύδεται, αύτύθεν ^1ί](8ΐ τ4 μή 
πιστεύεσθαί' τίς γάρ προσέξει ψευδολογουντι ; *Οντε 
επειδή άπαξ άπεφήνατο πάντα δνθρωπον είναι ψεύ- 
στην, ψευδέσθω Δαβίδ, "ίνα τον λύγον πιστώσηται* ί 
άληθεύων αυτός, παρέλυσε τήν άπύφασιν. Άλλα ταυτι 
μίν παιζύντων έστι, χαΐ ταΤς των λύγ(ι>ν στροφαΐς 

Ι) έπαγαλλο μένων προς τους απείρους- τό βλ άληθ^ 
ούχ οΰτως Ιχει. "Ανθθωποι γάρ λέγονται οΐ τοΤς άν- 
θρωπίνοις 2τι παθήμασι χατεχύμενοι* 4 δλ όψηλύτε- 
ρος ήδη των σαρχιχών παθημάτων γενύμενος, χ«! 
διά τήν του νου τελείωσιν προς τήν των αγγέλων 
χατάστασιν μετελθών (96*), ο&ιος 6'ταν περί των άν- (92) Νθ8ΐΓ8 6(1ίΙίθ Ρ&ΓΪβ. 6Χ 1νρθ£[Τ&ρΙΐΟΓθαΐ 08θ1- 

ί&ηϋ8 ρρο έρχύμενος 1ι&1)β( άρνο^^ιενος. 

(93) ΙΙ& 8βρΐ6ζιι Π183. Αί β(ΐι1ι, έξεβύησε, ΰίαπια^ 
νιΐ, 

(93 ) δίο βάίΙΙο Β&8ϋ. οοπι ςοίηςοβ ιη88. ΑΙ βάί- 
Ιίο Ρ&Π8. βί 0008 ααΐ &Η6Γ Π18., ύποχρινομενος. 
Ηοηο Ιοοοιη ρΓοϋχίδ ηοϋ8 ί11θ8(Γ8νθΓ6 0οο(6α8 βΐ Οοαιίιββδίοβ : ςο88 (|οΙ οοΗοδί 8αηί, ]6£;6Γβ ροΐβ• 
ΓοηΙ;. 

(94) Κος. ββοαηάοδ. ψεύσασθαι. 
(94*) €θ(]ιοβ8 (Ιαο, Ιχπεπτωχέναι 

(95) ΙΙβξϋ 86000^08 6ΐ 86x108, τήν του ψεύδους 
αΐτίαν. 

(95*) ϋ& Π188. οοΐο. Ε(1ϋί, άνελθών. 109 ΗΟΜΙίΙΑ ΙΝ Ρ8ΑΙΒ(ϋΜ ΟΧΥ. 110 0ρω«ίνο»ν βιαλίγητβι, Ιαατόν ύιηξαφβΤται τ&ν λοι- Α. Μβηάλβίί βηίιη θζρβη ββΐ, ςαί (Ιίζϋ : Ερο άίχί : Οϊι 
κών δηλονότι. Άψβυδής γάρ Α εΙπών Έγώ »ΐπ«• 
ββο( Ιβτ», χαι »ΐοΙ 'ΓψΙστου πάντβς* δμεις δ^ 
ώ< ανθρωικοι όκοθνήσχετβ. Θιοί έστε. Πάντως δΐ εΓ 
τινι αλλφ (96), χαΐ τψ Δαβίδ ή τοιαύτη -κροσηγορία 
•Λρέπον>σ«. ΚαΙ γάρ και υΙος Ύψιστου, ό δια της αρε- 
τής φχβιωμένος θεφ, χαι ούχ αποθνήσκων ώς άνθρω- 
πος, άλλα ζώντα Ιχων έν Ιαυτφ τόν θείν (96*). 

4. Έγώ οδν εΤπβν, φησίν, έν τζ έκστάσει μου• 
Πας άνθρωπος ψεύστης. *Αχουέτωσαν οΐ τ^ μεν 
σαρχΐ διά των παθημάτων αυμπεφυρμένοι, τ^ν δέ 
νουν εαυτών &περα(ροντες των 6περχοσμ(ων ' ών 
τους λογισμούς χαθαιρείν, χαΐ τ& (ίψωμα της χαρδίας 
αύτων της χατεπαιρομένης του βεοΰ, χοιν^ς Ιστω 
σχοπος πασι τοις άντιποιουμένοις της ευσέβειας. Τ( αίή, βΐ βία Λΐα$3ίτη{ οηιηβί όο$ ααΐβτη $ΐΰΗί Αο- 
ιηίη€$ιηοΓίΜίίηί^. Οϋ εζϋί. Οααηίηο &τι(βιη βί οηί 
αΐΐβη, θϋααι ίρβί Οανίάί &ρρθ1Ι&ϋο 11υ^αΒα1οά^ οοιη- 
ρβϋΐ. ΝαΐΏ βΐ ΰΐίυβ ΑΐΙίββίιηί ββΐ, ςυί ρβΓ νίΗαΙβιη 
οοα3υο^ίυΓ Οθο, ηβο οιοπΙυΓ υΐ Ιιοζηο, ββά γίνβη- 
Ιβιη ίη ββπιβϋρθο 1ι&1}θί Οβυω. 

4. Ερο ίς^ίΙαΓ, ίηςυίΐ, άΐχί ίη βχΰβζίπ τηβο : Οιηη{$ 
Ηονηο τηβηάαχ, Αυάί&ηΙ ϋ, ςυί βϋ&ιηβί ΟΑΓηί (ΐυί- 
άβιη ρβΓ 1ί1)ί<)ίηθ8 &ο νίϋλ βοχηιηίβϋ βίηί αίςαβ αΓ- 
βχί, Ιαπιβη ιηβηΐβιη βυαιη βά 0(Βΐθβϋ& βχΙοΠυηί : 
ςυοΓαιη οο^ίΐαΐίοηββ, &ο οοτάΪΒ οοηίΡΑ Οβαοι βο 
6&(θΓθαϋ3 &11Ηυ(ϋοβοι άβιηοΐίπ &ο 8υΙ)νβΓΐ6Γβ, οοοα- 
ιηυηίθ βοοραβ βίΐ βοΓαιη οιηηίαιη,ςοί νίΓΐυΙβιη αιη- άνταποδώσω τφ Κυρίφ περί πάντων ών άνταπέ- ρ ρΙβοΙυηΙαΓ. Υβηθ. 3, 4. ^η^ά Γβίτίδηατη Οοτηίηο ρτο 
δωχέν μ(>ι ; Ποτήριον σωτηρίου λήψομαι. Ε^ς αΓ•» οτηηίΐηα ςηχ νβίτίΐηΐί ηιΜΐ ΟαΙίΰ^τη $αΙηίαη$ οΰά- σθη^ν έλθών των μυρίων παρά του θεοΰ δωρεών, 
δ'τι έχ του μή βντος εΙς τδ εΤναι παρήχθη• δ'νι άπδ 
τής γης διαπλασθεις, λ4γψ τετίμηται, έν φ χαι την 
εΙχ6να φορεΤν δύναται του έπουροίνιου* Ιπειτα χα! 
πρδς την 6π1ρ του γένους τών ανθρώπων οιχονομίαν 
άπιδών, &τ\, Ιαυτδν 6 Κύριος Ιδωχι λύτρον άντΙ 
πάντων (97) ημών, έπαπορει, χαι ζητεί έν πασι τοις 
6πάρχουσιν αύτφ, τ( άξιον έξεύρΐ[^ δώρον τφ Δεσπ<$τ^. 
Τ( ο3ν φησίν, ανταποδώσω τφ Κυρίφ ; Ου θ^'ίας, 
ούδΐ όλοχαυτώσεις, ούδΐ τήν έχ της νομιχης λατρείας 
θεραπείαν, άλλ' αυτήν πασαν (97*) τήν έμαυτου ζωή ν 
χαΐ διά τούτο, φησ!, Ποτήριον σωτηρίου λήψομαι, 
τδ έν τοις άγώσι τοΤς ύπίρ της ε&σεβείας πάθος, 
το μέχρι θ«νάτου πρλς τήν άμαρτίαν άντιχατα- ρίατη, ΙηηυοίθΓΟΓυπι Οθί 374 άοαοΓυιη οοηβοίυβ 
Γ&οΙαβ, ςυοά 6χ ηίΐιίΐο ββββΐ ίη Ιυοβιη ρΓοάαοΙαβ : 
ςαοά θ ΙβΓΓ& (οΓΐη&Ιυβ, Γ&ϋοοθ βχοαΚυβ, ςαα βϋ&αι 
β^ιι8 ηαί β<Βΐ68ΐί8 681 ίοα&^οθΐη ΓβΓΓθ ρο88β1 : άβίηάθ 
Αά Πθί ςαοςιΐθ (ΙίΒρβηΒαϋοπθΐη ρΐΌ Ιιυηα&ηο ^^βηβΓθ 
ίαοΐ&αι ΓβΒρίοίβηβ, ςηοά Οοοαιιιυβ 86ΐηβΙίρ8υΣη άβ- 
(ΙβήΙ Γθάβηαρϋοηίβ ρΓβϋαιη ρρο οα)ηίΙ)υ8 ηο1)ί8,ΐηορ8 
681 οοη8Πϋ, 8( ίη Ιιίβ οιηηί1)υ8 ςυο ίρβί 8αρρ6ΐθ1>&η1 
ςυΦΓίΙςυοάααιη άοηυιη Οοιηίηο άΙ^αηηι ΓβρβηΓβί. 
Οη{ά ί^ϋυΓ, ίηςυϋ, τβέηδηατη Ώοτηχηο ? Νοη β&οή- 
βοί&, ηοη Ιιο1οο&α8ΐΑ, ηοη Ι6^&1ί8 6υΙία8 ούββΓνα- 
ϋοη6ΐη, 86ά ίρ8&πι ιη6&ιη νίίαιη οπιη6ΐη. ΕΙ 6%αι 
οΐ) ο&υ8&ιη, €αΙί€6τη, ίηςυίΐ, $αΙηΐαη3 οΰάμίατη^ 
1&1)0Γβιη ςυβιη ίη ρΐ6(&1ί8 6θΓΐ&ιηίηί5υΒ ρ6Γΐυ1ί1, 61 στηναι, ποτήριον λέγων. Τούτο δ' 5ν εί'η δπερ αύτ^ € οοηβίΑηΙί&ιη ςυα αά ηαοΓίβΐΏ υδςυθ ρ666&1ο Γ68ΐί1ί1, 
όδίδαξεν 6 Σωτήρ έν τοις Εύαγγελίοις. Πάτερ, εΐ 
δυυατ^ν, παρελθέτω τλ ποτήριον τούτο• χαΐ πάλιν 
το'ίς μαθηταΤς* Δύνασθε πιειν τ^ ποτήριον, 6 έγώ 
μέλλω πίνει ν (98) ; έδήλου δλ τ^ν θάνατον, Βν χατεδέ- 
χετο 6πέρ της του χύσμου σωτηρίας. Διά τούτο φησι, 
ΙΙοτ/ριον σωτηρίου λήψομαι* τουτέστι, Χ4ψών έΐΐ2, 
τήν διά του μαρτυρίου τελ«ί(•ισιν Ιρχομλι, άνάπαυσιν 
ψυχής χα! σώματος^ ο^ άλγηδ^νας (98*) τιθέμενος τά 
έν τοΤς 6ιιέ(> της ευσέβειας άγώσι προσαγύμενα χο- 
λαστήρια. Έμαυτ^ν οδν, φηνι, θυσίαν προσοίσω χας 
προσφοράν τφ Κυρίφ, επειδή πάντα μιχρ6τερα τί- 
θεμαι της αξίας του ευεργέτη σαντο ς. Και ταύτας τάς 
επαγγελίας Ιτοίμως Ιχω 6πό μάρτυρι παντι τφ λαφ 
άποτισαι. Τάς γάρ εύχάς μου αποδώσω εναντίον οαΐίοβιη &ρρ6ΐΙαη8. Ηοο ίρβαηι ΑΟΐβιη ίυ6Γί1, ηυοά 
8&1ν&1θΓ ίρ86 ίη Εναη^βΐϋθ (Ιοουίΐ : Ραΐ€τ^ $ί ροΜί- 
Ιήΐ€ βίΐ, ίταταβαΐ οαΐίχ (5/^^. ΕΙ πΐΓ8α8 &(1 (Ιίθοίρυ- 
Ι^^: Ρόί(ί$ΐΑί'^1>βτ6 €αΙχΰ€ψη^ ςηβτη βρο Η1>χίηηι$ 
{ ηιτη'* ? δί^ηίϋο&Β&Ι αυΐβιη οιογ(6ιώ ςυααιρίΌ ηιυηάί 
Ι 8&1υΐ6 ρ&38υ8 68ΐ. Ιάθο, ίηςαίΐ, ΟαΙίοβτη $αΙί»ίαΗ$ 
οΰοίριαιη; Ιιοο 68ΐ, 8ί1ί6η8 &ά ιη&Γίγηί οοηίβηάο 
6οη8υαιιη&1ίοη6ΐη, ςυ&ηάοηυίάβιη 8υρρ1ΐ6ία ίη ρί6- 
1αΙί8 66Γΐ&ιηίηίΙ)υ8 111&1&, &ηίηι» 6ΐ οοΓροη8 γ6- 
ςυί6θΐ, ηοη θοΙοΓθΐη άαοο. Μβ ίρ86 ί^ΙϋΓ, ίηςυίΐ, 
νίοΐίιη&πι 6ΐ οΙ)1&ϋοη6ΐη οίΤβΓΑΐη Οοπιίηο : ςυοηίβιη 
οηιηίλ 56η6Γ&οίθη1ί8 άί^ηίΙ&ΐ6 ρυΐο 6886 ίηί6ΓίθΓ&. 
Α1ςυ6 1ια86θ ρΓθπιί88ίοηβ8 1β8ΐ6 οηαηί ρορυΐο ρ6Γ- 
βοΙνβΓθ ρ&Γ&1υ8 8υπι. νΕΒ8. 5. ΥοΙα βήχω τΜα τβά- παντός του λάου αύτου. Είτα προτροπή πρ6ς τυυς |) άατη ίη €0ηη3β€ΐΐί οτηηίί ρορηίι ε}η», 06ίηά6 αάΙιΟΓ- άχροατάς 6πέρ του μή χαταπλαγήναι τ^ θάνατον. 
Τίμος , φησίν , εναντίον Κυρίου , 6 θάνατος τών 
οσίων αύτου. Μή ^χνήσητε, φησι, προς αγώνα τόν 
χαλ^, οΐ ^θρ<ι>^^^ μ'>)^έ άποδειλιάσητε προς (99) Ι&ΙϋΓ &υάϋθΓ68, αϊ ηβ ΓθΓηιί(ΐ6η1 οιογΙθιώ. νΕΗ8. 6. 
Ρν€ΐχο$α^ ίηςυίΐ, ίη ϋοηερβοίη Οοτηίηί ιηοη $αηαο• 
τηηι ε^ΜΜ. Νο1ίΐ6, &ί1,8β^η68 6886 αά ΙιυηορΓΟθοΙ&Γυιη 
α^οηβαι, νο8 Ιιοιηίη68, η6ςαθ 1ία)6&1ί8 ιηοΓίβιη,ηοη •• ΡβΛί. ΐΛΧΧΐ, 6, 7. " ΜλΙΛ. ΧΧ71, 39. « ΜαΙΛ. χχ, 22. (96) 8ίο βάΐΐί 6ΐ 0188. ηοηηυΐΐί. Αΐίί ςυίάααι ιη88., 
τών &λλων. 

(96*) Εβ^'ί «βοαηάαβ 6ΐ ββχΐυβ, Χριστ($ν. ΙΜάβιη 
άοο 0)88., εΤτα. 

(07) Ηβο ίη Ολ1βη& €θΓθ6Γ. 0π£;6ηί 1ηΙ)αυη1ηΓ : 
ίη ςυΑ Ι&παβη ρΐΌ πάντων Ιβ^ΙυΓ πολλών, ρτο τηηΐ' 
ίί$. Οαοαιοάο βοΗρΜήΙ αοοΙογ, ηοη άίοβηι ςυίάβπι : 
Β6ά λίΒπη&ΓΟ ροΜαιη ίη ηοβίΗβ κηββ. πάντων οοη• 8ΐ&ηΐ6Γ ΐ6^ί. 

(97*) 8ίο ςυίηςυβ ιη88. ΑΙ 6<)ί1ί, άλλα τήν πάσαν. 

(98) Οο<ϋθθ8 ηυαΙυοΓ, δ έγώ πίνω. Η69. ςυ&τΐυβ, 
μέλλω πιειν. 

(98*) ΙΙ& 6(ϋ1ίο Β88ί1. Θΐπΐ88. 8θρΐ6ηι. Εάίΐίο Ρ&Γί8., 
άλγη δόνα. 

(99) Ηβ£;ίί 8θοαηθη8 6ΐ 86χ(υ8 οπ)ί11υη1 πρ($ς. III ΑΡΡΕΝΟΙΧ ΟΡΕΚΠΜ 8. Βλ8ΐυΐ ΜΑΟΝΙ Ι1• θηίκη ίηίβΓϋυβθβί, ββά νϋβ οοο&βίο ; ηοη ββΐ Ιηΐβ- Α '^^ν θάνατον* ού γάρ φ6ορά Ιττιν, άλλα ζωξς άφορ- ^Γ&άβίβϋο, 86(1 ΐΓ&ηβίΙυβ αά ΙιοηοΓβιη. ΟφΙβΓϋΐη 
αρυά Ιιοααίοθβ &ν&Γ03 ςαίά&ιη ΙαρίΙΗ, Οοήάΐβ οοΙοΗ- 
1)06 ίοΐ£;θηΙβ8, νοο&η βοίβηί ρΓβΙίοδί : αϊ νβΓβ Ρη- 
αο$α τ€$ αΙ τηοη $αη€ίθΓηιη €]η8, Οιιτη ααίιη&νίΐ&ιη 
ρυΓΑΐη α^βοθ, & ο&Γηίβ 80Γά11)υ8 1ϋ)6Γ&, ιη&8ου1φ αυί 
Γ&^β 6χρθΓ8, θχ ΙαΙ)θπ1)υ8 ρΓΟ ρίβΐ&ΐβ θχ&αΐΐαϋβ 
£;1οπαιη &άβρ1α, ^υ8ϋι^® 60Γ0η& ΓθάιΊηίΙα, ιιο ρβΓ 
ΐάθΆο οιηηίΑ νϊΗαϋΒ ρυίεΙίΓϋυάίηβ ρΓΦίϋΐ£;θη8, βϋίβ- 
Γϋ 8686 Οοχηίηο αίςυβ υηίνβΓβοΓυοι ]αάί6ί, ^Γ&ϋ® 
βρ1θηάθΓ6ΐη ρΓβΙίοβο οιηαί Ιαρίάβ 1α6ίάίθΓ6θΐ ροββί- 
ά6α8, ςυοχηοάο 11υ^α8 Ιιοιηίηίβ ιηοΓβ οογ&πι Ποιηίηο 
ηοη Γα6Γϋ ρΓβϋοβ&? Νθ ί^ίΙυΓ δ&ηοΙοΓοπι νίΓΟΓυαι 
θχ Ιι&ο νϋ& 6χί(υπι Ιυ^ο&π2α8, 86(1 ροΐίυβ 0Γΐυ[η,6ί 
θΟΓααι ίη Ιι&ηο νίΐιιαι ίη^Γ088υοι. Ναοί ίηίΓθϋυ8 ίη μή* ού/. αφανισμός έστι παντελής, άλλα μιτάβατις 
προς τιμίων. Παρά μίν οΖ^ τοις άνβρώποις τοΤς φιλο- 
πλούτοις λιθίδιά τίνα, άνθηροΤς ^ώμασιν 6κολάμ- 
ποντα, τ(μια πέφυκεν όνομάζισθαι* Τ{μιον (99*) ^ 
αληθώς & θάνατος των 6σ(ων αύτου. *Οτ«ν .ψυχή 
χαχχθαρμένη τφ β(φ, ελευθέρα των της σαρχός μο- 
λυσμάτων* μή έχουσα σπΤλον 1} ^υτίδα, έχ των 6π1ρ 
της εύσεβείας αγώνων δεδοξασμένη, καΐ τλν της 
δικαιοσύνης άναδησαμένη στέφανον, έκ πάντων τού- 
των όπερλάμπουσα τψ χάλλει της αρετής, παραστζ 
τφ Δεσπ^τ^ και κριτζ των δ'λων, παντός λ(0οο πο- 
λυτελούς διαυγεστέραν τήν Ιχ της χάριτος οαι^ρ^- 
τητα κεκτημένη, πώς ούχΙ τ(μ(ος του τοιούτου άνθρώ- 
πον έναντ{ον Κυρίου & θάνατος ; Μή το(νυν 6δυρώμ«0α Ιΐαηο ιηυηάααι Α(]^αηοΙ&αι 1ι&1)6ΐ ί^ηοιηίηίααι 80Γ- η τάς εντεύθεν Ιξ6δους τών οσίων ανδρών, άλλα μάλλον άίιιαι ί6ΐθΓί8ςυ6 6ΐ 6&Γυπι ΓβΓαιη, ςυ&Γυηι η6 αβρβ 
οΐυαι ςυίάθπι ί&οΠθ Γ6γγ6 ρθ886ΐ υΐΐυβ θΟΓοαι, ςυί 
νίΐβ ηοΙ)ί8 &α6ΐυΓ68 8αη1. Ρ6γ ίαϋα 6π!ιη ηβοβ88ϋ8ΐ6 
η&ΙαΓ8θ οόη8ϋΙα1α8 ββί ο&ΓΟββ η&ϋνϋ&ϋ8 ίη^Γ688ΐΐ8. 
ΟοηίΓΑ, 6χί1υ8 6( 18 ςαί Ιιίηο Ωί &1)80β88ΐΐ8 ρΓ6ΐίθ8α8 
68ΐ β( ί11α8ίΓί8 ; ηοη οωηίαιη Ιιοαιίηαιη, 86(1 βορυιη, 
ςυί 8αηο(ο 6( ίιΐ8(θ Ιι&ηο νϋαπι ΐΓ&η86$βΓαη1. Ργ6- 
ϋοβα ί£;ίΙυΓ 68ΐ αΐ0Γ8, ηοηρΓ6ϋθ8υ8 Ιιοηαίηαΐη οΓΐυβ. 
8βίηίηαίΗΓ €ηίηι, ίηφιϊί, ίη ίςηοΜΙίΙαίβ, ίηΓ^χί ίη 
175 ρΙοΗα: ί€τηίηαΙηγ ίη οοτηίρϋοηβ^ εητρϋ ίη 
ίηΰΟΓτηρΙίΟΛβ^. ΟοιηραΓ& ϋαςυο χηοΓίοαι η&ΙίνίΙαϋ ; 
&() βαιη ςυί Ιί1)θΓ&1α3 68ΐ ί§;ποηαίηίιι,1υ^6Γ6 ά68ίη&8. 
βικη ^α^&^^θ ιηΙβΓίΓβηΙ, Αΐ)θπιίη&η(1& θΓ&ηΙ ο&(1&- 
ν6Γ& : αΙ)1 οοηΐί^ϋ ηΐ0Γ8 ρΓΟ ΟΙΐΓίβΙο, Γοΐίςαΐ» 8&η- 
οΙοΓΰπι θ]οβ βυηΐ ρΓβϋθ88Β. Αηίβα (1ίθ6ΐ)&ίυΓ 8&γ•6γ- τάς γενέσεις χαΐ τάς εΙς τήν ζωήν ταύτην παρύβους. 
Ή μίν γάρ ε!ς τόν κύσμον τούτον εΙ'σοδος, ίι' ατι- 
μίας εστί ι^υπου καΐ δυσωδίας, χαΐ ών ούδ' 8ν τήν 
θέαν ευκόλως άνάσχοιτύ τις (100) της ζωής ήμων 
καθήγουμένων διά γάρ τών τοιούτων ή πάροδος της 
σαρκίνης γενέσεως τψ της φύσεως άναγχα(φ (1) νε- 
νομοθέτηται. Ή δλ ίξοδος χαί ή απαλλαγή ή 1ντ<υ0εν, 
τιμ{α και περιφανής* ού πάντων ανθρώπων, άλλα 
τών 6σ(ως και δικαίως τ6ν ενταύθα βίον διβνεγχύντων. 
Τίμιος ουν ό θάνατος, ούχΙ τιμία τών ανθρώπων ή 
γένεσις. Σπείρεται γάρ, φησιν, έν άτιμίφ, εγείρε- 
ται έν δ^ξη * σπείρεται έν φθορ$ , έγε{ρβται ^ν 
άφθβρ^ί^. Σύγκρινον τοίνυν τζ γενέσιι τλν θάνατον, 
και παυσαι όδυρύ μένος τ6ν της ατιμίας άπαλλασ- 
σ(5μενον. "Οτε 'ΙουδαΤκώς άπέθνησκον, βδελυχτά ήν (1οϋ1)ϋ8 β1 Νβζ&Γ6ί8 '* : Νοη οοηίατηιηαΜηιιηχ $ίίρ€Τ Ο τά θνησιμαΤα• δ'τε ύπίρ Χρισταΰ 6 θάνατος, τίμιι %ίΙΙο ηιοΗηο ; βΐ : 5ι ςαί3 ίβΐίρδήί ΰοάαυβτ^ ίηιηιαη' 
άη$ 6τΗ η$ςίΛ€ αά υβίρβτατη ; ίΐ6ΐη, ΙαναΗί νεείι- 
ιηβηία $να. Νυηο αοΐβιο ςαί ιη&Γίγηβ 088& (οΙί^θΓϋ, 
6Χ ίη8ίά6η1β ίη οοΓροΓβ ^γαΙια (|ϋ&ιη(ΐΑΐη 88.χλ€ΐ;ϋ&ϋ8 
ρ&Γΐίοίρ&Ιίοηοαι αεοίρϋ. ΡΓβϋοεα 6$ί ΐζΐϊιιτ ίη οοη- 
ίρβΰΐη Οοτηίηί τηοη $αη€ΐοταιη βίν^. Νβ ρΓθΙίοδίδβί- 
ιηί8 νί1ί88ίιη& ργ6βΓ6Η6, η6ςυ6 πιηΙ6 εοιηιηυΐβϋδ, 
νίΐ&πι ο&άυο&αι 8ΐ&1αί οοΓΓυρΙίοηίβ βχροΓίί αο Γβΐίοί 
ρΓΦροη6ηΐ68• δίςαίάβπι ρΓβΙβΓ ί^ηοιηίηί» αίίοοϋο- 
η68, ({αί5υ8 νοίυρί&ηί ρΐ6Γί(][αβ 8υ1>ίβο(1 βυηΐ,&άΐιυο 
θϋβπι νίΐΦ η60688ϋ&ΐ68, πιαςη&ηίιηίΙ&ΙβΏ &ηίπιβ 
ΓΓ&ης6η1β8, ίρ8&ιη νβίαϋ Γβάί^υηί ίη θβΓνίΙυΙβιη, 
ϋααι αά ΟΑρηίδ Γ&αιυΐαΐααι ί11&πι άβίΓ&ΙιιιηΙ. υΐ)ί αυ- 
Ιβηι 86ΓνίΙυ8, ίΠίο 6886 6ί ί^ηοπιίηΐ&πι Ιίιιυβί. Ρη- τά (2) λείψανα τών οσίων αυτού• 1Ιρ6 τούτου έλέγιτο 
τοΤς Ιερεύσι καΐ τοις Ναζωραίοις το, Ού μιανθή• 
σεσθε (3) έπ' ούδενΐ τεθνηκύτι* χαΐ τλ, Έάν τις 
^ηται νεκρού , ακάθαρτος ίσται (ως έβπέρας* 
κχΐ τό. Πλύνει Ιαυτού τά Ιμάτια. ΝυνΙ δΐ ό άψά- 
μενος δστέων μάρτυρος , λαμβάνει τινά μιτουσίαν 
αγιασμού έν τίίς τφ σώματι παρεδρευούνης χάριτος. 
Τίμιος ουν εναντίον Κυρίου 6 θάνατος τ«ν δσίων 
αυτού. Μή προτιμάτε τών πολυτιμήτίΜ τά άτιμύ- 
τατα, μηδλ κχκοι συναλλάκται γίνεσθβ» τήν φθ<ι- 
ρομένην ζωήν της άφθαρτου χαΐ μαχαρίας χβτβ- 
στάσεως προτιμώντες . "Ανευ γάρ τών παθημάτων 
της ατιμίας, οίς οΐ πλείστοι τών φιληδύνων υπό- 
κεινται, ετι και αΐ κατά τον βίον χρεΐαι, της ψυχή( §;ί6ηά& ί£;ίΙαΓ 63( νϋ&, ουί ί^ηοπιΐηία οοη]υη6ΐ& Ο τ6 μεγαλοφυΐς κατακάμττεουσαι , οίονβι δουλούνται 

68ΐ. αυτήν , πρ6ς τήν ύπηρεσίαν της σαρχ&ς χατχ- 

σύρουσαι. *Όπου δΐ δουλεία, έκεΐ δήλον δ'τι καΐ ατιμία. Φευκτέον ουν τήν ζωήν, ^ τ^ δτιμον πάρα• 
πέφυκ<ν. 5. Νίΐιίΐ, ίηςυίΐ, ρ6Γ&£[0 αιαςηί, άυπι ΙίΙ)ί Οοπιίηο 
Γ6ΐη1>υο Π16 ίρ8ηιη. Ν&ηι 86Γτυ8 1αυ8 ουιη 8ίηι, 

" Ι ΟοΓ. XV, 43, 42. »♦ 1,6νΗ. χι, 39, 40. 

(99*) Η6£^. 86χ1υ8, τίμιος. Εθϋίο ηο8ΐΓ& 6ΐ&1ϋ πΐ88., 

τίμιον. 

ίΙΟΟ) 068ίά6Γ&(υΓ τών. Εογγ. 
1) υοΐΐ). ςυ&Γΐυ8, γενέσεως άναγκαίως. 
2) Εχ ίΐΐίβ, τίμια τά, 6ΐ6., οο6α8ΐοη6Πΐ οοθρίΐΐί- 
1)Γ&Γίυ8 ίΐΑ 8θΓίΙ>οηάί ίη πι&Γ^η6 Βθ^. βθχΐί : "Οτι 
δει τιμφν τά λείψανα τών αγίων* Α^/ί^ιιίαΐ ίαηοΐΟ' 5. Ούδλν (4), φησί, μέγα ποιώ, έμαυτύν 90ΐ άποδι- 
δούςτφ Δεσπύτ]^. Δούλος γάρ ών σ6ς, οΐ προνάγν τητη Ηοηοτατδ ορσΗβΙ. 

(3) δίο οο<1ί668 8βχ. ΕάΊίί νοίΌ οααι βο11>. ββρϋ- 
ηιο μιανθήσεται. ΙΙΙυά ςυοά βΐ&ϋαι βθσυίΙιΐΓ, Ιως 
έσιτέρας, 6Χ ηυ&ΙυοΓ α)88. βάάίάίιηυ8. Ι1)ΐ(ΐ6ΐη ιηββ. 
ηοη ρ&υοι, αυτού τά. 

(4) ΙΙ& Π188. 86Χ ουαι οάϋίοηβ ΒμϊΙ. ΑΙ βάΐϋο Ρ&- 
Γΐβ.ι ουδέν ουν. 113 Η0Μ1Ι.1Α 1Ν ΡβΑίΝϋΜ ΟΧΥ. 111 τλ σΑν χτήμα. ΙΙάντως γάρ του κτισβντος δουλον 
6πάρχ»ι τό έκτισμένον (5). *βστε ου προαιρέσει δού- 
λος μ4νον, άλλα και φύσβι. Γΐός γάρ »ιμι τήζ παι- 
δίσκης σο\>, ήν νηπιάζουσαν (β) κα^ κομιδ^ παΤδα 
«αραγαγών ύ έχθρος, καί άποατήσας της σης δου- 
λείας, δούλην της αμαρτίας έποίησεν, *Αλλ* επι- 
στρέφω και έπανατρέχω προς τ^ν έζ αρχής Αεσπότην, 
χα2 έπιγινώσκω την άρχα(αν δουλε(αν . Αιέ^^ηζας 
τους δεσμούς μου. Επειδή με των δεσμών τής 
αμαρτίας ήλευΟέρωσας, κατελθών εΙς ^δου, και λύσας 
τήν άνθρ(ι>π^τητα (7) δεσμώτιν ούσαν του Β^νάτου, 
χαΐ έν ταις άφύκτοις είρκταΐς του φδου κατεχομένην, 
διά τουτό σοι 6ύσω, ούχι τετράποδα διχηλουντα και 
μηρυκ(ζοντα, ούδΐ πτηνά καθαρά, ή σεμίδαλιν άνα- 
««ποιημένην έλα(φ, ή λίβανον διαφανή, ή τ6 της 
συνθέσεως έκεΤνο θ^μίβμβ (ταΰτα γάρ σοι παρά τής 
γης προσφέρεται τφ Αεσικ^τ^] * άλλ' δ έσχιν έμόν 
?διον κτήμα^καΐ καρδίας γέννημα τής έμής, τήν σήν 
δοξολογίαν έξ αυτής άνοίσω, έ&σπερ από θυσιαστη- 
ρίου τινός τής Ιμαυτου διανοίας. Κα) Ιερουργήσω 
«οι τήν τής αΐνέσεως θυσίαν , μυρίων ολοκαυτω- 
μάτων προτιμοτέραν σο) τφ άπροσδεεΤ κα2 τελεί φ 
βεφ, ος ούκ απαιτείς σωματικάς θυσίας, έν αΤς 
πλεονεκτούσιν οΐ εύπορώτεροι, άλλα τήν άπό (8) δια- 
θέσεως, και καρδίας αληθινής έζομολόγησιν, ής μέτ- 
εστί πάσιν έ( Ισου τοις βουλομένοις. Τάς εύχάς μου 
τφ Κυρίφ αποδώσω εναντίον παντός του λάου 
ΟΕυτοΰ. θύων δέ σοι νήν αΓνεσιν, ούχ ώς έπαισχυν<$- 
μ<νος (9), λάθρα που και έν παραβύστφ θύσω, φεύ- 
γων τάς μέμψεις των άσεβων ' άλλα πάνδημόν τίνα 
θυσίαν επιτελέσω, τόν λαόν δλον κοινωνόν τής λα- 
τρείας παραλαβών (10). Τ6πος δΐ ήμίν τής θ^αίας 
άποδειχθήσεται τα μέσα και περιφανέστατα τής 
Ιερουσαλήμ. *Ακούσατε , οΐ τήν Έκκλησίαν χατα- 
λιμπάνοντες, καΐ έλ ο!κοις κοινοΤς συστρεφ($μενοι (ίί)^ 
τά άθλια του τιμίου σώματος άπο^ρήγματα, 6ίτι χρή 
τάς εύχάς άποδιδ($ναι έν μέσφ τη^ Ιερουσαλήμ^ 
το^τέστι, τής Εκκλησίας τΟϋ βεοΰ, θύδΙ γάρ κακά 
τήν πάλαιαν λατρείβίν ΐδιΟν έξφ# Ικάστφ πήγνυσθαι 
θυσιαστή ριον , Μλ' ^ άποδέδιικτο τοΤς θυσιάζειν 
προαιρουμένοι^ (12). £υ δΐ άντεγείρεις τφ των πα- 
τέρων θυσιαστηρίφ βωμόν, και πυρ άνάπτεις άλ• 
λύτριον έπ'αύτου, μηδίτφπαλαιφ (43) παραδείγματι 
σωφρονιζύμινος , ανθρώπους κατεφθαρ μένους τόν 
νουν έπισπώμενος , καΐ συμμιαίνων αύτοΐς έαυτ6ν. 
^ϋν φύγοιτε τήν μίμησιν, όμεΤς ό λαός του Κυρίου (14), 

(5) (}ο11>βτϋηί ρηιηιιβ βΐ ςαίαΐτιβ ουιη Ηβξ• ατίΑΓίο, 
έκτισμένον, καΐ υΙός τής παιδίσλης σου. δθα οαΐη 
νθΓ][)&ί11&, και... υΐύς, βΙο., βίαϋαι ΙβςαηΙυΓι ίρβα 

ΙΐοίΟ 1θ60 ΙΠλΙβ 8ηθ€Χ& Γυί$86 & ΙίΙ)Γ&Γϋ8 ΟΓθάβΓβ ρ&Γ 
681. 

(β) Οοάίοββ ςαλΙοοΓ ρΐΌ νηπιάζονσιν 1)&1>6η1 νηπίαν 
ο^σαν. ΜοηβΓβ Ιιυηο Ιοουη άβ Ενα &οοίρΐ6η(1ϋΐη Θ89Θ 
οαιη Γ68 ίρ8λ Ιοςυ&ΙαΓ, ηοα ιηυΐΐιιιη οθ0688β ρυΐα- 
ιηυ8. 

(7) Ηοοίβ, αΙ 8θΐ6ΐ, ηοίΕνϋ Ουοβθαβ, τοοβ άνθρω- 
κ^τητα ηοη οιηη6Κ6ηα8 ΙιοιηίηυιηοοιηρΓθΙιβηάί, 8βά 
ςιΐ08άΑΐη άαηΙ&ΖΑΐ. Ε^υ8 ηοΐΕΐη 16£;88 8υΑΐ1θο. 

(8) ΙΐΑ βθχ 0188. ΑΙ τοοαίΑ άπό άβ68ΐ ίη βάίϋοηβ 
Ριηβ. 

(0) ΙΙλ ΐη88• •θρΐ6ΐη. Εάίΐΐ ΤβΚ), αίσχυνύμινος• Α Ιυ&ιη 1ϋ)ί ροββθββιοηβιη οΕΓβτΌ. Οιηηίηο βηίιη Γβ8 
ΟΓβαΙβ βΓβ&ΙοΓίβ ββΓΥββ θυηΐ. Οα&Γβ ηοη νοίαηΐ&ΐβ 
Βοΐυπ), 8βά η&ΙυΓ& βΐί&ιη βαιη 8βΓναδ. Ρί1ίυ8 βηΐιη 
8υοι &ηοίΙΙα Ιυββ, ςυαιη ρ&ρνυΐ&ιη αο ρΓ0Γ8υ8 ΙηΓ&η- 
Ιβω 8βάαζϋ ίηίιηίβυδ ; βΐ ροδίςααιη β&ιη & Ιυα 86γ- 
νίΐαΐβ Γβιηονϋ, ίρβ&ω ββιοίΐ ρβοο&ϋ 8βΓν&ΐΏ. Υβ- 
Γαιη ΓβνβΓίοΓ εΐ τθοηγγο &ά ρποααπι ΟοιηίηυΐΏ, 
νβΙβΓβιηςυθ &£^ηο80θ 8θΓνίΙυΙβιη. ΥΒΒδ. 7 Όίτηρίϋί 
νίΛαιία τηβα, Ου&ηάοςυίάβιη Ιυο ίη ΙηΓβΓηοπι άβ- 
θοβηβα 8 ρβοοαίί νίηουΙί8 πιβ ΗΙ)6Γ&8ΐί, αίςυβίιοιη&' 
η&ιη ηαΙαΓ&ιη ΐΏ0Γϋ8 &8ΐποΙ&πι νίηοα1ί8, οΙ ίη ία- 
ίβΓηί 0&Γ06π1)υ8, αη(ΐ6 ον&άβΓβ ηοη ά&ΙοΓ, άβίβη• 
Ιαπ), 6Ζ8θ1νί8ϋ, ΐάοίΓΟο 1ίΙ>ί 8&θΓίβο&1>ο ηοη ςα&• 
άΓυρβάα άίνίβ&πι υη£^α1&π)1ι&1)βηϋ& βΐ ταχηίη&ηΐΐα, 
ηβςυβ νο1ιιϋ1ί& ιηαηά&, &αΙ 8ίιηϋ&κίηβιη οίβο 8αΙ>- 

|ν βοΐΕοα, &υΙ 11ιυ8 Ιυοίάυιη, &υΐ βοιηρο8Ηυχη ίΙΙυά 
11ιγιηί&Εη& (1ι«ο βηίιη 1ίΙ)ί Οοοαίηο & 16γγ& ο£ΓβΓαη1υΓ). 
8βά ςυβ 681 ηΐθ& ρθΙ)υ1ί&π8 ρθ88β88ίο, βί^ηίθΒΐ ιηθΐ 
00Γ(ϋ8 ίβ1α8, ^ΙοΓίβο&Ιίοηβιη Ιυ&πι 6χ ιρ80 Ι&ηςυ&αι 
θζ &1ίςυ& πιβ» ιηβηΙίΒ &γ& ο&'βΓαιη. Υεκβ. 8. ΕΙ 
ίοεηβΰαΰο ϋδι Κοίϋηι /αιΐέίίχ, ίηηυιη6Γί8 1ιο1οο&α8ϋ8 
ρΓθ1ίθ8ίθΓβιη, ΙίΙ)ί, ίηςιι&ιη,ηυ11ίυ8 Γβί ίηάίι^ο, βΐ 
ρθρΓβοΙο Οβο, ςυί εοΓροΓ&1ί& 8&οηί!οί& ςαί5α8 άί- 
ϋΌΓ68 &1)υηά&η1, ιηίηίαΐθ ΓβςαΪΓίδ, 86ά οοηΓβ88ίο- 
ηβιη ΘΖ ΑβΌοΙα θ1 βζ οογοΙθ υθγο ρΓοΟοίδοβηΙβιη, 
^υ^υ8 οιηηββ ςηί νοίυηΐ, ρ&Γϋοίρβ ; βζ «ςιιο ΟυηΙ. 
Υοία ιηβα Ώστηίηο τβάάαηι ίη €οη$ρ6€ΐη οηιηί$ ρορηίι 
€}η$. Οιιτη βηίηι Ιί1)ί 8&οηβοιι1)θ Ι&υάοκη : ηοη νβΐυΐ 
θΓΐι1>β80θη8, είβηοηΐϋΐη οΙ ίη &][)8βοηάϋο Ιοοο βαόη- 
βο&1)θ, ίιηρίοΓυιη ο1)]ϋΓ§&ϋοηθ8 Γυ§ίβη8 : 8β(1 ριιΙ>1ί- 
ουιη ςαοάά&ηι β&οηβοίυαι ί&οί&ιη, &ά1ύΜο &ά ου11α8 

^ βοη8θΓΐίαα) 976 ρορυΐο οπιηί. ΟβΒίβΓαπι 8&οπΟοϋ 
Ιοουπι οοη8ΐί1θ6Εηϋ8 πιβάί&οι «Ι~ ρβρςυ&ιη οοη8ρ1- 
βυ&ιη ^6Γ08ο1^xη&I^. Υθ8 φΐί άβΓβΙίηςυίΙίβ Εοοίβ- 
81801, βΐ ίη ρΓοΓ&ηίθ ο[οθιι1>υ8 οοηνβηΐυδ &£;ί1ί8, νο8 

--^ιιί ιηίβΜτέ ρΓ%ϋοβ{ οοΓροπδ ΓΓ&§ιη6η1& β8ΐί8, &αάϋθ 
ςυοά ρΓβ6θ8 αο υοΙα ρβΓδοΙνί ορβΗ&Ι ίη αιβάίο ^β- 
Γυβ&Ιβιη ; Ιιοο ββΐ, Εοβ1β8ί» Οβί. Νβςυβ βηίηι 3"^^ 
νβΙβΓβαιουϋυαι βαί1ίΙ)β11ίβ6ΐ>&ΙρΓορη&ηι βοηβίΓαβΓβ 
ΑΓαοι: 8θά αηίο& ϋ8 ςαί 8&οη6ο&Γβ νθ1ιιη1(ΐ68ί§η&- 
1& 68ΐ. Τα ΐΑΠίβη &γ&πι οοηΐΓ& ρ&ίΓυια &Γ&ηι βζ- 
8ΐΓΐιί8> β1 8αρβΓ ίρ9&ιη &1ί6ηυιη ίηοβηάίδ ΐ£;ηβαι. Νβ- 
ςαβ νθΐβή βζβαιρίο βαρίβηβ ί&ο1υ8, &11ίοί8 Ιιοιηίηββ 
ιηβηΐβ βοηιρίοβ, Ιβςαβ υη& βυπι ίρ8ί8 βοίηςαίη&8. 
ΟυοΓααι βζβπιρίϋΐη ίυ^^ίΐβ, νο8 Οοπιίηΐ ροραΐυβ : 

Ο ηβο & ρ&Γΐθ βΟΓϋοι ςυί 8&1νίβυη1, 8βρ&Γβπιίηί, ρβΓ- 

(10) Ι11&, έν αύλαΤς ο*{κου Κυρίου έν μέσιρ σου Ιε- 
ρουσαλήμ, ρο8ΐ νοεβηι παραλαβών, ίη βάίΐίοηβ Ρα- 
Γί8, βΐ ίη Οοΐΐ). ςυίηΐο Ιβ^υηΐυρ: 8β(1 οαηι ίη 
βάϋίοηβ Βα8ί1. βΐ ίη &1ίί8 ββρίβοα π)88. άββίηΐ, ίρ- 
88 ρρο &ο[άί1&χηβη(ί8 ΙίΙ^Γ&τίοΓυιη Ιιβώυίχηαβ, άβίβνΐ- 
ΧΏα8αυβ. 

(11) δίο Κβξίί θββυηάυβ, ΙβΓίίιιβ, ςα&ΓΐυΒ βίββζΐυβ 
οαπι άυοΙ)α8 ϋο11)6Γΐίηί8 βΐ ουαι Οοί8ΐ. ΒάίΙί νβΓΟ, 
άναστεφύμενοι, ν€Γ5αηΐ6$. 

(12) Ηβ^. 8βουη(1υ8, βουλομένοις. 

(13) ΑαβίΟΓβπι, άυιη 8βΓίΙ)βΓβΙ ί11&, μήδλ τφ πα- 
λαιφ, θΐο., &ά οαραΐ άθοίιηυα) Ιιβνίϋοί Γθ8ρβζί886 
νίάβηΐ ατιί ηοη οιηηίηο Γηάθ8 8αη1 θοηρΙαΓΑτοιη. 

(14) Οο11>• ςαΑΗα8, βίου. 115 ΑΡΡΕΝΟΙΧ ΟΡΕΑϋΜ 8. ΒΑδΙΙ.11 ΜΑ6ΝΙ. 116 ΒβνβΓ&ηίθβ ίη ίΐάθ, ρβΓίβοϋ ίη ρρβοβρϋβ Οοαιίιιί, Α ^^ 1"ί χωρισ6ε{ητε της μκρίδος των σωζομένιαν, 
οαί β;1οη& θΙ ίιηρθΓίυιη ία ββουΐα βΦουΙοΓυιη. διαμένοντις έν τ^ π^στβι, τβλιιοόμκνοι έν ταις έντο- 
Ληίθη. λαΐς του Κυρίου, φ ή 86ξα χαΐ τ& χράτος, (1< τους 

αΙώνας των αγώνων. Αμήν, ΙΝ ΡδΑΙ,ΜυΜ 6ΧΧΧ1Ι. 
Αυάί ^>β&^αη1 Ο&νίάβιη, ςυί άϊοϊΐ ρβΓ ρβ&ΐιηυιη 
(νΕΒ8. ί) : ΐ!^€ ηηηο ςηίά 1>οηηιη^ υβΐ ςΗίά ^ηοηη- 
άίΛτη, ηιή Κΰώιίατβ (ναίτ€$ ίη ηηηιη ? ΕΙβηίχη ηοη 
Βυίβ βοίαιη γθοΙθ Γ&οΐίβ ^&αά6ΐ)&1 ; 8β^ βϋ&ιη αΗο- 
Γυιη βΒςυΗαίθ ού1βοΙ&5&1υΓ. Οο&Γβ ίρββ ςυοά&ιη 
ία Ιοοο, αΙαοΓϋ&ΙβίΏ βοΓυηι ςαί αά οαΐΐυιη τβά- 
άβηάυιη ίββϋααηΐ, βίΓ6υΐΏ8ρίοίβη8, ρβΓ Ρβαίαιί- ΕΙΣ ΤΟΝ ΡΑΒ' ΨΑΛΜΟΝ (15). 
*Αχουε του μακαρίου ΑαβΙδ λέγοντις ^ιά του ψαλ- 
μού * Ίδου δή, τ{ καλόν, ή τ( τιρπνόν, (Ίβ) χατοι- 
χ«Τν αδελφούς έπΙ το αύτ6 ; Ου μ6νον γάρ έπι τοΙς 
οίκβίοις κατορθώμασιν Ιχαιρεν,άλλά και τζ των £λ• 
λων έπευφραίνετο ευνομί^' ώς που αυτός, την σκουδήν 
των έπι τήν λατρείαν σπευδόντων θεααάμενος, δια τοΰ 
Ψαλμφδου (17) ίλεγεν • Εύφράνθην έιτί τοις •1ρη- %ίΒΧϊίά\ο%\^9Χ: Ιχίαίη$ $ηγη%ηίί$(ΐηίάίχ€Γηηΐηί%Ηί: ^"1^6^^ μοι • Ε^ς οίκον Κυρίου πορευσ^μεΟα. *Εοτ«»- ίη άογηίΐγπ Βοτηίηί Μιηηί. 81αηΙβ§ βταηί ρβάβ$ ηο$Μ 
ίη αίΐηίί Ιηίί ]βτΗΛαΙβηί ^^. Οιηηίηο ί^ϋοΓ 6&χη ςυ® 
ίη υαυιη 8ϋ ρΓΦββηϋ&ιη οαπι νΐάβηΐ, ΓΓ&ΙβΓηοςυβ 
αϋβοΐα άβΙθοΙ&ΓθΙυΓ, ο1αιηΒΐ)&1, άΐοθηβ : Εοοβ ηηηο 
φύά όοηιιτη, νβΐ ςίοάίηοηηάηιη, ηί$%ΚαΗΙατβ (ταίΤΜ 
%η νηηίη? Ο&υβα ςυβ 6χ άίνίηο ρΓ»οβρ1ο Γγ&Ιγ68 &ά 
οοη8θΐΐ8ϋα) αίςαο οοηοοΓάΙ&ιη αάάυοϋ, ίηβΓθάίύϋβιη 
1ιαΙ>βΐ 1>οηίΙ&Ιθχη: &1) Ιι&ο &υ1βχη 1>οηϋ&Ιβηβ ^α^υη- 
άϋ&8 ςαίάβοι άΐνίβα 68ΐ. δία^αΐί βαίιη ΐ|υ1 ιιά8αΐΏυ8, 
ΑΐηοΓβ ρΓΟζίιηΙ ΓΓυθηΙβ8, ίη ιηυΐΐ&νοΐυρί&ίβεοηβΐΐ- 
Ιαϋ ιυπίΰβ. Ου&ΓββΙοοηνβηίβηΙβΓ (ϋοβΙ)&1 : (^ΐέϋ^ο- 
ηίΐηι^ νβΐ ςηίά ]ηΰηηάΐΛΐη^ ηίή ΗαΙ>ίΙατ€ (ΓοΙτ^ε ίη 
ίΐηατη ? ΥΕΕδ. 2. 3ί€υ,1 ηηρη6ηΙηηι ίη οαρίΐβ ςηοά άδ- 
$ΰ€ηάίί ίη Ι}αΓΐ>αιη,δανΙηηι ΑαΓοη, Ουίρρβ οαιη βΓ&ϋ& 
βυρβΓηβ ββφίο α 8&1ν&ΙθΓ6 ίη Εεοΐββίαιη (ϋίίυηάίΙϋΓ, τες ήσαν οΐ π6δες ήμων έν ταΧς «ύλαΤς σοο, 
Ιερουσαλήμ. Πάντως ουν έπΙ τό αότό τήν παρονσίβη 
ιδών, κα{ τ^ αδελφική διαθέσει τερφθείς, ϊ6άα, λέγββν* 
Ιδού 5ή, τ( καλόν, 15 τί τερπνόν, άλλ' ή τλ χατ- 
οιχείν αδελφούς έπΙ τό αύτ6 ; Έ μέν 6π^(Κβις 
των αδελφών συγκροτήσεως έκ θείου προατάγματος 
άνυπέρβλητον είχε τό καλ6ν * τούτου δΐ του χαλοο 
ούδΐ τό τερπνόν κεχώρισται. Έκαστοι γάρ των ιοαρ- 
6ντων απολαύοντες της έκ του πλησίον αγάπης έν 
πολλ^ καθεστήκειμεν τ^ θυμηδίφ. ^Ώστε χαι άχ•λο6• 
θως Ελεγεν • Τί καλόν , ή τί τερπνόν , άλλ' ί| ^ 
κατοικεΤν αδελφούς έτιΐ τό αότ6 ; *ί2ς μύρον έι^ 
κεφαλής τό καταβαΤνον έπΙ πώγωνα , τόν πώγωνα 
τόν Ααρών. Της χάριτος &νωΟεν έξ ούρανο» «αρά 
του Σωτήρος έπι τήν 'Εκκλησίαν έκχεομένης, ενχ(&- αηίαικ β&ηοίΟΓυπ) εΙιΟΓα^ί ιηαηυ8, ίάςυβ ιηοορρο- ν* τως μεταλαμβάνουσι της ασωμάτου καΐ πνευματικής Γβυιη θΐ 8ρίπ1&1β,3υΓ6 βΟΓϋυοΙατ. Υεκδ. 3. 8ί€ηΙ 
νοί Μτηίοη ςηί άβ$0€ηάί1 $αρ6Γ τηοηΙβΒ 8ίοη, Ουβαι- 
αοίαιοάυαι οηίπι γοβ ^ί άββοβηάϋ ίη ιηοηΐβπι ^Έπηοη, 
ηΐϋϋυχη βίβοίύ ΒρΙβηάοΓίβ ; ί1& βΐ βρίπΐυαίίβ εόβ ίη- 
νί8ί1>ί1ί χηο(ίο ΒυρβΓ ηιοηΐθβ 8ίοη άββοβοίίβηβ, Ιιοο 
άβΐΏ Γ&οί(. Ηίο υη(ί6ΐίΙ)6ΐ β6ΐ)&ί οοη^Γβββυβ ί^αΐτηχο, 
υΐίΐίΐ&ΐθΐηοιυβ &ηίΐΏ&1)α8 6&Γυπι Εοοοιηπιοά&ΐ&πι 
&ΩθΓβΙ)&1. ΏβΖ77 Ιιοο, ορίαοΓ,.άΙνίοο γογθ, ςαί β&η- 
οΐί δρΪΓίΙυΒ ορβΓ&1ίοηίί}υ8 οοαιρ&Γ&ΙυΓ, (ϋβδΟΓβηβ 
Ιθ&ί&β, &ίΙ : Ηο$ βηιηι (ηχα ηιεάβία αΐ ίρ$ίί ^. Ηο$ 
\%ύ\χτ ^τηιοη, ςηί άαοβηάίΐ $ηρ6Γ κηοηΐβί 8ίοη: 
ςηοηίαηι ιΗ τηαηάανίΐ ΰοτηίηΐϋ δβηβάίΰϋοηετη, νι- 
Ιαηι. ΜαΙΙί3 ίη Ιοοίβ ρΓοαιίδίΐΟβυβ, βίουΐάίχϋ Μοχ• 
868 : ΑίςΗβ ονΛίοάίβΙ ΒοτηίηΜ ίβχίαηιβηίηιη θΙ ιηίίβ- χωρηγίας (18) αΐ των αγίων ψυχαί. *(2ς βρ^αος ή 
Άερμών, ή καταβχίνουσα έπι τά βρη Σιών. *Οσιιιρ 
γάρ ή θράσος ή έπι τόν 'Λερμών κατιούσα ί»ρος, 
πολλήν αυτό (19) ποιεΤται τήν λαμπρ^ητα ' ο&τως 
καΐ ή νοητή δρ6σος, άοράτως κατιούσα έπ2 τά ορη 
Σιών, Ινθα ή συνέλευσις τών πανταχ^θβν ^^λφών 
έγίγνετο, τήν άνάλογον ταΤς ψυχσϊς αϋτ&ν ιηρι«πο/ίε( 
ώφέλειαν. ΠερΊ ταύτης οΤμαι της θείοις ^σου, τής 
άπεικζσμένης ταΤς ένεργείαις ^ου αγίου Πνεύματος, 
6 Έσαΐας διαλεγ^μενος φάσκει* Ή γαρ> δρόσος ή 
παρά σου, Γάμα αύτοΤς έστιν . Ή δρόσος οΰν 
Άερμών, ή καταβαίνουσα έπΙ τά βρη Σιών * δτι 
έκεΐ ένετείλατο Κύριος τήν εύλογίαν , ζωή ν • ΙΙολ- 
λαχο^3 έπηγγείλατο 6 θε($ς, ώς εΤπε Μωΰσης * Καΐ ήΰοτάίαψη, Βίονί ]\ιταυίΙ ραΙήΙ>η$ ίη\$, βΐ άίΙί2βΙ^ «/]) διαφυλάξει Κύριος τήν διαθήκην κα^ τό Ιλεος, ώς 1>6η€άίΰβί ίβ, εί ηΐίΐΙΙίρΙίοαΗΐ ρνορβηίβτη νβηΐηι (κι, 
βΐ (τηοΙΧΛΥη ίεττα Ιηχ, ΕΙ 8υ1)]υοχί(, άίοθηβ : ΥχΙαπι 
Η$ηιΐ€ ίη ίχοίίητη "^ Εθϋ$ ηηηο ηηίά δοηητη, ν$1 ςηίά 
^ηΰϋηάηηι, ηί$ί ΚαΜίατ€ (ταΐΓ€$ ίη ηηηη^ ? ςαβιη- 
Αάαιοάυηι βΐ νοοαίί Θ8ΐί8. ϋηια Οοηιίηια, ηηα βάβΒ, ώμωσε τοις πατράσι σου , καΐ αγαπήσει σε , χαΐ 
ευλογήσει σε, καΐ πληθυνεΤ τά Εκγονα της κοιλίας 
σου, καΐ τόν καρπόν της γζς σου. Κα Ι έπήν<γχε 
λέγων Ζωήν Ιως το15 αΙώνος. Ιδού δή, τί χοιλόν, 
ή τί τερπνόν, άλλ* ή τό κατοικεΤν αδελφούς έπι •» Ρββί. οχχι, 1, 2. •• Ι88 XXVI, 19. ^ ΟβαΙ. νπ, 12, 13. (45) Π»ο !η1βΓρΓθ1&Ιίορ9ΑΐΓηίοβπΙί8ίηιί Ιήοββίαιί 
ΒβοηηάΙ ίη οοάίοβ&ηϋςυίθβίπιο ΒΗ. ΡαίΓΟίη δ. Β&- 
βίΐϋ Ιπ1)υϋυΓ Β&βίΐίο. δβά ςυ&ηΙυΓΟ ^Έβ 63ΐ ]υ(ίίο&Γθ 
άβ ορυβοϋΐο ί1& 1)Γβνί, νί(ίθΙυΓ ροϋυβ ίβΐυβ βδββ^ο- 
πιίηίβ, ςυί βΓυάίΙίοηβ βΐ Γ&ουηάί& Βαβίΐίο Μα§;ηο 
Ιοη^βίηίθποΓ βραΐ. Αΐίί ηαβίίυδ ^υ(^^^&I)υη^. 

(16) Ιΐΐυά, άλλ' ή τό, \ιοο Ιοοο βαρρίεηάαπι βΒί, υί 
ρ&ΐθΐ βχ οοα86ςυ6ηϋ1)ΰ8. 

(17)0υ])ίυιη ηοη Θ8ΐ ςαίη ρρο Ψαλμφδου Ιβ^ί άθ• 1)θ&1 ψαλμού ρβτ ρ$αΙηΐΗηι : θΐ ίΙ& βηρβηυβ βιηβη- 
άαίβ Ιθ^ϋαΓ. 

(18) Ργο χωρηγίας βαβρίο&ΙυΒ βϋΐη Ιβ^^ι (ίβ1)6Γ6 χο- 
ρηγίας ρβΓ βίιηρίβχ ο,ςυ&ηςυ&ο), υ1 νοΓοοι ί&ίβαΓ, 
6& ιρ9& νοχ χορηγία ηοη ρ&τΰχή ηιίΐιί ΒυΒρβοΙα βϊΙ. 
Μ&ΐιπι Λ\ϊύρ\\οαβτ χαράς, αηίτηχΜαηαΙοηιηι ίη€οτψο• 
Τ60 αΙφίΒ ΜρίήΐηαΙίί ρανΐώύ)ητβ ρ$τ(νΗυΜίην. 

(19) Αυτό, ΡοΓίθ αάτφ, ηοοιρβ τω βρει ^Αιρμών. 
.Βηιτ« 117 εΟΜΗΒΝΤ. ΙΝ Ι8ΑΙΑΗ ΡΚΟΡΗΒΤΑΗ. ΡΗΟΟΕΗΠΙΗ. 118 

τό αάτ4 ; χαθώ< χαΐ έχλι{θιτ)τ«. Εις Κύριος, μία πίστις, Α. ηηητη ΐΗΐρϋΜτηα : ηηηδ ί>Λ« βΐ Ραΐ€Τ, ^ί*^ β$ί $ηρ&τ 
Ιν βάπτισμα• »Τς Θεός και Πατήρ, ό έπΙ πάντων οτηη€3, βί ρ€Γ οηιηία,βίίηοιηηίδηδ^. Εΰΰβηηηοςηίά 

χαΐ διά πάντων και έν πασιν. Ίδοί) δή, τί καλλν, δοπητη, υβΐ (^ηίά ΐηοηηάηιη, ηι$ι Καδϋατβ (ταίΓΜ ίη 

ή τ{ τ»ρπνον, άλλ' Ιϊ τλ κατοικ^Ιν αδελφούς έπΙ ηπίοη ? ηοη ϊη οοΓροΓβα βοίαιη, ββά θΐί&ιη ίη Ιιαο 

το α«τ4 ; ουκ έν οΓκφ μόνον σωματικψ, άλλα κ3ΐ? έν βίΐηοΐα Λίςαβ βρίΓΐΙϋΐΙί άοωο. Ώοηΐία βηίιη ιηβα, 

τούτφτφ άγ(φ καΐ πνιυματικψ. Ό γαρ οΙκός μου, ίηςυϋ, άοηΐίΜ οηαίοηύ ι;οί;α&ί<ιΐΓ••. Οϋίη βΐηοβςϋι 

φηαιν, οΐ^ς προσευχής κληθήσβται. Άλλα καΐ ήμ»1ίς ίαίιηυβ ίΙΙυβίΓαϋ, 60^βIη ϋΌ^αβηΙο άοηλϋ βυπίϋβ 

του α&του μύρου κατηζιώθημεν οΐ φωτισ6έντ»ς. Ν&ιη ΒβΙνλΙΟΓ ηοβΙθΓ ΟΐΓίβΙιιβ οοαηββ ηθ8 3ΐΐ8ΐίϋΑ 

Έμύρισ• γάρ πάντας ήμας τζ δικαιοσύνγ^ αύτου 8ΐι& υηχίΐ: ρβρ ςιιβιη βΐ Οϋΐη ςυο ΡλΙγΙ θΙ 8&α€ΐθ 

Χριστός 6 Σωτήρ ημών δι' ού καΐ μ*θ* ου τψ ΙΙατρΙ δρίήΐυί ^ΙοπΕ θΐ ΧΏΟ^θβΐΜ ίη 8Φθα1& ΒβΒΟΙίΙΟΡαπί. 

καΐ τφ άγ(φ Πνλύματι δόξα και μεγαλοπρέπεια εΙς Αιηοη. 
τους αΙώνας των αΙώνων. Αμήν. 

«• Ερ1ΐ68. ΠΓ, 5, β. •• ΒίΑϋΙι. τα, 13. 

ΜΟΝΙΤϋΜ. 

0οηιιηβη(&Γίυ8 ίΐΐβ, άο ςαο ηοΜβ ηυηο ρΓοΙοςυβηάαχη, βί ηοη λΐίηηάβ, &1 οιβηΙο ΐΕΠίβη «ηϋφΐίΜο οοαι- 
χηβηά&ΙηΓ. Ν&πι ίηΙβΓ άοοΙθ8 βαϋβ οοηνβηίΐ ίά ορυβ αηΐ &ά ςη&Γ(ηπι ββΒουΙυοι ρβΓίίηοΓβ, αηΐ &ά ίά «Ι&ΐίβ 
ρΐΌχίιηθ αοοβάθΐΌ. Ηββο &η1βοι ίηΙβΓρΓβί&Ιίο ηΐ ίη νυΐ^^&ϋβ, ϋΑ ίη ιη88• ςυοςηο ίοιρβΓΓβοΙ« 08(, ηβςαβ ίη 
^18, ηβςυβ ίη ί11ί8 πΗγα ο&ρυΐ άβοίπιαια 8θχ1ηοι Ι8&ί« οχίβηάίΙαΓ. Ρυϋ ΐΑΐηβη αΐίςο&ηάο 1θΐηρη8, οαιη βχ- 
8ΐΑΓθ1 ίηΐθ^, 81 β(ΐ£8 68ΐ Ρθ886νίηο Ι ςαί, οαιη νθΐ6Γβ8 1ί1)Γ08 Μ688&ηβη8ί8 1)ίΙ>1ίο11)β08Β Γ60βη8θ1, ίΐΑ 8οη- 
1>ί1 Αρρ. ρβ^. 37, &(1 οαΐοβπι ορβπ8 ; €ορίο$ί3$ίτηα ίη Ι$αιαηι ρνορΚβίαιη ϋ, Βα$ίΙη ϊηίβτρτβίαΗο. Ορη$ ίπίβ- 
ΟΤΗτη Η Γαηηη ίη (οΐ, Οηοά 8ί βχρΙ&η&ϋο ίη ΓθΙίςυΑ Ι8&ίφ ο&ρίΐα ί1& ΟΓαί 6ορίθ8& ίη Ιιοο Μβ88&π)θη8ί 
1ί1>Γ0, υ1 68ΐ ραΓ8 μ, ςυαιη ίη ρηοη 86χάθοίηι οαρίΙ& Ιιοώβοιηβ ; ηοη νίάβο ςυί 6βη ροΙιιβΓϋ, η1 νοίηιηίηβ 
υηο Ι&ηίΑ οοοαοίθηΙ&ηοΓυπι ηιο1β8 οοπιρΓβΙιβηάθΓβίηΓ. ΙΙΙηΙ 1ΐ380 8τιη1, βα άβ γθ &(1 ηο8ΐΓηπχ ρΓοοπΓ&ίοροηι 
^βηβΓ&Ιβοι ίη οηη& Εοηι&ηα 86ηρ8ία)υ8 : 86(1 ηίΐιίΐ οβΓίί άίάίοίηιηβ. Ντιηο ϊ^Ιογ γόπιοΗβ ηββοίο ςυίά 8η- 
ρβΓθβΙ άβηΐ&χ&ΐ Ι1θ88&ηβ, Γ&ηΐ08ί88ίηΐ08 1γ68 οοάίοθΒ ιηαηυ θχ&γ&108 οΐίπι β 1)ίΙ)1ίο11ιβο& ΗβτβΓβηάοΓυπι 
Ρ&ΐΓϋπι 0Γ(1ίηί8 8&η^^ί ΒΑβίΙίί & ςυοά&ιη δίοίΐί» ρΓΟΓβ^β &1ίο θχροΓΐ&1θ8 Γιιί$8θ, οΙ> ίάςυβ ββή ρο1ΰί88θ, η1 
Βα8ί1ί&ηυ8 ίΐΐβ βοθβχ ουιη &1ίί8 άυοΙ>υ8 &1)1&1υ8 8ί1. 8θά βηιη ηβςιΐθ Ρθ88βνίιηη8 ηβςυβ ςυί8ςυ8ΐη &]ία8 
άίο&Ι Ιιυηο 86 1ί1)Γυαι &αΙ τίάΐΒββ &υΙ 16^1896, ηοη Θ8ΐ ςυοά άβ οο ςυβΓ6η(1ο πιηΐΐΰπχ 1&1)ογ6Χχκιβ : βο πχ&• 
^18, ςυοά νβΗ8ίιηί11ίοιηιη 8ί1 Ι&ΐβαι 1Ι1)Γυιη ηηηςυ&ιη 6Χ8ΐϋί886. 

ΙιηρθΓίθοΙααι ϋΐηιη ίη Ι8&!&ηι Οοιηπίθηΐ&ηηπι ]&ηι α Ιοη^ο ΙβπιροΓβ Βιΐ8ί1ίο Μ&^ηο Ιηϋυίαπι Γυί88θ οοη- 
8ΐ&1. ΙηΙβτ &Ιίθ8 ηηαιβΓ&1)ίπιη8 Μ&χίηηηχ πι&Γίγτβαι, ^ο&ηηθΠ1 0&ιη&80βηυα), β^τπίθοηβηι 1•ο^οΙΙ)β1&πι, 
ΑηΙοηίοηι ΜοΙίβΒ&πι, Τ8Γ88ίηιη ραΐη&τοΐι&ιη ^οη8^&η^ίηορο1^^&ηυπ:, β1 αυοΙοΓοιη βοΙιοΗοΓυπ) θΓβ90θΓυιη ίη 
ΕρΪ8ΐο1&8 &ρο8ΐοΙί6&8. Οοοά 81 Ρ006η1ί0Γβ8 ςαοςυβ, ςρί (^οβ ορθή Β&βίΙίηοι Μ&^ηυηι αυοΙοΓβπι Γ&οίυηΙ, 
ΓββθΟΒβΓβ 8^£Π^βΓ6α)ηΓ, (1ί68 ηο8 άθβθ6Γ6ΐ β1 οΙιαγΙε. 06ΐβ1)Γθ8 8υηΙ ΤίΙιηαηηυ8| Οοοφοβ, βοπ)1)6ί!8ίυ8, 
Ναΐ8ΐί8 Α1βχΑη(ΙθΓ,0υρίηυ8, ΤίΙΙβιηοηϋίΐΒ, ΙβςιΙίβηυΒ βί &1ίί ρΓορο ίηηηπιβή. Ορηίπι, ρ&ηοΐ 8υη1 ςηί &1ίΐ6Γ 
Βεηϋβηΐ, ίίςυο ίη ΙϋΐβΗβ ηοη ϋλΌΐλ^ββ &ηο1οήΐ8ΐΐ8, βχοβρίο Ρβΐ&νίο νίΐΌ Ιοη^ άοοΙίΒβίπιο : ςυί ηηΐΐυιη 
ςηίάβιη &τ2αιιιβη1ηηι αά 8η&πι ορίηίοηοιη ρΓθ1)&η(1&ιη ρΐΌΐυΙίΙ, ββά &88βνθΓ&ηΐ6Γ ίαπιοη ρΓοηηηϋ&τϋ ίά 
ορηβ Β&8ί1ίί ηοη Θ886. Εί]α8 &ηΐ6ΐη ν6Γΐ)8 1ι«ο 8αη1 Ιοοι. III ΤΗ€θΙ. άορ.., ΙίΙ). ι, ο. 2, η. 4 : Λην$ηί αηοίοτ 
ϋοίηηαηξαΗοτηιη αά /«ιίαιη, ςηί ΒαήΙίο $οΙβηί ιηίΰτίΜ, η$ο $ηηί ίατηεη ζ7/ιιι«, νίά^Ιητ βΗαιη οοτροταία αη^ 
ρεΙο$ (αο0Τ€, ΟαΑοι ({υίάβηι 86ηΐ6η1ί&ιη &ηιρ1θχυ8 8ίιη, 8&ϋ8 ίηΙβΠί^ίΙυΓ νβΐ οχ βο Ιοοο, ηΙ>ί Ιιυηο Οοπι- 
ιηβηίΑτίυιη βάβηάηοι οϋΓ&νί (α) : 8θά ΑΓ^πχβηίΑ ίρβΑ, ςυ« Αά βΑΐη οοπιρΓθ1[>ΑηάΑπι Αάάηχί, 1θ£^ νβΐίηι 
ίη ΡηΒίΑΐίοηβ 8ηο ΟΓάίηο Ιοοο. 

(α)Ιάβ•ϋηΙβτάα5Ι&.ΒζΑΐ'9ηηΐ6ηϋ8ΐ&οιβη& Ο. Ρπιά. ΒίΑηηο ΑΐΙ&Ιίβ ίη ΓιΥα ΒαΗΗϊ^ ίηΙβΓ (^ηπίηλ Αηηαηΐ8Τ&η- 
άοβ β•1 ; β6ά οΐ ΟΓάΙηβιη & Ιΐ ^I11. βΑτηβΗο ίηβΐϋαίαπι ββτνβηιαβι ςαβηι ίηνβηαπι πιοΐββίβ κπτβηΐ βΓαάίϋ, ηϋιϋ 
ιηαΐ&ιηαβ. Βοπ. Ρατβ. 

ΕΡΜΗΝΕΙΑ «'^β ΕΝΑΚΚΑΤΙΟ 

ΕΙ2 ΤΟΝ ΠΡΟΦΗΤΗΝ ΗΣΑΙΑΝ. ΙΝ ΡΗΟΡΗΕΤΛΜ 13ΛΙΛΜ 

ΠΡΟΟΙΜΙΟΝ (20-21). ΡΗΟΟΕΒίΙϋΜ. 

1. ΕυζαβΟε μή γενέσθαι τήν φυγήν δμων χει - 1. ΟναΙδ η$ βαί (ηρα ναίτα Λίητίι» υβΐ 3αΙ>1>αΙθ ^. 

^ ΜΑΐϋι. ΖΧΓΤ, 20. 

# 

(20-21) ΑηΙίςηοΑ οοάβχ ΟοιπΙμΓ. : Βασιλείου του προο(μιον. Βάίίί : Λόγος α' ίηβρίθ. Νοη βηίιη Ιιίο 
μτ]^ου έ{ήγη«ις εΙς τ^ν προπήτην ΉσαΙαν, προο(- ρΗιηυβ ββΙββηηοβΟΓηηι ςαοβΑϋβΙΟΓ. ςαίβςαίβ ββΐ, 
μιον. Ηββ• •βοιιηάηι : ΤοΟ Βααιλε(ου έρμ^ν8(α| βίο.» ίη ρΐΌρΙιβίΑΐη ΙβαΙαοι οοηβοΗρβϋ : •οα ςαοάάΑοι οαΙ 119 ΑΡΡΕΝ01Χ ΟΡΕΚϋΜ δ. ΒΑδΙΙ.11 ΜΑΟΝΙ 190 ΑάνβΓίβηάηιη ββίΟθυωηοηΓβοΐΒθβΙιίβιηβιιι αυΙδΗί)- Α Μ^^^'^ ^ Σαββάτου (22). Σημ•ιαιτέον ουν, 6'τι χει- ]1)&(υιη Γ6ρΓθ1ΐ6η8ί1>ί1θ ; βΟΓίρΙυπι ββΐ βηίιη : /Εΐβίΰπι 
6ΐ υβτ ίη βηχί^α βα ^*. Υβραιη ίη Ιιίβιηβ βυιηυβ, βυιη 
ο&Γηίβ οαρίάϋ&ΐθθ ίιηρβπυιη ο1)ϋαβο1 ίη ηοΙ)ί9. ΙΙα- 
ςυββίοίηίθΐΐί^βηάυιηββίάίοίυοη ίΐΐυά θναη^βΐίουιη, 
ηίιηίΓυιη αΐ ηοη Ωαΐ Γυ^α ηοβίΓα, οαιη νίϋ& ίη ηοΐ^ίθ 
άοχηίη&ηΐυρ, &αΙ ουοα'ρβΓ ΙηβΓίί&ιη νίΐαω ηοβίΓ&ιη 
ΐΓ&(ΙυοίχΏα8. Ν&ιώ ίά ηοΙ)ί8 8ΐ£;ηίί1ο&ΙρβΓ8&1[>1)&Ιυπι ; 
ϋΐ 1>θηβ(1ίοϋοη6ΐη ίΐΐ&ιη οοοββςυ&ιηυΓ : ΒβαΙη$$βτνη$ 
ίΙΐ€, ςηειη ΟΛτη νεηβήΐ Οοτηίηη»^ ίηνβηεήΐ νίρίΐαη• 
Ιεηι **. Ε$Ιοΐ€'ρΓΗάβηΐ€$ $ίαιΙ $6τρβηίβ$ ** ; ΓοΓβίΐΑη 
οΙ> ϊά, ςυοά ρραάθηΙβΓ &ο βαρίβηΙβΓ άβίΓαΙιαΙ δβηβ- 
οΐυίβηι. ΕΙβηίιη υΙ)ί ^&Π1 βχυβηάα ββΐ ρβΐΐίβ, ίη Ιο- 
ουιη «η^ιυβίυαι, ςυίςαβ υηοΐίςυθ οοΓραβ ρΓΟΓβυβ οΐ)- 
Βΐηη^&Ι, ίαιπιίΐΐίΐ 86 ίρ8αιη, &1ςυβ αά βυπι ιηοάυιη μώνα Ι| Σάββατον ψεχτον ούχ έπο{ησεν ό Θε6ς* γέ- 
γραπται γάρ * θέρος %λ\ ϊαρ συ Εκλασας αυτά . 
Έν χκιμώνι δέ έσμεν , 6'ταν τά πάθη τηζ σαρχός 
δυνατΕεύτ[ϊ έν ήμϊν. 0?>τω τοίνυν νοητέον τό ευαγγε- 
λικών ^ητλν, μή γενέσθαι ημών τήν φογήν, δταν τά 
χείρον α έν ήμΤν κρατ^, Ι) 6'ταν άργί^ τήν ζωή ν ημών 
παραπέμπω μεν. Τοΐίτο γάρ αποβάλλει νοεΤν διά του 
Σαββάτου, Ίνα τύχωμεν της ευλογίας εκείνης* Μα- 
κάριος 6 δούλος έκεΤνος, δν έλθών 6 Κύριος εύρή- 
σει γρηγοροΰντα* Γίνεσθε φρόνιμοι ώς οΐ βφεις (23)* 
τάχα διά το φρονίμως καΐ συνετώς άποζύεσΟαι (24) 
τ6 γήρας. Κα' γάρ έπειθαν άποδύεσθαι δέ^ τήν λε- 
δηρίδα, στενφ τάτζψ και ακριβώς προσφίγγοντι αύτου 
το σώμα έπιδους Ιαυτ^ν, οΰτω διε(ρων (25) Ιαυτ^ν, ΐΓ&ηβιηίΙΙβηβ 8686, ββηβοΐ&ιη 6χυϋ. ΡοΓδ&η ί^ϋοτ βΐ ρ άποδύεται τό γήρας. Τάχα ο3ν και ήμας βούλεται 6 ηοβ νβΐυΐ Ιιίο ββηηο ρβΓ &Γ6ΐ&οι β( 8ΐηο1&ηι νί&οι ίη- 
^ΓβάίβηΙθβ 6ζυβΓ6 νβΙβΓβιη Ιιοαιίοθοι, αο ηοτυιη ίη- 
άαβΓθ, υΙηοΒίΓαςαοςυε,νβΙυΙ&ςυίΙφ^υνβηί&Γβηο- 
νβΙϋΓ. Μ&^η& ςυίάβιη αίςυβ αάβο ρρίπια άθ8, ςυφςυβ 
αηίιη&ιη Βαιηαιβ ραΓ^αΙαπι ΓβςιιίΓ&Ι, άίνΐηί αΓΟαΙαβ 
6886 ΟΑραοθΐη Εά ρΓορ1ιβΙ«ηάυιη ιηγ8ΐβΓΐ& Οβί. Ργο- 
ζίιη& νβΓΟ δβοαηάυαι ίΐΐ&ιη, 6ΐ ίρ8& ςυίάβω ηοη ιη6- 
άίοοΓ6Πΐ Ευ^ να1^&Γ6ΐη άί1ί^6η1ί&ιη άββίάθΓ&ηβ, &α- 
(1ίΓ6 ςαίά βϊΜ νεΙίηΙβ&ςυΦάίουηίαΓ&δρίπίυ, ηεο 
&])βΓΓ&Γθ Ε (ΙίοΙοΓυιη 86η1θηΙΙ&, 86α τεοΐα αά ίΠ&ηι 
άβάυοί νί& ΕθρίΓϋυ, ςυο αυοΙοΓβ βοπρίΕ 68ΐρΓορΙΐ6- 
ΙΐΕ, ^υ1)6πι&1υΓ(ΐυ6 ίηΐ6ΐ]66ΐυ8 60Γΐιιη, ςυί οο^ηίΐίο• 
ηίβάοηυοι ΕοοβρβΓυηΙ. ΙΙηάβ &ί Οοιηιηυβ ΕάάίάίΙ, 
άίοβηβ : ^η^ ΗαδβΙ αητ6$ αά αηάίβιιάη7η, αηάίαΐ^^, 
Ργ8β16γθε ρΓορ1ΐ6ΐα ςυοςυβ ^061 [Οβββ]: Οηί$ $αρίβη$ λ<5γος δια (26) της στενής και τεθλιμμένης όδου πο- 
ρευο μένους άποδύεσθαι μλν τόν παλαιόν £νθρωπον, 
ένδύσασθαι δΐ τον νέον, ώστε και ημών αυτών ένα- 
καινισθήναι, ώς άετοΰ, τήν νεότητα. Μέγα μίν χα2 
πρώτον χάρισμα , και ψ^χής ^ρως κεχαθαρμένης 
δε6με/ον, χωρήσαι τήν θείαν έπ(πνοιοίν πρλς τό προ- 
φητεύειν τά του θεοϋ. Δε*^τερον δΐ μετ' ΙκεΤνο, χα^ 
ούδΐ αυτό μικρας ούδΐ της τυχούσης επιμελείας 
δεύμενον, τό κατακούειν του βουλήματος τών λεγομέ- 
νων 6πό του Πνεύματος, καΐ μή παραστοχάζεσθαι 
της διανοίας τών λεγομένων, άλλ' εύθυβύλως (π* αυ- 
τήν όδηγεΐσθαι 6πό του οικονομήσαντος ΙΙνεύματος 
γραφή ναι τήν προφητείαν, όδηγοΰντος καΐ τήν διά- 
νοιαν τών όποδεξαμένων τό τής γνώσεως χάρισμα. 
Διά τοΰτο καΐ ό Κύριος επέφερε, λέγων* Ό ίχων €ΐ ίηί€ΐΙίρβί Η3β€? ϊηίβΙΙίρ^η»^ €ί εορηαΰβΐ βα **? ΕΙ ^ ώτα άκούειν, άκουέτω. Και 6 προφήτης 51 6 Ίωήλ. Λρο8ίοΙυ8 60 Ιοοο 4^0 άβ 6ΐιαπ8Π)&ϋ1)υ8 ΙοςυίΙαΓ, 
ςιιοάάαπι 6886 άοηυπι ^\ί ρΓορ1)6ϋαΐΏ, ςυοά^ί&χη 
άΐΒΟΓθΙίοηβηι βρίηΙυυιη^.ΝΕΠί ςυί 8β8β(]ί^ηυκη6χ- 
ΙιίΙ)6ΐ ίηΒίΓοχηθηίυΐΏ, ρβρ ςυοά θρίπίυβ ορβΓίΊυΓ, ίβ 
ρΓορΙιβίΕ 69ΐ. ΡοΓΓΟ ςυί νιοι βΟΓυιη ςυβο άβηυηίί&α- 
ΙυΓ ρΓυ(ΐ6ηΐ6Γ ρβΓοίρϋ, ίβ άοηυπι 1ι&1)β( άίβοβΓηβη- 
άοΓυιη Βρίπίυαιη. (}υ{ΐρΓορΐ6Γ 6ΐ €οηη11ιίί3 ρΓ3Ρ8- 
6Γί1[>6η8 : ΡτορΚβΙχ αηΐβτη, ίηςυίΐ, άηο αηί Ιτ$$ άί" Τ(ς σοφό^ (27), καΐ συνήσει ταΰτα ; καΐ συνετός, 
χαΐ έπιγνώσεται αυτά ; ΚαΙ ό Άπύστολος έν τφ 
περί χαρισμάτων τύπφ, τό μΙν τι χάρισμα προφη- 
τείαν φησί, τό δΐ διάκρισιν πνευμάτων. Ό μΚ γάρ 
παρέχων Ιαυτόν ίίξιον όργανον τ^ ενεργείς (28) του 
Πνεύματος, προφήτης εστίν ό δΐ τήν δύνβμιν τών 
απαγγελλομένων συνετώς έχδεχ($μενος, τό γ^ίρισμα 
Ιχει τής διακρίσεως τών πνευμάτων. Διό χα\ Κο- 
ρινθίοις διατάσσων , Προφήται δΐ , φ'ν^σΐ, (ύο ^ 
τρεΤς λαλε(το)σαν , χαΐ οΐ ^λοι διαχρινέτω • 
σαν (29). 

2. Και οΰτω μέγα, ^τι έν άπειλ{1 κείται άφελεΤν 
Κύριον άπό τής Ιουδαίας προφήτην, καί στοχαστήν, 

♦* Ρ8ε1. ιχχιιι, 17. *• ΜαΙΙΙι. χχιν, 46. *» ΜεΙΛ. ς, 16. ♦♦ ΜεΙΙΙι. χι, 15. ♦» Οββ. χιν, 10. *• Ι Οογ. 
XII, 10. ♦' Ι ΟοΓ. XIV, 29. 

ρΓοωαιϋ ^^βηαβ ηοη ϋα ΒοίΙο οοηβ&Γοίη&Ιυιη. 8υηΙ Π (23) Ηβ^. 86θοη(1α8, ό $φις. 2. ΕβΙ Εαΐ6ΐη άοηυηι Ιιοο εγΙ60 ιΤΕ^ηυιη, τιΐ Ποιηι- 
ηυ8θοπιΐΏίη6ΐυΓ86Β6Εΐ)ΐ8ί&Γυιη β ^υ(1®&ρ^ορ116^&II1, ςυι 6χΐ8ΐιπΐθη1 ρ&Γί6ΐη ρΓοωπιϋ ίΙΙίυΒ Εά Β&θίΙΙυιη 
ΜΕ^^ηυιη ηοη ρβΓϋηβΓ6. 86^ ί&ηΐυπι ε1}681; υ( 6^ο άβ 
60 ουίΏ ιΙΙΐΒ 6οηΐ6η(ΐ6Γ6 ν6]ίαι, υ1 ρΓοωπιίηπ) Ιοίυιη 
Θ^υ8 ηοη θββ6 ίΕοίΙβ 6οηθ6(1&ιη. Οβ ίρβο ορ6Γ6, Εη 
ΒΕβίΙϋ βϋ, ίη ΡΓ2ΒΓ&ϋοη6 βεΙιθ 6ορίο86 άΪΒρυΙ&νίηιυθ. 
ίρβο ίηϋίο υΙβΓςυβ ΟοπιΗβΓ.. μή γενέσθαι. Κβ^. 86- 
ουηάϋΒ δή μή γενέσθαι. ΕάίΙΙ άβηίςαβ, ε{>ζασθαι μλν 
δεΤ μή, 6ί6. 

(22) Ηβί?. ββουηόϋΒ, Σακβάτψ. δίΕΐίιη ροΒΐ ιΙΙε, 
έποίησεν 6 θ8($ς, ΕάάΙΙϋΓ ίη 6(1ί1ί8 βΐ ίη Κβ^. 86- 
ουηάο, ούδΐ έκτισε* 86ά ςυίη ^»6 6χρυη£;ί άβ06Εη1, 
ηοη ΥΕΐάθ Εάοοοάυιη (ΙυΙοίΐΕΠίΰθ, οαιη ΟΓΟΓβυΒ παρέ- 
λκει ν ν1(ΐ6ΕηΙαΓ. Αο66άίΙ βϋΕΠ), ςαοα ίη ηΙΐΌςπβ 
ΟοπιΙμΓ. άθβββθ οοηβίβΐ. (24) βίο Ε6(;ίί ρπιηυβ, Β66υηάυ8 β( ί6Γΐίυ8. Εάϋί, 
άποδύεσθαι. Μοχ οοάίοΟΒ 1γ68,^ άποδύεσθαι. Εάίϋ, 
άποδύσασθαι. 

|25) Ηθ^. ΒβοαηάοΒ 6ΐ ΐ6ΓίίηΒ, διείρων, Γ6θΐ6. Ι1β£^. 
ρηαιυβ, διείρας. Εάϋί, διείργων. 

(26) 8ί6 1γ68 ΙΏ88. ΑΙ 6(1ίϋ, βούλεται ομοίως διά, 
θΐο. βίΕΐίΐΏ άυο 0188. άποδύεσθαι. ΑΗβΓ, άποδύσε- 
σθαι Εάϋί, άποδύσασθαι. 

(27) 111ε, τίς σοούς, 6ΐ6„ ηοη 1ην6ηίιηυ8 ςυίάβιη 
Ερυά ^0616Π1 : Β6α Ερυά ΟΒβΕΐη Ιβ^ηίυΓ χιν, 10. 

(28) Η6^. 86θαηάυΒ, τής ενεργείας. ΙΐάίΙί ουιη υΙΐΌ- 
ςα6 (3οιη1)6Γ., τ{ί ενεργείς. 

^29) Ηεο;. ΒβοαηάοΒ, χαΐ ^λοι διαχρίνοντε< δια- 
κρίσεις ΥΛΛ, 121 αΟΜΜΒΝΤ. ΙΝ ϊδΑΙΑΜ ΡΚΟΡΗΒΤΑΜ. ΡϋΟΟΒΜΙϋΜ. 122 χο[?6αυμα<ττ6ν σύμβουλον, κβ^ συνιτ^ν άκροατήν Έμά( Α 
δΐ βδχ»σ0αιχρή λαββΤν τό της σοφίας καίτλτής γνώσεως 
καΐ τλ της διδασκαλίας χάρισμα, ώστι ιτάνταόμοΰ συν- 
δρκμίντα τφ ήγιμονικψ ημών εντύπωσα ι τήν πάσης της 
προφητβϋθ;Αένης άληθβίας μβρφωσιν. Έστι δΐ του μίν 
λόγου της γνώσεως χρ•ία πρ6ς τλ θεωρβΐν του Πνεύμα- 
τος τά άπ4^,ί5ητα• του δΐ λόγου της σοφίας, πρλς τό 
κατασκευάσαι καΐ έξεργάσασθαι τά συνεστραμμένως 
έν Ρραχυλογίαις έκδεδομένα• Ιδιον γάρ της σοφίας 
τό έκτείνειν λόγους. Έξέτεινα γάρ, φησί,λόγους (30), 
κα! ού προσείχετε. "Έπειτα τλ της δίδασκα) ίας Χά- 
ρισμα εΙς οίκοδομήν τών άκουόντων. Χρή τοίνυν τ^ 
ψυχ^ του μέλλοντος προφ•)τεύειν τήν έπιτηδειότητα 
προΰποκεΤσθαι έκ τοδ έφ' (31) ήμιν κινήματος, Ινα 
6 έν τοΤς βλοις λόγος τάς άρμονιωτέρας ψυχάς εκλε- 
γόμενος, έν αΤς οόδΐ μικρόν τι κίνημα του παθητικού ^ 
της ψυχής άσόμφωνόν έστι πρλς τόν λόγον κατά 
τήν άναλογίαν της ένυπαρχούσης εύαρμοστίας, τήν 
έκ του θείου Ηνεύματος ένέργειαν έπαγάγη. Ού 
μόνον δι ή τών παθών καταστολή αναγκαία εΙς τόν 
εύτρεπισμον της υποδοχής του ΙΙνεύματος, άλλα, καΐ 
τΑ μέτρον της περί τήν πίστιν διαθέσ8ω€, καΐ τό 
συμφέρον αύτοΰ τε του 6ποδεχομένου (32) τήν χάριν, 
καΐ τών κβτά καιρόν άκουοντων, ή και ε^ς Οστερον 
μεθτζόντων τής έκ τών προφητών ωφελείας. Αίδοται 
γάρ, φησιν, έκάστφ ή φανέρωσις του Ηνεύματος 
πρλς τλ συμφέρον* καί πάλιν Κατά τήν άναλο- 
γίαν τής πίστεως. Άνέφικτον μέντον (33) τό τη ^' 
θρωπίντ) φύσει παραστήσαι τον λόγον τής διαφόρου 
ενεργείας παρά του θείου Πνεύματος τοΤς άξίοις έγγινο- 
μένης• καθ* δν 6 μΙν προφητείαν πιστεύεται , 
καΐ ταύτην έπΙ τοσόνδε. Ό δΐ Χαρίσματα Ιαμάτων λαμ- ^ 
βάνει, καΐ ταύτα τηλικάδε (34)• και δλλο ς ενεργήματα 
δυνάμεων μειζόνων ή μικρότερων. Ταΰτα γάρ μόνος 
οΤδεν 6 τ^ Ικάστου ψυχής άξίςρ ένατενίζων, καΐ τοϊς 
αθεώρητο ις τής δικαιοσύνης μέτροις διαιρών έκάστψ 
τά προς άξίαν. 

3. Πώς προεφήτευον 'αΐ καθαραι ι^ δΐ4^τυγΐ;Τς ψυ- 
χαί ; ΟΙονει κάτοπτρα 'γίνόμκνα ^ς θείας ενεργείας, 
τήν ίμφασιν τ^ανήν καΐ άσ^ίγχυτον και ούδΐν έπιθο• 
λουμένην έκ τών παθών τής σαρκός έπεδείκνυντο. Πα- 
σι μΙν (35) γάρ πάρεστι το 6ίγιον Ηνευμα* άλλα τοΤς 
μΙν καθαρεύουσι τών παθών τήν Ιδίαν εμφαίνει δύ- 
ναμιν* τοΤς δΐ το ήγεμονικ&ν συγκεχυμένον Ιχουσιν 
Απο τών τής αμαρτίας σπίλων, ούκέτι. Αεί δέ πρ6ς 
τζ καθαρότητι καΐ τ6 όμαλόν της ευσταθούς (36) κα- 
ταστάσεως έπιδείκνυσθαι. Ού γάρ 6 άνωμάλως Ιχων ]) 
περί σωφροσύνην, καθαρός* άλλ* ό τό φρόνημα τής 
σαρκός 6ποτάξας τφ Πνεύματι. "ύσπερ γάρ αΐ τών 
προσώπων έμφάσεις ούκ έν πάσαις ταΐς υλαις γί- 
γνογται, άλλα έν τάΤς λειότητά τίνα καί διαφάνειαν 
κεκτημέναις* ο8τως ούκ έν πάσαις ταΤς ψυχαΤς ή β^^ο^^β^^ο^βIη,6^ αάαιίΓαηάυιη οοη8α11θΓ6ΐιι,979β1 
&υάίΐ0Γ6χη ίηΐβΐϋ^βηΐβιη *^. ΝοΙ)ί8 νβΓο ρΓβο&ηάυχη 
ιι( αοοίρίαπιυδ ββρίθηΐί», αο βοίβηΙίβΒ, ηβςυβ ηοη 
άοοίηη» άοηυιη,υΐ οιηηί&ΒίιηυΙ οοηουΓΓβηϋα Γογ- 
ιηαΓη οπιπία νβηίαΐίρ ςυη ρΓορΙιβϋα οοηΙίηβΙυΓ, ία 
ρπηοίραΐί αηίιηΐ ηοβίπ ρβΓίβ ίιηρπιη&ηΐ. Ορυβ ββΐ 
βυΐβπι θβΓίηοηβ βοίβηΐίο &(1 6οηΐ6ΐηρΐ8ηά& 8ρίΓίΙυ8 
ΒΓ6&η&: θβΓπαοηβ νβπ) θ&ρίβηϋβ,&ά &ρρ&Γαηά& βΐ 
βχοοίβηάα βα (]υ8Β οοηΙοΓίβ αο ραυοίβ βυηΐ ρΓθ1&1&. 
&ί(:[υί(^βιη δ&ρίβηΐίββ ρΓορπυιη βδΐ ρροάυοβΓβ ββηηο- 
ηβιη. ΑΐΙ βηίιη : Ρτοάυχί $βττηοη€9^ βί ηση αϋ^πάχ- 
$1\» ^^ ΡΓδΒΐ6Γ6& άοοίΓίη» (^ΟΓουιη ρβΓϋηβΙ&ά «άιΩ- 
βαϋοηβιη αυάίβηϋυΓο.ΙΙ&ςυθβχ 1ΐΙ)βΓί αγΜΙπϊ ιηοΐα 
ίη βοίπια 6]υ8 ςυί 8ί( ρΓορΙ)β(&1υΓα8,ρΓβ]&ββ&1ηβ- 
6688Θ β8ΐ ςυ8Β(ΐ8ΐη ΗαΙ)ίΗΐ&8, υ( νβΓ^υιη ίΠαά ςυοά 
681 ία οαιαίΙ)α8, άυαι αι&^8 εοοιρο8ί1θ8 άβΐί^ίΐ &ηί- 
0103, Ια ςυίΙ)υ8 ηβο βχί^αη8 α£ΓβοΙυυπι ααίπιί πιοΐαβ 
άΐ88οα&( ουηι Γ&ϋοηβ ^υx1α 8θ3ΐΙο^ί&αι ρΓΦΟβάβηΙΪΒ 
αρίϋϋίΐίηίδ,άίνίηί 8ρίπ1υ8 ίηάυο&ί βΓ6ο&οί&αι. Νβ- 
ςοβ νβΓΟ 8θ1υιη ΓβςυίπΙυΓ αβΤβοΙυυσι 86άαίίο,αΙ ςαίβ 
&(1 8υ8θίρίβοάυπι δρίπίαπι ρ&Γ&1υ8 βίΐ βΐ &ρ1α8,ν6- 
Γυαι βϋ&ω ςυίάαιη ία απίπιοβι^λ 0(1βηι πιοάυβ,υίί- 
1ϋα3(]α6, Ιυπι 1ιυ]υ8 ςαί ^ΓβΙί&π) αοείρίΐ, Ιυαι ίΠο- 
Γοιη ςυί ίη ΙβπιροΓΘ &υάΙαηΙ : &υ( βοΓοπι βΐίβπι ςα! 
ία ροθΙβΓαηι βχ ρΓορΙιβΙίΒ Γραοΐαοι ρβΓοβρΙαπ 8αα1• 
ΏαΙητ βαίαι, ίοςαίΐ, νηιπίΐ^ιιο τηαηίΙβΛίαϋο Βρίήΐηί 
αά ίΐίίΙίΙα(βιη ^ ; αο Γ0Γ8α8 : 5€αιηάΐίΐη ΓαΟοηετη /ί- 
(2^1*^ δ&αβ 8υρΓ& α&ΙυΓ» νίΓββ βδΐ, βχΙιίϋβΓβ γ&» 
ϋοαβπι πιοάυηιςυο άΙνβΓδβ ορ6Γαϋοηί8,ςα» &.8ρ{- 
ηΐα άίν1αο8εοί(1ϋ ία 1)18 ςυί πίθΓβαΙυΓ. ^υxι9 ςααια 
Ιιυίε ρΓορΙιβΙία οοπιηίΙΙίΙοΓ,βΙ ίά ςυίάβιη αά οβΓίαιη 
ιηοάαιη.ΑΙίαδ αοοίρίΐάοαα 88α&Ιίοηιιιη, &1ςυβ θ& &(1 
οοΓίατη ιη6η8υΓ&α);&1ίυ8 νβρο ορβΓαΙίοαβ8 νίΓΐιιΙυω, 
Iη&^ο^α^η &υΙ πιίαοΓυηι. Β^Ιαι νβΓΟ 8θ1υ8 ί8ΐ& οονΚ 
ςαί ^υ^α8(]υ6 &αία)Φ αίθηίαπ) ρβαϋυ8 ίαΙυβΙαΓ, βΐ 
ίανί8ί5ίϋ5ϋ83υ8ϋίΐΑ 0)6α8υπ8 ςυ» 6Χ αιβηΐο 8υα^ 
ααίουίςαβ (1ΜπΙ)αί1. 

3. Ουοαιοάο ρΓορΙ)6ΐβΙ)αα1 ρυπ» βο ρβΠυοίά» 
&αίαι»? Νβπιρβ 6& νβΐυΐ 8ρ60ο1& Γβοΐφ άίνία» ορβ- 
ΓαΙίοαί8,ίσ)8£^ία6αιία1β£^Γ&αιίοοοαΓυ8&πιςα6 βΐ αυ11& 
θχ ρ&Γΐβ αίί60ΐί1>υ8 οαραίδ 1υΓΐ)&1&αι ΓβρρβθδβαΙβ- 
1>&α(.Ν&α) οα)αίΙ)υ8 ςυίάβαι α^ββΐ δρίηΐυβ 8ααο(ιΐ8: 
8βά 118 (|υί ρυπ 8υα1 &1Γεο1ίΙ)υ8, ρεοοΙί&Γβπι 6χΙ)ίΙ)6ΐ 
νίΓίοΙβαι ; α( νβΓοίίδ ςυοΓυπι οβαβ ρβοο&Ιί βΟΓάί- 
1)υ8 ρ6ΓΐυΓΐ>&ΙαΓ, πιίαΐηηβ. ΟροΓίβΙ βυΐβιπ ρΓ8Ρΐ6Γ 
ρυηΙ&Ιβοι, εοαδίβαΐίβ ααίΓοί 6Βςυ&1>11ί1αΙθπι βχΐιί• 
1>βΓβ. Νβςυβ βαίαι ςαί ία&ςυ&1ί8 68ΐ ααίαιί οίΓΟβολ- 
8ΐίΙ&Ιβα), ρυΓΟδ 68ΐ, 86(1 ςυί ο&Γηίδ ρ6ΐυ1&α1ί&αι 
8υΙ)]6θί( δρίπίαί. 0α6Γη&(1πιοάυσ) 6ηίπι ναΐίαυαι 
ίαια^ΐαββ αοα ία ςυβίίϋβΐ πι&ΐ6Γί& ΓβάάυαΙαΓ, 86(1 
Ια 1)18 άααΐαχ&ΐ ςυ» ΙβνοΓβαι αο ρβΓίυοίάίΙαΙεαι 
ςυαιηά&αι ο1)1ίαβα1; ίί&οοα ία ςα^1)α81^1>6^α)6α^ίι)υ8 *• Ι8Α. ΠΙ, 2. ♦• Ργου. ι, 24. ••Ι Οορ. χιι, 7. »* Εοαι. χιι, β. (30) ΑςαΠλ» δνιηπ)αο1ιυ8 βΐ Τΐιβοάοϋο ρκ) λόγους 
βάΐίΙθΓααΙ, χεΤρα μου, τηαηηηι ίΜανη, 

ί3ί) Ε6§^. ββοϋαάΰβ, έν. 
32) Ιάθΐη οοάοχ, δεχόμενου. 
33} ΙΐΑ ςα&ΙαοΓ ιηΜ. ΑΙ οάϋί, μέν. [34) Η6£^. 866υαάα8, δΐ τηλικαυτα. 
ί35) δίο Π)88. ΐΓβ8. ^6β8^ μέν ία θάίΐίβ. 
[36) Εθκ. ββοααάαβ οαιη αΐτοςαβ 0οιη1)6Γ., ευστα- 
θούς. Εάί£(, εύπειθο^ς. 183 ΑΡΡΕΝΟΙΧ ΟΡΒΑϋΜ 8. ΒΑ8ΙϋΙ ΜΑΟΝΙ. 1Μ ορθΓΕίίο θρίΓϋαβ,ββά ίη ηβ ςυ® ηϋιϋ Ιι&ύβαΙ οΙ)1ί- 
ςυϋΐη,ηίΐιίΐ οϋΙοΗιιιη.Ο&οάίάα ςυίάβιη αίχ, νβΓυχη 
ίιη&^ηβ8 ίηΐυβηϋυιη ηοη ΓβρΓΦββηίαΙ, ρΓορίβΓβα- 
ςυοά ίηββςυαίίβ ββΐ,β 6οηοΓθΙ& 8ραη)& οοοβΙ&ηβ.ΐΑΟ 
&11)αιη, &1 ηοη ΓβοίρίΙ ίιη&^ίηββ, 60 ςυο(1 βΐ ίρβί 
βχί^^α® ςαφρίαπι ίη8ίη11}α11ιι1».0οηΐΓ&,ίη αςτια ΠοεΙ 
ηίβ;Γ& Γθΐυεθΐ 980 ΓυΓΐΏ& οΐ) ΙφνοΓβιη. ΙΙ& νίάβΠοβΙ 
νίΐο ίη»(ΐα&1ϋ&8 ηθι^α&ςυ&ιη ίάοηβα 68ΐ αά βαβοί- 
ρίβηάαιη (ϋνίηαιη ορβΓ&ϋοηθίη. Εγ^ο ουιη &ηίιη& 
οαιαί νίΓΐυΙίβ 8ΐαάίο άβάϋα βζ νβΐιβπιβηϋ ίη Οβυω 
αηιοΓβ, ,ροΓρβΙυο Οβί οαβαιοπ&ιη 8ί1}ί ίιηρΓ688&χη 
8βΓν&1 ; αίςυβ Ιιοο ιηοάο Οβυιη νβΐιιΐ ίη 86 ίρβα ίη- 
1ΐ8ώίΙ&ηΙβιη Γ6(1άϋ ; βζ νθ1ΐ6ΐη6η1ί88ίιη& ίη Οβυιη 
ίηίβηϋοηβ βΐ &Γοαηο αιηοΓβ, ηυαιίηθ &ίί1&1α, άί^^ηα 
ρΓορΙιβΙίφ άοηο βν&άΚ, Οβο άίνίη&ιη νίΓίαΙθχη ίιη- 
ρβΓίίβηΙθ, αηίπιίςαβ οοα1θ8 &ρθΓίβη1θ, &ά ίηΙβΠί- 
£;βηά&8 ςααβ ν6ΐϋ8ρβ6ϋ1α1ίοη68.0υ&ρΓορΐ6Γ βΐ ρΓ0• 
ρΐιβίφ αηΐβ ▼ίάβη1β8 νο6&5&η1υΓ : ρρορΙβΓβ&ςαοά 
ίύ1αΓ& ρβηηάβ ςυ&8ί ρΓΦββηϋα ΓαίβδβηΙ, ρΓοβρίοο- 
ΓβηΙ. 8θά πίΕξίβ ΙηάϋΟβπιυΓ &ά ίηΐβΐΐί^βηάαιη ρρο- 
ρΐιβίίουαι ΕίΟαΙαπι βζ νίβΐβ, ςτι» ίη 8οπιηί8 αοείάυη!. 
ΟυθΙΏΕάιηοάϋοι βηίοα νίβίβ ρηηοίρ&Η αηίοιί ραΗί 
ίοαρΓβθΐίβ, υΓΐ}β8 αυΐ Γθ^οηβ8 ιηα^ηϋικίίηβ &οΙρυ1- 
οΐιηΐυάίηβ ρΓΦ8ΐ&η1β8,&υΙ &ηίιηα1ί& βαρΓΕη&ΙιΐΓ&ιη 
βοη3ρίοί[Ώυ8 : &ϋΙ βΐί&αι νβΓΐ>0ΓϋΐΏ &1ίςυοΓϋπι πιβ- 
πιοΗ&ΐΏ, ςυ® &υηΙ)υ8 ΙίΕυβΙα βίηΐ, 8»ρβηϋΐηβΓ0 
ο1}ϋηθΐηυ8 ; ουηιςυθ (&π) οιυϋ&, Ι&ιηςυθ ηον& βρβ- 
ςΐ6ΐηυ8 ίη ηοΐΐίβ βΐ ααάί&πΐϋθ,ΐι&ιιά ^&^1 νβΓβ ςαίά- 
ς[αΑχη οοΓροΓβο 8βη8ΐι νί(ΐ6[ηυ8> ηβςαβ αυ(]ίοιυ8 : 
ίϋάβπλ βΐ άίνίηοΓϋοι αο [1)β&ΙθΓυιιι νίΓΟΓυοι οοβηβ, 
αΐίςυ&ηάο ςμίάβοι ρβΓ ΕρβΓ(&πι νίβίοηβπι,Εΐίςυ&ηίΙο 
νβΓΟ ρβΓ βοιηηϊιιιη ίπιρΓ688ί8 ίπΐΕ^ίηί1)υ8, άίνίηίβ 
86Γΐηοηί1)υ8 &ο νίβίβ ίαιρΙβΙυΓ,ουιηηβςυβ ρβΓ οουΐοβ 
ίιηλ^ίηββ βΟΓϋοα ςα» ^ί<1^η1αΓ,ΓβνοοΕΓί(,η6ςυβ ρβΓ 
ΕυΓβ8 αβΓίθ ίοίυηι, & νοοίβ βάβηάφ ίηβΐηιηιβηΐίβ 
ρΓοΓβοΙααα,ΗΟΟβρβπΙ.Νβςυβ βηίιη βυΙ)1ίαιί8 ίΙΙβΙΙίΓΟ- 
ηυβ, βΐ β1βν&1υβ,&1ί(|υί(1 βΓ&Ι ΓθΓί8 βαΜβΙβηβ , ηβ- 
ςυβ ΓαΓβυβ ίη βο 86άβη8» ςυβαι νίάίΐ ΐ8&ίΕ8**:η6ςιιβ 
ίΐΐθ β1βοΐΓίηυ8 &1) ί1ί1)υ8 ΓυΓβυζη,ί^ηβυβ αυΐβπι ε1> 
ί1ί1)α8 άβΟΓβυιη, ςιιί αριιά Εζβοΐιίβίβα) άββοπύϋυΓ'*, 
βΓΕίβρβοίθ ]ιυπιαοι&.8βο[ ΙιοΓυιη ιηβηθ χηΕ]θΓθςιΐΕ- 
άαιη νίΓΐυΙθ ίη βΕΓυπι ΓβΓϋΐη, οοηίβηιρί&ΐίοηβ ηαο- 
ΓΕΐ)&ΙυΓ, 3ρίΓίΙα άίνίηΕω ηΕΐιίΓΕηι ρβΓ δθηί^ιη&ΐΕ 
ΓβρΓοββηΐΕηΙβ. 

4. ΥίάβηΙ Εαύβχη ρΓορΙιβΙ® ηοη ΓυΙοΓΕ βοΐυαι 
νβΓυπι βΙίΕΐη ςαβ ίη Γβ1>υ8 ρΓ»8βη1ί1)υ8 βαηΐ ΕΜίΙα. 
ΟαβιΠΕάΐΏοάαω ΕίΙ ΡαιιΙυβ : •$} νβτο ρνορΚβΜύ^ χη• 
ρηάίαΐην αηΐύϊη αΐίηηίί ίη/ιάβΙί$, αηί ίηάοΰΐυε^ οο- 
αιΐΐα οοτάύ ίΙΗ$α τηαηί/έεΐα βαηΐ ^. ΑαΙ ςαβαΐΕά- 

" ΙβΕ. VI, 1. »» Εζβοΐι. VIII, 2. »♦ Ι Οογ. χιν, 24. 

(37) $10 οο(1ίθ6Β ΐΓβ8. ΕάίΙί νβΓΟ, έγχοπτ^ντων. 

(38) ΙΐΕΕηϋςυυβ ΓοηαΙϊβΩβίί οοάβχ β^ Ηβ^.βοοαη- 
άϋβ. ΑΐίβΓ Οοηι1)βΓ. ουιη β^ίΐίβ, μέλαινα. 

(39) Ηβ^. 860 υ η άυ 8, έ'νοιχον εν αύτη. 

(40) ΗββίΙίϋθ, δί Ι&ηηβη β^υ8 Ιιβεο βυηί,ιηΕίβ αοοί- 
ρϋ 1(1 ςϋοά Ιβ^ϋϋΓ Ι Κβκ. ιζ, 9, ηΐ ΓβοΙβ εο ρΓϋ- 
άβηΙβΓ ΕάηοίΕνίΙ ΟοαιΙ^βΠβίαβ. Είβηίπι ίΐΐαά, Ιμπρο- 
σθβν, νοοί έκαλουντο, ηοη νοοί βλέποντες, ^υη26η- 
άυω Θ886 ηβπιο, ςυί Ιοοαω δοηρΙυΓ» Ιβ^βΓϋ, ιηίΐ- 
οίΕ^ϋυΓ. ΟυΕΓβ ορ^ίIη6 ίιιΙθΓρΓθίΕΐιιβ ββ^ δγιηηΐΕ• Α. '^οΰ Πνεύματος ενέργεια, άλλ' έν ταΐς μηδίν τχολιόν 
έχούσαις, μηδΐ στ ραγγαλ ιώδες. *Η χιών λαμιφά, 
άλλ* εΙκ($νας των έγκυτττίντων (37) ού δε^χνυσι, 8ι- 
6τι τραχεΤά έττιν έχ πεπηγ<5των άφρων συγκειμένη. 
Τδ γάλα λευχδν, άλλ' ού παραδέχεται τάς είχ^ας, 
διότι χα: αύτφ μιχραι τινές είσι πομ(ρ6λογες. Ύίοιτι 
δι χαΐ μέλανι (38) μορφή εμφαίνεται διά λειότητα. 
Οί^τως αρα τ^ άνώμαλον του β{οα πρ^ς δποδοχήν 
βείας ενεργείας άνεπιτήδειον. "Οταν οδν ψυχή τζάσΐζ^ 
άσχήσει άρετης Ιαυτήν έπιδουσα, τφ σφοδρφ π<ρι 
θε^ν φ(λτρφ διηνεχώς μνήμην Θεοΰ έντυπωΟ«ισχν 
αύτ^ διασώζρ, χαι τούτφ τφ τρόπφ οΙονεΙ ίνοιχον 
αύτ^ (39) τον θε^ν είναι χατασχευάατ^* έχ της πρ^ 
τ6ν Θε6ν σφοδρότατης ένατενίσεως, χαι του ά^^ι{του 
φίλτρου θεοφορουμένη, άζία του χατά τήν ιτροφη- 

1^ τε(αν χαρίσματος γίνεται, δίδοντος 0είαν δύναμιν του 
θεού, χαι τους 6φθαλμοΙ>ς της ψυχ^ς διανοίγοντος &1< 
χατανόησιν ων βούλεται θεαμάτων. Αι6• χαΐ οίπρο- 
φήται ίμπροσΒεν (40) βλέποντες έχαλουντο, παρά τ& 
ώς παρόντα τά μέλλοντα πποορ^. Προσαχθησόμεθα 
δι μάλλον εΙς τό (δεΤν τό προφητικών χίνημ« έχτων 
κατ* δναρ φαντασμάτων, "ύσπερ γάρ έν ταΤς χββ' 
ΰπνον φαντασίαις του ηγεμονικού τ^ς ψυχής ημών 
τυπουμένου, πόλεων ή τόπων μεγέθει (41) χαΐ χάλ• 
λει διαφερόντων, ή ζώων ύπίρ τήν φύσιν γιν^μεθα 
θεαταί* ή καΐ λόγων τινών μνήμην διά της άχοής 
έμπεσόντων, πολλάκις παρακατέχομεν χαι τοσού- 
των περί ή μας θεαμάτων τε (42) παραδόξων χαι 
ακουσμάτων Βντων, οδτε τι ειδομεν κατά άλήθ«ια>ί 
σωματική αίσθήσει, ούτε ήκούσαμεν* ο{^ω καΐ τ^ 
τών θείων καΐ μακαρίων ανδρών (43) νυΰν, ποτέ 

Ο μέν ϋπαρ, ά'λλοτε δΐ ^ναρ τυπούμενον, λόγων τε 
θείων και θεαμάτων πληρουσθαι* ούτε δι' οφθαλμών 
τάς εΙκόνας τών δρωμένων άναμαζάμενον, 'οΖτζ δι' 
ώτων αέρος πληγήν έκ τών φωνητικών οργάνων προ- 
ελθοΰσαν ύποδεξάμενον. Ού γάρ Ιξωθέν τι 6ποχείμε- 
νον ήν υψηλός θρόνος καΐ επηρμένος• ούδΐ 6 έπ' 
αύτρυ καθήμενος (44), δν είδεν ό 'Οσαίας* ού^ άν- 
θοωποειδής^ 6 ήλέχτρινος μίν τά άπ6 «σφόος άνω, 
πύρινος δέ άπο όσφύος έπΙ τά κάτω, 6 παρά τφ *1ε- 
ζεκιήλ* άλλ* ό μΙν νους αυτών, δυνάμίι χριίτ- 
τονι (45), έν θεωρί^^ τούτων έγένετο, δι' αΙνιγμάτων 
του Πνεύματος τήν θβίαν φύσιν παραδεικνύντος. 

4. Όρώσι δέ οΐ προφήται ού τά μέλλοντα μόνον, 
άλλα καΐ τών παρόντων τά λανθάνοντα, ώς φησι Ηαΰ- 
]) λος• Έάν δέ προφητεύητε, είσέλθ^^ δέ τις άπι- 
στος ή ιδιώτης, τά κρυπτά της καρδίας α&του 
φανερά γίνεται• ^ ώς ό Έλισσαιος' Ουχί ή χαρ- οΐιυβ, άυιη ιΙε βοπρβϋ, τον γαρ προφήτην τότε έχά- 
λουν κατά τ6 άρχαΤον, άρώντα, Ναηι &ιΐίη ηηί ίηηΰ 
ρΓορΗβΙαβταΙ, νο€αΙ>αηί αηΐίςηϋηί, ί^ίάΰηίδίη, 

(41) 8ίο ΐΓβ8 ηαββ. Εάίϋ νβπ), μεγέθη, ιηΕίβ. 

(42) Ηθ£;. Ββουηάυβ, θεαμάτων τε καΐ παραδόξων. 

(43) δίο Ββ§;. ββουηάυβ. Εάίΐίοηιη άυο1>η8 ηΐ88., 
ανδρών και μακαρίων. 

(44) Κθ^. 8βουηάα8,καθεζόμ•νος• 

(45) ΙΐΕ Ηθ£^ί ρΓΐιηα8, βθοαηάιιιβΐ ίοΓϋυ•. Εάίϋ. 
χρείττων• 185 εΟΗΗΕΝΤ. ΙΝ ΙδΑΙΑΜ ΡΗΟΡΗΕΤΛΜ. ΡΑΟΟΕΜΙΌΜ. 116 ^ία μου Ιιτοριύβτο μετά σου , ήν{χ« άνέστρεψεν ]^ ιηοάυοα Κ\\8Κ\}3:Ναηη6 €0γ ΤΜΗτη αιη()ηΙαΙ)αΙ Ιβΰνηι 
6 Ανήρ, μβτά τοο άρματος α^ου, ι^ς συνάντησ(ν 
σοι (46) ; Έστι $^ ινροφητε{α χαΐ ή δι' ονείρων 
«ρ6γνωσι<, ώ< τφ Ίω^ήρ έν Αίγύιτεφ, και τφ Δα- νιήλ έπΙ τ^ς Βαβυλωνίας, έδείχνυτο. ίίως οδν χαι 
Φαραώ, χαι Ναβουχοδονόσορ ; "Οτι περί των χοσμι• 
χων καταστάσεων τους χρατουντας, Ιδεί προβλέπειν, 
Ινα «ιστεύηται. Ηώς $^ καΐ Βαλαάμ προφητεύει χαΐ 
Καϊάφας ; *Οτι καχεΤνοι τους πειθο μένους εΤχον* χαι 
6 μίν ώς άρχιερεΙ>ς, 6 δΐ ώς μάντις. Ου γάρ ψυχής 
χαθαρότης ενταύθα, ουδέ διαύγεια νου ένορώντος 
Θεον, ¥λ\ τήν εκείθεν δύναμιν έπισπώντος (47)* άλλ' 
ο^ονομιχώς Ιν αύτοΐς 6 λ6γος, ού κατά τήν άζίαν, 
Αλλά πρδς τ&ν χαιρύν. Ζητήσεις δΐ ε! τά παρά (48) 
τφ Ήσαΐ^ χαΐ τφ *Ιεζεχιήλ όπτασίαι εισι, δια τοιώνδε 
φζντασιών ^ραμέναι, ή 6εολογ{αι, δι* αινιγμάτων του 
Πνεύματος τά της φεύτητος ήμΐν Ιδιώματα χαταγγ&λ- 
λουσαι (49) ; ΰητη ΓβνεΠβτβίΗτ νίτ νητη αατη $ηο ΙίΗ οΜατη ^ ? 
ΕθΙ αυΙθίΏ β1 ρΓορΙιβϋ&,ουπι &Ηςιιίά ρβΓ ΒΟίηηίαπι 
ρΓΦβοίΐυΓ, ςυβίΏ&άιηοάυχη ^086ρ]1 ία ^£.^γρ1ο β1 
Βαηίβΐ ίη Β&5γ1οηβ Γβνβΐ&ιίο ί&οΐα 681.Α1 ςυοιηοάο 
ΐ£^ίΙϋΓ 6ΐ Ρ1ι&Γ&οβΐΝ&1>υοΙιοάοηο8θΓΓυΙυΓ& ρΓββοίθ- 
ΓυηΙ? Νβιηρθ άβ ιηυηά&η&Γυιη Γβραιη 8ΐα1υ οροΓΐ6- 
]:)&1 άοοαίηοβ ρΓονίάβΓβ, αΐί ΙιΙθ βάββ 1ι&1)Θγθ1ιιγ. 
Οαοιηοάυ νβΓΟ βΙίΑΐη Β&ΐα&οι ρρορίιβί&ΐβΐ 6&ίρ1ι&8? 
ΝίοαίΓυιη ςαοάΐιι ςυο(ΐοθ1ι&1)θ1[>&η1(ΐιιίΙ)υ8 ίπαροΓΑ- 
]^&ηΙ:1ιΐ6 ςυίάβιη Ιααςυ&ιη 8&οβΓ(1οΙαΐΏ ρηοοορβ,ίΠβ 
9β1 νοίΌ, Ι&ηςυαιη ναΐύβ. Νβςυβ βηίιη Ιιίο ριιη- 
1&8 &ηία)ί Γαίΐ ίη ο&υβιι, ηβςυβ ηιβηϋ• ίΙΙαβίΓ&Ιίο 
Οβαιη 6οηΙβιηρΙ&ηϋ8, αίςαβ ίηάβ νίΓίαΙοιη Ιι&οηβη- 
118 : 86(1 06Γ1& ςυ&άαιη άίβρθηβ&ΐίοηβ ίΐΐίβ οοηΐί- 
§ϋ ββΓίηο, οοη ρΐΌ πιθγΙΙο, 8θά ρΐΌ Ιβοαροηβ 
ορροΓίυαίΐΑΐβ. Ου&Γββ αυΐβιη, &η βα ςυ» Ιβςαηίαρ 
«ρυά Ι8&ί&πι βΐ Εζββίιίβΐθΐη, βίηΐ νί8ίοηβ8 ρβΓ 1ια- ]α8ΐηο<)ί ρΐιαηίαβίαβ οοηβρβοί», &α ροϋοβ γ6γοιώ άίνίη&Γαιη άοοΐΓίη&, ρβΓ 8ρίΓί1ιΐ8 »ηί£;Εηαί& ()1νΐηϋα- 
ϋβ ρΐΌρΓίθΙ&ΙβΒ ηοΙ)ί8 βίβηίϋο&η» ? 5. Φασ^ δέ τίνες Ιζεστηκύτας αύτους προφητεύειν, 
επικαλυπτομένου του άν$ρωπε(ου νου παρά του 
Πνεύματος. Τοΰτο δΐ παρά τήν έποκγγελίαν έστι της 
6ε(ας επιδημίας, Ιχφρονα ποιεΐν τόν Οεόληπτον, χαΐ 
δτε πλήρης γέγονε των θείων διδαγμάτων (50), τύτε 
χαΐ τής οικείας έζίστασθαι διανοίας, χαΐ άλλους μίν 
ώφελουντα δι' Ιαυτου, αύτ^ν δΐ τής έχ των Ιδίων λύ- 
γων άπολείπεσθαι ωφελείας. "Ολως δΐ, τίνα λύγον 
άχύλουΟον Ιχει, έχ του τής σοφίας Πνεύματος μεμη- 
νύτι παραπλήσιον γίνεσΟαι, χαΐ έχ του τής γνώσεως 
Πνεύματος τ6 παραχολουθητιχ^ν άποβάλλειν (51); ^ 
Άλλ' οΙΙτε τ6 φως τυφλύτητα έμποιεΐ, άλλα τήν έχ 
φύσεως ένυπάρχουσαν όρατιχήν δύναμιν διεγείρει* 
ον^ε τ^ Ώνεΰμα σχύτωσιν έμποιει ταΤς ψυχαΤς, άλλα 
πρλς τήν των νοητών 0εωρίαν τ^ άπό των της 
αμαρτίας κηλίδων χαθαρεύοντα νουν διανίβτησι. Πο- 
νηράν μέν οδν δύναμιν συγχυτιχήν εΤναι διανοίας, 
έπιβουλεύουσαν τη άνθρωπίν^) φύσει, ουκ ^ί§οτ^ν* 
θείου δι Πνεύματος ιιαρουΦ(αν- ^τϋιτ6 τούτο λέγειν 
ένεργεΤν^ άσεβες. Έπειτα, ε! σοφοί οΐ άγιοι, πώς 
θύκ Ιπηκολούθουν τοις προφητευομένοις ; Σοφός γάρ, 
φησ), νοήσει τά άπό του Ιδίου στύματος* έπΙ δΐ 
χείλεσι φορεΤ έπιγνωμοσύνην. ΕΙ δΐ &ζΐ έξέστη (52) 
Ίσαάν έπΙ τ^ είσ^δφ του υΙου σύτου, χαΐ ΑαβΙδ εΤπεν 
έν τ^ έχστάσει α^ου, διά τούτο τήν παραφοράν κα• 
ταψεύδονται των αγίων, γινωσκέτωσαν τήν Ικπληξιν Ο 6Χ0β88υ βαο ** : οΙ) ίά βα^υηΐ 8&06ΐ08 ιηβηΐίβ βυ» 
Ικστασιν είρήσθαι* ώς τ6, Έξέστη ό ουρανός, καΐ οοχηροΐββ ηοη 6386; ηονβΓίηΙ βιάιηίΓαϋοηβιη αο 8ίιι- 5. ΡοΓΓΟ βυηΐ ςαί άίο&ηΐ 608 Γογογθ αο ίη8αηί& 
οοΓΓβρΙοι ρΓορ1ΐθί&Γ6, 1ιυιη&η& ιηβηΐθ α 8ρίπ1υ 
&1[>80Γρ(&. ΥβΓϋΐη ίά &1[>Ιΐ0ΓΓ6ΐ & ρΓθΓθ88ίοηθ^ άίνίη» 
ρΓ£86ηϋ», ΰΐ αιηθηΐβιη τβάά&Ι, ςυί & ηαοαίηθ οογ* 
Γίρί(αΓ,ουπιςυ6 ρίβηυβ άίνίηοΓαοα άβΟΓβΙοΓαχη 6886 
οοβρβπΐ, Ιαιη & 8α(ΐ ίρ8ία8 ιηβηΐβ θχοίάαΐ, 6ΐ ςαΐ 
α1ϋ8 6Ζ 8686 ρΓ»1)6&1 υΐίΐίΐ&ΐθπ), ίρ86 βχ ρρορπίβ 
86πηοηί1>υ8 ηίΐιίΐ ο&ρίαΐ 6ΐηο1αιηβηϋ.Ιη 8αηιιη&,ςα«' 
Γ&Ιίοηβ οοηδβηίαηβυιη 68ΐ, υΐ (|υί8 ρ6Γ Β&ρίβαίιο 
δρίηΐυιη, 8ίΐΏί11Ιιηυ8 ίηβ&ηο βν&ά&Ι, αο βχ !ηΐ6ΐ1ί- 
^θηϋ» 8ρίΓί(α νίιη αοαϋΐαΐ ίαΐ6ΐ1ί^6η(1ί?(}ϋίη ροϋυ8 
ηβςαθ 1υη)6η οβοίΐ&ΐβιη ρ&ΓίΙ, νβηΐΕη νίάβηάί Γα- 
6υ11&ΐ6ΐη α η&ΙυΓ& ίη8ί1αιη βζρβΓ^βΓ&οίΙ ; η6ςιΐ6 
δρίΓί1υ8 1θη6ΐ>πΐ8 ίηάυοϋ αήίιιιί8, 8β(1*&ά οοηΐβιη• 
ρΙλΙίοηβΐΏ Γ6Γυκη ίηΙθϋί^ί1>ί1ίυπι,[η6ηΐ6ΐΏ & ρβοο&Ιί 
χηαραΐΐβ ραΓ&ιη βζ6ϋ&1. Νοη ςαίάθΐη (1ί88ίχηίΐ6 νβή 
68ΐ, ίιηρΓθ1>ϊηΐ]ΐ ρο(68ΐ&ΐ6ΐη, η&ΙυΓ» Ιιυπα&ηβ ίη8ί- 
(11&ηΐ6ηι, οοηΓυηάβΓβ ιη6ηΐ6ΐΏ : Ββά ίάίρ8αχη ρ6Γ 
8ρίΓίΙυ8 άίνίηί ρΓ»8θη1ί&ΐΏ 6ίΏοί, άΙοβΓβ ίαιρίαιη 
Θ8ΐ. Αά Ιιββο, 8ί Β&ρί6ηΐ68 βυηΐ 8&ηο(ί, ςυοιηοάο 
60Γυια ςα® ν&ϋοίηίο βάθϋ&ηΐ, ίηΐ6ΐ1ί36η1ί&ιη ηοη 
8αη1 Α8866υ1ί ? 3αρί6η3 βηίιη, ίυςυϋ, ίηΐβΐΐίρβί (^ηχ 
αΰ οτβ ρΓορηο ρτοβ<ή$€ΗηΙητ : ίη ΙαΙήΐί αηΐ^ηι ροΗαΐ 
ίηΙβΙΙίρβηϋατη^^,ΟΜοά 8ί ςυοηίαιη Ι8&&6 ίη ίη^τββδυ 
βΐίί 8υί οΙ)8(υρυϋ '^^ βΐ ςαοηίαηι Β&νίά άιχϋ ίη " IV Ε68. ν, 26. ■• Ρρον. XVI, 23. " ββη. χχγιι, 33. " Ρ8ε1. αχν, 2. (46) 0οάίθ68 άαο, σου. Μοχ ιιΐ6Γσιΐθ 0οιη1)6Γ., ώς 
τφ Ιωσήφ•... και τφ Δανιήλ. ΒαίΙΙ, 6 Ιωσήφ... 
χαΐ Δανιήλ. 

(47) Κβ^. β6θυηάα8, ένταυ^, ούδΐ νους ανθρώπων 
6 ωντων Θεόν, χαι "ην έχεΤθ*ν δύναμιν σπ^ντων, 
Νβηίΐβ ίΜη$ Ηατηίηητη ΐηίη^ϋνηι Οΰηη^ ίηάβςηβ 
ΌίΗηί^:Λ ίιαιιήεηίιηιη. ΙΧβ^η ρτ ίοαυ8 6ΐ ΙβΓϋυ» ηοη 
&1ίΐ6Γ &1ςη6 6(ϋ1ί,ηίβί ςαοά ρρο έπισπών^ος ]ι&1)6«ηΙ 
σπώντος. 

(48) 8ίο Ε6βΓ. ρήαιαΒ. Οαο «ΙΗ ιηββ., •1 κοκρά. 
Β(ηίί, εΐ αΐ ΐΜρά. (40) Ε6^ίί ρήηιυΒ 6^ ββοηηάιιβ, καταγγέλλουσαι. 
Εάϋί, χαταγγελλοντος, ηοη ίΐιι Γ6θί6. 

(50) Η6&;. 86θυη(1α8, χαρισμάτων. . 

(51) 0οαίΰ68 1γ68, άποβάλλειν. Νοη Ιοηςβ Ιιίηο 
Ιΐ6^. 866υη(1α8. τυφλύτητα ποιεί. δυΜηάο 1(1601 οο- 
άθΧ, Πνεύμα τ^ άγιον. 

(52) ΙΙΙυά» έξέστη, ροΐβθΐ ηοηηυηςυ&ιη ίΐΑ &οοίρί, 
ηΐ ςυ&ιηά&ιη ιηθη1ί8 &1ίβη&ΐίοηβιη 8ίςηίβθ6(.νυ1^&- 
ΧΛ^βχραυϋ ί$α(ΐΰ $ΐηροΓ€ ν^Λ^ιη^ηίι.ΑΙίςυ&ηάο ροβΐ 
Ε6{^. ΐ6Γϋΐ]Β» διά τοί^εο τήν περιφοράν, Ιι&αά βιηβη- 
άλίβ. 127 ΑΡΡΒΝΟΙΧ ΟΡΒηυΜ 8. ΒΑδΙΙ^ΙΙ ΜΑΟΝΙ. α» ροΓθΐη &ρρθ11&1υαι ββββ οαβηϋβ βχββββοπι. ^υ^α8- Α ή γή άφριζε. Χρή δΐ άπό των χοινων Ιννοιων ώρμη- 
ηοοάί ββΐ ί11αά:058ΐυραίΙ οοβίυιη,βΐ ΙιΟΓΓαίΙ Ιθγγα ^*. μένους, περί θ»ου τά έναντιούμκνα, 5σον έπι τζ λέζ»(, 
ΡοΓΓΟ ίαΙβηάαΐΏ θβΐ α 00[ηιηαηί1}α8 ρπηοίρίίβ ρΐΌ- όμολογεΐν, μή νοεΐν. Οίον, χατά το^ χοινάς ιτρο- 
Γθοίοβ ηθ8θ&(;ΐ)»8θθΐ]η(1υπι1ϋΙθΓ&ιηοοοΐΓ&η&8υαΙ, λήψεις έστΙ (53) τήν θείαν φύσιν άγαΟήν, χαΐ ά^ργητον 
ΙαΟβο ηοη ίαΙθΠί^^θΓβ. Οα&ΐβ ββΐ ]υχΙ& οοωιηυηββ χαΐ δίχαζαν όμολογεΐν• 
αοοβρΙίοα88, άίνίη&ιη η&ΙαΓ&ιη, 1>οο&ιη, ιγφ βζρβΓίοιη αο ^υ8ιαΕη Θ886 οοηβίβή. 
β. Οα&ΐβ 81 8θΓίρ1αΓ& Οβαιη ιγμοΙ, ιποθιόγο β. 'Κάν ούν όργιζόμενον, ή λυπούμενον, ή μτνβμε- αίΟοί, &υΙ ρωηϋβΓθ, &υΙ ρρφίβΓ οαθπΐυιη αϋςαο αΐί 
ά'\09ίί ι ςυίά 8ί1}ί νβΐίηΐ νβΓΐ)& ςαββΓβηάϋΐη Θ8ΐ ; ιιο 
βοΐΐίοίΐβ οο^ϋ&ηάυιη ςυοαιοάο βα Γβ8ϋ1υθΓθ ρθ88ί• 
ιηυ8. Νοη αοΐβαι οροΓίβΙΐίΙ ρΓ»ο1αΓ&8 άθ Οβο ορί- 
ηίοα68 8ΐιΙ)νθΓΐθΓβ. Αίςυβ &ά βαοα ιηοάαιη οΗγα 
οί!6η8&ιη Ιη δοηρ1υπ8 νβΓ8&1)ίιηυΓ, άαιη βΐ βχ ϋβ, 
ςϋ» Γ&οίΙβ ρβΓΟΥρί ρο88ΐιηΙ, &ά]υν&5ίιηυΓ, β1 &1> ϋβ λόμενον, ή μή χοίχ* άξίαν τινί χρώμινον ή Γραφή 
λέγει, ζητεΐν προσήκει το της λέξεως βούλημα, χαι 
μερίμνων, τ(να τρόπον άποχαταοτήσαι δυνηθώμβν* 
ούχι δΐ άνατρέπειν τχς αξιόλογους περί βεου απολή- 
ψεις. Και οϋτως άπροσχόπως έντευξόμ»6« ταΤς Γρα- 
φαϊς, άπό μιΐν των εύληπτων ωφελούμενοι, έχ 8λ τ&ν 
ασαφέστερων ού παραβλαπτόμενοι. Έάν δέ τις έγ- ςυ» 8υα1 ίηΐβΐΐβοΐα άίίββϋΙοΓβ, ηοη οίΓβηάβιηυΓ. |^ χαλ^ τή θεί^^ Γραφ^, ώς ού διδασχαλιχ^ ούδλ ένιργη- Ουοά 81 ςυί8 ίΐΐυά άίνίη» δοηρΙυΓΦ νίϋο υθγΙ&Ι, 
ςαοά ηοη άοββ&(, ηβςυβ ρροάυο&Ι βαςυ» ρΓθάβ886 
ροββίηΐ, 18 ρβΓρβηά&Ι αηίνβΓ8&ιη ΓΟΓαηι ιηοΓί&Ιίαιη 
ΟΓάίη&Ιίοηβιη, ηοη 8θ1υιη ίη Μ9 8ρίΓίΙο&1ί5υ8, 
νβΓαιη βϋ&ηι ίη ίηΓ6ΓίοπΙ)η8,&Ιςαβ &ά νίΐ&ιη ρβιΊί• 
ηθη(ι1>ΐ]8 ηβ^οϋίβ; οοηδίάθΓβΙςυβ βαιη νίω,ςυφ^υ- 
Κ)6Γη8ΐ1αηίνβΓ8&,1)ΓυΙί8&ηίιη&ΗΙ)υ8 ΓΑοϋβαι&ά νίΐ&ιη 
Ιϋθηά&αι οοο&8ίοη6ΐη 1η1}ΐ]ί88θ, αΙίηιβηΙαίΏ υΙίΓΟ 
ρΓφ1>βη8,ορθΓίχηθη1υχη 8ροηΐ6 β^&Ιυοι, θ ρίΠ8 αιιΐ 
ρ1υπιί8 ίηάυοαβηίΑ : 1)θπιίη6ηι &υ1βπι 8θ1ιιαι,ηαάαιη 
ρΓοάυοβηβ ; Γ&Ιίοηβιη οηιηίυπι ϋΙοΓυπι νίοβ άβάϋ, 
ρβΓ ςυλίη αΓΐ68 ΓβρθΓΐ® 8αηΙ, ςυίϋυβ ί11& 8ίΜ 8υρ- 
ρβάίΐβΐ, ρυΐα, &Γθ^ϋθθΙυΓΑ, 1θζΙοη&, &§που11υΓ&, 
βη^ηα Γ&1>Γίο&; ςυ&ηάοςυΐάθω ςαοά άββΓ&Ι οορρο- 
η1[>ΐλ8,4(1 &αίιηα8ρβΓ Γ&Ιίοηίβ οορί&ιη 8υρρ1β(.0αθΐη- τιχ^ των ώφελείσθαι ουναμίνων , χοηαμαν0ανέτω 
πάσαν τήν των ανθρωπίνων διαχύσμησιν, ούχ έν τοις 
πνευματιχοΤς μόνον, άλλα χαΐ έν τοις ύποδεεστέροις 
χαΐ τοις χατά τον β(ον πράγμασιν* δ'τι τοις μλν άλ6* 
γοις ευχολον ξ8ωχε τήν προς τό ζ{ίν άφορμήν* τρο- 
φάς αυτομάτους, χζι σχέπην αύτοφυα* χαΐ τά έχ 
τριχών χαΐ πτερών ένβύματ» ή τά σύμπαντα οίχο- 
νομουσα δύναμις έχαρίσατο* τόν δΐ Ιή^θρωπον γυ- 
μνόν παραγαγούσα, λύγον Ιδωχεν άντΙ πάντων, δι' 
ού αι τε (54) ποριστιχαι συνέστησαν τέχναι, οιχοίο- 
μική, υφαντιχή, γεωργία; χαλχευτιχή' το τοις σώ- 
μασιν ένδέον άναπληρούσης της ψυχήσ τζ παρουσί^ 
τού λύγου, "ύσπερ ούν έν τούτοις, ούχι βασχαίνων 
ήμΐν προς το ζ^ν αφορμών, παραπλησ(ως τοις άλο- 
γο ις συναπογεννηθήναι πάντα ύ δημιουργός ήμων ού λάΐΏοάιιιη ί^ίίυΓ ορίΓθχ ηοβΙβΓ ίη Ιιίβ οοπιιηοάίΐαΐββ Ο συνεχώρησεν, άλλα τήν Ινδειαν τών αναγκαίων, γυ νίί» ηοΙ)ί8 Ιι&υά ίηνίάβηδ, οιηηία υη& ηοΙ)ί8θϋΐΏ 8ί- 
ιηίΙϋβΓ 1)Γυΐί8 ρπχΐυοί &ο ρΓΟΟΓβαΗ ηοη ρβηηίδϋ ; 
8θά νβίαΐ ίηςβηϋ θζβΓΟίϋαπι ΓβΓυιη ηθθβ88&η<ΐΓυπι 
ίηορί&πι ηοΙ)ί8 βζοο^ϋ&νίΐ; ίΐίάβπι βΐ ίη 8οπρ1ιΐΓί8 
()&1& ορβΓβ νοίυϋ 6886 ο1)8οαήΙ&Ιθΐη αά ιηβηΐίδ 
ηο8ΐΓ® υΐίΐίΐ&ίβω, νίητι ίρ8ία8 &ο νίΓΐυΐ6α) 6χοί- 
(αηβ. Ρπιηυοι ςυΐάθΐη, αΐ 1ιί8 οοβαραΐλ, & άβίβπο- 
ΓίΙ)α8 &νοοθ1υΓ. Οοίηάβ ςυοά ςυβ 1&1}ογ6 ρ&Γΐ& 
8αη1, 6&, ηθ86ΐο ςαο ρ&οΐο, ηι&^δ αιη&ηΙιΐΓ, ςυ»- 
ςυ6 Ιοη^^ο ΐ6ΓηροΓβ οοηΐίη^αηΐ, οοη8ΐ&ηϋΐ]8 ρβπ- 
ιη&η6η1.ΡθΓΓθ ςα» Γα6ίΐ6 ρ&Γ8ηΙαΓ,Ιιί8 ηοη ρβΓίηάβ 
&νίά6 ίΓϋίπιυΓ. Ν6^Ιί^ϋυΓ 6ηίιη Γ6Γυιη οΙ)νί&Γυιη 
οορία, η6ςυ6 |]11& ουβίοάΐα άί^ηα$ άυοϋ,ςυί ρο88ί- 
(1ο(. Ου&ρΓθρΐ6Γ βί 8οαιηίοη]ω οΙ)86αΓα 6ΐ ίηνοΐυΐα μνάσιον ήμΤν της διανοίας έμηχανήσατο * οδτω χαΐ 
τήν έν ταΐς Γραφαΐς άσάφειαν έπ' ωφελείς του νου 
διεγείρων αυτού τήν ένέργειαν , έπετήδευσε. Πρώ• 
τον μέν, Ινα τούτοις ένασχολούμενοσ τών χειρύνων 
άφέλχηται * Ιπειτα δτι τά πύνφ χτηθέντα μάλλ($ν 
πως άγαπάται , χαΐ τά διά μαχρού χρύνου προσ- 
γενόμενα μονιμώτερον παραμένει* ών δΐ ^δία ή 
χτήσις, ού περισπούδαστος ή άπολαυσις . Ευκατα- 
φρόνητος γάρ ή τών προχείρων πβφουσία, χα\ ο&^ε- 
μιας φυλακής άζιουμίνη τοις Ιχουσι. Διά τοΙΗο και 
ή τών δνείρων φύσις ασαφής χαΐ πλαγία , και ού 
μιχρας δεομένη τήΰ έχ του νου έντρεχείας* χαι πολλή 
συγγένεια προς τά έχ τών ύνείρων αΙνίγματα τοΤς 
κατά έπίχρυψιν έν τ^ Γραφ^ δηλουμένοις. Όθεν χα) β8ΐΓ*ϋο,ϋαϋΙ ηοη πΐθόίθθΓ6ΐη(ΐ68ίάθΓ6ΐαηίιηί 8818;λ- [) Ιωσήφ χαΐ Δανιήλ τψ προφητιχψ χαρίσματι τά οίΐ&ίοαι, Ιι&ύθηΙςυβ ίη8θΐΏηίθΓαιη &^ηί§;αι&1& ρΐυη- 
χηυπι &ίΏηίΙ&Ιί8 ουοα ϋβ ςυβ ίη δοπρ(αΓ&&1]6^θΓίοο 
οΐ ΑΓοαηοδβηβυ 8ί£;ηίΩ6αηίυΓ.ϋη(1ββυο86ρ1ι βΙΒα- 
ηίβΐ ρβΓ ρΓορΙιβϋθθ όοηυιη 'βοαιηία (ίΐ^ηοβοβίι&ηί, 
ςυαηάοςυίάβιη ίρβα ρβΓ 86 6θ^ίΙ&1ίοηί8 νί8 ηοη 8&- 
ϋ8 ν&ΐ6( &ά ν6Γί ίηά&3ίη6χη. 0βηίςα6 αοοβάίΐ Ιιαο 
ςυοά νί1θ? Γ[υοηη6 ρυπί&β ΓθςυίπΙϋΓ, ιιΐ αά ηαν&η- 
ά&ω νίΓίαϋ πιοΓ&Ιί ορβΓ&ιη,ίά ςυοά ίηδοηρίαπβ ο1)- 
νοίαΐαηι 68ΐ,άί^ηο8θ&ιηυ8.Η6ςυίη1ΐ]Γ &υ1θΐη ρΓββΙβΓ. 

•• ^θ^βΠ1. π, 12. 

(53) ΙΐΑ Εθ^ϋ ρήιηιιβ βΐ ΙθΓΐίαβ. ^66β^ εστί ίη 
βάιϋβ. Κ6{^. ββοαηάαβ, τουτ' Ιστι τήν θείον. ύνείρατα διεγίνωσχον, επειδή ούχ αύεάρχη τά τών 
εννοιών πρ^ς τήν θήραν της αληθείας. Πρ&ς δή τούτο 
χρεία της έν τφ βίφ χαθαρύτητος, ώστε χα2 πρ^ς 
τήν της ήθιχής αρετής έπιτήδευσιν τό έν (55) ταΤς 
ΓραφαΤς κεκαλυμμένον διαγνωσθήναι. Χρεία δέ προς 
τ^ χαθαρύτητι του βίου καΐ της έν ταΤς ΓραφαΤς δια- 
τριβής, Ινα τό σεμνοπρεπές χαΐ μυστικόν τών 6είων 
λογίων έχ της συνεχούς μελέτης έντυπωθ^ τ^ ψ'^χί• 
"Οτι δέ βίου ^ου δεΤται ή τών θείων λύγων μελέτη, συν- (54) Α^ τε, ΡογΙο. α^γε, Εοίτ. 
(56) Ε<ϋϋ, έπ(. ΑΙ χηΒΒ. Ιγμ, έν. 199 βΟΜΜΕΝΤ. 1Ν Ι8ΑΙΑΜ ΡΚΟΡΗΒΤΑΜ. ΡΗΟΟΕΜίυΜ. 130 {(ττησιν (5β) 6 Μωϋβέωζ ρ(ος• Ε< έπί μΛν τζ ιτρώτη Α ▼**« ροΓϋΕίβΐη αββΐάοΑ ίη δοπρίορίβ βχβΓθΐ(Λϋο;η* τεσσαραχονταβτηρίδι έπαιδβύθη |τά Αΐγυπτ(ων , έπΙ 
$1 τ^ δβυτέρφ τεσσαραχοντα«τηρ{δι έττΐ προφάσει 
του ποιμαίνειν έπ) τάς έρημίας άναχωρήσας , τη 
θεωρί^ των (Ιντων άτίεαγόΧασζ. Κλ\ οί^τω λοιπόν της 
το\> βεοΰ επιφανείας άξιωΒεις μετά τήν δευτ&ραν 
τεοναραχονταετηρίδα, ώκμν, 6πό της φιλανθρωπίας 
τοίί Θεού, πρ6ς τήν των άνθρο^ων έπιμέλειαν χοττ- 
ηνέχθη. Κα? ούδΐ τ^ε διηνεχώς τφ πραχτιχφ παρ- 
έμενε β(φ , λλλά χα2 προς τόν έποπτιχόν έπανι(ει 
πολλάχις. *Οθεν τμ\ εΙς τήν Αιγυπτιαχήν είδωλομα- 
ν (αν θλα 6πηνέχθη (57) τά πλήθη» τφ Θεψ συνί^ντος 
του αγίου άνδρ^ έν τφ 8ρει. ΐΏα{β8ίΑ8&1ςυ6 ΑΓο&ηυπι (ϋνίηοΓυιη βΙοςυίοΓυηα ρβΓ- 
ρβΐυα ηαβάϋ&ϋοηθ &ηίιηο ίιηρπιηαΙυΓ.Ο»(βΓυα), αά 
(ΙίνίηοΓυιη νβΓΐ}0Γυιη βχβΓοϋ&ϋοηβπα, Ιοί&ιη τίΐ&ιη 
ίιηρβη(ϋ οροΓίβΓβ Μογβίβ νίΐιι άβιηοηβίΓ&Ι.'ςυί ςαί- 
άβιη ρηηαίβ (ΐυ&()Γει^ηΙα&ηηί8 ^6^ρι^^8^1^^^^ρ1^η^8 
!η8ϋ1υΙυ8 ββΐ ; αΙΙβΗβ αυίθαι &ηηί8ςυ&(ΐΓ&^ηΐΑ Ιιοο 
ρΓΦίβχΙυ Ι&ηςυ&ιη ρ&9ΐοΓα8 ονθ8,ίη8θ1ϋαϋίηθ8 8Θ- 
βθ()6η8,Γ6Γυιη βοηΐβιηρί&ΐίοηί ορβΓΑΓο άβάίΐ. Αίςυβ 
ί(β ()βίηθ6ρ8 ρο8ΐ 1ΐ08 ςυ&άρ&^ίηία &ηηο8 Οβί νί- 
8ίοηβ άί^ηυ8 1ι&1)ί1υ8, ίητϋυβ; ροΓ Οβί ίη Ιιοαιίηββ 
8ΐυ(1ίυΐΩ, 8(1 Ιιοιηίηυιη οογ&πι άββοβηάίΙ.Ου&ηςυ&ιη 
ηβ Ιυιη ςυίάβχη Α88ίο[υθ ίη ηβ^οΙί&Η νί1& ρβΓββτβ- Γ&νϋ,τοΓαιη 8ΐ]1>ίοάθ &ά οοηΐβπιρί&ϋναιη Γθνθΐ*(θ1)&1αΓ. Οπάβ βΐ βά ΜζγρίχΛ ουιη ίάοΙοΓαιη ουΗαιη αηΐ- 
νβηΑ ίη(1αοΙ& οβί ιηηΐϋΐαάο, νίΓΟ ίΠο βαηοΐο ίη ιηοηΐβ οαιη Οβο οοΐίοςυβηίο. 
7. Τοιούτος €έ τις χαΐ 6 Ηλίας, τόν των ανθρώπων β 7. Ηα^υ8ιηο(1^ ίυίΐ βΐ Εΐίαβ, Ιιοιηίοαιη ΙυπαυΗαιη βχλον άπο$ι8ρά9χων, χαΐ περί τάς έρημίας φιλοχω- 
ρών. ΕΙ τοίνυν τοΤς άγίοις μετά πάσης ευσταθείας 
του ήγεμονιχοΰ έπονεετο της αληθείας ή ζήτησις, 
πώς ούχ άλογον τους χαρποι>ς των μυρίων χαμάτων 
άνευ τινός πραγματείας έπιζητεΐν ; Τήρει γαρ χαΐ 
Έλίαν, μεφ* δσας αναχωρήσεις χαι ησυχίας χαι κα- 
μάτους ΙδεΤν θεόν ήξιώθη (58). Ύπ^θεσις του βιβλίου, 
ή φανερά, χαΐ α^6θεν ληπτή. Επειδή χατά χρόνους 
γέγονεν 6 προφήτης, έν οΤς έπλε(^νασεν ή χαχία, τά 
μεγέθη ^^ άποχειμένων αύτοΤς χαχών διηγείται, 
χαΐ τήν αΐτίαν της 3ργης του Θεού προτάσσει, Ίνα 
εΙς μετάνοιαν αύτοΙ>ς έναγάγη. Πρώτον μίν άρχεται 
των χατά της Ιουδαίας λόγων • επειδή, χατά τόν 
Ηέτρον, Ό χαιρός ήν του &ρζασθαι τό χρΤμα άπό Γα^θη8, βΐ ίη άθ8βΓΐί8 νθΓ8&Γί ^&υάβη8. Ου&Γβ 81 
8&ηβ(ί οηΐΏ οιηηί ιιηίιηί βοηβΐ&ηΐίλ,αά νθ8ϋ^&η(1αιη 
νθηΙ«Ιθΐη β1&1)0Γ&ΓυηΙ ; &η ηοη (ΐΙ)8υΓάυιηβ8ϋηηυ- 
ιηβΓ&1>ί1ίυπι 1&1)οηιιη ΓΓυοΙυβ ηηΙΙο ηβ^οΐίο νβΙΙβ αο- 
(|υΐΓβΓβ? Είβηιιη ΕΙί&ιη 989 οϋθθΓνλ, ρο8ΐ ςυ&ηΐ08 
8606880 8, ς α βηία οϋ&,ςα&η1θ8 8α(1θΓθ8,ρΓοπιβΓυϋ νί- 
άβτΒ Οβυιη. Αρ^υπίθηΙιιιη 11υ^υ9 1ίΙ)Γί ραΐβΐ, &1ςυ6 
βζ 8βίρ80 ρβΓοίρϋαΓ.ΟυοηΙ&τη ρΓορΙιβί&ίίβΙβιηροΓί- 
1)08 ▼ίνβΙ)&1,ςηί1[>υ8 6Χ8υρ6Γ&1>&η(νίϋα : ιη&^ηίίηάί- 
ηβιη ιη&ΙοΓυχη ςυβ ί11θ8 ιηαηβΓβηΙ;, βζροηϋ, βο άι- 

νΪΏΒΒ ίΓβ 6&α8&Π1 ρΓΟροηίΐ, ϋΐ 608 ρΓΟΥΟΟβΙ &(1 

ρωηίίβηΐί&ιη. ΕχοΓάίΙαΓ «τιίθηα ρηπιυοη 8ΐ}1ιί8 8βι>' 
ιηοηίΙ)υ8, ςυί «ά ^υ(1ιΒ&Iη ρθΓΐίηθΙ)&η1. Οα&ηάρ^ί- 
(36^η^αxι& ΡβίΓαιη, Τετηρια^ταΙ ηΐ ίηάρβηί ίπάί- του οΓχου του Θεοΰ * φυσιχώς γάρ τοις οιχειοτά- ρ οΐηνη α άοτηο ΌΗ *®. Ναηη η&(υΓ8 ϋ8 πι&χίπΐθ, ςυΐ 
τοις μάλιστα χαλεπαίνομεν, 5ταν εΙς ήμας έξαμαρ- ηοϋίβοαιη ηθθθ88ϋυ(1ίηθ 8υη1 οοη^οηοΐί, 8υ60βη8β- τανωσι. ΚαΙ έν τφ *Ιεζεχιήλ, & Κύριος προστάσ- 
σων (50) χολάζεσθαι τους ήμοφτηχότας. *Απ6 των 
αγίων μου αρξασ^ε, φησί. Διά τούτο άπό της έχλε- 
χτης του Θεού χώρας ήρξατο, χαΐ άπό της πόλεως 
έν ί{ τ6 άγιαστήριον, άπαγγέλλων τά έπιχείμρινά, 
δεύτερον Βαβυλώνος, είτα της Μωα£ίτιδ•<^ εΤτα,' Αα- 
μασχου, πέμπτον Αή^υικ^οοι^ «ΐκβΓ'της έρημου, είτα 
της Ίδουμαίακ» <Ττα της φάραγγος Σ ιών, είτα Τύ- 
ρου, εΤτα των τετραπόδων. Εφεξής τούτοις έστΙ τά 
περί τό τεσσαρεσχαιδέχατον Ιτος της βασιλείας Έζε- 
χίου γεγενημένα * μεθ' ά προφητεΐαί είσιν άνευ τιν^ς 
προγραφής (60), πάθη της Ιερουσαλήμ χαΐ της Ιου- 
δαίας προαγγέλλουσαι, χαΐ τά περί των έν τ^ δια- 
σπορά, χα^ περί της τούτων επανόδου, μετά τό έχ- ιηα8, ςυ&ηάο ίη ηοβ ρθοοανβπηΐ^ Εί ίη Εζβοΐιίθΐθ 
Οοιη1ηυ8 ^ι11^θη8 ραηΪΓθ.φΐί άθΙίςυβΓ&ηΙ, Λ ίοηοϋζ, 
ίηςυίΐ,ηιη'^ ίηΰίρίΐ^ ^Μίοο &1)1οοο Οβο άβίβοΐοεοβ- 
ρΗ, 81^116 αϊ) β&,οίνϋ&ΐθ ίη ι]υ& 8&ηο1ο&ηαιη βΓ&Ι, 
άβηυηϋ&ο84}αΐ6!ρ8ί8 ίπιρβηάβΓβηΙ,άβίηάθ άβ Βα1>γ- 
Ιοηβ, ροβΙβ& άβ Μοϋύΐΐΐάβ, άβίηι^β άβ Β&ιη&8εο, 
ςυίηΐο Ιοβο άβ^Ε^ρΙο, άβίηάβ άβ άβ8βΓΐο, άβίιιάθ 
άβ Ιάαπιβα, άβίηάβ άβ ν&ΙΙβ δίοη, άβίηάβ άβ ΤγΓβ, 
άβίηάβ άβ ςα&άΓυρβάίΙ)υ8. δυΐ) Ιιφο ββςαηίαρ β& 
ςη» αοβίάβΓυηΙ &ηηο άββίιηο ςυ&Γΐο τβ^ηί Εζβεΐιίο; 
ροβίςιΐφ ρΓΌρΙιβΙί&8υηΙ&1)8ςυβυ11ο (ϋυΙορΓβηυη- 
ϋ&ηΙβ8 αι&ΐα ΗίβΓυβ&ΙθίΏ, βΐ ^υάΦα : ίΐβιη Γββ βο- 
τυιη <^υίβ88βη1ίη άΐ8ρ6Γ8ίοηβ, βΐάβ βοΓυιη τβάϋυ, 
ροδΙθΕςυβηι βχρίβία οβββΐ νίηάίοΐβ: ίΙβΓπ ςυ® βρβ- πληρωθήναι τήν δίχην, χαΐ τά περί Χρίστου πάσ^ τ^ Ο οΐ&ηΐ αά ΟΙΐΓίδΙιιιη, ίη οπιηί ρΓ0ρΙΐ6ϋ& ίηβρθΓδα. Νί- 
προφητεί^ ένεσπαρμένα* έχάστου των χαθ' Ιστορίαν ιηίΓυπίυηΰΠίςαοάςυβ ςυοά]υζΙ& (ιίβίοπβιη άίοίΐΟΓ, 
λεγομένων, χαι του μυστιχου συγχαταπεπλεγμέ- βΗά ςυοά ιηγδϋοαιη ββηβαιη 1)&1)β1,ίηΙβΓ βββοηηβ- 
νων (61). οΙηηΙυΓ. •• Ι ΡβίΡ. ιτ, 17. •4 Εζβοΐι. ιχ, 6. 

ί56|Κβξ[. βββηηάαβ, δείχνυσιν. Ι1)ίάβιη 1γΘ8 χηββ., 
έπί μ*ν τ^. 

(57) Κβ^. βθουηάυβ 6πήχθη. ΑΗςυληΙο ροβΐ Ηο^. 
8βουηάη8, τοίνυν το^ς άγίους.Εάϋί βΐ άυο &Ιίί χηββ., 
τοΤς άγίοις. 

(58) Εβ^. ββοηηάυβ, χατηξιώθη. Ι1)ίάβιη ίάβιη Οο- 
άβχ, Ή όπόθεσις του βιβλίου γι^^ρά, Γβοΐίυβ. Αΐϋ 
άυο ιηββ. βαιη θάίϋβ αΐ ίη ^οο^θζ^^. ΘΙ&ϋιη Εβ^. βββυηάυβ, έν οΤς έπλεόναξεν. 

(59) Ι(& ιη88. (ΓΘ8. Βάίϋ, προτάσσων. 

(60) Εβ^. ββοαηάυβ, γραφής. Ηοο ίρβο ίη Ιοοο 
ίάβιη βοάβχ, Ίδουμαίας προαγγ. 

(61) Ιΐ& Ηβ§πί ηπιοαΒ 6ΐ ΙβΓίίυβ. ΕάίΙί,χα^ τω μυ- 
στιχψ συγχαταπεπλεγαένων. Ηβ§^. βββυηάυβ, και του. 
μυστιχου συγχαταπεπλεγμένου. 181 ΑΡΡΒΝΟΙΧ (Η^ΚΟΜ 8. ΒΑδΙΙιΙΙ ΜΑΘΝΙ. ||| 

ΙΝΙΤΙϋΜ 8ΕΚΜΟΝΙ8, ^ ΑΡΧΗ ΤΟΤ ΡΗΤΟΥ ^\ 8. Οαρ. ι, νκΒ8. 1 — νίήο ηηατη νίάύ 1$μμ βϋηΜ 
Αηιο$, ςηατη υίάίΐ αάνβηη$ Ιηάχαηι^ €ί αάν6τ$ίΐ$ ίβ• 
τηεαίβηι^ ίη άίβδια 0%%3β, εΐ ΙοαίΗαπί, βί Αΰ/ιαζ, Η 
ΕζβΰΜχ τ^ςητη ]ηάα. Εζ ββηβυοιη ηοθίΓΟΓΟχη ογ- 
^βιηίβ νίβυβ θ5ΐ,ουί ίηβίΐ Γβ5 βθοβίΜΙββ ρβΓοίρίβικΙί 
νίδ βΓΩοαοίβθΙιηα. Οαη βηίπι ΓοπΏί(1&1)Πί& βυηΐ ηβ- 
ςυ&ςυ&ΐΏ ροββϋ (|υί8 αυάϋα ίη(6Γηο8ββ ρβηηάβ &β 
νίβα : η6ς[υ6 αΐία Γ&ουΐΐ&δ ββΐ, ςυββ ρβΓβςυβ αΐ νί- 
βυβ, οαρί6ηο[& αρρΓβΙιβηά&Ι.Οα&ρΓορΙβΓβοΓαπι,ςοο 
νθΓ& βαηΐ, βρβοιιΐ&ΐίο, νίβίο βρρβίΐ&ΐλ ββΐ, οΚ) βνί- 
άβηΐί&ιη θ( οβΓίβιη οο^^ηίΐίοηβχη.υαάβ ρΓορΙιβΙα νο- 
0&5ειΙυΓ βΐί&ιη υϊάεια^ βΐ αηίβ ίήά€η$. δίςυίάβΐΏ ία 8. 'Όρασις, ήν ιΤδβν ΈαοΛας Μζ *Αμώς , ήν 
•Τδε κατά της Ιουδαίας, καΙ χβκλ της *Ι<ροο«α- 
λήμ, Ιν ήμέραις Όζ(ου, χαΐ Ίωά^αμ, χα2 Άχ&ζ, 
χαΐ Έζκχ(ου (63) βασιλέων Ιούδα. Τ&ν ιιαρ' ήμιν 
αΙσθητηρ{ων τλ ένβργεστάτην τήν χατάληψιν Ιχον 
των αΙσθητών, βρασ(ς έστιν. 0(>τκ γάρ τά γοβιρά 8ι* 
άχοης δυνατόν έστι γνωρ{9α(, ώς δι' όράτιως * οδτβ 
των έπιθυμχ^τών έίλλη τις οΰτως αντιλαμβάνεται 
δύναμις, ώς ή 6'ρααις. Δι^ιηρ ή των άληΟων θιωρία, 
δια το ΙναργΙς χα^ άναμφίβολον, 6'ρασις προσηγ^ρβο- 
ται (64). "Οθβν χαΐ 6 6ρών έχαλκΐτο ό «ροφήτης, 
χαι 6 εμπροσθιν όρων. Έν μίν γάρ τφ Άμώς μ** Αιηοβ (Ιίάίοίιηαβοϋζίββθ Ααα&βί&ιη : Γΐ(ί^5,«^^Γ^, β μαΒήχαμβν, (ίτι είπιν Άμασίας- Ό όρων, βάδιζε ν€€βά€ ίη Ιβηαιη Ηάα ; 6ί ί&ι ρΓορΗείαδί* **. Οαίη 
θΗαιώ β&ηαηβΐ ίη Ηβ^ηοΓυπα 1ί1>Γθ(3ίο1θ8θ8ίαη/«ι;ί- 
άαηε, νο6&1)&1υΓ βηίπι, ίηςυϋ, ρρορΚιβΙβ, αηίβ νί' 
άύη$ *'. Ναιη ςυ&ίβηυβ ΓοΙογα ρπΒνίάβΙ)&α1 ΑρρβΠλ- 
1>Αη1ιΐΓ αηίβ νίάΰηΐΒ»^ ςυβίβηιιβ τθγο Οβί οοηβιΗα 
βρβουΙ&Ιο&ηΙυΓ, ηαηουρ&ϋ βυηΐ νίάφηίε$, 

9, ΙίΛφίβ ηοθΐη ιηυηθηβ ββΐ, ιηβηϋβ ουΓ&ιη Ιια- 
1)βΓθ9 αϊ ρβΓ ίάοη6& βζβΓωϋβ ρβΓΓβοϋοηβιη 994 
&(1βρ^&,ρ6^8ρ^^&ζ οναά&Ι. Οβί νβΓΟ άοηυιη ββί, ευπα 
δρίΓϋοβ β&αοΐυβ Ιυοβκη βυαιη ηο1[>ΐ8 ίηΓυηάίΙ 8ά ίη- 
ίθ11ί£[ΘΟ(]& 6]υ8 Πΐγ8ΐ6Γί&. ΥβΓυιη νί8ίοοβρΓ«ιηί888, 
νθΓΑ9Γυα) βααηΐΐ&ΐίοηβιη 8υΙ)3υηλίΙ ; υ1 οβΙβηάβΓβΙ 
86 ηβςιίαςαλίη 6& αυάϋυ ρβΓοβρίβββ. Ιηαο νβΓ^ΟΓυιη 
θβηίβηΐί&ιη &αίιηο ίιηρΓββε&ιη Γυί88β6ηυηΙί&Ι.ΝοΙ)ί8 χαΐ έχγώρησον εΙς γην Ιούδα, χάχιΐ ικροφητεύ• 
σκις. 'ΕμπροσΟεν δΐ όρων 6 Σαμοήλ εΓρηται Ιν 
ταΐς Βασιλείαις * έχαλεΐτο γάρ, φησιν, 6 προφήτης 
6 Ιμπροσθεν (65) βλέπων. Καθ* δ μίν γάρ (πιβλε- 
πτιχοι του μέλλοντος ήσαν, ΚμροοΒιν Βρωντκς έ^η- 
μάτιζον* χα0' ο δΐ θεωρητικοί του 6ε{ου βουλήμοτηχ 
ήσαν, όρώντις προσηγορεύοντο. 

9. Έμέτερον μίν οδν ίργον, έπιμέλειαν ιιοι§Τσ6αι 
του νου, Ινα γένηται διορατιχός (66) διά των καταλ- 
λήλων γυμνάσιων τελειούμενος ' Θεοΰ δλ δωρεά, έλ• 
λάμψαι ήμΐν τό Πνεύμα «ρός τήν των μυστηρίων 
αύτου «ίαταν^ησιν. "Ορασιν δΐ «ροτάξας, λ^ων Α«αγ• 
γελίαν έττήγαγεν, 'Ινα δεί(η, δτι ού δι' ακοής έδέξατο, 
άλλα τψ νφ έντυπωθεΤσαν του Α($γου τήν διάνοιαν 
εξαγγέλλει. ΚαΙ γάρ ήμΐν φωνής μίν χρεία ιερ^ τό ηατηςυβ νοοβ ορα§ 681 λά ηο8ΐΓ88 οο^Ιαϋοηββ ίηάί- ^ σημαναι ημών τά νοήματα* ό δΐ θεός, * • εαη(1&8 : Οβυβ τβΓΟ,ΙρβΑω βοραπι ςυίάίς^ηίβυηΐπίθη- 
ΐ6Γη αΙΙίη^βηβ, βοηβίΐϋ βϋΗΟ ίρ8ί8ίηηρηιηϋ οο^ηί- 
ΙιοηΒτη,Οητ ραίνβίη &(](]ί(ϋΐ?υίθ8ΐθηάα(ί11υ(1 ρπορίιβ- 

ϋβ άοουΐΏ Α Ρ&ΙγΘ Γαί856 &(1 8β 1Ρ&08ΙΏί88αΧΧ1«(^Κα971 

νίάύ αάυβτεηί ^ιίάxα^η.^\x^^\ 8ίΙ)ί ναΐΐ Ιι«6Η6γεΗο? 
ΝίιηίΓυιηνοο6 ςυίάβτη ρποΓθ νίβίοηβαιοοιηιηυηριη, 
ρο8ΐβποΓβ ν6Γ0 ]&Εη νίβΐοηβοι ρ6ουΙί&Γ6πι (Ιβδί^η&Ι 
ςιΐΦ θ1 ςα&ΐίδ δίΐ νίδίο Ιδίΐιβο, βί &ά ςυβίΏ βρβοΐβΐ. 
ϋαςαβ δβπΏοηβδ ςυοβ ^(^ίάίΐ ρΓορΙιβ1&,6Γ&ηΙ 8ρθθΐ8- 
1>ίΐ6δ,ίά βδΐ, ιηβτιΐθ ΟθΓπί ροΐ6Γ8ηΙ, ^υ1ί& ίΐΐυά ςυοά 
ίη Εζοθο άίοίυηι βδΐ : Οτηηύ ρορηίια νίάβϊ>€Λ νο- 
οετη ^^8ίαιί1ίΐ6Γ&ιιΐ6α) ρΓ»Γ&Ιίδυη(6ΐ &1ϋ ρπορίΐθΐ®. 
Υύίο Αδάία : Ηχο άίού Ι)οτηίηη$ Ββηί Ιάατηχχ, Αη- αυτού το<» 

ηγεμονικού των άζίων άπτύμενος, τήν του ιδίου βου- 
λή ματος γνώσιν αύτοΐς έντυποι. Τίς (67) ή 'ϋοΰ πα- 
τρός προσθήκη ; "Ινα δείξ^, δτι πατχρικόν αύτψ τη< 
προφητείας τό χάρισμα. "Ήν εΤδε κατά τής Ιου- 
λίας. Τ( βούλεται ή έπανάληψις; "Ότι μ^ν διά τυυ 
πρώτου, τό χ«ινόν της οράσεως, διά δΐ του ^ϊ,\Μροο^ 
τό Ϋδΐίίόν ήδη σημβ{ν*ι^-Γίς »αΙ ποταπή, χαΙ τίνι 
διαφέρουσα έστιν ή 6'ρασις. Δ6γοι ούν όριτοί, τουτέστι 
νφ θεωρητοί (68), ους Ιώρακεν ό προφήτης, χη^- 
τό έν τ^ Έξόδφ είρημένον, ότι Πας ό λαός ^ρα 
τήν φωνήν. Οροοιμιάσαντο δε καΐ &λλοι προφηται 
παραπλησίως• "Ορασις ^Αβδίου• τάδε λέγει Κύριος 
ό Θεός τ^ (69) Ίδουμαί^^* Άκοήν ήκουσα παρά " Απιοβ VII, 12. ^ Ι Κβ^. IX, 9. •* Εχοά. χχ, 18. (62) Ηίβ Ιϋυ1α868ΐ6(1ίΙθΓυιη:Λ6γος β',ηοη ςαίάβπι 
Ιβνί 6ΓΓ0ΓΘ, 86(1 ηθ6688&πο. Ν&ω οϋπι ΙηίΙίο ρΓΟΟβ- 
παϋ 1γρο§;ΓαρΙιυ8 βρροδαίβδθΐ; : Λ6γος α'χοπδβσιίθηδ 
ίυϋ υΐ 1ιί6&ρροη6Γ6ΐ: Λ<5γος β'.ΑηΙίςυίοΓ οο(1θχυοηΓΐ- 
1)θΓ.: Τέλος του προοιμίου, καΐ άρ^ή της προφητείας, 
/ίηί* ρνοωτηϋ, βί ίηίΐίηιη ρνορΗβ(ί3ί, ΑΐΙβΓ ΟοηηόβΓ. 
ηυΙΙυΐΏ ρΓδθίβΓΐ ϋΐαΐυιη Ργο Ιίΐυΐο ίη Ηβ;;. ββουηάο 
Ιβ^υηΙϋΓ ΙΗα : *Αρχή τοί5 ρητοΰ, ΙηίΗηηι ίβνψηοηίί, 
Πΐυά 1ιί6 συβδί ρρφΙβΓβυηΙθβ ηοΙαΙ)ίπιυ8. σαοά ίη 
αηΐίηυίοηηυδ ιόθθ. ρποείδεν βοηΙ)! βοΙβ&ίΓοεν. 

(63) ΕάίάΙ, Έζεχίου.ΑΙ ΙΧΧ 6ΐΕαβθΙ)ίαδ βΙΡροοο- 
ρτυβ οαΐΏ 1π1)αβ πίδβ., Έζεκίου. Μοχ αηΙίςΰίοΓ οο- 
πβχΟοηιΙ)βΓ. οιιιη Κβ^^. δθοηηάο έναργεστάτην, €ηί 
ίπείί τβτηιη »βη$ίΙήΗηηι ρ€νϋίρϊ€ηάαηίηι ^αβηΙΐΜ βνί- 
άβηΐίαίηια. ΕάίΙί ουιη Β6^. ΙθγΙΙο, ένεργεστάτην, /α- ϊ) βηΐΐαι βΙ'ββαβΪΜΒίιηα, 

ί64) Ηβ^. δθοηηάυβ, προσαγορεύεται. 

(65) ΑϋςυαηΙο αηΐβ ίαιη πιοηυίπιυδ, ρ. 380, ηοΐ. 
0^ νοο6Π) έμπροσθεν αΙϊΙθΓ αοοίρΐ αυβπι αβΙ)6ΐ : ηυηο 
πιοηβ1>ίπιυδ βιπι βοάθπι ρΐ&ηβ πιοαο λίρυβ Ιιίο υβυΓ- 

ί)&1&πι ίηνβηίη βρυά ΡΓ06ορίυη).ρ&^.5. Ηοο ίρβοίη 
000 Ββ^. 866υη(1υδ, ό τά Ιμπροσθεν. 

(66) Ηθ^• δβοαηάαδ, δραστικός, β[/ίοαζ, 

(67) Ηθζ. δβουηάϋδ, Τίς δέ. 

(68) Ηβς^ίί ρησιοβ, ββουηάυβ βί ΙβΓίίυβ,θεωρητοί. 
Είίίϋ, θεωρητικοί. Μοχ ίάθπι 1γ68 πίδδ., κατά τό έν 

'Εξόδφ Εάϋί, έν τ^. 

(69) Εάϋί, Κύριος τ^ Α^ ηοδδ. ΐΓββ ουηι ΙιΧΧ υΙ 
ίη οοηΐθχΐυ. 1» ΟΟΗΜΙϋΝΤ. ΙΝ Ι8ΑΙΑΜ ΡΗΟΡΗΙΤΑΜ. ΟΑΡ. Ι. 134 ΚυρΓου, χαΐ ι»ρ(οχήν ε!ς τά (θνη έίαπέστιιλβ. Α άίίυιη αηάΜ α ϋοηιχηο ; εΐ τηηηίίχοηεηί ίη ρ(ηΙβί ψη{» ΚαΙ έ«^ τλν Νβουμ• Λήμμα Νινευή* βιβλίον 6ρά- 
9&ωζ ΝαοΙ>μ του Έλχεσαίου (70)* ΚαΙ ΙπΙ του ^Αμβα- 
κούμ• Τλ λήμμα Λ εΤδεν Άμβαχουμ 6 προφήτης. 
Και 6 Μαλαχ(ας λήμμα εΤτην άνευ της οράσεως, 
οΰτω λέγων Αήμμα λ^γου Κυρίου έπΙ τδν Ισραήλ 
(ν χειρι αγγέλου αύτοΰ. Καΐ έοίχασι δια του λήμ- 
ματος έμφαίνειν , £τι ούχ άφ* Ιαυτών Ιχουσι τής 
προφητείας τήν ^ύναμιν, άλλα λαβ(^ντες' ώστε τ6 
λήμμα *[σον δύνασθαι τφ, δ6μα παρά Θεού. Ο^τοι μίν 
ουν δράσεως εΤναι τά βιολ(α φασ(ν* οΐ δ% λοιποί 
προφήται λίγους Ιχηχοέναι παρά βεου φασιν . Ό 
λίγος γάρ, φησΙ, Κυρίου, δς έγενήΟη ι^ρος Ώση^ 
τ^ν του ΒεηρΙ έν ήμέραις Όζίου χαι *Ιωάθαμ χα^ 8ίέ **. Ιη Ν&ΐιοιη ςυοςυθ : Λαητηρϋο Νίηινβ, ΗΰΘΤ 
ν{»ίοηί$ ΝαΗηιη ΕΙεανί^, Εί ίη ΑιηΙ)&ουιη : Αδδητη- 
ρΗο ςηατη υίάιΐ Ατηδααΐίη ρτορΗβία ^''. Μ&ΙαοΙιί&β ςαο• 
ςυβ νίβίοηββίίβηϋο ρΓ8βΐ6Γΐηί88&,/455ΐ<η)ρ^ιοη^ίη άίχϋ, 
βίο Ιοςυβηδ : Α58ηηιραο υ^τΜ ϋοτηίηί ηιρβκ ί$Γα€ΐ ΐη 
τηαηη αηρβίιβίιιβ^^, Ρογγο ρβΓ&ββυηιρϋοηβα) οβίβη- 
άβΓθ νΙάβηΙαΓ, ηοη & βθ ίρβίβ ρρορΙιβϋδΒ Γαουΐΐ&ίβχη 
1ιαΙ)6Γθ, ββά ίρθ&ηα &οο6ρί886 ; αάβο οΐ αβδαιπρϋο 
ίάβιη Βΐ^ηίΩοβΙ αο άοηυιη & Οβο αοοβρίυιη. Ηπ^- 
ΙοΓ αίυηΐ 1ίΙ)Γ08 θΒ8β νΐ8ΐοηί8 : οβίβή υθγο ρΓορΙιβΙο 
86 8008 86Γαιοη68 & Οθο Αυάίνί886 άίοαηί. ΑΗβηίιη: 
ν€τ})ηγη Ώογηίηί ^ιιθ(2 βαητη β$1 αά 0$€β βΐίητη Βφ€η 
ίη ά%β})η$ Οζίχ βΐ ίοαίΗατη βί ΑοΗα% βΐ ΕζεοΚίχ ρβ- 
ρητή Ιηάα^ βΐ ΐη άίβδια Ηίετοδοαιη βΐϋ ]οα$ τβρύ Άχάζ χαι Έζεχίου βασιλέων Μούδα• χαι έν ήμέ- 

ραις Ίεροβοάμ υΙου Ίωας βασιλέως Ισραήλ . |ν ΙίταβΙ, ΙηίΙίηηι $€τηιαηί$ Ώοτηχηίαά 0$€€^^, Ιη Αιηθ8 

'Λρχή λίγου Κυρίου πρλς 'βσηέ. Έν δΐ τψ *Αμώς• νβΡΟ : 8βΓ/ηοηβι Αιηο$, ^ηί (αοϋ 5ηηΙ ίη Αΰοαητη €Χ Α6γοι *Αμώς, οΤ Ιγένοντο έν "Ακχαρ^Ιν έχ θεοχουΐ, 
οδς εΤδε περί Ιερουσαλήμ (71) έν ήμέραις Όζίου 
βασιλέως Ιούδα, καί έν ήμέραις Ίεροβοάμ βα- 
σιλέως Ισραήλ, πρλ δύο ετών του σεισμού. Άντ- 
έστραπται (72) ή τάξις ενταύθα ώς πρ^ς τλν 
Ήσαΐαν. Έχει μλν ίΐρασις προτέταχται, χαΐ λίγοι 
έπήχθησαν • *Άχουε , ουρανέ • ένταυΟα δΐ , λίγων 
προκειμένων, {ϋρασις έπηκολούθησε* Λίγοι γάρ Ά- 
μώς, ούχΙ (73) δρασις Άμώς, ούχι ους ήχουσεν, 
άλλα, Οδς εΤδεν. Έν δΐ τψ Μιχαί(|Ε• ΚαΙ έγένετο 
λίγος Κυρίου πρ6ς Μιχαίαν τ6ν Μωρασ6ε2, έν 
ήμέραις Ίωάθαν και Άχάζ και Έζεχίου βασιλέων 
Ίαύδα, 6π1ρ ών είδε περί Σαμαρείας καΐ Ίερου- 
σαλήν (74) • και, Αίγος Κυρίου δς έγενήθη πρλς ΤΗβαηβ^ (ΐηθ9 νίάίΐ άβ ΙβτίΐζαΙβτη ίη άίεδη» Οζίχ Γ€ρ%$ 
Ιηάα^ βί ίη άί6ύη$ Ηίετοΰοαιη Γβρι'8 Ι^ταβΙ^ αηΐε άηο% 
αηηο$ ίβηα ίηοΙ\ι$ '^. Ογ^ο Ιιοο Ιοεο ίηνβΓΒΟΒ 68ΐ, 
Ιι&1)ϋ& Γ&ϋοηβ νβΓΐ)0Γυιη Ιβα!». ΙΙΗο ςυτάβιη ρΓκρο- 
ηίΙυΓ νΜίο, 8ιιι)^υη§υηιυ^ νβΓο βθηηοηβΒ. Αηάι ολ^ 
Ιητη, Ηίο &α(6Π), 5βΓπιοηίΙ)υ8 ρΓβΒροδίΙίβ, 8αΙ)8β6ΐι1& 
βδΐ νίδίο. Ναιη 8βτΎηοη6$ Αωοδ : ςυίρρβ ηοη νίήο 
Αιηοδ : ηοη ςυοδ «υάινϋ, δβά, Οαο8 νίάϋ. Ιη Μί- 
οΐΐββα αυΐβπι : Εί (αοΙ\α αΐ εεπηο Οοτηίηί αά Μί» 
οΗχατη ΜοτοΒίΚϋεπ^ ίη άίεδη* ίοαίΗατη^ βί ΑοΚαχ,^ βί 
ΒζββΗίχ τβρητη ]ηάα^ ίηρβτ Ηί$ ςηΰί νίάίί άβ Βαιπα^ 
τία βί ΙβηααΙβιη "^^ ; βΐ : 8€ηηο ϋοτηίηί ρηί ('ααΐα 
β$1 αά ]06ΐ βΐίαηί ΒαίΗηβΙ '^' ; βΐ : Ραοίνε β$1 $βηηΰ 
Ώοηιίηί αά Ιοηαηι '' ; βΙ : Ββτηιο ϋοτηίηί (ξ\ιί (αΰίίΐ$ Ίωήλ τόν του Βαθουήλ* και, Έγένετο λίγος Κυ- Ο β$ί αά 8ορΗοηίαιη βίητη ΟΚη^ί βϋί βοάβΐί^ε βΐίι ρ(ου προς Ίωναν και, Αίγος Κυρίου δς έγενήθη 
πρ^ς Σοφονίαν τλν του (75) ΧουσΙ υΐδν του Γο- 
δολίου του Αμορίου του Έζεκίου , έν ήμέραις 
*Ιωσίου του υΙου *Αμώς , βασιλέως Ιούδα. Ίδιί- 
τρόπος δ^ καΐ ή των χρίνων έπισημείωσις καί ή τ»5 
λίγου όποδοχή παρά τψ 'Αγγαίψ εΓρηται, Έν «ψ 
δευτέρψ γάρ, φησιν , ίτη ΙπΙ Δαρείου του βασι- 
λέως, έν τψ μηνΐ τψ Ικτψ, μι$ του μηνός, έγέ- 
νετο λίγος Κυρίου έν χειρι 'Λγγαίου του προφή- 
του. Αοκεΐ δέ μοι το ενταύθα είρημένον, Έν χειρΙ, 
Γσον δύνασθαι τψ παρά τοις άλλοις άναγεγραμμένψ 
λήμματι. Και έπι του Ζαχαρίου δέ* Έν τψ ίγδίψ Αηιοήί βΐίί ΕζβΰΗίχ, ίη άιβΙ)η$ ^οίί^β βΐίί Αηιθ8 τβ' 
ρΐ8 Ιηάα ''^. Αίςυβ βΐί&πι ρβ^ΐΐβη ςυαά&π; ταϋοηο 
&ρα(1 Α£;^βΒυη3 Ιβιηρυδ ηοί&ΙυΓ, βΐ ^β ββΓπιοηίδ αο•* 
οβρϋοηο ΓαοΙα ββΐ ιπβηϋο. Αϋ βηίπ) : Ιηχββηηάο αηηο 
ϋαηχνβρί$, ιηβΛΖΰ 985 $€χίο^ χιηα ηί€η$ί5,Ια€ΐη$ β$ί 
$βτηιο Ώοηιίηχ χη τηαηη Αρρ£βί ρτορΗβίχ'^^, ΒίοΙυιη 
1)00, ίη ηιαπϋ, ηΐ6& ςηίάοαι δβηίβηϋα βυπιτίθοι ίη- 
ίοΐΐβοίοιη 1ι&1)6( &ο αιαυ,γηρίχο^ ςυοά νοο&ΙιυΙυτΏ &1) 
&1ηβ 8οηρ1υοι θ8(. ΑΙ νβΓΟ ίη Ζ&οΙ]&Γί& : ΟβΙανο 
πιεηιβ αηηχ δβαηηάί ίηδ ΏαΗο^ (αοίη8 βιί ίβτηιο Ι)α- 
ηχίηχ αά ΖαβΗαηαηι βίίηηι ΒακαΜχ^ βΐίαηχ Αάάο^ 
ρτορΗβίαχη ''•. μηνΐ Ιτους δευτέρου έπι Ααρείου έγένετο λίγος Κυρίου προς Ζαχαρίαν τον του Βαραχίου υΐόν Άδδώ (76), τ6ν 
προφήτην. " ΑΜ. Ι, 1. •• Νώαιη ι, 1. " ΗΛΐ)αο1). ι, 1. « ΜλΙλο. ι, 1. •» Οδβ. ι, 1, 2. "^ο Απιοβ ι, 1. 
1, 1. " ^οβ1 Ι, 1. '• ^οη. Ι, 1. '♦ δορίι. Ι, 1. " Κ^^, Ι, 1. '• ΖβοΙι. ι, 1. '» ΜΙοΙι• (70) \\λ 1γ68 ιη88. βΐ βάίΐίο ΗοοΒηλ, ΕάίΗ, του [) 
Έλκεταίου. 

(71) Αρυά Ι-ΧΧ 1β8;ϋθΓ, δπίρ Ιερουσαλήμ, ιηρβτ 
ίβηααίεψη: &1^ Η!θΓοηγιηο Ιββίβ, Ασυίΐθ, »γαιπι&- 
ο^ϋβ θ^ Τΐιβαοϋο ▼6^ι6^υη^, έπι Ισραήλ, ηίρβτ 
ΙίταβΙ. Νβο &1ί(βΓ νυΐ£;&ΐΑ, ^Η3β υίάίί $ηρβτ ΗταβΙ. 

(72) Είΐίΐί, άνατέτραπτα., Ε6£^. ΙβΓίίυ» οπιη αΙΙβΓΟ 
1088., άντέτραπται. Ηβ^ϋ ρηιηυβ βί δθουηίΐαδ, άντέ- 
στραπται* θΐ ίΐΑ Ιθ^ί οροΓίβΓθ ΟΓθάίάίηαυδ. 

(73) ϋΙθΓςιιβ Οοηα1)θΓ. «ςηβ αο άυο &1ϋ ιηδβ., ού- 
χ•. γάρ• 86(1 νοοοίβ γάο ΐη νοΐ£[&ϋ8 ηοη Ιβ^ίΙαΓ, β* 
ΐΟΓίΑΒβο ιηβΗαβ. Μοχ ίαββ. ηοη ραποί οηιη ϋΧΧ, τόν Μωρασθεί. ΕάίΙί, Μορασθε(. 

Γ74) Η& Ηβ^ί ρτίπιυδ, δοουηάοδ βί ΙβΓϋυβ ουπι 
ΟοΙΙ). βΐ Οϋπι ΙιλΧ. Είΐϋί νβΓΟ, Ισραήλ. 

(75) δίο Π188. πιυΐΐΐ. Οοβδί του ίη βάίϋδ. Αΐίςυαηΐο 
ρθ8ΐ Π)88. ςα&ίυοΓ. υΙου *Αμώς, βί Ηα 1ο§;ίί ίηΙβΓ- 
ρΓθδ, /Ι/ιϊ Αηιο$, Ε(ϋϋο ΚθΓηαη&, οιιί εοηββηΥίί Λ'ηΐ- 
^Εία, υΙοΰ Άμών, βΐίί Αηοη, 8ί&(ίπι πίδδ. Ιδιίτρο- 
πος. Εάίίί, Ιδιοτρίπως, Ιι&υά Γβοίβ. 

(76) Εάίίί θΐ 0338. βί Ι.ΧΧ, ςυίΙ)υδ οοηββηϋί Πίβ- 
ροηγπιαδ, Ιιβίιβηί, υΐλν Άδδώ, βΐίχχηι Αάάο. Τΐιβοάο- 
Γθίαβ νβΓΟ βί βοπιρίαί., αίί Ι&πι ηοίανίί ΝοΙ^ίΠαδ, 
υΙου, /Ι/ιϊ, Υαΐ^&ία ςαοςυβ, βΐίχ Αάάο. 135 ΑΡΡΕΝΟΙΧ ΟΡΒΚυΜ 8. ΒΑδίυΐ ΜΑΟΝΙ. 13β 10. Ιη άίβΐηα 0%%» Η ίοαίΗαηι εί ΑοΚα% βί £χ^ Α ^0. Έν ήμέραις Όζ(ου χαΐ 1ωά<^μ χαΐ '^^Χ^ ΰΚίχ. Τθωρυβ ούββΓν&Γβ ηβοββββ Γυϋ, υΙοοιηρθΓίαιη 
βδββΐ, βηΐβ ςυαηΐυπι Ιβοαροηβ ρΓ«(1ίο1& ροβΐ ςυ&η- 
Ιυηα Ιβπιροηβ βνβηθποί;, 6ΐ ςυοά Οβί ρΓονίά6ηϋ& 
ΐΏ&^ίθ 6χυ1)θΓ&νϋ ίιιαι ουηα βχυΙΐβΓ&νίΙ ιηοΓ^υ•. 
Ρΐυηιηί βηίιη βο(ΐ6πι ΓβΓβ ΙβπιροΓθ ίηΙθΓ 8β οοη- 
ουΓΓθΓαηΙ : Οβββ ίη άίβ1)υ8 Οζί® βΐ ίη (ϋβΙ)υ8 ^6^ο- 
1)0&Γη : Μί€ΐ)ΐβ&8 ίη άίθΙ)υ8 ^ο&ιι1&Π1 βΐ ΑοΙιαζ : 8ο- 
ρ1ιοηί&8 ίη άίβΐιυβ ^08^8θ Οία Ααιο•. ΑΙ ΓβΙίςυοΓυιη 
ηοηηυΐΐί ςυίίίθαι ρΓορ^βϋ&Γυιη 8υ&Γυιη 1θ[ηρθΓ& 
χηίηίΐΏβ Β88ί9η8ΓϋθΙ : βία νοΓΟ Β&Γΐ)&Γοη]ΐΏ &(]ηο- 
Ι&ΓυηΙ Γθ§ο&, υΐ ςα» 688βη1 ιη&^ίβ ηοΙ&, ςυοά ιυαο 
ΓθΓυιη ροϋΓθηΙυΓ. Α£^^»α8 6ΐ ΖαοΙι&η&β, Α1}<1ί&80ΐαθ 
βΐ Ν&Ιιυιη, Ααιύ&ουΐΏ, ^ο^&8 βΐ Μ&ί&οΙιί&8 άβ Ιβηαρο- 
ΓίΙ)υ8 ιηβηϋοηβΐΏ ηοη ίβοθΓβ : ίιηο ρΙυΓββ ηβ ραίΓυιη χαι *£ζεχ(ου . Ή των χρόνων πνρατήρηαης άνοτγ- 
χαία, 7να φαν^, τά πρό πόσου χρόνου προηγηθέντα 
μετά πόσον χρόνον απήντησε, και δτι, $τι έπλεόνασεν 
ή ασθένεια, όπερεπερ(σσευσεν ή παρά του βεου επι- 
μέλεια. Σχεδόν γαρ οΐ πλεΤστοι συνέδραμον άλλήλοις 
χατά τόν χρόνον. 'θσηΐ έν ήμέραις 'Οζίου, και έν 
ήμέραις Ίεροβοάμ (77). Μιχα(ας έν ήμέραις *Ιΐι>ά- 
θαμ ίμΧ Άχάζ' Σοφονίας έν ήμέραι< Ίωσίου υΙου 
Άμώς. Των δλ λοιπών οΐ μίν άχρόνωζ άνέγραψβτ^ 
τάς προφητείας, οΐ δΐ τάς των βαρβάρων βασιλ&{ας, 
ώς γνωριμΛοτέρας διά τό χρατεΐν τηνιχαυτα, ποφ- 
εσημήναντο. Άγγαϊος χαι Ζαχαρίας, *Αβδ(ας χ%, (78) 
χαΐ Ναουμ, χαΐ *Αμβαχουμ, 'Ιωνας χαΐ Ηαλαχ^ας 
των χρόνων ούχ έμνήσθησαν, άλ/* ούδΐ οΐ πλλίους ςυίάθΐη ιηβοαίοβΓβ. Εΐ ΓθΓΐβ88β ίΠί, υΐροΐβ βχ ίΐΐυ- ρ πατέρων. ΚαΙ τάχα οΐ μλν έξ επισήμων πατέρων 8ΐΓίΙ)υ8 ρ&ΐΓί1}υ8 ΟΓίυηάί, ροΙβΓ&ηΙ β88β &οοθρΙίθΓ68. 
^υ^ βηίιη βαη^υίηβ βυηΐ οΙ&πογ68, ϋ ιη&^ΟΓβιη ίιη- 
ρβίΓ&ηΙ ΓκΙβίΏ : ςυί νβΓΟ ϋχ οΙ)8ουπ8 βΐ ί{;ηοΙ)ί1ί1)υ8 
ρ&Γ6ηΙίύυ8 θΓ&ηΙ ηαϋ, ρΓβΙβηηίβδί βϋεηΐίο βυηΐ. 
Αιηοβ 1&.Εηθη ίΐΐβ, (|υί ΐηΐβρ άυοάβοίαι ηυπιβΓ&ΙυΓ, 
ηβςυ&ςα&ίη Ι8&ίφ ραΙβΓ 68(. Νβςυβ βηίιη ρΓοηυηϋ&- 
Ιίο βαάβιη ββΐ, ηβςαβ βΑάβιη ηοϋο Ιιυίο νοοί 8υΙ)- 
]θθΙ& Θ8(. ΐΠυά βηίιη άβηβίοΓβ 8ρίπίυ ρΓοηυηΙΙαΙυρ, 
Ιιοο ΙβηυιΟΓί. Οοίη βΐί&πι (1ίν6Γ8& ββΐ 8ί($ηίΩο&Ιίο. 
Νοπιβη βηίοα ρ&1π8 Ι8&ίφ βΐ νοοί8 ρΓορρίβΙαβ ίηάίβαΐ 
Οπη&ηαβηΙυιη, νίΓίαΙβω β1 ίθΓΐϋυ(1ίηβιη : αϊ νβΓΟ 
ρΓορ{ΐ6(0Β ηοαιβη θθ'ΓΟίοηβιη άυρυπι 8οη&1. Ρογγο 
ρΓρρΙιβϋ& 086βΒ Ιβαΐα νίάβΙυΓ βδββ &η1ίςυίθΓ ; ρπο- 
ρΙθΓβα ςυοά άίβΐυαι 68ΐ : ΡΗποιριητη υετΗ ϋοτηίηί 
αά 05^^''. 8βίβη(1υπι ςυίϋβοι 63ΐ Ιιυηο βυαιάβαι ήδύναντο εύπαράδεχτοι γενέσθαι. Πιστότεροι γάρ οΐ 
γνωρ^ώτεροι* οΐ δΐ άσημων γονε'ων παρεσιωπι{6η- 
σαν. Ού μήν (79) ούτος *Αμώς, δ'ν τοις δώδεχα συν- 
τεταγμένον {χομεν , πατήρ έστι του Ήσαίου* ο5τε 
γάρ ή έχφώνησις ή αυτή, οΰτε τό 6πό της φωνής ση- 
μαινόμενον* τό μεν γάρ δασυτέρψ τφ πνεύματι άνα- 
φωνεΐται, τό δΐ ψιλοτέρφ. Και τά δηλούμενα διά- 
φορα* τό μίν γάρ του πατρός Ήσαίου 5νομα, καΐ 
(80) τό της φωνής Ιδίωμα, στερέωσιν χαΐ (ύναμιν 
χαι Ισχυν εμφαίνει* τφ δΐ του προφήτου, λόγος 
σχληρός δηλούται* πρό δΐ του Ήσαίου Εοιχεν είναι 
ή προφητεία του 'ύσηλ, διά τό είρήσθαι* 'Αρχή 
λόγου Κυρίου προς Ώσηέ. Γνωστέον μέντοι, 6τι 6 
Όξίας οδτος 6 αυτός χαι *Αζαρίας εΓρηταΐ' Ιν (81) 
γάρ τ^ προτέρ9^ ^^^^ Παραλειπομένων Όζίας εΓρη Οζίααι άίοίοχη Γυίβββ βΐ Αζ&ήαιη. Ιη ρηοΓβ βηίαι ^ ται. έν δΐ τ^ δευτέρα των Βασιλείων Άζαρίας. ΙΙλήν ΡαΓ&ΗροΓηβηοη Ιΐ1)Γ0 0ζίίΐ8 β8ΐ άΐοΐυβ ; ίη 8βουη(1ο 
&αΐθη3 Ηβ^ηοΓϋοι, Αζαπ&β, βχ βοάβσι Ι&ιηβη ρ&ΐΓβ 
6ΐ ιηαίΓο. ΝίηιίΓυιη θ]υ8 ιη&ΙβΓ βΓ&Ι βΙι&Ιία ; ραΙβΓ 
ααίθαι Αιη&ζί&8. ΤβΕηριΐ8 βΐί&ιη τβ^ηί ββΐ ίάβπι,αηηί 
ςυίη(]υ&§^ίηΙ& άυο, ΡρορΗβΙ&ΓυηΙ &υ1βιη 8ΐι1> Οζ\« 
ΐ8&ί&8, Οβββ βΐ Αιηοδ. 8β(1 ςιιίιι Ιβ^ΊΙυΓ, Ρηηα'ρίηιη 
ν^τόί ϋοτηίηί αά Οβ66^ ηυιη ρηοιυ3 ν&Ιίοίηαπ 0(Βρ1(? 
Ει ηυία Αιηοδ αηΐβ άυοβ &ηηο8 ΙβΓΓίο ιηοΐυδ ρρορίιβ- 
Ιανϋ ;ηααΐ(]υΐΓΐ ν&Ιίοίη&Ιυ8 Θ8ΐ &ηΐ6 νίβίοηβιη ίβαί», 
ίη ςαα &ϋ : ΕΙ είεναΐηηι αί ίηρβΓίίτηίηατβ "" ? 

" Οββ. 1, 1. '• Ϊ8Λ. VI, 64. 

(77) $10 υίβρςυβ Οοιηύβί. ΑΙ ίη β(1ί1ί8 β1 ίη άαο- 
1)α8 Π158. ρΓΟ Ί&ροβοάμ Ιβ^ΙϋΓ 'ίωάθαν. Αΐκ^υαηΙο 
ρο8( ΓυΓ8υ8 ςυαΙυοΓ 0)88.^ υ\ον> *Αμώς. Ε(1ί1ι, υΙου 
Αμών. 

(78) ΕάίΙί, Άδδίας δέ. ΑΙ ιη88. (|ϋβΙϋθΓ, Άβδίας 
τε. ΑΐΙβΓ ΟοπιΙ^θΓ., Άβδίου τε. δΙ&Ιιηι Ηβ^;. βββυη- 
άυ9, ουκ έπεμνήσθησαν. 

(79) ΕάίΙί, ού μην ουδέ. 0βθ8ΐ ουδέ ίη ςυ&ΙυοΓ 

Π1Θ8. 

(80) 8ίο υΙθΓςυβ €οιηΙ)6ί. βΐ &1ϋ άυο. ΕάίΙί, χα- 
τά, Γ6θϋα8. 

(81) Κβ£^. 8θουη(1υ8, έν μέν. ϋΜ ηο1&η(1υω, ^υ» 
οϋ&ηίιΐΓ β ρπηιο 1ίί}Γ0 Ρ&Γ&Ιίροαιβηοη, ΓβρβΓίη ίη 
&6ουη(1ο XXVI, 1. ΙΙοιη, ςυο βϋ&ηΙυΓ β ϋΙ^ΓΟ ββουη- 
ϋο Ηβ^ηοΓυαι, βα Ιοςί ίη ςυ&Γΐο χιν, 21. Οοιιι^βΩ- 
81 α8 ρΓΟ θ& ςυα Βαβίΐίυοι οοΐβϋαΐ οΙ)8ϋΓν&πΙί&, ηβ 
ΙαηΙο νίΓΟ ΙαηΙυπ: σφάλμα μηνμον^χόν αβοπΙΐβΓβΙ;, 
1ίΐ3Γ&Γίθ8 υηθ8 6^υ8 6ΓΓ0Γί8 ίηου8&νϋ : 8βά β^ο,ουαι 
8&1ί8 8ϋ βΓΓΟΓϋπι, ςϋΟΓαΐΏ ηοπ ίιηιηβηΐο ϊίΙΐΓ&Γϋ χαι πατρός του αύτοΰ, χαΐ μητρός* ή μίν γάρ μή- 
τηρ Χαλία (82), 6 δλ πατήρ Άμασίας. ΚαΙ χρόνος 
τής βασιλείας 6 αυτός* πεντήχοντα δύο Ιτη (83). 
ΈπΙ Όζίου προφήτεΰσεν Ήσαίας, Ώσηλ χαΐ *Α- 
μώς. Άλλ' επειδή, *Αρχή λόγου Κυρίου προς 
'ίίσηέ, μήποτε πρώτος ήρξατο προφητεύειν; ΚαΙ 
επειδή 6 Άμώς πρό δύο ετών σεισμού, μήποτε πρό 
τής οράσεως του Έσα^ου, έν ή φησι* ΚάΙ Ιπήρθη 
τό ύπέρθυρον ; &υοΙθΓ68 Ι]&1)θΓί (1βΙ)6&ηΙ, ηα&ΐο ουίραιη ίη ίρβυιη «υ- 
οΙΟΓβιη, ςυ&αι ίη 1ίΙ)Γ&Γίθ8 ΐΓ&ηβΓβΓΓβ. Ρίΐ (ΐυίάβπι 
ηοη Γ&ΓΟ, υΐ ΗΙ^Γ&Γίί νοββιη υη&αι ρπ) &1ία βοη- 
Ο 1)&ηΙ : 5θά Ιιοο ΓβΓβ βοηΐίη^ίΐ Ιααι, ουπι νοοββ ίηΐβρ 
86 8ίιηίΙβ8 βαηΐ βΐ αΓΩηββ ; ιά ςαοά 1)ίοηυΠΰΐη1οουιη 
ΙιαϋβΓβ νίοίβηΐ, ορίποπ, οπιηββ. ΙΙ)ίά6θ) οο^ίβββ 1γ68 
Ουβ. θ1 Ηβ^. ΙοΓίίυβ βΐ ΟοΙΙ). ίίίάβιη ΙβΓίΙυβ, πατρός 
του αύτοΰ. Εάϋι, πατρός αύτοΰ. 

(82) Ε<ϋ1ί βί {ί'Γ. β1 Αη£;1ίβ. β<; Ηβ^. ίβΓϋηβ, Χα- 
λία. Αί νβΓΟ ίη Η. β( ^. 6ΐ ΟοΙΙ). ΙβΓίιο βί βρυά Ργο- 
οορίυπι ρΓΟ Χαλία Ιβ^ξίΙυΓ Χανάα, αυί Χανα• Α ςηί* 
])υ8 οηιηίΙ)υ8 Ιοη^β άί88ί(]βηΙ Ι.ΧΧ, αρικ! ςυοβ IV 
Ηβ^;. XV, 2, βάίΐυπι ίηνβηίΙοΓ^ Ίεχελία έξ Ιερουσα- 
λήμ. Ηί€ΰίί€ΐία άβ ^6ηι$αι^ηι. 

(83) 8ίβ οοάίοββ Η. 6\ ^. βυηι ΟοΙΙ). ΙθγΙΙο. Εάίίί 
θΐ Α. βΐ Ρ. οϋΠΐ ΙΙβξ;. ΙβΓίίο, πεντηχοστψ δευτέρψ 
ίτει. Ιιβ^ο Ουο. Ηοο ιρ80 ίη Ιοοο πΐ88. Ιγθι, προε- 
φήτευσαν. ΕάίΙί ουχη αΐϋβ ίΓί1)ϋ8, προεφήτευσεν. 137 εΟΜΜΕΝΤ. ΙΝ Ι8ΑΙΑΜ ΡΒΟΡΗΕΤΑΜ. ΟΑΡ. Ι. 188 11. "Αχού», ούροτνΐ, χβΐ ένωτίζου, γη, δτι Κύ- Α ϋ. Υεμ. 2. Αηάί, οωΐηιη^ βί αητϋηα ρβτειρβ^ ριος έλάλησεν. Έιηιδή χατά γινιάν πονηράν ή 
προφητεία έγένιτο, ούχ Ιχων έν τοΙς άνθρώποΐζ τους 
άκούοντας, ούρ«νψ καΐ γ^ διαλέγεται. ΈπΙ γαρ τού- 
των των μαρτύρων 6 ν6μος έ$ύθη, Μωϋσέως ιΐπ^ν- 
τος * Διαμαρτύρομαι 6μΙν σήμερον τ<$ν τε ούραν&ν 
και τήν γήν καΐ πάλιν Πρόσεχε, ούρανΙ , καΐ 
λαλήσω * χαΐ άχουέτω γή βήματα έχ στόματος 
μου. Έπρεπεν ο3ν τους δτε έδίδοτο 6 νόμος παραλή- 
Φ0έντας μάρτυρας, τους αυτούς κληθήναι έπΙ τψ 
έλέγχφ της παραβάσεως του νόμου. Έκκλησιάσατε 
γαρ, φηαΐ, πρλς μΐ τοΙ)ς φυλ άρχους 6μών, καΐ 
τους πρεσβυτέρους 6μών , Λα\ τυυς χριτάς , χαΐ 
τους γραμματοεισαγωγεΤς , Ίνα λαλήσω εΙς τά 
βώτων, χαΐ διαμαρτύρομαι (84) αύτοΤς τόν Ιβττα, ςηία 986 Όθίηίηη$ Ιοαιίηί €$ί, Ου&ηάοςυίάβχη 
ρΓορ!ΐ6ϋ& ΙιβΒο 6όί(& ββΐ ΙβιηροΓβ ΓβρΓΟί)» £[6ηθΓα- 
ϋοηίβ, ηβο ίη !ιοιιιίηίΙ)υ8 1)&1)βΓβ1 λοάϋοΓββ, οωίαιη 
βΐ ίθΓΓ&ιη &1ΙοςιιϋυΓ. ΕβΙ βηίπι ά&(& Ιβζ οοΓΑΐη Ιιίβ 
Ι69ϋ1)υ8, άίοεαίβ Μογββ : ΟοηΙβ$ίοτ νοΙ>ί§ Ηοάιβ ααίητη^ 
61 ΙΰΤΓατη, ''• ; βΐ ΓϋΡβυ» : Αϋ^ηάβ οαίιατη, Α ΙοηηαΓ; 
€ΐ αηάχαί Ιβττα νβτΗ βχ οτβ νηβο ••. ΟβεβΙ)^! αϋςτίθ 
ΙβΒΐ68 θΟδάθΐΏ ςυί βυηα Ιβζά&ΓβΙοΓ βιββυιηρϋ ίυβΓαηΙ, 
Ιυηε &(1 θχρΓθΙ)Γ&η()&ιη 1β£[ί8 νίοίΗΐίοηβιη &οοίη. 
Οοηυοοαίβ βηίιη, ίηςυίΐ, ικί νΜ ΜΙηιητη νβ^ίΓαπιτη 
ρήη€ίρ€$9 €ΐ $6ηίοτ€3 νβ$ίΓ0$^Η ]\ιάία€$^ βί ηιαρίίίιτοί, 
ηί ΙοςιιαΓ ίη αητ€$ βοπίτη^ βΐ ωηίβ$Ιοτ είΛ οαίητη ^ 
Ι&Γτατη ^^ 01)86Γν&Ιαιιι βυΐβιη ββΐ ο&ηϋοο Ιιαηο 
ββΓίΏοηβιη 6886 οοηΐΓ&ηυιη. ΠΗο βηιιη, Αίίηιάε, 
τε ούρανόν χαΐ τήν γην . Παρατετήρηται δΐ δτι ϋ οαΐηνη, &υΙ ]υχ1& &1ί&8 6()ίΙίοηβ8, ΑηηΙηα ρετοίρβ, 
έναντίως £χει ώς προς την φδήν ό λόγος ένθάδε. Έ- ΰοείηηι 6ί αΐίάιαί ίεττα. Ηίο ν6Γ0, αιι^, αε/ιιιιι €ΐ ωτα χει μ^ γάρ * Πρόσεχε, ουρανί, ή χατά τά<> άλλα ς 
εκδόσεις, Ένωτ(ζου, ούρανΙ, χαι άχουέτω γη * έν- 
ταΰθ« δέ' Άχουε, ουρανί, χαΐ ένωτίζου, γή. "Οτι 
βταν μίν τά 6ψηλά φρον^ & λαός, χαΐ θεοΰ μή άπο- 
στϊΐ, ώς έχ του σύνεγγυς 8ντα (85) τλν ουρανών προσ- 
καλείται, καΐ έντ(θεσ6αι ε^ς τά ώνα τους λόγους πα- 
ρακαλεί • τούτο γάρ έστι τό, '£νωτ(ζου . "Οταν δΐ 
μακρυνθτί των ουρανίων, ώς μακράν ^τι αύτφ δια- 
λέγεται• "Ακουε, ουρανέ. 

12. Τό αύτλ καΐ έπΙ της γης. Αιά τοΰτο Μωϋσης 
μλν ώς έγγυς Ιχων τον ουρανών, διά τήν προκοπή ν 
του λαοϋ, Πρόσεχε, ούρανΙ, ή, 'Ενωτίζου, ώς οΐ 
λοιπο( (86). Έσαίας δΐ, Ιν άμαρτίαις βντος του λάου, 
και τά γήινα φρονοΰντος, ώς σύνεγγυς τήν ούσαν. αϋη'6ιΐ5 ρ€τοίρ€^ Ιβϊτα, Ν&ιη ουηα 8υ1)1ίΕΐιί& βλρϋ 
ρορυΐυβ, ηβο 8βπ)θ(α8 α 06ο 68(, εοβίηιη (αηςυ&ιη 
ρΓορίηςπυιη &ΙΙβ8ΐ&ΙυΓ, 6ΐ υ1 8βηηοηθ8 ία αορββ ίη- 
()υ6&(, 8(3ΗθΓΐ&ΙυΓ. Ηαηο βηίιη 8θη8υιη ίηάίο&Ι ίΠοά: 
ΑυτίΙηα ρβτοχρβ. Οαιιηάο νβΓΟ Ιοη^β &1)68ΐ α οοβίβ- 
ΒϋΙ)α8, ΐρβυαι αϋοςαϋοΓ νβίοϋ ρΓοουΙ Γ6ΐηο1αιη. 
Αίΐάί^ €<Βΐηιη. ί2, Οβ ΙθΓΓ& θΐί&χη ίάειη 86η1ί6η()υΐΏ. Ου&ρΐΌρίβΓ 
Μογ869 ςηίάβιη ςυββί ίη ρΓορίηςυο 1ΐΑΐ)βη8 οφίααι, . 
οΐ) ροριιϋ ρΓοΓβοΙυαι &ίΙ : ΑΗ€ηάβ, ΰαίητη, νβΙ, ^«- 
η'6ϋ5 ρ€το%ρ9^ υΐ Γβΐίςυί. Ι8&ί&8 Αυίβπι, ρορηίό !η 
ρ606&1ί8 Π)&η6ηΐ6,6ΐ&(1 ΙβΓΓβηα αηίηαυιηΐιιίβηάβηΐβ, 
τήν γήν (87) εΙς τά ώτα τους λόγους δέχεσ6αι Ο ΐ6ΓΓ&ιη υΐί ρΓΟχίιηβπι &υπ1}υ8 86ΓΠ]όηβ8 6ΧθίρβΓ6 
επιτάσσει• τούτο γάρ έστι τό ένωτίζεσ^αι . ^ϋ^)θ^. Νλιπ αιιη*6ιΐ5 ρβταρίΓ^ ί^ ,β6ηβί. Α ϋΐ πΐ6ΐο- 
*Ό μετωνυμιχώς ούρανόν μίν τους έν τφ ούρανφ ηγηαίοβ οοθΐυιη ςυίάβηοι άίφιηΐιβ εοΒίί 1ι&1)ϋΑΐθΓβ8 : 
κατοικοΰντας* ώς πόλιν λέγομεν το^ς έν τ^ πόλει, ςυοιη&άπιΟίΙυΐΏοίτίΙαΙ^ΙΟ^νίΙ&ΙίβίηοοΙ&δ, 6ϋ6ΐτ&ηοι 
κα^ γην τους έν αυτ^ πάντας • προς τ6 μή έντεϋ- 0Π1η^ι9^η,^{)Δ^^0IΏ1;η^&η(68 ηαηβυρ&ηαυβ : η6 ίηάβ 
θεν περιελχυσΒήναι ήμας έμψυχα νομίζειν τ6ν(^^Ί||Μΐ10&α)ηΓ, Όνββ^ίυΐη 6ΐ ΙβΓΓ&ΐη &ηί[η&1& 6886 βΓ- 
ούρανόν και τήν γήν. Οίίτω γάρ καΙ θρόνος θ^υ λέ•/ 1}1ΐΓ6ΐηυΓ.8ίο βηΐιη 6ΐ εοθίααι άί6ί(αΓ6886 Οθί ΙΙίΓΟ- 

ηυ8, ςαοά οοβίβδίββ ί11β9 νίΓίυίββ οο^ηί11οη6ΐη Ι)6ί 
ΙΐΓΐηϋθΓ ίη 56 ίρ8ί8 ίη8ί(]6ηΐ6ΐη 1ι&1)6&η1. Τ6ΐτ& ίΐί- 
άβιη άίοίΙϋΓ 80&1)β11υιη, ρΓορίβΓβα ςηοά Ιιοαιίηβδ, ία 

16ΓΓ& (1Ρ^6ηΐ68, βΧΐΓ6Π2& ςυ« ()θ ΟθΟ ρΓ8Β()ί6&ηίυΓ, 

οαρβΓθ νίζ ν&1θλη(. ΟίοΙυπι 68ΐ ]υχΙ& ίΠυά : ν%τ ομ- 
ίηίχα, ΐΗνοη\ι$ »εη$η$ *' ; ΙΙίΓοηοΒ &ηΐ6ΐη ί£;ηοιηίηίφ, 
ιηυΙίθΓοάίο 11αι)6η9ςυ»^υ81& θαηΙ.Οαβιη&άχηοάϋΐη 
11ΐΓοηυ8 ββηδυβ 68ΐ νίρ, ςυί 60Γ(1α1υ8 68161 ρΓα(ΐ6η8 ; 
νος, 6 χωρήσας τά άνωτάτω περί θεοΰ διηγήσεως. |χ ϋ& Οθί ΙΙΐΓθηυ8 ββΐ ί1ΐ6, ςυί 8ϋρΓθΠΐ&ιη βη&ΓΓ&ϋο- γεται 6 ουρανός, έκ τοα..τάς.^ουρβΜΐ0ϋς (88) ουνά- 
μεις παγίως Ιν αύτακ τήν του ι^οΰ γνώσιν ένιδρυ- 
μένην ίχείν. Κΐΐ^ ή γή, δποπόδιον, διάτό τους έπι 
γης ανθρώπους τά τελευταία των περ2 θΐου μόλις 
χωρήσαι δύνασθαι. Κατά τούτο ε^ρηται* Άνήρ παν- 
ούργος (89) , θρόνος αίσθήσεως * θρόνος δί ατι- 
μίας, γυνή μισούσα δίκαια. *Ί2σπερ καΐ αίσθήσεως 
θρόνος, ό αΙσθητικός και (μφρων ούτως θεοΰ θρό- 'Οτι Κύριος έλάλησε. Φοβερόν τδ παρακούειν των 
τοΰ θεοΰ λόγων. αβιη (]6 060 1ι&1)ί1&ιη ίηΐβΐίοχίΐ. ΟηίαΌοηιιηΗΜ Ιοοη^ 
Ιίϋ <^ί• Ν6£[Η§;6ηΐ6Γ 06ί 86ηηοη6Β ααάίρβ, γ68 68( 
ΓοΓίηίό&ηάΑ. 

'• Β6υ1. ιτ, 26. •• ΌβυΙ. χχχιι, 1. •« Οβαΐ. χχχι, 28. " Ργου. χιι. 23. 

(84) 0θ€ΐί668 ΐΓββ ιΐη& 60Π1 ΙιΧΧ, διαμαοτύρομαι. αΓίίουΙο, σύνεγγυς οΰσαν τήν γήν. Κοπ. Ε(ϋϋ6ΐΗθ9. ρπιηυβ ουια ΒίΙ^Ιϋβ ϋοιηρίυΐ., διαμαρ- 
τύρωμαι. 8ιίΐ&ϋιη άυο ιη88., λόγος ένθίνθε. 

(85) Κ6Κ. •6ουα(1α8 6ΐ ΟοΙΙ). ΙβΓίίυβ, οντος Ταη- 
ςιιαιιι 0«ι» ηΟηρνορίηίΐηο. Εάϋί ουαι (Ιαο^υβ &1ϋ8 
ιηββ., οντά. 

ί86) Είΐίϋ, οΐ λοιποί έρμηνευταί. Υοχ έρμηνευ- 
ταΐ ά668ΐ ίη ιηββ. 

(87) Σύνεγγυς τήν οΰσαν, τήν γήν. Ροπίβ 16- 
^ηάυΐη. τήν σύνεγγυς οΰσαν, τήν γήν, νβΐ ΐΐ6ΐ6ΐθ 

ΡατιοΙη Οι• XXX• (88) ΟοΗίοββ άυο, ούρανίους. 

(89) Αρηά ΙιΧΧ Ργου. χιι, 23, ρΐΌ πανοΰργος 16- 
κΐΙυΓ, συνετός, νΪΓ ίηίβΙίίρ6η$. δβά 8θΙιο1ί&8ΐ68 βραά 
Νούίΐίυπι, &υ1 ροΐΐαβ Ιη(θΓρΓ68 ςυίά&ιη, υί 6Χ Ηβ- 
χ&ρ1ΐ3 (118010108, Ιι&ο ίρβα νοοθ πανοΰργο€ ηβυβ 68ΐ. 
8υ8ρΐΓαΙυΓ (1οοΙί88ίαιυ8 νίΓ ΜοηΙΓ&υεοηίαβ, Αςηί- 
1&ΙΏ 6ΐ Τ1ΐ6θ(1οΙίοηβιη βίο ν6Γϋ8β6 ροΙυί886, ουιη 
ηοη &1ϋ6Γ ν6Γΐ6ΓίηΙ 06η. ιιι, 1. ΥυΙ^&ΐΑ ςυοί^αβ 
Βατηο νβηηίη$. 13» ΑΡΡΒΝ01Χ ΟΡΕΗΟΗ 8. ΒΑδίυΐ ΜΑΟΝΙ. 140 13. Ρίϋύί ρ&ηηίΗ βχαΐίαυί^ ίρή αυίβιη ίρτβυ^τηηί Α 
τηβ, Ο βΐυάίααι βΓ^& Ιιοοαίηββ Ι ΑΙΙβ^&Ι 1ιιγ& βυα Ώο- 
ιηίηυβ, υΐροβΐ 06Γΐίθ8ίιη& &Γ^υιηβηΙ&, άβοοπη&Ι ςυ» 
^ϋδίΑ βσηΐ αο (ΐ6ΐ)ϋ&. ΡιΙΐο$ οβηηί Η εχαΐίαυί. Εζ 
αηίιη& θ^ οθΓροΓ6 οοιηρο8ϋυ8 Ιιοιηο ββΐ : ο&γο βχ 
ί6ΓΓ&, &η1ιχ)& οοβίββίίβ βχβίβϋΐ. Ουοηί&ιη ί^ϋατ ίρβί 
οαιη υίΓοςυθ &Γβαί1&8 ίηββΐ βΐ οο^α&ϋο, εοΓ&ηα ηβ 
ςα» 61 ιη&ζίιη6 ρΓορΓία βαηί, ρβοοβίυπι οοαΓ£^αί(. 
ΡίΙίθ9 ρεηηι €ΐ ΰχαΙΙανί» ββηβΓ&Ιίοηίβ άα» βρβ- 
οίβΒ βυηΐ. ϋαλ ςυίάθπι, ςα® 378 Γυβπΐ ββοαηάυΐΏ 
Οβυιη ίοΓίηα, ςυβο βχ ορ6πΙ)υ8, βχςαβ βυδοβρϋβ 
(1ος;ιη&Ιί8 ρθΓββϋιΐΓ : Ιιυηο &ά ΐΏοάυηι Ρ&υΐυβ ρβΓ 
Εν&ηββΠυιη 38ΐη Ι&ρΒΟβ ραρίυπί *^ βοηΩμ;υΓαΙςυθ, 
θ( ίρ808 &(1 ρίβίαίθΐη γθΓογπι&Ι. ΕβΙ ΑπΙβπι &11βΓ& 
ςαοά&ιη, ηβιηρθ ίοίΓοΐΙαβ ίη Ιι&ηο νίίαιη, υΐ β8ΐ 
ίΐΐαά : ΗίϋΗδβν ρ6η6ταΙίοηί3 οωΗ βΐ Ιειτχ*^. υΐΓ&ιη• » 
ςυβ ι^ίΙυΓ ^βηβΓ&ϋοηβιη ^ρ8^8οι)^^^^ι ; 6ΐ βχρΓθΙ)ΓΑΐ 
ςοοά βχ ηίΐιίΐο οοηάίΐί, θΐ αά Οβί ίιη&£;ίηβ[η Γαοϋ 
(Ιιοο θηίΐΏ 68ΐ £^6ηίΙθΒ 6886 θΐ βχ&ΐΐαΐοβ), ηοςυβ υΐ 

0Γ6&ΙθΓί 6^6Γ6§Γ&ϋ88, ϋβςαβ ϋΐ ρ&ΐπ 8ίΐΏίΐ68 8686 

6χΙιί1>α6Γ6 : ββά ίη νϋίυιη εοηνβΓβί βρΓβνβΓυηΙ 
Οβϋΐη : (ϋ&1)θ1υιη νβΓΟ ρλίΓβπι δυυαι βίΤβοβΓυηΙ. 
Οτηηί$ βηίτη ^ιιί [αοϋ ρΒοεαίηιη^ βχ άίαΙ>οΙο ρβηϋη» 
$$1 *^ ΑΙςυβ Οοιηίου8 ίρβθ ίηίςιιί8οϋ: νο$ βχ 
ραΐΓβ ν6$ίτο άίαΰοΐο αΐί$ '^. 8αηβ ^Γ&οάβ ΟΓίιηοη βΐ 
ίαβίιηυΐΑΐίο, βυω ςυί ΩΗυ8 68ΐ, βί ^^^ρο^α]6Π] ογ- 
Ιυιη οοη866α(υ8 β8ΐ, ίη^ΓΑίαιη 6886 6Γ(;& βυυιη §^6- 
ηΐΐοηιη. ΟββΙβΓυιη οάίο ίηΙοΐ6Γ&1)ί1ί ββΐ άί^ηαβ, ςυί 
128^116 &(1θθ 6Χ&11&1α8, ιιΐ οοη8θΓ8 6ωΐ68ΐίυιη ΩβΓΰΙ, 

ηβΟ 810 1&ΙΏ6α ρ6Γ86ν6Γ&1 ίη 0ΐΐ&ηΙ&ΐ6 6Γ£[81 1)6η6(1- 

οϋ 11υ^ι18 &αβΙθΓ6ΐη. 

14. ΥΕΒβ. 3. ΰορηουϋ Ια ροαβαοτβτη ίηηιη^ βΐ ^ 
ΜχηΜ ρτχ$6ρβ άοαήηί ινί: ΙβγμΙ αηΐβτη τηβ ηοη 
βορηονίΐ^ βίροριιΐηί ιηβιηη ίηΐβΐΐβχιί, Βονί 6( αβίηο 
οοηΓβΓίαΓ ϋ6ί 6οηΙθΐιιρΙθΓ..0υ&η(1οςυί(1βΐΏ Όητη ίη 
ΗοηΟΓβ β$$βί^ ηοη ίηΐβΐΐβχϋ^ ΰοηιψαΓαίηε αί ^ητηβηΐύ 
ίη$ίρίβηΗΙ>η3, βί, $ίηιίΙί$ [αοίη^ β$ί I<^ι<*^ Ταΐ68 &α-- 
ΐ6πι 8υη1ςαί ηοη ταϋοηβ, 8β(1 1ίΙ)ί(ϋηθ νίΐααι ίηβΐί- 
Ιυυηΐ, ρρ® ίη8ίρί6η1ί& &ά 1)6ΐ1υίηαπι νίΐαοι αΙ)Γ6ρϋ. 
^&Π1 νβΓΟ ίη βχρΗπιβηίΙα βίιηίΗΐυάίηθ, ο& αηίιη&Ιία 
ςαββ αηαεαιη 1ιοπιίηίΙ)υ8 ηυΙπυηίυΓ, ςυφςυβ ηοΐλ 
βαηί 888υιηρ8ί1, υ1 ρυάοΓΟ αίβοί&ιηυΓ, ςιιίρρβ ςαί 
8101118 ΐρβίβ βΐ ίηδίρίβηΙίοΓββ, βΐ οαοι ςυαηι α 1)Γυϋ8 
&ηίπι&ηΙίΙ)υ8 αοοίρίιηυδ ϋβηβνοίβηΐίαιη, Οοηιΐϋοπ 
ηοβίΓΟ ίρβί ηαίηίιηβ τβρβηάαιηυβ. Βοβ βηίιη, ςιιί ίη 
β^Ηβ οοίβηάίθ ηοΙ)ί8 &ά]υ1οΓ ΐΓ&άϋυβ ββΐ, νοεβπι 
ηαίπίοπβ βυί ηονϋ, βυπιςυο ςαί 8ίΙ)ί ρ&1)υ1υηι ]) 
&<Γ6ΓΓ6 βοΐβί, β^ηοβοίΐ. Αβίηυβ βαΐβαι βροηΐβ ηαΙοΓΦ 
Αά οοηβηβία βίαίιυΐί βυί Ιοεα Γββίίηαΐ. Ουοά βί 1)Γυ1ί8 
&ηίιηβ1ί1)υ8 Ι&ηίθ ίηββΐ 1ιαΙ»ί(υ(1ο ουίΏ βυο ρρονίδορβ, 13. Πους έγέννησα χαΐ ΰψώνοί, αύτοΙ 8έ μκ 
ήθέτησαν. 'ύ της φιλανθρωπίας Ι Διχαιολογιΐται 6 
Δεσπότης, Ίνα μετά τάς αποδείξεις Ιποίγάγ^ τα πρλς 
άξίαν. Γιους έγέννησα και ΰψωσα. Σύνθετος 6 άν- 
θρωπος έκ ψυχής και σώματος* ή σαρξ άπλ της γης 
(90), ή ψυχή ούραν{«. Έπει ουν πρ<$ς άμγ^ιρα αύ- 
τψ ή τ^γγένειά έστιν, έπί των οίχειοτάτων αύτο5 την 
άμαρτ{αν ελέγχει . Πους έγέννησα καΐ ΰψιοσα . 
Γενέσεως εΓδη δύο. Ή μίν, ή κατά Θελν μύρφωσις, 
έξ Ιργων και παραδοχής δογμάτων επιτελούμενη • 
ως γενν^ Παύλος διά του Ευαγγελίου, καΐ τοΙ)ς έκ- 
πέσοντας ώδίνει, και διαμορφοΤ άναπλάσσων αύτους 
εΙς εύσέβειαν* ή δέ τ(ς έστιν, ή εις τόν β(ον «Γσο^ς, 
ώς το, Αΰτη ή βίβλος γενέσεως ουρανού χα{ γης. 
Άμφοτέρας ο3ν αύτοΤς προφέρει (91), καΐ όν€ΐδ{ζει, 
6'τι Ικ του μή 6ντος εΙς γένεσιν άχθέντες, χα^ κβτ* 
ε^κύνα Θεού γενύμενοι ^τοΰτο γάρ έστι τλ χαΐ γεν- 
νηθηναι καΐ υψωθήναι), οδτε ώς Κτίστη ηύχαριοηζ• 
σατε (92), ουχε ώς πατρι Ιαυτους ώμοιώσατ&' άλλα 
διά της προς τ^ Χ'φον τροπής ήθέτησαν μΙν τον 
θεον, πατέρα δΐ εαυτών εποίησαν (93) τόν διάβολον 
Πας γάρ ό ποιών τήν άμαρτίαν, έχ του διαβόλου 
γιγέννηταΐ' και ό Κύριος δΐ τοις πονηρευομένοις φη- 
σιν * *Γμεΐς έκ του πατρίς υμών του διαβόλου 
έστέ. Μεγάλη μΙν ούν κατηγορία, και τ6ν υΐόν βντα 
και της σωματικής γενέσεως τετυχηκύτα, αγνώμονα 
είναι περί τον γεννήσαντα * αφόρητου δε μίσους 
&ξιος ό και υψωθείς τφ (94) γενέσθαι τών ουρανίων 
μέτοχος^ καΐ μηδέ οΰτως επιμένων τ^^ πρ6ς τ^ ευ- 
εργέτη ν άγάτη^. 

14. Έγνω βοΰς τ6ν κτησάμενον , καΐ βνος την 
φάτνην ' του κυρίου αύτοΰ * Ισραήλ δέ μ3 ούχ 
(95) £γνω, καΐ 6 λαύς με ού συνήκε. Βο\ χαΐ ονφ 
συγκρίνεται ό άθετήσας θεύν. Επειδή γάρ Έν τιμτρί 
ών, ού συνήκε, παρασυνεβλήθη τοις κτήνεσι τοις 
άνοήτοις, και ώμοιώθη αύτοΤς. Τοιούτοι (96) δέ 
είσιν ο\ μή κατά λόγον, άλλα κατά ττάθος ζώντες, ώί 
τής άλογίας προς %6ν κτηνώδη βίον ύποφερόμενοι. 
Τά σύντρϋφα δε τοις άνθρωπο ις υλΧ γνώριμα πρ^ς 
τήν εικόνα παρέλαβεν. Ίνα αίσ^υνώμεθβΐ, χαΐ τούτων 
οντες άσυνετώτεροι, και μηδέ ής παρά τών άλογων 
εύνοίας τυγχάνομεν, ταύτης αύτοι τώ κτίσαντι ή μας 
μεταδίδοντες. Βοΰς μΙν γάρ, 6 συνεργός ήμΤν ε!ς 
γεωργίαν παραδοθείς , και φωνής του τρέφοντος 
έπαισθάνεται , και τον συνήθως αύτφ προσφέροντα 
τήν τροφήν έπιγινώσκεΐ' όνος δλ αυτομάτως έπΙ τους 
τής καταλύσεως συνήθεις τόπσυς όρμ^. ΕΙ οδν τοΤς 
άλόγοις τοσαύτη προς τον έπιμελούμενον ή συν- 
ήθεια, πόσον ή λογική φύσις τής πρόν τόν θεόν άγά- Μ Οβίαΐ. IV, 19. "* Οβη. ν, 1 ; π, 4. " Ι ^οβη,Iπ, 8. •« ^ΟΛη. νπι, 44. " Ρββί. χι,νιιι, 13. (90) δίο ιηββ. αυ&ΙυοΓ. ΟβββΙ τής ίη βάίϋβ. Μοχ 
ΧΏΒ8. (Ιυο ουπι Ευ86ΐ)ίο, αμφότερα αυτών. ΑΙϋ άυο 
ΧΏ88. ρβήηάβαίςυθ βάίΐί, αύτφ. Ιιβ^θ ΡΓφΓαΙΐοηβιη. 

(91) Ηββ. ρποιυβ βίβΐίί άυο προφέρει. ΕάίΙί βαχη 
Εβα. ΙθΓΐιο, προσφέρει. 

(92) Εάϋι 6ΐ ςα&ΙυοΓ Π188., ηύχαριστησατε. . . . 
ήμοιώσατε. Ηθ^. ββουηάυβ, ηύ)^αρίστησαν... ώμοίω- 
σαν. ΕΙ ΓθΓΐ&886 ρΓΟθβΙ&ί ίΐα Ιβ^ι οΐ) βα ςιΐφ Ββςηαη- ΙϋΓ νβΓΐ)&, ήθέτησαν... εποίησαν. Ηοο ίρβο ίη 1θ€0 
ςυίηςυβ πιββ., στροφής. ΚάίΙί, τροττής. 

(93)8ίο ιηββ. ςααΙΟΓ. Εάίϋ, έποιήσαντο. Μοχ άυο 
ηΐ88.,γ3γένηται. 

(94) ΙΐΛ ΙΙ188. ςϋβΙΟΓ. ΕάίΙί, του. 

(95) ΕάίΙί, Ισραήλ μή δΐ Ιγνω. ΑΙ ιηββ. αΐ ίο 
οοηΐβχΐυ. 

(96) βίο &1ί(]ΐιοΙ ιηθ8. ΑΙ βάίΐί τοιούτο. 141 0ΟΜ1ΙΒΝΤ. Μ Ι8ΑΙΑΜ ΡΗΟΡΗΒΤΑΜ. ΟΑΡ. Ι. Ιϋ πης τό μέτρον άπαιτηΟ)(9&ται ; Παρατηρεί δΐ, ^( ]^ ςα&ηία άίίθοίίοηίβ ίη Οβυιη ιηβη8υΓ& ΓβροβΟθηάα ό βοΰς πλβίονα τήν σύνβσιν ίχ•ιν παρά τ^ν ίσον μ,β- 
μαρτύρηται. Ό μεν γάρ αυτόν Εγνω τόν χτησάμενον 
(97), ό δΐ τήν φάτνην μίνον. δεικνόντος τοί> λ4γου, 
6'τι τ6 γαστρίμαργον ζώον τον της ηδονής μίνον 
γνωρίζει τ4ι«ον, 6 ^ϊ ίχει τινά χέΐ αύτοΰ του χαλοΰ 
χαι ωφελίμου σύνεσιν. Δι6περ ώς άνοικείως εχόντων 
των ζώων πρλς άλληλα, έν Δευτερονομίψ άπηγόρευ- 
ται (98) άροτρι$ν. Έν μάσχψ χαΐ δνψ έπι τ6 αύτ<5• 
τουτέστι, το γαυρον (99) της ψυχής καΐ <ριλ4πονον, 
τψ φιλη$6νφ χαί παθητιχφ μή σύζευξης. Ου γαρ 
των βοών μέλει τφ θεφ άλλα 8ι' ημάς πάντως 
έγράφη, Άλλαχου δΐ πάλιν συνέζευχται. Μαχάριος 
γάρ ό σπείρων έπι παν ΰδωρ, ου βους χαι 6νος 
πατεί• τουτέστι 6 τφ διδαχτιχφ λόγψ τ6 τε φιλό- 
πονον της ψ^χης έπεγείρων, και τό φιλήδονον αυτής ββΐ & Γ&ϋοη&Η η&ΙυΓ& ? ΟϋβθΓνα ααίθΐη, 1)ονθΐη 
]αχ(&ΐ68(ίιηοηία(ηίΙ1υά ^η&^ο^βIηρ^β αβίηο οΜίηβΓβ 
ίηΙβ11ί§;βηΙί&ιη. ΙΙΙβ η&ιηςυβ ίρβυιη ηονί( ροββββδο- 
Γβιη : Ιιίο νβΓΟ ρΓΦββρβ βοΙυιη.ΟβΙθηάΐΙ ααΐβιη δεη- 
ρίαρα αηίαι&Ι νβηΐΓΐ ίηάϋίςβαδ, βοίαιη α^οοβοογο 
νοίιιρίαϋβ Ιοουηι.ϋοβ νοΓΟ ςυ&ιηά&ηι ίρβίυβ 1)οηβ8ϋ 
αίςυβ υΐΠίβ ΙιαύβΙ βο^αίΐίοηβιη. ΙΙ&ςυο Ιαηςυαιη 
ηϋιίΐ ίηΙβΓ &θ αΓΩηϋαΙίδ Ιι&ύβαοί 1ΐ»ο ααίιη&Η&,νθΙί• 
Ιυηα ββΐ ία ΟβιιΙθΓοηοιηίο απαρβ Ιη 1)006 βί αΒίίΐο ίη ίά- 
ίρ$νηι '* ; 1(1 63ΐ,βαπι Ηπίιηί ρ&Γΐβσι, οαί ^η68^ νί£;οΓ 
8(ΓβοαίΙ&8ςυβ, οαιη βα, ςυ® νο1υρΙ&Ιί1>υ8 6ΐ &Γ- 
Γ6θϋ1>υ8 §;αυ(ΐ6ΐ, ηο οορυ1&ν6Π8. Νοα βηίιη άβ 1>ο- 
1)υ8 οϋΓα 68ΐ Οβο *' : ββά ρΓοΓβοΙο ηο8ΐΓ& οαυβα ίά 
βεπρίυηι 68(. ΟοπΙγα Ιαιηοη, αΐίο Ιοοο οορυΙβοΙυΓ. 
988 Ββαΐη8 ^ηιΐΩ ςηΐίβτηίηαί $ηρ6Γθτηη€ηια^ίίαηι^ηΰί θεραπεύων. "Όσπερ γάρ τό ζώον άχθοφοριχον, οΐίτω ^ δοίβίαήηιΐί οαΐΰαί^: Ιιοο 68ΐ, ςαί βοπηοαβ &(1 άο- 
χαι το έπιθυμητιχ^ της ψυχής τφ βάρει τής αμαρτίας οβαάυαι αρροδίΐο νίιη αηίιη» βίΡβηα&χη &ο1αΙ)θΓαιη 
χατχπεφόρτισται. ρ&ϋβηΐβιη 6Χ8ΐιββϋ&1, &((}υβ β&πι ίρ8ία8 ραΓίβιη ςαα 

νο1ορ1αϋ1>υ8 άβΙβοΙαΙιΐΓ, 6Iη6η(1&^ &ο 6θΙιί1>θΙ. Οαβιη&άιηοάυιη βηίπι αβίηαβ &ηίιηα1 ββΐ £^β8ΐ&ηάί8 οηθηί>υβ 
η&Ιϋΐη, 810 6^ νίβ &αίιηφ οοηοαρ)8θθη8 ρβοο&Ιί ροηάβΓβ (ΙθρπιηϋυΓ. 

15. ΚαΙ βοΰς μίν τόν χτησάμενον ίίγνω, *Ισραήλ 15. ΕΙ ({αίάθχη 1)03 8υαιη ρο88β88θΓ6α) οο^αονϋ; 

δέ με (1) ούχ ίγνω τον χτίσαντα - χαΙ ^νος τήν ΙβΓ&θΙ &α1βιη ηοη οοςηονίΐ ιηβ, ςαί θ]υ8 οοηάίΙοΓ φάτνην του χυρίο• αύτοΰ έπέγνω, Ισραήλ δέ με ού 
συνήχε. Και φάτναι μΙν πολλαΐ, άλλ' δ'μως ό όνος 
τής του χεχτημένου αύτδν φάτνης ούχ άποσφάλλεται. 
θεδς δΐ εΤς, χαί 6 άγνώμων λαδς έπι τους μή οντάς 
6εους άποπλαναται. Έμε ού συνήχε, τον δι* ουρανού 
γνωριζ(5μενον, τ^ν διά γής χαι θαλάσσης δειχνύ- 8υιη;6ΐ α8ίηα8 ρΓ«3βρβ &^ηονί(, 8αί(1οιη;ηί;ΐ8Γ&6ΐ 
&υ(θΐη ιηο ηοη ίηΐβΐΐβχϋ. Αίςαβ πιυ11& ςυίάβιη ρρβ• 
86ρία 8υπ1, ηβοΐ&πίθη &8ίηυ8 & 8αί ρο88688θΠ8 
ρΓ£3βρί &1)6ΓΓ&1. δβά Ηοβΐ υαιΐ3 8ϋ Οβιιβ, Ι&ηιβα 
ρορϋ1υ3 1>βα6βοίθΓαπι ίιηιηβαιοΓ ροβΐ βοβ, ςυί ηοιν 
8υηΙ άϋ, άβθΓΓ&Ι. Μ^ ηοη ίηΜβχύ^ ςυβαι θ(£)ΐιιη μενον (2)• τδν διά ηλίου, χαΐ σελήνης, τδν διά τών ρ οοπιαιοα8ΐΓαΙ, ςυοιη Ιθγγα βΐ ιη&Γθ <ΐ6θ1αΓ&ηΙΐ<ίιιβιη 
αστέρων, τδν διά πάσης τής χτίσεως χαταμηνυ6με- 8θ1 βΐ Ιυηα, 8ΐο1ΐ3β 6ΐ 0Π)0β8 Γ68 ΟΓβαΙ•* Ιηάίο&ηΐ. νον. Ο^χείως δΐ τ^ μεν του βοος είχ^νι ό Ισραήλ 
άποδέδοται, τ^ δε του ίνου 6 απλώς λαός. *Οση γάρ 
βο'^ πρδς δνον ή διαφορά, τοσούτον του Ισραήλ, 6ς 
ερμηνεύεται δ δρών θεδν, πρδς τδν απλώς λαόν χρη- 
ματίζοντα τδ διάφορον. 

(' 
16. Ούα{ ίθνος αμαρτωλών, λαός πΧτ^ζ άμαρ^ 
τιών, σπέρμα πονηράν, 4»Ιθι ^ ίιψύψά'ί ! Έθνος χαΐ 
λαός πολλαχοΰ. σονεζευγμενως λέγεται* ώς τ6 (3). 
'£ν πολλφ ϋΐνει, δόξα βασιλέως * έν δέ εκλείψει 
λάου, συντριβή δυνάστου* χαί το, "ίνα τί έφρύα- 
ζαν Ιθνη, χαι λαοί έμελέτησαν χενά ; ΝυνΙ δέ 
άπό του Ιίθνος εΤναι άμαρτωλδν άρζάμενοι, χατά (4) ΡοΓΓΟ ΐ8Γα6ΐ υ ι οοηνβηίβηΙβΓ ρβΓ 1)σνί8 βίπιίΗίαάί- 
ηβοι βχρήαιίΙυΓ, ϋ& ρ«Γ &5ίηί οοαρ&Γ&ϋοηβοι 8ίαι- 
ρΐβχ ρορυ1α8. Ρυ&ηΙα βΓ^οτίηΙβΓ αβίηυαι β1 Ιιονβιη 
άϋΓ6Γ6ηϋαβ8ΐ,Ιαη(& ϋϋβτοβάϋ ()ί88ί[ηί1ίΙϋ(]ο ΙηίβΓ 
ΐ8Γ&βΐ8αΗ^ί ϋ€ηΛ νίάβπί ιηΙβΓρΓβΙ&ΙαΓ, βΐ ρορα- 
^^ιη 8ίΐΏρΠοίτ<ίΓ^ηαη6αρ&1υιη. 

16. Υεκδ. 4. ^ι3? ρβηϋ ρβοοαίη^ί, ρορήΐο ρίβηο 
ρβΰΰοίίί, $βηιίηί, ηδ^ηατη βΐϋί εοβΙβταΗε Ι Οθηβ βΐ 
ρορυΐυδ ρΙβΓυπιςυθ ^οη^υη^1^[η (ϋοαηΙιΐΓ, ρυΐα :1η 
ρβηίβ τηηΐία ρίοήα νβρίχ : ίη άββοίη αΐΛΐ6ΐη ρορνΗ, 
ΰοηΐΗΐίο ρηηΰίρίί*^. Ιΐοαι ίΠυά : ^αα^€ (τβηιηβνηηί 
ρ€ηί€$ Η ρορηίί τηβάϋαίί 3υηΙ ιηαηια *^? Νυηο αυίβηι 

Ουίη 0(ερβΓίΙς6η8 6386 ρβΟΟ&ΙΠΧ, ρΓ0ρΐ6Γ 86βΐ6Γί8 

τήν έν πονηρί^ αυξησιν γίνονται λαός πλήρης άνο- η ρΓΟξΓΟββυΐΏ ρορυΐυβ ίηίςυίΐαίαιη ρΐ6ηιΐ8 6νΑ86Γυη1; 
μιών, χαΐ άπό του σπέρμα πονηρόν είναι, έπΙ το βΐ ςοί &ηΙο ΓυθΓ&ηΙ 8βΐΏ6η ηβςυ&ιη, βϋί ίηίςαί ^&α1 

•• Ββυΐ. χχπ, 10. •• Ι Οογ. α, 9. •• Ιβα. χχχιι, 20. •« Ργου. χιν, 28. " Ρ8αΙ. ιι, 1. (97) Ε6§^. 86θυη(]α8, χτήσαντζ. 

(98) δίο Π188. ΑΙ θάίΐΐ, έν Δευτερονόμφ άπηγο- 
ρευεται, οΟΓΓίίρΙβ. 

(99) Αϋ 6η]αΗί89ία)υ8 νίΓ 0υεΦα8 1β^88θ 86 ίη 
&1ϊ(ΐυίΙ)υ8 αΐ88. 6ΐ αραά ΡΓΟΟορίϋοα, ένεογόν. δ6(1 
Οοα)1>βη5Ϊυ8, Ιιοιηο ηοη οΙα8 ]υ8ΐο 6Γβάυ1υ8, θ& άβ 
Γ6 (1αΙ>ίΙ&Γθ νίάθΙυΓ,άυιη ηοο Ιοοο ίΙ& 86ηρ8ίΙ:'Ενερ- 
γ<$ν ραΙ&Ι Οαο. 86 1β§ί88θ, Ιοοο του, γαΰρον. υΐυί 
0260 8αηΙ, ίΠΙ ίρβί οοάίοββ Ηβ^ΐ,ςαοβ οοηΐυΐϋ ϋυ- 
ο«υ8,ςυοΓηιη ρΓίΐΏυ8 Γυϋ Ρπληοίβοί ρηπιί, «ΗβΓ 
Ηβηηοί ββοηηαί, οοηδΙαηΙβΓ ουιη &1ϋ8 1ηΙ>υ8 χώ8$. 
βΐ οαιηβάίΙίΒ 1ΐ8ΐ)θη1, γαΰρον. δοίο ςυίϋβπι Ιο^ί &ρυ(Ι 
ΡΓΟοορίυιη, ρβ^• 40» το ένεργόν τής ψυχής, ηβο άίί• βίβΟΓ 6801 ΙθοΙίοηβαι &116Γ& ιηίΐιί νί^Ιβη ρΓ»8ΐ&ηϋο- 
Γ6Π1 : 86(1 οοηίΓα &υ6ΐθΓίΙαΐ6[η ηο8ΐΓοηιπι αΐ88. βί 
βάϋοΓΟίη (|υίάςυ&πι ίιηπιαΙαΓβ αυδυβ ηοη 8απι. 

(1) ΙΙ& Π188. ηοη ραυοί. 0668( με ίη βάίΐίβ. Μοχ 
Ηβ^. 86οαηάυς, έπέγνω, ό λαός δέ. δαΜηάθ ςαίη- 
ςυθ α)88., χεχτημένου. ΕάίΙί, χτησαμένου. 

(2) Ε(1ί1ί, δειχνυίμενον. ΑΙ Π188. ςαίηςυβ δειχνύ- 
μενον. Μοχ 1γ68 ηΐ9β., τών οίστρων. ΑΙϋ άυο οηηΐ 
6(1ίΙΐ8* αστέρων. 

(3) δίο 0188. ςυίηςυο. Εάίϋ, ώς έν τφ. 

(4) Ηβ^. ΙΟΓίίυβ, μιτά, ροΗ ίη€Γ€ΐη€η(ιηη, δΐ&ϋαι 
1γ68 1X188., πλήρης ανομίας. 148 ΑΡΡΕΝΟΙΧ ΟΡΒΗΌΜ 8. ΒΑδΤυΐ ΜΑΟΝΙ. 144 ίαοΙίΒπηί. Όϊ βηίιη ςαί βϋη νίΓίαΙβ ρΐΌ^Γβββαβ, α 
ιηίηοηΙ>η8 &ά ζ^&^ο^Ε β&ρϋ ίηορβιηβηΐυιη ; ίΐΑ ιη&Η- 
ϋ» βΐΡαβίο, βυιηρίο & χηίηοηΙ^υθ ίηίϋο, &<1 λϋςαίά 
ίιηιηβάίοαΙ)ίΙβ άβνοΙνίίαΓ. Ρογγο ββτηβη ίηΙβΓ β1 61ίοβ 
Ιηθβί βϋαιη ββουηάυπί) {ρβαιη η&ΙαΓ&ιη οο^αΐίο ίη- 
^βηβ βί οοηνθπίβηΐία. Α ββιηίηβ βηίηα αά Ιιοο ρΓΟ- 
^Γβ(1ϋαηι&{αΓ&, υί ^βηβΓθηΙυΓ Ωΐϋ. Νβο ίιΐ ηιοάο 
Βθοηη(]αιη '^βηβΓ&ϋοηββ βοΓροΓθ&β : 8β(1 βΐ 3υχ1& 
αηίιηο ρΓΟΟβββυιη, ςυί ρθΓ άοοίηπθθ θοτηίηα βΙΏοί- 
ΙπΓ ; ςυβηάοςπίάβιη ςυί άοβίπη&ιη βχββρβΓβ,βο υβ- 
ςυθ ρτοβοίυηΐ, ηί (1οο1οηΙ)υ8 8υί9β&ηΙοοη8ίιιιί1θ8. 
Εϋάβίροο ϋΐϋ βρρβΙΙβηΙοΓ, βίνβ βΙϋ Γ<»5η'» ^^^ 
βυβοβρίί β&ΐαΐ&ηέυβ 8βιηίηίΙ)υ9, ροΓ 6& ρβΓΩοΙοη- 
ίαΓ; ααΐ ^βΐιβηηο ΟΙη, 8ί οΐ) ρθΓΥβΓΒ&αι βΐ ίιηρΓΟ- 
1)&ιη άοοίηη&ιη ρβΓάίϋοητ άββΙτη&ηίυΓ. Μα^η& &υ• 
Ιβιη ο1)^α^^&^^ο ββΐ, ίοίαιη ^βηΐβπι νοββη ρβοο&ίή- 
οθζη, &ο 81 ηβ αηυβ ςυΜβιη ίη ίρβα ςυΜρί&ηι Γβοϋ 
ορβΗβ ραΐΓ&ΓβΙ : ϋβηι, οαιη ρορυΐυβ ρ«οβ&Ιί8 ρίβηυβ 
άΙβΗοΓ, ς[α&8ί ηυΙΙαιη ηοη ^βηυβ ίηί(|υϋ&ϋ8 β1 ί1&- 
^ϋϋ αΙ) ίρβο θχβΓΟβ&ίυΓ, Λάβο ό1 βϋαιη ίρβα νίίί& 
βθουιη ρυ§;η&ηϋ& θί οοηΐΓ&ηαίηνβηί&ηίυΓ, οβυ άί- 
οϊίΐϊη ^Βϊ : Β6ρΙίΙο$ οη%ηί ίηίςηϋαί^ '^ £1 ίΐΐυά : 
Νοηάϋΐη €ηίίη οοτηρίβία $ηη$ ρβΰόαία ΛτηοηΉχο- 
νητη *^. Οαϊη βϋατη βΐ) ίρ80 βαΙν&ΙοΓβ άίοΐυοα ββΐ : 
ΕΙ νο$ ίτηρίβΐβ ιη$ήίηναια ραίηιηι νβ^ίνοΓατη ^. 

389 17. 8&ιηίηί ηβςηατη. Ζίζ&ηίυΐΏ, ςυοά αΙ) ίηί- 
ιηίβο Ιιοιηίηβ ρυΐΌ ΓΓυιηβηΙο ίηβρβΓΒατη ββΐ, 3βιη 
ΑΐΙαΙΙυιη ίΐΐίαβ ίηίςυπΒ βν&βϋ, ουιη Ωΐίυβ βϋ ρβΓόί- 
ϋοηΐβ^ βΗυ8(|υθ ^βΐιβηη». Ουαρρορίβρ οϊ οοηαιηίΒβ- 
Γ&ϋοηβ ^ί^ηί 8ΐιη^, ςυί ουιη ββββηΐ βΐϋ ΑΙϋ•8ίΐΏί, 
ίαοϋ 8υηΙ ΟΙη ίηίςυί ; ςπίςυβ ουαι ίη ^βοβΓ&ϋοηβ 
ιη&ς;ΐ8 (]ίνίη& ιηβ^ηοΓθ (1βΙ)αί88βη(, Γ&οΙί βυηΐ Ββιηβη 
ηβςυ&ιη. ΟφίβΓαπι ίΕνβΙβΓ&Ια οα&ϋΐία ϋ8 ςυί ρη• 
ιηυιη ίρ8& ίηίοΓϋ 8υη(, ίϋίβπίυιη ρ&τϋ. Εχ1γ6ιώ& 
η&ηκίυθ ιηαΐίϋα ββουιη ίρββ ρυ§;η&1. ΟβτβΙίςηήΐύ 
ΒοίπίΛΗίη 6ί ίγΗΐα$Η$ Βαποίητη Ι^ΓοβΙ.. Οιιο£ΐα&ιη 
άαΙυΓ Iη8^υ8 οα&ΐίϋβθ &Γ^υιηβη1υιη,ςτι&πι α 1)οηο άβ- 
ΓιοθΓθ? ςυβθϋΐάβιη ρΓ&νίΙ&8 ιη&30Γ ςυ&ιη 1)οηυΐΏ &ο 
ιηϋβιη βχ&βρβΓ&Γβ ? Ουίη βΐ άβ ϋΰάβιη αρυά ^βΓβ- 
ιηί&ιη οοαΓ^αιιηΙυΓ. Μβ βηίιη άενβΙίςηβΓηηί (οηίβτη 
αςίίΧ νχν3Β •*. νβΓϋπι ρρο ταΐίοηβ βΐ ηαοάο 1ι 030806 
άθΓθβϋοηίβ υηυβηαίΒςυβ 8ΐΐ3ί ίρδβ,βυπι ΓβοαυηβΓαίίο 
βθί, ΐΓβ ιηθη8υΓ&ιη Γβοοηάίΐ. ΑΗβηαΙί ίηηύ νβίτοτ- 
ΟΑτη, Ηοο βχ θάίϋοηθ ΤΙ)6θ(1οΙίοηί8 αρροδίίυιη βδΐ, 
ςηαβί & Οβο &1)&1Ϊ6ηαΓί ςαοάβιη ίη νίίίυπι Ιαρβυ, βί 
ίηΙβΓρΓβ1βη8, ίάβπι βίΐ αίςυβ βυπι άβΓθϋηςυβΡβ. 
Ουβπι&άπιοάυα] βηίιη 18 ςυί αά ρβΓΓβοΙίοηβπι εοη- 
ΙβηάίΙ, ίη &ηΐ6ηοΓ& ρπο^ΓβάϋυΓ, ίΙ&ρβοοαΙοΓ γθΙγο Α. γεν^96αιι ^^οΐ ^ομοι. 'ύς γάρ ή χ«τ* άριτήν προκο- 
πή άπό των έλαττόνων Ιτά τά μλ(ζω (5) τήν ο^ξησιν 
Ιχει* ο{>τω< ή της χαχ(ας χύσις άπ6 τών ύπο^Μστέ- 
ρ(ον τών έξ ^ΡΧ^ι^ έ^'^ '^ο άνήχ«στον φέρεται. Σπέρμα 
δΐ πρ^ς υΙους πολύ το άκ^λουθον κβΐ κατ* αυτήν τήν 
φύσεν «χει. *Από του σπέρματος γάρ εΙς τ& υΙούς (β) 
γενέσθαι προχ^ιττει, ου μ6νον χατά τάς σωματιχάς 
γενέσεις, άλλα χαΐ χατά τήν έν ψυχ^ αυξησιν, έχ 
τών της διδασχαλ(ας σπερμάτων ε^ς τήν πρ&ς το^ς 
δ'.οάζαντας Ιξομοίωσιν τών υποδεξαμένων τά διδάγ- 
ματα προχοπτ^ντων, χαΐ διά τούτο υΙών χρηματι- 
ζόντων, ιί[τοι υΙών της βασιλείας, ^αν τά σωτήρια 
δεξάμενοι (7) σπέρματα, χατ' αυτά τελειουνται, -ξ 
της γεέννης υ\ών, έάν έχ πονηρών διδαγ|4^ων ττ^ 
άπωλε{^ προσοιχειώνται. Μεγάλη δΐ χατηγορ(α, $λον 

ρ ^θνος άμαρτωλ&ν χρηματίζειν, ώς μηδένα έν αύτφ[> 
χατορθοΰν* χαΐ λαόν πλήρη αμαρτιών, ώς πάν είδος 
άνομ(ας (8) έπιτηδεύεσθαι παρ' αυτών, άλλα χαΐ τά 
της χαχ(ας πρ6ς έαυτήν έναντιώματα εύρίσχέσθαι, 
χαθώς εΓρηται* Πεπληρωμένους πάσης άδιχίβς* 
χαι το, Ουπω γάρ άναπεπλήρωνται α\ άμαρτ(αι 
τών Άμο^(3α(ων* χαΐ παρά του Σωτήρας δέ- 
Πληρώσατε χαΐ 6μεΐς τ^ μέτρον τών πατέρων 
6μών. 

17. Σπέρμα πονηρ<$ν. Τ6 παρά του έχθρου άν- 
θρωπου τφ χαθαρψ σ(τφ έπισπαρίν ζιζάνιον, Β εΙς 
τελείωσιν έλθόν υΐ^ς έγένετο άνομος, υΐ^ς ών απ- 
ώλειας χαΐ υΐ^ς (θ) γεέννης. Αιά τούτο χαι θρήνου 
άζιοΰνται οΐ, άντι του υΙοι Υψίστου εΤναι, υΐο^ γεν6• 
μενοι άνομοι, χαΐ άντΙ του μεΤναι έν (10) τ^ θιιοτέρ^ 

Ο γεννήσει, σπέρμα γενόμενοι πονηρών πλην δτι ή 
έν Ιθει πονηρία αυτών πρώτον τών εχόντων έστΙ 
φθαρτιχή• τ6 γάρ Ιχαστβν έν πονηρί^ χαΐ πρ6ς 
εαυτό έστιν άσύμφωνον. Έγχατελίπατε (11) τόν 
Κύριον, και παρωξΊνατε τον άγιον του 'Ισραη^^λ, 
Τ(ς μείζων κακίας άπίδειξις, ή ή του άγαθοΰ έγχατά- 
λειψις ; χαΐ πονηρίας υπερβολή, τ^ παρο^ΰναι τόν 
άγαθον καΐ πραον (12); Το αυτό δΐ χαΐ παρά τφ 
Ίερεμίίΐρ κατηγορούνται . Έμ^ γάρ έγχοκέλιπαν 
πηγήν ΰδατος ζώντος. Κατά δέ τήν ποσότητα της 
εγκαταλείψεως, τ^ μέτ,3ον έκαστος έαυτφ 0ησυαρ{ζει 
της έν τ^ άνταποδόσει οργής. ΆπελλοτριώΟησχν 
εΙς τά οπίσω. Τούτο άπλ τού (13) θεοδοτίωνος προσ- 
3τέθη, ο\ονεΙ Ιρμηνεία τού έγκαταλιπεΤν, το άπαλ- 
λοτριούσθαι τού θεού διά της Ιπι τ6 χεΤρον άποπτώ- 

η σεως. "ϋσπερ γάρ ό τελειούμενος τοις έμπροσθεν 
επεκτείνεται, ούτως 6 άμαρτάνων είς τό κατόπιν •» Κοπι. 1, 25. •♦ Οβη. χν, 16. •• ΜαΙΛ. χχιιι, 32. •• ^βΓβιη. ιι, 13. (5) Εάίϋ βΐ άηο ιηββ., τ^ μεΤζον. Αΐίί ίρβδ, τά μεί- 
ζω. 

(β) ΟοΙΙ)θΓίίηί ρπηιυβ βί ΙβΓϋυβ, υΙός. Εάίΐί ουιη 
Αβς. 86ουηάο, τους υΙούς. Ηβ^ϋ ρΓίηυβ βΐ ΙβΗίυβ 
ιιΐ ίη ίθχΐυ. 

(7) Ηβ(^. ββοηοάυβ, δεξαμενών. Ιΐ3ί(]βαι πιββ.ςυίη- 
ςυβ, τελειούντα. Εάίίΐ, τελειώνται. 

(8) Βίο βάϋί ουιη άοοΒυβ ηΐ88. ΑΙϋ ίρββ, αμαρ- 
τίας. Μοχ 0088. άυο έναντιώματα ένευρίσκεσθαι. 

(9) Ιΐα βάίϋ βΐ ιηββ. ηοηηυΐΐί. Υοχ υΙός ίη υίΓΟ- ςηβ Οοπ]1)θΓ. άβββί. Νοη Ιοη^β Ιιίηβ άυο ιηββ., θρή- 
νους άξιούνται. 

(10) Εάϋί ουίΏ άυο1)α8 πιββ., έπί. Αΐίί ΐΓβ8« έν. 
Νϋο ϋ& πιυΗο ρο8ί ηιββ. ςυίηςυβ, πρώτον. ΕάίΙί, 
πρώτων. 

ί11) Ιιβ^ίίυΓ ίη ηΐ88. ηοηηυΐΐίβ, έγκ»τελίπετε. 

(12) ΙΙα β(ϋ1ί βί ά\ιο π)88. Αΐίί 1γ68, «γιον. 

(13) 8ίβ ηΐ£8. ΑΙ βάίΐί οιηίϋυηΐ. Τούτο. Ι,^ζβ 
Οϋβ. 145 ΟΟΜΜΕΝΤ. 1Ν ΙδΑΙΑΜ ΡΕΟΡΗΕΤΑΜ. ΟΛΡ. Ι. 146 άναπο$(ζ«ι (14), μαχρύνων Ιαυτον του Κυρίου, χαί ^ ρβάβΐΏ ΓθΓβΚ, 8υ1)ΐηονβη8 8Θ8Θ α Οοαιίηο, βί ο1) ίά $ιά τούτο άπολλύμίνος. Ίδου γάρ, <ρη<7ΐ, οΐ μαχρύ- 
νοντε^ εαυτούς άπό σου , άπολουνται . Οιίτως ούν 
βιώσωμκν , ώς μηδέποτ» τά παρ(λθ6ντα χρ((ττο\α 
*Τναι των μελλόντων "ξ των ένεστηκ<5των. Τούτο γαρ 
6 Έχχλησιαστήν απαγορεύει * Μή εΓπ^ς, Ιίτι χαι ήμέραι α! πρ<$τεραι άγαθαι ήσαν 6π1ρ ταύτας * 
βτι ούχ έν σογίζ/, Ιπηρώτησας ιτερί τούτου. 'Εάν 
γαρ αΐ προάγουσαι ήμέραι βελτ(ους ώσι των μετά 
ταΰτα, λεχ0ήσεται ήμΤν (15)• Τοσαΰτα έπάΒετε είχη, 
ά μαύρου μένων των χαλών 6π6 της έν τοΤς Οστερον 
αμελείας. Ό γάρ Ιεζεκιήλ φησιν. Έν τψ άποστρέ- 
ψαι δίχαιον έχ της δικαιοσύνης αύτου, κα^ ιτοιή- 
άδικίαν κατά πάσας τάς ανομίας ας έποίησεν σαι άίβρβΓϋ. Εΰΰββηιω, ίηςυΗ, ςηί βίοηραηί $$ α ίΦ^ 
ρ^Ηδηηί ^. Αίΐ Ιιυηο ί^ϋυΓ ιηοάυιη νϋ&ιη οοβΙγ&πι 
ίηβΐίΐυ&αιυβ, υίςυββ ρΓββΙβηβηιηΙ, ηιιηςααιη ιηβ- 
ΙΐοΓα ΓυΙυπΒ θχβίδίαηΐ &υΙ ρΓ«8βηϋΙ)υ8. 1ά ίρβυαι 
βηίιη ίηΐ6ΓάίοίΙΕοο1β8ί&8(θ8 : Ν€ άίχύτύ^ ςηία άίΘ$ 
ρΗ,οηα βταηΐ δοηί ίίΐρβν Ηο» : ςηία ηοη ίη $αρί€ηΙία 
%ηί€ΤΎθρα$Η ά€ Ηοο ^. δί βηίιη άίββ ρήοΓββ ροβίβ- 
ιίοηϋυβ βυηΐ ιηβ1ίθΓβ8, (ϋοβίηρ ηοΒίβ : Ταηΐο ρα88ί 
θθΐίβ ίΓϋβίΓα, βίςαίάθπι νβδίΓα 1)οηΑ ορβΓαρΓ» 8α1>- 
θβςυβηΐθ ηβ^ϋ§;βη1ί& &ά ηίΐιίΐιιηι Γβ<1&οΙ& βυηΐ. Αϋ 
βηίιη Εζββίιίβΐ : ]ΗΐΙνί$ εί αυ&τίενϋ ιβ α ΐ^αίχϋα »ηο^ 
βί (βοβτίΐ ϊηίςΜίαΙβτη ίιιχία οτηηα ίηιςηϋαίβ* ςηα$ 
(βοΐϋηιςηηί : οιηη6$ ίπαϋία ςηα$ (εοϋ^ηοη ψηβτηοΓα- 
ΰηηίίΐΓ ίη άβΐίσΐο $ιιο ίη ςιιοά ρτοίαρηίδ β$(^ εί ίη ρβΰ- 6 ^ομος * πασαι αΐ δικαιοσύναι ας έποίησεν , ού 

μή μνησΟώσιν * έν τφ (46) παραπτώματι αύτου φ ρ €αΙί$ ηιί$ ςηχ ρβΰϋανίΐ, ίη ίρ$ί8 ηιοτίβΐητ^* 

παρέπεσε, καΐ έν ταΤς άμαρτίαις αότοΰ αίς ήμαρτεν, 

έν•αύταις άποθανεΤται. 

18. Τί ετι πληγητε, προστιθέντες άνομίαν ; Τ6 
λεγ<(μενον τοιούτον έστι* ΈπΙ ταΤς άμαρτίαις 6μών 
πα'.δεύων 6μας, έμαστίγουν. Μή μετανοούσιν, άλλ' 
^τι έξαμαρτάνουσιν έττηγον ά%\ καΐ προσετίθουν τάς 
μάστιγας, ώς πάν μέρος του σώματος άπο των έν 
νουθεσί^ πληγών κατειλήφθαι. Τοις αέν βάσιμα 
άμαρτβίνουσιν απειλεί 6 λόγος, έπισκέπτεσφαι έν 
ράβδφ τάς ανομίας αύτων, ιμ\ έν μάστιζι τάς αδι- 
κίας αυτών • τοις δέ άνιάτως ϊχουσι λέγει • Τί βτι 
πληγητε ; ΙΙάσας διεξεληλυθότες τάς πληγάς, πασών 
κατεφρονήσατε των έπιστρεπτικών μαστίγων * συν- 
τριμμος 6μας μένει. Άπορούντος ή φωνή καΐ άπο- 
γιγνώσκοντος τήν διόρθωσιν, ώς έν τψ Ιεζεκιήλ (47)• 18. ΥκΒ8. 5. ΟίΑίά οάΗϋΰ ρβτΰηϋατηίηί, αά^ίϋί€ηΙβ$ 
ίηίςνϋαίειη ? Ουοά (^ίβίίπΓ,ββΙ Ιιυ]υ8ΐηο(1ί :Ρ1&^θΙΗ8 
νθ8 β£Β(1β1)&πι, ρΓΟ ρ6βο&1ί« νββίπβ οβδίΐ^ιιηβ νο8• 
Ουτη νοβ Ιιαυά ροΒητΙβΓβΙ,ίπιο οαιη χηα^ίβ άβΗηςαβ- 
Γβΐίβ; ίη(1ηβ6ΐ)&πι ββιηρβΓβΙ ιηυ1ϋρ1ίο&1)&πι ί1&^11&, 
ηΐ ςυ8β1ίΙ)6ί βοΓροπβ ρ&Γ8 ρ1&(^8 αά οοΓΠ^βηάηιη 
ίάοηβίθ ορβΠΓβΙοΓ. (^θΚβ, ςη&ηάο (Ιβϋηςυβηϋυιη 
ρβββ&ΐίθ Γβιηβάίαχη αίΓβιτί ροΐββΐ, ίηΙβπηίηαίιΐΓ 
δοΓίρίοΓΑ ΓοΓβ η1 νίΒίΙβΙ ΟοπιίηυΒ βΟΓυιη ίηίςυϋαΐββ 
ίη νίΓ^α, βΐ βΟΓϋΟ] ίη3ΐ38ΐίϋ&8 ίη νβΓΐ)θΓί1)ΐΐ8 ^ ; βΜ 
Υϊ\β ςιιί ίηβ&η&ΜΙίΙβΓρβοο&νβΓυηΙάτοίΙι^Μΐέί'ΑιίλΜο 
ρβτοΗϋαιηιηί ? ΕχρβΗί ρ1β§;α8 οιηηββ, οπιηίΐι ςαίίαυβ 
, , , , , , , , ^, , οββίίβ^αΐί Γϋίβϋβ (ΐΛ^βΙΙα οοηίβιηρβΜΐΒ. (^ηΐηΐίο 

Ό ζ/ιλός μου άποστήσεται άπ8 σου, και ού θυμω- ^ νοβ τηβηβί. Ηφο νοχ ββΐ (ίβΩοίβηΙίθ β1 άβ ΟΟΓΓβ- Βήσομαι έπΙ σοί. Των δέ περιστατικώς συμβαι- 
νόντων τινά μέν αμαρτημάτων Ινεκα γίνεται, τινά 
δέ εις διύρθωσιν του ήΒους των πειραζο μένων, άλλα 
δε 6πέρ του έχτριβηναι τους απεγνωσμένους, ώς έιιΐ 
του Φαραώ. Τούτοις ουν ώς άπεγνωσμένοις ού^ιέτι 
πληγαΐ, ουδέ μάστιγες, άλλ' αφανισμός άπκλβΤται. 
Πάσα κεφαλή «ίς «όνσν, χβ(1' π2σα καρδία ε?ς λύ- 
πην. Τί Ιη πληγητε, ών μΧ τά σώματα καΐ αΐ 
ψυχα^ μεμαστίγωνται, κα! ούδαμοϋ ή διύρθωσις, πά- 
σης κεφαλής όδυνομένης καΐ πάσης καρδίας σκυθρω- 
πάζούσης (18) ; Ού πάντως το μέλος του σώματος 
λέγει τήν κεφαλήν, ώς περί αυτήν μύνην της οδύνης 
έστηριγμένης, άλλα Πάσα κεφαλή, άντ^ του τόν καθ* 
Ινα ^θρωπον, κατά τήν συνήθειαν της Γραφής. Αά• οίίοηβ (ίββρβΓ&ηϋβ, ςηβηι&(1ιηοάυιη ίη Βζβοΐιίβΐβ : 
ΖβΐΗ$ νη€η$ τβοβάβί α ίβ^ $ί ηοη ίτα$οατ αάν€τ$ίΑηι 
ίβ '. ΡοΓΓΟ βχ ίίβ βοΚπιϋ&ϋΙΐυβ, ςυ» βνβηίυηΐ, εΙΙο 
φίίββίη ΑβοίάυαΙ αά ρυηίβηάα ρβοοαίλ, αΐίο &(1πιο- 
Γββ βΟΓυιη ςηί ΙβηΙληΙυΓ βιηβηά&ηάοβ, αΐίβ αά βοβ 
ςυί άββρβΓ&ηίηΓ αΙΙβΓβηίΙοβ, ηΐ ίη Ρΐι&Γ&οηβ. ΙΙαςηβ 
ΙιίβΜΟ Ι&ηςΌ&πι άββρβΓ&ϋβ ηοη^&Iη ρΐβ^&β αηΐ 
ί]Β§;β11&» 8βά ίηΙβΓϋααι οιίη&ΙυΓ. Οτηηβ οαρηί ίη /α• 
δοη, €ΐ οτηηβ €θτ ίη ΙνίεΙίίία. Ουοά αάΐιαο ρβΓουϋα- 
ιηίηί νοβ, ςυοΓυηι Ιυτη οορροΓα Ιαιη αηίιηο ί1&^8 
οοηοίβα βυηΐ, ηββ Ι&πιβη οοΓΓβοΙί ββΐίβ ? ςαίρρβ βα- 
ρυί οιηηβ άοΙοΓβ ΟΓυοί&ΙυΓ, βΐ οογ οιηηβ πιοβίΌΓβ 
αίΩβϋαΓ. ΡΓοίββΙο οοΓροηβ πιβζηΙ)Γυιη ρβΓ ο&ραΐ 
ηοη ίηΙβΙΗ^Ι, Ι&ηςη&ιη ίρβί βοΐί ίηβίάβΓβΙ άοΙοΓ : βετε (19) γάρ άπαρχήν πάσης συναγωγής Ισραήλ, η 86(] ^Όxίβ δοηρΙϋΓβ οοηβυβίυάίηβιη, ρβΡ οτηηβ οα- 
κατά συγγενείας, κατά δήμους, κατ* οΓκους πα- ;)!ΐ^, 1]θΐηοςυίΗ1>6ί θί^ηί&οβΙυΓ. ^4α;^ρ{^^^ι?1ρηι7I(- 
τριών, κατά άριΟμδν έζ ονόματος αυτών, κατά Ιία$ οτηηί$ Μ^ηαρορχ ΙίταβΙ, $β€νηάηηί οορηαΐίοηβε, 
κεφαλήν αυτών. Επειδή γάρ δλον τ6 Ιθνος άμαρ- $€Γηηάηηι ρορηΙοΒ^ εβοηηάηίη άοηιοε ραίτίαηηη, $$" 
τωλδν, και πας 6 λα6ς πλήρης ανομιών, διά τοΰτο ΰηηάηιη ηηγηβτίίτη βχ ηοτηίηβ οοπιτη, ββοΐίηάηηι οα• •^ Ρβαΐ. ΙΛΧΙ1, 27. ••Βοοίβ. νιι, 11. •» Εζβοΐι.χνπι, 24. * ΡβαΙ. ΐΛχχν1ιι,23. Έβζοίι. χνι, 42. ί14^ Εβ^. βββαηάαβ, άναποδίζεται. 

(15) Ε(1ιϋ, 6αΤν. Αί ςιιίηςυβιηββ., ήμΤν. 

(16) Εάίϋ, άλλ' έν τφ. ΑΙ πιββ.ςυίηςυβ βΙ ίη οοη- 
ΙβχΙπ. 

(17) Οοάίοββ ΐΓββ, Ιεζεκιήλ φησιν. (18) Εάίϋ θΐ άιιο ιηββ. σκυθρωπευούσης. Αΐϋ 
Ιγ68, σκυθρωπαζούσης. 

(19) θίε οπιηββ ηοβίη πιββ. βί Αη^Ιίο. οαπιβάίΐίβ, 
ΑΙ ΙΛΧ, λάοετε αρχήν, $αϊηίΐΛ ρτίηβίρίηηί. ΥαΙ^&Ια 
ΤοΙΙίίΦ ΒίΛΨΜηαψη. 147 ΑΡΡΕΝΟΙΧ ΟΡΕΚϋΜ 8. ΒΑ8ΙΙ.ΙΙ ΜΑΟΝΙ. 148 ρηί ΰοηιτη '. Ναιη ουιη 1ο1& ςβηβ ροοο&ΐΓΐχ βϋ, ρο• Α ^^^ ή >(^λασις έπι πάντας (φθασι, χαι πάσα χαρδ(α ρυΐυβςυβ οιηοίβ ρβοοϋϋβ ρίβηυβ, οΒ ίά αά οιώπθβ 
ρβΓΥβηϋ βυρρϋοίυιο, βί οοαηβ οογ πκΕΓβΙ, ςυοηίαιη 
ίη ο&ρΐίνίίαΐβιη οΐ) ρβοεαία βυα αΐχίαοΐυβ ρορυΐυβ 
Θ8ΐ. Υεβ8. 6. Α ρβάίδη$ η$ςηβ αά οαρηί ηοη αί ιη 
€0 ίαηίΙΟΛ^ ηε^ιηβ υηΙηυΛ^ ηβίΐιιβ Ιίνον, ηβςηε ρίαρα 
ίητΜη», Ηαηο νοϋβπ), οαρηΐ, ρΓΟ ΙοΙο ιιοοβρϋ 1ιο- 
ιηίηο. Λ ρβάίδη$ ηίςηε αά οαρηί ηοη β$ί %η βο 5α- 
111/05 ; ηβίΐηβ νηΐηηί, ηβηη^ Ηνοτ^ ηβςη6ρΙα§αΙηιη<τη$; 
ρΓορΐ6Γβ& ςυοά οϋ υηυιηςυοάςιιβ ρβοε&ΐυιη ίηνβοΐα 
8(ΐη1 ίΐα^βΐΐα αΙ>βο ςυί ίρβΟΓυηι ουΓ&ιη βυβοίρίβΐΐ&ΐ. 
Ι)6ίη(1β, οαιη νυΐηαβ, οοηϋηυϋβϋβ εοΓροπβ βϋάίβ- 
8θ1υϋο,άίΒθί88& ίη βχί^^υα &1ίςυα ρ&Γΐβ οοηηβχίοηβ, 
βϋςαθ ΗνοΓ ρΐβ^β νβθΐί^ίυιη βυύοΓυοηίυΐΏ,ουιη βχ 
άαηϋθ βΐ αβρβΓίΐΑΐβ οβϋβηϋβ οοηΐυηάίΐυρ. εοπρυβ, 
Ιιοοςυβ νβΒίί^ίαΐΏ ίη αΐίςαα ρ&Γΐο ί[ηρΓίιηϋυΓ;€υαι ρ πυρώ^ης, συρ(3εόντων ΙπΙ τ6 ασθένησαν μέρος των λυπηρά, %\ς α1χμαλωσ(αν αγομένου (20) του λαοδ δια 
τα αμαρτία ματα . Άπ& πο$ών (ως χεφαλης ούχ 
εστίν έν αύτφ ολοκληρία, ούτε τραύμα, ουτ€ μώ- 
λωψ, οΰτε πληγή <ρλεγμα(νουσα. Τ6, Κ.εφαλ'ή, έι:ι 
6'λου (λαβε του ανθρώπου. Άπό ποδών εοος χκφχλης 
ουχ Ιστιν έν αύτψ όλοχληρ(α, ούτε τραύμα, ούτε 
μώλωψ , ούτε πληγή (ρλεγμα(νουσα * $ιά τάς έφ' 
Ιχάστψ άμαρτήματι παρά του έπιμελομένου αυτών 
έπενεχθείσας μάστιγας. ΕΓτα επειδή τραύμα λύτις 
έστι ττς του σώματος συνεχείας, κατά μικράν τι 
μέρος της συναφε(ας διακοπείσης* καΐ ώς 6 μώλωψ 
Γχνος έστι πληγής ϋφαιμον, θλασθέντος του σώματος 
έκ της άντιτυπιοίς του πλήξαντος, καΐ τούτο δΐ κατά 
μέρος συνίσταται * καΐ ή φλεγμονή ^γχος έστΙ τι ϋίάθΐη ρΐιΐβ^ιηοηβ 1υιηοΓί§;ηί(υ8 8ί(, ςυαη(]ο 8οί1ί- 
οβί 1ιυιηθΓ68 ίη ίπΩΓίΏαιη αβ άβΐϊΐΐβιη ρ&Γΐβπι οοη- 
ί1υυη(, 6ΐ ιη&ΐβ αίΤβοΙ&ιη οαΙοΓβ ηαΙυΓΦ εοηΐΓ&ηβ 
&εο6ηάοη1; ςαίά άβΐιίβ άίοϋ δεπρίυτα, ςιιί Ιοϋίη- 
βροιίΙ&Ιθ ρΓΟΓβυβ οοΓΓβρϋ 8υηί ? Κοη υΐνυίπυβ,ίη- 
ςυίΐ, ηοη αΐ ΗνοΓ, ηοη υΐ ρΐα^α 1υηιβη8 : ίΐα »^Γί- 
Ιυάο ν68ΐΓ& νο8 οοουρ&νίΐ; βοά εοη]υηο1ίπ) ίη^^ΓυίΙ 
νοΙ)ί8 ηιαίυαι, ίί& υί οοηΓυβΕ 8ίη1 οιηπία, αάβοηηβ 
βίηΐ νυΐηυβ, ΙίνοΓ, θ( ρ1&^&. Νοη βίΐ τηαίαρηια ίπι- 
ροη€Τβ, Μςιιβ οΐΰηηι, ηβςαβ ίιςαιηβηία. Ουαηάοςυί- 
(]6ΐη1]®ο «^ηΙυάο,ναΙηοΓβ,ϋνοΓβ&ο ρΐα^α ίυηιβηΐβ 
ρ^'οΓ ββΐ; ηοη βδΐ πιβία^αια ίιηροηβΓβ ΙαηςυΒΠΐ αά 
ρΐ&^ιη, ηοςηβ οίβηοα, ηΐ ιιά νυ1η6Γ&. Νοη 3&πι,ίη- 
ςυϋ, ορυ8 οδΐ Ιιίδοβ Γβοιβάϋβ : ςυίρρβ πιοίορα δυηΐ 
8γπαρΙοιηα(& (|ΐΐΗηι ιιΐ Ιιίβοβ ιηβάίοαπιβηΐίδ οβάαηΐ. 6γρών, καΐ τ^ παρά φύσιν θ^μασί^ φλεγόντων τ& 
πεπονθ6ς* ό λ<$γος τί φησι περ^ των £λων δι* 2^ου 
τ^ ασθενείς κατειλημμένων ; "Οτι ούχ ώς τραύμα, 
φησιν, ούοΐ ώς μώλωψ, ούδε ώς ι^ληγή φλεγμαίνου- 
σα, ούτως υμών ή άρ^ωστία ήψατο, άλλα Ι^νωμένως 
επίκειται 6μΤν το κακόν, ώς πάντα εΤνάι σχχγχεχυ- 
μένα, και τραύμα είναι (21), και μώλωπα, και πλη- 
γϊ5ν. Ουκ Ιστι μάλαγμα έπιθεΤναι, οίίτε ^αιον, 
οΰτε καταδέσμους. Επειδή υπέρ τραύμα χα ι μώ- 
λωπα και πληγήν φλεγμαίνουσαν ή ά^ρωστία Ιστιν, 
ουκ έ'στι μάλαγμα έπιθεΐναι, ώς προς τήν πληγήν, 
ούδε Ιλαιον ώς τρός τά τραύματα. Ού χρεία, φη^ι» 
της άπο τούτων βοηθείας * μείζονα γάρ τά συμπτώ- 
ματα ή ώστε τούτοις ένδοΰναι. Τραύματα (22) μΚ 
ούν έστι τά έν Έκκλησί<][ σχίσματα * μώλωπες δΐ, Ιΐαηυθ νυΙηβΓβΜίηΙ Εοοίββΐ® βΰΙιίδΓηαΙα; νί1)ίεε8 Ο αΐ ϋπουλοι καρδίαι * φλεγμονή δέ, Ιπαρσις ψυχής έ( νβΓΟ οοΓά&βυυΙ 8υΚκΐ4)Ι& βΐί&ΐΐαεία : ρΐιΐο^ηιοαβ αυ- 
Ιοηι &η1αιί ββΐ βίαΐίο, βχ Ιηβυίβα ορίηίοηβ ίηΐυοαο- 
βεβηϋβ, αίςυο ο1) β&ιη Γβιη βββτβηϋδ δβδθ αάνοΓδηδ 
ΟΙιηβϋ βοίβηΐίαηι. Ρογγο ΐΏ&1αςηι& οβΙ &βΓΠΐο πκια- 
βαοΐυάίηί ΙθπίίαΙίςυβ εοη]υηο1υ8, ςυί ν&η&δ άβρπ- 
χηϋ βίαΐίοηβδ : οίβυηα υογο, δοηηο ββΐ ςυο ίΓ&υάυ- 
ΙβηΙα^ 8ηΙ)(1οΙ& βΐ αβρβρα δΐιηιι1&1θ Γ&ΐβοςυβ Ιοςυβη- 
ϋιιιη νθΓϋα ΙβηίυηΙυΓ ευιη ηιίδθποοΓάία βί εοαιιηί- άλογου οΐήσεως ογκούμενης, και διά τοΰτο έπαιρο- 
μένης κατά της γνώσεως του Χρίστου. Μάλαγμα μέν 
ούν έστιν ό μετά πραύτητος κα! επιεικείας ταπεινω- 
τικός των ματαίων φυσιώσεων λ6γος* Ιλαιον δε, 6 
μετά οΓκτου κα^ συμπαθείας τό δολερ&ν καΐ ΰπουλον 
και τρβιχυ των έν ύποκρίσει ψευδολύγων χβταλβα^- 
νων* κατάδεσμος δΐ, λ^ς ό τά προς διάστασιν έικι- 
γόμενα συγκρατώ ν. ΒβΓ&Ιίοηβ. Ιί^αιηβηΙαπι ί&ηάβιη ββΓΟίο βδί, ςυοβ δίοιυΐ βα ςαββ αά άίθββηβίοηβιη ΓββϋηβώαηΙ» οοβίΌβηΙβΓ 
6ΐ ΓβϋηβοΙαΓ. 19. Υκκβ. 7. Τβττα νβ$ίΓα άβεβΗα, οίνϋαΐ^δ ναΐνχ 
$η€ΰ€η$χ ίρηί ; νβρίοηβηι νβίίγατη εοΐ'αηι νοΜχ αΐί^ηί 
άφνοραηί : ^ άβίοΐαΐα αΐ, βυεπα α ρορηΙί$ αΐίΰπίδ, 
Ου&ηάοςυίάβηι άβδρβΓ&νίΙ άο οοΓΓβεΙίοηβ,ίηΙβΓίίυοα ϋ^ 19. Ό γη 6μών Ιρημυς, αΐ πύλεις 6μων πυ- 
ρίκαυστοι* τήν χώραν 6μών ενώπιον όμών αλλό- 
τριοι κατεσθίουσιν αυτήν , και ήρήμωτα: κατ- 
εστραμμένη ύπό λαών άλλοτρίων. Επειδή άπέγνω ίηΙβΓΟίίη&ίυΓ. ΟφΙβΓϋΟ] ίβΐΐΐΰο ΙβιηροΓβ 301 Ιδ&ίββ ^ της διορθώσεως, άπειλεΤ τον άφανισμον. Ταύτα δέ ηοη εοηΙί^θΓυηΙ : ββά ΓυΙυΓα ςυ&βί 3απι Γ&εΙα βη&Γ- 
Γ&Γβ 8οπρΙυΓα δοΐβΐ, υΐί 68ΐ ίΠυά : ΒβάβηιηΙ ίη 
αοατη τηβατη /(?/, βί Ιη $ίίί τηβα ροίανΒΠίηΙ ίπβ ανβίο ^. 
ΕηίιηνβΓΟ ου πα βδδοί βίϋΐ ρβΓδυαδυαι, ίοΓβ υ1 ςυ» 
ρΓκάίοΙα δυηΐ,εοηΐίη^αηΐ ; ίαηςααιη βα δίηΐ ίηάιιΐ)!- 

• Νϋΐη. Ι, 2. * Ρδαΐ. ίχνιπ, 22. 

(20) Εάϋί βΐ άυο αιββ., αγομένου. ΑΙϋ ΐΓβδ ιηδδ., 
άπαγομένου. 

(21) ΙΙ& Ηβςϋ ρπαιαβ οϋβΓίίυβ. £άίΙί, μή είναι. 
ΙΠυά. μή εΤναι, οιηηΐηο άβββΐ ίη &Ιίί8 1π1)υ8η)88. 

(22) Ηβ^. δβευηάυδ. τραύμα. Μοχ άυο ηΐδβ., 
δγχουμ^νη... έπαιρουμένη. Κάϋί ειιχη άυοΙ)υ8 αΐϋβ ούκ έπί των χρονών Ήσαίου γέγονεν * άλλα σύνηθες 
τ^ προφητεί^Ε τά μέλλοντα γίνεσθαι ώς ήδη γεν<$μενα 
λέγειν, ώς το, Έδωκαν εΙς το βρωμά μου χολήν, 
και ιΐζ την δίψαν μου έπύτισάν με όζος. Αιά γάρ 
τήν έπι ττ^ έκβάσει των προαγορευθέντων (23) πεποί- ΙΠδβ.. ογκούμενης... έπαιρου μένης. 

(23) ΟοΙΙ). ρρίιηιΐδ, προσαγορευθέντων. Μοχ Οοΐΐ). 
ΙβΓίίϋδ* έκβησομένη. Αΐΐί άϋΟ 1088., έκβησομένην. 
Εάϋί άβηίςυβ ευιη &Ιϋ8 άυοΙ)ΐΐ8 ιηβδ., έκβησομέ- νων, ΓβοΙβ. 149 ΟΟΜΜΕΝΤ. ΙΝ ΙδΑΙΛΜ ΡΪΙΟΡΗΕΤΑΜ. ΟλΡ. Ι. 1Β0 Οησιν, ώς άναυτι^ρι{τως έκβημσομένων, τ6. μέλλον Α. ^^η^Γ βνβηΙυΓα,ΓϋΙυΓυπι ουπι ρΓΦίβπίο οοηπθοίϋ. Ισβσθχι τφ παριλθ^ντι συνάπτεται. Συμβέβηκε δε 
ταύτα έπΙ της εις Βαβυλώνα αιχμαλωσίας, τήν τε 
γην χενωθήναι των οικητίρων, καΐ τάς πόλεις έμ- 
πρησθηναι, χαΐ 6πό των έκ της Μηδείας άποστα- 
λέντων έπο^ων τήν χώραν έσθ^εσθαι, βλεπόντων των 
καταλειφθέντων (24)• δ'τε καΐ έγένετο πάσα ή χώρα 
κατεστραμμένη υπό λαών άλλοτρ(ων. Κατά δε τάς 
6φηλοτέρας εννοίας, τάς ήμΤν προσοικειούσας τά 
παλαιά* "Οταν άποστωμεν άπό βεου του ημετέρου, 
χα^ διαπετάσωμεν τάς χείρας ημών προς θεόν άλλο- 
τριον, παραδιδόμεθα άλλοτρίοις τοις έρημουσιν ήμας 
καί καταστρίφουσιν. Έξεστι γάρ θεωρήσαι πάντα 
τά απειλημένα συμβαίνοντα τοις άμαρτάνουσιν. ΊΙ 
γη 6μών Ιρημος. Γην πολλαχοΰ τήν ψυχή ν ό λόγος ΡοΓΓΟ Ιιοο οοηϋ^βΓυηϋααι ουιηίη Βαϋγίοηοιη &1)- 
άυοϋ 8υη(ο&ρ1ίνί:8ί(ΐυίάθπιΙβΓΓ& βυίβ βζΐι&αβία ββί 
1ι&1)ϋα1οπΙ)υ8 : οίτίΙαΙβΒ ΓυβηιηΙ ί^ηί βυοοβηββθ, βΐ 
&1) ϋβ ςυί βχ Μβοΐί&ιηίββί βΓαοί οοΐοηίβ (ΙβνοΓ&Ια Γβ- 
^ίο Θ8ΐ,1ιί3 ίρβίβ ςαΐ ΓυβΓ&ηΙ άθΓβΙίοϋ, ίά οθΓπβη- 
ϋΐοαβ ; ϋίάβιη ουιη Γβ^ίο οιηοίβ 8υ1)νθηι& ββΙ &1> 
αΐίβηίβ ροριιΐίβ. δβά 3υζΙ& 8ΐιΐ3ΐίιηίθΓ6ΐη ίοΙ^Πί^βη- 
ϋαιη Γ68 αηϋςυφ ηοϋίβ αά&ρίΑηΙαΓ.Οα&ηάο άββοί- 
ιηυβ α Οβο ηοβίΓΟ, ιηαηαβςιΐθ ηθ8ΐΓ&8 βχρ&ηάίιηαβ 
&(1 άβυιη &1ίβαα[Ώ,α1ίβηί8(}υί ηο8(]βν&8ί&αΙ&θ6ν6Γ• 
ίυηΐ, ΐΓ&άίιηαΓ. Ναιη αάνθρίορθ ΗοβΙ ηαίηαβ 0[ηηβ8 
ίηΙβηΙ&8 ρ6θο&1οπ1)α3 αοοΐάβρο. ΤβΓτα νβ$ΐτα άβ- 
ίβτία, ΡΙθΓίβςιιβ Ιοοίβ δοηρίυπα ΙοΓΓ&ιη νοοαΐ &ηί- 
οα&ιη ββσιίηα νβΓΐ)ί θαΒοίρίβηΙθηι, α 11 ρ&ΓαΙ)θ1& Οο- λέγει τήν ύποδεχομένην τά του λόγου σπέρματα, ρ ιηίηί 8υιχια8 ίη Εναα^βΐίο θάοοίί ': ςυοά νίάβϋοθΐ 
ώς έν τψ Εύαγγελίφ δεδιδάγμεθα διά της παραβολής &1ί& 8θΐηία& εβοίάβΓυηΙ ίη ΙβΓΓ&ιη 1)οη&ιη, άοείηηο τοί3 Κυρίου, δ'τι τά μίν Ιπεσεν έπΙ τήν γην τήν κα- 
λή ν, τήν δεκτική ν μαθημάτων θείων, και πρ6ς καρ- 
ποφορίαν ε(>θετον^. Έρημος δΐ, ή σοφίαν μή έχουσα, 
μηδΐ λόγον, μηδΐ κατά δικαιοσυνην βιούσα, μηδΐ έν 
αληθείς πορευομένη. ΑΙ πόλεις υμών πυρίκαυστοι. 
ΙΙόλις ϊτά σύστημα ανθρώπων έκ διαφόρων επιτη- 
δευμάτων έπΙ κοινωνί^ βίου συγκεκροτημένον* 6περ 
διά τό πολλήν Ιχειν τήν έν τοις 2ργοις ματαιότητα, 
ξύλα, χόρτον (25) υλΧ καλάμην, έν τ^ ήπ^βρ^ "πΐς 
κρίσεως καταπίμπραται, καΐ γίνεται τά συστήματα 
των άσεβων πυρίκαυστα. Τήν χώραν 6μών ενώπιον 
υμών αλλότριοι κατεσθίουσιν, 6ταν έκ προτέρου 
βίου καΐ πολιτείας αγαθής πεπληρωμένης της φυχής 
τών -χΛρτίΪΛ^ του ϋνεύματος, αγάπης, χαράς, ειρήνης, άίνίηο οαρ&ββιη, αίςυο &(1 ΓΓΟΟίυιη ίβΓβηάαιη ίάο- 
ηβαιη. Αίν6Γ0(ί^4«Γ^α βα 681 ςαο β&ρίβηΐίαιη ηοη 
1ι&1)6( ηβο ίΙοοίΓίηαιη, ηβο νίΐαηα ίηβϋΙοΗ ^(1ζ(α ]π- 
8ϋ(ί&ΐΏ, ηβςαβ ίη νθΓΪ(&Ιβ &ιηΙ)ΐι1βί.^ιι;ιΥα<Μ ν€$ϊτ3β 
ίρηί $η€€€ηΜβ. Οίνί1&3 Ιιοιηίηιιπι 0(εΙιι8 ββί,βζ άινβΓ- 
819 ιηοηΙου8βί ίηΒΐίίυϋβ αά οοιηιηιιηθίΏ νϋββ βοοίβία• 
(βιη οοηί1&Ιιΐ8, ςυΙρΓορΐ6Γ6& ςυοά ίη οροηϋυββαίβ 
ιυυΐίυαι 1ιαΙ)6&1 ν&ηϋ&ϋ8, Ιί^ηα βοΙΗοβΙ, Γβηυιη βϊ 
εΐίροίαιη, ίη ^υ(]^^^^ άίβ οοιηΙ)υΓίίυΓ, αΐηυβ 1)® ίιη- 
ρίοΓυπι βοοίθίαΐββ ί^ηο βαοοβηίΙυηΙυΓ. ΚέρίΟΜτη 
νβϋίΓατη ΰΟΓαψη υοδίί αΐίβηί άβυοταηί ίηιη ουη3,&ηίιη& ' 
ρβΓ ρήορθαι νίΐ&ιη βΐ ΓβοΙαπι &^βηάί Γ&ίίοηβαι ι^ 
ρΐβία 8ρτΓϋυ8 ίΓαοϋϋαε, ο!ι&ηΙ&Ιβ, §;&α(ϋθ| "ρκοβ, 
ρ&ϋβη1ί&, 1)6ηί^ηϋ&ΐ6 *, αάνβηίθηΐεβ &1ίβχΜ9 οο^ί(&- μακροθυμίας, χρηστότητας, έπιπεσόντες αλλότριοι € ϋοηθ8 ρρίβϋηοβ 1αΙ)0Γθ8 &1)Βαηιυη1«•0αοά 81 .ίη ^β- 
λογισμοί καταναλίσκωσι τά προπεπονημένά. Άλλα 
έάν και έν τ^ πράξει τών κατά τ^ν βίον τλ πραχτι- 
κον της ψυχ-ης Ικδοτον δώμεν δαιμονίοις άκαθάρτοις, 
γίνεται ή γη ημών κατεστραμμένη 6πό άλλοτρίων. 
βλου γάρ γεώργιον, Θεού οΙκοδομή έσμεν. "Ερίς 
έσμεν (26) χλι{ματα μένοντα έν τ^ άμπέλΐρ -τφ. Χρι- 
στφ, φέροντα τους χβτρίιοός^'νυ^ περιβάλλοντας ήμΤν, 
βε6ν Ιχομεν γ^ωργόν* έάν δλ άποστωμεν της ζωο- 
-«ο«οο ^{ζης, της εΙς Χριστ&ν πίστεως, ξηραινόμενοι 
βαλλόμεθα εζω, και καιόμεθα* καΐ ή έκ της διδα- 
ΟΜίλίας οΙκοδομή ημών, παρά τύ καθήκον βιούντων, 
καταστρέφεται• Έάν γάρ μή έπιμένωμεν τφ θεμ^λίφ 
τών αποστόλων, άποικοδομουντες τά τίμια, ώς μή 
Ιχοντες θεμέλιον κατα^(^ηγνύμεθα, κζ2 γίνεται τό Γ6η(1ί8 ν1(Φ ηβ^οϋίβ, α^βηίβιη αη^ίιηί νίιη ίπιραρίβ 
άθά&πιιΐ8 (ίββπιοηίίβ, (θΓΕ^^Μ)8(πι &1) αΐίθηίβ ονβΓίί- 
ΙαΓ, ςυίρρβ ϋβί &§;ποα11άπι, Οβί βάίΟβίιϋο βαιηυΒ^. 
ΟυαηάΙα βαιηυβ ραΙη)ίΐ68 ίη νίΐβ ιη&ηθηΐ68,ίΓυοΙιΐ8 
^υί ηοΒ άβοβκιι4, ΟΙιπβΙο αίΤβΓθηίοΒ.'ΟβαπιΙι&ϋβιηυβ 
&^Γίοο1&ιη. Βί νβΐΌ (1θ8βίν6Γίπι&8 α νίνίΟοαηΙθ γ&- 
άίοβ,&Ι) βΗ ηβιηρθ ςυ89 ίη ΟΙΐΓίβίυιη ββΐ β(1θ, αΓβΓ&οίί 
ρΓθ]ίοίιηυΓ Γοηβ, θ1 οοαιϋιΐΓίιηηΓ. Αίςηβ ί11& ηο8ίΓ& 
άοοΙπηδΒ φάίββ&ίίο, βί ίηάβοοΓβ νίτίαιΠΒ, 8υΙ)ν6Γϋ- 
ΙυΓ.Ν&πι ηί8ί ίη ΓυηάαπιβηΙο &ρο8ίο1οηιιη ρβΓββτο- 
Γ6ΐηυ8,8ΐιιΐ]ρΙαο8α φάίΩοία οοηΒίΓυβηίββ,ςυ&βί ηιιΐΐο 
8υ1)ηίζί ίυηάαπίθηΐο ΓυίιηυΒ,ηοΒίβΓςυβ β&βΟΒ Ιιαυά 
6ζί^υη8 68ί. ΕΙθηίιη ςυ&8ί άβνοΓ&Ι ίηΐ6ΐΏρβΓ&η{Ι& 
ΐ6ΐηρβΓ&ηϋ&ΐΏ,&ν&ηϋ& 1ί1>βΓ&1ϋ&ΐ6ΐη ίη Γθ1)υ8 οοαι- πτώμα ημών μέγα* οΙονεΙ γάρ κατεσθίει σωφροσύνην β ιηιιηίο&ηάίβ 8ΐ(βπι, οάίί 8ίη<ϋυα) νίιη &0 &0ΐι11&ΐ6Πΐ μίν ή άκολσία, καΐ τ^ άπλουν (27) έν μεταδόσει ή 
φιλαργυρία, καΐ τ^ άγαπητικ^ν ή φιλεχθρία. Έλεειν&ν 
ουν τήν εύθηνουσαν τ^ τών αγαθών καρποφορί^ 
ψυχήν κατάβρωμα γίνεσθαι τοΤς υπεναντίοις, 0*1 ουκ 
αρκούνται ημών τ^ ερημώσει, έάν μή και τήν κα- 
ταστροφήν έπαγάγωσιν. *Η μίν γάρ καταστροφή έκ άίΐί^βηάί.ϋ&ςαβ γ68 ββΐ χηίδβΓ&ηάα, αηίιη&ιη 1)θηο8 
ΓΓαοΙαβ ηύβΓϋπι ρΓοάαοβηΙβιη,ίηΐΕηίοοΓαπι βθΗ ρα- 
1)υ1υη3, ςυί1)ΐΐ8 ηοη β&ϋβ 68ΐ ηο8ΐΓ& ν&8ΐί1α8,ηί8ί βΐ 
ΓϋίηΦ ηοδίΓΦ Γυβπηΐ &υοΙθΓ68. ΒηίιηνβΓΟ βχ ρπινίβ 
(Ιοοιιιηθηϋβ η&βοϋαΓ ηιίηα,βοΓααι ςιιί ογγογο ββάα- 
οηηίηΓ Ζ9% &ηίπι& βοΐο ςυαβί αΙΙίβ&.Υ&Βί&Ιίο νβΓΟ, * Μ&111ι. XIII, 3 8θςς. < 0&Ι&1. ν, 22. Μ βοΓ. ιιι, 9. 

(24) Εάίϋ, καταληφθέντων. ΑΙ ιηββ^ &1ίςυο1, χατα- Μ νίάβίυΓ. Νβο άββαηΐ ςυί άίοαηΐ νοοβαι άπλό- 

λείφθέντων. της ρΐΌ Κ>6ηββθ6η1ία ςυοαυβ αίςαβ 1ίΙ)θΓ&1ϋιιΙθ ροηί 

^25) ΝοηηηΙΙΙ πΐ83., ξύλα καΐ χόρτον. Ερίβίοία ββοαηάα &ά ϋρηηΐΐι. νιιι, 2, θΐ ΓϋΓβαβ ίη 

(26) Ββ^. 8θοαη4υ8, ίως μίν ουν έσμεν. βαάβιη ιχ, 11 βί 13. 
)27) Υοχ άπλουν Ιιοο Ιοοο 1ί1>6Γα1ίΐΑΐ6Βΐ βίβ^ηίΟοϋ- 151 ΑΡΡΕΝΟΙΧ ΟΡΕΚυΜ 8. ΒΛ8ΙΠΙ ΜΑΟΝΙ. ΙΜ οίνΐυιη ρηοραιη ββΐ ρηναΐίο. Ηοο αυΐθΐη Γ&οίΙο βΐ Α 

ία ΙιυΕη&ηα ο&ίυΓιΐ. Υίάθ βηίιη ιηϋιί ςαβπιρί&ιη 3υνθ- 

ηθΐη & ραβΓΟ ραάίοίβ ΙιοηββΙίβςυθ ιηοπΙ)υ8 6(1 υο&- 

Ιαπι, &1&0Γίΐ6Γ βΐ βίαάίοβθ αά ρΓβο&Ιίοηαιη άοιηοβ 

ρΓΟάβυηίθΐη, ρΓΟ βυα νίηϋ ρ&Γΐ6ΐ)βη6Ωουαα, βίβρηί 

^υ(1^^^^ κηβιηοΓβιη, αοιρίβοίβαΐβαι άοοίπο» 86γιώο- 

ηθΐη : άείηάβ ίΐΐυιη οοηβΐάβΓα ία βΙυρΓυαι αΐίςυοά 

ρΓοΙ&ρβαπί; ςαοιηοάο ροβΐ ρα(1ί^^^^β^&^ιυ^ι^α],ΓΓυ- 

οΐυυαιςυθναβί&ΐίοαβια, οιααίΐΏθ(1& ίΠυπι άβίαοβρβ 

Γαίοα ΙΏ&0Θ&1 ^&α1 αιαία βοοβοίβαΐία αοα Ιιυοο βίαϋ 

&ά ρΓ6β&1ίοαί8 Ιοοαοι ρΓοβοίβοί, ςαίρρβ βάβΠυιη 

οπίίαβ αοα βοαβίβΐϋ : &1) οο βίςυϋΐβαι βχοίάίΐ; 

αβο Ιααιβα ία άβΟβαΙίυω Ιοοο ΒΪβΛ, βίςυίάβαι βΓα- 

1>θ8θϋ.Ηίαο οηίαΓ ία ρΓβΟΑίίοαβ ββ^ίϋθβ,&ο ϋοΐαβ 

θχοαβ&Ιίοαββ «.ά ίαςυίβίΙοΓββ ίαΐΐβαάοβ οοαιηιίαίβοί- 

ΙΟΓ. 0υΐ8ρίβπ], ίαςαίΐ, αΓ^βΙ ααβ, αίςυβ αάβο ποα |^ 

ορρβηοΓ (κβαβ 06ΐ6ΐ)Γαίίοαβαι ; βΐ οΐ) β&αι οαα8&ιη 

&αΐ6β(1θ11υΐΏ ρΓβο&Ιίοαβαι ΓαΓ8υ8868υΙ)(1υοίΙ,ςα&αι- 

1ίΙ)θ( θζοαβαΐίοαβαι βΓβα^αβ. Οβίαάβ ββαβίκη οϊ) 

οοοβαβίυάίαβαι ιαβάίΙ&ΙαΓ αροβίαβίαια, βΐ &ά ίαΐβ- 

^Γλοι ρβΓάιΙΙοαβαι άβάαοίΙυΓ. Ια βυαιαια, ιη&ΐί^οίβ 

ρο1θ8ΐ&(ίΙ)υ8 ρ6ευ1ί&Γ6 68(, αυαςυ&πι ρήυβ αΙ) ϋ8 

ςαο8^υ8^ί^ί» ΓΓυοΙίύυβν&ουοδ ΓβάάίάβΓίαί ββοβάβΓβ, 

ςααιη θο8(1&πι ϋ8 ςυί οϊγοα οο^^αϋίοαβιη ▼βΓ8αα1υΓ 

οηΌη1)υ8 ιιαΙουβΓίαΙ. 

30. ΥΕΒβ. 8. ΟβΓΦΙίηηηβίηΓ βΐία $ίοη, $ί€ηΙ Ιαδετ- 
^ηααπίηιη ίη νιη^α, €ΐ ήοηί ρστηοτητη ααΐοάία ίη ση- 

8ΐΕα{1ίιιαι Γ6ΐΓϋ)υϋο. ΟβΓβΙίςυίΙ ϋοαιίαυια, ο5 βααι 
ο&αβααι (ΙβΓβΙίαςυβΙυΓ βΐία 8ίοα. δααια 1&π3βη θγ^& ^ 
ϋίαιη ββΓνβΙ αιϋιαο 1)θαί8οίΐαΙβαι, βΐίααι οοιηίαΛί, ^ 
ΓαΓ8υ8 ίρ8&οι αρρθ1ΐ8α8 ρποΓβ αοιηίηβ, ςυοά &α1β 
ο1)Ιία6ΐ)&1 ςυααι 8θ ΑΐΙ)ΐαί6α&886ΐ. ϋβτβΙίηςηαΗν $ίαα 
ίαδύτηαοηΐηη ίη νίηβα. Αά. οαβίοίΐίβιη ίπϋοΐαϋπι ία 
νίαβίβ α880βαϋυαι β§;υο1υΓ ΐΜ)ΙθΓί&. Οαιη «γ^ο 
νίαβα ρΓορΓη8 ίΓυοίίΙ^υδ βχυΙ^θΓ&Ι, οπιηί βΐυάίο &ο 
4ΙΗ^βαΙί& οαΓ&ΙυΓ ΐ6αΙυΓίϋαΐ;αΙ βζβο ου8ΐθ8 8βάα1ο 
ρΓΟβρίοί&Ι, αο, ςυίία νί& ρΓββΙβΓβυαί, ίρυοίαβ β3υ8 
άίοθΓρ&αΙ. Ουπι &υΐ6αι νίαβα ίαίΓυβΙαοβα θβΐ,νίαθο 
χαυαίοαβαΐα οοαββςυβαΙβΓ αβ^ϋ^ααΙυΓ.Ου&ηο^Γβαι 
ΐ8Γ&θ1ϋίοαιη ροραΐυπι άθΓβΙίοΙυπι ίη ίαΙθΓίαίο&ΙυΓ, 
ιιΐροΐβ ςαί οοαββαΐλαβυαι ίΓυοΙυιη αοα ίθΓ&(. Τί- 
χηβαάυαι ίΐαςαβ αο1)ί8 β8ΐ αβ ίαΓΓυοΙυο8ί 8ίη)υ8, α( 
.αθ Οθί ίαβροοίίοαβ (1θ8ΐϋυ&αιυΓ. 8ρίΓίΙυ8 8&αοΙα8 
Θ8ΐ, ςαί αθ8 ου8ΐο(1ϋ. ΙΙαςυβ οααι ααίαΐΑ ΓΓυοΙυβ 
βΙβΓαίβ αροϋΐθοί8 άί^^αοβ ρροΓβΓΐ (υαι &81&1 ουβίο- Ο 

ί28) Ιί& Π188., ςα&ΙαοΓ. ΕάίΙί, μοχθηρών. 
29) Ηθ§^. 8βοαα(]υ8, μίν γάρ. 
30) ΒϋΙ)ίυπι αοα ββΐ ςυία ηοηιιη Οοηαπιβοίαπο- 
τααι αυοΙοΓ, (Ιαιη ίΐα 80Γί1)βΓβΙ, ίν δΐ τχί των , βΙο., 
βά Εαϋςαυπι ρωαίΐβαΐΐββ ρυϋΐίοβ ηΐυια Γθ8ρθΧ6ηί. 
Ναοί ίαΙβΓ &1ίθ8 ί11ίυ8 ^Γ&(1α8ΐρ8& ςυοςυβ άβΟβα- 
ϋυαι 8ΐ&ϋο αααΐ6Γ&1)&ΙυΓ. 

(31) βίο €ο11)βΓΐίαί ρΓίπιυ8 βΐ ΙβΓίίυβ ουπι Ηβί.ββ- 
ουαάο. ΕάίΙί νβΓΟ β1 άαο αΐϋ ιη88., πεπλασμέναι. 
Υοχ συναξις, ςαβΒ πιοχ 8βςυί(υΓ, αοα 8θ1&ια οοΓρο- 
Γίβ β1 8&α£;υίαί8 Οοαιίαί ρ&Γΐίοίρ&ϋοαβαι,ββά ΙοΙαιη 
πι^βΙβποΓυπι οβΙβϋΓ&Ιίοαβαι 8ίκαίβο&1. Ι.β^6 Οαο. 

(32) ΙΙα ςαίαςυθ αΐ88. ΑΙ βάϋΙ, :γ(ν(ται. 

(33) 8ίο βάϋί οΐ Ιγο8 ααββ.,αβο οΙιΙβΓ Ιβ^μΙαΓ αροδ των πονηρών (28) διδαγμάτων γίνιται» οίον έδα^ιζο• 
μένης της ψυχής των άποσφαλλομένων* ή δλ έρή- 
μωσις στέρησίς έστι των προπιπολιτευμίνων. Τοντο 
δι ρφδίως γίνεται π«ρι τήν ανθρωπ(νην ψνχήν. Όρα 
γάρ μοι νέον τινά έχ παιδός τ«θροιμμ^νον έν βίφ 
σβμνψ, εις Οίχους άπαντώντα τών «ροσ»υχών ^ιλο- 
π6νως, της κατά δύναμιν εύποι(οις μή άμβλουντα, 
μεμνημένον χρίματος αΙων(ου, άντεχ^μβνον λ^ου 
διδασχαλίας, είτα ^λισΟήσαντα «!ς τήν ικορν^ίαν, πώς 
μετά τ6ν άφανίσμόν της σωφροσύνης, χαι την έρτ]• 
μωσιν τών χαρχών, λοιπόν χαι ή παντελής αύτφ 
χαταστροφή άχολουθεΐ. Ούχ άγει δλ (29) αύτον ή 
πονηρά συνείδησις εΙς τον τ6πον της προσευχής, δι^ι 
έν τ^ τάξει τών πιστών ούχ Ιστηχβν εξέπεσε 
γάρ' έν δλ τ^ τών (30) ύποχλαιύντων χώρ^ ούχ 
Ιστάται, αίσχύνεται γάρ. Εντεύθεν δχνος εις ικρο- 
γάσεις πεπλασμένας (31) έπινοών πρ^ς τοι»ς έιηζη- 
τοΰντας. Ό δεινά με, φησιν, επείγει, χαΐ ούχ ανα- 
μένω τήν σύναξιν* χαΐ διά τόδε πάλιν πρ& της τών 
πιστών ευχής ύπεξήλθεν, έί τι &ν τύχ^ πλασάμ]ένος. 
ΕΓτα έχ της χατά μιχρ^ν συνηθείας μελέτη αύτφ 
προς άποστασίαν έγγίνεται (32), χαΐ εΙς παντκλή 
άπώλειαν περιάγεται. Καθόλου δΐ, ίδιον τών πονη- 
ρών δυνάμεων, μετά τ& έρημους άποδειξαι τών ικαρ• 
πψν τής δικαιοσύνης, μή άφ(στασθαι πρΙν 2Κί χαι 
τοΤς χατά τήν γνώσιν σφάλμασι περιβάλωσιν. 

20. Έγχαταλειφθή«^«ι ή θυγά'Ρηρ Σιών, ώς 
σχηνή έν άλπελώνι, χαΐ ώς ύπωροφυλάχίον έν 
σιχυηράτψ (33). 'Λπ^δειξιν τής του βεοΰ δικαιοχρι- 
σίας Ιχει ή τών ομοίων άντίδοσις, Έγχατέλιηι (34) 
Κύριον, διά τούτο έγχαταλειφθήσεται ή φυγάτηρ 
Σιών. "Κτι δέ Ιχεται της φιλανθρωπίας, $ι>γατέρα 
ονομάζει, έχ του προτέρου αυτήν ύν^ματος άναχαλών, 
δ είχε πρΙν άλλοτριωθήναι. ΈγχαταλειφΟήατται ώς 
σχηνή έν άμπελώνι. ΕΙς φρουράν τών έν ταϊς άμ• 
πέλοις χαρπών αΐ σχηναι πήγνυνται. "Οταν μέν οδν 
ε^θην^ τοΤς οίχείοις χαρποΐς ή &μπελος, σπ•υΙάζε- 
ται ή απη^> .καΐ πάσης άξιούται έπιμλλεϋβς, ώση 
άπ* αυτής χατοπτιύην (35) «Αν φύλαχα, μι4**τη ^ρ«- 
γώσιν αυτήν οΐ παραπορευύμενοι τήν όδύν,^Ότβιν Λ 
Καρπός {, αμελείται άναγχαίως της άμκέλ^ητ*^ 
φυλαχτήρια. Διά τούτο του Ίσραηλιτιχού λαού τήν 
έγχατάλειψιν απειλεί, ώς μή χαρποφορούντος τά 
επιβάλλοντα. Φοβηθώμεν ούν εΤναι &χ«ρποι, μή 
έλχαταλειφθώμεν 6π^ της έπισχοπής του θεού ^)• 
Τ6 φυλάσσον ή μας, το Πνεύμα τ6 £γι6ν έστι. *Οταν 
μίν ούν χαρποφορ^ ή ψοχή άξια τών αΙωνίων άπο- 

Ι.ΧΧ θΐ &ρυά ΡΓΟΟορίαπι.ΑΙ 1θ£;ίΙυΓ ία (1αοΙ>α8 πΐ88. 
θΐ αρϋά Βυ8β1)ίυπ), σικυηλάτψ. Υοεβπι σιχυήλατον 
&ΙίΙ)ΐ ΓβρεπΓί ^απ) άυάυαι πιοαυοΓ&Ι ΝοΙιίΙίυβ.ΥοΙίαι 
οοιαρΑΓβδςυ&ίαΙιυαοΙοουπι 8οηρ86Γ6 &ο1ίςαί88ίοαί 
1γ68 ίαί6ΓρΓβ1β8,Ιΐ0Γυαι Οοοιηιβαΐ&ηοΓααι •0Γίρ1θΓ, 
βΐ Ηί6Γοαγιηυ8. 

(34) ΙΙα ςυίαςαβ αΐ88. Εάϋί νβΓΟ, , έγχατέλειπε. 
Ι1)ΐ(1βπ) ΐΓβ8 Π188., χαταλειφθή»»ται. 

(35) Ιΐ& οο(]ίθ88 (^υίαςυβ. Εάϋί, χατοπτεύσαι. 

(36) Αραά Ευ8βΙ)ΐυπι ρΓΟ ί11ί8, 6πύ{ τής έπισχοπής 
τού θεού Ιβ^ίΙυτ ύπδ τής 6ργης τού Θεού, &(1 νβρ- 
1>αια,«Υ« άαεταηιητ οΰ ίτα ϋβί.Β^ά ςα&αάο ρπΒβΙβΙ 
1θοϋοα1ί&, αβαιο, ορίαοΓ,ηοη νίάβΐ. ίβ^ο ΡΓβΓ&Ιίο- 
ηθζη, οααι. 66. 153 ΟΟΒΙΜΒΝΤ. ΙΝ ΙδΑΙΑΜ ΡΚΟΡΗΒΤΛΜ. ΟΛΡ. Ι. 1Μ θηχών , παραμένιι χαΐ φυλάσσβι , και π<ί^ρω8(ν 
άπε{ργ»ι τά< του μονιου του άγρ(ου έπιβουλάς. "Οταν 
δΐ σταφυλήν χολής γεωργέ , χαΐ β6τρυν πικρίας 
έχφέρρ , έγκαταλιμπάνει τήν ακαρπον ψυχήν , καΐ 
τότ& 6π6 παντός λογισμού θηριώδους και πάσης άλο- 
γου επιθυμίας καταπατείται (37). Πολλαχου δΐ τρο- 
πικώς αμπελώνα τ6ν * Ισραήλ 6 λ^γος προσαγορεύει, 
ώς τ6, *Αμπελον έξ Αίγυπτου μετήρας* και, *Λμ- 
ΐΕίλών ίγενήθΐ) '^φ ήγαπημ^νφ* χαΐ, Έγώ δΐ έγύ* 
τευσά σε αμπελον καρποφ^ρον , πασαν αληθινή ν . 
£ι δι 6 Ισραήλ άμπελών, σκηνή δέ της αμπέλου ταύ- 
της 6 οΤκος '^άχα Ι του ναού* σκήνωμα γάρ δ6ζης 
έλέγετο , και Σκήνωμα ο^ (38) κατεσκήνωσεν έν 
άνΒρώποις. Έως μεν ουν 6τε έπο(ει καρπών πολύν, 
και ή σκηνή διά τήν τών καρπών φυλακήν συνειστή- 
κει* έπει δε 6 (39) «ρυτεύσας αυτήν Ιμεινε του ποιήσαι 
σταφυλήν, εποίησε δΐ άκανθας, αΓς τον Κύριον Ιστε- 
φάνωσαν, καΐ εστράφη πάσα εΙς πικρίαν (έποίει γάρ 
σταφυλή; χολής καΐ βότρυν πικρίας, διο και εΙς τό 
βρώμα έδωκαν τφ Κυρ (ψ χολήν), διά τοΰτο έγκατ- 
ελε{φθη ή σκηνή του άμπελώνος. Ίδου γάρ, φησιν, 
άφ(εται ύμΐν 6 οίκος 6μών Ιρημος. Τάεε έπληρώθη 
ή απειλή αΰτη * Έγκατελε(φθη γάρ, Ώς σκηνή έν 
άμπελώνι* Ιξ έκε(νου Λοιπόν καΐ ταΐς νεφέλαις έν- 
ετλίλατο του μή βρέζαι έπι τόν αμπελώνα. Δια τοΰτο 
ούκέτι προφήται παρ* αύτοΤς, ούκέτι ούραν(α γάρις, 
άλλα γέγονεν «Ις χέρσον τμΛ καταπάτημα. Οί τε γάρ 
φραγμοί του λαοΰ (40) εκείνου κα0^ρέθησαν, 6 ύπερ- 
ατπισμος τών αγίων δυνάμεων, καν τι έργάσωνται 
κατά τον ν($μον, εΙς άπώλειάν έστι. 

21. Διά τοΰτο νΰν μέν (41) Τρυγώσιν οΐ παρα- 
πορευ<$μ€νοι τήν &δ($ν - κα2 ύς έκ δρυμού έλυμή- 
νατο, καΐ μονιός οτγριος κατενεμήσατο' νΰν δΐ α\ 
αόρατοι δυνάμεις καταπχτοΰσιν αυτούς , ΚαΙ ώς 
δπωροφυλάκιον έν σικυηλάτφ . Ε^ς φυλακήν τών 
σικύων τά φυλακτήρια τής όπώρας κατασκευάζεται. 
Σικυήλατον ουν έστι τύπος προσκαίρων κα{ ύλιγοχροι- 
νίων καρπώ)^ οίστικός (42), τέρψιν τινά -μ^ΰϋΐ«ν^ ή 
ώφέλειαν παρεχομένων* ^.3Γθΐοΰιος Α και 6 νύμος, 
ύλιγοχρύνιον ^ων τήν χρήσιν. Πρύσχαιρος γάρ ή 
ΑΑί«ρ•(«, χβΐ προς ύλίγον άνθήσασα, εΤτα τ$ αληθινοί Α άϋςυβ, βΐ δίη^^αίπήβ Γβη * ίηβίιΐί&δ ρΓοεαΙ αΜ^ϋ: 
ουιη νθΐΌ υναιη ΓβΠίβ βΐ 1)θΐΓατη &(η&Γϋυ(1ίηί8 * ρΐΌ- 
άυοίΐ, ίϋΓΓϋοΙυοεααι αηίιη&ιη (Ιθδβπί» βΐ ίυαι & ςυα- 
νΐ8 οο^ίΐαϋοηθ 1)6ΐ1υίη&, βΐ α ςυ&νί& ίηΒυΙβα ουρί- 
(ΙίΙ&Ιβ οοηοαίο&ΐυτ αο ρΓοΙβπίυΓ. ΡΙβΓΟίηςυβ αυΐ6ΐη 
8επρ1υΓϋ ΐ3Γ&6ΐβιη νΐηβ&ιη ΐΓορίοβ ηυηοοραΐ ; υ1, 
393 νίίΐβατη βχ Μρι/ρίο ίΓαη$Ιηίί$Ιί ^ ; βΐ : νίηεα 
(αοΙα€$ί άίΐβΰίο ^' ; βΐ : Ερο αηίαηι ρΐαηίαυί Ιβ νιηβαιη 
/τη€(Η03αίη, Ιο(ατη υβρατη ^Κ Ουοά βί Ιβπιβΐ νίηβα 
ίαβπΐ, ΓθΓΐ&88ί8 1ιυ3υ8 νίηββ ί&1)βΓη&ου1υιη βηϋβια• 
ρΐΐ (1οιηυ8. Οίθ6ΐ)8.1υΓ βηίιη ^Ιοπφ 1&1>6Γηαοα1υιη, θ1 
ΤαδβτηααιΙητη ηδί ίιαΰϋανίΐ ίη Ηοτηίηίύηε *^. Οοηββ 
ίΐ&ςυβ ιηυΐΐαηι ίΓυοΙυιη ρΓΟίαΙϋ, ί&1)6Γη&ου1υιη αά 
ίΓαοΙυυιη οιΐθίοάίαιη 8υΙ)8ΐίΐίΙ. δβά, ροβίβ&ςιι&χη ςαί 
ρΐ&ηίανϋ βλίη, βχ3ρ6εΙ&νϋ υΐ Γ&οβΓβΙ υν&πι ; ίβοϋ 

Ρ ααΙβίΏ 8ρίη&8 '^ ςυίΙ)υ8 Όοιηίηυαι βΟΓοη&ΓυηΙ, 6ΐ 
υ1)ί οοηνϋΓ8&β8ϋο1αίη ΗΕο&ήΙαάίαβιη : ΓΑοί8ΐ)&1 βηίιη 
αναιη Γ6ΐ1ΐ8 βΐ 1)θΐΓυιη αιη&Γϋυάίηίβ, ςυ&ρΐΌρΙβΓ βΐ 
ία β80&Εη Οοιηίηο Γβΐ άβάβΓθ ^^^ ; οΐ) !ιοο άβΓβΙίεΙαιη 
Θ8ΐ 1&1)6Γη&ου1υιη νΐηββ. Εα:β βαίιη, ίηςαίΐ, γ(/ιι»- 
ςαβίην όοΗ$ άοτηη$ ν€Φα άβεβτία ^*. Ταηο ίοαρίβία 
β8ΐ ί11& οοιηοιίη8.ϋο : ςυίρρβ άθΓβϋοΐΑ 68ΐ, βιεηΙΙα^ 
ΰβΓηαεηίΗτη ϊη νίπΜ : βζίηιίβ νβΓΟ ηα1)ίΙ)α8 ιηαηά&- 
νϋ ηθ ρΙαβΓβηΙ 8αρ6Γ νίηβ&ιη ^^. Μοιγοο ηοη ιιΗγα 
ρΓορΙιβΙο αραά ί11θ8 βυηΐ, ηοη 0(Βΐβ8ΐί8 ^ΓαΙΐα ; ββά 
οοηνβΓ8& 681 ία Ιθγγ&πι ίηβυΐίαιη, βί ίη οοηοαίοα- 
ϋοηβχη. ΕηίπινβΓΟ 8υ1}1&ΐ£ βυηΐ βΐ ά6^6^^(Β ρορυΐί 
ίΐΐίυβ 8θρθ8, ηίωίΓυαι 8&η6ΐ&Γυαι νίΚυΙαοι Ιυΐθία ; 
ΑΟ β1ί&ω8ΐ ςυίάρϊαπι 8βουη(1υπι ΐ6(;6ΐη α^&ηΐ, ί<1ϋ- 
118 ίη ρβΓηΙετβιη νβΓίϋυΓ. 
21. ΟυαπιοΙ)Γ6αι ηυηο ςυίάβπι νίηάβη^αηί ςηί 

€ ρνχΐ€ΓρΓ€άίηηΙην νίαηι ; βί αρβτ άβ ί4να άβναϋανίΐ^ 
α $ίηρΗΐαΓί$ (€γ%ι$ άαραύία ειΐ *^ ;.ηυηο νβΓΟ ίηνί- 
8ΐ5ϋβ8 ροΐ68ΐ&Ιβ8 ίρ808 οοο6«ΐ1θ3η1. ΙΛ $ί€ηί ροηιο^ 
κηηι οηείοάία ίη οηοη^ηζΐΐθ^Γίο. Ιη 8.υΙηαιηο 6Χ8ΐΓϋ- 
υαΙ^ΐΓ ΟΜλΕϋπίθηΐΜ^ &886Γν&η(1θ8 ουοααιβΓββ. ΙΙ&- 

"^6 οηοηπίθίτϋιίιΐίη ίοουβ β8ΐ οοηϋηβηδ Γρυοίαβ Γα- 
Κ&οββ βΐ ρΑΓυηι ά1υΙαΓηθ8, ςυί ροϋυ8 άβίβοίαΐίοηβιη 
ςυ«ιιη€ΐ8.ηι ρΓ®1)βαηΙ, ςα&αι υΐϋίΐαΐβαι. Τ&1ί8 &αΐ6αι 
Ιβχ ΘΓ&Ι, 01:^08 0808 1}Γθνί ΙβαιροΓβ ρ6Γαι&η8ϋ. δί- 
ςοίάβιη οο11θ8 ίρ8ίθ8 ίοϋ ΙβΓηροΓ&πο8, &ο ραΓοαι άίο • ΡβΑΐ. υααχ, 14. • ΟβαΙ ιχχιι, 32. «• ΡβεΙ. ιλχιχ, 9. " Ι8β. ν, 1. " ^βΓ. π, 21. " Ρ8η1. ιχχνιι, 60. 
«♦ Ι8&. ν, 4. «• ΜβΙΙΙι. XXVII, 54 ; ΡβεΙ. ιλυιιι, 22. «• ΜβίΛ. χχ, 38. " Ι8α ν, 6. »• ΡβεΙ. ιλχιχ, 13, 14. (37) ΕαΓ808 ρΐΌ ίΠο, καταπατείται, οοΓΓορΙβ αραά 
Εαββί^ίοιη ΙβςρΙΟΓ, καταπεσβΤται. Εί χη ςηατηυύ οοπ' 
€ηρή€€»αατη ίτταΙίοηαΙ>ίΙβηί ά^αιάβί. νβΐίηι ίΙΟΓΟιη 
Ιβ^&β ΡΓβΓ&Ιίοηβαι, ηοπι• 66. 

(^8) ΕάίΙί 6ΐ άοο Π188. οαιη Εθ8β1>Ιο, ου. ΑΗί ΐΓββ 
ιηββ., δ. 

(39) δίο ίη άοοί>θ8 ηΐ88. οΐ &ραά Εθ86ΐ>ίοπι. ΑΗί 
άοο 0188., έπειδιπ δε 6. ΕάίΙί, επειδή 6. Μοχίηβάίϋβ 
Ιβ^θΒλίΟΓ, ή δΐ επο(ησεν άκανθας* 8θά οοάίοοπι αΐί- 
ςυοΓοοι Ιβ8ϋπ)οηίο βΐ Εοββϋϋ &οοΙθΓϋ&1θ ίρβίί, 
ρ&οΐο «ϋΙβΓ θάί()ίιηο8. δΐϋΐίιη ιηββ. ςοίηςοθ, πάσα, 
61 ίΙ& ςαοςοθ βάίΐοαι ίανβηίιηοβ αραά Εο865ίοηι. 
Εϋίΐί, πάσαν, ηοη ΓβοΙβ. 

(40) δίο θάϋί θΐ (^οίηςοβ ιηββ. Α( ίη Ηβςίο ββ- 
οαηάο βΐ ίη Βθ86ΐ>ιί ΟοακηβηΙ&Γίίβ Ιβ^ΙοΓ, ναοΰ. 

$€ρ€$ ΐΜίρΙί, 

(41) 11& Ηβ^. 8θοοη(1α8 οοιη 0ο11)6Γΐίηί8 ρΗοιο βΐ 
ΙβΓίίο, ηίβΙ ^οοά άυα ίΐΐβ τοουΐο, νΰν μέν, ίη Οο1• 
1>6Γΐίοί8 (!θ•ιά6Γ6ηΙαΓ : λΐ θάίϋ θ1 ι^ΐί Ιη• οι••.ι απώλεια νέστι, και ώς δπ. οπιί88ί8 ίηΐ6ΓΠΐθάϋ8. 
(42 )Μοηθ1 άοπιΐ36β8ίυ8, 80 ίη υηο πΐ8. ρΓΟ ο - 
Γ\ στικ<^ς 1β§μ88β είστ/^κώς, Ίά ςοοά ίρ8β ίηΙβρρΓβ- 
ΙαΙΟΓ, βτ6€ΐα άο/ηηηΰηία €α$ηΙα. δβά, ηίβί ν&ΐάβ Γ&1- 
ΙοΓ, ηοάοΐΏ νίΓ (ΙοβΙαβ ία βοΐπρο ςοΦΓβΓβ νίάβΙοΓ, 
άοιη ιηυΐϋβ ρΓθ1}αΓβ οοηαΙοΓ, ρΐΌ ο^στικ^ς 1β§;ί ρο- 
Ιίυ8 άβϋβΓβ οικιστές, αοΐ οικτιστός* ςο&Γυαι νοβοαι 
ρηπιαπι &ίο ίρββ ΓβάάίάΐΙ, Ιοαα ίαΙ>€ηια€Ηΐί δί ηηι- 
ύταοίΐαηι : &11βΓ&ΐΏ, ίιοο ηιοάο, ηιί$€Γ€ηΙα άοηιια 
αο ίαοηήητη. Ναοί, οΐ ηβ ίοΐβπιη άίββπι βαβ ςααβ 
ϋηχϋ τοοββ Ογ»088 βΐ β&Γοπα ςυοηοβ ίηΙβΓρΓβΙαΙίο- 
ηβαι αΙ)8οηοπι ςαίάά&πι βΐ αΐΐθηοαι ρρββ ββ Γθγγθ, 
νοχ οίστικ^ς βθηίβηΐί&αι β&Ιίβ ίΗοηββπι βΓΟοίΙ. δίβ 
ί({ίΙθΓ ΐαΐ6ΓρΓβί&Γί ϋοβΐ : ΟηΰηηιβΓαηηιη Ιοΰΐα €$1 
(βΓ^ηί [ηί€ίΐ4$^ βΙο., ΑοΙ, ΙοΰΜ αΐ οοηίΐηβτα {ηιοΐΜ^ 
6ΐο. Οο&Γβ νοββπ) οίστικός ΓβΙίαβΓθ ηοη άοϋίΐ&νί- 
0108 : βοαοβ ηιιι^ίβ, (|οοά ςοίηαυβ ηιββ. αοοίοπίαΐβ 
ηϋ&ΐοΓ. ϋίο ιηοηβΓβ ιον&Ι, ηιοαο ΐ6§;ί ίη ηα•8., σι- 
χυήρατοΥι ιηοάο «ΐχυηλ«τον. 155 ΑΡΡΕΝΟΙΧ ΟΡΕΗϋΜ 8. ΒΑ8ΙίΙΙ ΜΑΟΝΙ. 186 ϋοΓυίΙ : άθΐηάβ βίαΙυΐΏ ίΐΐαοα οϋΐΏ νβρο &ο βοΗάίοΓβ Α 
οίϋο, ηίιηίΓυαι ουιη Εν&ο^εΙϋ (1οοΐΓία& οοιηιηυΐα- 
νϋ. 8ίοη ί^ϋοΓ άβΓβΙίαςυβΙυτ, βπίςυβ βίοαΐ ροιηο- 
Γυιη οοδίοάία, εβα Ιοοαβ ςυο αυΐαοαηαΐββ ΓρυοΙοβ 
&88βΓν&ηΙυΓ. Ροαια αυίβιη ηοα βοΐίιΐυβ βΐ οοαβίαηβ 
οίύυβ 8υη1, 86(1 ιηο11ί8 βΐ Γυ^ακ. Τ&1ί8 ααΐβιη Ιβχ 
ΘΓ&Ι, ςϋΦ ευ11υ8 βρβείβιη , ηοη ίρ8ααι νβΓϋαΙβιη Ιια- 
1>β1>Βΐ, βοςαβ βζβιηρΙ&Γ οβί βΐ υηιΙ)Γ& (κΒΐ68ϋυιη. 
Ουία νβκΌ νίηβΦ οοιηρ&Γ&ΙυΓ αηίϋ8θυ3υ8ςυβ&ηίιη&, 
αΐ ιη ρ8&Ιιηο : ΙΙχογ ίηα $ίαίί νίΐί$ αΙ?ηηάαιη ** : ίΐβιη 
Οοιηίηυβ αιΐ : Ερο νΗύ, νοί ραΙιηίίβ$ ^ ; νβΓβαάαοι 
69ΐ ηβ ::(! ηθ9 οϋαιη ρβΓνβηί&Ι ί8ΐΙι»ο οοιηπηία&ϋο, 
81 ςυ&ηάο ηοη ίάοηβοβ 6(1ίιηα8 ΓΓυοΙιιβ. ΡθΓΐ&88ί8 
βηίαι ευρρυβ 1&1)6Γη&ουΙυπι 6(^1, βΐ ίη ςυο ίηΙιαΜί&Ι 
8ρίΓί(υ8 8&ηοΙυ8. Αη η6$€ίίί$^ ςηοίί εονρονα ν^$ι^α 
ίβτηρίητη $ίΐηί ίιαΙ)ίΙαηΙί$ ιη νοδ($ 8ρίηΙη$ &αη€α '^ ? η 
Αηίκηα υθγο νίηθα 68ί **, & ςιια Γ6ρθ8θί(υΓ ΓΓαοΙυυιη 
ιιΙ>6Γΐ&8, ρΐ&ηΐ&ϋοηβ ρπιηί§;θηί& βΐ Οβί α^ήοοία- 
ϋοηβ (Ιί^^ηα : ςαίρρβ ρΐ&ηΐ&ΐα ββΐ νβΓβ, αά ίπια^ίηβηι 
394 νβή Οβί οοηάϋ&. ^&ιη υθγο ρ&υΐ&ϋπι βζοοίί- 
ΙυΓβυί οοηάΙΙοπβ ρΓονίάβηΙίβ, ςυί ραίπαίΐβιη ίΓϋ- 
οΐιιηι ΓβΓβηΙθπι ροΓ^αΙ, ιιΐ ρΐυβ &£Γ6γ&1 ΓΓυοΙιιβ **• 
Είβηίιη βί ηο8 αάάίχβηΐΏυβ ρ&Γ&ηά® νί(ο ρυηίαϋ, 
&ά 6ζρυΓς&ηάα8 &ηίιΐ]ί ρ6ΓΐυΓΪ)&ϋοη69 Οβυβ ίρ86 ίβΓΐ 
Βυρρ6ϋ&8 ; βΐυάίαιη ηοβίΓυιη, ηο8ΐΓ&ιηςαββΓ^&1>ο• 
ηυιη Ιιοηββίυηιςυβ ρΓορβη8ίοη6ΐη ρβΓΩοίβηβ.ίΟαβιη- 
αάιηο(1υΐΏ ί^ϋυΓ ρυί&ΙαΓ νί1ί8, ηίπαίυιη βΙυχυπ&Γΐ 
ρΓθ!ιί1)ϋ& : 810 βί αηίοιο βΐυάίυοι βΓ^α Γβδ ν&παβ οιγ- 
βιιαιοίάίπιυβ, οιηηβ3 0308 νίπι &ο ίαουΐί&ίειη αά 
ίΓυοίυδ 1)οηοΓαπι ορβΓαπ) ρΓοάυοβηάοδ οο11ίβίιηυ8 ; 
υ1 ηβ βΙΙνβ&ΰβΏδ βΐ βΐυζυπαηβ ίη Ιιοο οβίβηίαΐίοηίβ 
ιηυηάο &(1 ^ηιΐΐαπ) Ιιοηιίηυπα ο&ρίΑηά&ιη 8ΐι&πι οπι- 6 
ηβιη6ζ1ιιιυΓίαΙί»ευ1(&Ιβπι, άυιη ςααβί οιγοα ίο1ί& βί 
ο&ρΓβοΙοβ, ιηυηάί βοΗκίβί Ω^υΓαιη, 868β οοουρ&Ι. 
Ουίη βΐ οΪΓουπιΓοοΙίΙυΓ &αχια&, &οουη€ΐα&(]3&ε6ηΙί& 
αά βυυπι ηυίπαιβηίαιη 8ίΙ>ί νΐη^ΐίο&ι, &κκ|ΐιβ «κ1 εχ- 
οίρίβηάαιη 8ρίΓϋιΐ8 άοοίηοαπι βο ίρ8& ρΓζερ&ΓαΙ. 
Οαβιη&άηιοάυιη βηίιη νίΐίβ, ςυβ ηοη ΓοάϋυΓ, ηιβ&Ιί- 
1)08 άεβϋΙαϋϋΓ, ηβςυβ βχ &(ΐυα υΐίΐϋαίβηι ο1> ΙβΓπβ 
&ά^α^€ηι^8 άβηδίΙ&Ιβιη οβρίΐ : ραη Γ&Ιίοηβ &ηίηίΐ& 
ςυβ ηοη βχυϋ ββ !ιί8 οοΓροΓ&1ί1)υ8, ςυββςιιβ ρρ») 
βοραπι ροηάβΓθ ιηίηίαιβ ΓβδρίΓαΙ, ίηΓεουηάα ρβΓΠία- 
ηβΐ, ίβΓΓβηοΓϋΐη ροηάβΓβ άβρρβββα ; βί ο1) ίά, 8υρβΓ- 
ηηιη &ιιζί1ίυιη ηοη Γβοίρίβηβ, ίηΓΓυοΙυοβα οααηβί. 
ΡοΡΓΟ &5 ίηΓραοΙυθ8& Αηίιη& δρίπΐυβ 8&ηείυ8 86 
8(1 5ηιονβΙ : οαάυηΐ βϋ&πι 86ρβ8, αη^βΙοΓυαι 8υΙ)8ίάί& ; 
ΐΓΓϋυηί αηΐβιη ρβΓββηηί Εά ηο8 ρβΓν&άβηΙββ, ηίηιί- ]) 
Γΐιχη ροΐ68ΐ&ΐ68 ίΐΐφ ρεοοαΙοΓϋπι οιγοα άοοίΓΐη&αι 
οοηιαιίβ8θΓυπι βίΓβοΙποββ. Οιιίη βϋαπι ευρί(1ϋαΐ68 
ςυΦ βααι ρΓΦοεουρ&νβΓαηΙ, ίηδΙαΓβυίδΙίΓυΙοίαιρβΙα 
ίΓΓίιβηΙίδ, βθςαβ ίη ίβΐίάο ρυίοΓβ νοίυηίαίίδ, ίρβαιη χαΐ στιρεωτέρ^ '^^ροφ^ί ττί χατά τ^ Εύχγγέλιον δι^- 
σχαλί^ τήν πολιτβίαν μεταπαρέδωχιν. Έγχατβλλίφφή- 
σί,ται ούν ή Σ'.ών, χαΐ ώ< όπωροφυλάχιον, το ψυ- 
λακτήριον της όπώρχς. Ή δΐ όπώρα οα^Ι στκρεα 
τροσή χχΐ μόνιμος, άλλ' άπαιλή (43) και «ρόνχαιρος. 
Τοιούτος δλ 6 νόμος, μίμημα £χων λατρείας, ούχ αυ- 
τήν τήν αλήθειαν* διότι 6χόδειγμά έστι χα2 οχιά 
των επουρανίων. ΈπεΙ δΐ χαΐ ή χαΟέχαστον ψι>χή 
άμπέλφ παρειχάζεται, ώς ίν ψαλμφ* *Η γυνή «οι» 
ώς άμπελος εύθηνοΰτα* χαΐ Ι Κύριος, 'Εγώ,φ^σιν, 
ή άμπελος , ύμεΐς τά χλήμχτα* μήποτε χαΐ ιίς 
ημάς Φθάντϊ τά ήπειλημένα , δ'ταν μή άποδ{δ«»μεν 
τους επιβάλλοντας ήμίν χαρπούς. Τάχα γαρ σχηνή 
μ^ν ετΓΐ το σώμα, φ ένοιχεΐ το Πνεύμα τ^ βγιον. 
Ούχ ο^δατε γαρ, 6τι τα σώματα υμών νοΕ^ το» Ιν 
6μΤν αγίου Πνεύματος έστιν ; Άμιηλών δέ ή ψυχή, 
τήν χαρποφορίαν άζίαν της έξ αρχής φυτείας χαΐ της 
του θεού γεωργίας απαιτουμένη . 'Εφυτεύθη γαρ 
αληθινή χατ' είχόνα του αληθινού Θεού γενομένη* 
γεωργεΤται δε ταΐς χατά μέρος έπιμελείαις του χτί- 
σαντος, δς τ^ μίν χαρποφορουν χαθαίρει. Ινα πλείο- 
να χαρπον φέρ^. Έχν γαρ Ιαυτους έπιθώμ&ν τ^ χα- 
Οζρότητι του βίου, συλλαμβάνεται ήμΤν προς τήν ά«& 
τών παθών χάθαρσιν 6 θε^ς, τελειών τήν περί το 
αγαθόν σπουδήν χ.α\ προθυμίαν. "ϋσπερ ούν χλα• 
δεύεται άμπελος, άπ^ της έν τοις περιττοΐς οορας 
χωλυομένη* οΰτω χαΐ ψ^χή^ '^ν ΊκρΧ τά μάταια 
σπουοήν περιχόπτομεν (44), πάσαν αυτής τήν δύναμιν 
έπι τήν τών σπουδαίων έργων χαρποφορίαν ταμιευό• 
μενοι μήπως ύλομανήσασα έν τψ έπιδειχτιχφ χοσμφ, 
προς τήν τών ανθρώπων άρέσχειαν τήν δλην Ιαυτής δύ- 
ναμιν έχκενώσ^, οΙονεΙ περ^ φύλλα χαι Ιλιχας,τό σχήμα 
του χόσμου, άτχοληθεΐσα. Άλλα χαΐ σχάτττεται ή ψυχή 
πάντα εΙς τήν Ιδίαν τροθήν οίχειοΰσα τά παρακείμενα, 
χαΐ ο{>τως^έαυτήν εύτρεπίζουσα προς τήν ύποδοχήν των 
διδαγμάτων του Πνεύματος, "ϋσπερ γαρ μή σχαφεΐσα 
Ιίμπελος άδιάπνευστός έτη, χαΐ της έχ του ίι^ατος 
ώ<ρ«λείας δια τήν πυκνότητα της τταραχιιμένης γ^ς 
ανεπίδεκτος* οδτως ή μή άποοχευασαμένη τ^ σωμα- 
τικά ψυχή, χαΐ έκ του βάρους αυτών άναπνεύσασα, 
άγονος διαμένει τψ βάρειτών υλικών πεπιλημίνη (48), 
και δια τούτο , της άνωθεν μή μεταλαμβάνουσα 
βοηθείας, άκαρπος μένει . Της δΐ άκαρπου ψυχής 
αφίσταται μΙν το Πνεύμα το άγιον* πίτετουσι δΐ οΐ 
φραγμοί, αΐ τών αγγέλων βοήθειαι* είσπίπτουσι δΐ 
οΐ ξένοι οΐ διοδεύοντες ημάς, αΐ τών περί τήν γνώσιν 
αμαρτημάτων ένεργητιχαΐ δυνάμεις* τά τε πάθη 
προκαταλαβόντα (46) λυμαίνει, ύος δίκην αλόγιστα 
όρμώντος, καΐ καλινδουμένου ταΤς δυσώδίαις. Και 
τότε πληρούται έπΙ τήν τοιαύτη ν ψυχήν τλ, Έγχα- 
ταλειφθήσεται ή θυγάτηρ Σιών, ώς σχηνή έν *• Ρ8α1, αχχνιι, 3. «> αοαη. χν, 5. >» Ι Οογ. νι, 19. " ^βΓθπι. π, 21. *« αο&η. χν, 2, (43) δίο Π188. Α( βάϋί, απατηλή, εοΓΓυρΙβ. 

(44) Οίδβίάβηί ίηΙθΓ 8Θ ιη88. βΐ βάίΐί. Κ6§;ίί ρή- 
ιηυβ βΐ 8βουηάυ8 ουτη άυοΙ)υ8 &1ίί8, ψυχής... περί- 
χόπτομεν... ταμιευόμενοι. Κβ^. 1βΓϋνΐ8, ψυχή... 
περιχοπτομένη... ταμιευομένη. Κβ§;. αα&Γΐηβ, ψυ- 
χή... περιχοπτομένη... ταμιεύει. Εάιϋ άβηίςΐΐβ. 
ψυχή... περιχοπτομένη ταμιεύεται. (45) Ηβ^. Ββοιιηάυβ βί άαο &1ίί ιώ88., έπειλημ- 
μένη, άβίεηία» Αΐϋ άυο πιββ. ουιη βάΐΐίβ, πεπιλη- 
μένη, άβρνβϋα. δβηβυδ βοάβηι Γβ<1ϋ. 

(46) 8ιο 0188, 8βχ. ΕάίΙί προχαταλαιχβάνοντα. 8ΐΑ- 
ίίαι 86Ζ Π188., όρμώντος χαΐ χαλινδουΐλένου, ηίβί ςυοά 
άβθίΙ Ιη ίηϋπβ οοη^υη^ιίο χαί. Βάϋι, όρμώντος χυ• 
λινδομένου. 187 ΟΟΜΜΕΝΤ. ΙΝ Ι8ΑΙΑΜ ΡΗΟΡΗΒΤΑΜ. ΟΑΡ. Ι. 4θ8 άμπδλώνι. Άλλα Κχΐ ώς 6πωροφυλάχιον έν σιχυη- 
ράτφ.ΟΙ μή τά άξια της θε(α< άποθήχη ς καρποφορούν - 
τ«ς, άλλα τοις εύφθάρτοις χχρποΐς τοΟ κόσμου τούτου 
έπαγαλλ^μενοι • οΐ πλούτψ πκποιΟ^τες • ο\ δ4ξη 
έπχιρ^μενοι (47)• οΐ έπ' εύγενε{^ προγόνων, 1} εύεξί^ 
σωματιχ^ μί'^Λ φρονοΰντες, σιχυηράτφ έο(χασιν, 
ΟΕτροφον χαρπ^ν γεωργουντες, φυσήματος αλαζονικού 
ύποιημπλίάντα,χαΙ &γκ<() ματαίψ τήν ψυχήν έξοιδα(νειν 
καΙ 6περφυαασ6αι παρασκευάζοντα . ^Ον έφιεμενος 6 
επιθυμητής λα&ς, Ιτάφη έν έρήμφ (48)* Έχλαιον γάρ, 
φηαζ μνησΟέντες των σιχύων^ χαΐ κών πεπ^νων, των 
Αίγυιετιακών βρωμάτων, & ούκ &ν φάγοι Ισραηλί- 
της, 6 τφ ούρανίψ Ιιρτφ τψ μάννα τρεφόμενος* ίλν 
1ξου$ενούντες (40) οΐ τ^ε, των κρομμύων έπεθύμουν. 
*Α μή πάθωμεν καΐ ήμεις τον ήδονικόν ρ(ον τού λο- 
γικού προτιμώντες . Κρομμύοις γαρ τφ βντι καΐ 
σκορ<$$οις α\ $ιά τού αώματος ήδοναι προαεο(κααι, 
πολύ μίν τ^ $ριμυ καΐ ερεθιστικών παρεχόμεναι , 
δυσωδίαν $1 χαλεπήν καΐ δυσέκνιπτον άναφιεΤσαι τφ 
βάΟει, οΐς &ν έγγένωνται, δακρύων δΐ πλήθος τοΤς 
δεχομ&νο'.ς (50) αύτάς προξενούσαι. Έν ταΤς άπειλαΤς 
δέ έστι κα^ τ& ώς πολιορκουμένην π^λιν έγκαταλει- 
φθήσεσθαι. ΠερικαΟ&ζονται (51) ημάς οΐ πολέμιοι, 
έπιτηρούντες ημών τήν άτνεσιν, Ίνα άφυλάκτοις ήμΤν 
Ιπιθώνται. "Ωσπερ ούν έκπολιορκηθεΤσα π^λις, διαρ- 
πασθ&ντος τού πλούτου τού έναποκειμένου αύτ{[, ού 
πύλας Ιχει χεκλεισμένας, ού φύλακας έπι των τει- 
χών άγρυπνούντας• οδτω ψ^χή τών υπαρχύντων (52) 
αύτ^ παρά της θε(ας δωρεάς θησαυρών έκκενωθεΤσα, 
ώς άναζία λοιπόν της θείας φρουράς δπεροραται. Αιά 
τούτο εΓρηται τό , Ι1άστ[) φυλακή τήρει σήν κχρ- 
δίαν. ΙΙρός οδν τ6 (53) ούτω γρηγορεΐν καΐ νήφειν, 
εύχύμεθα Ινα και διά τού αυτοί έιταγρυπνεΤν ημών 
ττ^ φυλακή ζητώμεν ^να μή νυστάζ^ μηδΐ &πνώσΐ|| 6 
φυλάσσων τον Ισραήλ. Έάν γάρ μή Κύριος φυλάξω 
πύλιν, εΙς μάτην ήγρύπνησεν 6 φυλάσσων* "Οταν 
δΐ διά τήν έρημίαν τών αγαθών ϊργύν έγκαταλεί* 
ιτρ (54) ημών τήν φρουράν, Ετοιμοι βίς. ^ιαρπνγήν 
χα2 αΙχμαλώσίας κ^ άι«γωγ έζ τοΙς 'πολεμίοις έκκεΙ* 
μέθα (55). 

φχ{ ύίοίοάίί *τ. ΟκΙβΓπιη υΙ)ί ηοβίΓ&ιη άβΓβΙίςυβηΙ 
ορβΓαιη, βυιηαβ άΪΓθρϋοηί βχροβιϋ ϋάιηοάαιη, 
οίιηαΓ. \ οοΓΓυηιρυηΙ. ΑΙςυβ Ιηηο οίτοα 6]υ9πηο()ί αηίηααιη 
ίιηρΙβΙπΓ ίΐΐϋά : Οβτ^ΗηίΐηβΙηΓ βΐία 5ίθΛ, $ίΰηί ία- 
δβτηαεηίητη ίη νίηβα. 8β(1, Εί ίίοηΐ ίΗρηήητη ίηοη^ 
οητηβναΗο. Ουί ΓΓυοΙοδ ρΓοΓβΓαηΙ άίνίηα αροΐΐιβεα 
ίηάί^ηοθ, Ιιηο ςυί άβ ιηυοάί }ιυ]α8 ΓΓυο(ίΙ)υ9 οοΓΓα- 
ρϋοηί οΙ>ηοχϋ8ς1θΓί&η1υΓ :ςυίοοη6(1υη( ίη άίνίΐϋβ: 
ςοί άθ £^1θΓί& βίΤβΓυηΙυΓ : ςαί άβ ιη&|οηιπι βυοΓαπι 
ηο1)ί1ϋ&Ιβ, νβΐ άθ 1)οη& οοΓροΓίβ 1]&1>ϋυ(ίϋηθ βυρβΓ- 
1)ίυαί, 1ιί αά οαουιηβΓ&πυιη βίπαίΐϋυάίηβ αοοβάυηΙ, 
ΓΓυοΙηιηρΓθ()ϋεβηΐ68ηίΙ)ίΐ6(]ηΙβτη,(ΐυί βυρβΓΗοίΙβΙα 
αάίηιρΙβΙ,βΓΩοΗςυβ υΐ ίηαηί ΙυηαοΓβ ΙοΓ^ββί αηίιηα, 
αο βυρρα ιηοάιιπι ίηίΙβΙυΓ. ΟυαΓυιη ΓβΓυπκΙββίάβηο 
βυΐΏ ΙβηθΓβΙυΓΟοηουρίβοβηβ ρορυΐαβ, ίη άβββΓίο 
ββρυΐΐυβ 6β(. Ρΐ6ΐ)&π( βηίιη,&ϋ δοΗρΙυΓα **, οαβιηο- 
ΓΘ9 ευουΕΟβΓαπι, βΐ ρβροηυιη, θάοΙίοΓυτη ^Έ^γρϋα- 

Ρ οοΓοιη,ςυβ βαηβ ηαηςα&ιη ΙβΓαβΙΗα ίΐΐβ οοηβάβηΙ, 
ςυί οοθΐβδϋ ρ&ηβ, ηίιηίΓυαι ιη&ηηα,βηυΙηΙυΓ,ςαθίη 
ςυί Ιυηο Γ&βϋάίβϋαηΙ, ϋοηουρίββθύαηΐ οβρ&β. Ρογγο 
ίβΐΐΐδβο ηοΙ)ί8 νίΐΒΐη νοίυρίαη&πι βί ςυββ Γ&Ιίοηθ 
Γβ^ίΙυΓ ρΓβΓθΓθοϋϋυβ αβςιι&ηυαιη &οοί(1αηΙ. Ν&αι 
ΓβνβΓα νοΙυρ1&ΐ68 οοΓροΓβββ εβρίβ αββίηιίΐββ βυηΐ 
θΐ οΐΐϋβ : ιηυΗαπι ςυίρρβ 396 &0ΓίΐΏθΒίφβΙ ίΓπΙβι- 
ιηβηΐί ΟΓβ&ηΙ ;Αθ§Γ&ν6θ1θηΙί&σιίη1οΐ6Γ&1)ίΙβιη θΙΓβΓβ 
ίΠυΙίΙΐίΙθίη βχ ίιηο ίιηιηϋΐυηΐ ϋβ ίη ςυο8 ^ΓΒββαΙη 
ίυβηηΐ, ηιιι1(υιη(}α6 Ι&ΟΓγσι&Γυπι οοηοίΗαηΙ βηΐβ 
&886θί&ΙοπΙ)υ9.Ε8ΐαηΐ6ΐη6ΐ ίΐΐυάίη εοπιπιίη&Ιίοπί- 
1)08, άθΓβΠοΙυιη ίη υ1 οίνϋ&Ιβπι βχρυ^ηαίβηι. Νθ8 
οΙ)3ί(]βηΙ 1ΐ08ΐ68, ηο8ίΓ&ιη άβδίάίααι ο1)8θΓν&ηΐ68, 
αΐ ηο8 ίηοαυΙθ8 βάοη&ηΙυΓ. ΟυβιηαάπιοάυΐΏ χ^Μ^ 
θζρυ^η&Ι» οίνϋαΐίδ ροΓίο, άΐΓβρϋδ ςυ» ίη βα γθ- 
οοηάβΙΐ&ηΙυΓ άίνϋϋβ,ηοη 3&ιη οΙ)8βΓ&ηίυρ, ηβο &ιη- 

ρΐίυδ ίη π)(ΒηίΙ)υ8 νί^ίΐ&ηΐ 6Χουΐ3ίφ : ^ο αηίαι&ΙΙιβ- 
8αυπ8βχ ίΐίνίηο πιαηβΓθθΙ)ΐ6ηϋ9(1βηη(]α1αΛ8η(ΐα&πι 
(1ίνίη&3&πι βυ9ΐοάί& 8ϋ ίη(1ίβθ&, άβδρίοίΙυΓ. Οηα- 
ρΐΌρΙβΓ (ΙίοΙαηι 68ΐ ί11ιι4 ;-Οιηηι ααίοάία $6τυα ϋον 
/ιιίΑί)• ΑΜΙκι^ηβ ρΓ3»ΐ6πιυαη3 ςυοά ϋλ νί(<ΐ1&α]α8^ αο 
801)Γίί 8αη3υ8, ρΓβο&πιυΓαΙ 6ΐ ςυοηίαιη ίρ8ίηο8ΐΓ6 
εαδίοάΐβθ αάνί^ί1&ιηυ8, ίάοίΓοο βΓΟ&^τϋβηαβ, υ1 ηο 
άοπηϋβΐ,ηβςυβ άορηιί&Ι ςαί οηδίοάϋ Ιβγ&οΙ **. ΡΙίή 
βηίιη Ώ*ηηνηη$ €η$ίοάί€ηί ΰίνίΐαΐβιη^ (ηιιίτα ίήρίΐαΐ 

οαβίοάίαιη ρρορΙβΓ Ιηορί&ιη αο ναουίΐαΐβοι 1>οηοΓυαι 

θΐ &1) Ιιοδϋϋαβ ίη οαρϋνϋ&ΐβπα ο&ΓΟβΓβιηςυβ ιώάϋ- •♦ Νϋΐη. χι, 5. » ΡΓον. ιν, 23 *• Ρβ&Ι. αχχ, 4. " Ρββί. οχχνι, 1. (47) Οοάίοββ 1γ68, έπερειδύμενοι ιηηίχί. Αΐϋ 1γ68 Ο 
οοάίοθβ οηιη βάϋίδ, πιαίΐο ιηβΐίυβ, έπαιρύριενοι, «/α- 
Η. ΙΙ>Ίάβ(η άαο πίδβ.,ή ^η' κύγ. Αΐίί βΐ βάιΗ, οΐ Ιπ' 
εύγ. 

(48) ΕάίΙί θ1 1γ6• ΐη88., έτράφη έν έοήμφ, υηάο 
Τίΐιη&ηηυβ. Ιη ύτ^ηο ηαΐηΐηί αΐ, ρβδδίπιβ.ΑΙ II. βί 
^. 00 ιη Οο11>βΓΐίηί8 ρπιηο βί Ιβρϋο, Ιτάφη έν έρή- 
μφ, Ηι Αβ9€ηο ί&ρηϋίϋ ε$1, ορϋηβ. ΙΙα βηίπι Ιβςίι- 
1ο Γ ΝοαιβΓ. XI, 34 : "Οτι ίθαψαν τον λαον τ6ν έπε- 
θυμητήν. ^η^α ΗΙιαβρβΙιαίΜΐ ρορηίιαη ΰοηοΜρϋΟ' 
Γβηι. Ηίϋ ΙοοοΒ, οΐ οΙ)8βητ&1 Οοοβοβ,ΓβοΙθ ο( βιηβα- 
(1«(6 1βα6ΐ)&ΙθΓ &ρα(1 Ρποοορίαιη, ρβ^. 16. 

(49) ι(& Αθ^. 8βοιιη(1θ8 (%( &1ϋ <|οίηςοβ.Βάίϋ νβπ) 
λρτφ μάννα τρεφόμενος ^ν έξουθενούσιν. Μοχ ηοβίΗ 
Β6Χ 0188. ρ(ον τού λογικού. Βάίϋ, β^ον τού Λογιστι- 
κού. 

(50) ΒάίΙί οοιη ΙηΙ>α8 ιηββ.^ δεχομένοις. Αΐϋ Ιγ68 ΐη88., προσδεχομένοις. 

(51) Ββ^. ββοοηάυβ, περικχθέζονται γάρ. ΘΙαΙίιη 
βάίίί οοηι ΙπΙουβ ιη88., άφυλάκτοις ήμΐν. Α111 ΐΓββ 
ΐη88., άφυλάκτως. 

(52) Οοάίοθδ ςαίηςοβ, υπαρχόντων, βΐ ίΐα ςοοαοβ 
Ιβ^ίίοΓ ίη Ηβ^. ρππιο ρηοια ηααηο. ΑΙ Ιιίο οοαβχ 
οοιη βιΐίϋβ 8ββοηά& πΐΑηο, ένυτταρχύντων. 

(55) Αΐίί ηΐ88., τφ, ΓβοΙίαβ : &1ιί. τύ. ΕάίΙί, μ^ν 
ούν το. Μοχ σοίηςοβ ιώ88., εύ^ύμεθα. ΕάίΙί βΙΟοΙΙ). 
ρΓίιηο8, εύ^^ωμεθα, Ββηβ. 8αΙ)ΐη(ίθ ιη88. ββχ, διά τού 
αύτο(. Εάϋι, αυτού. 

(54) Οθ(1ΐββ9 ςο&ΙυΟΓ, έγκαταλίπη. 

(55) ΕάϋίθΙ ςοΑίοοΓίηδβ., έκκείμεθα. ΑΙ εο11)6Γ• 
ϋηί ρηοααβ βί ΙβΓίίοβ έσύμεθα, 8θ<1 ί1& ΐΑΐηβη, υ! 
Οοΐΐ). ΙβΓίίυβ βηιβηάαΐοβ 8ϋ,1ι&1>6&1(ΐοβ ίη πι&Γ(ΐ^ίηβ, 
έχχε(ι&εθα. Αΐίςοαηΐο ρθ8ΐ Ηβς;. ββοοηάαβ, και θλως 159 ΑΡΡΕΝΟΙΧ ΟΡΕΕυΜ 8. ΒΑ8ΙΙ.ΙΙ ΜΑΟΝΙ. 100 22. Υεβη. 9. Εί ηύί ϋοτηίηη» 8αΰαοίΗ ηΙίςηί$$βΙ Α 
ηο6» $€Υηβη^ ςαοχί 3οάοηια [ηί*$6ΐΜα, βί ςαα»ί βο- 
ιηοηΗα ήτηίΐα €$$€ηιη$, Οβοδ ίοΐα ύ ρβοο&ΐρίχ ββΐ, 
ιιηίνθΓβυδςυβ ροριιΐυβ ρίβηυβ ββΐ ίηίςυϋαϋΐ^ϋβ, βΐ 
οιηηββ Ωΐϋ ίηίηυί βυηί, ςυοάηαιη 8βιη6ηο8ΐ Ιβγ&θΙΙ 
άβΓβΙίοΐυιη ςαοά ίιηρβάίβπΐ ηβ βοάοιηοΓυηι βΐ ϋο- 
ιώογγ1ι£β ρ(Εη&8 αο 8ϋρρΠοί& ρβΓίιιΙβπΙ ? Ναιη ηυοά 
ίρβί ΙβΓ&βϋ ίηβΓαΙ ββιηβη, ββχηβη 6Γ&1 ηβςαΑΐη, ηβο 
Β&ΐυίβπι ρΓ(Β8ΐα1)&1^ ββά ϊηίβηία θγ&Ι άί^ηυαι.Ου&Ιβ 
ί^ΙυΓΪΙΙυά βΓ&1? Απ ηοη ίά άβ ςυο ίη ρΓθΐηί&8ίθΏί- 
1)α8 ΑΙίΓλΙιβΒ άίοΐϋΐη ββί: Τίΰί άαδο βί ΜβτηνιίΙνο '* ? 
Νοη βηίτη άίχίΐ, ίη(}αί(, Εί $€τηίηίΙ>α5, ςηα$ί ίη ηικ/- 
Ιίί : $€ά ςηα$ί ίη ηηο : Εί Μηιίηί ίηο^ ςηί β»ί ^^^^' 
$Ιη$ **. Βοο ίΐαςυβ δβΐΏβη βοβ, ηυί ρρο ηιοπίο 60- 
Γαιη ςιΐ8Β ίη νίΐα £;β886Γαη1, βοάοΐΏΟΓυιη 8αρρ1ίοία 
ρ&ίί, βί ί^αί αο 8θ1ρ1ιυΓ6 ο5 ηβςυίϋιιιη δοάοιηϋΐοΦ ρ 
χηβηβαΓβΒ Ιι&υά ίζηραΓβιη οοηβαιυί άβΐιυίββοηΐ, βυο 
ίρβίυδ αάνβοΐα ΗΙ)βΓ&νίΙ. ΥβΓυιηί&ΐΏβη θϋαιη ροβΐ 
αάιηίδδυιΐ] ίη βΙΐΓίβίιιιη ρ600&Ιυιΐ},Α^/2^ΐ4ΐι:ι? ςαΐάβιη 
ί^οηηάϋίη βίβοΐίοηαη ςταΐίχ ιαΐυχ (αΟχ ίηηί 'ο : οβ- 
ίβη νβΓΟ θχοδΒοαΙί 8ϋηΙ, βΐ 8α5νθΓ8ίοηί ΐΓβιάίϋ, αΐί 
αϋ Αιηο8 : ^μ^^γ/ι βηίιη νοι, $χο\α $ηϋνβηα Οοτηί' 
η«5 &οάοτηατη βΐ ΟοηοηΚαιη^ €ΐ ηβ $ί€ ςηΐάβη εοη- 
νβηί αα$ αά τηβ^ άίοίί Ώοτηίηνα '^ ΟυαηςυαίΏ 8®ρ6 
ιηίηαΐαβ 08ΐ, ββρβ ρβρβΓοίΙ ; ροβίββ. Ιαιηβα ίη οογ 
Ιι&αά ρ(Εη1ΐ6η8 0&ΙαΐΏίΙ&ΐ68 ορ6πί)υ8 βΟΓυιη άί- 
^ηαβ ίηνβχίΐ. δίςοίάβιη ίη ςυοάαιη ρΓορΙιβΙα, α(1 
νιηάίοίαιη ςυίάβιη οί) ρορυΐί ίηΐςαίΐ&ίβιιι ρΓορβη- 
<1βΙ:8βά ουηοΙ&ΙαΓ ο]38υααι 806 βΓ^β. ίιοΐΏίη68 ϋβηί- 
βηϋαΙβπι.ΟΐΛίίί βίαίηατη Ιιδί, ΒρΗταίηι ? <ιηίά (αείατη 
ί*6ι, ^ηάα ? ^ηα^^ Αάαηια ροηατη Ιβ, $1 ίίεηί 8ε- 
1?οίγη ".ϋίΓα^ϋβ αυίθηι αά 8θ(ίυαιϋίθΛΐη ρβηΙαροΗη Ο 
ρβΓίίηβΙ. Ββίηάβ ρβΓ βχβαρβΓαηΙίαπι οΐβιηβηΐίβ βαβ 
8α5^ϋη8^^ι ; €οην€η%9Λ εΗ εοΓ ίηβηίη ίη εοάετη : εαη- 
ΙητΙχΟα ε$1 ρχηίΐηάο ηεα. ΝεςίΛαςηαηι (αοχατη ^ηχία 
ΧΓατη ίητοΓίζ τηεί ". Αΐίαηιβη ο1[)ί αά βχΐΓβαΐΑίιι άβ- 
1ΐλρ8ί 8υη(ρΓΦν&Γίο&ϋοηβπι, Ιβιηρίυπι ςυί(1βαι ί^ί 
οοηαα^Γ&νίΙ, οίνίΐαβ αυΐβιη ΙοΙα ΐΓ&άίΙα '\%ό\ ββΐ ; &ο 
1ρ8ί ί&αιβ,ρβ8ΐ6, ββάίΐίϋπβ, ΐΏϋίυίβςυβ ίη8ί(1ϋθ βυηΐ 
θοη8ϋπιρΙί. ΡοΓΓο βχ οιηηί ΐ8Γ&θ1ρ&Γ8 ςαβίη ϋΐιπ- 
βΐυιη 0Γβ(1ί(ϋΙ, 8α1ν8ΐ ΓβοΙα Θ8ΐ : ςϋ&ηάοςυίάβιη ίη 22. &αΙ «ι μή Κύριος £οιβαώ6 έγχατέλιηιν 
ήμΐν σπέρμβ, ώς Σόδομα &ν ΙγβνήΟημ&ν, χαΐ ώς 
Γόμορρα αν ώμοιώΟημΕν. £^ 6'λον τό 2θνος άμαρ- 
τωλόν, χαι 6λος & λαός πλήρΥ)ς ανομιών, χαΐ ιιάντις 
υΙοι άνομοι, ποίον έναγκίθη σπέρμα τψ Ισραήλ, τ^ 
χωλΰσαι τα Σοδ((μων χαι Γομ^^ρας αυτόν έτπομ&ιναι 
παθήματα; Χό μίν γάρ ίν υπάρχον σπέρμα τφ 
Ισραήλ, σπέρμα ήν πονηρόν, ούχΙ σΐι>τηρ(α( αΓτιον, 
άλλ' άπώλ«(ας άξιον. ΙΙοιον ουν ήν τοΰτο ; μήποτι 
περί ου εΓρηται έν έπαγγελίαις τφ Αβραάμ τό, 
Σοι οώσω χαΐ τφ σπέρμ«τ( σου (56) ; Ου γαρ 
είπε, φησί. Και τοις σπέρμασιν, ώς έπΙ ιιολλ&ν* 
άλλ' ώς έπι ενός, ΚαΙ τφ σπέρματα σου. Βς έσιι 
Χριστές. Τοΰτο ούν τό σπέρμα, τους, €σον έπι τ{ 
άζί^ των βεβιωμένων, οφείλοντας παθ^ΐν τά Σο^ 
μων, χαι πυρι χαι θκ^ψ έχτριβήναι διά τήν καχ(αν 
φΟάνουσαν εΙς τό Σοδομητιχόν μέτρον, τ^ παρ* Ιαυ- 
του παρουσίφ έχώλυσεν. Άλλ* 6'μως χαΐ μ<τά τήν εις 
Χριστόν άμαρτίαν. Το μίν λεΐμμα (57) χατ* έχλο• 
γήν χάριτος έσώθη, οΐ δΐ λοιποί έπωρώθησαν, ο' 
χαι παρεδόθην9ΐ>' χ^ χαταστροφ^^ ώς φησιν ΆμώΓ 
Κατέστρεψα γάρ υμάς (58), χαθώς κατάστρεψε 
Κύριος Σόδομα χαι Κέμο^ρα, χαΐ ούδ^ ουτβικ 
έπεστρέψχτε προς μΐ , λέγει Κύριος. Καίτοι πολ• 
λάχις απειλή σας , πολλάχις έφείσχτο * Γ>στ<ρον δΐ 
έπήγαγε τ^ άμετανοήτψ χαρδί^ τά άξια τών εργιβν 
πά6η. Έν γάρ τινι προφήτ^^ όρμ^ μ^ προς τήν 
έχδ(χησιν διά τήν άδιχίαν του λάου, έπέχκι δε διέ 
τήν ο^χείαν φιλανΟρωπίαν. Τ( σε διαβώ, Έφραΐμ; 
τ{ σοι ποιήσω, Ιούδα ; Ώς *Άδαμα θήσομαί σε, 
χαι ώς Σεβο^μ* αύται δέ είσι της Σοδομητιχής πεν- 
ταπόλεως. ύιίτα υπερβολή φιλανθρωπίας (ύΟυς επ- 
άγει* Μετεστράφη ή χαρδ{α μου Ιν τφ αύτφ (59), 
συνεταράχθη ή μεταμέλεια μου . Ου μή ποιήσ» 
χατά τήν όργήν (60) του θυμοΰ μου. Άλλ' £μως 
6ίτε εΙς τήν έσχάτην παρανομ(αν Ιξε'πεσαιν , χατ- 
επρήσθη μ^ν το Ιερόν, ή δΐ πύλις πάσα πυρίχαυστος 
γέγσινε, λιμφ δΐ χαι λοιμφ, χαι στάσΐ4 Μΐ( έπι^ον- 
λαΐς ταΤς χατ* αλλήλων έξανηλώθησαν.Τό μέντοι 
μέρος τών πιστευσάντων εις Χριστόν δι|βώΒ^« νκό 
του Ισραήλ Ιν ολίγοις ευρεθείσης τ^ς Ιχλογης* » Οβη. XV, 18. «• ΟβΙαΙ. ιπ, 16. »ο Ηοιη. χι, 5. " Απΐ08 ιν, 11. " Οδβ. χι, 8. »» ί1)ί(1. βΐ 9. ί56) ΙΙα 0188. Κί βίΐίΐί, σπέρματί σου ος έστι Χρι- 
στός. 8β(1 ίΠα, δ'ς έστι Χριστός, β ^Ιοβββπιαίβ βα- 
Χ188Θ ΟΓβάί ΠΙΘΓίΙϋ ρο88υηΙ. 

(57) Ε(3ί1ί βί ϋοΙ5. ρπίΐΏϋβ οαιη υ(ΓοςυβΟοπιΙ)6Γ.. 
λήμμα, ααηηιρίίο: ςυ« 1βοΙίο,βΐ8ί ίη8θ1ίΐΕ β8ΐ, ηοη 
νκΙβΙϋΓ ΐΕπιβη ϋοπιΙ)βθ8ίο νίοίβηία, βίςυβ 8ΐιϋ8 
ρΓοΙϊΕΐυΓ. ΑΙ ΟοΙΙ). 8βθϋη(1ϋ8 οΐ Ηβ^. ςυ8Γία8 οαιη 
8Λ0ΓΟ ΙβχΙυ. λεΤμμα, τείίςίΑίχ.Μάβϊη Κβ^ϋρπιηϋ8, 
8βοϋΠ(1α3, ίβΓΐίυ8 β( ςϋαΓΐϋ8 οηιη ΟοΙ^οΠίηίβ ρηπιο 
βχ 8βθϋη(1ο 6( οαπι βάίϋβ, έσώθη• ρπ) σα& νοοβ ίη 
ΥϋΙ^^ΛΐΛ Ογ®οη δίιηρΙίοϋβΓ β1 8ίηβϋ11ο ΛαάίΐΛπιβηΙο 
Ιβ^Ιιΐρ, γέγονεν. ΡοΓΐ&98β ίη ιηοηίβηη νβηΐΓβ βϋοαί 
ροββιΐ, ηοη εΙϊΙθγ Υυΐ^αί» βυοΙοΓβπι Ιβ^ίδββ, ςυΕίη 
έσωθη, ουω βίο ιηΙβΓρΓβΙβΙυβ 8ίΙ Βοιη. χι, 5, Βε- 
η^ηι» $αΙν35 (αοΐα $ηηί. ΑυΙ ροΙίϋ8, ίηΙβΓρΓθ8 ίΐΐβ 
ΟΓθίΙι ροίθβΐ βοηρΙϋΠΒ ίη νβίβη^υβ 1ίΙ)Γί8 Γβρβηβββ, 
γέγονε σωζόμενον. Νβο πιίΓυπι ν1(1θΙ)ίΐ0Γ Ιιοιηίηί- 
οϋ8, ίη Ιιοο βΙαάίοΓϋαι ^βηβΓβ ίηϋβ, νοοβπι σω- 
ζόμενον ίη ΙθχΙϋ 8βθΓθ άβ688β, οϋΐη ηοη γλγο 1ίΙ)Ρα- 
πι νοοθΐΏ &1ίςα&ιη ίηΙΟΓ βοήύβηάαιη οιηίαΑ&ί« (58) ΕάίΙί, υμάς, φησί. 0668ΐ φησί Ιη Π1Β8. Μοχ 
ιηββ. ςυίηηυβ, έπεστρέψατε. Εάίΐί, επιστρέψετε. 
8υΙ)ίη(ίθ ςααΙυοΓ., χαίτοι. Εάίΐί, χαι τά. 
ΜίΓβπιυΓ. ΑΙςυβ Ιιοο, ηΐ ίάβαι ίΐΐβ νίΓ άοοϋββίηαυβ 
οΙ)8βΓν&νίΙ, 60 ρΓθΙ&1)ί1ίυ8 νίάβπ (Ι6ΐ>β1, ςιΐ(Μΐ Υυΐ- 

δαΐ£β αυοΙοΓϋα 16^1886 ρυίαπϋ 08 βίΐ, ουηι νβΗβηΙ 
860 XI, 8, Οοηνεπητη εύ χη τηε οοτ «η^ιιε. Οαο- 
ηί&πι ίαπιβη βΐ ίη βάίΐίβ β1 ίη ηοβΙΗβ πιββ. ρβιίοάβ 
αΙ(}η6 αριιά 1•ΧΧ Ιβ^ίΙυΓ, έν τφ αύτφ, ηοο Ιιεβί ηο• 
1)18 ςυίαςυ&ιη ίη 8αοΓί8 ρ&^ίηί8 ιηαΙ&Γβ,αά νθΓΐ>αιη 
ίηΙβΓΟΓθΙ&Ιί βηιηαδ, ιη εοά&η. 

(60) Κθ^. 8βουη(1υ8 οαιη Οο11>. ϋίάθΐη βοοαηάο, 
όρμήν. Εάίΐί θΐ αΐίςυοΐ ιηββ., ^ργήν. Νβο ϋιιηιυΐΐο 
ρο8ΐ ιη88. ςηαΙυοΓ, έξέπεσεν. ΑΙϋ άαο ιηββ., οιιιη 
βάίϋ8, εξέπεσαν. Υοχ οοΙΙθοΙίνΑ λαός ίλοίΐ υ1 βοή- 
ρΙϋΓα αίΓΑςυβ θχ αςαο ρθ88ίΙ &(1ιηί1ϋ• 461 ΌΟΜΒΙΕΝΤ. ΙΝ Ι8ΑΙΑΗ ΡΗΟΡΗΒΤΑΜ. ΟΑΡ. Ι. 4β1 9ιτ6Ρ («>« ζ^μη γκν^μβνον τοΤς ^θνεσι, πάντας πρ6ς Α. Ρ&^^^βίηνθηί&βΙβοΙίοβΒΐ : ςυδΒρΟΓίίο νβΐυΐ Γβπηβηίί τήν ο^χβ(αν ιϊλκυσεν ομοιότητα • ώστε και Μ έκε(- 

ν•υ και Ισραήλ χρηματίζειν καΐ λαόν Κυρίου, καΐ 

είναι τ4ν έν τίξ) κρυπτφ 'ΙουδαΤον (61), καϊ των 

ΐϊνευμιατικών επαγγελιών κληρονίμον, τ^ν έξ εθνών 

ιη«ιστευκ(^α . Έπεί δΐ Σόδομα ερμηνεύεται Ικ- 

χλισις, Γόμο^ρα δ^ στάσις, καΐ τοιούτον τίνα νουν 

υποβάλλει ή έρμηνε(α των ονομάτων, ίίτι εΐ μή ίίλθε 

τ^ σΐ(4ρμα % έπήγγελτο, ούδΐν έκώλυεν ή μας ε!ς 

ΊΓβντελή άπώλειαν έκπεσεΤν, έκκλίναντας άιτό του 

βεου. Κβ! εΐ μή εΙρήνη ήμΤν έπεφάνη έξ ΰψους, Ή 

δπερέχουσα πάντα νουν, Ικαστος αν 6πδ της Ιδίας 

στάσεως καΐ του (νοικουντος α6τφ πολέμου (62) 

ΙξβνηλώΟημβν . Τά γάρ ιιάθΥ| τ^ς αμαρτίας, καΐ 

παοαι αΐ κατά άλογίαν κινήσεις, θοράβους άσιγήτους 

χαΐ στάσιν άδιάλλακτον ΙμποιεΤν πεφύκασι ταΐς ψυ- 

χαΤς. 

23. Αίσθομένη (63) οΰν της ωφελείας έχ της του 
Σωτηρος παρουσίας, δς ώς σπέρμα μικρόν διά της αν- 
θρωπείας σαρκός ένέπ^σεν ημών τψ βίφ , ταΰτα 
λέγει έν ευχαριστίας εΤΒει ή Εκκλησία * Ακούσατε 
λόγον Κυρίου , έχοντες Σοδόμων * προσέχετε 
νόμον βεου, λαός Γομό^^ας * ^να δείξη, δτι ή του 
σπέρματος του έγτιαταλειφθέντος αύτ^ παρά Κυρίου 
ΣαβαώΒ παρουσία, αΙτία αύτοΧς γέγονε της σωτη- 
ρίας (64). ΈπεΙ, βσον τό έπ' αύτοΤς, τοΤς παθήμασι 
της Σοδομηνής (65) 6π<5δικοι ήσαν, έχοντας αυτούς 
Σοδόμων καΐ λαόν Γομ^^|$ας προσαγορεύει δπίρ τήν 
κακίαν τήν τών αρχόντων * διά τό οΙονεΙ μητρό- 
πολιν μϊν είναι της πονηρίας τά Σόδομα, ταύτης δΐ νίοβιη ίηΙβΓ^βηίββ βχρίβηβ^ οτηηββ βαί ίρδίυββίιη!- 
Ιββ θίΤβείΙ, ϋ& υΐ βχ ίΐΐα ρορυΐυβ Οοιηίηί βΐί&ιη Ιβ- 
Γ&βΙ νοοθΙυΓ, 8ί(({υθ ςυί?ί8 ςυί βχ ^Θη1ί1)υ9 ΟΓβάίάβ• 
Γίΐ, τη &1)8θοη(!Ιί1ο ^υ^I«υ?, αο βρίηΐυ&ΐίυιη ΙκΒΓββ 
ρΓΟζηίθθίοηυτη. δβά ρΓ%ί6Γ(ΐυ&ιη ςυοά βοη&Ι, βί δο- 
άοπκι ίηίβΓρΓβΙβΠδ, άεοΗηαΙίοηβτη^ ΟοιιιογγΙι& υθγο 
Ββάϋιοηβηι^ βϋαιη θ^υ8Iηο(1^ δβηβυπι ηοΜβ 6χ1ιίΙ)β1 
ΙιΟΓυιηοβ ηοιηίηιιπι ίηΙβΓρΓβΙαϋο : ςυοά ηΐ3ί ββπιεη 
ςυοά ρΓοαιίθβυιη ΓυβΓ&Ι,νβπΙββθΙ,ηίΙιίΙ νβ1αί88βΙ ςαο* 
ιηίηυ8ηο3 Ιη ίηίβ§[Γ&ιη ίηοίάί89βιηυ8 ρβΓάϋίοηβπ), 
ςυίρρβ ηυί (]ββ1ίη&886ΐηυ8 α Οοιηίηο• Εί ηΊ8ΐ ρ&χ 
ηοΙ)ί3 αΙ) &1 Ιο Αβ'υ 1818861, ^ι^x βοε$ηρ€ταΙ οηνηβχη <^η- 
$υιηι *^, Γυί886ΐΏυ8 8ίη^Η α ρΓορηα Γβύβΐΐίοηβ βί &1> 
ίη1ι&1>ϋ&ηΐ6 ίη ηοΙ)ί8 1)6)1ο βοηδυαιρίΐ. Νειπι βαρίάί- 
ί&ΐ68 θζ ρβοοαίο ογΙφ, οιηηθβςυβ οοηαιηοϋοηβδ & 
Β Γ8ΐϋοηβ&ΗβηοΒ,οΙ>8(?6ρβηΐ68^ηιηα11υ88β(1ίΙίοη6Πΐςαθ 
]Ίηρ1&€&1)ίΐ6ΐη 8θ1βηΙ &αίΐΏ&1)α8 ρ&γθγθ. 

23. Ε6θΙθ8ί& ί^ίΙαΓ υϋΗΐ&Ιίβ βχ δαΙν&ίοΗβ &άν6η(ιι 
ρθΓΟθρΙιε οοη9θί&, ςαί νβίαΐ βχί^υαιη ββίτιβη νϋ® 
ηο8ίΓ8β ί11&ρ8υ8 68( ρβΓ ΙΐϋΕη&η&πίΐ ο&Γηβτη^ 1η πηο- 
€ΐαηι &οίίοηί8 ^Γ&ΐίαηιπ; Ιιφο ύ'χοΜ : (Υεκβ 10) Αη- 
άύε υβνδηηι Όοτηίηί, ρηηοίρβε βοάοτηοΓηηι : αΙίβΠ" 
άχΐβ Ιβρί Ό€%^ ρορηΙη$ ΟοηιοΐτΚίβ ; ^x^ οδίβηάαΐ, 86- 
χηίηίδ 6]υ3, ςυοά βί & Οοα]ίηοδ&1)&οΙΙΐΓ6ΐί6ίυ[η 6Γ&1, 
&άν6ηΙυιη οίβ 8&1υϋ8 Γαί886 ο&ηβ&πη οη'^ηβαιςυβ. 
Οαοαί&ΐΏ, ςυ&ηίυιη ίη 618 8ί1υιη βΓ&ί, δοάοηιίη» ογ- 
Μβ ιη&Ηδ 6ΓΒη1 οΙ^ηοχϋ ; ίρ808, οαιη β886ηΙ ρπηοί- 
ρίΙ)υ8 ρθ^ο^β8, ρπηοίρ68 δοάοιηοΓαιη 6ΐ ρορυΐαα 
6οπιογγ1ι® αρρβΙΙαΙ, ςυοά δοάοιηα 63861 νβΐυϋτίιβ- 
ςηίΙίβΒ ηαβίΓοροΙίδ, 6^υ8ςυ6 ρπηοίρβδ βχ&ιιρβΓ&ηΙία αύτης κατά κακίας δπερβολήν όπερέχειν τους &ρ- (| ίηίςυΐΐαΐίδ 8υρ6Γ&Γ6η1. Ρογγο ςυίά 68ΐ ςιιοά νοοβη- χοντας. Διά τί δΐ έχοντες Σοδόμων, ή διότι καθά- 
περ εκείνοι παρ^τουντο τόν τά δίκαια κρίνοντα Λώτ, 
δτε έξαιρεΤσθαι τους παρ* αύτφ έπιξενωθέντας 
έσπούδαζε, λέγοντες * ΕΙσηλθες παροικεΤν , μή καΐ 
κρίσιν κρίνειν • οδτω καΐ ο&εοι τόν δίκαιον κριτήν/• 
παρ^Ι^τουντο , κράζοντες • Σταύρου , στ^αυροιΓ^^^ββ)-** 
αΤρε άπό της γης τόν^-^ΐϋΟτον.; ϋνλλφ δ^ μείζων 
ένταΰθα ή μο^^ρία. 01 μίν γάρ ε^ς ξένους καΐ 
μΐ|]^ν ήΐιχηκότας ήσέλγαινον, οΐ δ^ εΙς τ6ν τά με- 
γάλα αυτούς καθ* 6περβολήν (67) εύεργετήσαντα * 
κάκεΐίνοι μίν εΙς ξένους, οδτοι δΐ τ^ν ε!ς τά ?δια έλ- (ΟΓ δοάοιηοΓυΐΏ ρπηοΊρββ ? Απ ςυία ήυβαι&άιηοάοιη 
ίΙΗ Γ6ρβ11θΐ3&η1 & 86 6ΐ ανβΓδβ^ηΙϋΓ 1•ο1 3υ8ΐ& άβ- 

6ΘΓη6ηΐ6ΐη , ΟυΠΙ 604 φΙ08 Ιΐ08ρί1ίθ Γ60βρ6Γ&1^ 

ίρβορκη -&ΜηαίΙ)α8 4ζ*ιιώθγ6 6οη&Γ6ΐιΐΓ ((]ίθ6ΐ)&η1 
ηΗίιίΓυιη * Ιηργ%η^ β$ ηΐ αάνεπα, ηηηι βΐιαηι υΐ ;η- 
άίείηηιίηάιοβζ ** ?), ίΐα βΐ 1ιί Γβ]ίοίθΙ)8ΐη1 κςυυπί ]α(3ί- 
θ6πι,•91ο1απ)βη1θ8 : ^ηιτί/ί^ιβ,ίτυπ/ί^β'^,βίυδίιιοάί 
νίΓυπ) ΙοΙΙθ 6 ΐ6ΓΓα ? Ηοο αυΐβπι 86θ1υ8 ιηυΐΐο πια- 
]υ8 68ΐ. Εΐ6ηίιη ΙΠί ^ηίάβιη ΗΙ)ί(1ίηθ &6ΐί,ίη1ιθ8ρί1θ8 
ηίΐιίΐ (16 86 ιη&ΐθ ιώ6πΙο9 ΓυΓ6ΐ)&η1 : Ιιί νβΓΟ ουιη ίιη- 
ρ6ΐιιηΙ, α ςυο 6Γ&η1 1)6η6βοη8 ιη&χίιηί8 &ίΓ66ΐί. ΙΙΗ »* ΡΐιίΗρρ. IV, 7. •• Οβα. χιχ, 9. »• Ι,αο. χχπι, 21. 

(61) θιο ςα&ΙυΟΓ ιη38. Μ βάϋί, τών έν κρυπτφ ιη&ΐ6 8θη&1 ρ6Γ 86, ηβο αά Γβπι ρβΗίηβΙ. Μ&ΐυίπιυδ 
Ιουδαίων, 60ΓΓυρΐ6. δΐ&ΐίιη άυο ιηβ•., έπει δέ. ί^ΐΐατ νοοθοη παρουσία &(1(ΙβΓ6, ηοη οοάίουπι ςυί- 
Εάίΐί 6ΐ ςα&ΙυοΓ ιη83., επειδή Σοδ. 8υϋίη(ΐ6 βάίΐί, Ι^ άβαι ηα&ηα 86ηρΐ0Γυπι ί'ΓθΙί υΐΐο Ιβδίίιηοηίο, 86ά 
ξχκλησις. ΑΙ €[υίησοβ ιηββ., ^κκλισις, 6ΐ ίΐα ςαοί^υβ 6θ[ηΙ)6ίί8ϋ οοπίβοΐαταιη 86ου1ΐ. 
λριιά ΡΐΌΟορίαιη ίο^ίαρ. ι65) €θ(]ί668 1γ63. Σοδομηνής. (62) Οο(1ί668άυο, εν αύτψ. 1>β68ΐ έν ία αΐϋβ ιη88. 
6ΐ ίη β<ϋ1ί8. 11>ί(1βιη ίο Ηβς;. ββουαάο, ρΐΌ πολέμου 
ΙθκίΙαΓ, πολεμίου. 

(63) Βάίϋ» αίσθανομενη. ΑΙ ςυίηςαβ ιηββ., αισθο- 
μένη. 

(64) Ηβς;. 8•€αη(1α8, Σχβαώο α^τία αυτή αύτοΐς 
γέγονε σωτηρίας ύπόθβσις, 6ΐο. δ6(1, αϊ άίοαιη ςηοά 
ββηΐίο, βιηβηά&ΐίο Ιιοο 6]υΒ β886 νΙάθΙπΓ, ςαί, ςυοά 
ρβΓβρίοβΓβΙ βΐίςηίά Ιιοο Ιοοο άθ688θ, !ιυίο ιη&ΐο, 
ςαλοίαιη ίη 8θ ίυίΐ, ιηβάβΓί οοη&ΐαβ Θ8ΐ. Η6πι &υ1θηι 
61 οα&ΐθ 066ίάίβ8β, νβΐ 6χ ίρ8α !η1βΓρΓ6ΐα1ίοη6 οοη- 
8ΐΑΐ>ί1• βίο βηίιη λα ▼6Γΐ)αηι Ιίοβΐ νβΗβΓβ : 8€τηίη%$ 
€αη$α, χρία ή$ ίηϋ $αΙηίύ ταιαα, ββα ατϊρο^ \ά ςαοά ^65) €θ(]ί668 ΐΓβ3. Σοδομηνής. Κβ^. ΒΟουηΊιΐΡ, Σο- 
δομινής. Εάίΐί, παθήμασι τοΤς ΣοδομικοΤς. Μοχ &11- 
αυοΐ Π188., προσαγο(}εύει. δυ1)ίη(ΐ6 Ιρββ 0188., διά τό. 
Εάίΐί Οϋπι Κ6^. ΙβΓίίο, διά του. 

(66) 0οάί668 ςυίηςυ6, σταυρού, σταυρού. Ε(1ί1ί, 
(1ίνβΓ80 αοοβηΐυ, σταυρού, σταυρού* ςυ® εοΓίρΙυτα- 
ίηΙβΓ ν&Γί&ηΐ68 1βο1ίοηθ8 ίη Νονό Τ68ΐΑΠΐ6η1ο Οχο- 
ηί6η8ί 1ο§;ί1ιΐΓ Ιυο. χχιιι, 21. ΙΗαά ςιιοά ββςυΙΙαΓ, 
άπο της γης, ίη 1πΙ)υ8 πΐ88. (ΐ68ί(ί6Γ&1ιΐΓ. 

(67) δίο βάίϋ. ΑΙ ςυίηςυβ πΐ88., αυτούς ουμΛνουν 
ίχοντα 6περβολήν, η686ίο ςυο 86η8υ. Μοχ βαίΙΙ οΐ 
ιη88. ούτοι δΐ τ6ν εις τά* 86ά αυεΙοΓ αιιίουπκιυο ί1ΐ6 
Γυίΐ, αυΐ βοηρβίΐ, είςτόν, &α( ρ&ΓΐίουΙ&ιη εΙς 8υ5&υ- 
άίνϋ. ιω ΑΡΡΒΝΟΙΧ ΟΡΒΒϋΜ 8. ΒΑβΙϋΙ ΜΑΟΝΙ. 164 ίη ρβΓβ^ρτίηοβ, 1ιί νβΓΟ ίη βαιη ςυί ίο ρΐΌρη& νβηίΐ, Α 0<$ντ«• χάχ«ΐνοι μ«ν βίς άγγέλοικ» ο&τοι Α «{< τ^ ίαβΓβ οοηΐυηιβίίοδί : ίΐΐί ςυίάβπα ίη &η§;6ΐθ8, 1ιί νβΓΟ 
ίη Οβυιη. Ου&Γβ ρπηοίρϋοι δοάοιηίΙίοοΓυιη ηοιηβη 
3υΓβ 80 ιηβπίο οοηββουϋ βυηΐ ΑΙΙ&πιβη Οβυβ ίη 
ίρ808 ύεηβΩουβ &ά υϋΐββ βυοβ ββηηοπββ αυάίβηάοβ 
&(]Ιΐ0Γΐ8ίυΓ, ρορυΙυΐΏςυβ Ιιίβ ρπηοΙρΙ1)υ8 8υΙ)άίΙυπι, 
οί ρΓορΙβΓ ίιηρΓθ1)&η3 άοοίρΐη&ηι αρρβΠαΙυιη 6ο- 
οιογγΙιφ ρορυΐυιη, αά ρΓφΙ)θηά&ιη Ιβ^ρ &ΙΙβηΙίοη6πι 
ίηάυοίΐ, άυιη Βθΐ6Γϋοη5υ8 ρΓββοΙρϋ,υΙ αυάίαηΐ ; ίη- 
8ίρί6ηϋ1)υ8, υΐ αΙΙβηά&ηΙ ; νβΐ, υΐ &υπ1}υ8 ρβΓοί- 
ρίαηΐ, 8ίουΙ εββίβπ ίηΙβΓρρθΙ&ϋ βυηΐ. Ρογγο ςπαπία 
68ΐ ββΓίηοηβπι ίηΙβΓ β1 Ιβ^ζοιη άί^θΓβηϋα, ίααίο άίβ- 
οππιίηβ ααάίΓθ 6ί &υΓί1)υ8 ρβΓοίρβΓβ ίηίΟΓ βθ (1ί88ί- 
άβηΐ. Ε8ΐ βηίιη I6X^υ8(ΟΓυIη6^ίη^υ8ιο^υη3 Γβ^υΐα; 
ςυ» ςυίάθΐΏ β^βηάα βαηΐ, ίιηρβΓαηβ, οα νβΐΌ ςυβΒ Θε6ν. Διά τοι>το δ(χα(ως της των ΣοΒομιτιχαιν άρ- 
χ(5ντων προσηγορίας ήξίωνται. Άλλ* ΒμΛύς το^υς 
ευεργετών ό θεός, εΙς την των ωφελίμων αι^ο» λ4- 
γων άκοήν τροκαλεΤται (68) • τλν βλ υπό τούτων 
άρχ($μενον λαόν, χαΐ έχ των πονηρών διδαγμάτων 
Γομ<$|^(3ας λαόν χρηματίζοντα, εΙς την του νόμου 
προσοχήν επιστρέφει • τοΤς μέν Ιντρεχεστέροις τΑ 
άχουσαι προστάσσων, τοΤς δΐ άσυνέτοις τό κροσέχειν, 
Ι) το ένωτίζεσΒαέ, ^περ Ιτεροι Ιχδεδώχανιν. "Όση δλ 
λόγου προς νόμον διαφορά, τοσαύτη χαΐ του Ακούειν 
πρ6ς τό ένωτίζεσθαι. Ό μίν γάρ νόμος χβΕνών δι- 
καίων ΙστΙ χαι άδίχων, προστατιχ^ς μίν 6ν «οιη- 
τέον, απαγορευτικός δέ ών ού ποιητέον • οϋ φυλά• 
κτικός έστιν 6 πολύς, κ&ν τό ίν α^φ (69) ώφέλιμον ιηίηΙιηΘ 8υη( Γ&οΙβηάα^ ρΓθ1ιί1>6η8 : ςυαιη 86Γν&1 η &γνο:{[. Ό δΐ λόγος χαι της αΙτίας έστΝ Αποδοτική νυΐ^υβ, (απαθίβί 6^υ8 ί^οοΓ&ί ιιΐίΐίί&ίβηι. δβΓΟίο αυ- 
Ιβηα Γβάάίί βΐίαπι Γ&ΙΙοηθπι, ουΓ ηυβίά&ιη βίηΐ οοη- 
8(ΐ(υ1&. ΕΙ ιηαχίιηθ ΒβΓπαο ηοβίβΓ, βυ1))ίη3ί βρίπίλ- 
Ιίςυθ 86η8υ ΐ6§;θΐη θχρϋο&η8, ηυάα β1 Ιθ^&Η οΙ)β6Γ- 
ν&ϋοηβ ηοΙ)ί1ίθΓ βδΐ &6 ρΓκβΙαηΙίοΓ. ΑυάΐΓβ ϋυίοπι 
6ΐ &υπ1)υ8 ρθΓοίρβΓβ, ςυίά ίηΐ6Γ8θάίίΓ6ΓυηΙ?0υο<1 
αυάΐΓβ ηιβηϋβ ββΐ, υϋ Οοπ)ίηυ8 ίηάίβ&Ι, άυιη ηο8 αά 
άίοΙοΓϋΐΏ ββηίβηϋαο) ρΓθ1)6ίη(6ΐ1ί(|;βη(1&πι βχ8ΐίιιιυ• 
Ι&Ι : ^η^ ΗαΜ αηνα αηάίεηάΐ αηάίαΐ ^^ : αϊ νβΓΟ 
&υΓΐ5η8 ρβΓβίρβΓβ 68ΐ &υη1)υ8 ηηάυπι ίη§;6Γ6Γβ βο- 
ή υ πα. ϋυ&ρΐΌρίβΓ ρορυΐαβ ίη Εχοάο αίΐ : Οτηηία ςηκ- 
οπηςηδ άίχ€τίΙ ΏβχΐΜ^ (α€%βΐίηη$, Η ανάίβτηία 3* : 1&- 
χηβίβί οοηββηΐ&ηβυιη πι&^8 ίυβΓ&Ι, υ1 άίοβΓβηΙ : Αυ• 
άίαιηαδ βί Γ&οί&ηιυ8. ΡγοΓθοΙο ΓαοβΓβ 6303 68ΐ,ςυ1 νβΐ 
0Γ&88ί98ΐιη& 8ϋ πιβηΐβ ρΓ£βάίία8, ρυΐα δ&1)ί)&1υιη οϋ- καθ' ην τάδε τινά διατέτακται. ΚαΙ μάλιστα & (70) 
κχθ' ή μας λόγος, υψηλώς τόν νόμον χαΐ πνευματιχώς 
έξηγούμενος, τιμιώτερός έστι τής ψιλί[ς κβτά τδ 
γράμμα παρατηρήσεως. Τί δΐ τδ άκούειν του ένωτ{- 
ζεσθαι διαφέρει ; "Οτι το μίν άχούειν διανοίας έστιν, 
ώς δηλοΐ ό Κύριος διεγείρων εΙς τδ συνετώς χατοκοό- 
ειν του βουλι^ματος των λεγομένων * Ό ίχων ώτα 
άχούειν , άχουέτω * τδ δΐ ένωτίζεσ^ι , ψιλδν τδν 
ήχον έντίθεσθαι τοις ώσί * Αιδ χαι 6 λαδς έν τζ 'Β(- 
όδφ φησί * Πάντα, δσα έάν εΓπ^ δ βεδς ποιήσομεν, 
χαΐ άχουσόμεΟα (71). Καίτοιγε άκολουθότερον ήν ει- 
πείν * *Αχουσώμεθα καΐ ποιι(σωμεν * άλλα τδ μ^ 
ποιησαι παντός έστι του παχύτατου την διάνοιαν, οίον 
τηρήσαι σωματικώς τδ Σάββατον, και άπέχβοβαι (72) 
βρωμάτων, και περιτεμεΤν ηί δγδόη, καΐ τδ τρΙς του 86ΓναΓ6 3υχΙ&60Γρ0Γ8ΐβιη86η8υιΐ),&1>β80ί88ΐ)8ΐίη6Γθ, ^ ένιαυτοΰ όφθήναι έν τψ ναψ* τοΤς δΐ λόγοις τούτων 

έπιβαλεΤν, του τελείου 7[δη και έπΙ πολύ διαβεβηχό- 
τος τ^ γνώσει. Φασι δΐ μίαν ταύτην αΐτίαν είναι την 
κινήσασαν εΙς τήν κατά του προφήτου ένιβουλήν 
τους τότε. Οΐ δΐ άρχοντες Σοδόμων πότερον διά τδ 
πονηρών ίρχειν προσηγορεύθησαν, ή διά τδ πονηροί 
εΤν2ΐ ; Λόναται γάρ τις κακών άρχων αύτδς ιΚπ^λ- 
λάχΟαι της κακίας των αρχομένων. Άλλ' ιΙ μ^ περί 
του λαοΰ άπεσιωπήθη (73), τυχόν βν εΤ^έ τίνα χ<^ρ«^ 
ή αμφιβολία * νυν δέ τφ λαδς Γομό^^ ^^ λΑδ4 
ώνομάσθαι (74), τδ -^ττον ψεκτόν του λαοΰ παρά τους 
άρχοντας αυτών, του λόγου δηλούντος διά τδ προκαθ- 
εζεσθαι τά Σόδομα της πενταπόλεως , χαι αυτήν 
?χειν τά οΙονει άρχεΤα της πονηρίας, και τής έν πασ 
κακοΤς υπεροχής ήξιώσθαι. *Άρχοντας δΐ Σοδόμων ή άίβ οεί&νο οίΓουΐΏοίάί, αίςυβ Ιθγ ίη &ηηο ίη Ιβιηρίο 
ίηί6Γ688β : 86(1 ΙιΟΓυιπ ΓΔ(ίοη68 αβββηυί, ίά βαηβ Γυβ- 
ηΐ νΙΗ ρβΓίθοϋ ^&η), &ο ιηιιΐΐυπι βοίβηϋα ρΓονβεΙί. 
ΡθΓϋηΙ &αίοαι Ιιαηο υηαιη Γυίβββ ο&υ8&π)«ςαφ ι1υ^υ8 
ίοπιροΓίβ ρορυΐυιη αά ίοδίάίθβ ρΓορΗοΙ» βΙραβηάΜ 
ίιηρυΐθΐϋ. ]&πι νβΓΟ ηυηςυίά ίάβο νοοβϋ βυηί δο- 
άοοαοΓυπι ρπηοίρββ, ςυοά ίηιρΓθ1}ί8 ίηιροΓαΓβηΙ,&η 
ςηίαΐρβί β886οΙ ίΐΏρΓθΙ)ί ?ΡοΙβ8ΐ βηίιη ςυίδ ίπιρΓθΙ)ΐ8 
ίιηρθΓαηβ,ίρββ&βυΙχΙϋοΓυιη η6ςυί1ία688βίπιπιυηί8. 
Ουοά θί άβ ρορυΐο ςυί(ί6πι οΙ)1ίουίβ86ΐ, ΓοΓίαββίβ 
Ιοουηα αΐίςυοπι ροβδβΐ Ιι&1)6Γβ »π)1)ί);υί1α8. Νυηο 
ααΐβιη ΐ|υί& ρορυΐυβνοο&ΐυβ 68ΐ (ιοηιογγΙιφ ρορυΐυβ, 
ρορυ1υ8 ηιίηυδ ςυαιη ίρ8ίυ3 ρηηοΐρβδ ουίρ&ηάυββδί: 
ηίιηίΓαιη βοάοηια ρβηίαροΐί ρΓβθΓυίβββ οδίβηάϋ δοπρΙυΓ&,6&π)ςυ6ίηίηί(ΐυί1&1θθ1)ϋηαΐ88θρπαι&ίυσι Ι) Ιστορία ού παραδέδωκε πλην τών βασιλέων των ήτ- βΐ άθ οπιηίΙ)υ8 ιηαΐΐβ ΙοηςβεβΙβΓοβ 8αρ6Γ&8δ6. Ηίβ- 
« ΜεΙΛ. XI, 15. »• Εχοί. XXIV, 3. 

(68) Εάϋί οΐ 1γ68 ιηβδ., προκαλείται. Αΐϋ άυο, 
προσκαλείται. 

(69^ Βο^. 86ουηάυ8 βΐ ΟοΙΙ). ίΐίάβιη βθοαηάυδ, τδ 
Ιαυτοϋ. 

(70) ίβ^ίΙυΓίη άυοΙ)υ8 πΐ33.,δγε. ΙΜάβπ) &Ιίςυο( 
ιη88., ύψηλώς. Εάϋί, υψηλών. ΗυΡδΟδ !ιοο ίρβο ίη 
Ιοοο ςαβίυοΓ πίδδ., φίΛης κατ' αύτδ τδ γράμμα. 
ΕάίΙί^ κατά τδ γράμμα. 

(71) ΕάίΙί βί Οοϊϊ>. ])Γϊΐηη9 ββευηάα ιη&ηυ βΐ Γβ• 
Οθηϋ, ποιήσομεν και άκουσόμεΟα, βΐ ίΐα ςυοςυβ βάί- 
ΙιιιηίηνβηΙΐΏυβ&ρυάΙιΧΧ.ΑΙ&Ιίίςυ&Ιαοηηβδ., ποιή- 
σω μεν καΐ άκουσώμεθα, Ραοίατηηε βί ααάίατηια, δΙ&- τηθέντων. Διά μέντοι τδν πεπα^^ησιασμένον τούτων Ιίιη βάίϋ βί άαο χηββ., άκουσώμεθα χ«1 ποιήσωμεν. 
Ηββ. ρππιυδ, άκουσόμεΟα και ποιήσομεν. 

(72) Οοάίοβδ αΐίςυοΐ άποσχέσθαι. Ι5ί€ΐ6ΐη ςαίηαηβ 
Π188., περιτεμεΤν. ΕάίΙί, περιτέμνειν. Νβο ίΐα αΐυΚο 
ροδΙ πίδβ. ςυίηςυβ, τούτων έπιβαλεΐν. ΕάίΙί, δπι- 
βάλλειν. 

(73) ΕάίΙί, έσιωπήθη• ΑΙ ςαίηςυβ ιπββ., άπεσιω- 

πήθη. 

(74) Οοάίοββ ςυ&ΙυοΓ, τό λαδς Γομό^($ας δ λαδς 
ώνόμασται, ηίδί ςυοά ίη υηο ροβΐ ίΐΐυά, δ λαός, &<1- 
άαΙυΓ, δ'λος. Ηβ^. ββουηάυβ, οιά τφ λαδς.. ώνομά- 
σθαι. Εάϋί, διά τδ λαδς... ώνομάσθη. 165 εΟΜΜΒΝΤ. ΙΝ ΙδλΙΑΜ ΡΗΟΡΗΒΤΑΜ. ΟΑΡ. Ι. Ιββ των άδιχούντων ίλκγχον, 6 \\.κ6ατοΧ6ζ φηνι ΐζ^ρΐ του ^ !οη&&ΐ2ΐ6ΐΏ(!βρπη6ίρί1>υ88οάοιιΧ)ΓααιηοηΓα6ίΙιιΐθη- Ήσβίου• Άποτολμς^ χαι λέγει. Χρήσιται δέ ποτ» 
τούτοις ό έν δύγμασιν ύγιέσι και άνεπιλήττυψ βίψ 
Χ'^γχάνων ττρός άρχοντας Εκκλησιών παρανόμως 
βιοΰντας (75), καΐ λαλν έκκλίνοντα και άχρε(ως πολι- 
τευόμενον. ίίοηβιη,Μβηίδί ςυοά Γ6§^αιη(]6νίοίθΓυζη€οΐΏΐΏ6Π)ί- 
ηίΐ. ΑΙςυίρΓορ1βΓΐίΙ)βΓΐαίοιηίΙΐΕΐΌςιιαΓθά8ΐΓ§;ϋυηΙϋΓ 
ίβΐί ίηίςυί, άβ ΙβΛίαβίΙ Αροβίοΐυβ " : Αηάβί βί άίσίΐ. 
ΟδΒΐθΓϋΐη ί8οα3υ8 8βηβθ3ΐ άοοΙπηββΙνϋΛΐηουΙρ&Ια, 
ροΙβΓΪΙ ηοηηιιηίΐϋΕπι 1ΐ80 οο&Γ^υβηοΙί ΙίοβηΙίβ υΐί αά- ΥθΓβαβ Εοοΐ68ί&Γαιη ρηαοίρββ νϋ&αι Ο&^Ιίοβ&ιη άιιββηίββ, ηβοηοη αάνβΓδυβ ρορυΐιιιη &1)6ΓΓαηΐ6Π) αο ια- 
υϋΙίΙβΓ οοανθΓβαηΙβιη. 24. Τί μοι πλήθος των θ^^^ων υμών; λέγει 
Κύριος. *£ν των ό<ρειλ^>των άκου^θήναι παρά των 
αρχόντων, και παρά τοδ λάου φυλαχθήναι, τό, Τί 
μοι πλήθος των θυσιών υμών ; βυσίαι άσεβων 
βδέλυγμα Κυρ(φ (76). Ηώς 81 διά θυσιών τών έν 
3ΐλήθει προσαγομενων έίνευ αξιόλογου μετανοίας Ιλπί" 
ζετε εύρήσβιν τινά άπολύτρωσιν ταΐς ψυχαις δμών ; 
Ου γάρ έν αιματι ζώων, ούδΐ έν σφαγαϊς έπιβω- 
μ(οις, άλλ' Ιπι καρδίςρ συνβτριμμέντ(^ θεός Ιλάσκε- 
ται• Θυσία γάρ τψ βεψ πνεύμα σνντετριμμένον 24. Υεκθ. 11. ^η^^ τηίΜ ψηηΐΐϋηάο Λαΰηβΰίο- 
τητη νβ»ίΓ0Γηηι? άίοίΐ ϋοτηίηηζ, Εχ Ιιίβ ςα® α ρΓία- 
6ίρίΙ)υ8 άβΙιαβΓ&ηΙ αυάΐΓΐ, θΙ α ρορυΐο οΙ)86Γν&η, 
Ιιοο υηιιιη ββΐ : ^η^ά ιηΐΗί τηηΐΐϋηάο $αΰη/ί€ίοηίτη 
νβιίΓΟΠίΐη ? 8αοη/ί€ία ίτηρίοπιτη αίπη/ΐίτιαϋο »ηη( 
ϋο/ηιηο *®. Ουοηαοάο αυΐθπι ρβΓ νίοΐίπιββ αΙΓ&Ιίτι 
οΙ)1αί&8 βίηβ οοηάί^ηα ροθηίίβηΐία βρβΓ&Ιίβ νο9 [αΐί- 
ςιι&ΐΏ αηίιη&Γαιη νββίΓ&Γυιη Γβάβοαρίίοηβιη ββββ 
&88θοιιΙιΐΓθ9 ? Νοοθοίπ) &ηίιη&ΗιιΐΏ 8&η^αίπ6,ηβςιιβ 
ίιηροβϋίβ αΓβ 8αοΓίβοϋ8, ββϋ οοηίηΐο οοΓάβ Οβυβ Τό αυτό δΐ χλ\ προς τους έν δαπάναις μίν άφειδεϊς, Β ρΙβοαΙϋΓ : βίςυίάβιη ΒαοΗβοιαιη Όβο $ρίήΙη$ οοηΙΗ' μή μετανοοΰντας δΐ διά τών Ιργων, άρμύσει λέγε- 
σθϊΐ• Διά τοΰτο ούχΙ καθόλου θ^ί«< παραιτείται 6 
λόγος, άλλα τάς ΊουδαΤκάς. Τι γάρ μοι πλήθος, φη- 
σί, τών θυσιών 6μών ; Και τό μ^ν πλήθος απο- 
πέμπεται, μίαν δε θυσίαν επιζητεί. Αυτός έκαστος 
εαυτόν προσαγέτω (77) τψ θεψ, παριστών εαυτόν 6«- 
σίαν ζώσαν, εΐάρεστον τψ θεψ, διά τής λογικής λα- 
τρείας θύων τψ θεψ θυσίαν αΐνέσεως. Επειδή δΐ τό 
πλήθος τών κατά τόν νύμον θυσιών ως άχρεΤον έκβέ- 
βληται, μία θυσία προσεδέχθη. έπ' έσχατων τών αΐώ- 
νων εις άθέτησιν της αμαρτίας άνενεχθεΤσα. Ό γάρ 
Αμνός του Θεού ήρε τήν άμαρτίαν του κόσμου, εαυ- 
τόν άνινεγκων προσφοράν και θ^^ίβν εΙς όσμήν εύ- 
ωδίας. 

25. Πλήρης εΙμί (78). Ενταύθα καλώς Ιχει περι- 
ορισθήνχι τήν άνάγνωσιν, καΐ άπό άλλης αρχής αρ- 
ξασθαι τών (79) έξης. Τό μΙν γάρ πεπληρώσθαι τής. 
Ιδίας μακαριότητος, καΐ άνενδεώς Ιχειν έαυτοίνΐφ> 
πωδέστατον τψ Θεψ* τό δέ.τ^ς άπό -των ολοκαυτω- 
μάτων κνίσσης ^2 τού αΤματος τών σ^ραζο μένων πε- 
Ίίληρώβθοίΐ λέγειν, άνάξιον τού θεού. Πλήρης ούν 
έστιν Άφ' ού τού πληρώματος (80) ήμεΤς πάντες 
έλάβομεν, και έν φ ΚατοικεΤ παν τό πλήρωμα τής 
Οεότητος σωματικώς. Δαίμοσι μΙν γάρ (81) διά τό 
φιλήδονον και έμπαθίς αΤ θ'^^ίαι φέρουσί τίνα ήδονήν 
καΐ χρείαν, έκθυμιώμεναι, διά τής καύσεως έζατμι- 
ζομένου τού αίματος, υλΧ οίίτω διά τής τοιαύτης δαίαίϋχ ^^ Ρογγο ί(Ι ίρβυιη ηοη ίηβρΙθάίοθΙυΓ &(1 θοβ 
ςυοςαβ ηαΙ ίη^βηΐββ ίΐΏρθη8&9 Γαοίυηΐ, ηβο Ι&ιηβιι 
ρβΓ ορβΓα α^αηί ροβηίΙβηΙίΛοι. ΟιιαιηοΙ)ΓβΓη ηοη 
οιηηίηο δοηρΙυΓα Γθ3ίοϋ β&ΟΓίΩοία, 86(1 (βπίασι ^α- 
ά£ΐί€Λ. Οπίά βηίιη, (ίηςαίΐ, ηιίΜ τηηΗϋικΙο ίαΰηβ- 
€ίοηιηιυβ5ΐΓοηιηί^Εί(\\ι\ά&να ΓβρΓο^βΙϋΓΓηυΙΙίΙαάο; 
υηααι υθγο ΓβςυίπΙ 1ΐ08ΐΐ&ιη. ΙΙηυθςυίβςιιβ Οβο οΓ- 
ίβΓ&Ι 8β ίρββ, 6χ1ιίΙ)βη8 8βδθ 1ΐ08ΐί&πι νίνβηΐβιη, &ο- 
οορί&ιη Οβο, ροΓ Γ&ϋοη&Ιθίη ουίΐυπι Οοο Ιαυάίβ βα- 
οπΩοίυιη ίαιπιο1&η8 ^'.Οιιιη βαΐβιη Ιθ^αΙίυιιι νίοΙΙ• 
ιη&Γυχη ιηυΐϋΐυάο Ιιιηςυ&ιη ν&ηα Γο]βο(& 8Ϊ(,αρρτο- 
1)&1& Θ8ΐ 6ΐοΙ)1&Ια υΙΙίιηί8 1βαιροήΙ)υ8 αά άοίβηάυιη 
ρθοοαίυιη ϊιοβίΐα υηα. ΕΙβηίιη Οβί Α^υ8 αΙ)8ΐα1ϋ 
ιηυη(ϋ ρβοβ&Ιυιη ^, 8θ ΐρβΟΓη ο£Γ6Γ6Β8 οΙ)ΐ8ϋοη6ΐη βΐ 
Ηθ8ΐί&ιη ίη οάοΓβιη βυ&νίΙ&ΙΙβ ^. 

25. ΡΙ^ηια 5ΐιιη. Βίο &1)3 γθ ηοη ΓυβΓίΙ ΙβοΙίοηί 
Ωηοπι ΙπιροιιβΓβ, βχςαο &Ηο ρηηοίρίο ηιι» 8υηΙ 
(^βίοεθρβ άίβοοηάΑ'ίηοΙιοαΓβ. Οουιη οηίπι (ΙβοβΙ νβΐ 
ιη&χίιηβ, βυα ρίβηυιη 688β 1)6(ΐ1ί1υ(1ίη6, ηβο υΙΗυβ 
ρρφΙθΓ 86 6§6Γ0 : α88θΓ6Γ6 &υΙοπι ίρδυπι ΙιοΙοο&υΒίο- 
τυπι ηίάοΓβ 6ΐ οοοί8&Γηπι νίοϋιη&Γυιη εαη^υΐηθ ρΐβ- 
ηιιΐΏ 6886, Οβο ίηάί^ηυηι β8ΐ. Εβί ί^ϋυΓ ρίβηυβ, 
Όβ αι^ηβ ρΙβπΗηάίηβ ηθ5 οτηηα α€€ΰρίηιη$ ^', βΐ ίη 
ςυο ΙηΗαϋίΙαΙ οιηηύ ρΐαηϋηάο άίυίηϋαΙίΒ εονροταΐί- 
ίβτ ♦•. ΡοΓΓΟ ά®πιοηο3, ηΐροΐο νοίυρίαΐίΐ.υδ αίΤοοϋ- 
1)υ3ςυ6 ίηάυΙ^θηΐ69, 6χ νίοΐίπιίθ ηοη ηίΐιίΐ οβρίυηΐ 
νοίυρίαϋβ &66ΐηο1αιη6ηϋ.0υίρρο άυιη ίηεβηάυηΙυΓ, 
8ειη^αί8 ρβΓ &(!υ8ϋοη6πι οοηνβΓίΐΙυτ ίη ναροΓβιη,δίο• 
λεπτοποιήσεως εις τήν σύστασιν αυτών άναλαμβανο- Ο ςυβ ίη θ]υ8ΐηοάί ιηίηυ(ΰ8ραΓΐο8 Γ08θ1υΙυ8,ΐη6θΓυιη 

»• Κοιη. χ, 20. ♦• ΡΓον. χν, 8. ♦» Ρβαΐ. ι^ 19. " Ηοπι. χη, 1. ♦« ^ΟΒϋ. ι, 29. *♦ Ερίιεβ. ν, 2. 
** ^08ιη. 1, 1β. ♦« βοΐοββ. II, 9. 

(75) ΙΙα ςα&ΙυοΓ ιη88. ΑΙ βάίΐί οαιη Ηβ£;.ρππιο.πα- 
ρανομούντας καΐ κακώς βιούντας. Ηοο ίρβο ίη 1000 
Η62. ββοαηάαβ, έκκλίναντα. 

(76) Βάϋί, παρά Κυρίψ. Οθβ8ΐ παρά ίη ΐΓΐ^αβ ΙΏ8Θ. 
6ΐ ίη βόϋίοηβ Κοπιαη&. 

(77; ΤΓβ3 αΐ89., επιζητεί, ήν αυτός &ίαστος εαυ- 
τόν προσάγει, ϋηϋβ αΐ8., προσάγει• βΙίβΓ, π^οσαγά- 
γρ. δβά οβΙβΓΑ ίη ιιΐΓ0(}υ6 ιηβ. Ιο^ηίαΓ υΐ ιη οοη- 
Ιββίϋ. 

(78) Πΐυά, Πλήρης εΙμί, Ιιίο βΐ αρυά ΡΐΌΟορίαιη 
ιι1>8θ1αΙβ ροηίΙαΓ, ηβο αά &1ία(ίΙ ςαίάςολίη ΓβΓβτΙαΓ. Ρ1βηη$ «ιιιτι. δίπιίΙίίβΓ βΐ ίη Υυΐ^αΐα : Ρ1^ηη$ 5ητη. 
ΕοίοοαυΛία αηβίητη . . . ηοίηί. δβά ηοη ίΐα αρυά 
ΙιΧΧ, υΙ)ί βίο Ιβ^ίιηαβ : Ηγηρης είμ^ ολοκαυτωμά- 
των κριών* ΡΙβηηί $ηηι ΗοΙθ€αη$α$ αήβίηηι, υΐΐί- 
ιη&αι ΙΐΑηο Ιβοϋοηβαι βΐ αρυά Ευ86ΐ)ίυΓη βΐ ίη αΐί- 
ςυοΐ Π188. Γβρβπη 8ΐαϋιη &(1ποΙαΒίιηυ8. 

(79) ΙΙα ^υτηςυο ηίΐ88. ΑΙ βάϊίι τά. 

(80) ΒάίΙι,πληρώματος αυτού. Υοχ αυτού ίη &1π 
ςυαΙαοΓ πιββ. άοβίάθΓ&ΙηΓ. 

(81) Δαίμοσι μΙν γάρ. Ιιβ^β ΡΓφΓαΙίοηειη. 118 167 ΑΡΡΕΝΟΙΧ ΟΡΒΗϋΜ 8. ΒΑ8ΙΙ.ΙΙ ΜΑ6ΝΙ Ιββ 8η1>8ΐ&ηϋ&πι βαΜί. Οιηηίοο θηίπι ΙοΙί ν&ροηύαβ 

αΙαηΙυΓ,ηοη ςυοά βοβ πααηά&ηΐ, αυΐ ίη3ίοί&η1 τη 

νβαΐΓβιη ; βθά ρβηηάβ υ1 &ηίΕη8ΐίυιη ρϋί, υη^υββ βΐ 

ςυκοΌοηυθ βυηΐ 6]α8 ^ηβηβ,'&ά βυοιη Ιοίβιη οοη- 

ΒϋΙυθη(1&πι δυΙ^δΙ&ιιϋαΐΏ αΐίιηβηΐυιη βχοίρίυηΙ.Ου&- 

ρΓορΙθΓ ανίάβ ^λυάβηί η!(1οηΙ)υ8, αοίυιηυΐΏ εζ 

ΙΙιαΓβ ρΓοάθυηΙβιη ί&ηςυαιη δίΙ)ί αά &Ιίιηοη1αιη αεβοαι 

χηοά&ΙυίΏ 6X80 Γΐ)βαΙ. 309 Εί ΓοΗαβββ 1η &ηίιη&1ίΙ)υ8 

ίηββΐ &1ίςυ& ουιηάΦπιοηίεοΓυιη οορροΓϋοι ρΐΌρηβ- 

1&ϋΙ)υ8 ηθθ68Βϋα(]ο. Ρογγο ςυί νοϋβ (ΙβΒπηοηαιη βζ- 

ρίβηάίβ βΐιιάθη*;, &1ϋ αΐίυά ο(ΓθΓΐιη1,1&ηςΌ&αι 618 &ά 

&1ίιηοηί&πι αο6θΐηηιοά&Ιίυ8. Αίςηί νοζ ίβίΐιβρο Οβο 

οοηνβηϋ, ΡΙβηηι $ηιη, Νίΐιίΐ 6γ§ο άβδίάβΓΟ, 86ά 

οιηητα ρθηθ8 πιβ βυηί. Βοηυιη δίςυίάβηι 68ί, ςυοά 

οιπηία αρρβίαηΐ. 0βιΐ8 &υ1βιη Υ6ΐ*6 1)οηΐ28 68ί. 8ΐ2ΐη 

Γοηβ β1 οη^ο ρ]βηί1α(1ίηί8. Νοηπβ θηίιη οωίητη €ί 

Ιβτταηί βρο ίηνρίεο ? άίοϋ ΒοτηίηΜ ^'' ; βί ϋοτηχηί ^Η 

ί€ΓΓα^ βΐ ρΐεηϋίίάο 6)η»^. ΟαοπΓθ& β1 ίρ8θ ίηάί§[αΒ 

βυιη ηαΙΗυδ, βίαά ςυοδαοοβάο, ϋ8 βοηίβΓΟ ρΐ6ηϋη- 

άίηθίη. ΙηαρΓβηΙυΓ & ηιβ δ&ηοϋ. ^ΙβρΚαπία ρΙβηηΒ 

ρναΐία, βΐ (οΗίΐηάίηΦ, /ααύ6α< ρΓοώ'ρία, βΐ ίίρηα τηα- 

ρηα ίη ρορηίο ^*. Οαίη βΐ Ρ&ιΗϋ8 ρο8ΐ &666ρΙ&πι Ωάβί 

οο^ηίΐίοηβπι ρ1βηυ8 βρίπία 8&ηοίο ΓβνβΓδυβ 68ΐ ίη 

^θ^υ8&ιθIη ^. Ρογ 1)&ηο ρΐεηϋυάίηοιη Α1)Γα1ιαπι ςυο- 

ςυθ ΘΓ&1 86ηίθΓ βϊ (Ιίβηιιη ρίβηυδ '^ ΕΙ ίη ρορυΐο 

ςηί ΓβνβΓίίΙϋΓ, άίβ8 ρίβηί ίηνβηίβηΙυΓ »'. 

26. ΗοΙοΰαηίΙα αήβίητη^ βΐ αάίγδηι αρηοπιτη, α 

εαηρηίηετΛ Ιαύτοπιτη^ βί Μνοοηοη ηοΐο, ΕΙ 1ΐ£0 ρβΓ- 

ϋι^βηΐ αά 86ηηοηβπι ςυί &υ(1ί1υΓ, βίαά Ιβ^βιη ςυφ 

αυηΐιυβ ρβΓοίρίβηάα 68ΐ. Οοηδΐάερα &η(θπ} ηυπα 

ρηςηβηΐ ί8ΐ1ΐ£ββ ουιη Μογδίβ Ιβ^ο, 6ΐςυ6 ηοη αάνθΓ- 

θβηίτΐΓ : δίςοΗβπι ίΐΐίβ ΓβςυίηιηΙυΓ ^οΙθ6&υ8ΐ&, Ιιίο 

νθΓθΓβ]ίοίυηΙυΓ. δβά ςαί ίίθΓΐ ροΐ68( υΐ ηοη ρΓ&ΙβΓ. 

βαΐ & Ιβ^θ ίοΐα υηηιη,^ν^ υηυβ ηρβχ, άοηβο οιηηί& 

βαηΐ ''?Νυιη ΓοΓίβ ίηάίο&ί δοπρίυπι, εοΓρυβ ςιιί(ί6πι 

Ι6(2;ί8 ίηΐ6Γ86π,86ά ίΐΐυά 8ρίπΙαΗ&ο βυΐ^ΐίιηί ίηΐβΐΐί- 

^βηΙί&θ83θ θχρυηβηάηπι ?Νοη βηΙιο,ίηίιΐυΙΙ,&ηίαΐΑΐ 

ίρ8υιη αΓίβίβιη υΐΐο ηαοάο εχρβϋνί : ββά αιβηΐβπι 

αηίαιβθ πιθ(1βΓαΐΓίοβΐΏ,8θ1]ίοί(α(1ίη]Ί)υ8 ΙβΓΓβηίδΙιαυά 

*' ^βΓ. ζζπι, 24. *• Ρβαΐ. ζχιιι, 1. ♦» ΑοΙ. νι, 8. 
β» ΜβΙΙΙι. ν, 18. 

(82) ϋηυ8 ΟοπίΙϊβΓ., δι* δ'λου.Εάίϋ βί βΐίςυοΐ πΐ88., 
δι* δλων. Μοχ Η6β. δβουΐιάυβ, διά μασήσεως. 8υΙ)- 
ίηάβ ςϋίηςϋθ πΐ88., τρίχες των ζώων. ΕάίΙί, τρίχες 
πάντων ζώων. Ν60 ϋ& πιυΗο ρο8ΐ υηυδ η)8., τροφήν 
καταδέχονται. 

(83) Βθβ. ΙβΓίίϋδ, όπερασπάζονται, ναΐάβ ατηαηΐ, 
βχΰίρίηηΐ 6Χ80νΙίβηί. Βίΐίΐί βί ςυαΙυοΓ πίδβ., υπέρ-, 
ασπίζο^/ται, άβ^βηάηηΐ ρτοίβρηηΐ ; ίά ςυοά &11θηυαι 
θδΐ, ηβο α^ Γ6Π1 ρβΓίίηβΙ. 

(84) Κοί^. δβουηίΐυδ, έκλαμβάνοντες. ΙΜάβιη υηυδ 
β10οπιΙ)βΓ., τ(5δε φδε ώς. 

(85) Ηβ^. δβουηάϋδ, αληθώς. 

(86) ΑυοΙΟΓ Οϋΐη 80Γίί)βΓθί ίΠβ, Και έν τψ, 6ΐο., 
ΓβδρβχίΙ 8(1 νβΓδίοηΙυαι (Ιβοίπιυπι ρδ&ίπιί 86ρίυ&26- 
δίαιί ββεαηάί, υΙ)ί βίο Ιβ^ίΙϋΓ : Δια τοΰτο επιστρέψει 
ό λα(5ς μου. Ιάβο τ€ΐ•6Η€ΐητ ρορυΙη$ ηΐ6ίΐ$^ βΙο. ΑηΙ 
Οϋπι νΐιΙ^Λία, ιάβο οοηνβΗβΙητ ρορηίηχ ιηβη$. ΡΙιίΓα 
ςυί ουρίΐ, ΝοΗΗίηοΙβδ Ιο^αί. 

(87) ΙΙαΟοΙΙ). ρππιυδ οαιη Κ0(^. ββοαηάο. ΕάίΙί 
οαιη υηο τηβδ., ολοκαύτωμα τψν κριών. Ηββϋρπιηιιβ 
6( ίθΓΐίυβ, ολοκαυτωμάτων κριών, υ5ί δαρρίβηάυοι 
ΓβΙίςυίί 1ίΐ3Γαπα3, πλήρης κ^μί, ρίβηια $ηγη ΗοΙοβαι^ 
$1%$ αηβίητη. Α, μένου. "Ολοι γέρ δι* ^ον (82) τρέφονται τοΤς άτμοις, 
ου διά μασσήσεως χα2 κοιλίας* άλλ* ώς οΑ τρίχας των 
ζώων, και όνυχες, και βσα τοιαύτα, εΙς $λην εαυτών 
τήν ούσίαν τήν τροφήν καταδέχεται . Δια τοχίτο 
λίχνως περί τάς κνίσσας έπτ^ηνται, καΐ τόν έχτου 
λιβανωτοΰ καπνών ώς έπιτήδειον αύτοΐς εΙς τροφήν 
ύπερασπάζονται (83). Κα^ τάχα ίστι τις έν τοΤς ζώοις 
προς τ3^ς Ιδιότητας τών δαιμονικών σωμάτων οιχε^ω- 
σις. ΚαΙ οιγετό βούλημα αύτων έκλαβ<$ντες (84), τ^- 
δε τφδε ώς οΙκει6τερον ε'ς τροφήν ικροσχομίζοοσι. 
Θεψ δΐ πρέπουσα φωνή τ6, ΙΙλήρης εΙμι. Ούδκν^ς 
ουν έφίεμαι, άλλ* έμαυτου τά πάντα. Τ& αγαθόν γάρ 
έστι, ου πάντα έφίεται. Άγαμος δΐ άληθ^νώς (85) 6 
θε(5ς. Πηγή εΙμι πληρ<$τητος, ΟύχΙ γάρ τ6ν ουρανέ 
καΐ τήν γην έγώ πληρώ ; λέγει Κύριος • κβΐ. Το» 

η Κυρίου ή γη, καΐ τ6 πλήρωμα αύτης. Διά τοντο 
αύτύς τέ εΙμι άνενδεής, και οίς 5^ προσγένωμαι, τήν 
πληρότητα επάγω. Άπ* έμοΰ πληρούνται οΐ 5γιοι. 
Στέφανος πλήρης χάριτος, και δυνάμεως, (ποίει 
τέρατα καΐ σημεία μεγάλα έν τψ λαφ. ΚαΙ Ποιΰλος 
έστρεψεν ε!ς Ίερουσαλ/ μ. Έκ ταύτης της πληρώσεως 
και 'Λοραάμ ήν πρεσβύτερος και πλήρης ήμ&ρών. 
Και έν τφ έπιστρέφοντι λαφ ήμέραι πλήρεις «ύρβΟή- 
σονται (86). 26. Όλοκαυτώματα τών κριών (87), καΐ στέαρ 
άρνών, καΐ αίμα ταύρων, καΐ τράγων ού βούλομαι. 
ΚαΙ ταύτα του λόγου έστΙ του άκουομένου, καΐ του 
νόμου (88) παραδεχθηναι ταΤς άκοαϊς όφείλοντος. Σκο- 
πεί δΐ ε^ μή άντινομοθετει ταΰτα και άντιδιοττάσσε- 
^ ται τοΤς διά Μωϋσέως* εΓπερ έκεΤ μίν επιζητεί, έν- 
ταυθοι δΐ αποστρέφεται. Καί πώς Ιώτα %ν Ι) μία κε- 
ραία οΐ) μή παρέλθ^ έν του νόμου, Εως πάντα γένη- 
ται ; Ή μήποτε ό Λόγος παρίστησιν, 8τι τό μέν 
σωματικών του νόμου παρεντάσσει, πνευμ<ιτιχως δέ 
και 6ψηλώς έν με^^λονοί^ προσηκεν αύτ& (89) έ{- 
ηγεΐαθαι ; Ού γάρ κριλν τ6 ζώον πάντως, φΐ^σΐν, έιτ- 
εζήτησα (90), άλλα τον νονν τόν ήγεμοννάν της ψυ• 
*ο ΑοΙ. IX, 26. ** Οβη. χχν, 8. »* Ριβί. ιλχιι, 10. 

(88) ΑηοΙΟΓ θδί ηοΜδ 6οπιΙ}6Ωδίυ8, όΙ Ι11&, χαι 
ταΰτα του λόγου, 6ΐο., βιηβηάθπιηβ δυο ίρβίηβ ρβη- 
οη1ο« Ιβ^&ηιυδςυβ : Ταΰτα μΙν τοΰ λόγου έστΙ τοΰ 
άκουομένοο ού τοΰ νόμου* ςυβΒ ν6Γΐ)& 810 ίρββ ΙοΙβΓ- 

ί^ΓθΙ&ΙυΓ, 8ηηί Ηχο $βτηιοη(Λ ρηΐ ανάίαΐΗΓ {ίρίΓϋηα- 
15 ίηΙβΙΙχρβηϋίΒ βΙ βυαηρβϋοΰβ ρ€Τ{β<Λίοηύ)^ ηαηΙβρΗ 
ςηχ αηηδια βηΒβίρίβηάα αε ρβτβίρίβηάα, ββά γίη 
Ο αΐίοςυί (Ιοοϋβδίιηί 3υ(]ΐοίυ£η, ΓθοΙ&ιη&ηϋΙ^υβ 1ίΙ>Γίβ 
οπιηί1}υ8 (υπι βχουδίδ Ιυιη ιηαηα θχ&τ&Ιίβ, βοςηί 
ηοη Η1)αί(. 

(89) ΕάίΙί, δτι το σωματικών... πνευματικως καΐ 
. . . αυτόν. Ηβρ;. αυ&Γΐυδ, δ'τι τό μεν σωματικών . . . 
τινευματικώς δΐ και υψηλώς . . . αυτά. ϋηαβ Ο ΟοΐΙΙ• 
1)βΓ. οοάίοίΙ)υ8, αυτό. ΟοπιΙ)θΩδίυδ Ιιηηο Ιοοαπι βίο 
Ιβ^θηάυαι ρυΐαΐ: δτι δ τ6 σωματικόν* ββά ηίβΙ ΐηβ 
ί&Γΐο, νοίϋΐΐ 80ΓίΙ)βΓβ, δτι το τοΰ νόμου σωμ^ηι- 
κ6ν 6'. Ρ&Γϋπι ββουΐί βυπιυβ Ηβ^. ςη&Γίπιη, ρ&τϋπ) 
οοάίοβιη ΟοπιΙ)6Γ. ηυί ΙΐλΙ)6ΐ, αύτο προσηκεν. 

(90) Οοάίοθδ άυο, έζεζήτησα. Μοχ βιΐίΐί, ταΐς με- 
ρίμναις περί τά γήινα. Ηβ^ϋ ρπαιυββΐ ΙοΓίίυδ, ταΤς 
γηίναις μερίμναις. Αΐϋ ΐΓββ ΐηββ., ταΤς γηίναις με- 
ρί μναις περί τά γήινα* ίά συοά ρΐβοη&δίηιιιη Γβά- 
οΐβΐ. 81&ϋηι ςυίηςαβ ιηββ.,ολον έπιζητώ.Εάίϋ, βλον ιβ• αΟΗΜΒΝΤ. ΙΝ ΙδΑΙΑΜ ΡΕΙΟΡΗΒΤΑΙΙ. ΟΑΡ. Ι. 170 χής, μή μιριζ^μινον ταΤ< γηίναις μ£ρ(μναις, οίονιΐ Α <ϋ8ΐΓ&θΙ«ΐη, ςυΜΪ ρ6Γ ί^^ηβΐη ραΐ^ίϋΠΙ,βΙ ςαο Μ διά πυρ6< χαΟαρθέντα χαΐ Μχιμον άιτο$ειχθέντα ^ον 
ΙΐΓίζητώ έμοι άναπεμιρθηναι • ούδΐ «τέαρ άρνών άπο- 
χνινσοΰ^αι πυρι προς τό λδίβτίτβτον, άλλα τρ6πων 
απλότητα άπο της άχάχου ψυχής έμοι άνατ(θε«θαι . 
χαΐ οΟχϊ αίμα ταύρων χαΐ τράγων προσχεΤσθϊιι (91) 
τ^ βάσιι του θυσιαστηρίου * άλλα τ^ έπιθυμητιχ6ν 
χαΐ θυμοιιδίς της ψυχής δια φιλοιτίίνου προσευχής, 
χαί της εις τά ^ια προσεδρε(ας έζαναλ(σχ8σθαι. 
Τήρει δΐ, £τι ο6χ1 πάν αίμα είπε μή βούλεσθαι, άλ- 
λα τ^δε τ6 αΤμβ, τλ Ιχ τώνδε των ζώων. Αίμα γαρ τ^ 
Ιπ' έσχατων των αγώνων έχχυνόμενον εΙς άφεσιν 
αμαρτιών^ ^ χαί χρβΤττον λαλεΤ παρά το του (92) 
"Άβελ, ούχ &ν είπε μή βούλεσθαι * άλλα μετατίθη^ι 
τάς θυα(ας έπι τ& πνευματιχόν, επειδή χαΐ Ιερωσύ- ρΐΌΐ3&ΓΏ οβΙβηάβΓϋ, ο£ΓβΓη ζηίΐιί (οί&ιη οηρίο. Νβςοβ 
β^ηοΓΟίη βάίρβιη βχορίο ίη Ιβηυίββίιηοβ ηΙάοΓΟβ Αι- 
ιηοβςαβ Ι^ηί Γββοΐνί, ββά ιηοΓαπι βίιηρΙΙβϋΑίθΐη 
ο&ηάοΓθίηςυβ παίΐ)! &1) αοίπια ίοηοοβηΐθ οοηββοι^Η. 
Νβςυβ 6χρο8ΐυΙο, υ( &(1 αΙΙαγΙβ βΓβρίάίηβιη &£Ρύιΐ(1ιι- 
(υΓ ΙααΓΟΓυιη αυί ΙιίΓοοΓυιη β&η^ιιίβ; ββά α^ βαΐΐΒί- 
πΐφ ρΑΓθ ίη ςυα ιγο ΰυρίάιίαβςυθ βχΒίβΙαηΙ, ρβΓ 
βίΓβηα&ιη ρΓβοαϋοηθίΏ, &6 ρβΓ ρθΓββνβΓ&ηΙβιη ϋι 
Ιοοίβ 8&ηοϋ8 οοιηπιοΓ&ϋοηβπ), &1)8αζιι&ΙιΐΓ. ΰβίοηιιη 
ο1>8θΓνα 612 ιη ηοη (Ιίχίθββ Ββ86 ηοΠβ 8&ηβιιίηοπι 
ςαβιιι1ίΙ)θΙ, βοά οβΓίυιη ςυοΓυπκΙαίΏ Αηίηι«ϋαιη βλη* 
Κυίηβιη. Νλΐη ςυί Βαη^ιιίβ ίη Ιιίβ αΐΐίιηίβ ίβιηροΓί^ιβ 
ίη Γθΐηίθβίοηβπι ρβοοΑίοΓυιη οΐΤιιβυθ οβ^, ςηί 84 οι•- 
Ιίαβ ΙοςαϋοΓ ςιχΒπι βΑη^αΐβ ΑύβΙίβ ^, ϊχηοΛ •ο μΗθ νης μετάθεσις μέλλει γ(ν«σ6αι. ΒΙ γαρ παραιτείται ^ ηοη άίχϋ : ββά 4ΜΙΟ Ιιοβίίιιβ ουιη βρίΗΐ^ϋ ιΟίΐΙ^α 
τάς σωματιχάς ^Φσίας, παραιτείται δηλονότι τον χα- οοηιαιη1&1 : ςυ8η(1θ(|ηί^•ιη Γυ4ηΜ θτιιΙ 8Α6ονΑο|{ τά ν6μον αρχιερέα. Πως γάρ τελειωθ/ί^ι τάς χείρας 
οΐ χατά ν^μον άρχιβρκϊ<, χου χριο«» της έλοχαυτώ- 
σεως, φ έπετ(^σαν τάς χκφας, μηχέτι προσαγομέ- 
νου ; πώς δέ ^«ντιβ^ώσιν οΐ μηχέτι διά του αίματος 
($αντι ζεμένοι ; Ούτως οδν άμφ^ερα ίσταται, χαΐ 6 
χατά Μωϋσέα ν^μος, χαΐ ή παρεισαγωγή του χρβίτ- 
τονος. Έχβάλλ•ντβί τοίνυν ο| ^ τον σπέρματος Αα- 
ρών, Ίνα 6 χατά τήν τάξιν ΜελχισεδΙχ άντεισέλθ^• 
Ούχέτι αΐ του ένδελβχισμο^ θυ«(αι * οδχέτι αΐ (93) 
χατά τήν ήμέραν του Ιλασμου* ο4χέτι ή σποδ^ τής 
δαμάλεως χαθαρ (ζούσα τοικ χεχοινω μένους. Μία γάρ 
θυσία, 6 Χριστές, χαΐ ή χατ' αύτδν νέχρωσις των 
αγίων. Εις ^αντισμ^ς, τ6 λουτρών τής παλιγγενεσίας • 
ϋν άμαρτέας λυτήριον, τ6 έχχυθίν 6ι^ρ τής σωτηρίας ΐΓ&ηβΙαίίο *". ΕΙοπίω, βΙ οοΓροΓθαβ ΓβριιάίαΙ ΐΗ>8ϋΐ8» 
^•^ίοί^ ρΐΌ&οΙο 1θ§;«ΐ8ΐη ροηΙίΟ^^πι. Οο^ηοάα Λώβΐ 
ροηϋβοβΒ ίβϋ Ιβςαΐββ οοηββΟΓ&ΓβηΙ χηηηιιβ αιιμι, 
ουαι &ηβ8, ουί πιαηο8 ίηιροηβ1)&η1, ηοη «ολρΐίιιβ ία 
1ιο1οο&υ8ΐυ αα ο£ΓβΓ&1υΓ? ςυοηιοάο νβρο ββρβτβοι^ΑΐοΓ 
ϋ ςυί ρβΓ 8&η^αίηθηι ηοηλοιρίίιιβ ρηΓβ8ηΙθΓ?Β•ο 
ίΐΕςαο Γ&ϋοηβ 8ΐα1 υίΓυη^ςυβ, Ιοαι Ιβκ ΜοβΑΪΜ, 4μι 
αίθΗοΓίβ ίηίτράαοϋο. ΕχοΙη^υηΙαΓ ί£^ΙυΓ φιί 8Μΐ1 
6Χ ΑΑΓοηί8 86ΐηίηο ^ήηηάί, η^ ίβ1ί8 βυβοθίύφΙ 8ΑΟ0Τ- 
<1θ8 86ουη(1ηηι ΟΓάίηβηι Μβΐ0]ΐί88(ΐΐ66ΐι **, Γ{οιι ^Μ1 
&ιηρ11α8 ^υ^ο ίΐΐαά β&ΟΓίΟσίυιη ''', ηοη ^&01 Ιιοβϋιβ 
ίΐΐβ ςυ89 ο£ΓβΓ6ΐ>&η1αΓ ίη (Ιίο ρΓβρίΙίΑΐίοηίβ» ηπ^^ΐι 
ρΐίυβ οΙηί8 ^ανβηο^ ηιυη()&1 ίηςαίηλίοβ ^. ΙΙιι« βηίαι 
1ιο8ϋ&,01ΐΓί8ΐη8; αίςυβ βα ςηβο 8βοηη(1ι|ΐη !ρ8ΐιαι βΒΪ^ του χ^σμου αΤμα. Αιά τούτο άθ<τ6ΐ τά πρώτα, Ίνα Ο βαηοΙΟΓααι ιηοΓϋΟοαϋο. ϋηα Β8ρ6Γ8ίο, Ι&ναοηΐΒΐ 
τά δεύτερα στήσ)[). Ούδ* &ν ίρχησθε ^φθήναί μοι. Ρθ^ηβΓ&Ιίοηίβ; ηη& ρβοοαίί .]ΜφΙ&Ιίο, βΜ^ρυίβ ρΐΌ 
Άπ6 χοινου τ^ (93*), ο& βούλομαι. Ου μ^νον τ^ν περί ηιυηάίβ&ΙυΙοβίΤαβηΒ.ΟΙ) ί4&1>Γθ§;&ί&ο Γ€|ΙίοΗ ρΗοΐλ, 
θυσιών νόμον άθ«χε1, άλλα χαΐ τ^ν περ2 του δεΤν όρα- ηΐ 8βοηη(1ρ_8ΐαίυ&1. ΥίοΛ, 12. Νβςηβ ΌίηΜίί, νΙ αρ• 
σθαι παν άρσενιχον τρΙς τοί^ ένιαυτου ενώπιον Κυρίου.. ^^ι^ιΠΒαίύΓΙΐΐίλΙ^&ι^θΟΠίπιαηί 8ηΙ>&α(1ί6η(1ηπι οβίίΐΐηά : 
Έπε^ ούν ού μετεβληθησαν (94) άπο του δδιιςοι ιΐνοά Νοίο. Νοη 1βς;θπι 8θ1οαι1&1)Γθ^4 88€Γί0βΙθΓαιιι, 8βά χα 2 σχολιά Ιχειν τά έπιβούλ^^ έ(έ£αλ•ν αδτοΙ>ς των 
έαυτου οφθαλμών.. .*0^»6αλμο1 γάρ Κυρίου έπι δι- 
χαίους * «βιι, Βύθ^τητας είδε τ& πρόσωπον αύτου. 
Όργήν δι τήν εΙς οΐχέτας εμφαίνει δεσπ^ου, τό άφ- 
αιρεΐσθαι τήν πα^^ησίαν αυτών της έντεύξεως* τό 
δε εΙς τρΙς (95) τήν περί βεου Οεωρίαν έχτείνεσθαι 
δηλοΐ τήν έν Τριάδι της θεολογίας έπίγνωσιν. Διά 
το&το δΐ ά^^νας ώς άξιους των ^(ων οφθαλμών προ- 
κτίμησεν, ένδειχνύμενος, δ'τι συντόνους ψυχάς παγίως 
χαΐ χραταιώς ^ΐ^ιτελούσας τά δόγμςιτα, άλλα ούχΙ 

»* Ηβ1)Γ. XII, 24. ~ ΗβΙ)Γ. VII, 12. •• ΗβΙ)Ρ. ν, 10. 
•• ΡβλΙ. χ, 8. 

αναζητώ. 11>ί4#!η Κθ§. 1βΓΐίη8, άναπεμφθέντα. ΟοΙΙ). 
ΜΟυηάυβ, άναπεφθήναι, ΰοηοο^ηί. 

(91) ϋ& ςηλΙηοΓ 0088. Ηβ^. ΐ6Γΐία8, προχεΤσθαι. 
ΕάιΙί, προσχείσθαι. 

(92) υΐ>ί Ιβ^ϋϋΓ ίη θάίΐίβ, παρά τύ, ββιίρίαχη Γβ- 
ρβΓΪηιυβ ίη 0ο11>. 56ουηάο βΙ αρυά ΡΐΌΟοριαιη, 
παρά τ^ του. ΑΙίί άαο ιηββ. παρά του. Εος;. 8βοηή()υ8 
οαιη &1ΐ8Τ0 ιη8• βΐ οηιη 8&οιό ΙβχΙυ, παρά τάν. Μοχ 
ςοίηςηο ιηνβ., Μ τό πνευματικόν. Ε(1ϋι, τ^ πνευ- 
μβκιχόν• 

(93) Ββ^;. 8βοηη<1α8. γάρ αΐ. Μοχ 1ρ«β βΐ88. ήμέ 
ραν του Ιλαστηρίου. Αΐϋ 4«0 0180• οΐ θ4ίϋ, «ο(ί Ιλα- 

Ρατεοι.. Οβ. ΧΧΧ. Ι) θ&πα Γθ8β1η(1ϋ, ςαα οροΓΐ6ΐ)&1 πι&8θηΙίηυΒα οηιηο ΙβΡ 
ίη &ηηο αρρ&ΓβΓβ ίη οοηβρβοΐυ Οοαιίηί. Ρυί& 9ψ^ 
ίηίςυί 6888 ηοη ά68ίθΓ8η(, ηβςηβ ο1>1ίςΰί8 άββϋΐβ- 
Γ&ηί οοη8ί1ϋ8, 6]βοίΙ βοβ αΙ) οοοίίβ βηίβ. ΟεηΙι βηίαι 
ϋοιηνηι Βαρετ ]Μίο» '^^, ΕΙ : ^ηαϋαΐ^* νίάϋ νηΐίηί 
^'ια'^ Οοπιίηί αοίβοα ίη Γ&πια1θ8 ίπι ίηάίολίβρ, 
ουιη α1) ίρ8ί8 &υΓθΓΐυΓ ίη1βΓρ6ΐ1&η<1ί β<1αοί& : ευαι 
νβΓΟ Οβί οοηβροοίηί αι&βουΐυβ Ιθγ βίβΐίΐυρ, Ια &^ί- 
ϋοηβπι άίνίηβ άοείΓΐηθθ 8(1 ΤηηίΐΑίθΟλ ρβνΐίηοιιΐίβ 
άβπιοηβίΓ&Ι. 01) Ιιοο &υΐ8αι πι&γ68 ρΓΦΐηΙίΙ ΙΐΜ^€|μ8Πΐ 

•" Οαη. XI, 31. •• Ηβ1)Γ. ιχ, 13. •• Ρβ*1. χχχηι, 16. 

σμου, ηβο αΐίΐβρ ΐ8§;ίΙαΓ Ι^νϋ. χχιιι, 27. ηΐηό, άπ& 
χοινου, ςυο(] &1ί(}υ&ηΙο ροβΐ ββςυϋηΓ, ίη<1ί8α( νοοβαι 
αΐίαυ&ηι, βχ ββηβ 0Γ&ϋοηί8 βυρρίβηάαοα ββββ. 
(93•) Τό. ΡοΓίβ, του. Βηιτ. 

(94) Εάϋί ουοα Ηβ((ίο ΙοιΊίο, μιτεβλήθη^βκν. Αΐϋ 
ΐΓβ8 0158., μεταβεβλήχεσαν. Ηβ^. ρΓίιηα8 υΐΓ8|θ<|ηθ 
Ιβοϋοηβαι ρΓβΓβΓΐ, Ιι&ηο ίη οοηίοχίη, ί1ΐ8πι ίη ιη8ΐν 
^ηβ, οα&ηυ ΓβοβηίίοΓβ. 

(95) Εάίϋ ουπι (ΓίΙ)υ8 0:189., '^Ρ^^• ΑΙίί άιιο ηιβ8.| 
τρεΤς. θίΑΐίαι Εβ^. ββοηηάηβ, θεολογίας γνώσιν. ΝίΒΟ 
ίΐα οαηϋο ρο8ΐ ςυ^ηΐ}»• ηι8., ένδειχνόμηίος• 3άι/Λ^ 
δειχνύμενος. 

β 171 ΑΡΡΒΝΟΙΧ ΟΡΒΚΟΜ 8. ΒΑ8ΙΙ.ΙΙ ΜΑΟΝΙ. 171 άίνΐηί• 6οη8ρ6θϋ1)υ8 άϊ^ΟΒ, υ1 οβΙοηάβΓβΙ ςοοά Α 
βοηρίαη &ηίιη&8 οοηβΙααΙβΓ νίηΙϋθΓςυβ άοςιη&ΐΕ 
οχρίβαίθβ ΓβςαΐΓ&Ι,ηοη ααίβπι ιηοΙΙββ, ίηοοηβΐ&ηΐββ. 
ΑϋΙ θβέιηΙιι&Ι&Β• ΟααρΓορΙβΓ Τετ ίη αηηο, ίηςοϋ, 
αρρατ€ΐΛί ατηηβ ψηα$€ηΙίηητη οοταιη ιη€ ** ; ςυοά 
ίρβοιη ςιιοςαθ οοΓροΓ&Ιί ιηοάο α ο&γο60 ΐ8Γ&βΐ6 οΙ>- 
ΙαΙαιη ^6ρ11<1^&^ 

27. (2ιιά €η%ΐη νβςΗίίίυϋ Ηχο άε ψηαηίΐηα να(ήί ? 
Οαο βίηΐ 1ι«ο οοΓροΓ&Ιία Ιβ^ίβ βαοηβοία, βχρίΌββϋ. 
ΙηάιΟΑίαΓ τίάβΐίββΐ αηββ ςαί ίοίαβ οοιηΙ>ιΐΓβΙ)&ΙαΓ, 
&άθρ8 λ^ΟΓυοα, ΙαιιΐΌΓαιιι ΙιίΓΟΟΓαιηςαβ βαη^αΐβ, βΐ 
βθΓροΓ&1ί8 ίη Ιθηαρίυιη οοοαηυβ, Ι&ηςααιη βί οουΗβ 
άΐνίηίβ λά νίάβηάαιη 8θοβ88ΐι βοΓυιη οραβ β896ί, ηββ 
οΙϋβΓ &ά Ιοη^θ <1ί8Βϋθ8 ρβητβηΐΓβηΙ. ΗβΒΟ, ίηςυϋ, 
•1>^βοιλ αάβο θ1 ίβιτθη& ςΐ2ΐ8 οχςιιί8ίνΗ άο Βο&ηίϋαβ 
ν6βΐΗ8? νΐάββ ςυ&η1& νί θί ηβ6θ88ϋιι1θ ιηθηίβιη Ιβ. ]) 
^Β 8ρίΓϋ&1ί ςυοάΕχη ββαβα οοιηρβΙίΑΐηαΓ ίηΙθΓρΓβ- 
ΙεΗ. 8ί ςυΐ8 βηίιη νθΓΐ>& Ιβ^ί• οοηβΙβ&ΙυΓ & Οοο 
ςαΜθπι 6886 άαΐλ, 86(1 Ιιφο ςυα ηαηο βαηΐ, α Οθο 
ηοα Γ6ςιιίΗ άΐο&ί ; εΐατβ 6ΐ 8ίη6 υΐΐα 6οηΐΓονβΓ8ί8 
ιη6η1βΐΏ ηοβίΓ&ιη &(1 βρίηΙαΕίβιη Ιθ^ίθοοηΐβπαρίαϋο- 
ηβιη &ϋο1ΐ6Γ6 ηθ8 οο^ϋ; οαιη ΙαηΙυιη ηοη οΐ&ιπβΐ 
6^ οΜ68ΐ6ΐαΓ : Μύ^τίοονάιατη νοίο, 61 ηοη «οέπ/!- 
αΐϋίη έί ίάεηΐιαιη 09% ιηα§ί$ ςηατη ίιοΐΰΰαιαίίΐιη *'. 
401 ΕΙ : 5ι αηηηηϋαΐίίηί €$ί 1%1)ί, Ηοηιο, ςηίά 6ο- 
ΙΙΙΙ9», 0ί ςαιά ΰοηίίηια ςηχτ<ιί α <«, ηίιί ηί (αΰία$ /μ- 
άίανηι^ βΐ άίΙίρα$ ηάΜΦήοοτάιαηι^ εΐ ραναίχα Η$ αηΐ'- 
ίΜίανε ϋΗτη Όοτηίηο Οεο ίπο^^Ί Εί : ΙπιτηοΙα Ώεο 
ια^/Ιϋίιιιη /αΐ4(ϋ<^. Α1ςα6 οοαηίβ άβ 8β6ηΠοϋ8 6ί 
1ιο1οοΑν8ϋ8 άοοίηηα ίη 1ιί8 νβΓΒίβ ςα» αά ιηίββη- 
οοΓάίαιη βΐ άίΐβοΐίοηβιη &Ιϋη6θΙ, οοηϋηβΓΐ νί(ΐ6ίαΓ ; 
οαιη 16Χ ΙοΙα !& Ιιίβ άίοϋβ 80Εηιη{ΐϋιη οοζηρρβίίθη- ^ 
<)8(θΓ : ΟίΙίΰβ» ρταζίϊηητη ίιιιιη» ΗαιΙ ίβ ίρ$ηιη **. 
Ουίη θΐ 68 Ιοοα ςαο &<1 (Ιίββ Γ68ΐθ8 Βρβοίβηΐ, βίάβιη 
6χρθ8ϋ!οηί8 ^ηβή 8υ1)^^^^6I1^υ^ ; ϋα υΐ 6ΐ ραβοΐια 
η6ςη&(ΐυ&ιη ηο8 6θΐ6]:ΐΓ6ΐηυ8 : Ιη βτηβηίο ιηαΗΗΧψ βί 
ηΦςυΛίίχ, »€ά ίη α%ι/»ηί< ι%ηο€Ηίαί%$ εΐ νεΗίαΙύ ^. 8ί 
(|αίάβπι αά ν68ρ6ΓαΐΏ, Ιιοο 68ΐ, ίη οοη8υιηΐΏ&ΐίοη6 
8«οα11 νβρα ϋ1& ονίβ Οϋήιΐυβ ίΐΏΐηοΙ&ΙυΓ, ^υ^υ8 οαγο 
Υ6Γ6 68ΐ οί1>θ8**; ίΐα ιιί ηοη Ιιαϋίΐθΐιιυβ 8θ)υη3 ίη 
ΐΕΐ>6Γη&6α1ί8 8ΐ&(ο (Ιίβηιιη ηυιηθΓΟ, ββά οιηηί (θΐη- 
ροΓ6 ίηοοίαΐαβ ηο8ΐΓΐ, νβΓ&ιη ρΓΦ8(ο1&ηΙθ8 ρ&Ιηαπι, 
οΐ]^υ8 λτΙίΓβχ 6( οοηάίΙΟΓ ββΐ Οου8 **, αίςυβ &(1θο 
Ρθηΐ60θ8ΐ6η &ι;&ιηα8 βχρίβΐίβ ββρίθΐη Ιιβ^άοιηαάί- 
1)08 : Ιιοο 68ΐ, ά6 νίΙ& άβ8ρ6Γβιηα8 Ιαηςη&ιη ίη άίβ 
6χΙτ6χη& οοη8ΐϋ(ΐϋ. Ο άπαλάς και εύχ^λου< ίμΧ έχ'ΤΕβηλυμένας 6 λ6γος Ιιη- 
ζητεΤ. Αιά τούτο, ΤρΙς του ένιαυτου, φ^^^^» ^^Ρ^* 
σβται πάν ά^^«νιχ6ν ενώπιον μου * Ζ χαΐ οΛτΛ σίΑ- 
ματιχώς παρά του σαρχίνου (96) Ίσρ«ήλ άγόμννον 

παραιτείται. 27. Τ(ς γαρ έζεζήτησε ταύτα (χ των χ8ΐρ6ν 
6μων ; Έδειξε ποια ταύτα, τά σωματιχά του ν^μον, 
τ^ν χριόν τ6ν όλοχαυτούμβνον, χαΐ τ& στέαρ τΰν ίυ^" 
ν ων, χαι τό αΤμα των ταύρων χαΐ τράγων, χαΐ τ^ τφ 
σώματι άπαντφ/ εΙς τόν να^ν, ώς των 0«(ων οφθαλ- 
μών προσεγγισμου δεομένων ε!ς τ& Ιδειν, δλλβος 81 
μή φφα^^ντων ίπΐ τους π^^|$ω. Ταύτα, φησί, τά ο8• 
τω ταπεινά -μΧ γήινα τ(< έζεζήτησεν Ιχ των χβιρων 
6μών ; Όρ^ς £σην β(αν χαι άνάγχην Ιπάγ^ι ικνβϋμα• 
τιχώς πως Ιχλαμβάνειν του ν^μου τ& βούλημα. Β( 
γαρ παρά βεοΰ μέν ώμολ^γηται δεβ^α6«ι του νΟμοο 
τά (βήματα, ταύτα δΐ νυν γινόμενα οϋΙ φηνιν Ιχζη- 
τεΤν (97) 6 θεός, σαφώς χαΐ αναντιρρήτως άνάγειν 
ημών τον νουν έπι τήν πνευματιχήν θεωρίοιν του ν^ 
μου βιάζεται (98)* μονονουχί χράζων χαι διαμαρτυ- 
ρόμενος * Έλεον 6έλω, χαΐ ου Ουσ(αν * χαι Μ- 
γνωσιν βεου μάλλδν ή όλοχαύτωσιν * χαΐ τ6, Ε! 
άνηγγέλη (99) σοι , άνθρωπε , τ( χαλ^ , χ«1 τί 
Κύριος έχζητεΤ παρά σου, άλλ' ή τό ποιβΤν χρΤμκ, 
χαΐ αγαπάν Ιλεον, χαΐ έτοιμάζεσ0αι του πορεύε- 
σθαι μετά Κυρ (ου του βεοΰ σου ; χαΐ τ& ^ θΰσνν 
τψ θεφ θυσίαν αΐνέσεως. ΚαΙ Κοιχεν 6 κας (4) «ερί 
θυσιών χαΙ όλοχαυτωμάτων λόγος ίν τφ «ιρί Ιλέους 
χαΐ αγάπης έμπεριέχεσθαι λόγψ* ΙπεΙ χαΐ 6λος ό νό- 
μος άναχεφαλαιοΰται Ιν τφ , Αγαπήσεις τ^ πλη- 
σίον σου ώς σεαυτόν. ΚαΙ ό περί των εορτών δέ 
τόπος τψ αυτί}» ειδει της Ιξηγήσεως 6παχ6ήσεται* 
ώστε χα^ τό (2) πάσχα μή Ιορτάζλΐν ήμας 'Εν 
ζύμτ^ χακίας χαι πονηρίας, άλλ' έν άζύμοις είλι- 
χρινείας χαΐ αληθείας* θυομένου πρ^ ΙσπιΙραν, 
τουτέστιν Ιπ) συντελείς του αΙώνος, τον αληθινού 
προβάτου Χρίστου, ο5 ή σάρζ αληθώς (3) Ιβτι ^ρώ- 
σις* και χατοιχεΤν Ιν σχηναΤς ούχΙ τοηη^ ή μερών 
αριθμόν, άλλα πάντα τόν γρόνον τ^ς χαφοιχίας 
ημών, αναμένοντας τήν άληθινήν πατρίδα, ή[ς τεχνί- 
της χαι δημιουργός ό θεός, χαί πεντηχοστήν βγεΓ» 
Ιπτά εβδομάδων συντελουμένων * τουτέστιν , ώς 
έν τζ ^^άτ^ ή(^Ρ? οντάς άπεγνωχέναι του 
βίου (4). 

" Βχοά. χχχιπ, 17. " Οββ. νι, 6. " Μίοΐι. νι, 8. •♦ ΡβλΙ. χμχ, 14. •• Μβϋΐι. χιχ, 19. •• Ι Οογ. 6, 8. 
•' αοαη. VI, 56. •• Π6ΐ)Γ. χι, 10. (96) Εάίΐί, παρά του σαρχιχοΰ. ΑΙ ςυίηςυβ ΙΏ88., 
παρά του σαρχίνου. Υοχ παρά ηοη ρΙ&οβίΟοιηϋβΩθίο, 
ρΐΌ ςυ& αϋ Ιβ^βηάυζη βθββ περί* ββά, υ( ηοΐανί- 
ιηυβ, ηβο βάϋί, ηβο ιώβθ. 6^αΒ 6ΐη6η(1&1ίοηί Γ&νβηΐ. 
Αΐίςυαηίο ροβΐ Κθ^. β6ουηάυ8, Ιδειξεν όποΤα. 

(97) Βίο ςυίηςαβ ιηββ. ΕάίΙί, γενόμενα ο(), φησίν, 
έχζητεΤ. 

(98) ΕάίΙί, βιάσεται. ΑΙ Π188. αΐίςαοί, βιάζεται. 

(99) ΕάίΙί, άναγγελώ. Οαο ιη88. άναγγέλγ». Αΐϋ 
1γ68 ουιη Ι^ΧΧ, άνηγγέλη. Εάίϋδ Γ&νβΙ Υυΐ^αΐα, 
ΙηάίοαΙίΟ ϋΗ, ο Ηοτηο. 8^&^ίπ1 Ιγθ8 αΐ88. ουαι ΕΧΧ, 
άλλ' ή του. Οαο &1ίί χη88., άλλ' 1) τό. ΕάίΙί, παρά σου, (1) Ηθ£^. 8βοαη(1α8, *Έοιχεν πας 6. Ι1)ίά6ηι πΐ88•, 
θυσιών χαί. 0β68ΐ χαί ίη θάί1ΐ8. ΚυΓ8α8 1)00 ίρβο ίη 
Ιοοο Κβ^. δββυηάϋΒ. περί έλέου. Νοβ ίΙ& ιηαΐίο ρθ8ΐ 
Ιγθ8 πι 88., πλησίον σου, ώς εαυτόν. 

(2) δίο 11)88. ςυαΙυοΓ. ΕάτΙί, ώς τό. Αο^;. ΙβΓίίι», 
ώς χαι τό. Αΐίηυ&ηΐο ρθ8ΐ Εος;. Βοουηάαβ, συντελεί^ 
τών αΙώνων. 

(3) ΙΙ& ΟοΙϋθΓΐίηί άυο. Αΐϋ 1γ68 ηΐ88. Κβ^ίί αλη- 
θής, νεηί$ €λΙ €ίΙ>η$, Εάίΐί, αληθείας. Μοχ α(6Γςθ6 
6οιηΙ)βΩ8ί οοάβχ ουιη Η6£Γ. 86ουη€ΐο, ούχ^ ταιη^ν 
ήμερων αριθμόν. Εάίϋ, ούχΙ ταχτών ήμερων, άλλα, 
Ιίλυά 6ΐη6ηά&ΐ6. 

(4) Κο^• 86θοη€ΐαι, τόν β(ον• 


173 ΟΟΜΜΒΝΤ. ΙΝ ΙδΑΙΑΜ ΡΒΟί^ΗΒΤΑΜ. ύΑΡ. Ι. 114 28. ΠατκΤν τ^ «ύλήν μου ο6 προσΟήσΕσθι. Α ^• ϋαΐΰανβ αΜητη τηβηηι ηοη αάΐίοίΛύ. Τβηΐΐ)!- Φοβερά άιηιλή τοΤς α^σθανομένοις, άλλα των έχ της 
Έχχλησ{(Κ τινίς προς τήν ζημ(αν ταύτην άναισβη- 
τουσι, χ«1 οΐ μ«ν δυνάμινοι άπαντ^, ^φθυμουσιν (5]' 
οΐ δι δι" αμαρτήματα χαταδιχασΟίντες, άδιαφοροΰσιν. 
Ένδ•(κν\>ται δΐ 6 λ4γος τήν 66ριστ•.κήν ε^σοδον των 
κατηγορουμένων, ώς χαταπατούντων τό βίγια. Ό 
μλν ούν τέλειος ε^< αυτά φθάνει τ^ "Αγια των άγ{ων 
εισω του χαταιτετάσματος, τουτέστι διαβάς τά σωμα- 
τικά, γυμν^ τξ θεωρ{^ των θείων νοημάτων ομιλή- 
σει (β)* 6 δι υποδεέστερος, έν τψ οΓκφ του θεού του 
χατά τήν τών σωματικών λατρε(αν διαχοινικου (7) 
έφάψεται. Ό δΐ άρτι ε1σαγ<$ μένος εΙς τήν εύσέβειαν, 
τ^ αυλή μύντ[^ έντυχείν επιτρέπεται* 6 δΐ και ταύτης 
άπεωσμένος, ^ω έστΙ τών τ6πων της εύσεβείΐς* Ηδ ββΐ ΙηΙβΙΗ^^βηϋϋαβ ίβίΐιβθο βοιηιηίη&ϋο, ββά ςτιί- 
ά&ιη ΕοοΙβθίβΒ αΙοΓΏπί ηυΐΐο 11υ^υΒ ά&ιηηί ββπΒα Ι&η- 
£^αηΙυΓ, βΐ ςα'ώαβ ΗββΙ οοβοΓΓβΓθ, η ββ^ηββ ΒυηΙ : 
ςυίϊ)υ8 αυΐεπη ο1) ρβοο&Ια ίοάίβία ιηαϋ« ββΐ, η ίά 
ηίΐιίΐ ουΓ&οΙ. ΟβΒίβΓυιη Ιιίο ββπΏΟ οΐ) οουΐοβ ροηϋ 
βοΓαιη ςυί οο&Γ^υυηΙυΓ,&άϋυιηοοοΙυιηθΗοβαιη,Ι&η• 
ςυ&ιο οοηοΰΙβ&ΓθοΙ 8&ηοΙ&. Οαί ί^^ϋαΓ ρβΓίθοΙοβ ββΐ, 
&ά ίρβα αβςυβ 8&ηο1& βαηοΙοΓυιη ρβιιβίΓ&Ι ίηΐΓ&νβ- 
Ιαιηβη, Ιιοο ββΐ, υΙ)ί οοΓροΓ&1ί& ΐΓ&η80βη(1βΓϋ, ηυάΦ 
βί αρθΗ» άίνίοαπιιη ββηίβηϋ&Γυιη οοηΐβοαρί&ϋοηί 
ν&ο&Μΐ : ςυί νβΐΌ ίηίβηοΓ ββΐ, ίβ ίο άοιηο 06ί βα- 
ΟΓ&τίυιη οΐ) βΟΓροΓ&Ιβ οϋββςυίτιιη &1ϋη^6ΐ. Ουί &ΰ- 
ίβιη Γβοβηβ αά βχοοίβηά&ιη ρίβΙ&Ιθίη ίηίΓοάυοϋιΐΓ, 
βοίτιιη αάΪΓθ &1ηΰΐη ρβηηϋϋΙυΓ : οοοΙγα, ςυί &1) βο Ήλ(κος ο2)ν 6 κίιδυνος, χαΐ δ δοχει τις ί/ειν, και η βχοΐαβηβ ββΐ, ίβ 6ζΙγ& ρίβίαΐίβ 1οο& ιη&οβί. Οα&ηΙυιη τούτο (%) άφαιρε^ήναι ; Ό μέντοι άγιος 6περαγαπών 
τόν θε&ν, πάντα τά του θεού σύμβολα 6περ- 
ασπάζεται (9) , λέγων - Έπιποθιΐί και έχλείπει ή 
ψυχή μου %\^ τάς αόλάς του Κυρίου, ΟΤδε γάρ ^ι 
&λλως αδύνατον έζχνθήσαι, χαΐ αρχήν λαβείν εΙς καρ- 
ποφορίαν, μή έν ταΐς αύλαΤς γεν^μενον του Κυρ(ου. 
Ευεργετών δΐ «ύτους & θεός, της Ιουδαϊκής αυλής 
αύτους έζοικίζει , Ίνα τη αύλζ τών Χρίστου προ- 
βάτων προσφύγωσι, και γένηται μία ποίμνη, εΤς 
ποιμήν. 

29. Έάν φέρητέ μοι σεμίδαλιν , μάταιον - 
θυμίαμα βδέλυγμά μοΙ έστι (10). Τάς νεομη- 
νίας 6μών, χαΐ τά Σάββατα 6μών, και ήμέ- 
ραν μεγάλη ν ούκ ανέχομαι . Νηστείαν καΐ 
άργίαν καΐ τάς Ιορτάς 6μών μυσεΐί ή ψυχή ί^ΙτίΓ Ιιηρβηάβΐ ρβήοτιίαιΐ), ηβ Ιά βϋαιη ςαοά ςαίβ 
ΙιεώβΓθ νίάβίΰΓ, &1) ίρβο &αΓ6Γ&1τΐΓΐ 8&ηβ ςαί β&η- 
οΐυβ β8(, ςαίςαβ 8ΰΐηιηθ Οουιη άίΐί^ΐ, οιηηί& ϋβί 
βί^ηα αβ 8γιη1>ο1& αοα&Ι βΐ αιηρΙθζ&ΙυΓ, άίοβηβ : 
€οη€ηρί$άΙ βί ά^βΰϋ αηήηα ΤΜα ίη αίηα Οοιηίηί*^ 
Νονϋ βαίιη ϋΐβ &1ϋ6Γ βθή ηοη ροβββ, υΐ ΟοΓββ ρΓο- 
άαο&Ι, ΓΓϋοΙιΐδςυβ &!ΓθΓΓβ ίηβίρί&Ι, ηίδί νβΓΒβΙυΓ ίη 
&1πί8 Οοα)ίηί. Ρογγο Οβηβ ιη 1ΐ08 1)βηβ6οα8, βχ ^α'• 
ά&ίοο αίΓΐο ίρ808 βχρβΠϋ, ηΐ &ά ονίΐβ ονίαπι Οΐιηβϋ 
οοηΓα^^ί&ηΙ, β( β&Ι υηαπι ονίΐβ, ηηαβ ρ&8ΐθΓ''*. 

29. ΥΕΒβ. 13, 14. 5ι Ιηΐ€ΗαΜ ηιϋιί ήΐΛΐΙατη, να- 
ηητη : ΐΗι^τηίαηια αΙ^οπίΜαΟο ηΐίΚί €»ί. ΝβοτηεηΐΜ νβ*» 
Μίτα$^ €ί 8αδΙ>αία ναΐτα, €1 άί^τη τηαρηατη ηοη /^ ^ 
μ^ηηίαηι βΐ (Λίητη Η ηβοηιβηΐαΜ νβ^τΜ οάϋ ϋηνηΛ 
409 ηιβα, ΟοΓροΓ&Ιβπι ίηίβΓρρβΙ&ϋοηβιιί ρβΓβρίουβ μου. Σαφώς παρωθείται (11) τήν σωματικήν έκ- ^ Γθ]Ϊ6Η, Οεί Ιβ^^βοί ρΓοΓβΒΒίιβ; αίςυβ &(ί αϋβηϋοηβπΐ δοχήν, έπαγγειλάμενος ν<^μον θεοΰ, καΐ εΙς προσοχήν 
|χετά μεγάλων ονειδών τους τε άρχοντας καΐ τλν 
λα6ν διεγείρας. Ο&δΙν μίν γάρ παρ' Ιαυτου απαγ- 
γέλλει, τά δΐ παλαιά διαγράφει, τούτον λέγων εΤναι 
ν^αον θεού κα^ διατι^γήν θεού (Κ2) τό μηδέν ^^ίνι* 
σθαι τών νυν τελουμένων* 'Εάν φέρητέ/μοί σεμίδα- 
λιν, μάταιον. Ηολλαχοϋ χ)^^ται έπ2 τών θ^^ιών τ^ 
σβμιδάλει* «ο^ |ιΙν άκατάσκευον ελαίου μόνου έπι- 

** Ρ8&1. υαχηι, 3. "^^ ^ο&η. χ, 16. 

(5) ΙΙϋ 6ο11)6Γϋηί ρΗαιηβ βΐ 8θοΐ]η(]υ8 ουπι Κβ§[. 
ββΟϋπάο. ΕάϋΙ, και οΐ μή δυνάμενοι άπαντ^ άθυ- 
μοΰσιν, νίΐίοβθ. Εθ^ί ρήιηυΒ βΐ ΙβΗίπΒ, ςυθ8 οοη- 
ΙυΙϋ άοιηΙϊβΩβίυβ» καΐ οΐ μέν δυνάαενοι άπαντ^ 
άθυμοΰσιν* &1 άοοϋ38ίαιυ8 νίΓ ρΓΟ μεν Ιβ^Ι μή οΙ> ρο8ΐ Α0ΓΘ8 οΙ)ίυΓ^&ϋοη68 ρπαβίρβΒ ρορηίυιηςτιβ 
βχβϋαΐ. Νίΐιίΐ ςαιάβηι & 8β ίρ80 &ηηυη1ί&1 ; 8β(1 αη• 
ϋςυα ρΓΟδοϋΜΙςυβ νβίβπι, άίοβηβ Ιι&ηο Ιβ^^βιη Ι)6ΐ 
^.«β8β» έ&ηό1)βί ^886^ ΟΓάίηαϋοηβαι» υ1 ηίΐιίΐ βοηιιη 
) ςΰ» 1ι&6ΐ6ηυ8 ρ6Γα£;θ1)&η(ηΓ, β&Ι. 5< ίηΐβτϋά ηιίΜ 
$%ψηίΙαηι, ναηητη, Ιη βαοηβοϋβ 8»ρβηυοΐθΓθ αάΐιί* 
1}6ΐυΓ 8ίπιί1&^ο. Αΐίςυαηάο ςαίάβιη ίηοοηάίΐβ οίίΓα- 
ςοθ υΐίαιη &ρρ&ΓαΙαηι ουιη 8θ1α οΐβί ίηία8ίοηβ, &1ί• αρυά Εα86ΐ)ίυαι ίηΙβΓρυη^υηΙυΓ : βίςαίάβπ) νοζ 
αάταιον ίη υ1π8ςυθ ^υη^ϋυρ ουοα νοοβ 86(}υθη1β 
θυμίαμα' ναηνηι ίίι^ΐηίαγηα αδοτηιηαίιο αϊ τηιΜ. Α% 
Ιιίο 68ΐ αρυά ΡΐΌΟορίυηι νοχ μάταιον &ά ίά, αυοά 
ρΓΦοβάίΙ, ΓθίβΓίϋΓ : 5ί ΙηΙβηίίί ηιίΛι ίίηιίΐαη, ία 6τίί ίάαυβ νβΓίϋ : ΕΙ φίίδη$ ηοη ΙίοδΙ οοαατβτβ ηιωτοκβ π ναηίΐτη. Νβο Ββοαβ ίη ΥυΙ^&ΐΑ, Νβ οΙ[6ταΙί$ ηΙΙνα $α• αίμΌΐαηΙίΑΓ. 

(β) 8ίβ 0088. Κ% θάίΐί, όμιλήσαι, 

(7) ΙΐΑ βάίΰ βΐ υΙβΓςυβ 6οοιέβΩ8ίί οοάβχ. Αΐίί 
άυο 0188. ΟοΙίΜΓΐίηί, θεοΰ του κατά τήν τών σώματι- 
χήν λατρείαν διαχονουμένων, βΐ ίΙ& ςαοςυβ 1β£;ΊΐυΓ 
ίη Εβ^. 8βοαη(1ο, ηί«ί ςαοά ρρο σωματικήν Ιιαϋβ&Ι 
σωματικών. Υίχ &α1βπι άαΙ)ϋ&Γί ρθ886 &Γΐ)ϋΓ«ιηυΓ, 
ςυίη Ιββί οροΗβαΙ διακονικού, οαοι ίη οαιηίΙ)α8 
π)88. ΒοηρΙυιη βϋ θεοΰ* του. Νβαιβ βηίπι ηοη νίάβΐ 
νοουΙ&Ηΐ του ρο8ΐυ1&Γβ, υΐ ηβθ688&Γίο Ιβ^&ΙαΓ δια- 
κονικού. 

(8) ΟοάίοβΒ 1Τ68, τούτου. 

(9) 1\Λ &11βΓ €οοιΙ>βΓ. ουιη Ηβα. Ββοαηάο βί βαιη 
ΟοΙΙμΗ. ίϋάβπι ββουηάο. Αΐίί αηο πιββ. βί βάίΐί, 
υπερασπίζεται. 

(10) 111α, έάν φέρητε, θΐο., &1ί(θΡ αραά ΙΧΧ βί ατίβοίηιη (ηιύτα, Ιηοβηίηηι αΐ^οηιϊηαϋο 6$1 ιηίΑί. 
8ΐ&1ίπα Π18^ο^ ρ&Γ8 ιηββ., νουμηνίας. Εάϋί, νεομη- 
νίας. 8υ])ίηάθ &1ίςυί ηΐ88., άργίαν κα^ τάς νουμη- 
νίας 6μών μισεΤ. Εάϋί βυιη άυοΙ)α8 πΐ88., άργίαν καΐ 
τάς έορτάς ύμών^ μισεί. Ιιβ^ΙυΓ υίΓυπίαυθ «ρυά 
Ι,ΧΧ : Άργίαν και τάς νουμηνίας υμών και τάς ίορ- 
τάς 6μών μισεΤ, βΙο. Οίίηιη βί ηβοτηβηίαε ν€$ίνα$ βί 
ΒοΙβΜπίίαίβί νβ$ίτα$ οάίί αηιηια ηιβα, 

(11) Οοαίοββ 1γ68, παραιτείται !τι τε. Αΐϋάΐιοουιη 
βάίΐίδ, παρωθείται. ΙηΙ'Γα 1γ63 γώθβ. ουδέν μέν γάρ• 
ΟβββΙ γάο ίη βάίΙίΒ βΐ ίη (]υο1)υ8 &1ίί8 ιη88. 

(12) ΐΙΐΛ, καΐ διαταγήν θεοΰ, βχ Κβί. ίθοαηίο θΙ 
βχ άυο1)υ8 ΟοΙϋβΓίϊηιβ &ά(1ίάίιηυ8. Ι1)ί(]θπι, βάίΐΐ, 
τ^ μηδέ γίνεσθαι τ6, Αί αυίησαβ π)88. ηΐ ίη βοηΐβχ- 
Ια, ηί8ΐ ςαοά ίη «ΙίςυίουΒ 1β£;&ΙυΓ, γενέσθαι. 8α1ι- 
ίοάβ άυο 0088., μ^νον έπιχεθέντος. ί» ΑβΡρ:ΝΡ»[ ΟΠΕΒ0Μ β. ΒΑβίυΐ ΜΑΟΜΙ ηβ ςμίιράο γ^ΓΟ &1)•4^β οίβο, υΐ ία ζβίοίγρία^^ : ηοη- |^ χυθέντος, ιητϊ Λ £ν«> ΙλοΚου, ώ< Μ τΙ{< ζηλβτο- Ρϋΐι^φ)^ Ιι^ιιηΕ : ηοηητιηςυ&ιη ι&ζγιηι ρ«αβ8 : ιη• 
Ι^μχη βοΙα 61^4 οα^βα, »υΙ)&ο1& οίβο βίιηί1λ(;|μηβ. 
Νιιαο νβτο θίοιϋ&^ηίΒ^ ίΐϋηβ υβυιη &1)Γ0£^&ηρ, ρΐυ- 
Ηχρφίπ^ β&οηβοίοηιιη ρ&Γΐβιη &1)θ1βνϋ Ουίά ί^ίΙτίΓ 
Ιια^ 6^1^ 41ο;Μ^ Βί1)ί νο1αιι1? Ουοά Ηοβί &Η« βαΐ) βθγ- 
π^οι^μρ {ρνρΙιιΟΓΟ Βΐ^ΙβοβαΙαΓ, νοβ, ιηθηΐβ Ιβς^ίβίΕ- 
Ιρφ .ρΐθ!ΐΜΑ&1?ί^&9 βίαάίιιιη οιπηβ ορβΓ&ιηςυβ ίη τβ- 
η)^ ρρτρρΓ&Ιίιιιη νΕηϋ&ΐ6 ροηϋίβ. ΟροΓΐθ5α1 βηίια 
ιι( ίπιπιβηΐυπι ρΓΟ βο ββηηοηβ, ςυί ίη ιβιηίηίβ 
ιηοϋι^αι αηίιη&1)υ8 νββίπβ ίηββηΙυΓ,αβοίρβΓβϋβ, υΐ- 
ςρφ 6Ζ 60 παυπάβηλ οιηηί οο^ϋ&ϋοηβ ηυά&Ιο 8β- 
θ]994ηι?^ ^} ΪΑ ίηοοΓροΓθΟ &ο ρυΐΌ Οθί οαΐΐα αΙβΓβ- 
ιηίαΐ. ΑΙιία^ Ιιοο ββΐ 8ρίή1α&1ίβ βίιηίΐ&^ο,νίάβΐίοβΐ ίβ 
ααί άβ 1)00 1)Εΐ>βΙιΐΓ βθπηο & οοΓροΓ&Ιί ίηΐβΐΐί^ηΐία 

*■ ' . . . •1 _ _|• •_Α_1 π(ις* &λλοτ( λάγοιν«* ϋλλονκ Ιζιιμβ' 40ΐλο«8 μ^νον 
φύραμα, άναιηποιημ^νης έλα(φ τ^< σ«μι(ίΑβιβ<. 
Νυν ταύτης τήν χρησιν ματαιώβας, τ^ ικχβίντον μέ- 
ρος των θυσιών διέγραψα. Τ( ούν Ιστιν & λέγΜ ; 'Οτι 
&λλα του λύγου αΝισσομένοο, άφέντκςτ^ βούληματοο 
νομοθέτου , τήν πασαν προΕγματλίαν ικ«ρΙ τήν 
ματαιότητα των σωματικών έιτιδβίχνυββ* • 1Β(η 
γαρ τόν σΐτον «!ς τ&ν λύγον μιταλαμβάν<ιν σκβρμβ- 
τιχώς 6μών (13) έγχ£{μκνον ταις ψυχαΐς, χαΐ ιοένης 
αύτ6ν κοσμικής έννο(ας Ιπογυμνώσαντας, αύτψ χρ^ΐ• 
σθχι καθ' Ιαυτόν Ιν τ^ έόλφ χαΐ χαΟβρ^ §•ρα« Ι φ 
θεού. Καί τούτο έστι πνευματική σεμί^λις, λ^γος 
περί Θεού σωματικής εννοίας χεχωριβμένος. Ό μΙ^ 
ο5ν σωματικως νοούμενη χαΐ ηροσφερομένη χβτΑ τέν άΙ%ΒΓθ()|β• Ι1&411/9 ΙίΦΟ Βίιηί1& οοΓροπιΙί ββηβτι ίηΐβΐ• *ΙουδαΤκ&ν τρύ«ον σεμίδαλις, μέταιον * τ^ ^μι^μι 
ΙοοΑί», 9φί{η^ ^αΑ&ί^ο χηορβ οΙ>1^1α, ββΐ ν&ηυηα ςυίά- " ξϊ ήδη καΐ βδέδυγμά έστι τφ Κυρ(φ. Β<«λι»χτ^ γΙρ 

άΕΐη : φγη»ίΛΠΐΕ νοΓο ]απι ςϋοςαθ &1)θΐηίη&Ιίο ββΐ -' ^- -^ -ΐ'— *- /^ιχ -λ- ».α ι 1 *» ». 

Ρορίηο. ΝΑΐη γουογε ββΐ ςυίάρί&ιη βζ8βθΓ&1)ίΙβ, βί 
^ 0^ ρβποίβΐίοηβπι ςα&ιηάαιη Ιΐι^ιηίβ^ιη&^ίθ <ΐηο 
ρβρ οΙΓ^ιοΙυιη νοΙηρίΑΐβιη λαοαρβΙαΓ, Θζί8ϋα36ΐηυ8 
ρΓ^οίρί, 9^60 ίαΙθ11ίκ8Πλα8 οοΓροη8 8&ηοΐίιηοηί&ιη 
4υ« Αΐ^^ιί ΙθΐηρθΓ8ηϋ& βΙ ο&8ϋ(α1θ οοιηρ&Γ&ΙυΓ, 
Ορφίρ,ο 9ββθ ΐϊιγιηί&ιηα , ρ&ή ίηΙβΓ βθ Ιοιηρβ- 
ηιίίοιιβ 11^9 ΒβάΑΐθ οοιηροβίΐίβ βοίπι» ρ&ΓϋΙ)υ8. 
$αγηβ βρίΐ9, ίηηαί^, Μί μΜνϋαΙβε, $ΐα€ίβη, οηχ^- 
ύΗα, ββΙδαμΜξη ϊοηί οάοη$, €ΐ ΙΗμλ ρβΙΙηΰίάητη ^'. 
Η^ (ΐν&ΙυοΓ βαιη ςα&ΙαοΓ οΐβιηβηΐίδ βχ ςυΐΙ)Μ8 
ορΓρθΓ« οοΏΒίαηΙ, Ιι&1>6ηΙ οο^^ΟΑϋοηοιη. δίββίβ ςαί- 
40ΐη 1^ αςυ&π) ρβίβΓίυΓ : οη^χ «ά Ι^θΓΓ&ιη ρΓορΐ6Γ 
^ΓίάίΙ&Ιθχη : §&11)&ηυιη αά Ί^ηβτη ρΓορΙβΓ ο&ΙοΓβιη : τφ βντι τ& οΓεσθαι ^14) τάς διά 6σφρή9Μύ< ήδον^ 
τόν θεόν Οηρώμενον^ του θυμιάρματος τήν σύτφ^αη 
κροστεταχέναι, καΐ μή νοεΐν βτι, Ιυμίαμα Κυρ(φ έ 
έν σώματι αγιασμός, όττό της χοττά ψυχήν οκΑψροσύ• 
νης επιτελούμενος* Ισοκρατώς έχύντων χιιΐ Αντασιέ* 
στως προς ^ίλληλα των μερών τής 4^χής• Αάβε γαρ, 
φησί (15), σεαυτφ ήδύσματα* στιρετήν, ^^^** 
χαλβάνην ήδυσμου , καΐ λίβανον διαιρε^ . ΤΙσ- 
σαρα ταύτα προς τα τέσσαρα στοιχεΤαι, έζ £ν τέ 
σώματα σύγκειται, τήν ομοιότητα* ή μίν στ•- 
κτή προς τό ϋδωρ- 6 8έ ϋίνυξ διά τό ξηρ^ν προς τήν 
γη ν ή δέ χαλβά νη διά τήν θερμότητα «ρ^ς τό πδρ' 
ό δέ λίβανος, διά τ6 διαφανές προς τ^ Μρα. *Ίσον 
Γσω (16) Ισται* τουτέστι, τάς έκ δοσχρβσίας γινο- 11ια8 Ιααάβπι &(1 αβΓβιη ρΓορΙβΓ ρβΐΐυοίάίΐαΐβιη. Ο μένας ορμάς εΙς επιθυμίας άτοπους χολάζεον έπαν ΑεςμαΙ$, 9^ίΐαΗ ΰτύ"^^ : Ιίοο ββί, ίιηρβίυθ, οχ ίηίοιη- 
ροήθ οοοΓίοβοΙίη &581]Γ(1&8 ουρίάίί&Ιβθ 6ΓυιηροηΙβ8 
ΓοΓΓοη&οβ, &4 «(ΐυα1>ϋ6ΐη ΙοιηρβΓαΙυΓ^ιη Γονοε&ΐϊίβ. 
έ^ €0ηίμ^μί6$ βψ ^^ ηιίηΗϋηι ι^ Μ βοΐ, ςοο4 ία 
&ιμη[ϊ& ο^8ΐπ^ουπι 08ΐ, ΟΓαβΒυιηςυθ, βΐ ηαίοπφ ίοχ- 
ιηοΓΟίιιη, ά^οίτυοηβ, ίά ίρβι^ιη βρίΓίΙυ&Ιο οΓβοβΓΟ 
8ΐυ4θΙ)ί8. βί ί(Α ραη€$ οοηΐτα ίβ^ϋτηοηχηηι ίη ίαδβΓ- 
ηί^Ιο^ 4199 ^^^ %ηηαΙβ$€αιη Ιίϋί ίηά€'^*. ϋα» 
βοίιη ςΰίβ βά ροΓίβοΙαιη ρβπηίβϋοηβιη ρβΓνβηβηΙ, 
οΐ οοη1ΐ]8α8 ΑιβηΙ; ίυιη άί^ηυβ βπΐ ςυί ίο 8&ηο{α 
ϊηίΓοάαολΙαΓ, λίςυο &ά 0οί οο^ηϋίοηβιη αβοβά&Ι. 
Ρρηθ8 οηίιρ 6&, ίηςυίΐ, οοπιγα Ιοβϋιηαηίυιη, αηάο 
ΙηηοΙοβο&ιη ϋΙ>ί ίηϊο. Ηοο αυΐβιη ρΓοΙιίίίΙυιη ίυϋ, ισώσεις . Κα2 συγκόψεις έκ τούτων λ§πτ^' τοντ• 
έστι, πνευματικόν ποιήσαι φιλοπονήσεις, Ι(ς»αν{ζ•»ν 
της ψυχής τό τής σαρχός παχύ καΐ 6λώΙ•<. Κα2 οϊίτΜ 
θτ^σεις απέναντι του μαρτυρίου έν τή «χηνρ (17), 
δ'θεν γνωσθήσομαί σοι εκείθεν. "'Οταν γί^ ΐγγί^ται 
τ^ άκριβει χοινωνί^, κα2 άπολεπτννΟΐι *^ ^ι^^ 
έστι εισφέρεσθαι εΙς τά βγια, ιιαΐ τξ γνιΙ^ τ^ περ\ 
θεού προσεγγίζειν. βήσεις γάρ αφτΑ; -^ησίν, απ- 
έναντι του μαρτυρίου , ίίθεν γνι^^9θμ«Γ «Μ 
εκείθεν. Τό δέ τοιούτον άπηγόρευται ,έαη>τω τίνα ποι- 
εΤν εΙς άπόλαυσιν* τουτέστιν, έαυτφ (18) Ιπιγράφειν 
τά κατορθώματα, άλλ' έπι τ6ν θεόν τ^ χβλων τήν αΐ- 
τίαν άνάγειν. Τοιουτογήν θυμίαμα Βαυλοςό λέγων (19)* '» Να», ν, 15, " Εχοά. χιπ, 34. '» ίΒίά. '♦ ΙΜά. 36. '» ί1)ίά. (19) ΙΙα ΙΏ88. ςυ&ΐΌΟΓ. Πρ^. 1θΓΐίυ8, ή(ΐών. Εάίϋ, 
ήι&ΐν. Κθο ίία χηηΐΐο ρθ8ΐ υΙβΓςυβ Οοιηύθίΐβϋ οοάβχ, 
αυτω κεχρήσθαι. ΛΗί ΐΓββ Π188., αύτφ χρήσθαι. Εάίϋ, 

αΐτφ χαί χρήσθ«ι. 

(14) 8ίο ςυίηςιΐθ ηιββ. ΑΙ βάίίί, 6ντι οΐεσθζι. Μοχ 
1γ68 χη88. σύνθεσιν διατεταχέναι. Αΐϋ άυο π)88., 
προστεταχέναι. 

(15) ΙΙα 0088. &1ίςυοΙ. ΟβββΙ φησί ίη βάίϋβ. δΙ&- 
ϋιη άϋο ιη88. Κβ^ϋ οΙ Ι.ΧΧ, χαλβάνην ήδυσμοΰ. Δϋί 
άαο ΟοΙϋθΗίηί Ββουηάα ιηαηα βΐ ΓβεβαΙίοΓΟ» ήδυοσ- 
μρυ* ςα88 νοχ 8ί ηοα ιηθΙΙοΓ, οθγΙο 8ί^ηίθ6αηΙίθΓ 
βί^. Ηλυά 1οηβ;θ οΐίςυοΐ ιη88., τά σώματα. ΟοοβΙ &γ- 
Ιίοάΐιΐ8 ιμ 0(1ι1ί8. 

(16} 8{ό πΐΒβ.'βοχ. Β((1ίϋ, ίσως. Μοχ ίίάοιη 1111 8θχ Π)88., γινομένας, Εάίϋ, γενομένας. 

(17) ΕάίΙί θΐ Ηοί;. ίβΗίϋ8, τής σκηνής τής άληΙ«• 
νής. Αΐϋ ΐΓβ8 ιη88., τής σκηνής. Βοοίςαο ίτθ9 αΙΙ! οΐ 
ίη οοηίβχία. 

(18) €θ(1ί6θ8 ΐΓβ8, άπηγόρευται Ιαυτφ τίνα ποιειν 
εΙς άπόλαυσιν, τουτέστιν μή δή Ιαυτφ. ΑΙϋ 4τθ• 
η)88., απαγορεύεται, θΐο., ΰΐ 8ΐ]ρΓ8. ΒάίΙί, απαγο- 
ρεύεται Ιαυτου τίνα ποιεϊν άπόλαυσιν, τουτέιίτιν Ια»- 
τφ. ΰο15. ρηπιυδ ϊη πιαι^ίηβ, ιηαηΰ ΓΟοοηΙΙ, ο& δεΙ, 
ηοη οροΠβΐ ςηβτηςηαιη $%οί ρτκοΐατα (αοίηοτα νόι- 
άίΰανβ. 

(19) ϋα ιη&8. ρίοηςαβ οιηποβ. Εάίϋ, & Ιΐαΰλος 
λέγων. 177 εΟΗΜΒΜΤ. ΙΝ ΙδΑΙΑΜ ΡΒΟΡΗΕΤΑΜ. βΑΡ. Ι. 17• Χρίστου (ύωδία Ισμέν - χάΐ πάλιν • Χάρις τφ Θ«φ Α ^^ 06 ςυίβ 8ίΙ)ί ςαίάρίαΐΏ ςίθ8ΐηο<ϋ Εά αβυηι βιιιιιιι 
τφ πάντοτ• ^ριαμβ%6ο>ίτι ήμας, χαΐ τήν όσμήν οοηβοθΓβΙ : Ιιοο θβΙ, ηθ 8ίΙ)ί ιρβί ρΓ«ΰ1&πι ί«βίηοη 
της γνώσεως αύτοο φανβροΰντι έν ήμΤν (20). &ά8οη*1)α1 : ββά βλ αά Οβαιη 1>οαθΓαιη 6&ιΐΒΑΐη 

Γοίβηιί. Τβΐθ 6Γ&1 ΙΚΐ7ΐηΙ&ιη& Ραυίυβ, ςυί άίβ6ΐ>&1: ΟιηίΙί 1>οηΗ$ οάοτ *ητηια ''\ ΕΙ Γυρβαβ : Οταϋα ααΐΜή 
ϋΰο ςηί ΒΰτηρβΓ ΜνίΐηρΚαΙ ηο$^ ^ί οάοΓΦτη ηοΐίϋχ $ηχ ηιαηί[β$ίαί ίη ηοΐι* '^'^. 

30. Τ& δ^ σωματιχ&ν θυμίαμα, ίμΧ τοΤς χατά τους 30. ΑΙ νοΓΟ 11ιγιη!&ιη& οοΓροΓ&Ιβ, ςαοάςυο η4- 

μυχτηρας π^ροις εμπίπτον, χαΐ τήν αΓσΟησιν συγ- ΓΪυιη ιηβαϋΐΐυβ ί11&1)ίΙυΓ, βΐ ΒβΠΒΐιιη οοιηιηοτβΐν χινου/, βδέλυγμα τφ άσωμάτφ είχ^τως νεν^μισται. 
Νουμηνίας δΙ πρέπουσας αΤωνίοις Κτεσι παρά των 
συνετών νοεισ0αι 6 λ^γος βούλεται * ο& τήν διά των 
τριάχοντα ήμερων τής σελήνης άποχατάστασιν, έπιχα 
ταλαμβανούσης τόν ήλιον, χαΐ πάΛΐν άφισταμένης. 
Άλλ' επειδή Ό δφρων ώς σελήνη άλλοιοΰται, 
τήν πρ&ς τ^ φως έπάνοδον, 5περ έξέλιπεν 6 &(ρρων 
χαΐ τήν διά μετανοίας (21) εΙς τό άρχαΤον άποχατά- ορίίιηο ^υ^θ βί ςυί ίηβΟΓροΓ&Ιίβ Θ8ΐ, 1ι&1)ϋυιη β•^ 
ρρο &1)θ[ηίηβϋοηθ. Ουίη β1 ηβοιηβηίω ςα» αηηί• 
βθΙβΓοίβ άί^οβ *8ίη1, νυΐί δοηρΙαΓ» & ρηι<ΐ6ηϋ1>αΒ 
ίηΐβΐΐί^ί, ηοη ηυΐθΐη Ιαη» οίΓουΗυιη Ιη^ηΐε άίβΐιαι 
ρβΓ&βίοιη, ουιη ΑββοςαϋαΓ Βοΐβιη, βΐ πΐΓβαβ ββ &1> 
60 8υ1)ΐηον6ΐ. Ουί& νβΐΌ 5/ιι/(ια ηί Ιηηα ηΜαίΐΜτ'^^ 
βί^ηίβο&Ι βοπρίαπι Ιιαηο αά Ιτιοβιη &1) ΙηβίρίβηΙβ 
άββθΓίαιη Γβάϋΰΐη, Ιι&ηοςυθ ρβρ ροβηϋβηϋ&ηι ιιΙ στασιν Ιορτήν ήγεισθαι τ^ φιλάδελφον χαΐ συμπαθή ^ ρη8ΐίηυιη 8(&1υιη Γ6άίηΐ6£;Γ&ϋοη6ΐη, βΙ ςαί ίΓ&ίηιιη ό λ^ος βούλεται* οίον ει νουμην(αν δγων τήν αρχήν 
του έν γωτΐ β(ου- επειδή ΙξΑιπε μέν τό φως διά τήν 
εΙς τ& χεΤρον τροπήν (22), έπαλινδρ^μησ• δΐ πάλιν 
προς α6τ^ διά της επιστροφής. *Εξης &ν εΐη περί 
των μισουμένων Σαββάτων εΙπεΐν τό, Μή αΓρειν βά- 
σταγμα, χαΐ μή ((έρχεσθαι άπό του τύπου αύτου * 
χαΐ, Μή χα(ειν πυρ Ιν πάσ^ τ{ χατοιχί^ αυτών* 
ταΰτα τ6 αδύνατον εΙς τήρησιν χαΐ άχριβή φυλαχήν 
αύτύθεν έμφαίνοντα, 6πύδιχον ποιεί τ^ χατάρ^ τ&ν 
σωμοηιχώς άχούοντα. Μή χινεΤσθαι γάρ άπο του τύ- 
που άμήχανον, χαΐ παν τ^ έπαιρύμενον χ&ν ελαφρύ* 
τατον { (23), βάσταγμα λέγεται, οίον Ιμάτιον, "^ άρ- 
τος,*^!! τι των άναγχα(ων. Άλλα χαΐ πυρ χα(ειν ου χε- 
λεύει * τουτίστιν, 6π6 τών παθών της σαρχός μή βϋ αιη&ΙοΓ βοΓοοαςυβ άοΙοΓβιη άοΐβ&ΐ, οβα ίββίυιη 
άίθΐη Θ886, ρβηηάβ αο βί ηβοηαβηί&ιη οβίβΐϊκι, ηί- 
οαίΓαιη νϋβΒ ίη Ιαββ &£^θηάο ρηηοίρίαιη. Α^ ρο9ΐ« 
ςυ&ιη βΙαΗυβ Ιυοβιη ρβΓ 8υ&ιη αά ρ6^Ό8 πιπί«ϋοη€ΐη 
άβΓοΗςυίΙ : ΓϋΓβυΒ ρβΓ οοηνβηίοηβαι %ά ίρβλίη γο- 
οιίΓΓίΙ. Οβίηάβ ίΠυά άβ 8&1>1»&1ί8 οϋίο Ιι&^ίΙίβ 1Ιο•1 
άίοθΓβ: Νβ ςΌίβροΓίβΙ Β&Γοίη&οα,βΙ ηβ βιβαΐα Ιοοο 
βυο ^' : β(, ηβ ηΐΐί αοοβηά&ηΐ ί£;ηθΐη ίη οπαηί ΙιβΜ- 
Ιαϋοηβ 8Όϋ^: 1)»ο οΰΐη ηοη ρο88ΐηΙ ο1)8βΓν&η, βί 
ΐΑΐηβη Βθουηάηιη ίρδ&ηα ΙϋΙβΓ&ιη ρ&Ι&ιη βϋ μ μμ 
Ε0€απι1θ ο])ΒβΓν&ηά&, βυοα υΐίςαο ςηί βα οοΓροηϋ 
86η8α ίηΙβΙΙί^Η, ιηΒίεάίοΙίοηί οΙ)ηοχίΌΐη Γβάάαηΐ. 
Είβηίιη Οβη ηβςυίΐ, ηί ςηίβ β Ιοοο βηο ηοη ιηονΜίρ 
ΙυΓ : ίΐθπι οααηβ ίά ςαοά ροΓίβΙαΓ, ΙβιηβΙβί Μΐ 1ο- άναφλέγεσθαι (24) - μή έπα(ρειν δΙ βάσταγμα* τουτ- β νίΒΒΪπιυηο, θΑΓοίηα άίοίίυρ, βχθίηρίί 0Ε118&, νοβϋβ. έστι, μή τφ βάρει τής άμαρτ(ας χαταφορτ(ζεσ6αι, 
«αϊ της Ιν βεφ διαμονής μή μεθ(στασθαι, έδραΤον 
μένοντα χαΐ άμεταχ(νητον &ν τ^ π(στει. Οΐίτω δ^ τε- 
λειουντας τά Σάββατα, ούχ έν τ^ τών χαχών άργ(^, 
άλλ' έν τ^ άποχ^ τών χαθηχύντων, είχύτως αποστρέ- 
φεται, χα2 ούχ ανέχεται αυτών ώς ψευδών. Τα)«6ται 
γάρ είσι (25) τα ηορ^ τφ εςβοφή«)^ ταλανιζύμενα 
Σάββατα * ΟύαΙ οΐ {γγ(ζοντες χα2 οΐ έφαπτύμενοι 
ψ^δών Σαββάτων. Σάββατα δΐ άληθη, ή άποχει- 
μένη άνάπχυσις τφ λαφ του θεού * £περ διά τ6 άλη- 
(^ινά είναι ανέχεται 6 βεύς. ΚαΙ φθάνει γε έπ' έχεΤ- 
να τα Σάββατα της αναπαύσεως, παρ* φ 6 (26) 
χύσμος έσταύρωται, άποστάς δηλονύτι τών χοσμιχών, 
χαΐ έπΙ τόν ΙΙδιον τύπον της πνευμοκιχής άναπαύ- νβΐ ραηίΒ, νβΐ ςυβϋΐιοί γοβ ηβοβΒΒαΗα. Οαίν βϋ«ιη 
]αΙ>βΙ« ηΐ ηβ ί£;ηβιη ΒβοβηάβΓβοΙ : Ιιοο ββΐ, οο ςοίβ 
8ίη&4 Βθ α οαπΑΪΒ οηρί(1ίΐΑϋ1>αΒ βχυη : ηΐΓβυΒ ηβ 
ςαΐΒ ϊοΙΙ&ΐΒΑΐρίη&χη^Ιβ ββΐ αϊ ηο ροηάβΓβ ροοο«Ιί 
(Ιβ^ΓΑΥθΙΟΓ, ηβο ίη ϋβο ρβπη&ηβΓβ ΒΐιροηοάοαΙ, 
Βοά βΓΠΐΌΒίααπιοΙηΒςαθ ίη βάβ ροηβνβΓοΙ. 8Αΐ>ΐΜί(ΐΑ 
αοίοιη ςηί βίο ρθΓβοίαηΙ, ηοη ηΐ αϊ) ίιηρίΌΐήίΤ ορο- 
ΓίΙ)υ8 άββίβίαηΐ, ββά υ1 &1)8ϋη6ΒηΙ άίβοοά&ηίςιΐβ α 
βυο οίΟοίο, ΙιοΒ ιηβΓίΙο &νθΓ8α1αΓ Οβαβ, αοο Ι^& 
8&1>1)&1& ΙοΙβΓ&Ι (&ηΐ|08ΐη ιηβηάαοίβ οΙ Γ&ίβλ. Βηϊιη* 
νβΓΟ (ΙβΟβηΙϋΓ Β ρΓορΙ)6ΐ& 6^υΒΠ10(1^ 8&1>1)β1& : V» 
ςαί αρρνορίηςηαιύ €ΐ αίίίηρηηί 8αδδαία ιηβηάούΐα ** Ι 
δβροΒΪΙα βυίθοι Οβί ρορυΐο ΓβςαίβΒ δΑΐ>ΐΜΐ(λ τθτα 
ΒΰηΙ, ςυβ ςυοά υογα Βΐηΐ, §;γ&1& ΙιιιΙ)θΙ ΒβιΐΒ. ΕΙ (23) 8ίο 0188. αΐίααοΐ. ΕάίΙί, ήν. 

Γ " σεως χαταντήσας, έν οΤς 6 γενύμενος ούχέτι χινηθή- η οβΚβ ουίηιυηάυΒΟΓυοίΩχαΒβΒί,ίΒ αά ίΙΙ&ΒρίΓϋιι&ΙίΒ 
σεται άπλ του Ιδ(ου τύπου, ησυχίας χαΐ άταρα((ας ΓβςυίθϋΒ θ&1)ϊ)&1λ ρβΓνβηϋ, οαπί α Γθ1>ηΒ ηΐυηά&ηίΒ 
περί τήν χατάστασιν έχε(νην 6παρχούσης. ΚαΙ πυρ ρβοβΒββηί, Αίςηβ αά ρΓορηαπι 404 ςυίθίίΒ Ιοοαιη 

'• II ΟοΓ. π, 15. ^^ ί1>ίά. 14. '• ΕοοΗ. χχνπ, 12. '• Εχοά. χχχν,3. •• αβΡβπι. χνιι, 27. •« ΑιηοΒ νι,3. 

(20) ΕάϋΙ οππλ ΐΗ1>υΒ πιββ., έν ήμίν. ΑΙΙΙ Ιγοβ χα^ μή έξέρχλσθαι. ΟββΒΐ χα( ίη βάϋΪΒ. 
οιηίΗηηΙ έν. ^ /«**»«, .. __. «^.., * 

(21) Βάίϋ, άλλοιοΰται τήν πρ^ το ώςέ φπάνοδον 6 
^ρων, χαΐ τήν διά μετάνοιαν* σηοά οοιη νϋίοΒυιη 
ΒΐΙ, ρηΐινίΐ Οοπι1>6(ΐ8ίοΒ ίΐΐηά, ο άφρων, βχρηη^^η- 
άητα οββο, Ιιηφίιιιη ΙηορΙθ Γοροΐίΐΰοα, βί βχρίβηάο 
■οηΒοί Ε Τίΐιη&ηηο &άάϋηαι. θβά τϊγ άοοίυβ ΒΐίΙβΓ 

)ιι4!θ888θΙ, βΙ οοάίοβΒ ΒυοΒ ΙββΪΒΒβΙ αϋβηϋυβ,ίη ςηί- 
>ιΐΒ, βΐ ίη λΙϋΒ ςοΗίαοΓ, ϋ« ΙβαίΙηΓ, ηΐί βάίάίπιιΐΒ. 

(22) Οο<Ι1οο8 ΙΤΘΒ, τό χε(ρω ροπήν Ιβ^ τά. Μοχ 
ΙτοΒ οΐΒΒ., έξης &ν. ΕάίΜοοιπ Ηθβ• ΙβΓίιο, έξ ής αν. 
θοΙ^ίιιά• Ιγοβ ιηβΒ•• φέρειν βάσταγμα. ΙΚ)ίάοιη πιββ.| (24) ΙΙ& ςυίηςυβ ιηβΒ. ΑΙ οάίΐί,άναφέρεσθαι, Ιι&αά 
Γθοίβ. Αΐίςοαηΐο ροβΐ βΐίςυί ηαβΒ., έντΐ(^ π(στει οβτω 
τελουντας. ΟβΟΒΐ έν ϊη 6X00818 ϋ1)ΠΒ. 

(25) Αΐίςυοΐ πΐΒβ., έστι. Μοχ ηοηηαΐί οοββ., χαΐ 
οΐ έφ. ΟββΓ&Ι οΐ ίη βάϋΪΒ. 8ΐΒΐίιη &]{αιιί οιββ., Σάβ• 
βχτα δέ αληθινά ή προχειμένη, ρτοροίάα Τβοηίίί, 

(26) δίο ηοηηυΐϋ οιββ. ΑΙ>οβ1 6 βΙ> οάιΐίβ. ΑΙΙογ 
ΟοπιϋβΓ., παρά ό. Ηοο ίρΒο ίη Ιοοο άιιο χηΒΒ., χαΐ 
άποστάς. 479 ΑΡΡΕΝΟΙΧ ΟΡΕΗϋΜ 8. ΒΑδΙΗΙ ΜΑΟΝΙ. 180 αοοββθβηΐ: ςυίΐ^αβίη 8&1)1>&ϋ8 ςαί νβη&Ιυβ ίαβηΐ, Α ^^ >Μ(ύ9«ι Ιν τ{ αΐωνί^ (27) χατοιχήτει, διά τ6 μή 
ηοα βιηρϋΌβ ιηονβΜΙυΓ & βαο Ιοοο. Ου&ηάοςυίιΐθπι Ιπιχομ^ζενθαι δλην πυρ άνάπτουσαν, ξύλα, χ6ρτον, 
ςυίββ ΐΓ&ηςΌΪΐΙϋ&βςπβ ίο ίΠο βίαΐυ οοηβΙβίΗ. Νβςυβ καλάμην. Και βάσταγμα ούχ άρεΤ ό μή έχων το βαρύ 
ί^βιχι &666η(]6ΐ ίη βΙβΓη& 1ι&1)ίΙ&1ίοη6, ρΓορίβΓβα φορτ(ον της ανομίας αύτψ Ιπιχείμενον, άλλ' όντως 
ςυοά χη&ίθηαηι ςυ» ί^βιη ΑΟΟβηάϋ, ηοη αϋΤβΓ&Ι, Σάββατα τρυφερά άναπαύσεται. 
1ΐ£;η&, Γβηαιη, Βϋρυΐαπα. Νβο ΙοΙΙθΙ β&Γοίη&ιη ίβ, ςυί ηυΐΐο ρβοο&ίί ροηάβΓβ βΐΐ)! ίιηρβικίβηΐβ ρρδβ^Γ&ν&ΙυΓ, 
Ιιηο νβΓβ ίη 8&1)1)&ϋ8 άβΙίοί&Γυιη αοίαρυβ οϋαιη ββί. (31). ΡοΓΓΟ ρΓΟ ιη&{;ο& άίβ ίηΙΟΓρΓβΙβθΓθΙίςυί τβά- 
άίάβΓοηΙ, νοοαίατη. ΤΙιβοάοϋο ςαίάβιη , ΥούαΙατη 
ϋοηνο€αΙαηι ηοη (θτφ : δγιηχη&βΐιυβ νβΓΟ, Υοοαίαπι 
ΰοηνοΰαΐίοηβιη ηοη [βΓατη, Όπάθ θχίβϋιη&πιυβ ηοη 
Όη«ιη άίβιη ρβοηΙί&Γβιη άίοΐιιιη ίηίβββ ιη&§[α&α), 
ββά οιηηβιη ςαβ νοοαία &ρρ6ΐ1&1υΓ. Αϋ βηίπι άβ &ζγ• 
ιηίβ : ΡήηΜ οβΙβΙ^ΓΐΜ^ ςαία ΜαηΟα €ΗΙ νοΰύ *' ; 6ΐ : 
Οία ίβρίίηια νοεαία χαηοΐα θΗΙ νοΙ>ί$ *' ; βΐ Οιβ εβ- 31. Αντί δι της μεγάλης ημέρας οΐ λοιποί Ικδε- 
δώκασι, χλητήν. Ό μέντοι (28) θεοδοτίων, Κλητήν 
έπίκλητον ούχ ανέχομαι • ό δΐ Σύμμαχος, Κλη- 
τήν Ιπιχλησιν ούχ άνέξομαι. 'Όθεν λογιζ(5μεθ« μη 
μίαν Ιξαίρετον μεγάλην εΙρήσΒαι * άλλα πάσαν τήν 
προαγορευθεΤσαν (29) χλητήν. Περί γάρ των άζύ- 
μων φησιν, Ή πρώτη έπίχλητος, δ'τι άγ(α Ι'σται 
δμΤν χαί, Ή ήμίρα ή Ι6δ<5μη χλητή αγία ?σται ϋηια ηονοηιηι, ςναηάο οί^βηίίί ΗοίΙίατη Ηβΰάοπια- ^ ^μϊν• χαΐ, Τ^ ήμέρ^ τ^ έβδ^μτ^ των νέων, δ'ταν άίΐιη, ΟΒίβΙίτύ »αηοία €τ%ίυοΗ$^^\ βί ΓυΓβυβ: Οβοιγηα 
ΖΘρϋηύ ηιβη$ί$ Ηη]η$, ΰβΜτίδ $αηοΙα βηΐ νοίίε *'. 
ϋαςαβ ρΙυΗιηοβ άίββ βοάβαα ηοιηίηβ ηυηουρ&Ιοβ, 
ίιηο οααηββ ΓβΓβ οβΙβΙ^Γββ 16£;68 βοΐβιηηϋ&ΐββ ρβΓ 
υηαιη βΐ β&ιηάβιη νοοβιη ανβΓβαη νίάβίυΓ. Ηίβ ί^ϋυΓ 
^θ^6^^^8, ςυβίβιη Γθοίρϋ β1 ρΓθΙ)&1 ? ΙΙΙ&ιη άβ ςυ&- 
άίοΐααι βθί : Όχ€Υη Οοτηχηί ηιαρηατη ^*, ςυ&ιη ηοη 
ρΓοάυοβΙ Ιιίο βοΐ ββηθίΐ^ϋίδ, ββά ςυαιη 'βχοηβηβ ^υ- 
βϋϋβθ 8θ1 ί11υβΐΓ&1)ί1 : ςυββ υη& βπΐ 6ΐ οοηϋηυα, 
βαί ηοη βυοοβάϋ ηοχ, βοά &ά οιηηβ «νυιη ββββ βχ- 
ΙβηάίΙ. ΥθΓβ ί^ΙΟΓ θΐ ρΓορΗβ π)&^η& βθί άίββ ί11&. 
ΛΙΙβηβαι ^υ()8β8 ο&Γη&ΙΐΒ ίη Ιιίβ ιη&^^η&ο) ςυβπΐ, 
ς[1ι«8 1)6&ίυ8 ^&οοι) ρ&Γν&8 θββθ βΧ ιη&1&8 αβίΓοιβ- 
νίΐ *^. ΟφίθΓυχη ςυ&ΙυοΓ βαηΐ βοΓΟίη ς α» οοαιαίθ- 
ιηοΓ&Ι» 80β1 άΙΕΓβΓβηϋ» : &]ί& ν&η&, ςυ» βοίΐίοβΐ προσφέρητε θυσίαν των εβδομάδων , έπίκλητος 
αγία ίσται δμΤν • και πάλιν, Τ^ δεκάττ^ του έβδο- 
μου μηνός τούτου , Ιπίκλητος αγία έ'σται 6μΤν. 
Έοικεν ούν διά μιας φωνής πολλάς παραιτεΐσθαι 
ημέρας τάς τψ αύτψ βν^μαρι κεχρημένας, και σχε- 
δόν πάσας τάς Ιπισήμους έορτάς έν τψ νύμψ. Ταύ- 
τας οΰν παραιτούμενος, ποίαν (30) δέχεται ; Ιίερι ή ς 
ειρηται • Τήν ήμέραν Κυρίου τήν μεγάλην, ήν ού- 
χΐ 6 αΙσθητός ούτος ήλιος ποιήσει, άλλ' ανατολή 
του της δικαιοσύνης ηλίου καταφωτίσει, ήτις μία 
^σται καΐ διηνεκής , διάδοχον νύκτα μή έχουσα , 
άλλα τψ αί'ώνι παντι συμπαρεκτεινομένη. Αληθώς 
μεν οδν καΐ κυρίως μεγάλη ή ήμερα Ικείνη. Ό δε 
σωματικός Ιουδαίος έν ταύταις ζητεϊ (31) τήν με- 
γάλην, περί ών ό μακάριος Ιακώβ άπεφήνατο, δτι ηΐο ^υά&ίοο Χ)1)86Γν&η1ηΓ : αΙ)θΐηίη&ηά& &1ί& : αΐία (« μικραΐ και πονηραί ε!σι. Τέσσαρες δέ είσι των μνη- 
μονευθέντων διαφβραί• τά μέν Ιστι μάταια, των γι- 
νομένων Ίουδαΐκώς- τά δΐ βδελυκτά • τα δΐ ουκ 
ανεκτά* τέταρτον (32) Ιστι τά μισητά • Ιν οίς και ή 
νηστεία ΙστΙ των Ιουδαίων, "βσπερ οδν και έπί των 
-^ί:Χλΐι»ν •5ί«ι μέν τι τό άπύβλητον, εΤναι δέ τι τό 
εύπρ4σδεκτον^^^^]^«φ έκδείί^νυτο* οάτω και έπι της 
νηστείας. Τήν μίν προς έπίδειξίν γινομένην άποχήν 
των βρωμάνων, έν τψ, Μή άψγ^, μηΛ γ•ύσ{) (33], 
μηδΐ θίγΤϊ^, τό τέλος ϊχειν, μισεΤ ή ψυχή του Κυ- 
ρίου* τήν δΐ ΙπΙ τψ δουλαγωγήσαι το φρόνημα της 
σαρκός παραλαμβανομένην άγαπ$, διά του 6πωπια- 
σμοΰ τής σαρκός τόν άγιασμόν κατορθοΰσαν, Ούκ 
Ιξαρκεϊ δΐ καθ* εαυτή ν ή αποχή των βρωμάτων προς 
τό έπαινετήν ποιήσαι τήν νηστείαν άλλα δεΤ καΐ τήν ίη1ο1θΓ&ηί1& : ςααΜο- &1ί& βυηΐ οάίθ8&, ςΰί1)υΒ β1 
ίρ8υπι ^α()»ο^υπ1 ^6^υ^^«ιαι &ά]αη£;ϋυΓ.0υ6ΐη&άιηο- 
άηοα ί^ίυΓ βΐ ίη οββΙβΗβ ΙΙβοΙ&ΓΑίαιίίνββί^^Ηςυίά 
6886 ^β^θο^Αηάυπ1, αΐίςυίά νβΓθ1>β6 &066ρ1υιχΐΐη^ 
αοοίάϋ θΐ ίη ^6^υηίο. Ηαηο ςαίάβιη βδο&Γυπι Αΐ)8ΐί- 
ηβηΐί&οι ςαοΒ ϋΐ αά θ8ίβηΐ6ϋοηβηι, Οοπιίη! &ηίπι& 
οάίο ρΓ086ςυίΙαΓ, ρΓορίβΓβαςυοά Ιιοβο ρΓ«οβρ1& : 
Νύ ΜίρβΗί ηβςνβ ρη$ίαυ6Τί$ , ηβςηβ οοηίνεείαν&' 
Γ&5**, βηοαι 1)&1)6η1: ςυθΒ νβΓΟ αά ο&Γηΐ8 ρβΐη- 
Ι&ηϋηιη 8βΓνί1υϋ αάάίοοηά&ιη &(11ιίΙ)βΙυΓ, Ιι&ηο άίΐί- 
1^1 1)608, ςυ&ηάοςυίάβπι 88ηο11χηοηί&πι ρβΓ ο&Γη!8 
ΒΓΟίοΙίοηβηι ρβΓΟοίΙ. Νβο Ιααιβη ρβΓ 8β 8&1ί8 ββΐ 
λΙίιηβηΙοΓυιη 8ΐ}8ϋηβηϋ& βά βοαιπίθηά&ηάυιη ίβ]υ- 
ηίηπι : 8βά βΐίαπι ^οη^υη£^βη(1& ββΐ Γβΐίςυα νίΐο Γ&Ιίο ίη 8βΓΐηοηίΙ)υ8, ίη εοΙΙοςΌΐίβ, β1 ίη βο οοη- [) λοιπήν άγωγήν προσεΤναι (34), Ιτ τε λύγοις και άνα- 
β« Νϋΐη. XXVIII, 18. " Μά. 25. »♦ ί1)ί(1. 26. «» Νϋπι. χχιχ, 7. •• αοβΐ ιι, 31. •' Οβη. χι,νιι, 9. 

Μ 0θ1θ88. II, 21. (27) Βθ£;. 8βουηάα8 βί ΟοΙΙ). ρηιηυ8, έν τ^ αΐω- 
νί^ καΐ οίκεί^, ίη χίοτηα βΙρΓ0]^ηα Ηαΰύαίίοηε. 

(28) δίο ςυίηςυβ πΐ88. ΕάίΙι νβΓΟ, (Αΐν γάρ. Μοχ 
ΐηββ., ούκ ανέχομαι. Νθ8ΐΓ8 βάίϋο Ρλπβ.,ουν ανέχο- 
μαι. Ιιβ^β Οαββαιη. 

(29) Οθ(]ίβ68 ςηαΙαοΓ πάσαν αυτήν προσαγ. Ηβ£^. 
ΐ6Γΐίη8• άλλα πασι τήν προσαγ. 

(30) υΐβΓςαβ βοπιύβίιβίί βοάβχ οαπι (1αο1)υ8 &1ίί8, 
ποίαν. Εάίϋ βυιη (1υο1)υ8 &1ίί3 ιη88., ποίας. 

(34) 0οάίθθ8 86Χ, ζητεί. Εάϋΐ νβΓΟ, επιζητεί 11>ί- 
άβιη ςυ&ΙηοΓ ιη88.. περί ών 6. Αΐίί άυο ιΐ)38. βί βάί- 
Ιί, περί ού ό. Η&αά 1οη£[θ υΙθΓςηβ βοάβχ Οοιη1)θΓ. βΐ Αΐίί ςυ&ΙυοΓ, των μνημονευθέντων. Εάϋί, των προ- 
μνημονευθέντων. 

(32) Β(]ί1ί, τέταρτον δέ, Α])68ΐ δέ & 86Χ 0088. Μοχ 
ίίάβιη ίΠί 8ΘΧ ιη88„ ώσπερ ο{>ν χαί. ΕάίΙί, ώσπερ 
γάρ καί. 

(33) ΙΙΙυά, μηδΐ γεύσ^, ίη ρπυ8 βάίΐίβ ά68ί(ΐ6Γ&1)&- 
Ιυρ. 11)ίάθΐΏ 0088., ξχειν. ΕαίΙί, Ιχει. Θυ1)ίη(]6 ςυ&- 
ΙυοΓ ιη88., διά του υπωπιασμου. ΑΙΙί άυο πΐ88. βΐ 
βάίϋ, διά τόν ύπωπιασμύν. 

(34) 6ο(]ί668 ηοηηαΐΐί, προσιέναι. Αΐϋ οηιη 6(1ίϋ8, 
προσεΐναι. 181 ΟΟΜΜΕΝΤ. ΙΝ Ι8ΑΙΑΜ ΡΑΟΡΗΕΤΑΜ. ΟΑΡ. Ι. ιη στροφαΤς, χα) τ^ πρ6< τους ώφελκΤν δυναμένους συν- 
ουαί^* ΰστκ τ5 χατά τΑ βρώμιατα παρακολούθησα 
<Τναι τής άαχήσκως. Τά πολλά μίν ο\$ν χατά νουν 
Ινβργουντος του σπου$α(ου, χαΐ πιρί τήν της αλη- 
θείας θήρβν Ισχολαχ6τος, όλιγάχις δΐ πρ^ς τήν Ιπι- 
μέλκαν της σαρχός χαταβαίνοντος, τΤτα μετά τ6 λει- 
τούργησα! τά άναγχαΤα τψ σώματι, έχ των επιτυ- 
χόντων άπρο(γματεύτως διαιτώμενον, εύΟυς άπο- 
ικηδώντος της άσχολ(ας των ανωφελών, χαι εΙς τήν 
προηγουμένην Ιαυτου ζωήν άνατρέχοντος. Ή γάρ τοι- 
αύτη αγωγή πασαν άφορμήν, $ι' ής τρέφεται τό φρό- 
νημα της σαρχός, έξα(ρει, ώς μηχέτι χαταδυνα- 
στεύειν του πνεύματος, μηδ^ πο'.εΤν τά οίχεΐα ίργα 
τήν σάρχα, πορνε(αν, άχαθαρσίαν, πάθος, έπι8υμ(αν 
χαχήν. Νεχρώσάντες (35) ούν ^υτων τά μέλη τά έπΙ 
τής γης, χαι Βιά λύγων έπιπληχτιχων χαταστελ- 
λύντων τά πάθη» κα^ διάτης αποχής των βρωμάτων 
νηστεύσωμεν νηστείαν δεχτήν ε6άρεστον τφ Κυ- 
ρ(φ (36). Έστι μίν ούν χαΐ ή αποχή τών βρωμάτων 
χωλυτιχή τών χατά γαστέρα ύρέξεων, χαΐ τών δπύ 
γαστέρα. Και 6 φιλύπονος δΐ χρησ(μως τούτοις ενδια- 
τρίψει, Εχων ύπύδειγμα (37) τον Ηλίου βίον, τ&ν 
Μωσέως, τ6ν Δανιήλ, τον *Ι(ι>άννου, και τόν τών 
λοιπών αγίων, ^Ον ούχ ήν άξιος 6 χύσμος, ο7 πε• 
ριήλΟον έν μηλωταΤς, έν αίγείοις δέρμασιν, 6στε- 
ρούμενοι, θλιβύμενοι, χαχουχούμενοι. Άλλ' ούπω 
τ^ έν άποχ^ βρωμάτων ε&τονον, 1χαν6ν ε?ς τελείωσιν, 
έαν μή χαι ή ψυχή έν παντελεΤ άποχ^ τών τρεφύντο>ν 
χαχίαν δπάρχ^. Όσπερ γάρ διπλούς 6 άνθρωπος, έχ 
ψυχς συνεστώς χαΐ σώματος* ούτω χαΐ αΐ τροφαι 
διπλα^ κατάλληλοι τξ Ιχατέρ^υ συστάσει τ^γχάνου- 
σαι, εύτονώτερον προς τάς οίχείας ενέργειας άποτε- 
λουσι τλ (38) τρεφύμενον. "Οσπερ γάρ έν τοΙς γυμνα- 
στιχοΤς α\ άθλητιχαΐ τροφαΐ μετά τών καταλλήλων 
γυμνασίων τοις σώμοισι προσαγύμεναι, βσον κατα- 
κρατούνται ύπλ της τών τρεφομένων δυνάμεως, 
τοσούτον εΙς εύεζίαν μείζονα τ^ σώμα έζαίρουσ^^ κρι 
μροσ6ι(κη αύτου γινύμεναι διά του (39) εις τήν του 
σώματος άναλαμβάνεσ^αι "σύστασιν. οΐϋτω και έν τ^ 
τΙ}ς εύαββε(βς ασκήσει τά της πίστεως δόγματα, καΐ 
ο\ διορθωτικοί λύγοι τών ηθών, συνεχώς προσαγόμε- 
νοι τζ ψνχ$» )^) "^^^^ ΚΊΧ^ μικράν αυτήν προσθήκαις 
α(>ξοντες, δυνατωτέραν αυτήν καΐ φιλοπονωτέραν εΙς 
τ& μειζόνων καΐ τελειότερων τών έν δύγμασι διδα- 
γμάτων έπορέγεσθαι παρασκευάζουσιν. 

32. Άπ^ τής ούν (40) έν τφ κρυπτφ νηστείας φυ- 
λακτέον ήμΤν, της κατά δικαίαν κρίσιν μισεΤσθαι 
λεγομένης 6π6 του Κυρίου, περί ής καΐ 6 προφήτης 
απεύχεται, λέγων* Ού λιμοκτονήσει Κύριος ψυχάς Α ^Γθββυ, ςτιί ουοα Ιιίβ ςυ! ρΓΟάββββ ροββαηί 1ι&1>βίιΐΓ ; 
ίΐα υ1 1]Φ0 οί1)θΓαιη &1)8ϋη6ηϋ& ρίυιη νϋφ £;βηα8 
οοιηϋθΙυΓ. ΙΙλςυβ νίη ρΓοΙ)ί ββΐ ιηαΗ& Ια ιηβηΐο 
νβΓβ&Γβ, αίςυβ νβΓίΙαΙί ίαά&^&ηάβθ ορ6Γ8Πΐ ά&ρβ, 
βί Γ&ΓΟ αά ο&Γοίβ ουΓ&ιη άββοβηάβΓβ ; άβίηάβ ροβί- 
ςυβιη οοΓροη 8υΙ)Γηίηί8ΐΓ&νϋ ηβοβ88&Γ!& νί1ί1>Π8 &1{- 
χηβηϋθ ηυΐΐο ηβ^οϋο ρ«Γ&ηάί8 ν6806ηθ ; Γορβιι- 
ϋηο α ΓθΓϋΐη ίηυίϋίυιη οοβυραϋοηβ 8Θ8Θ 8τι5ΐΓ&•> 
1}ϋ, βί αά ρπβϋηαιη νίίβθ §6ηυ8 οοβυΓπΙ. ΒΙβηΙιη 
Ιιοο νίΐ» ^βηυ8 οοο88ίοηβπι οωηβιη β ιηβάΐο ΙοΙ* 
ΙίΙ, ςυα ε&Γηίβ 405 ηυΙη&ΙυΓ ρ€ΐΌΐ8ηϋ&; αάβο 
αΐ ηοη αιηρίίυθ ίη 8ρίΓί(υιη βζθΓββλΙ Ι^Γ&ηηΙ•* 
άθΐη, ηβςυβ οαγο ορβΓΕ 8ίΙ)ί ρΓορρία ρβΓβοίλΙ, 
ΓοΓηΙοαϋοηβαι , ίιηιηαη()ίϋ&ιΐ), 1ίΙ)ίάίηθχη, οοηοα• 
ρί806ηϋ&ιη ιη&Ι&πι ''. Νο81γ& ί§[ΐ1υΓ ίρ8οηιιιχ αιβαι^ 

|. 1>Γ8 ςυ» 8ϋη1 8υρ6Γ Ιθγγαιώ, ιηοΓΐ!ί!ο&η1β8, ροΓ* 
ςυβ 86ΠΏοηθ8 οι)^α^^&^ΟΓ^08 φΐ! οαρ1(1ϋ&Ιβ8 οοθγ- 
οθ&ηΐ, βο ρβΓ οίΙ)θΓαιη &Ι)8ΐιηθηϋΗα), ^€|^αηβIηο8 
^θ^τ1^^υIΏ Οοιηίηο Αοοβρίαιη ^Γαΐαααςυβ. Βηίιη« 
νβΐΌ νβη1η8 βΐ ΓβΓϋΐη νβοβΓβ&ΐΌΐη αρρβίθηϋ&ιη 
ΓβίΓβηλΙ οί1)θΓυχη &1)8(ίηβηϋ&. Ρογγο ςυί ίη Ιοίβ- 
Γ&ηάίβ 1&1)οη5υ8 8ΐΓβηυτΐ8 β8ΐ, ίη 1ιί8 86 υϋΙίΙβΓ 
θχθΓοβΙ)!!, θχθΏρΙυιη Ιι<ιΙ>6η8 νίΐααι ΕΗ», Μογ8{8, 
08ηί6ΐί8, ^ο&ηη^8, βΐ ΓοΗςηοΓηπι 8&ηο(θΓυιη, (2ιιι6ιμ 
ηοη άίρηπί εταΐ ηιηηάηί, ηηι οίΓοηιβτηηΙ χη Λΐ^Ζοίίι, 
%η ρβΙΗδηί οαρηηύ, βρ€ηίβ$, αηριαίίαΐί, αβχΰΗ ••. 
δβά 8ΐΓ6ηυ&αΙ!ιηθηΙθΓυη) &1>8ϋηθηϋ& Ιι&αά β&ΙίΒββΙ 
αοςυΪΓβηά» ρβΓΓβοΙίοηί, ηί8ί &ηίοια &1> Μ8 ςο» ιη»- 
Ιϋίαπι ηαίηυηΐ, ρΓ0Γ8υ8 &1>8(ίηβ&1. Ουροιιιάπιθ()πιη 
βηίαι άαρίβχ ββΐ Ιιοιηο, οοη8(βη8 αηίπ)& β1 οοτρορβ : 
ίΐα βί άηρΗθ68 8αηΙ βΙ1)ί, ςαί ουιη βίηΐ Όΐηο8ςαο 

^ 8αΙ)8ΐ&η1ί8Β &1βη(1φ λοοοηιηοάί, ίά ({οοά Ιιί8 βηυΐιϊ- 
ΙΰΓ &(] ρΓορηα 8υ& ορβΓα 6Χ8βτβηά& ν&1ί(1ίυ8 Γογ- 
ϋυβςυθ βίΩβίαηΙ. Ουβπα&άιηοάυπι βηίηι ίη 6χβΓθίΙ&- 
ΙίοηίΙ)υ8 ^]^πιη&8ΐίοί8 &ΙΙι1θ(ίοη8 νίβίαβ ίηΙοΓ ίάοπΜ 
«χοΓοίΑΐΐ'ΟΟΓροηΙ^αβ 8υΙ>ηιίηί8ΐΓ&Ιυ8, ςυ&ηΐο ιη8^ΐ8 
8ΐ]1)ί£^ϋυΓ, ΐΑηΙο 60Γρυ8 &ά ρΓ»8ΐ&ηϋθΓ6ΐη αο νο£;θ- 
ϋοΓθαα βνβΐιϋ 1ι&1)ϋυάίη6πι, βίςτίθ 6( λοοβββίο, ρρο- 
ρΙβΓβαςυοά ίη βοΓροπβ 8υ1)8ΐβη1ί8πι ΐΓληβοαί : ϋ« θΐ 
ίη ρίβί&ίίβ 6Χ6Γβί(&ϋοηθ ίίάβί άο^αΐλίΑ, ηβο ηοη 
8θΓα)οη68 &ά π)0Γβ8 βα)6η(ί&ηάθ8 ίάοηβί, εοηϋηαο 
«ηίαι» θχ1ιίΙ)ίϋ, αίςυβ ρουΐ&ΐίιη ςηί1}υ80&οι ίηορβ- 
ιηθηΗ8 ίρ8&π) &η^βηΐ68, τοΙϊυβϋοΓβπι βαπι βί ίη 8αΙ)- 
βυηάΐβ 1&1)οηΙ)υ8 ιη&^ί8 αΙαεΓθπι Γθάάυηΐ ; ηΐ ιηι^ο- 
Γβιη ρβΓΓββϋοΓβαιςυβ (ίθ(ρΏα(ηιη άοοίΗηαιη οοαιρ»• 

ΓβΙ. 

Ο 32. Ιί&ςυβ & ^6^αη^ο ςυοά ίη οοοηΐΐο ββΐ, ο&τοη- 
άυηι ηοΙ)ί8 βδΐ, ςυοά ^υ8^ο ^υ(1^οίο άίοϋαΓ ε Οοιηίηο 
οάίο 1ι&1)6η, ςαοά βΐ ρΓορΙΐ6ΐ& άβρΓθΟ&ΙυΓ, άί66η8: 
Λοη ιη^Γ/Ια^ ίαηιβ ΟοηιίηΗί αηίηια$ ;ΐΜ<οη«ιη''. •• €ο1θ8Β. ιπ, 6. •• Ηβ1)Ρ. XI, 37, 38. •* Ρρον. χ, 3. 

(35) Εάίϋ, νεκρώσαντα. ΑΙ ςοίηςαβ ιη88., νεκρώ- 
σαντες. 

(36) ΌΜ Ιβ^οααβ ίη θ(1ϋίοηοΡ&τί8., τφθεψ. 1β^- 
ΙΟΓ ίη 0088•, τφ Κυρίψ. 

(37) Εάίϋ, 6πογραμμ4ν. ΑΐΓθ§;ίί ρΗαιηΒβΙ ΙβΓίίαβ 
6% &1ίι 1ΓΘ8 υϋ ίη οοηΐ6χ1η. 

(38) Κ« αααίπορ πιββ. Βάϋί νβρο βΐ Εβ^. ΙοΗίαβ. ρ1ΰΓ& ηίΓΑςαο &άιηίϋ! ροΙβ8ΐ. 

(39) Ι1& 8ΘΧ αΐ88. ΑΙ βάϋί, τδ, 8θη8α ηοη άί88ί- 
πιίΐΐ. Αϋςυαηίο ραβί άυο ιη85., •1 ύοθωτικοί. 

(40^^ Άπό τής ούν, βΙο. Ηοο 681, ΟαυΜάπηί α 
μ^ηηιο χηίβηοτύ Ηοηάηίί^ α ί$)αηίο νβτϊί άίνίηί ίο^ 
ϋΐϋςΐίδ €(ΒΐΜίύ άοΰΐήηΐβ : ςη& άβ ίηοάίΕ βΟΓίρΙοΓ 

ΐηΟΧ άί880Γθ1>Εΐ. 183 ΑΡΡΕΝΟΙΧ ΟΡΕΗΌΜ 8. ΒΑ811ΙΙ ΜΑΟΝΙ. 184 βίςιΐίάθΐη ηοη άβ οοΓροΓ&Ιί Γαιηθ 1θ(ΐυϋαΓ (αΐίοςυί Λ ^ι^^^ων (41). Ού γάρ π&ρΐ του σωματικού λιμού 4ίχΐΒ86ΐ,οθΓροΓ&ίυ8ΐθΓΰΐη), ββάάβαηίπι&Γυιη ίη6(ϋ&. 
Ν<^η βηίιη χηίβτίιοΐΗ (ατηβ αηίιηα3 ^ν^Ιοηιηι : &Ηο- 
ςυίη Ιιοο ραείο ία Ιΐβ&ΙοΓαιη νϋα ία1αΓ& ββββΙ οοη- 
ΐΓ&η6ΐ&8, ςυβηάοςυίάθΐη Ρ&υ1υ3 ία Ιιίβ (1θ ςυίΙ)υ8 
^ΙοηαίυΓ ίά βαυπίθΓ&Ι: Ιη μ^ηηΟΛ ίχρβ^^ ; 'χί^τη 
ϋΐυά : /η (αηιβ βί $ίΗ ^*. Ρ&αιβοι &υΐ6ηι & ^υ8^ί8 άβ- 
ρΓβο&ΙυΓ. ΥβΓυιη βίο^υΐα Ιιββο ρΓβ68ΐ&ί ^υx^& 8υΙ)Ιί- 
Π110Γ6ΙΏ ίηβ(1ί»ίαΐ6ΐ1ί^βαΙί&αι ίαΐ6ΓρΓθΙαΓί.Β^ιΐ8ΐηο(1ί 
βιΐ θΐ ϋΐαά : Ναη υίάί ^ιαίητη άβΓβΙίοΙηιη^ ηβο εβτηβη 
έζ/ια ςηχτβη$ ραηβιη^*, Μβιηίαίιηυ8 βαϊπι ΕΙί», ςυί 
& δί<1οαίάβ ρβϋνϋ ραηβιη ^^^ : ςυία βΐ ββιηβη ^α^οι)ί 
!η ^^ρίο ρ&αββ ςυβΓβΙ^&Ι. Ουοά βί νϋ&νβπαιυβ 
&ι)^θ^^&α1 β11]υα)ί1βαιίαΙβ11Ι§;βα1ί&πι^8αι βταοββοεί 
β& ςαβ ίη νβΓ^ορυιη Γ6ρυ£;α«αϋ& 8ίΙ& βδΐ ίαβρ1ί&. λέγει (^ γαρ &ν &Τπε, σώματα διχαίων), άλλα περί 
του ψυχιχοΰ Ού γαρ λιμοκτονήσει ψυχάς διχα{ων. 
ούτω δ' αν καΐ έναντ(ωμα ήν πρ^ (42) τ6ν. των 
μακαρίων βίον, εΓπερ ΙΙαΰλος μίν έν τοΧ< καυχή- 
μασιν αριθμεί το, Έν νηστε(αις πολλάκις, καΐ τ6, 
Έν λιμφ και δίψει. Τ6ν δΐ λιμόν απεύχεται τοις 
δικαίοις. Άλλα βέλτιων τούτων ϊκαστον κατά τλν 
6ψηλ6τερον περί ένδε(ας νουν έξακούειν. Τοιούτον 
έτϋΐ και το, Ουκ εΤδον δίκαιον έγκαταλελειμμέον, 
ούδΐ το σπέρμα αύτοΰ ζητούν άρτους. Μεμνήμιεθα 
γαρ 'Πλίου ζητήσαντος αρτον παρά της Σιδωνίας, 
άλλα καΐ τ6 σπέρμα Ιακώβ, του δικαίου, άρτους 
έζήτει (43) εΙς Αίγυπτον. Έάν δε φ6γωμίεν τήν τα- 
πεινήν Ιννοιαν, καΐ ή έν τοις έναντιώμασιν άτοπια Ε^τιβπιοάί ί£[ί^τ1^^β^αο^α^θ^υα&1)&αι ^υ(1ββί,Γ& β βαβ- «> συνδιαλυΟήσεται. Ταύτας ούν ένήστευον τάς νηστείας 
Ο&ηίβΒ ίαΙθΠΟΓβιη Βαααι Ιιοαιίαθπι, ςαοά &ά ίρ808 οΐ Ιουδαίοι, λιμοκτονουντες Ιαυται ρβΓνοηίβθθΙ οοπαιηία&ΐίο ί11&, ςυ£ άίοϋ : 406 Εΰοβ 
άί$$ ν^ηίηηί, άιοΙΙ ϋοίηίηια, βί ίηάιιοατη ίηρβκ Ιβιταιη 
Ι^ηο ίαηιβτη : ηοη ίαηιβηι ραηίί, ηβςηβ είΚτη αςηχ ; 
αά βηιβτη αηάιβηάί νβΓί^ηηι ϋοηιίηί *^.ΙΙ&ςυ6]6]υοί& 
οάίβββ 86 άίοϋ Οοπιίπαβ, βΟΓαιη, ςυί ααίαιυπι βαυιη 
οοοΩβίυπί ςαίίΐθΐη 1&1)β ρπ® 8&1υ1&ηυιη ιιο νίνιΩοαα- 
ϋτιιη άοοαπιβοΙΟΓαιη ίηβάία : ββά ρία^αβΓ&οίυοΙ ρτΒ&' 
16Γ ιηοάαα) β&ς^ία&αίςυβ βζΙβποΓβιη ϋοπιίαβπ). 
Οαβιη&άαιοάυιη θπίιη ίπ Η1)Γββ αιοιηβαΐο,ςα&ηάοΐ&ηχ 
αΙίβΓΑ (1θθΓ8απι νβΓ^ίί, βα ςυ» Ιιυίο ο1)ν6Γ8& ββΐ, 
ΑίΙοΙΙίΙαΓ : ρ&π Γ&ίίοοβ ία Ιιοιηίαθ ϊά ίρβυπι ίιβή 
φϊινίβ ΑάνβΓίβΓβ ροΙθ8ΐ. Ουαι βηίαι ρία^υβδοίΐ ο&γο, 
βοαίίη^ϋ ιηβαΐβαι Ωβπ ςυοάαιη πιθ(3ο ίαβΓοιίοΓβαι ; 
θχίθαυαη υογο 89Βρ6αυιηβΓ0 ο&Γοβιη, άυαι πιβαβ Ιαυτών τον ϊσω άνθρω- 
πον, διά τ6 φθάσαι έπ' αύτους τήν λέγουσαν άπειλήν, 
δτι 'Ιδου ήμέραι άρχονται, λέγει Κύριος, καΐ 
έπάξω (44) έπΙ τήν γήν ταύτην λιμον, ού λιμό ν 
άρτου, ούδΐ δίψαν ΰδατος, άλλα λιμον του άκοΰ- 
σαι λύγον Κυρίου. Ταύτας ουν τάς νηστείας μι- 
σεΐν λέγει ό Κύριος (45), των έκτηκύντων μΙν Ιαυτών 
τόν νουν έν άτροφί^ των σωτηρίων και ζωοποιών 
διδαγμάτων, ύπερπιοκνύντων δΐ και κατάσ^ρκούντων 
τόν ϊ^ίύ άνθρωπον. Και γάρ (!&σπερ έν ζυγού ροττ^ί- 
δ'ταν βαρηται το Ιτερον, άνυψουταί πως τδ άντι» 
κείμενον' οΰτω και έπΙ άνθρωπου (46) συμβαίνον 
Ιδοι τις άν. Σαρκός μΙν γάρ πληΟυνομένης, συμβαίνει 
τόν νουν πως άσ^ενέστερον γίνεσθαι* του νου δΐ 
πάλιν εύεκτουνσος, τήν* σάρκα πολλάκις καταλε- ϋβπιιη 1)οα& !)&1)ϋυ(1ίαθ ^αυιΐοΐ. ΕΙ ίά ίρ8υαι β8ΐ ^ πτύνεσθαι. ΚαΙ τουτύ έστιν 6 φησιν ό Απόστολος, ςυοά αίΐ Αροβίοΐαδ^ ςυοά, Ι&οΙυιη οοΓΡυπιρίΙυΓ 

οχΙβΓΪΟΓ Ιιοοαο, Ι&αΙυΟΐ Γβηον&ΙυΓ ίαΙβηοΓ *^ ΙΙβαι 

ΠΙαά : Οηαηάο ίηβηηον, ίιιη€ ροΐβτα ηιηι **. Ναιη 

Αι1ί£;!αοβΦ ςυβίΐ&ιη βχΐι&ΐ&ϋοηββ «χ βορίόβο^βΐ ρία- 

0ΐι! αΠίΏβαΙο βηίβθβθ, (Ιβαβο αυΙ>ί8 ίηβΙ&Γ ίοίυδ&πι 

ΑοΙοαβ) & 8ρίπΙα βαηοΐο ίΠυδίΓ&Ιίοαβιη ΙαΙβΓοίρίυοΙ. 

ΟαοβίΓβλ θ1 Μθ7868 αά Οβί οοαίβοιρίαϋοαβιη α[)οηΙθ 

λβοβαάβαθ, (|υ&(ΐΓ&^ία1& άίββ & εί5ο ροΐυςυβ ρβΓ- 

ΒθΥβΓ&ηΙβΓ &^8ΐίαυΙΙ; ; ςηίρρβ (]υί βί&ΙαίβββΙ υ1 ρηα- 

06ρ8 &η!πι» βυο Γ&ου1(&8 ρ6ΓΐυΓΐ)α1ίοαί8 οα[)αί8 βχ- 

ρ6Γ8 ρβΓβίβΙβΓβί. 8ίαιίϋΐ6Γ Ε1ί&8. Οβυοι ςυΦδίΙϋΓυβ, 

οςαβΗ ΐ6ΐηροη8 ίαΙβΓν&ΙΙο Θ80&3 Γ&8ϋάίνϋ, αβ ςυα 

οαβηϋ α οίΜβ οΙΓυαάβΓβΙυΓ οαΐί^ο. ΑΙ β οοηΐΓ&πΌ 

ΟοηαΙουβ βχ αιΟΓίυίδ Γ68υΓ[ζβα8, βΐ &(1 οωίοδ Γβάίβηβ, 

οίΙ)θ8 άβ^ϋθΐ&νίΐ, βυβοίΐ&ίί οοΓροπθ ααΙυΓ&πι &8ΐΓυ• η τους ουρανούς έπα 

βπβ: οηαίΛυΙβιηβχίαάϋΙββαϋαδβββ αοοοαιαιοίίβΓβΙ "^ ' "^" 

•« II Οον. XI, 27. •» ίΙ)ί(1. •♦ Ρβαΐ. χχχνι, 25. 
1β. •• II Οορ. χπ, 10. Μ ^ι δ'σον 6 ϊζω άνθρωπος διαφθείρεται (47), τπσοϋτϋν 
6 Ισω άνακαινουται* καΐ τό, 'Όταν ασθενώ, τύτε 
δυνατές εΙμι. Τής γάρ δαψιλοΰς καΐ παχείας τρο- 
φής αιθαλώδεις τινίς αναθυμιάσεις άναπεμπύμεναι, 
νεφέλης δίκη ν πυκνής τάς άπ6 του αγίου (48) Πνεύ- 
ματος έγγινομένας έλλάμψεις βίς τδν ν•ΰν διακ^- 
πτουσι. Διό και Μωΐί(Γης ^(ρ6ς ^€)ωρίαν θεού άνα• 
βαίνων διά του νου, άσιτος καΐ άποτο^ ήμερων 
τεσσαράκοντα διετέλεσεν άθ($λωτον διαμένειν α^φ 
τό ήγεμονικόν διοικούμενος. 'ΙΙλίας τε ομοίως, δτε 
(μελλεν έκζητεΤν τον θεόν, έν Γσψ χρύνψ των 
τροφών ύπερεΤδεν, ώστε μηδεμίαν τψ νφ γενέσθαι 
άπό (49) τών τροφών έπισκύτησιν. Ό μέντοι Κύ- 
ριος έναντίως άναστάς μΙν άπό νεκρών, καΐ πρδς 

νιων, τροφής ήψατο, τήν φύσιν 
του σώματος του άν ισταμένου πιστούμενος* συγκα- 

III Κβί?. χνπ, 11. •• Αιηοβ νηι, 11. ^ II Οορ. ιν, (4ί) βίο Εβι^. 8θοαο(1υ8 ουαι ΟοΙΙ). ί1ί(]βπι ββουη- 
άο. υίβρςυθ υοίηΙ)θΓΐ8ϋ οοάβχ βΐ Ηθ^. συ&Γΐιΐ8 εααι 
ΙιΧΧ, ψυχήν δικαίαν, αηχηχαηι ;ΐΜ/αιη. ΕάΙΙί, ψυχήν 
δικαίων. ίάοίΓΟΟ αυίθοι βάβοοΙ υαι ουΓανίαιυ8, ψυχάς 
δικαίων ςαοά βΙ&Ιίπι ίΙ& ία οπιοίύυβ Ι088. οοοβί&α- 
Ιοτ Ιβ^αΙαΓ : ςυίρρβ νβπδίιηίΐθ οοϋίβ ΩΙ, ββηρίοΓβπι 
ιιΐΓοςα& Ιοοο παοαο 60(1βιη ΙοουΙυηι Γυίβββ. 

(42^ $ίθ ΐηββ. ΑΙ ΡάίΙί, δΐ άν κα2 έναντίωμα Πρύς, 
6ΐ;«. Μοχ ΟοΙΒ. 8βουαάυ8, απαριθμεί. Ηβ^^. 86ουα• 
άΜ,. άπαριθμεΤται. Οοα&ΙτίΓ 8θΓίρ(θΓ Ρ&υΐυιη βί 8β- 
ΙοαιοηβΖΏ ίαΐβρ βθ οοαοίΙί&Γβ, ςυί, βί άο βαάθοι ί&χηβ βθΓΐηοαβιη ΙιαΒθΓθΙα, ρυ^α&α1ί& ΙοςυβΓβαΙυΓ. 
(43) δίβ ηυίοςυθ ιη88. ΕάίΙί νβΐΌ, έΟι{πητ)σεν.| 
(44^ ΙΙα (]υίηςυ6Πΐ88. ΑΙ βάίΐί, επάγω. 

(45) ΕάίΙί ουαι ΐΓίΙ)υ8 πΐ88., ό Κύριος. Αΐϋ ΐΓθβ, 6 
θεύς . 

(46) Κα Ηβ^. 86ουαάα8. θαρρίβ, τούτο. Ι1)ί(1θαι 
βίϋΐί βί Γθΐίςυί 0188., άντικείμενον. Σαρκός μέν, βΙο. 

(47) Ια άυοΙ)υ8 αΐ88. Ιβ^ίΙυΓ, φθείρεται. 

(48) 0668ΐ αγίου ίη α1ιςυίΙ)η8 πίδδ. ΙΜάθΐΏ 86χ 
ΐηβ8.• έγγινομένας έλλάμψε.ις. Εάϋ!«^γινομένας. 

(49) 8ιο ιη0β« &1ιςαού. Ϊ)μ8( <πύ ία θ(δα8« <ββ αΟΜΗΒΝΤ. 1Ν Ι8ΑΙΑΜ ΡΗΟΡΗΕΤΑΜ. ΟΑΡ. Ι. ΜΙ ταβαί^'^Η ^ϊ ιοΐς Ανθρώι^χς ένιζστκυσι, $^^xν^ς &ϋΐ Α 1ΐ0ΐη!η!1)αβ, ^β^υηΑι)1I^, Ώΐ ΐΝΐηο οζβΓοϋϋβάηβιή Μ τφ μέλλοντι πρ6ς τ•ύς αγώνας τών ιηιρασμών 
άΐ(ο$ύ490αι άναγΛβία ή ΐαχησ'ς. ΟΙονεΙ γάρ παι- 
δοτριβεΐ κρ^ς τήν νιχην 6 του σώματος 6πωπια• 
σμ6ς. Ούχ οΰτω μέντοι χρηστέον τ^ σαρχι, &ατ% 
παραλυσαι αύτης τ&ν φυσιχυν τ6νον δια τήν £ν• 
δβιαν (50), ουδέ «Γς παντελή άπραζίαν, ήπου χαΐ 
άπαραχολουθησίαν, τόν νουν 6π^ της £γαν (χλύσκως 
ΙχβιάσασΟαι. 

33. Επειδή δΐ έχβλεύνθημβν, παρ<$ντος του νυμ- 
φ(ου, μή νηστεύειν τήν άπό του λόγου νηστείαν, ώ< 
μή τρεφομένων τφ &ρτφ τφ έ( ουρανού χαταβάντι, 
χα ι άποοτρεφο μένων τήν βρώσιν της σαρχ^ς του^ 
Κυρ(οο, ζωής ούσαν αιτ(«ν, ιήν τόιαύ^ν νηστείαν 
μισεΐν 6 Κύριος λέγει. Έν τών μισουμέναν έ^^{ν ηβοβθβ&ηυιη βββο οβΙβηάβΓβΙ, ςυί λά &^οηβ8 Ιβοίιι- 
ϋοηυπι βυθϋηβηάοδ ββββΐ ββββ εχαίοτυβ. ΕαίαινβΓΟ 
αά νίοίοη&ιη ηοβ νβΐυΐί θπιάϋ οοΓροηα αίΏίοΙαϋο. 
ΑΗαιηθη ηοη ίΐα υίβηάυιη ββί οβΓηβ, υί ρρορΙβΓ 
ίηθ(ϋ&ιη η&ΙυΓβΙίβ β^υβ νί^οΓ ΓΓ&η^αΙυΓ ; ηβςυβρβΓ 
οίπιί&ιη ()6ΐ)ί1ί1&ΐ6ΐΏ βο &άί^6η()&, υί ρροΓβυβ ίηβηι 
6Υ&(]&1, &α1 ιηβηΐθΐη &88θεΙ&π αοη ροββϋ. 

33. δβά ςαι& ^088^ 8υιηυ8, ρρβ8θηί6 8ροη8θ, 8ΘΓ- 
ιηοηίβ ^β^υη^^Iη ηοη ^6^υηβΓ€ '^ οηιη Ιυηο ηοη ηα- 
ΙτίΓβπιπΓ ρΕύθ ςηί όβ οοβΙο άθ8ε6ηάϋ, αο οίΙ)αη) 
οϋραίβ Οοιηίηί &ν6Γ8ΑΓ6ΐηιΐΓ, ςυ» Θ8ΐ οαο8& νϋβ, 
0(ϋ88β 86 θ^α8Iηο(1^^β^υη!υ^η βϋ Οοηαίηυβ.Όητιιη βχ 
ϋβ, ^β οάίο ρΐΌ86(]υίΙθΓ ΟοιηίηΌβ, βϋβπι β8ΐ Ιύβρ- &«^ Κυρ(οο χαι ή έργίβι απραξία τις ούσα τών χα6- |^ Ιίβ, ςη» βο^αηι ςηβθ ιιά ηθ8ίΓαπι οΓβοΙιιιη ρέΓΐίηβηί 
ηχ^των. Κλ\ ί9ΐιά γε *άσι^ ίπρτης έπαχολού- ίιι1βΓΐηί8β!ο ςτΐ89^&ιη β8(. ΕΙ ςαίάβιη οΙΙυαι οιηηβιη 6ημα ή ά^γίβ» διά τ^ ταΧς χληταις προσχεΐσθαι τ6| 
Ηαν Ιργον λατρευτά ου ποιήσεττ χα2 δκά τ^ Ιν 
ταις έορταΤς αχολήν άπ^ ^ών χ«τά τόν βίον ίγοντας 
παβαν άτοπίαν έτκιτελβίν^ δικαίως μισητήν άργίαν 
&γειν έλέγοντο. Βώς δΐ ού μισητών ή άργ(α, μύρμη- 
χος χαΐ μελ(σση« χε(|>ον<Β ποιοϊίσα τ^ &ν9ρωκσν| 
6^ γε χαΐ έ( ^ρχή< ιΐλάσΟεΙς, έτΦ^η 8ΐ< τ^ παρά- 
δεισον έργάζεσ6αι χαΐ φυλάσ^ιν αύτ^; *ύστε τ^ 
πρώτον χαΐ οιχείότατον τφ άν^ρώπ φ (Μ), ή περί τ^ 
Ιργα σπουδή, χαΐ οΙονεΙ παρά γύσ*^ »&τφ ή άργ(α, 
ήν μισεΤν έΤπεν ό Κύρι•ς. Άλλα ι^&ς ή-μας άργεΤν 
βούλεται ; Μή έργαζομίίνους τήν βροισιν τήν άπολ• 
λυμίνην* μή οφθαλμούς αΓρΐ«ν έπΙ τά μάταια* μή 
άχοήν ματ«1αν τοΙς ώσΐ ιϊ«ραΜχεσ6οη* τάς χείρας άίβχη Γθ8ΐυηι 80(|υί νίάβΐυρ^ Ιάβο ςυοά οβίβΜίλΙΙϋυβ 
&()^1Iη^^αη)^ 8ϋ ίΙ-Ηιά : Οτηηβ ορη$ Μ$τυιΙβ ηοΗ (ααίέίΐί < ; 
Ηβηα ςησηίβηία <{υί ίη ί08ΐί8 β ΓβΙ)υβ &ά νΐίβιΐιτ ρθΓ^Ι- 
ηθηΙί1>υ8 οΉοιη &^βΙ>8η1, άσπι ηίΐιϋ ηοη Αΐ)8ηΓ(1αιώ 
ρβΓβοβΓβηΙ, ιηβηΐό ο<ϋο8υπι οϋυιη ο^βΓβ άί€6ΐ)&α- 
Ιαν. (}αοιηο<1ο ιιυΐβιη ηοη οάίο 1ι&1>βηάυιη 688θί 
ο^Ηιοατ, ςυοά Ιιοιητηοηα 6Γβοϋ Γόπηίοα βΐ αρβ ρο^ο- 
βθΐη, 4Ι#7 ςαί (βαιβα 8ίΑϋηι βΐήυο άΙ> ίϋίΙΙο ίυθ^8^ 
οοηάΚιη, ρο8Ηυ8 οβί !ύ (Μί^βιάίβο, αί ορ6Γ&Γ£ΐαΓ 6€ 
6η8(οί<)ΐΓθΙ ΠΙαιη * ? Ου8^ βΐηιΐιαι^ ίη 1βΙ>0Γ«8 βΐ 
ορ6Γ&, ρηιηηιη 6( αιαχίιηύ ρΓορΗβ Ιιοααίηΐ οοηνβ^ 
ηΗ : &1ςαθ ίη8Γΐί&, ςαλχη Οοιηιηυ8 οι]ΐ88β 8β &8ΜϊΓϋ, 
ββΐ νβΐυϋ ηβΙυττΑ ]ρ8ίτΐ8 οοίιίΓ&π& €ί«ΐΡΓαιιι 4^0- 
ηιοάο 008 νοϋ ο(1ηγΙ ? ΙΙβ υΐ ηοη ορβΓβιηατ οί^αατ άποσεΙισ^αι άπ^ δΐίώρων* μή ^ξβΙ< β^ειν τοΙ>ς ^6δας (τ ςυΐ ρβΓΪΙ, Ββο &ΙΙο11&ιίηΐΐ8 οοαίοβ Βά νληβ, ηβςηβ 
έχχέαι αίμα, χαΐ πάσ«< ένΐ λ6γ(|τ τάς σπονδά^ τάς ίη&ΠΜ ί^1)ηΐ88 6Χθίρίβιηυ8 &ιιι4&ιΐ8: ί{&ύ1 η^Ηηυβ β 
περ ι τ^ σώμα μή Ινε(Τ(ε1ν. ιηαηβΗΙ)υ8 &ιηοτ68«ι1]8;ί(α αΐ ηοη νθ]οεθ8 Ιι&1>β8πΐΌ8 

ρβάβ• &ά οΐΤαιιάβίΐάνΒΐ 8Βα£;ιιϋΐ6ΐη : βΐ ηηο τογΙμ), βίο η1 ηοη οοοηο ηοβίΓαοί βΗιιΙίυπι οοΓροΗ ίοαρβη^α- 
ιηιΐ8. '-.,' 34. Ούιιένι 4^ήσω τά« άμαρτ(βΙς 6μών. 'Αι^ι- 
ρηχ^τος φωνή ιΐ{ρό« τά« συνεχείς ϋΑ «αχίβν δτπο- 
στρυφάς του %^(ψρη&»φίψι» ^β^, Ούχέτι άνήσω. 
Ηολλάχις προσεχαλεσάμην ε!ς μετάνοιαν. '£δ6ξατε 
δπακούβιν, εΙ^α λπβτλινδρομήσατε. 'Απογνο^ς 6μων 
της αμετανόητου καρδίας,, ούχίτι άνήσώ 6 μας της 
οφειλομένης 6μ1ν χαταδίχης. Ού γάρ 6 εΙπών, *Ί1μαρ- 
τον, εΤταέπίμένων τ^ί ί^μα^ία^^ ούτος εξομολογείται* 
άλλα 6, χατά τ&ν ψαλμών εύρων τήν άμαρτίαν αύ- 34. Ήοη ηΙΙτα άίητίΗαΜ ρβϋοαία υ€ήτα, Ηιβο νό^ 
Θ9ΐ βρβιη &ι)^^ο^θηιί18 οΧί Αββίάυυϋα 8(1 ιη&ΐίΐίλΐη τέ^ 
Λϋηνα ρορυΗ 1}βηββ6^^IΒοηη9ί(1181;^.^V(Μ ηΙΛτα άίίηύΐατη. 
Ιηνϋ8νίνϋ8 βΓ6ΐ)Γ0 ικ1'ρ(Βη!{^η1ί&Π). Υϊβ! ββΐίβ ο6- 
Ιβηαρβηττθ, 8Όΐ>ιη()β ίΐοτ νοβίιΐιη} ΓθΙβ^βίίβ. ΡοβΙ- 
ςα&ιη οογ νββίΓοπ) ίηιροήηΙΙβηβ ιηβ βχ βρβ ()6ΐαΓΐ>8- 
νϋ, ηοη αηαρίΐαβ Γθπιί(ΐ8πι νοΒίβ (!βΙ)ίΥ&πι ιηαΐΐ&ιη. 
ΕηπηνβΓΟ (|ΐιί όίοίΐ, Ρβοοβνί, βΐ ροβίβα ίη ρβοεβίο 
ρβΓββνβΓ&ί, Ιιίο ηβςυ&ςμι&πι οοηΩίβΙυΓ : ββά ροϊίυβ Ιβ του, χαΐ μισήσας. Τί γάρ όφελος τφ ά^^ωστουντι ή *^ ββΐ, ςυί ιιΙ)ί, )υχ1& ρββίπιυιη ^ ρ600»ίυιη βυυίη άθ- 
παρά του (53) Ιατρού επιμέλεια, δυαν τά φΒαρτιχά ρΓβΙιβηάϋ, ίΠυά οόίΐ. Οιιίά βηίιη βαιοΐυαίθηΐί ΒίίβΗ 

^ Μλΐϋι• 1Ζ, 15. ^ I^βν^^. χζυι» 7. * Οβη. π, 15. • Ρβ&Ι. χζχι, 5. (50) Β<ϋ1ί οαπι ίΗ1>υΒ ιη88., τήν Κνδειαν. Αΐίί 1τθ8 
Π188., τής ένδείας. Ηοο ίρβο ίη Ιοοο άαο ηΐ88., ούδΙ 
ώστε. δηί>ίηάβ υΙ>ί ΓβοΙβ β1 βπΐ6ηά&(6 Ιθ^αιυβ ίη 
θάΗίββϋηςαΙηςαβιηΒβ., τόν νουν, ρβΓρβΓ&ιη 8οη- 
1}ΗηΓ ίη λΙΙβίΌ οοάΐοβ 0οιηΙ)θβ8ί8ηο του νου. Οααηάο 
άβ Οοπι1)6&8!ο οαθηϋοηβιη 1ι&1>υίιηοβ, ηοΐ&ιη ςυβιη 
^00 Ιοοο ιρίΜΜυϋ, βχβοιϋκηΌ ηοη ρί^ο^ϋ. Ι^ιιβ 
ί^ίΐυΓ ΙίΒΟ βαηΐ : Οηατη άοΰΜηοαι ίη νβη$ «αύ Αβοο- 
Ιΐΰί8 ίαηίΐΜ ντρεί ΕαήΙίηΛ^ υΛ €1 ίη ΙίΙίτο Οθ νίΓ^ηϊ- 
Ι&Ιβ : Ό€Τ€ ηι««ιΐΜΐΐ4 ηΐΜαεΚ^ηΜ Ι^α^β^ €ί μιι- 
ΐΜΐΙιηιιι, ίΛνι%έ ϋϋ ιιιημ/ιιίιιιι• βόα <]ηί νβτΒΐη Ββ• βίΐϋ (ΙοεΙηηαπι ρβΐΈροοΙαιη 1ι&1)βΓθ νοίυβηΐ, βί &η- 
ίΟΓ 8υπι, υΐ ηοη {οαίβοηηιίηιλϋπι βχ Ιιίβ Γόηϋ&αβ 
^&υΗ&1. — Ι^θ^θ, υΐ ίη πΐ8. Οοηα1>6ίί8., άπαραχο« 
λουθησίαν του νου. Μαεαν. 

(51) Εάίϋ βΐ άυο ιη88.» τφ άνθρώπφ. Αΐϋ ςυ&Ιυοη, 
τών ανθρώπων. $1&(ίιη ΐΓβ8 ηα88., ήν χαί. 

(52) Ηββ. ρήιηϋβ θ4 βίΐίΐί, εύιργέτου. οοΓΠίρΙβ. 
Ηθ£^. ΙβΓίιυβ οαιη (ΐΓπ8 1η1)υ8, εύεργετουμένου,βιηθη- 
άλίβ. 

(53) 8ίο η»•• 8ΐί«]ΐιο1. 1)668ΐ του ίη βάίϋβ. 187 ΑΡΡΕΝΌΙΧ ΟΡΕΗϋΜ δ. ΒΑδΙίΙΙ ΒΙΑΟΝΙ. 188 9£ρτοΙο πιθάίοί ΟΟΓΑ, ςπ&ηάο ΐβ ςαί &άνθΓ8& ν&1β• Α. '^ή< ζ«^ή< ^ χάμνων Ιπιτηδβύ^ ; 08τω< ούδΐν βφκλος Ιοάιηθ οοηΟίοΙαΙυΓ, βυ» νϋ9θ βχΗί&Ιία 6οη(ΐαίΓϋ? 
βίο ςυί αάΐΐυο ρβοοαΐ, ηίΐιίΐ βί υΐίΐίΐ&ϋβ αοοβάίΐ βχ 
ρθοεαϋθβοηάοη&Ιίβ: ηβςυβ ςυί ίπιρυΓυθ ββΐ, ςυίά- 
ςυ&ιη ρβΓοίρϋ Ιυοη βχ Γ6ΐηί89ί8 ίιηρυάίΰίϋφ νίΐϋβ. 
Οΰοιηοάο αυΐβιη &ηίηΐ£ ρβοοαία ΓβαιίΙΙυηΙυΓ ? Ουιη 
νίάβΙίοβΙ νίΓΐυθ &ηίηίΐ8β άοΓηίηαΙα, αίςυβ ϋΐ&ιη ίοΐ&ιη 
81118 8βΓπιοηί1)υ8 ίιηΙ)υθΠ8,θΙ ίη})&1)ί1υΐΏ οοηίΓ&πυιη 
ίηνίάί&ιη βΙ οάίυοα εοηβίΐ&ί : εκ^βο υΐ οΜαΙα βί οεοα- 
βίοηβ &Η60& Γ&ρίβηάί, υΙίΓο «ά ΙιοηοΓ&ηά&ιη απιρίβ- 
οίβηά&αιςυβ ^υ^^8 φςυίΐαΐβιη αηίιηιιιη αρρβίΐ&ΐ, 
βϋ&ιηβί Γ&εϋθθί Θ88βϋ]&ηβ ^η^υΓ^&Iη Γ&οβΓβ,ββιηςυθ 
ηίροΐθ βίηβ ίβ8ϋΙ)υ9 βοιηαιί88&α), (αηςυ&ιη ιη&χί- 
ιηαιη ιη&ΐυιη & ββ άβρβΙΙβΓβ. Ουί βίο ίο 8β &9βοΙυ8 
βθί & ρηοπΙ)υ8 άβϋοϋβ ροίββΐ αΙ)8θ1νί. Ρογγο αά αδικημάτων συγχωρουμένων τψ Ετι άδικουντι, χαΐ 
ακόλαστη μάτων άφιεμένων τψ ϊτ% ακόλαστα (νοντι. 
*Αλλά πώς άσ(εται ψυχής αμαρτήματα ; Έπειδάν ή 
αρετή κρατήσασα της ψ^χή<, καΐ βλην αυτήν τοις 
οικε(οις λ^γοις (54) καταλαβουσα, διαβολήν αύτ^ 
προς τήν έναντ(αν διάθεσιν έμποιήσρ• ώστε έν μίν 
καιρψ πλεονεξίας εκουσίως όρμφ^ ένι τήν του Ισου 
τιμήν, κ&ν ^^διον ζ τ6 άδικείν, κβν (55) άμάρτυρον, 
ώς μέγιστον κακ^ν αποφεύγει ν οΰτω διακείμενον 
&πό της έν έαυτφ ^εως, δυνατόν άφεθήναι των προ- 
τέρων αδικημάτων. Κατά ταύτα δή και ή σωφροσύνη 
Ιξιν καΐ πηξιν λακουσα έν τ^ ψ^ΧΤίι απολύει των 
άκολαιστημάτων. Σώφρονα δ^ λέγομεν, ούχ φ άπεμα 
ράνφησαν 6π6 γήρως, Ί) νύσου, "^ 6π6 άλλου τιν^ς Ιΐυηο ιηοάυιη ΙβοαρβΓ&ηϋ&ίη αοίιηα )ι&1>ϋαιη βπηί* η συμπτώματος αΐ της ακολασίας βρέξεις. Τούτφ γάρ ΙαΙβηοςυβ α^βρ^β, ίηίβιηρβΓ&ηΙί&πι 1ίΙ)ί(1ίηβιηςυθ 
ρΓοΟί^αΙ. ΥβΓυιη ΙβπιρβΓβηΙβιη οοηϋηβηΐβοαςυβ, 
ηοη ουιη άίβίιηα8, ίη ςυο ρΓ® 8βηίο νβΐ ιηοΓΐ)θ, 
αόΙ αΗο ςαορίαιη ο&8α βχβϋηοϋ βίηΙ; Η1)ί(1ίηί8 &ρ- 
ρβϋΐυβ. Ηαίο βηίιη ίηβϊάβΐ ςυίάβιη νίΐίυιη ίρβυιη : 
&οίίο νβΓ& ρηβρβάίΙυΓ ρβΓ ΟΓ^&ηοΓυαι ίαβπηίΙ&Ιβιη. 
δβά οοηΙίηθηϋ& νβΓΕ^ 68ΐ ΓΒου11«ΐ8 οο£^ίϋοηί8 οοη- 
οΠΙ&Ιπχ, ςυ» ίη ίηϋπιο &ηίπΐ8β Γβοβββυ ίιηρΓθ88ΐι, 
ίηΐ68ϋη& Ιυτρίοιη ιηοίτιαιη νβΒίί^ία άβΐβ^ Ουί 8ΐΙ)ί 
βίο ιηβοΙβΙυΓ, βο ςυοά ΙιαϋίΙυαι &?θε1υ1 &ά ρββο&η• 
άαιη ρΓορβικΙβηϋ οοηΐΓβηΌχη ΓβουρβΓ&Ι,βί υίίΐβ ββΐ 
γθηίβ (Ιοηυιη αο οοηάαοίΜΙβ. Ηββο νβΐΌ ββηίβηΐία 
ίηΐέτιηίη&ΙυΓ ΐονβ, αΐ ρΓ0Γ8υ8 Γβραάίβί βοβ, ςυί 
ρθ8ΐςα•ιη & ΐΏυ11ί8 0&8ί1)υ8 ββββ βΓβχβΓυηΙ, υΐροΐβ 
& Οθο οΐ) βιιιιπι ίη ΙιοΕηίηββ 408 ΑΐηοΓβχη νοίυΐ ή μίν κακία ενυπάρχει* ή δΐ ενέργεια έκ της των 
οργάνων ασθενείας παραποδίζεται. Άλλα σωφροσύνη 
έστιν αληθής επιστημονική δύναμις, έντυπωθεΤσα 
τζ ψτχ^ δια βάβους, καΐ τά ένυπάρχοντα Γχνη των 
αισχρών κινημάτων έξασανίζουσα. Τφ οίΐτως εαυτόν 
έξιωμένψ, διά του άναλαμβάνβιν τήν έναντίαν τ^ 
άμαρτητικ^ διάθεσιν, καΐ ή παρά τής συγχωρήσεώς 
χάρις ωφέλιμος. Ό δΐ λ^ος ενταύθα τους άπό πολ- 
λών πτωμάτων πολλάκις διαναστάντας έκ τής κατά 
φιλανθρωπίαν χιιραγωγίας, ιΤτα βστερον 6πό των 
ασθενειών κρατηθέντας, άπεςλεΤ παντελώς &φήσειν. 
Ενταύθα τλ, Ούκέτι, Ιμφασιν ήμΤν παρέχει του 
πολλάκις ήδη πρύτερον έπι τοις όμοίοις συγκεχωρη- 
κέναι. Χωρίς γάρ τΐ|ς παρά του θεού αφέσεως, 
έπιδιδοναι τινά εαυτόν τφ κατ* άρετήν βίφ, άμήχα- ιη&ου βάυοϋ, Ιΐιιη άβιητιιη ίαΩπηϋαίί 8υβοτιιη1)ΐιηΙ. Ο νον. Αιά τοΰτο 6 σοφώς ημών οικονόμων (56) τήν ΗβΒο νοχ, Νοη αηφϋη^, ηο1}ί8 ίη(ϋβ&1 ^&Γη βφρυ- 
ηυαίθΓΟ 8ίαιΙ1ί& α&$ί(ί& ρτίυδ Γτιί88θ οοηάοη&Ια. 8ί- 
ςυίίΐβιη ββπ ηβςυίΐ, υ1 ςαΐβ βίαβ νβηί& ςυ® α Οβο 
οοηβθά&Ιυρ, νίΐββ 8ββυηάυιη νίτΙπίβιη ίαβϋϋιβηά^ 
8θββ (ΙβάαΙ. ΙάοίΓΟΟ 6]υ8 ςυί ββρίβηΙβΓ νϋαιη ηο- 
βίτ&ιη εΙί8ρ6η8&1, οαβηβ β8ΐ νο1υηΙ&8(ΐυβ, υΐ Ιιίβ (^υί 
Ιη ρ60β&ϋ8 ςυίΙ)υ8ά&αι ν6Γ8&Ιυ8 ββί, βί άβίοάβ &(1 
Β&ηίοΓβιη νίΐβ Γ&Ιίοηβαι ροΙΗοεΙυΓ ββββ τβοβρίυ- ζωήν, τόν 2ν τισιν άμαρτίαις έξετασθέντά, είτα 
άνατρέχειν έπί τόν δγιη βίον έπαγγελλ^μ^νον; βού- 
λεται ιάρατι μέν όρίζειν τά παρελθόντα, αρχήν δΐ 
τίνα ποιεΐσθαι μετά τά ήμαρτημένα, οΙονεΙ διά της 
μτοκνοίας άναβιώσκοντα* συνεχώς δΐ ταύτα έπαγ- 
γβλλύμινον,'χαΐ . συνεχω5 αυτών άποπίπτοντα, ώς 
παντελώς αυτόν (57) άπ<γνω^μ(Ιν<^''Τ^ς φιλανθρωπίας 
έκκλείει. Γϋχη, βηβιη ίιηροη&Ι ρΓ»1βΓϋί8, ΓλοΙοςυβ ροβΐ ρβοο&ΐα ίοίΐίο ςυοά&ιη, ςυαβί ρβΓ ροβηϋβηϋ&ιη Γβνίνΐβο&Ι. 
ΟοηίΓΑ, ςυί ί8ΐϋθΒβ ρΓοιηίΙΙίΙ 8ίηβ υΐΐα ίηΐ6ηηί88ίοηβ, θ^^υ^ί^β^&1> Ιιίβ βχοίάϋ, ϋίαιη νβΐυΐ ρβπϋΌΒ άθ8- 
ρβΓβΙυιη α 8υ& ο1θΐΏβηϋ& βχοΐυάϋ. 

35. Υεβθ. 45. Οητη εχί^ηάβτχΟΛ ιηαηΐϋ, αυβΗαηι 35. "Οταν έκτείνητε τάς χείρας, αποστρέψω 

Οθη1θ$ ιηεο» α νοΙ>ί», Οαί βρβοίβ Ιβηυβ βί 8ίιηυ]&1θ το^ς οφθαλμούς μου άφ' δμών. 01 μέχρι σχήμα- 
ΟΓ&ηΙ, ιη&ιιυ8 ςυίάβιη βχρ&ηάαηΐ, ηοη Ι&ιηβη Οβί |> τος προσευχ6μενοι τάς μΙν χείρας Ικτείνουσι, τοΙ>ς 
οοιιΙοΒ 1ι&1)βη1 Αά βορυπι ρΓβοβΙίοηβπι ίηίβηΙΟΒ. Οφ- δΐ θείους οφθαλμούς επιβλέποντας αυτών ε!ς τήν 
ΙβΓαιη Ιιίο ΟΓΑπάί Γποάυβ 8&ηο(ί8 Γυϋ ί&ιηίΐί&ηβ, υ1 προσευχήν ούκΙχουσι. Πάλιν δΐ τούτο σύνηθες τοΙς 
άίάίβίιηυβ βχ 0&νί(1θ άίββηΐβ : Εχραηάίαά ίβ ψηαηη$ άγίοις το σχζμα της προσευχής ώς πσρά Ααβίδ με- (54) ϋηαβ β 0οιηΙ)θβ8ί&ηί8 βθ(ϋο!1)υ8, λογισμοΤς. 
ΒάίΙί θ1 Γβϋςυί ιηββ. λ((γοις. Ιϋίάβιη, υΙΒί Ιβ^ΙαΓ ίη 
βάϋίβ, διαλαβήν. βοηρίυιη ΓβρβΗίΟΓ ίη αυ&ΙαοΓ 
χη88., διαβολήν. δβά ηβυίΓΑ νοχ ρΐβοβΐ ΟοπιοβββίΟι 
ιη&νυΗςυβ Ιβ^βΓβ, διαμονήν, Καδϋατη (ιηηηηι βΐ 
οοηίΐαηΐβτη. Νβ^υβ 1ι!8 οοηίβηΐυβ ββΐ, 8βι1 ρροΓβΓΐ 
ηοη ρ&υοα, υΐ βαπι 8βηρΙυΓ&ηι αρρηοϋβΐ. ΑΙ ηοΒίβ 
Γθβ Ιαηϋ ηοη νίάβΙυΓ, υΐ ρΐυβ ίη βα ΙβΙϊοπβ αοάίΐί- 
αβηΐί» ροη«οαΗ8< Αΐΐβρ 0οηιΙ)βΩ8ϋ βοάΰχ, καταβα- 
λούσα, διαβαλβΐν αυτήν πρύς, β(θ. Οβηΐςαβ Κθ^;. Ββ- οηηάιΐΒ, καταβαλούσα μεταβολήν αύτη, βίο. 

(55) Εάίϋ. καί. ΑΙ ββχ χηηη,, κ^. Ηοβ ίοΒΟ Ιη Ιοοο 
άηο αΐ88., ώς μεγίστων κακών αποφυγήν, βίαϋπΐ 
Ηβ^ι^. ΒβουηάϋΒ, έν αύτφ. 

(56} 8ίο 1γ68 1Ώ8Β. ΑΙ 6(ϋϋ, διά τούτο σαφώς οίκο- 
νο{ΑεΤ'τύν, Ιίληά Γοοίβ. Ι1)!ά6πι ^ηνί ιηβηάο ίη βάίΐίβ 
βΐ ίη υηο οοάίοβ Οοπι1)68Βί&ηο Ιβ^ΙηΓ, Ικτισιν άμαρ- 
τίαις. 

(57) θίο 0188. &11ς[υοΙ. ΕάΗΙ, «6τών. 189 ΟΟΜΜΒΝΤ. ΙΝ ΙδΑΙΑΗ ΡΗΟΡΗΕΤΑΜ. ΟΑΡ. Ι. 1Μ μα8ήχ«μ^ν λέγοντος• Διβιτέτασα πρλ< <Α τάς χιΤ- Α 
ράς μου* χαΐ, Έπαρνις των χειρών μου 6υσ(α 
Ισπβρινή* Μωϋτέως δλ, πολέμου μένου του Ίνραιήλ 
μέχρις ηλίου δυσμων έν τ^ Ιχτάσει τάς χεΤρας Ιχον- 
τος. Και προς τβυτα δΐ τλ (58) αποστολικών, έν παντί 
τ^πφ προσεύχεσθαιι το^ς ^δρας, έπαίροντας 6σ(ους 
χείρας. Τάχα δέ τι χαΐ βαθύτερον 6 λ^ος παρα- 
δηλοΤ' Βτι 6 τά μεγάλα χαι ουράνια χαΐ 6ψηλά ερ- 
γαζόμενος, οίνεΐ διηρμένην έχων τήν πραχτιχήν 
δύναμιν, έπαίρειν τάς χείρας λέγεται* 6 δΐ ταπει- 
νά χαΐ γήινα χαΐ τ^ φθορ^ ύποχείμενα ενεργών, 
χάτω (3επούσας χαΐ χαταδεβλημένας τάς χείρας {χει. 
Τούτο χαΐ ή χατά Μωϋσέα παραινίσσεται Ιστορία, 
8τι δια το τοΙ>ς προχ<{πτοντος μή έξομαλίζειν τάς 
πράξεις, άλλα ποτ^ μέν χρεΐττον βιουν, ποτΐ δλ δι' 
άτονίαν έχλύεσβαι χαΐ άσΟενέστερον ένεργεΐν, της «> 
άνΟρωπίνης καταστάσεως σύμβολα ή[ν τά τ^τε γινό- 
μενα. Ε! μίν γάρ έπη ρε τάς χεφας, ένίσχυεν (59) 
6 Ισραήλ* δτε δΐ χαθήχε τάς χείρας, χατίσχυσεν (60) 
Άμαλήχ. Τουτέστι , χαταπιπτούσης μίν ημών της 
δραστιχης δυνάμεως, ισχύει τά άντιπαλαίοντα ήμΐν. 
υψούμενης δέ χα^ διαιρυμένης, δυνατώτερον (61) γί- 
νεται τό διορατιχόν έν ήμΤν, δπερ Ισραήλ λέγεται. 
Τήρει δι, δτι ένταυΒα ούχ εΓρηται, "Οταν έπαίρητε 
τάς χείρας (62)* άλλ', "Οταν έχτείνητε. Έπαίρει 
μίν γάρ 6 τά δνω ζητών, έχτείνει δΐ 6 τής εΙς τά 
σωματιχά βοηθείας έτηδε^μενος. Επειδή δ^ ή ίχτασις 
πολλάχις χατά διάθεσιν παρά τών νηπίων προς τρο- 
φούς ή μητέρας γίνεται, δειχν&ς τών ευχόμενων τ^ν 
άδιάθετον, ούχ εΤπεν, *Οταν έχτείνητε πρ6ς μέ* άλλ' 
απλώς , "Οταν έχτείνητε , φησι , τάς χεΤρας (63), 
αποστρέψω τοΙ>ς οφθαλμούς μου* χαι τήν α!τίαν ^ 
επάγει , *Οτι αΐ χ»φ•< δμών του αίματος πλή- 
ρεις. 

36. ΚαΙ Ιάν πληΟύνητε τήν δέησιν, ούχ είσ- 
αχούσομαι. 01 έν μέν τφ β(φ μηδέν χατορθουντες^έν^ 
δέ τ|ί παρατάσει της προσευχής ν^ίζονχες^δι^ίιιου- 
σθαι , τούτων άχοοέτωβαν τών. ^μάτων . Ού γάρ 
απλώς τά ^ο^ματά τϊίς προσεχχής ώφελεϊ, άλλα τ6 
μτνέ' (61) σπουδαίας διαθέσεως άναπέμπεσ^αι. *ΕπεΙ 
χαί 6 Φαρισαϊος έδύχει πληθύνειν τήν δέησιν* Άλλα 
τί φησιν 6 λύγος ; Σταθείς δέ 6 ΦαρισαΤος, ταύτα 
πρ^ς έ«υτ6ν προσηύχετο, ούχΙ πρ&ς τόν θεύν* έπαν- 
ήρχετο γάρ πρ4ς έαυτ&ν (65), έπείπερ έν άμαρεί^ 
της δπερηφανίας έγίνετο. Λιά τούτο χαΐ 6 Σωτήρ, 
ΙΙροσευχύμενοι δΐ, φησΙ, μή βαττολογήτε ώς χαΐ 
ο\ έΟνιχοί* δοχουσι γάρ, δτι έν τ^ πολυλογία αύ- π 
τών εΙσαχουσΟήσονται . Μή ο{>ν όμοιωθήτε αύ• 
τοΤς* χαΐ τδ, '£χ ποΛυλογία^ (66) ούχ λχφεύ(^ ΤΜΟΜ « : θί : ΒΙ^ναΗο τηαηηηηι ηιβανηψη 9αοή/ί€ίηιη 
Όβ$ρβκίίηητη *. ^υ^η βΙΙ&ιη Μογβββ, ΐ8Γ&6ΐθ &<] υβςυβ 
θοΗβ οεο&βυιη ρυ^ηαηίβ, πι&ηυβ Θΐΐ6η(]β1>&1'. Αοοθ- 
ά'ιί βΐ ίΐΐϋίΐ ΑροΒίοΗ, ςυί νυΐΐ νίΓΟβ ίη οιηηί Ιοοο 
0Γ&Γ6, βυβίοΐίβηίβθ ρυρ&β ιηαηυβ *. ΡοΓίβ &ΰ1βιη 
Β6αΐ6ηΙί& ίβΐΐίφο βΙΐβίΓυθίυβ ςυίάά&πα ίη()ί6β1 : ηί- 
ιηίΓυιη ουιη ςυίβρίαιη πια^ηα οοβίββίί&ςυθ βί βώϊΛΪ' 
ΐΏί& ορβΓ&ίυΓ,βΙ ςυ&βΐ νίιη &^6η(1ί 1)&1)6ΐ ίη βυΙ)1ίπιβ 
ΟΓβοΙαη, Ιβ ΑϋοΠβΓθ ιη&ηαβάίβίΐΌΓ; ςυί &υΐ6πι&1>- 
^θ^^α &ο ΙβΓΓββΙπΑ &τιΙ οορΓυρϋοηί οΐ^ηοχία θΓβοίΙ, 
Ιιΐο ιη&ηυβ Ιιυιηί Γβρίαηΐββ 1ι&1)6ΐ αο (]β^θ^ι&8. Ηοο 
θϋ&ιη ηοΙ)ί8 ίηητιϋ Μογβίβ Ιιίβίοηλ ; ςυίρρθ ςα» 
Ιαηο 06ΐ>&ηΙ, οοηάίΐίοηίβ Ιιυιη&ηΐΒ 6Γ&η1 8γα)1)θ1ιι, 
ςυοά ϋ ςαί ρΓοΩοίυηΙ, ηοη ρ&τ! ρ&ϋοηο αο ΙβαοΐΌ 
ορβΓ&ηΙυρ : ββά ιηικίο ιηβΐίυβ νίναηΐ, ιηοάο υθγο οΐ) 
ίιηΙ>βοΊ1Η1&ΐ6ΐη Γτ&η£[αη1αΓ, βα&βςυβ Ι&η^αίάίΰβ βχ- 
8€Γυηί αοΐ!οηβ8.Ε1βηίπι 81 Μογ868 ιιϋοΙΙβΓβΙ ηα&ααβ» 
γίηβθ1)&1 ΐ8Γ&θ1 : ςυαηάο υθγο θ&8 άβπαϋΙθΒ&Ι, ρΓβ- 
νβΐ6ΐ)&1 Απιαίβο. Ηοο ββΐ, ηο8ίΓ& Γαουΐί&β αο1ιιθ8Β 
β! ηα&ηάοΓαΙίοβΒοϋ&ο ρΓ08ΐ6ΓηϋΌΓ,ίηη08ρΓ8θνιϋβηΙ 
αάνβΓβαηβθ ροΙβ8ΐ&(68 : β οοηίΓβηο, βί β& βυΜβΙλ ίη 
&]ίυπι 8ϋ οΐ βΓβοΙα, νίβ ποθΙγα νίνβηάί, ςυβ ίβηοΙ 
άίοίΙυΓ, νίΓθβ Iηβ^ο^θ8 Γ68υιηϋ. 0Ι)8βΓν& βυΐβιη Ιιίο 
ηοη θβββάίοΙυοα,Ουιη βηΒΐυΙβηϋβ ιη&ηοβ ιββά,ϋΐίΐη 
ϋχίβηάδηίύ, δίςυί()βπι ςυΐ ςηβηΐ ΒυϋΙίιηΙ&,βαθΙοΙ- 
1!1 : θχΙβηάϋτβΓΟ, ςα! &ά οοη)ρ&Γοη(1α8 Γββ οορρο- 
Γ&1θ8 &υχΐ1ίυπ) Γθ£;αΙ. 0οί & νβΐΌ ίηΓ&ηΙθ8 βββρβηη^ 
ιηβΓΟ αά ηη1ηοθ8 βί πιαΙγοβ ρΓθθ8ΐιο 6Γ>ζ& ίρ888 4ί- 
ίβοΐυ ιη&ηυ8βχΐ6ηθυηί,Γ0^8ηΙΙυα) βΙυροΓβπι ό8ΐθη- 
άβηβ, ηοη άίχίΐ, Ουηα βχίβηάβηϋβ &ά πιο ; 8βά &ϋ 
8{ιηρΗοίΐ6Γ, €ηιη $χΐ€ηάβΗΗ$ηιαηη$,αν6τίαηι οοηίοη^ 
ηιβοί ; β1 Γ&Ιίοηβπ) βυΙ)]υη£μί : ^η^α ιηαηη$ ν€$(τ3β 
χαηρηιηβ ρΐ€η« $ηηί, 

36. Εί ή ψη'αΐαρΙΐ€αν€Ηα$ ϋίρρΗοαΙίοηετη^ ηοη 
εχα^ΜίΜ^ηΙ ηηΐΐβ νίτΐυΐβ νίΐβπι 8α8πι ορη&Γαηί, 
ηίΐιίΐοηιίηυβ ί&ιηβη 8686 8χί8ΐία3&η( ίη ρροουπι 8η&- 
Γυιη Ιοηςϋυάίηβ ^υ8^^β^&η,ν6Γι)&ι18θΟ &υάίβηΙ.Νοη 
βηίπι ρΓβουιη ν6Γΐ)& 8ίπιρ]ίοΗθΡ ρΓοΙ&Ιβ ^υνβηί,8θά 
81 ουιη νβΐιβπίθηϋ &(ΓθοΙιι άβρΓοπι&ηίυΓ. Ν&ηι βΐ 
Ρΐι&ηΜθυ8 πιυΙϋρΙίο&Γθ νίόβΙ)βΙυΓ άβρΓβο&ϋοηβπι. 
θβά ςυίά αίΐ δοηρΙυΓ&? 8ίαη$ αηίβτη ΡΗαη$χη$^ 
Ηαε αρηά $€ 40• οναδαΐ '', ηοη βρύα Οβυπι : γθ- 
8ρίοί6ΐ)&1 ηβαιςιιβ&ά 8Θ !ρ8υιη,8ίςαίάβπι ίηβυρβΓΐ)!» 
ρβεο&ΐο νθΓ8&1>&1ηΓ. Ου&ρρορΙβΓ β1 δαΙν&ΙοΓ &ίΙ : 
Οναηΐ€$ αηίβτη ηοΗΐβ τηηΙΙηιη Ιοςηί ίίοηί ΗΗπίοί : 
ρηίαΛί βηίτη (^νοά ίη ηιηΐΐίίοςηίο $ηο ΦχαηάίαηίΗτ, 
ΝοΙϋδ βτρο α$$ίηΐίΙαΗ εύ *. Εί ίΠυά : Εχ ηΐίΐΙΙίΙοςΗίο 
ηοη ύβΗςΐεί ρβΰοαίηγη '. ΟροΓίβΙ ί^ϋαΓ ςυβΡβΓθ γθ- ♦ Ρ••!. ΐΛΧχνυ, 10. » ΡβΛί. οη^ 2. »• Εχοά. χνιιι, 12. • Ι Τίιη. ιι, 8. ' Ι-αο. χνιιι, 11. • ΜλΙΛ. νι, 7, 8. » 
Ργου. χ, 19. (58) ΙΐΑ •6Χ Π188. ΑΙ νβΐΌ θάϋί, ΚαΙ πρύσταγμα 
ο•. 

(59) δίο ΙΏ88. αΐίςυοί. Ηο£^. ρηιηυβ οηιη βάΐϋβ, 
ένίσχυσεν. 

(Λ) Μβ8. ηοηηηΙΗ, Ινίσχυεν. 

(61) βίο ααίηαυθ 0088. ΑΙ οάίΙΙ, δυνα^ύν. 

(62) Βάίύ οΐ Η6§;. ρΗιηοΒ, χρφας 6μών. Όβ6•1 
6μων ίη ααίηςιιβ ιηββ. 6% &ρηά ΙιΧΧ. 

(63) Εάΐϋβΐ (ΓΜ ιηβΒ.ι γ«Τρ«ς 6μών, Ηηηιιιβ ά•- Θ8ΐ 6μών ίη 8ΐίί8 1π])υ8 0088. 

(64)Β(1ϋί ουιη ΙπΙ)υ8 αΐ88., μετά. Αΐϋ Ιγθ8 ιη88., 
άπύ. Αΐί(|υ&ηΙο ρο8ΐ 86Χ ιη88., σταθείς δέ. Α1)08ΐ 
δέ 8ΐ> β(]ι1ί8. 

(65) Εάϋί βί ΐΓββ 0188., αύτύν. ΑΗί 1γο8 οιβΒ., 
έαυτύν. 

(66) Οθά1θθ8 άυο, έχ πολυλογίας δέ. Μοχ Οοΐΐ). ββ- 
οοηάαβν διχαιοσύνην αύτου. 1Μ ΑΡΡΕΝΟΙΧ ΟΡΕΚυΜ 8. ΒΑδΙίΙΙ ΜΑΟΝΙ. ιη {μιιιιχΐ:Ι)6ί, Θΐ3υ8ϋϋ&ιη, ηοη &υΐ6ΐη οοΓροΓα1ί& βΐ 
ΙΟΓΓβηα. Ε&ιη οΐ) ο&υβαιη ρβαίπιαβ : ϋηαιη ρείη α 
Όοηηηΰ, Καηΰ νβρηίναηι : ηΐ ίπΗαδίίβηι ίη άοτηο Βο- 
αιχηί. *«. 

37. Νατηκηαηηί νβ$1τ& ίαηρηίηβ ρΐεηχ. Βοο^θβΙ 
οβιυβίΒ, ςυο(] Οβαβ οουΐοβ &νβΓ(&1, ουιη βχίβηάβηηΐ 
ηι&ηυβ, ςυοά ίρβα 8ΐιρρ1ίο&(ίοηίθ 8γιη1)θ1& &ά ϊγπ- 
ΐΑηάυιη ϋΐυιη βίοι οοο&δίοηββ Ουβιηαάιηοάυιη βί 
ςιιΐβ άίΐβοΐυιη &ΙΙθήτΐ8 βΐίυπι οοείάβπΐ, αο ιη&ηυ8 
8α&8 &(]Ιιυο θχ ΟΦάθ βρυβηΐβΐ&δ αά ίηΓθη8υιη 8ί])ί 
Ρ&1Γ6Π1 βχροΓΓί^&Ι,άβχΙβΓ&πιςυβ βΓΟ&^ΙθΙ αιώ ίοϋί», 
βχρο80&1ςυθ νοπίαιη; ηοηηβ 8&η§υί8 ϋΐϋ ιη ίρβίυβ 
ΙηΙβΓίβοΙοΗβ ιη&ηυ &ρρ&ΓβηΒ ρβίΓβιη ^^^ο^^& &£Γβ- 
οΐυιη αοηυ8 6χιΐ8ρθΓα(? Νυηοθ^α8II10(]^8υ^^ ^υ()βθ- 
ΟΓααι ρΓθοββ; βίςυίάβιη ουαι βχίβηάυηΐιη&ηαβ,&ά- 
ΒοίββυΐΏ ίη υηί^βηίΐηιη Ρίΐίυαι Βοβίαβ Οβο βΐ Ραίη 
Γθγοοαηΐ ίη τηΐβιηοΓί&α)» βίςυβ ρβΓ βίη^ηΐββ οχίβη- 
βίοηββ 8υ&8ίρ80Γαπι αι&ηυβ 8αη§[υίηθ ΟΐιπβΙί ρ1θη&8 
οβίβηάαηΐ. ΕηίπινβΓΟ ςυί ίη βυα οοοϋ&Ιθ ρβΓββνβ- 
Γ&ηΐ, 083άί